LIT50498CZ

Nemovitá věc podle nového občanského zákoníku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxěměřického a katastrálního
Již staří Římané dělili věci z hlediska nazírání práva podle různých hledisek. Vypozorovali například, že s některými xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xlova „moveo“, což přeloženo do češtiny znamená „hýbat se“, „pohybovat se“. Věci, se kterými takto nebylo možné pohybovat, považovali potom za věci nemxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Nemovité a movité věci
1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.
Po přečtení citovaného paraxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxjší komentář. Přiznám se, že jsem si to myslel i já, dokud se mi do rukou nedostaly dlouho očekávané výtisky komentářů k novému občanskému zákoníku, zabýxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxlišný názor na otázku, které věci považovat za nemovité.
Pozemek
O tom, že nemovitostmi jsou především pozemky, snad není pochyby. Plně vyhovují říxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxovně označuje. Budeme-li se však zabývat otázkou, co to vlastně je pozemek, v občanském zákoníku na tuto otázku odpověď nenajdeme. Jedinou definici poxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxna. Nicméně je nepochybné, že základními pojmovými znaky pozemku jsou část zemského povrchu a hranice, kterými je část zemského povrchu tvořící pozemxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x) nového katastrálního zákona. Pro jiné účely si lze představit i hranici jinou, v katastrálním zákoně neuvedenou, která nám neohraničuje pozemek pro xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Lze tedy snad prohlásit za nepochybné, že pozemek je i pro občanskoprávní účely tvořen částí zemského povrchu a hranicí, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xb., který se nevyjadřuje k otázce, jaká část pod povrchem pozemku a nad povrchem pozemku patří k tomuto pozemku, uvádí § 506 obč. zák., že součástí pozemkx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xovrchem pozemku, například při stavbě tunelů. Tyto stavby totiž nutně zasáhnou do prostoru pod povrchem pozemků, které jsou do neomezené hloubky jejixx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxx. i stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Zde je tedy uplaxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 1.1.1951. Dlouhé období, po které u nás tato zásada neplatila, a kdy stavby součástí pozemku nebyly, si vyžádalo k novému občanskému zákoníku přecxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxstlinstvo na něm vzešlé, není žádná novota. Stejné pravidlo platilo i za předchozí právní úpravy. Určitým problémem může být otázka strojů nebo jiných xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxzení, o němž je se souhlasem vlastníka nemovité věci v katastru nemovitostí zapsána výhrada, že stroj vlastnictvím vlastníka pozemku není. Důvodová zxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx upevněn do pozemku či stavby, byl vlastníkovi pozemku prodán s výhradou vlastnictví, tedy s tím, že do jeho vlastnictví přejde až úplným zaplacením upexxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzemku již jeho upevněním v pozemku a následným zápisem poznámky do katastru o tom, že takto upevněný stroj není vlastnictvím vlastníka pozemku, přejde xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx a násl. v komentáři k občanskému zákoníku,1) kdy zápisu poznámky do katastru podle § 23 odst. 1 písm. p) nového katastrálního zákona o výhradě, že upevxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxstnické právo z vlastnictví vlastníka pozemku zpět do vlastnictví prodejce stroje, zde pléduje i pro to, že tento zápis neměl být do katastru nemovitosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx/1964 Sb. nijak řešeno, a lze mít za to, že mnohé stroje upevněné v nemovitostech mohly mít i jiného vlastníka než nemovitosti, ve kterých byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxmovité věci před 1.1.2014 se nestal její součástí s účinností občanského zákoníku.
Pokud jsem nahlížel do předválečné judikatury, abych se poučil, cx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx značnou část předválečných soudních sporů.
Podzemní stavby se samostatným účelovým určením
Tyto stavby jsou nepochybně nemovitými věcmi, neboť xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stavby nejsou součástí pozemku, a pokud existovaly již před účinností občanského zákoníku, zabíraly v podzemí prostor, který vlastníku pozemku nachxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xiž existující podzemní stavby se samostatným účelovým určením nemusí být nijak upraveny, aniž by to vytvářelo nějaké zvláštní potíže.
Zatím nevyřešxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxostoru, ve kterém má být tato podzemní stavba zřízena, když tento prostor je podle výslovného ustanovení § 506 odst. 1 obč. zák. součástí pozemku nacháxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věci a jednak práva jako dvě oddělené kategorie, přichází nový občanský zákoník s fikcí, že věcí jsou i práva, jejichž povaha to připouští (viz § 496 občx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxlo zákonodárci než rozlišit, zda jsou věcí movitou, či nemovitou. Zde zákonodárce stanovil, že tato práva jsou věcí nemovitou. A na tomto místě nám zákoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxmostatným účelovým určením. Za toto ustanovení ovšem zařadil ještě výčet dalších věcí, které občanský zákoník považuje za nemovité. I k těmto dalším xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xemovitými a nikoli movitými. Setkal jsem se však již i s výkladem, že věcná práva zřízená k právům, která za nemovité věci prohlásí zákon, a k věcem, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xrotože tato věcná práva jsou systematicky zařazena až za výčet nemovitých věcí, k nimž zřízená věcná práva jsou rovněž nemovité věci. Osobně považuji txxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxkolik řešení této otázky může mít praktické dopady. Myslím, že praktický význam to může mít tehdy, jde-li o věcná práva obchodovatelná xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxo daní z nabývání nemovitých věcí.
Právo stavby
Dalšími nemovitými věcmi jsou podle § 498 obč. zák. práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Poxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxavby by však bylo věcí nemovitou, i kdyby tohoto § 1242 obč. zák. nebylo, a to proto, že se jedná o věcné právo k pozemku, které za nemovitou věc prohlašuje xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxu součástí pozemku. Zároveň mají tu vlastnost, že je nelze bez porušení jejich podstaty přenést z místa na místo. Druhá věta § 498 odst. 1 obč. zák. přitox xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je i tato věc nemovitá.“ Zdálo by se tedy, že dočasné stavby uvedenou definici splňují, a jsou to tedy věci nemovité. Proti tomuto zdání jsem ale slyšel něxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ....“ A u dočasných staveb to nestanoví jiný právní předpis, ale nový občanský zákoník, tedy tentýž právní předpis. Přiznám se, že mi přijde opravdu
absxxxxx
xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx občanský zákoník, zatímco pokud by zcela totéž stanovil kterýkoli jiný zákon, šlo by o věci nemovité. Tak doslovně se právo, které tvoří určitý celek, kxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxanského zákoníku pro věc nemovitou, se opírá o naši právní historii, resp. o dobu, která dočasné stavby za věci movité považovala. Představa o dočasné sxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx1964. Jeho § 26 zněl: „Pozemky a stavby, s výjimkou staveb dočasných, jsou věci nemovité.“ Tento druhý argument je tedy argumentem historickým, který xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx argumentace historií, a to nejen z hlediska teoretického, ale i z hlediska praktického. Občanský zákoník totiž neuvádíme v život v situaci, jaká tu bylx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvby jako stavby spojené se zemí pevným základem a s dočasnými stavbami jako s nemovitými věcmi počítal, pokud měly pevný základ. A za dobu 50 let, kdy u nás xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xomu nejen právní předpisy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxko s nemovitostmi, evidovat je jako nemovitosti, zdaňovat je jako nemovitosti apod. Má toto vše být opuštěno s nostalgickým odkazem na právní historiix xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxovitou věc považuje? Já osobně pro takové řešení nejsem.
Diskutabilní není jen otázka, zda dočasná stavba je věc movitá, nebo nemovitá. Předmětem učexxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxla umístěna na pozemku na dobu předem časově omezenou.
Podle čeho však poznat, že k takovému časovému omezení došlo. Nejjednodušší by bylo vycházet z txxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, šlo by o stavbu dočasnou, v opačném případě o stavbu trvalou. Stavební úřad při tomto povolování stavby přitom nemůže postupovat nikterak svévolně. Jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxd stavebník staví na vlastním pozemku, lze samozřejmě stavbu povolit jako trvalou. Pokud však staví například na pronajatém pozemku, měl by stavební úxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xobu určitou. I nájem sjednaný na dobu předem neurčenou může totiž vlastník pozemku kdykoli vypovědět, a tím i ukončit.
V souvislosti s ukončením nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxojí, že v českých lesích stojí značné množství chat na cizích pozemcích na základě práva nájmu k pozemku původně sjednaného na dobu 99 let. Lesní pozemky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemku lesní pozemek, na kterém stojí budova, což podle bodu 2 kód 6 přílohy k nové katastrální vyhlášce znamená: „Lesní pozemek, na kterém je budova, axx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxále sloužit plnění funkcí lesa.
Uvedené hledisko, tedy doba, na kterou stavební úřad umístit stavbu na pozemku povolil, je mně osobně nejbližší. Umožxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stavebním úřadem je projevem veřejného práva. Naproti tomu druhá věta § 1 odst. 1 obč. zák. zní: „Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxrávního naprosto žádný význam pro posouzení, zda je stavba trvalá, či dočasná. V této souvislosti si ovšem dovolím argumentovat ustanovením § 4 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xx může v právním styku důvodně očekávat.“ A nyní otázka. Může se takto definovaná osoba s rozumem průměrného člověka oprávněně domnívat, že stavba, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxvní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxvbu na dobu časově omezenou, nebo časově neomezenou. K tomu si dovoluji poznamenat, že pokud umisťuje stavbu na svém vlastním pozemku, je jistě jeho plnxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxtí zásada, podle které je stavba s výjimkou stavby dočasné součástí pozemku, a proto staví-li stavbu na cizím pozemku, nestaví stavbu do svého vlastnicxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xá-li pro její zřízení k pozemku sjednáno právo stavby. Potom se stavba na cizím pozemku nestane součástí tohoto pozemku, ale součástí práva stavby. Zde xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxávem soukromým. Staví-li tedy někdo na cizím pozemku na základě práva nájmu k tomuto pozemku, nezbývá mu nic jiného, než tam postavit stavbu dočasnou na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxjímavým názorem, který prezentoval M. Králík z Nejvyššího soudu. Ten přednášel, že staví-li někdo na cizím pozemku stavbu na základě práva nájmu, stavx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxnikne právo po dobu trvání nájmu pozemku tuto trvalou stavbu užívat, protože se stala součástí pronajatého pozemku, a tento nájemní vztah, sjednaný půxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xe hledisko obvyklosti. Historický exkurz může naši pozornost upřít k tomu, že právní řád našeho státu s členěním staveb na trvalé a dočasné z hlediska obxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x tohoto občanského zákoníku platilo: „Pozemky a stavby, s výjimkou staveb dočasných, jsou věci nemovité.“ Při členění staveb na dočasné a trvalé se vyxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé knize také podchyceny. Právě s přechodem na občanský zákoník č. 40/1964 Sb., jehož § 119 odst. 2 zní: „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxatnou novinku, dokládá fakt, že ve Sbírce soudních rozhodnutí bylo pod Rc 27/1965 Nejvyšším soudem považováno za nutné potvrdit tuto změnu publikací jxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxi základy.“
Které z uvedených hledisek zvítězí, ukáže teprve budoucnost. Pokud by však navíc zvítězil názor, že stavby dočasné jsou věci movité, odpaxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxté věci. Ke smluvnímu převodu těchto staveb by potom nebylo třeba písemné smlouvy se smluvními projevy účastníků smlouvy na téže listině a vklad vlastnxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxlní vyhlášky sice předpokládá, že o budově a vodním díle se eviduje i údaj o tom, zda jde o dočasnou stavbu. Tento údaj ale není zpravidla ani u dočasných stxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxi stavby bude do katastru nemovitostí uváděn u nově evidovaných staveb, a u staveb evidovaných před 1.1.2014 bude postupně doplňován tak, jak tento údax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí bude charakterizovat dočasnost stavby pro účely evidence staveb v katastru nemovitostí.
Ještě chci uvést poznámku ke stavbám zřizovaným na cizích xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxku (viz pozn. č. 1) může jednat o stavby trvalé. Právo stavby je sice možné sjednat maximálně na dobu 99 let, tedy na dobu časově omezenou, občanský zákoníx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxx xaopak dovodit, že po zániku práva stavby připadne stavba na jeho základě postavená do vlastnictví vlastníkovi pozemku, na kterém byla postavena, protxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xřestože občanský zákoník vychází ze zásady, že stavba je součástí pozemku, mnohé stavby spojené se zemí pevným základem, které byly až dosud považováxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x.1.2014 odlišný od vlastníka pozemku, na kterém byla stavba postavena, ale i některých dalších staveb, jak to vyplývá z § 3055 a násl. obč. zák. O těchto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxést z místa na místo bez porušení jejich podstaty. Zastávám názor, že tyto stavby odlišné od pozemku by byly věci nemovité, i kdyby to na konci první věty § xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxa oddělenost věci od pozemku stanoví „tento zákon“, anebo „jiný zákon“. Jelikož jsou však za nemovité věci označeny všechny dosud nemovité stavby, ktexx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx považovat samostatné dočasné stavby vzniklé v minulosti za věci nemovité, zatímco dočasné stavby stejného charakteru, umístěné na pozemcích za účinxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xráva, které slouží k úpravě povrchu pozemku k tomu, aby mohl sloužit určitému účelu, nepovažovala za samostatné stavby ani
judikatura
soudů, která tu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxn pro příklad zmínit dosavadní judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu týkající se některých typů staveb:
Meliorační zařízení – Ústavní soud Pl. ÚS xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xdstavec 1, tudíž stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže jde o stavbu, která je věcí nemovitou nebo jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou, a kxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxchem pozemku, tedy nejsou stavbou ve smyslu § 120 odst. 2 občanského zákoníku, nýbrž součástí pozemku dle § 120 odst. 1 občanského zákoníku.
Stavba jaxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určení, kdy výsledek stavebních prací (stavba ve smyslu stavebního práva) je samostatnou věcí a kdy jde o součást pozemku. Samotná skutečnost, že pozexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xinnosti jako věci, resp. jako součásti jiné stavby, nepodstatná.
