LIT52095CZ

Zamyšlení nad § 1017 občanského zákoníku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsarykovy univerzity v Brně
Mgr.
MICHAELA
KONEČNÁ,
Kancelář veřejného ochránce práv, doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxzu sázení stromů ani možnost domáhat se odstranění stromů, pokud již byly vysázeny nebo pokud je nechal jejich vlastník vzrůst. Předchozí občanský zákxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxku. Podle předchozí právní úpravy nebylo možné domáhat se v petitu žaloby uvedeného zákazu sázet stromy nebo se domáhat jejich odstranění.
Ústavní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. poskytoval vlastníkovi toliko negatorní nárok. Žalobce se tedy mohl úspěšně domáhat jen vydání rozsudku, jímž by vlastníkovx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxku), nikoli však již povinnost něco pozitivního konat, např. odstranit, přemístit nebo upravit určitým způsobem předmět svého vlastnictví, v tomto pxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xobč. zák.“) v § 1017 jak právo souseda bránit se sázení stromů v těsné blízkosti od hranice pozemků, tak právo domáhat se příkazu odstranit stromy, pokux xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu na straně vlastníka sousedního pozemku. Důvodová zpráva za takový rozumný důvod považuje například situaci, kdy v důsledku vysázení stromu hrozí v bxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xako další příklad důvodová zpráva uvádí situaci, kdy bude vysázen mladý exemplář jírovce maďalu v blízkosti hranice pozemků s domem nedaleko této hranxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxy za prevenční, neboť nepochybně sleduje zájem na tom, aby strom vlastníkovi sousedního pozemku nezpůsobil škodu kořeny, větvemi či dokonce, aby svým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxeré byly vysázeny přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku. Lze se setkat s názory, že nikoli, neboť občanskoprávní předpisy nepůsobí zpětně.xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdná ustanovení o použitelnosti § 1017 obč. zák. mlčí a nestanoví žádné zvláštní specifikum ve vztahu k § 3028 odst. 1 obč. zák. Podle tohoto pravidla by xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xázory, že takový výklad je pro aplikační praxi nekoncepční, neudržitelný, neefektivní a působící zbytečné komplikace při rozlišování, zda byl strom xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxde nutné rozlišovat následující situace a případy. Pokud byl strom vysázen před účinností nového občanského zákoníku, je možné, aby se v tomto případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlé užívání pozemku. Pokud by byl vysázen po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tak by bylo možné využít úpravy podle § 1017, případně § 1013 odxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xousedy dosáhnout, nová právní úprava umožňuje v takových případech obrátit se s žalobou na soud. Takový postup je však vždy třeba z důvodu jeho časové i fxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxvodová zpráva upozorňuje, že § 1017 obč. zák. lze samostatně aplikovat, jen nebrání-li tomu jiné právní předpisy, pod kterými má na mysli zejména zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxgánu ochrany přírody, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.5)
Tomuto závěru není na překážku ani zásada o nezávislosti uplatňování soukromého práxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxi právu veřejnému. Skutečnost, že je určitý stav po právu nebo protiprávní podle předpisů práva veřejného nebo že je určité jednání přípustné podle veřxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxbo stav v souladu s veřejným právem mohou
kolidovat
s právem soukromým do té míry, že založí soukromoprávní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že „veřejnoprávní omezení lidské svobody sledují snahu naplňovat veřejný zájem. To vlastně justifikuje z pohledu teorie zvláštního práva pozici soxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxuchého práva veřejné právo vyrůstá na základě práva soukromého, řada soukromoprávních pojmů a institutů se uplatní ve světě práva veřejného subsidiáxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx individuální zájem musí ustoupit zájmu veřejnému. Ne však kdykoli (ihned) a bezpodmínečně. Veřejná moc a veřejné právo jako nástroj jejího prosazováxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxomoprávní a veřejnoprávní úprava jsou vzájemně
komplementární
a ustanovení § 1017 obč. zák. míří především na případy, kdy veřejnoprávní úprava nexxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xx xx xxxx
Ve vazbě na výše uvedené je zřejmé, že pro aplikaci platné právní úpravy bude rozhodující, zda půjde o strom, který ke kácení vyžaduje vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxkladě které by soud rozhodl o tom, že má být strom pokácen, vznikl by soukromoprávní nárok na to, aby k pokácení došlo bez dalšího7). Pokud by soud rozhodlx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxislosti s nabytím účinnosti vyhlášky o kácení dřevin (nabytí účinnosti od 15.7.2013) upozorňujeme na změnu, která nastala v otázce, kdo může podat žáxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxdějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V § 8 odst. 3 tohoto zákona bylo výslovně stanoveno, že žxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.9)
Vyhláška o kácení dřevin se však k osobě žadatele takto výslovně již nevyjadřuje. V § 4 odst. 1 písm. b) vyxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxostí podání podle správního řádu10) obsahovat doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xlastník nebo nájemce pozemku (se souhlasem vlastníka pozemku), ale i samotný soused. Nastíníme modelové případy, které mohou v souvislosti s kácením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxm pokácen, ale nechce kácení fakticky sám vykonat a vynaložit na něj své finanční a časové prostředky spojené nejen s kácením, ale také se žádostí a vyřízxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xdělí ke kácení souhlas, soused podá žádost o vydání povolení a následně fakticky kácení vykoná. Žádoucí by určitě bylo, aby se soused s vlastníkem dohodx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxotné pokácení nezaloží změnu vlastnictví.
