LIT50043CZ

Povaha dočasné stavby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxanský zákoník“), na němž lze názorně demonstrovat pojetí občanského zákoníku, a především přístup jeho tvůrců k občanům, jimž je občanský zákoník urxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx občanský zákoník se výrazně inspiroval mj. vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937, pak je otázkou, proč nepoužil řešení tak, jak jej např. naxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xákon prohlásil za nemovité; jiné věci jsou movité“.2)
Určitou dobu po účinnosti občanského zákoníku, a netroufám si říci jak dlouho, bude panovat větxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxu.
Zastávám názor, že dočasná stavba může být věc movitá i nemovitá. Což není zase tak překvapivé konstatování, pohlédneme-li na příslušné normy občaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“).
Jisté dilema ovšem nastane při pohledu na ustanovení § 1 odst. 1 větu druhou občanského zákoníku deklarující zásadu, podle níž uplatňování soukrxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxkoprávního. A občanský zákoník patří do práva soukromého, zatímco katastrální a stavební zákon jsou právem veřejným…
Zásada to jest sice ušlechtxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Jen ve stručnosti zmíním obecně akceptovanou skutečnost, že ústavní právo je v českém právním řádu řazeno k právu veřejnému, je základem a východiskem xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlastnictví, a to i ve vztahu k otázce institutu dočasné stavby, s níž vlastnictví nedílně souvisí jak ve smyslu vlastnictví věci obecně, tak jeho případxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu s ústavním pořádkem.
Což koneckonců deklaruje i ustanovení § 2 odst. 1 samotného občanského zákoníku - každé ustanovení soukromého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxřit o nezávislosti práva soukromého (např. občanského) na právu veřejném (např. ústavním aj.) jak v rovině teoretické, tak i aplikační, a zde zvláště.xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xříslušné normy občanského zákoníku (soukromé právo), katastrálního zákona a stavebního zákona (tj. předpisů veřejného práva).5)
Následný texx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xe uzavřít jen do světa jednoho právního odvětví.
K řešení otázky charakteru dočasné stavby jako věci jest nezbytné se zabývat definováním nejen tohotx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxmské pojetí
Pojem věc znalo již římské právo, hlavním znakem věci byla její hmotná podstata a vyjádřitelná v penězích. Základní dělení spočívalo v rozxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x věci nemovité (chrámy
res
sacrae, pozemky hřbitovů
res
religione, městské hradby
res
sanctae, věci společné jako moře
res omnium communes
a věci vxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx tyto mj. dělily na věci movité a věci nemovité.
Dělítko bylo jednoduché, pohyblivost, což plyne již z významu, resp. původu slova movitost = práv. kterx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xx
xxx
xxventes. Čili nemovitostmi byly pozemky a další věci s pozemky pevně a trvale spojené, např. právě budovy, s nimiž nelze pohybovat jak z podstaty věci samx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxlo římskou právní zásadu „superficies solo cedit“ (povrch ustupuje půdě).
Obecný zákoník občanský z roku 1811
Podle obecného zákoníku občanského xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkladní dělení věcí upravoval § 291, mj. na hmotné a nehmotné, movité a nemovité.
Podle x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxné. Budova jako součást pozemku trojdimenzionálně se vymezující v prostoru tudíž nepochybně byla věcí velmi hmotnou.
V duchu § 293 OZO „věci, které bex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxím smyslu za nemovité, tvoří-li na základě zákona nebo vlastníkova určení příslušenství nemovité věci.“11) Byl tak dán prostor pro dispozici vlastnxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxmínky.
Pojmovými znaky věci movité bylo možno chápat dvě podmínky, a to přenositelnost, resp. v současné terminologii přemístitelnost a neporušitexxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x věc nemovitou.12)
Věci nehmotné byly zásadně považovány za věci movité (§ 293, § 298), nicméně dle § 298 OZO i některé nehmotné věci a práva byly považovxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x x normu soukromoprávní povahy.
A contrario
výše uvedenému byly za věci nemovité považovány ty, jež ve smyslu výše uvedeného nebyly věcmi movitými. Roxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxtná tělesa, které bylo možno od země oddělit.15)
Za dobu účinnosti OZO platily několikeré stavební předpisy, jmenovitě např. zákon č. 64/1894 m.z.z.x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx950 Ú.l., o podrobnějších předpisech pro pozemní stavby, které pojem dočasné stavby neupřesňovaly.16)
Ale.
Ustanovením § 297 OZO byla deklarována xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxy a jiné budovy se vzduchovým prostorem v kolmé čáře nad nimi.
První podmínkou byl charakter stavby coby díla upevněného v pozemku, což záviselo na povaxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, že co bylo na pozemku jen volně postaveno, nebylo jeho součástí.
Druhou podmínkou byla právě trvalost stavby, daná úmyslem takové stavby na pozemku pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx účelu), nikoliv vůle stavebníka či vlastníka.17) Komentář tak za součást pozemku nepovažoval takové stavby, u nichž byla jejich dočasnost zjevná (txxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxmí (tržní stánky, kiosky, divadelní arény, turistické chaty apod.).18)
V Hlavě Páté OZO O nabývání vlastnictví odevzdáním, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvitých věcí do veřejných knih k tomu určených vkladem (intabulací).
Ustanovení § 434 pak ale výslovně konstatovalo, že mělo-li být převedeno vlastnixxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxovení § 435 na toto odkazovalo formulací „totéž platí také pro převod vlastnictví ke stavbám, které jsou na cizím pozemku vystavěny s úmyslem, aby na něm xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxnictví derivativním způsobem, který nastupoval jak u nemovitostí nezapsaných v pozemkové knize19), tak u staveb, které nebyly součástí nemovitostix
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxvbám v knihách nezapsaným, již svým názvem a následně ustanovením § 3 odst. 1 nařízení rozlišuje nemovitosti a stavby (resp. nemovitosti nebo stavby).
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx tunelové zařízení“.20)
Podle J. Sedláčka se stavby, které nebyly provedeny s úmyslem, aby zůstaly trvale na pozemku, součástí pozemku nestávaly, stxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxechodnému účelu, stavby zřízené třetí osobou (pachtýřem) jako přechodné (bez ohledu na technickou povahu) pro vlastní potřebu hospodaření a po skončxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxití slova trvale by bylo možno usuzovat, že
a contrario
věc, která nebyla na zemi a půdě zřízena s úmyslem trvalým a odpovídal tomu i účel věci, nemovitosxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xtavebně-technickým provedením, mnohdy s absencí pevného spojení se zemí, by bylo možno považovat za stavbu dočasnou nemající povahu věci nemovité.
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx asi nikoliv, ale např. u J. Sedláčkem zmiňované stavby na zpracování kamene zřejmě ano).22)
Nutno ale odlišovat specifický režim stavby ve vztahu práxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x podstatě dočasná stavba), a tudíž „po rozumu zákona“ byla chápána jako věc movitá (§ 297 OZO) a samostatná, odlišná od práva ke stavbě a sloužící k výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxě práva vlastníka a k pozemku, pokud ve smlouvě o stavebním právu nic jiného nebylo ustanoveno, práva poživatele. Právo ke stavbě vznikalo knihovním záxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxkého zákoníku z roku 1937, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxzdílné od člověka a slouží potřebě lidí“. Norma přímo hovořila o věci v právním smyslu se zřejmým, komisí zvýrazněným záměrem zdůraznit odlišnost tohoxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxé vládního návrhu již v úvodu zmiňovanou formulaci: „Nemovité věci jsou pozemky, dočasné stavby (§ 192), práva spojená s nemovitostmi, jakož i věci a prxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxrchem a pod povrchem, všechny stavby na pozemku, vyjímajíc stavby uvedené v § 192, a jiná díla a všechno rostlinstvo na něm vzešlé“.
Ustanovení § 192 chaxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě práva stavby.25)
Zde jest zajímavé, že návrh zákona hovořil o stavbě dočasné na cizích pozemcích, nikoliv na pozemku stejného vlastníka jako stavexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xá za to, že je třeba, aby veškerá držebnost pozemková byla zapsána do veřejných knih (srv. důvodovou zprávu k § 98), pokládala za užitečné, aby do tekstu oxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxškeré pochybnosti rozhodla se superrevisní komise zachovati také předpis o stavbách na cizím pozemku, které nenáležejí k právu stavby a mají samostatxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxtník pozemku zhusta se neodhodlá zříditi právo stavby. Proto byla pro ně zachována v § 192 právní forma zavedená v § 435 obč. zák. novelové verse. Podle xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxzdravé a struktuře našeho právního řádu se příčící tendenci, zastavovati pozemky najaté i tam, kde není proti právu stavby jiných námitek než pohodlí nxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxištěna byla takovým stavbám povaha samostatné (a to podle § 83 nemovité) věci.“,26) 27)
Dočasná stavba tak měla mít charakter věci nemovité se samostxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v potaz, zřejmě i proto, že stavební předpisy z oné doby pojem dočasná stavba nespecifikovaly.
Občanský zákoník z roku 1950
Podle § 23 zákona č. 141/1xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ostatní nehmotné nebylo věcmi, ani práva, ta upravovalo ustanovení § 28 a § xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxadu výslovným konstatováním, že stavba nebyla součástí pozemku, což logicky vedlo k jejímu pojetí coby samostatné hmotné nemovité věci, ačkoliv tak nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxslovně tak stanovil § 155 „Vlastníkem stavby může být osoba odlišná od vlastníka pozemku.“
Ustanovení § 26 pak výslovně stanovilo, že „pozemky a staxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxasné, a to bez ohledu na jejich charakter – ať již šlo o stavbu pevně spojenou s pozemkem nebo stavbu přemístitelnou.
Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řáxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx b) šlo o stavby, jež měly plnit svůj účel jen kratší dobu (výstavní pavilony, chaty, nepřenosné stánky, plechové garáže apod.), což bylo dáno jejich koxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrespondoval s předchozí občanskoprávní úpravou, ovšem pokud jde o pojem věci v právním smyslu, tento pojem nedefinoval, neboť tehdejší teorie v obdobx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx91, již právní teorie a
judikatura
vymezení věcí v právním smyslu upřesnila.
Např. J. Fiala, M. Kindl a kol.31) konstatují, že věc je základním pojmex xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hmotné předměty a ovladatelné přírodní síly, nikoliv práva. Ovladatelnost věci je považována za klíčovou vlastnost věci, užitečnost je pojem proměnxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xudovy věcí dělitelnou33),34).
Ustanovení § 118 odst. 1 předmětem občanskoprávních vztahů určovalo věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nebylo nemovité, bylo movité.
Superficiální zásadu vylučovalo ustanovení § 120 odst. 2, podle níž stavba nebyla součástí pozemku.
Pokud jde o stavbxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xontrario
plynulo, že stavba nespojená se zemí pevným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xyla, neboť občanskoprávní úprava pojem dočasný ve vztahu ke stavbě neznala.
Skutečností ovšem jest, že v období reálného socialismu předpisy veřejnxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxedpisy soukromého práva.
Stavební předpisy v tomto období pojem dočasné stavby používaly.35)
Ustanovení § 489 občaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu zákoníku z roku 1964 konstatovala, že aby bylo možno považovat určitý objekt za věc v právním smyslu, musí se předně jednat o ovladatelný hmotný předmxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxadní pojmové znaky věci v právním smyslu37), ačkoliv, jak již bylo zmíněno, předchozí občanský zákoník pojmově věc v právním smyslu nevymezoval.
Po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxém“.38)
Nový občanský zákoník se snaží pojem „věc“ užívat pouze pro označení předmětu, tedy toho, čeho se týkají práva a povinnosti. Věcí je tradičně xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxmají).39)
Současná občanskoprávní úprava stanovuje dvě pozitivní definiční kritéria věci, a to pojmové znaky odlišnosti od osoby a objektivní způsxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxávnickou, ve druhém případě je věc chápána jako prostředek pro dosahování cílů subjektů práva (osob).40)
Užitečnost není vnitřní vlastností věci (s xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Otázkou jest, zda záměr přenést zhodnocení užitečnosti, a tím pádem v podstatě rozhodnutí o podřazení pod konstrukci, že „něco je věcí“, na lidskou vůlxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxbjektivním pocitům.42)
Zvláště ve vztahu k dočasným stavbám a nejasnostem jde o poněkud nelogický princip, neboť stavby (coby umělé konstrukce) vznxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxávné a užitečné, protože jinak by asi nestavěla…
S výše uvedenými kritérii nedílně souvisí a ovladatelnost.
P. Koukal ve vztahu k ovladatelnosti konxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhledu na věc z hlediska právního na straně jedné, a reálného na straně druhé, a to právě proto, že mnohdy ve smyslu právním není věcí to, co za věc považuje vxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxzchází s chápáním reálného světa a toto současné pojetí tak má své kritiky, podle S. Stuny a J. Švestky neodpovídá deklarované snaze o jednoduchost a sroxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xředmětu vlastnického práva pouze jako věcí hmotných.46)
V užším slova smyslu jsou dle § 496 občanského zákoníku věci děleny na věci hmotné a nehmotné xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xa toto základní obecné dělení navazují další rozlišovací kritéria, pro řešené téma pak v § 498 uvedené dělení na nemovité a movité věci.47)
Stávající xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez porušení její podstaty se shoduje s OZO.
Pojem pozemek není v současné občanskoprávní úpravě, coby předpisu soukromého práva vymezen (opět…), a txx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxsmene a) je pozemkem „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků“.
Dočasná stavba aktuálně
Ovšem hovořxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxfinuje pojem stavba obecně jako takový, natož specifikovanější pojem stavby dočasné (občanský zákoník, ač podle ASPI obsahuje slovo „stavba“ celkem xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xojem stavba je definován ve stavebním zákoně, podle § 2 odst. 3 stavebního zákona se „stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxu trvání“.
Ani pojem dočasnost50) občanský zákoník nikterak neupravuje.
Dočasná stavba je pak dle § 2 odst. 3 věty druhé stavebního zákona ta stavxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxsná stavba není omezena stavebně ve smyslu konstrukčním, ale jen dobou trvání – hmotnou existencí věci jako takové, které ale nepochybně vychází z účelxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvba, nelze obsah tohoto pojmu vykládat jen dle51) stavebních předpisů“ a podle této judikatury „stavební předpisy chápou pojem stavba dynamicky, texx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxádat staticky, jako věc v právním smyslu“52) (pozn. text zvýraznil autor).
Ani současná
judikatura
a teoretické výklady z pohledu soukromého právx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxívají) a jako rozhodující kladou hledisko občanskoprávní.53)
Z pohledu občanského práva hmotného stavbou není každý výsledek stavební činnosti, axx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxit dílčí závěr, že dočasná stavba jest věcí hmotnou, neb není osobou, potřebám lidí jako užitečná slouží, naplňuje podmínku samostatnosti, ač s ovladaxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxurat.57) Takto definovaná věc je předmětem práva v užším slova smyslu, coby podmnožina obecnějšího pojmu předmět práva.58)
Již cit. P. Bezouška59) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xbytovací buňka pro dělníky pracující na stavbě nebo sloužící k uskladnění nářadí a stavebního materiálu), ale také na základě právního titulu, na záklxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x x201 NOZ - a jednoho dne skončí, což může vést k nutnosti stavbu odstranit).
V tom prvním příkladu buňky na staveništi si dle mého názoru odporuje, neboť xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxky apod.) — ty nejsou ani stavbami dočasnými, nýbrž se jedná o movité věci.“
Druhý případ považuji za akademický a nereálný (i když starší literatura jex xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího právního vztahu, v popisovaném případě nájmu pozemku, tak pokud bych já měl své peníze investovat do stavby (teoreticky i pár milionů), pak bych tutx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxím právem k pozemku. Nemluvě o tom, že rozdílné vlastnictví stavby a pozemku propojené nájemním vztahem je neštěstí.60)
Dále zdůrazňuje, že dočasnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx odlišné případy. Nezmiňuje se ale proč, a v čem jsou to odlišné případy, nicméně lze se domnívat, že má zřejmě na mysli shora uvedenou judikaturu61) či pxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xle podle kritérií, která lze objektivně posoudit (podle vnějšího zdání pro objektivního pozorovatele) ani zde neuvádí bližší objasnění této myšlenkxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxu pojetí, přičemž lze říci, že ve všech pojetích63) je základním kritériem chápání dočasnosti zohlednění dvou momentů: subjektivního a objektivníhxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xjistitelný z určitých objektivních okolností jako technické provedení stavby, způsob užívání a právní poměr mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a kvůli nedostatečné poznatelnosti naráží v teoretické rovině na kritiku a zakládá právní nejistotu.
Objektivním hlediskem je způsob vnějšího spojxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx nejedná o stavbu movitou a (švýcarská
judikatura
přisuzuje rozhodující roli objektivnímu kritériu a subjektivní úmysl stavebníka zohledňuje jen pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxého významu fyzického a funkčního propojení).
Osobě jako pozitivní vnímám skutečnost, že polská praxe v tomto případě nelpí na oddělování soukromopxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxo objekt určený k dočasnému užívání kratšímu, než je doba jeho technické životnosti; jako objekt, u něhož existuje záměr na jeho přenesení na jiné místo xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxvní pohled na dočasnost stavby s kritériem správního rozhodnutí orgánu veřejné správy přinejmenším nevítají s odkazem na ustanovení § 1 odst. 1 větu drxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho pojmu stavby od soukromoprávního.
Důvody v článku jimi uváděné jsou logické a nepopiratelné, leč v Polsku to jde…
Nejsem zastáncem soukromoprávnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemusí obsahovat
relevantní
informace ať již úmyslně nebo neúmyslně či naopak je uvádět se spekulativním záměrem a ve svém důsledku subjektivní kritxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xtavba věcí movitou, nebo nemovitou, odkazuje cit. Bezouška na ustanovení § 498 občanského zákoníku dočasnou stavbu mezi nemovité stavby neřadící, rxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxí podstaty, je tato věc nemovitostí“ a vyslovuje domněnku, že toto pravidlo lze analogicky aplikovat i na případ dočasných staveb podle občanského zákxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx
xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxu věcí a podle občanského zákoníku jí nebyl. Bude-li dočasná stavba spojená se zemi pevným základem, tudíž ji nebude možno přenést z místa na místo bez pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odmítá posouzení dočasné stavby dle stavebního zákona (např. je-li její povaha dána právním titulem, např. jím zmiňovanou nájemní smlouvou), tj. poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xle může být předpis nejen soukromoprávní, nýbrž nakonec i veřejnoprávní (např. při povaze stavby dané dobou jejího trvání, nikoliv životností, což je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxo práva při řešení otázky charakteru dočasné stavby.
Dočasná stavba jako věc nemovitá
Věci nemovité nejsou vymezeny prostřednictvím generických xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxnovení této normy (čímž se dostáváme do soukromoprávní sféry) definuje věci nemovité a movité věci tak, že nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá72) (superficiální výjimxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxle jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.
Pokud tedy jde o stavbu označenou jako dočaxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxkého zákoníku by při dogmatickém výkladu předmětné právní normy jakákoliv jiná dočasná stavba, na niž nelze vztáhnout „jiný právní předpis“, s odkazxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx nemovitou, přičemž ani v tomto případě, kupodivu, nám občanský zákoník pomocnou ruku nepodává.
Ano, ustanovení § 1 odst. 1 věta druhá občanského zákxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xožnost rozporu práva soukromého a veřejného? Nemluvě o tom, že nezávislost rozhodně ještě nezakládá vztah podřízenosti a nadřízenosti.
A tak opusťmx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xutory zmiňovaná objektivní kritéria (která soukromoprávní úprava nezná), především míru ono spojení s pozemkem a určitou technickou podstatu stavbxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxy dalšího charakteru dočasné stavby do hry vstupuje jako první, a to z toho zcela pragmatického důvodu, že není kam jinam sáhnout pro obecnou definici stxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, čímž vymezuje stavbu
xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xoresponduje co do půdorysného vymezení a vztahu k pozemku s pojetím stavby coby samostatné věci dle judikatury, podle níž je stavba samostatnou věcí okxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxiduálně určené věci. Tímto minimálním okamžikem je u nadzemních staveb stav, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispozixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xejího spojení s pozemkem, které musí být pevné.
Judikatura
Ústavního soudu za spojení se zemí pevným základem považuje spojení takového provedení a kxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšné lokality, tak i vlastnímu působení věci.74) Nález výslovně uvádí „z hlediska stavebního je pevný základ základovou prostorovou konstrukcí geomxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxh podmínkách.“
Již cit. ustanovení § 506 nezmiňuje sice nic o nutnosti pevného spojení stavby a pozemku, dovoluji si však vyslovit názor, že určité hmxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxvení § 2 písm. l) pak navazuje ustanovení § 3 odst. 1 písm. xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxku nebo práva stavby, a budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona mající charakter stavby, vzniklé stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navenek převážně uzavřenou obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, a není-li součástí pozemku ani předmětem práva stavby, pak podle mne jde o dvojí exxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x x xxxxxxru by byl samostatně evidován pozemek a samostatně, odděleně, stavba by byla evidována v katastru jako věc nemovitá.
Bez ohledu na to, že v příslušné lixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu vyjádřeným v § 1 odst. 1 katastrálního zákona, který praví, že „katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcecx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxr se týká nemovitostí, a pokud se do něj něco zapisuje, týká se to v něm evidovaných nemovitostí a práv s nimi souvisejících.
Katastr eviduje i ty budovy, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxní zásadu), ale ustanovení § 63 odst. 2 katastrálního zákona stanoví, že o údajích o budově evidované podle dřívějších právních předpisů se má za to, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxná o stavbu dočasnou, katastrální úřad tuto skutečnost do katastru doplní.
Tj. tato nová, aktuální informace se k již evidované stavbě, u níž došlo ke zxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxlučoval její evidenci v katastru. Zůstane v katastru nadále evidována s vyznačenou poznámkou „dočasnosti“ jako věc nemovitá, protože jinak by coby saxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvby mající charakter stavby jak dle stavebního, tak i katastrálního zákona se neevidují.
Obdobně neexistuje norma jakkoliv naznačující, že stavby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxí
, kdyby budovy postavené a zapsané do katastru nemovitostí před datem 31. prosince 2013 by při dodatečně konstatování jejich dočasného charakteru v kxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
JUDr. Ivana Mizerová ve své prezentaci76) uvádí, že mezi nemovité věci, do katastru nezapisované, patří nepřenositelné stavby dočasné, které nejxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na přidělené číslo evidenční jde o v katastru evidovanou budovu, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, jelikož není součástí pozemku (§ 3 odxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx


x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxdem na výše uvedené by se tak obecně jednalo o dočasnou stavbu s charakterem věci nemovité.78)
Nicméně, vrátíme-li se z oblasti veřejného práva zpět do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxložené superficiální výjimce jiným právním předpisem (nikoliv jinou svou normou) dle § 498 odst. 1 věty druhé79) pro objasnění charakteru takovýchxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx součástí pozemku a není možné je přenést bez porušení podstaty a výslovně uvádí inženýrské sítě (nikoliv ovšem jejich definici, pro obsah tohoto pojmu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákon“.
Telekomunikační zákon ovšem uvádí případ81) pro problematiku dočasné stavby coby věci nemovité či movité ne dost dobře použitelný už protxx xx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxvažovat inženýrskou síť za věc movitou, kterou by bylo možné přenést bez porušení její podstaty (už pro své mnohdy typické uložení v zemi je nutno ji vykoxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xunkčního celku), nemluvě o tom, že součástí těchto sítí jsou i technická zařízení a stavby, které s nimi provozně souvisí (§ 509 občanského zákoníku82) x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jako funkční celek. Nejde tak ani o věc movitou, i když již zmiňovaný dogmatický výklad ustanovení § 509 občanského zákoníku by mohl vést k závěru jinémxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxencionální výjimku v ustanovení § 3 odst. 2, který praví, že „Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale ani o součást inženýrské sítě. Rozhodně ani zde nelze hovořit o movité věci. I přípojka může být dočasnou stavbou, pokud ano, movitou nikoliv.
Dalxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu83), ale bez bližšího upřesnění. Na první pohled působí lákavě ustanovení § 3 odst. 1 vodního zákona, podle kterého „povrchové a podzemní vody nejsou pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsí, natož s věcí v právním smyslu.
Ustanovení § 489 občanského zákoníku totiž definuje věc v právním smyslu jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží poxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod se netýkají subjektivní majetková práva, zvláště právo vlastnické, což přímo vylučuje zákon o vodách.
Ovšem voda z podzemních či povrchových vod xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxstnictví sice je, ovšem pak už zde jaksi není jakýkoliv vztah k pozemku a zvláště ke stavbě...
Z pohledu vodního díla84) coby dočasné stavby85) a otázxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxch toků, jsou povinni strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před účinností tohoto zákona“, resp. § 59a vodního záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxá ustanovení § 3055 a 3056 občanského zákoníku.
Z formulace jednoznačně plyne, že vlastníkem pozemku a stavby vodního díla jsou zvažovány odlišné osxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, neboť podle § 3055 občanského zákoníku “stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, nx xxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdem spojená se zemí, protože jinak by ji ta voda spláchla…
A podle ustanovení § 20 odst. 1 vodního zákona „Přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxdem, se evidují v katastru nemovitostí“ v návaznosti na ustanovení § 3 odst. písm. g) katastrálního zákona86).
Z výše uvedeného tak plyne, že stavba voxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxudyš, občanský zákoník přímo počítá s tím, že vedle nemovitostí podléhajících evidenci ve veřejném seznamu budou existovat i nemovitosti, které evixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnikace (s výjimkou účelových – viz dále) nejsou součástí pozemku.
Na jedné straně ustanovení § 12 odst. 1, dle mého názoru taxativně, vymezuje co je souxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxm, co není součástí ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace, ale o pozemku zde není zmínka obecně, tj. není vyloučen.
Avšak podle § 11 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmž výraz umístěno má zásadní význam.
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 766/2011, ze dne 17. října 2012, trvá na své dosavadní judikatuře, pxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxm a současně stavbou ve smyslu občanskoprávním jako dvě rozdílné věci s rozdílným právním režimem. Zákon rozlišuje vlastnictví komunikace a vlastnicxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (jeho zhodnocení), za jednu věc, a nikoliv stavbu.
Jde sice o
judikát
z doby před účinností občanského zákoníku, tj. z doby před superficiální zásadoxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xo ustanovení § 17 odst. 2 zákona: „Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku…“ v návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xýrazně horší ovladatelností, a nelze o ní hovořit jako o věci movité.
Součástí pozemku toho není více, nicméně pro neprovázanost s tématem dočasné staxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx stavby jako věci movité, ani zde se nemůžeme o občanský zákoník opřít, aniž bychom neupadli.
Lze vyjít z předchozího textu, v němž je povaha dočasné stxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx určitých subjektivních a objektivních kritérií dočasné stavby coby věci movité.
Z hlediska objektivních kritérií považuji pro určení „movitosti“ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxušení její podstaty.
Občanský zákoník v již odkazovaném ustanovení § 498 odst. 1 definuje nemovité a movité věci tak, že nemovité věci jsou pozemky a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xrčitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
Odst. 2 pak doplňujex xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxující, že „nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“ dovodil, že ne každá stavba je samostatnou věcí, nýbrž jenom ta, která je sxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx obnovenou superficiální zásadu, nicméně dikci předchozí občanskoprávní úpravy v podstatě zachovává současný katastrální zákon svým ustanovením § x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
Jak již bylo uvedenox xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxdikatury, podle níž je stavba samostatnou věcí okamžikem, „kdy je vybudována minimálně do takového stadia, od něhož počínaje všechny další stavební pxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxjektivní kritérium v podobě vůle a úmyslu vlastníka určit povahu stavby je stejně ošemetné jako u dočasné stavby nemovité - objektivita posouzení zcelx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxí
informace ať již úmyslně nebo neúmyslně či naopak je uvádět se spekulativním záměrem, úmysl je prakticky velmi těžce zjistitelný a kvůli nedostatečxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx právního stavu s nežádoucími důsledky na ostatní subjekty, jež mohou být tímto dotčené.94)
S ohledem na výše uvedené si dovoluji vyslovit názor, že ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxdkem vůle stavebníka,95) což mne vede k obecnému závěru, že vyjádřením subjektivní primární vůle (a to i z hlediska časové posloupnosti) o povaze stavxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxším vybudované do stadia rozpoznatelnosti jejího vztahu k pozemku.96)
Podle mého názoru vždy musí jít o určitý soulad subjektivního kritéria s kritéxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxn pevný základ, pokud je to onen zahradní domek postavený svými rohy volně na cihlách, soukromoprávní projev vůle takto stavbu pojmout je zřejmý a potvrxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxstru, protože nejde ve smyslu katastrálního zákona o budovu (stavbu
sensu stricto
) spojenou se zemí pevným základem (tím padají i ostatní potencionáxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtechnickým provedením stavby, ale pokud stavba dle § 104 odst. 1 písm. c) stavebního zákona podléhá ohlášení98), pak o ní stavební úřad ví a tím pádem je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxnit, že obnovená zásada
superficies solo cedit
neplatí bez výjimky, ty připouští zákon a jednou z nich je právo stavby.
Občanský zákoník v § 1240 až 125x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a v § 1244 stanoví, že právo stavby může být zřízeno jen jako dočasné a ne na dobu delší 99 let.
S ohledem na svou povahu dočasně prolamuje zásadu
superficxxx xxxx xxxxx
x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právo a tudíž nehmotnou věc, avšak je zákonem prohlášeno za právo s povahou nemovité věci (§ 1242) zatěžující pozemek jiného vlastníka takovým způsobexx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xelek, nikoliv jen její část.101)
Stavba vyhovující právu stavby je tak stavbou dočasnou, ovšem teorie za věc nemovitou ale nepojímá stavbu, ač jest spxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx)
Právo stavby umožňuje na jím zatíženém pozemku vybudovat v podstatě jakoukoliv stavbu, vždy však stavbu dočasnou, a to primárně ve smyslu objektivnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxť zcela na počátku je vůle a rozhodnutí oprávněného toto právo přijmout.
Samotná stavba je chápána jakou součást práva stavby, nikoliv pozemku a stavexxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxanovení § 1240 odst. 1 umožňující sjednat právo stavby pro stavbu již zřízenou před datem 1. ledna 2014, tj. před účinností nového občanského zákoníkux xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Veřejnoprávní předpisy umožňují uložit stavebníkovi ošetřit věcně právní vztah k pozemku, ovšem jak je to s možností veřejnoprávního zásahu do vznixx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxpisu veřejného práva, např. na dobu 10-ti let, přejal by institut práva stavby, tj. normy soukromého práva toto veřejnoprávní vymezení dočasnosti staxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí § 1 odst. věty druhé „uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného“ mohlo být jeho trvání (dočasnost) stanovena (přestxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxzsáhlá, už pro zřejmý střet soukromoprávních a veřejnoprávních norem, že by vydala na téma zcela samostatné.104)
Závěr
Jak jsem již předeslal, zasxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxto někdy až „třídního boje“ a jen žasne nad právnickým labyrintem, který laický prvek prostě nemůže použít.
Dovoluji si vyslovit názor, že nelze ignorxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xosuzovat institut dočasné stavby jen
sensu xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxčasné stavby závisí na průniku objektivních a subjektivních kritérií, majících své kořeny v předpisech jak soukromého, tak veřejného práva, a v němž bx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxbně-technickém provedení stavby, protože to je vždy hmatatelným výsledkem vůle stavebníka, a jde o vyjádření subjektivní primární vůle o povaze stavxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxsuzovat z právního titulu (již zmiňovaného nájemního práva), anebo z charakteru stavby daného dobou jejího trvání (připuštění existence volní či úřexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xepůjde-li o součást pozemku a nebude-li ji možno přemístit bez porušení podstaty, zatímco v opačném případě se bude jednat o věc movitou.
Pokud jde o soxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxit a doplnit formulaci „spojené se zemí pevným základem“ (což je výraz shodný jako v přechodném ustanovení § 3055 odst. 1) do konečné podoby na znění: „Sxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xčetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“
Z pohledu výkladu a teoretických principů ztotožnit dočasnou stavbu ve smyslu stavebníx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxe byla pevným základem spojená se zemí.
Pokud jde o ustanovení § 1 odst. 1 občanského zákoníku, souhlasím s množícími se názory odstranit větu druhou „Uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxromého práva nad veřejným (obdobně jako v socialistickém právu, jenže přesně v opačném poměru), coby příčinu těžko řešitelných situací aj.
Otázkou vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxotnost pojmů, provázanost norem, nelpění na dogmatickém akademickém oddělování soukromoprávního a veřejnoprávního, rozlišování statického a dynxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxhled a skromný příspěvek k diskusi na téma dočasné stavby.
Stav k datu 28. října 2014
Jistý letitý advokát, už tehdy pán na penzi snad déle než jakýkoliv xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx jaké je, protože to tak musí být; pravdou ale je, že je takové proto, že to Franta, Jarda a Karel napsali tak, jak to viděl každý jeden z nich a basta – deset mixxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xvou odbornost a existenci a celý svůj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxm převratem, obvykle ale až po jejich skonu, někdy netrpělivě očekávanému, kdy se v nekrologu napíše, že tato význačná osobnost tématu zasvětila celý sxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxirozené nutnosti
korelace
svého postoje a začala na něm cílevědomě pracovat, leč krutý osud jí znemožnil dílo dokončit. A tak my, její vděční žáci, přexxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx jinak....
Pozitivní právo je psáno člověkem a je napsáno tak, jak ho napsal ten člověk, který zrovna třímal tu moc jej napsat, což znamená, že zítra to můxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxčko je vlastně krychlička, s drobnou poznámkou, že kdo nesouhlasí, ten bude anihilován, tak bychom všichni kývali hlavami „no konečně, že už nám to někdx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxdíl od předchozí úpravy, která ve svém § 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v tehdejším znění, pravila: „Nemovitostmi jsou pozemky a stxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx který v § 1 odst. 1 praví „…obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“)…“, přičemž v závorce odkazované slovo nemovitost je legixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxine] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0844_02.htm [cit. 23.10.2014]
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxkladatelství, 2011, 370 s., ISBN 978-80-904083-8-8, str. 23
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxku § 1 odst. 1 občanského zákoníku těžko řešitelné situace (např. rozhrady, úprava stavby na sousedním pozemku, apod.).
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxx xxgicky převažují náhledy praktické, které bych formuloval „pohledem toho občana, kterému jsou zákony určeny a který by jim měl porozumět“, aniž by musex xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxdených mnohdy teoretickými odborníky, plodí jisté problémy, jenže to je právě ten věčný rozpor mezi vyvážeností poměru teorie a praxe, osobními názorx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx 978-80-200-1080-3
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxnský kompas, 1926, str. 241
xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxnský kompas, 1926, str. 247
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxatské Rusi. Díl II. Praha: V. Linhart, 1935, 970 s., str. 27
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxatské Rusi. Díl II. Praha: V. Linhart, 1935, 970 s., str. 27
xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxatské Rusi. Díl II. Praha: V. Linhart, 1935, 970 s., str. 43
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxatské Rusi. Díl II. Praha: V. Linhart, 1935, 970 s., str. 43
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxl.
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xřípady takových staveb
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxline] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0844_17.htm [cit. 23.10.2014]
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxline] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0844_03.htm [cit. 23.10.2014]
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxline] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0844_19.htm [cit. 23.10.2014]
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxcky (a jako nikoliv spojených pevně se zemí) na rozdíl od pojetí definujícího dočasnost časově v pozdějších úpravách.
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxí fakt, který nepřísluší právu definovat.“, viz KRATOCHVÍL, Z. a kol. Nové občanské právo. 1. vydání. Praha: Orbis, 1965, str. 186
xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x44
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxcký měsíčník. 2006, roč. 3, č. 9.
xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x49
xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxu 1857 bylo c.k. Ministerstvem vnitra a spravedlnosti ze dne 27.12.1856, č. 1 říšského zákoníku z roku 1857 zakázáno do budoucna dělit domy podle zvláštxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdné části domu nabyl vlastnictví k části další, tyto části se podle uvedeného nařízení spojily v jednu samostatnou část domu a vlastník již nemohl s půvoxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxko stavby, u níž se předem omezí doba jejího trvání. Předtím již zmiňovaná vyhláška č. 144/1959 Ú.l.
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx127-7, str. 272
xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxr. 63
xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxvel Koukal, Ph.D.), ISBN 978-80-7400-529-9
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, str. 1157 (autoři hesla Kindl, David)
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxo zadržený pachatel asi nikoliv… Čili v prvním případě půjde v důsledku lidské vůle o věc, zatímco v tom druhém? Jest na jeden a ten samý policejní anton, v xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako prostředek pro uspokojování potřeb jiného subjektu (osoby), zatímco věc v právním smyslu ano.
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, str. 1157 (autoři hesla Kindl, David)
xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto institutu v občanském zákoníku je vhodné pro ilustraci uvést význam klíčových slov. Původ slova movitost = práv. který může být přemísťován, laxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxaha: Nakladatelství
Academia
, dotisk 2009. 647 s. ISBN 978-80-200-1080-3), od tohoto jsou odvozeny
res
se moventes a contr.
res
se
non
moventes, cox xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxa, když teorie ne zrovna koresponduje s jednou z metod výkladu právní normy – metodou jazykovou.
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, j i tato věc xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxdní skupiny vojsk Sovětské armády v tehdejším Československu, který byl zamýšlen navždy a pak trval jen 21 let…
xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi se držím ve svém výše uvedeném kacířském názoru o logickém průniku příslušných norem občanského zákoníku, katastrálního zákona a stavebního zákonx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxx xxxxx: C. H. Beck, 2008, s. 581, ISBN 978-80-7400-004-1
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxně jako Pražský hrad, a to jak z pohledu stavebního zákona, tak i z pohledu občanskoprávního.
xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxžiku přesunu již vlastně byla věcí movitou…(resp. potvrzuje technicko-právní možnost změnit statut věci nemovité na movitou jinak než cestou adminixxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxitou, tak i movitou, protože byla přesunuta relativně beze změny své podstaty (a dokonce byla fyzicky oddělena od pozemku, což do jisté míry názorně demxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxemku a že v tomto vlastně „strana měla pravdu“, přičemž pokud by to někdo zopakoval dnes za současného občanského zákoníku, asi by to bylo chápáno jako vzxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxě odděleného vlastnictví. A zase jsme u toho střetu teorie a praxe…
Osobně by mne zajímalo, zda a jak se to tehdy promítlo do tehdejší evidence nemovitostxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxvel Koukal, Ph.D.), ISBN 978-80-7400-529-9
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x1
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx spojená se změnou osoby vlastníka pozemku – pronajímatele, kdy např. nový vlastník, např. dědic, ač vstoupivší do práv a závazků předchozího vlastníkx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxností“ s cílem znepříjemnit nájemci život a kdopak by v reálu asi o toto ve vztahu ke své nákladné investici, a ještě presumované jako dočasné, vůbec stálx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx//www.epravo.cz/top/clanky/novy-obcansky-zakonik-a-najemni-vztahy-93168.html) logickou obavu, že „ustanovení týkající se změny vlastnictxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pak tyto pro něj nebudou závazné. Toto ustanovení jistě skýtá možnost, jak se bude moci pronajímatel zbavit svých povinností z nájemní smlouvy. Předpoxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxx x36 a násl.
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx jinam sáhnout, resp. pokud jsou použitelná kritéria dočasnosti stanovena v jiném předpise, ač veřejnoprávním, tak proč ne. Osobně to považuji za ukázxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxěno, metr na jih za našimi hranicemi už nikoliv – a přitom může jít typově o dvě naprosto identické sériově vyrobené stavby, naprosto stejným způsobem usxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxe stavebníka, který stavbu postavil na cizím pozemku (stav dle § 3055 občanského zákoníku) snad i s určitým povědomím o její povaze, leč poté po 1. lednu 2xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konstatovat povahu stavby, pokud by tato potřeba nastala? A může vůbec následně dědic coby „nestavebník“ deklarovat jakousi novou vůli o povaze stavbxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxí v případě prodeje stavby jejím stavebníkem novému majiteli „nestavebníkovi“, kdy vlastník pozemku by neuplatnil předkupní právo, a nedošlo by k napxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xabyvatel, aniž by na stavbě cokoliv stavebně-technicky měnil či doplňoval, ji pojal jako trvalou a součást pozemku. Pak by prostě musel mít poslední slxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxr. 72
xxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 3., opravené. Praha: Nakladatelství
Academia
, dotisk 2009. 647 s., ISBN 978-80-200-1080-3, str. 124
xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxvel Koukal, Ph.D.), ISBN 978-80-7400-529-9
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxo pojem jest totožný s pojmem jiná právní norma, s čímž nemohu zásadně souhlasit, jednak proto, že velmi stručně řečeno právní předpis jest tvořen právnxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxstředí občanského zákoníku a nejbližší výjimkou z § 498 by byl § 506
Server http://obcanskyzakonik.justice.cz/obecna-cast/obecne/ podává výklxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxě volí označení „právní předpisy“). Výrazem „zákon“ se rozumí jakýkoli zákon, „tímto zákonem“ se rozumí občanský zákoník a „jiným právním předpisemx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xadzemního i podzemního komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve smyslu jiného právního předpisu a je ve smxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x1
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1.2014%20-%20d%C3%ADl%201.pdf
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx., č. 4, r. 2014, na s. 133 uvádí, že dočasnou stavbou je stavba hlavního olympijského stadionu v Londýně z letních Olympijských her v roce 2012 s kapacitox xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xnformace britské ambasády, že stadion rozhodně není stavbou dočasnou… Což jsem rád, při pohledu na její dimenze a nepochybně bytelný fundament na mne oxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx něco, co by pak ráčilo, samozřejmě prostřednictvím svých poddaných, rozebrat), příp. i movitá…, nicméně selský rozum a právo nemusí být vždy v koexistxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx i tato věc nemovitá.“
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.“
xxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo i podzemního komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve smyslu jiného právního předpisu a je ve smyslu jinéxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.“
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx
xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxmku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území, který souží účelům ochrany a údržby dáxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxdle § 4 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, „přírodní léčivý zdroj podle § 2 odst. 1 a zdroj přírodní minerální vody podle § 2 odst. 2 (dále jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxkon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je x xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxně (např. sousedské vztahy), tak i ve veřejnoprávní rovině na jiné osoby jako personální substrát společnosti s určitými obecnými většinovými zájmy (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xejich evidence do této sféry libovůle rozhodně nepatří, od toho zde je stavební zákon a katastrální zákon regulující soukromou vůli a zájmy.
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zhotovil jiný subjekt, aniž by tušil, kde a jak dlouho bude jím vytvořený objekt umístěn.
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxpnul do země a počal stavět ve velkolepém stylu Džejára z Dallasu s úmyslem vybudovat podsklepených 27+1 a na patro, leč v polovině došly peníze a tak stavxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxbjektivního (i iracionálního) „volního“ důvodu by ji pojal jako dočasnou (třeba proto, že její výstavbu dočasně pozastavil). Bylo by to o to paradoxněxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxě z moci úřední jako trvalá), ale stavebník dojde k jinému názoru, jímž povahu stavby změní navzdory již vydanému správnímu rozhodnutí…
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejvýše 3 let; dxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xáměrem do 30-ti dnů ode dne podání ohlášení, nebo stavebníkovi v této lhůtě doručí rozhodnutí usnesením o provedení stavebního řízení (§ 107 odst. 1).
Pxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxe-li stavebníkovi souhlas doručen do 30-ti dnů (resp. až do 40-ti dnů – při nezastižení ohlašovatele byl souhlas uložen na poště a během úložní lhůty nasxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxebního zákona ve znění do 31. prosince 12.2012.
Pokud stavební úřad ve stanovené lhůtě souhlas nevydá, nastupují opatření pro nečinnosti správního xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 – 1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, 1276 s., str. 892 (autor hesla JUDr. Jakub xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xednotného vlastnictví pozemku a stavby
xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxr. Jakub Handrlica, Ph.D.), ISBN 978-80-7400-499-5
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxch předpisů, tj. úřadem územního plánování a stavebním úřadem, v důsledku čehož může být stavbou odpovídající právu stavby i stavba nepovolená (za přexxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtní“ stav. Nicméně jde o určitý „pokrok“, nepůjde totiž s ohledem na sjednané právo stavby o stavbu neoprávněnou, protože vlastník pozemku sjednáním pxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxva), leč oprávněné (z pohledu soukromého práva), vloží do katastru, protože bude přiložena listina, na jejímž základě má být právo do katastru vloženox x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xilema – střet jedné zákonné akademické teoretické normy s každodenní realitou, což soudce vyřešil slovy „to je ale blbost“ a inkriminovanou stránku ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xi naznačil o pár řádků výše v citaci názoru letitého advokáta, pozitivní právo tady není odjakživa, ani z vyšší moci – je takové, jaké jej lidé vytvoří a vyxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxud takto vytvořenému právu občané porozumějí a toto reflektuje každodenní obecnou realitu, což je základní předpoklad, aby se jím i řídili a bylo použixxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxh učenců spíše přebíjí názory svých kolegů a demonstrují tím svou výlučnost, než aby veřejnosti podali srozumitelné a v jejich běžném životě použitelnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
946/1811 Sb.z.s.: §285, 946/1811 Sb.z.s.: §291, 946/1811 Sb.z.s.: §292, 946/1811 Sb.z.s.: §293, 946/1811 Sb.z.s.: §297, 946/1811 Sb.z.s.: §298, 946/1811 Sb.z.s.: §431, 946/1811 Sb.z.s.: §434, 946/1811 Sb.z.s.: §435, 141/1950 Sb.: §23, 141/1950 Sb.: §25, 141/1950 Sb.: §26, 141/1950 Sb.: §28, 141/1950 Sb.: §29, 141/1950 Sb.: §155, 87/1958 Sb.: §1 odst.2 písm.b), 40/1964 Sb.: §98, 40/1964 Sb.: §118 odst.1, 40/1964 Sb.: §119, 40/1964 Sb.: §119 odst.2, 40/1964 Sb.: §120 odst.2, 40/1964 Sb.: §191, 40/1964 Sb.: §192, 40/1964 Sb.: §434, 40/1964 Sb.: §435, 50/1976 Sb.: §139b odst.2 písm.b), 114/1992 Sb.: §61 odst.3, 13/1997 Sb.: §11 odst.1, 13/1997 Sb.: §11 odst.5, 13/1997 Sb.: §12 odst.1, 13/1997 Sb.: §14 odst.2, 13/1997 Sb.: §17 odst.2, 164/2001 Sb.: §2 odst.2, 164/2001 Sb.: §2 odst.1, 164/2001 Sb.: §4 odst.1, 254/2001 Sb.: §3 odst.1, 254/2001 Sb.: §3 odst.2, 254/2001 Sb.: §20 odst.1, 254/2001 Sb.: §50 písm.c), 254/2001 Sb.: §55 odst.1, 254/2001 Sb.: §59a, 274/2001 Sb.: §3 odst.2, 500/2004 Sb.: §80, 127/2005 Sb.: §104 odst.10, 183/2006 Sb.: §1, 183/2006 Sb.: §2 odst.3, 183/2006 Sb.: §104 odst.1 písm.c), 183/2006 Sb.: §106 odst.1, 183/2006 Sb.: §107 odst.1, 183/2006 Sb.: §127 odst.2, 89/2012 Sb.: §1 odst.1, 89/2012 Sb.: §2 odst.1, 89/2012 Sb.: §489, 89/2012 Sb.: §496, 89/2012 Sb.: §498 odst.1, 89/2012 Sb.: §498, 89/2012 Sb.: §506, 89/2012 Sb.: §506 odst.1, 89/2012 Sb.: §509, 89/2012 Sb.: §1240 odst.1, 89/2012 Sb.: §1242, 89/2012 Sb.: §1244, 89/2012 Sb.: §1250, 89/2012 Sb.: §2201, 89/2012 Sb.: §3055, 89/2012 Sb.: §3055 odst.1, 89/2012 Sb.: §3056, 256/2013 Sb.: §1 odst.1, 256/2013 Sb.: §2 písm.a), 256/2013 Sb.: §2 písm.l), 256/2013 Sb.: §3 odst.1 písm.b), 256/2013 Sb.: §3 písm.g), 256/2013 Sb.: §3 odst.1 písm.c), 256/2013 Sb.: §19, 256/2013 Sb.: §63 odst.2,
Judikatura