Tenisový kurt – Ústavní soud IV. ÚS 295/98 z 10.11.1998
Podle ustanovení § 119 odsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx by se tyto zabývaly posouzením, zda podzemní vrstvy tenisových dvorců lze považovat za pevné základy, kterými je stavba spojena se zemí či nikoli. Byloxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx stavba svým charakterem splňuje podmínky nemovitosti ve smyslu ustanovení § 119 odst. 2 občanského zákoníku, pak nelze než konstatovat, že tím obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxná plocha jako předmět občanskoprávních vztahů – Nejvyšší soud sp. zn. 60 Co 230/2011 z 18.8.2011
Zpevněná plocha, vytvořená osazením betonových panxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxmiž je zpevněná plocha tvořena, nepředstavují samostatnou věc ve smyslu právním. Aktivní legitimaci k podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxjvyšší soud sp. zn. 22 Cdo 766/2011 ze 17.10.2012
Nejvyšší soud setrvává na své dosavadní judikatuře, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxně stavbou ve smyslu občanskoprávním jako dvě rozdílné věci, které by mohly mít rozdílný právní režim.
Dráha určená ke vzletům a přistávání letadel z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxavebního materiálu) tak, aby sloužil jako dráha ke vzletům a přistávání letadel, nejde o stavbu z pohledu občanskoprávního. Vzletová a přistávací dráxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxx5.1998
Rybník není ve smyslu občanskoprávním samostatnou věcí, se kterou by mohlo být nakládáno odděleně od pozemků tvořících jeho dno a břehy, proto xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí obcí.
Hráz rybníka jako součást pozemku – Nejvyšší soud sp. zn. 22 Cdo 835/2012 z 26.11.2013
Při řešení otázky, zda určitá hráz rybníka je samostatxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx tedy zda lze vymezit a oddělit vlastnictví vlastníka pozemku a vlastníka hráze.
Pokud uvedené stavby byly součástí pozemku za účinnosti občanského zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Pro tento typ staveb ve smyslu stavebního zákona, které jsou součástí pozemku bez ohledu na to, kdo tyto stavby na pozemku zřídil, se tedy nelze úspěšně dxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxstí pozemku. Pro tento typ staveb nelze zřizovat ani právo stavby, a to ani tehdy, mají-li být teprve postaveny.
Inženýrské sítě
Pročítáme-li dále oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.“ Osobně se domnívám, že z toho vyplýxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákon“, a nikoli „jiný zákon“, jak to požaduje definice nemovité věci v § 498 odst. 1 obč. zák., a proto jsou inženýrské sítě věcí movitou. Tak se lze někdy xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxifikací soukromého práva byl k 1.1.2014 novelizován i zákon č. 125/2007 Sb., o elektronických komunikacích, jehož § xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxch bodů) není součástí pozemku ve smyslu jiného právního předpisu a je ve smyslu jiného právního předpisu považována za inženýrskou síť.“ Tím jiným práxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xeškeré inženýrské sítě, uvádí pouze jejich demonstrativní výčet, ve kterém vlastníci telekomunikačních sítí ty své sítě výslovně vypočteny nevidělxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od všech ostatních inženýrských sítí tyto sítě považovány za věc nemovitou. Přiznám se, že tato argumentace mi připadá, jako by pocházela ze světa, jak xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty, protože je možné provést přeložku inženýrské sítě. Pokud jsem však viděl provádět takové přeložxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxze, než kudy původně vedla inženýrská síť. Takže si myslím, že možností provést přeložku inženýrské sítě nelze její nemovitý charakter vyvrátit.
Jisxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxé podle občanského zákoníku
Dosavadní byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem o vlastnictví bytů nebyly považovány za nemovitosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xento zákon nestanoví jinak, ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se týkají nemovitostí.“ Na tom občanský zákoník a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle tohoto zákona a nestaly se nemovitostmi. Uplatní se u nich však ustanovení o nemovitých věcech, pokud již neplatný, ale vůči těmto jednotkám stále úxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitostí, ve kterých jsou vymezeny podle ustanovení občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví. Zároveň jsou však samostatnými nemovitýmx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xpolečných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“
Další objekty, které nejsou součástí pozemku
Vedle xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Součástí pozemku nebudou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xruhé a třetí třídy jsou vlastnictvím krajů. A místní komunikace jsou vlastnictvím obcí. To platí i tehdy, nacházejí-li se na pozemku, který státu, krajx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xni některá veřejnoprospěšná zařízení, která stát umisťuje na cizích pozemcích v souladu s předpisy veřejného práva. Zde mám na mysli taková zařízení jxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxn na ně nelze plně aplikovat výlučně předpisy soukromého práva.
Závěr
Domnívám se, že by bylo prospěšné, kdyby otázka charakteru některých věcí jakx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxačních chat. Pouze
judikát
, byť nižšího soudu, za který se svým stanoviskem postaví Nejvyšší soud, může zjednat právní jistotu v otázce dělení věcí na mxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx