117/1992 Sb.
Zákon
ze dne 4. března 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 1 a 2 se slova "příspěvek před nástupem do zaměstnání2)" nahrazují slovy "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání2)".
"2) § 12 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.".
2. V § 4 odst. 1 písm. a) se částka "800 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kčs".
3. V § 4 odst. 2 se slova "nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství" nahrazují slovy "peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazující příjem".
3a. V § 4 odst. 3 se na konci připojují tato slova: ", a u dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého ani pravidelná návštěva předškolních zařízení, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně.".
4. Dosavadní text § 6 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Je-li v rodině více dětí uvedených v § 2 odst. 1, náleží při péči o tyto děti příspěvek jen jednomu z manželů; to platí obdobně, jde-li o ostatní oprávněné (§ 2 odst. 3).".
5. V § 7 odst. 1 se částka "900 Kčs" nahrazuje částkou "1200 Kčs".
6. V § 7 odst. 2 se částka "30 Kčs" nahrazuje částkou "40 Kčs".
7. V § 7 odst. 5 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova:
"pokud se v § 11 odst. 3 nestanoví jinak.".
"c) vojákyně a vojáci v činné službě, policistky a policisté, příslušnice a příslušníci Federální bezpečnostní informační služby a sborů nápravné výchovy u orgánů, které provádějí jejich nemocenskou péči,".
9. V § 12 odst. 4 se za slova "byl vyplacen" vkládají tato slova:"ve výši, v které náležel,".
10. V § 14 odst. 1 se slova "příslušnice (příslušníky) Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "policistky (policisty), příslušnice (příslušníky) Federální bezpečnostní informační služby".
11. V § 15 se slova "zvýší-li se mzdy alespoň o 5%" nahrazují slovy "činí-li růst průměrné mzdy alespoň 5%".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.