LIT52592CZ

Společné jednání jednatele a prokuristy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Univerzity Karlovy v Praze
1)
Příspěvek se zabývá otázkou, zda je možné ve způsobu zastupování společnosti kombinovat jednání jednatele (člena přxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxm vymezit, za jakých okolností půjde o vnitřní omezení a za jakých o dovolené nastavení způsobu jednání jednatele (člena představenstva) za společnosxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe zkoumaná problematika se týká obecně všech obchodních korporací. V obecné části proto hovořím o členovi statutárního orgánu a v závěru příspěvku, v nxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxn pro společnosti s ručením omezeným, ale i pro akciové společnosti či družstva, případně též pro osobní společnosti.
Tento článek se zabývá problexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxází k závěru, že kombinace jednání jednatele a prokuristy je možná v případě, že společnost má více jednatelů a způsob jednání je nastaven tak, že více jexxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxstupčího oprávnění jednatele.3) Pro společné zastupování jednatele a prokuristy se vyslovil například B. Havel4) či J. Pokorná5). Proti společnéxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxedkodifikační závěry soudní praxe.8)
Bouřlivá diskuze o této věci neprobíhala jen na stránkách odborných časopisů, ale mnohdy v kuloárech. Jednotlxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxa statutárního orgánu“ předneseném na výjezdním semináři katedry obchodního práva PF UK v Peci pod Sněžkou konaném v dubnu 2014.9) Shrneme-li doposux xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxemi následky, které jsou se společným zastoupením spojeny, druzí pak soudí, že o společné zastoupení nejde, ale že jde o vnitřní omezení.
Před nabídnuxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejprve, jaká je úloha statutárního orgánu při zastupování obchodní
korporace
, k čemu slouží způsob zastoupení a jaké následky jsou spojeny s jeho nedxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxvněn za právnickou osobu jednat ve všech věcech a ohledně něhož v zásadě nemůže nastat pochybnost, zda jednat mohl, nebo nemohl. To se vztahuje na statutxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxatně, anebo společně s jiným zástupcem (např. kolektivní
prokura
či kolektivní plná moc). I v případě zastupování právnické osoby členy statutárníhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxcká osoba jediný statutární orgán a je-li tento statutární orgán jednočlenný, může jeho člen ve všech věcech jednat za právnickou osobu samostatně, prxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxtím osobám.
Je-li statutární orgán vícečlenný, z § 164 odst. 2 druhé věty obč. zák. plyne, že každý člen statutárního orgánu je oprávněn právnickou osxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxadováno s ohledem na pravidlo čtyř očí, aby společně jednali dva členové statutárního orgánu. Mnohdy se vyžaduje společné zastoupení dvěma členy statxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxišit případy, kdy je oprávněn jednat za právnickou osobu každý člen statutárního orgánu samostatně a kdy jsou povinni jednat alespoň dva členové spolexxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxjí dva jednatelé společně, jinak každý jednatel samostatně) či hodnota předmětu právního jednání (příklad určení tohoto způsobu zastupování: ve věcxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe vztahu k členům statutárního orgánu tak lze uvažovat jen tehdy, vyžaduje-li se alespoň v některých věcech společné zastoupení více členy statutárníxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxtiž vždy dodržen.
Jak od sebe rozlišit způsob zastoupení a vnitřní omezení? Způsob zastoupení stanoví, jakým způsobem má být jednáno v konkrétní věcix xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxn předseda představenstva). Naproti tomu o vnitřní omezení jde tehdy, pokud se ptáme, zda je možné v dané věci vůbec jednat bez schválení jiného orgánu (xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xbchodní
korporace
členy statutárního orgánu, pak má fatální důsledky, protože porušení vnitřního omezení a stanoveného způsobu zastoupení má zcelx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx ostatní případy zastoupení, že nedodržení vnitřního omezení nemá účinky vůči třetím osobám a jednání zástupce se přičítá zastoupenému a zastoupený jx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtá obchodní korporaci a obchodní
korporace
není z jednání člena statutárního orgánu zavázána, ledaže je dodatečně schválí (ratihabuje). Tak tomu je x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxdu, jak nastavit způsob zastupování členy statutárního orgánu, by tak znamenala, že takovým jednáním není obchodní
korporace
vázána.
Konečně je třxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxo zákonného způsobu zastoupení, že každý člen statutárního orgánu jedná za obchodní korporaci samostatně, mohou tak učinit jen výslovnou úpravou v zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xpůsobu má dalekosáhlé důsledky nejen pro samotnou obchodní korporaci, ale zejména pro třetí osoby, které s ní vstupují do právních vztahů. Vyžaduje-lx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu k takovému jednání zmocněn podle § 164 odst. 2 in fine obč. zák., vede k tomu, že jde o zdánlivé právní jednání, z kterého nebude nikdo zavázán. Takové jxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxotože třetí osoba nemohla být s ohledem na princip materiální publicity obchodního rejstříku v dobré víře, že dotyčný byl oprávněn jednat za obchodní kxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxdnání. Způsob, jakým jednají členové statutárního orgánu za právnickou osobu, je smluvním ujednáním, které má dopad na třetí osoby, jež nejsou stranox xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxost různě, zvolit ten výklad, který jde k tíži právnické osoby, a tudíž ve prospěch třetí osoby, která jej žádným způsobem neovlivnila a ani ovlivnit nemxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxo orgánu samostatně, anebo mají-li jednat společně dva členové. V takovém případě je třeba dát přednost výkladu, že člen statutárního orgánu mohl jednxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlely. Zvolený výklad tak jde k tíži právnické osoby, je jí odejmuta možnost zvýšené ochrany skrze pravidlo čtyř očí, protože jí lze přičíst, že způsob jexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxných výkladech se můžeme pustit do řešení vlastní otázky. Může společenská smlouva stanovit, že jednatel jedná za společnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx s ručením omezeným jediného jednatele, pak je oprávněn jednat za společnost ve všech věcech samostatně. Je-li vázáno jeho jednání na souhlas prokurisxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxgánu, který je ze své podstaty vždy oprávněn jednat ve všech věcech právnické osoby. Požadavek na spolupůsobení kohokoli, kdo stojí mimo statutární orxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxního orgánu.
Má-li společnost s ručením omezeným dva jednatele, je situace odlišná. O vnitřní omezení by šlo pouze tehdy, pokud by oba jednatelé nemohxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxnatelé společně bez jeho spolupůsobení, není tím zasaženo do vnější působnosti statutárního orgánu a nejde tak o vnitřní omezení, protože není vyloučxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xako variantní způsob zastoupení k případům, kdy společenská smlouva vyžaduje, aby jednali za společnost společně dva jednatelé, a alternativně připxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxní podmínky, při jejímž splnění je jednatel oprávněn jednat za společnost sám bez druhého jednatele, a tou podmínkou je souhlas, resp. spolupodpis proxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm statutárního orgánu.
Není právně významné, že prokurista je zásadně podřízen statutárnímu orgánu. Je věcí společnosti, jaká si nastaví vnitřní prxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxdíváme-li se na věc z tohoto úhlu, pak nehraje ani roli, že se rozsah zástupčího oprávnění jednatele a prokuristy liší, protože podpis prokuristy je podxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxde o společné zastoupení jednatele a prokuristy, ale o samostatné zastoupení společnosti jednatelem za podmínky spolupůsobení prokuristy. K tomuto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednatelů, jako alternativa k případům, ve kterých společenská smlouva vyžaduje společné jednání více jednatelů. Ve své podstatě totiž nejde o nic jixxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx a společenská smlouva stanoví, že bez spolupůsobení prokuristy jednatelé nejsou způsobilí vůbec jednat, jde o vnitřní omezení, protože požadavek spxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi jej jeden člen, anebo kolektivní, má-li více členů.
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Podle § 45 odst. 4 z. o. k. je statutárním orgánem osobní společnosti každý její společník a podle § 45 odst. 5 z. o. k. je statutárním orgánem společnostx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxslovně určuje, že v osobních společnostech a společnosti s ručením omezeným může být více individuálních statutárních orgánů. Je i v těchto případech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxtárních orgánů zmocnit k samostatnému zastupování společnosti k určitému právnímu jednání analogicky podle § 164 odst. 2 in fine obč. zák. Pro úplnosx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Upřednostnění této koncepce by v konečném důsledku nemělo vést k tomu, že bude zamítnuta možnost společného zastupování a na věc bude pohlíženo jako na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxlních, či jeden kolektivní orgán, se vedly i za platnosti obchodního zákoníku. I bez vyřešení této otázky Nejvyšší soud ČR uzavřel, že určuje-li společxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxlečnosti (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 198/2002 ze dne 20.8.2002). K otázce individuálního či kolektivního charakteru jednatelů se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxnání podnikatele / obchodní společnosti. Metodické aktuality (Svaz účetních), 2013, č. 6, s. 8 a násl.
xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxečně s jiným zástupcem, a vnitřní omezení, tj. případy, kdy zástupce může jednat jen po schválení zastoupeným.
xxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxé faktické jednání bylo následně schváleno podle § 440 odst. 1 in fine obč. zák. a stalo se právně perfektním.
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xpůsob jednání představenstva jménem akciové společnosti. Předmětné ustanovení určovalo, že jménem společnosti jedná „předseda představenstva nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx, že předseda představenstva může jednat jménem společnosti samostatně, anebo že předseda představenstva může jednat jménem společnosti jen společxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xutora sporného ustanovení.
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Je na společnosti, jak si nastaví vnitřní procesy, aby spolupůsobení prokuristy nebylo zcela formální. Ale i v případě, že by spolupůsobení prokurisxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxího orgánu.