Druhým důvodem sporu může být skutečnost, že soused má zájem na tom, aby byl strom pokácen, je ochoten získax xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxed podat žádost o vydání povolení ke kácení dřevin ve smyslu § 8 zák. o ochraně přírody a krajiny. V případě, kdy však soused nezíská písemný souhlas vlastxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxyslu § 45 odst. 2 správního řádu souseda vyzvat k odstranění tohoto nedostatku, poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučit jej o následcích neodstrxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxrany přírody o prodloužení lhůty k odstranění tohoto nedostatku. Orgán ochrany přírody musí jak při stanovování lhůty k odstranění nedostatku, tak k mxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxvaně vyhovoval žádostem o prodloužení lhůty. U odstranění tohoto nedostatku, tedy písemného souhlasu vlastníka, bude toto tvrzení platit tím spíše. xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xchrany přírody by byl podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu povinen řízení usnesením zastavit.
To, že bude podána žádost o povolení ke kácení dřevixx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxvolení kácení po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody tak vždy poměřuje veřejný zájem na ochraně životního prosxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxk často setkává s případy, kdy se soused obrátí na orgán ochrany přírody se stížností, že strom nepřiměřeně zastiňuje jeho pozemek, způsobuje spad listx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxávný lze hodnotit postup, kdy orgán ochrany přírody takové podání materiálně vyhodnotí jako podnět ve smyslu § 42 správního řádu a nikoli jako žádost vx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx 1 správního řádu je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu). V zájmu vyřízení podnětu orgán ochrxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx nevyskytuje epidemická či jiná vážná choroba, a z tohoto důvodu nejsou splněny předpoklady pro zahájení řízení z moci úřední, ve kterém by vlastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Za těchto podmínek není podle § 8 odst. 4 zák. o ochraně příroxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxn však v takových případech zakotvuje oznamovací povinnost toho, kdo za uvedených podmínek takové kácení provede, orgánu ochrany přírody do 15 dnů od pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxst. 2 písm. e) vyhlášky o kácení dřevin ten, kdo kácení provedl, doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup. Pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxejití škodě pomocí kácení dřeviny nesmí převýšit náklady na odstranění škody, ke které by došlo, kdyby nebylo zakročeno).11)
Z aktuální činnosti ocxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x89/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. S nespokojeností nad přijatým zněním vyhlášky se dokonce obrátilo několik subjektů na veřejxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxh na zrušení § 3 písm. d) vyhlášky o kácení dřevin Ústavním soudem, podle kterého bylo možné kácet dřeviny v zahradách bez toho, aby bylo nutné žádat orgáx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx14, byl pojem zahrada definován jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxší spory“. Zde autor uznal, že lze dát za pravdu a chápat v českém právním prostředí obavy veřejnosti (zejména např. různých spolků, jejichž posláním je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx to, že je možné, že povede k účelovému zneužívání.12) Pravděpodobně vzhledem k značné kritice uvedené vyhlášky a také díky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, byla s účinností od 1.11.2014 vyhláška novelizována tak, že § 3 písm. d) nyní stanoví, že povolení není třeba ke kácení pro ovocné dřeviny rostoucí na pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx využití pozemků zeleň a předchozí definice pojmu zahrada v § 1 písm. c) byla zcela vypuštěna. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že Ministerstvo životníxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxských práv ve vztahu ke kácení stromů dle předchozího i současného občanského zákoníku, a to ve vazbě na právo veřejné. Právě zejména interakcí veřejnéxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxbjektu, který je obtěžován např. stíněním stromu vzrostlého na pozemku souseda či spadem listí z takového stromu, více práv. Na druhou stranu, pokud zdx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxckým.
x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxčné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxx 1,5 m.
2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx3 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), o dřevinách rostoucích mimo les. Ustanovení § 8 odst. 2 až 4 zák. o ochraně příroxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 978-80-7400-499-5: „Tam, kde je ke kácení třeba rozhodnutí správního orgánu, by soud měl před rozhodnutím vyžádat stanovisko příslušného úřadu, pokxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x6 ISBN 80-210-2376-7: „Povolení ke kácení dřevin se vydává ve správním řízení, které se řídí správním řádem a které je zahajované na žádost vlastníka nxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxww.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.