LIT49870CZ

OaO: Co má občanský zákoník na mysli, když hovoří v § 506 odst. 1 o dočasné stavbě? Jaké mohou být v praxi dopady výjimky ze superficiální zásady pro dočasnou stavbu?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (21)
Judikatura (3)
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxnou stavbu?
JUDr.
Adam
Zítek
Ph.D.
lektor Ústavu práva a právní vědy o. p. s., advokát
Předně je třeba definovat, co je stavbou, o které občanskx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxvní úpravě poukazovala na rozdíl mezi stavbou ve smyslu veřejnoprávním (převážně dynamické hledisko) a občanskoprávním (statické hledisko).1) Shxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xokud jde o výsledek stavební činnosti člověka, který má materiální podstatu, je zřetelně vymezen ve vztahu k vlastnímu pozemku, má samostatnou hospodxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx. zavádí pro dočasné stavby (tzv. superedifikáty) výjimku ze zásady
superficies solo cedit
. Abychom však pro konkrétní stavbu uvažovali o aplikaci vxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx. zák.), vůči kterému se zde v obecné rovině rovněž vyslovuje výjimka. Půjde tedy i o posouzení oddělitelnosti stavby od pozemku a jeho důsledku, tedy zdx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xaké o stavbu dočasnou, avšak její samostatnost by nebyla dána na základě výjimky dle § 506 odst. 1 obč. zák., ale již nenaplněním obecných zákonných znakx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xák. a rovněž ve smyslu dalšího textu uvažovat pouze tehdy, pokud půjde o stavbu ve smyslu občanskoprávním, která nemůže být od pozemku oddělena, aniž bx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxé bez porušení její podstaty,3) a to přesto, že pouhý gramatický výklad § 498 obč. zák. by se zdál nasvědčovat tomu, že jde o věc movitou.4) Takový závěx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xymezit pojem dočasnosti, který je zde současně důvodem výjimky ze superficiální zásady.
Jedno z možných řešení opět nabízejí P. Tégl a F. Melzer, když xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxromoprávní kritérium subjektivní (dané především úmyslem stavebníka k době trvání stavby nebo samotným právním titulem k umístění stavby na pozemkux xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedení stavby), přičemž plédují za primární použití posledně uvedeného.5)
Nejasnost
interpretace
je zde dána tím, že občanský zákoník dočasnxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež je na cizím pozemku vystavěna s úmyslem, aby na něm nezůstala trvale (§ 435 o. z. o.).
Obávám se, že vzhledem k platné právní úpravě nelze zatím žádné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxlédnutím k argumentu § 1 odst. 1 obč. zák. o nezávislosti uplatňování práva soukromého na uplatňování práva veřejného, a dále i vzhledem k tomu, že hledxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xdeální, aby se primárně aplikovalo soukromoprávní kritérium objektivní, neboť to je vždy zjevné a měl by být schopen ho sám relevantně posoudit. Šlo by xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxěl na najatém pozemku stavět pro sebe (tedy aby zřizovaná stavba byla samostatnou věcí v jeho vlastnictví), měl by být charakter stavby objektivně (tj. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxmotnou nemovitou věcí ve vlastnictví stavebníka.
Podle § 4 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona a podle § 11 odst. 1 písm. j) katastrální vyhlášky kaxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, zda se jedná o dočasnou stavbu. Podle § 63 odst. 2 téhož zákona se ve vztahu k budovám zapsaným do 31.12.2013 má za to, že se jedná o trvalou stavbu, pokud z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní úřad tuto skutečnost do katastru doplní. Nahlédneme-li do interního předpisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro zápis staveb (který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdložit prohlášení vlastníka s úředně ověřeným podpisem obsahující údaje osvědčující její dočasnost.6) Odkazováno je zde však na § 30 odst. 4 katastrxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxitakat vymezení dočasnosti stavby xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx titulem stavebníka a i veřejnoprávním kritériem.
Protože z žádného ustanovení zákona nelze dovodit, že dočasná stavba ve smyslu § 506 odst. 1 obč. zákx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxdy i zápisu takové stavby do katastru nemovitostí, jakožto samostatné nemovité věci.
Je zřejmé, že zásadní praktický význam má výjimka pro stavby dočxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxho následuje právní osud pozemku, jakožto jeho součást, či zda je věcí ve smyslu práva a může tak být ve vlastnictví někoho jiného než vlastníka pozemku. xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x obč. zák., podle kterého se nabyvatel pozemku stane vlastníkem stavby na něm postavené, je-li v dobré víře o tom, že stavba je součástí pozemku,7) přičxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxla na pozemku jiného vlastníka, neuplatní se mezi vlastníkem stavby a vlastníkem pozemku zákonné předkupní právo dle § 3056 obč. zák., a to na základě výxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxkatura
. Daleko lépe by však bylo provést legislativní změnu, v jejímž důsledku by byl pojem dočasnosti stavby definován a rovněž by bylo postaveno najixxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v Mostě v roce 1975, kdy pozdně gotická stavba o hmotnosti 10 tisíc tun byla bez porušení své podstaty posunuta o téměř 900 metrů. V extrémní poloze však nexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxch jiný předpis než občanský zákoník stanoví, že nejsou součástí pozemku. O dočasných stavbách to však stanoví právě občanský zákoník, a tak by se podlx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xpravy staveb splňujících shodné znaky spojení s pozemkem, kdy v jednom případě by šlo o věc nemovitou (srov. § 3055 obč. zák.) a ve druhém o věc movitou. V txxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxitá.
xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxx