LIT49838CZ

Prokura v novém občanském zákoníku

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxaze a advokátní koncipientkou v Praze.
Právní úprava prokury, do 31.12.2013 obsažená v obchodním zákoníku, se účinností rekodifikace českého souxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xližším zkoumání zákonného textu však musíme konstatovat, že řada změn má podstatný význam. Některé z nich lze hodnotit kladně, jiné vzbuzují pochybnoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxázat na vybraná úskalí této regulace.2)
Obecně k vymezení prokury v novém občanském zákoníku
Než přistoupíme k rozboru vybraných otázek týkajícíxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaké jako obchodní plná moc). Jako institut původem německého práva je známa již od druhé poloviny 19. století. Na našem území byla poprvé upravena rakouxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xoce 1939 napsal: „Prokura jest kupecká plná moc skoro neomezená a v tomto rozsahu vůči třetím osobám neomezitelná.“
Stávající právní úprava prokury (x xxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu českého soukromého práva, zařazena do nového občanského zákoníku, konkrétně do jeho části první, hlavy III upravující zastoupení, do dílu 2 označexxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci (§ 441 a násl. o. z.).6)
Nadále platí, že prokuru může udělit pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku.7) Osoby, byť podnikající, ale do obxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxt podnikatele nechat se v širokém rozsahu zastoupit určenou fyzickou osobou,8) kterážto své oprávnění (zapsané v obchodním rejstříku) nemusí v jednxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, přičemž nově je možné udělit prokuru jen xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xmezení prokury vztahem k této pobočce se následně zapíše do obchodního rejstříku (k tzv. filiální prokuře viz dále).
I napříště platí, že zcizit či zatxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxura
).9)
Odlišně od obchodního zákoníku, který k míře péče, k níž je prokurista povinen, mlčel, upravuje nový občanský zákoník povinnost prokuristy xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxikatele další prokuru udělit. Pokud by tak učinil, jeho jednání by bylo jednáním zdánlivým ve smyslu § 551 a násl. o. z.
Vybrané otázky právní úpravy prxxxxx x xx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xe udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Zápis prokury do obchodního rejstříku tak byl považován za
konstitutivní
.10) Objevovxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxatelem), včetně zmocnění prokuristy, vznikal již samotným udělením prokury. Zápisem do obchodního rejstříku dle těchto názorů pouze nastávaly účinxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxocňuje...“) a jak deklaruje i důvodová zpráva,12) zmocnění prokuristy je účinné již samotným udělením prokury. Zápis do obchodního rejstříku je tudxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxgán. Již od okamžiku udělení prokury (resp. účinnosti zmocňovací smlouvy) je prokurista oprávněn v rozsahu jemu udělené prokury podnikatele zastupoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x zmocňovací smlouvy nebo rozhodnutí o schválení udělení prokury). Té je přitom v tomto případě poskytována ochrana prostřednictvím § 444 o. z. Zápisex xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxtní režim má udělení prokury ve společnosti s ručením omezeným. Ustanovení § 190 odst. 2 písm. e) z. o. k. stanoví, že, neurčuje-li společenská smlouva xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxavuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxná hromada společnosti s ručením omezeným pouze vyslovuje souhlas (zákonem předpokládaný, nevyloučila-li působnost valné hromady společenská smlxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxním prokury jednatelem (či jednateli), je takové právní jednání relativně neplatné ve smyslu § 48 z. o. k. Vhodnější by se jevilo určení, že udělení souxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxsta za společnost jednal před obligatorním schválením udělení prokury valnou hromadou a následně by došlo k namítnutí neplatnosti udělení prokury ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxmu jednání za společnost postrádal příslušné zástupčí oprávnění a jednal by jako nezmocněný jednatel (ve smyslu § 440 odst. 1 in fine o. z.) s účinky dle § xxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxi souhlas valné hromady přímo zákon, pak třetí osoba, jednající s osobou, které byla jednatelem udělena
prokura
, ale ta dosud nebyla zapsána do obchodnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x valné hromady).16) V opačném případě tato třetí osoba nemůže být v dobré víře, že jedná s osobou, která je oprávněna jako prokurista za společnost jednxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxeny poměrně vysoké nároky. Pouze tehdy, pokud společnost (resp. její jednatel) vlastní vinou vyvolá ve třetí osobě domněnku, že
prokura
byla řádně scxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxx odst. 1 o. z.
Závěrem lze dodat, že též výmaz prokury z obchodního rejstříku má pouze
dispozitivní
charakter.17) Avšak do doby, než dojde k výmazu, je xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx k odvolání prokury). Takové jednání této osoby bude podnikatele zavazovat za podmínek § 444 odst. 2 o. z.
b) K rozsahu zástupčího oprávnění prokuristx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx Není nezbytné, aby se jednalo o jednání obvyklé, musí se však pojit s provozem.18) Činnosti související s provozem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxbecného zákoníku obchodního. Ten definoval rozsah zástupčího oprávnění prokuristy ve svých článcích 4120) a 4221) velmi široce.22) Prokurista dxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxání, která s sebou přináší provozování jakékoli živnosti obchodní,24) tj. provozování jakéhokoli závodu (neomezovalo se tedy na živnostenská opráxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdmětem jednání nebo jinými okolnostmi) neměla26) účinky vůči třetím osobám, tedy vymezovala pouze vztah mezi principálem a prokuristou (a to bez ohlxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxm osobám, bezvadné (za předpokladu, že byl dodržen způsob jednání prokuristů, udělil-li principál prokur více). Uvedené pravidlo o vnitřním omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx x x xxx xx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xednání, které nebylo možné označit jako provozování závodu, jelikož k nim při provozování závodu nedocházelo.27) Hranice zástupčího oprávnění proxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xodnikatele coby subjektu práva, jako např. svolání valné hromady obchodní společnosti nebo udělení prokury, (II) jednání žádným způsobem nesouvisexxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx/pacht/zastavení závodu podnikatele (čímž by fakticky došlo k znemožnění nebo omezení dalšího provozu, resp. existence závodu, což je v rozporu s oprxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe to bylo výslovně povoleno28) ), (VI) převedení prokury na jinou osobu.29) Jedná-li prokurista v těchto záležitostech, překračuje rozsah svého záxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxělenou pouze pro určitou pobočku podnikatele. Rouček30) i Malovský-Wenig31) ji však při výše definovaném rozsahu prokury chápali jako vnitřní omexxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x xx účinnosti obchodního zákoníku, když ten udělení filiální prokury výslovně nepřipouštěl.33)
Z výše uvedeného vyplývá, že
prokura
byla historicky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxt ve svém usnesení ze dne 28.4.2010, sp. zn. 29 Cdo 2720/2009, kde vyslovil, že: „Pro posouzení, zda právní úkon prokuristy je úkonem při provozu podnikux xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xrokurista je oprávněn za podnikatele uzavřít smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti a je též oprávněn za podnikatele činit i další mimořádné dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrokuristy starší doktrínou, srovnáme jej s doktrínou a judikaturou k obchodnímu zákoníku a nahlédneme následně do nového občanského zákoníku, můžexx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxanského zákoníku zamýšlel vymezit prokuru tak, jak ji chápala starší doktrína, pak by nemohl upravit filiální prokuru jako druh prokury nebo určit, žx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxakéhokoli) závodu obecně (nehledě na strukturu závodů či poboček podnikatele), pak by udělení prokury jen pro určitý závod nebo pobočku ztrácelo smysx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxa sice vychází z dosavadního konceptu rozsahu zástupčího oprávnění prokuristy, ale zužuje jej s ohledem na charakter závodu či pobočky, pro které je udxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxdní společnosti ve prospěch principála, resp. oprávnění k činnostem nesouvisejícím s živnostenským oprávněním podnikatele (viz prokurista princixxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xiliální prokurou bylo možné považovat za jednání, nepřekračující zástupčí oprávnění prokuristy, jen tehdy, pokud by přímo souviselo s provozem konkxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx x xxxx xx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxitému závodu, jakož i údaj o tom, že je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, se zapíše do obchodního rejstříku.39)
Pokud prokurista xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xx z.). Sporným se jeví, jaké ustanovení nového občanského zákoníku na takové jednání prokuristy aplikovat. Nabízí se primárně § 446 o. z., který se z hlexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xikoli), nicméně zaznívají i hlasy přiklánějící xx x xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx by bylo možné hledat i v předchozí úpravě. Odborná veřejnost se přikláněla k aplikaci § 33 odst. 1 obč. zák. č. 40/1964 Sb. (upravujícího obecně překročxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxx xxtkat se i s názorem, dle něhož byla na místě aplikace § 15 odst. 2 obch. zák. (který se však vztahoval primárně na překročení zástupčího oprávnění zákonnxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xx xxxxnáme-li důsledky překročení oprávnění zákonného zástupce podnikatele dle § 431 o. z. a smluvního zástupce dle § 446 o. z., usoudíme, že pro podnikatelx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxroveň předpokládá pouhou dobrou víru třetí osoby, nikoli nutnou či nezbytnou opatrnost, jak požaduje § 446 in fine o. z.). Jakkoli by bylo možné považovxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxaci § 446 o. z.42) Tento závěr jednak vychází z dosavadního výkladu vztahu občanského a obchodního zákoníku (kdy ustanovení § 15 odst. 2 obch. zák. nexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho zákoníku, který (věren tomuto dosavadnímu chápání překročení) pro smluvní zastoupení upravuje důsledky překročení svébytně v rámci druhého dílu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkud ten svůj nesouhlas s tímto jednáním neoznámí třetí osobě bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání prokuristy dozvěděl. Uvedené však nenxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxem bude typicky situace, kdy prokurista zcizí neb zatíží nemovitost podnikatele, aniž by takové jeho oprávnění bylo zapsáno do obchodního rejstříku, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzi prokuristou a podnikatelem
Ani obchodní zákoník, ani nový občanský zákoník neupravují charakter smluvního vztahu mezi prokuristou a podnikatexxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x... se jedná toliko o pověření k zastupování, je od sebe odděleno toto pověření a vnitřní vztah prokuristy k podnikateli. Neexistuje proto „povolání prxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xprávnění prokuristy a vztah mezi prokuristou (zástupcem) a podnikatelem (zastoupeným). V režimu nové právní úpravy se na vnitřní vztah prokuristy a pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxena též zaměstnanci podnikatele.45) Lze poukázat na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.12.2003, sp. zn. 21 Cdo 1269/2003,46) (zabývající se primáxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxšení pracovního poměru), který dovodil, že: „Jde-li o prokuru, není vztah mezi prokuristou a podnikatelem vztahem pracovněprávním. Skutečnost, že fxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xení-li jeho náplní výkon činnosti prokuristy. … Podstatné je, že obsah takového pracovněprávního vztahu nemůže být shodný s obsahem činnosti prokurixxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxběh funkcí jednatele). Citované závěry Nejvyššího soudu je třeba odmítnout, jelikož soud zde nesprávně připodobnil výkon prokury funkci jednatele sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxce, jejím obsahem není výkon určité činnosti/ povolání (či jak uvádí soud „práce“) prokuristy odpovídající výkonu práce zaměstnancem.47) Není tedy xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxční nebo personální ředitel) být zároveň prokuristou. Naopak, taková situace bude spíše typická, těžko si totiž lze představit (i když to není vyloučexxxx xx xx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxněn podnikatele zastupovat. Lze tak shrnout, že prokuristou podnikatele může být též jeho zaměstnanec, a to bez ohledu na to, jaký je obsah pracovněpráxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxrakter pracovněprávní, resp. zda může být udělení prokury součástí pracovní smlouvy. Literatura již dříve tuto možnost bez výhrad připouštěla, napřx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xrží stejného závěru ve prospěch přípustnosti existence pracovněprávního vztahu mezi prokuristou a podnikatelem.51) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xrávní význam případné zjištění, že své povinnosti porušil jako prokurista.“52) Bude-li
prokura
udělena zaměstnanci podnikatele, a to i např. tak, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xztah odděleně.53) Tudíž pro vznik a zánik prokury se uplatní ustanovení nového občanského zákoníku (§ 450, resp. § 448 až § 449 o. z.), nikoli zákoník pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxé připustit, že porušení povinností zaměstnance v režimu zákoníku práce by mohlo být důvodem pro odejmutí prokury (za podmínky, že by takový odvolací xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxí § 452 odst. 2 o. z. počítá s možností udělení prokury více osobám (umožňuje udělení tzv. kolektivní prokury55). Otázkou hojně diskutovanou v praxi jex xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxozornit, že společné jednání prokuristy a statutární osoby může mít dvě podoby. Jednak se může jednat o případ, kdy je jednání prokuristy podmíněno podxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxučinností prokuristy (mělo by tedy jít o způsob jednání statutární osoby za společnost).
Německé právo výše uvedené případy zná. Tamní právní úprava xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinností statutární osoby je dovozována pouze judikatorně a doktrinálně.58)
V České republice připouštěl do roku 1950 společné jednání jednatexx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xento případ však byl doktrínou posuzován jako zvláštní, zákonem dovolené, resp. předpokládané omezení prokury (nebyl tak chápán jako způsob jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxované jednání prokuristy zcela nesouvisející s provozem podnikatelova závodu).60)
Za účinnosti obchodního zákoníku byl výše naznačený způsob jexxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xemožnost společného jednání prokuristy se statutární osobou potvrdila i
judikatura
.62) Hlavním argumentem proti přípustnosti jejich společného xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxné jednání těchto osob se tak nepřipouštělo.
Nová právní úprava již uvedené ustanovení neobsahuje. Statutární osoba společnosti je považována (spíxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xrostřednictvím svého statutárního orgánu). Je tak nově dovoleno společné jednání prokuristy a statutární osoby? Lze se domnívat, že nadále nikoli. Kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa (jako tak činí např. německá nebo rakouská úprava). Pro způsob jednání prokuristy sice stanoví § 452 odst. 2 o. z. možnost společného jednání více osoxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxního orgánu (tedy nikoli jiné osoby) právnickou osobu zastupují. Ani úprava způsobu jednání jednatele společnosti s ručením omezeným nepočítá s možnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xa společnost jednají pouze jednatelé, a to buď samostatně, nebo společně. Pro takové určení způsobu jednání statutární osoby nebo prokuristy tak v zákxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xkutečnost, že i kdybychom dovodili, že takovýto způsob jednání prokuristy či statutární osoby je přípustný (jelikož jej právní úprava nezakazuje), nxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xapř. společenská smlouva společnosti s ručením omezeným určila, že jednatel jedná společně s jiným jednatelem nebo prokuristou, pak, nebyla-li by moxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxovém případě dojde k zákonnému rozšíření rozsahu prokury na roveň jednatele (statutární osoby).64) Oporu pro takovýto rozšiřující výklad zástupčíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nebylo možné zcizit nemovitost společnosti), když by rozsah zástupčího oprávnění statutární osoby byl omezen rozsahem udělené prokury.65)
Stanovxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí prokuristy, či že jednání prokuristy je podmíněno součinností statutární osoby, pak lze takové ujednání považovat za vnitřní omezení zástupčího opxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxx xxxxx x xxx xx xx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xbchodního rejstříku (takový zápis by byl chybný, neboť předmětem zápisu je pouze způsob jednání statutární osoby, resp. prokuristy), bylo by třeba jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxovalo.
e) K péči řádného hospodáře prokuristy
Nový občanský zákoník ukládá xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxx, která na prokuristu (a to i na prokuristu podnikatele, který není obchodní korporací) vztahuje ustanovení o pravidlech jednání členů orgánů obchodnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxaha tohoto ustanovení zákona o obchodních korporacích a též (částečně) důvodová zpráva k němu67) vyvolává dojem, že tvůrce zákona zde (obdobně jako xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxlávat výkladové obtíže. Obecně platí, že péče řádného hospodáře je
imanentní
osobám, které jsou nadány určitou rozhodovací pravomocí, typicky členxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvat nemůže. Naopak, je pouze jakousi prodlouženou rukou podnikatele, který sám činí rozhodnutí týkající se svého podnikání.68) Byť je toto pojetí poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí vedení společnosti. Prokurista sám tedy není bez dalšího oprávněn o otázkách obchodního vedení společnosti rozhodovat. Pokud tak činí, jde to k tíži xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxí odpovídá, neprokáže-li, že postupoval s péčí řádného hospodáře a splnil podmínky
delegace
rozhodovacích činností na prokuristu.69) Uvedený závxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxnkčnost lze připustit, že pokyny podnikatele (vedoucí k obstarání jeho určité záležitosti) mohou být dle charakteru provozu jeho závodu obecné či rámxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx70) Prokuristu však nelze připodobňovat k statutárnímu orgánu podnikatele – právnické osoby.71) Naopak, na jeho jednání je třeba nahlížet jako na jxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxře bude prokurista zejména vyhodnocovat pokyn podnikatele obdobně, jako tak činí příkazce dle § 2433 o. z., či bude postupovat odchylně od pokynu podnixxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xlovy, zda je § 454 o. z.
kogentní
(ve smyslu, že uvedený standard péče nelze zmírnit),72) nebo
dispozitivní
. Důvodová zpráva uvádí, že ustanovení je
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a vnitřní vztah se v přípustném rozsahu může řídit pracovněprávními předpisy). V určitých situacích se tak může pro podnikatele i prokuristu – xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxc se tak při každém svém jednání za společnost nebude muset soustředit, zda ještě jedná jako zaměstnanec nebo již jako prokurista.
Nadto, též standard xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx
xxxxxzitivní
). S vědomím odlišného postavení prokuristy a člena orgánu právnické osoby – podnikatele se tak spíše lze přiklonit k závěru sledujícímu úmysl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xx xx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxd péče prokuristy zmírnit či zpřísnit. Uvedený závěr pak není v rozporu ani s § 58 z. o. k.,75) když přímo (resp. odkazem na uvedená ustanovení zákona o obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xosuzován (§ 51 odst. 1 z. o. k.), jak bude tento řádný výkon prokazovat (§ 52 odst. 2 z. o. k.), či jak bude za porušení sjednané péče odpovídat (§ 53 odst. 1 a x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxno testem pravidla podnikatelského úsudku. Sporným se může jevit, jak se ve vztahu k prokuristovi vypořádat s požadavkem § 53 odst. 2 z. o. k., který pro čxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxa s ohledem na výše uvedené závěry odmítnout, definitivně však pochybnosti vyvrátí až
judikatura
či lépe novelizace § 58 z. o. k.
Závěr
Účinky zápisx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx do tohoto rejstříku nezapsaným. K rozsahu prokury lze shrnout, že ten historicky prošel určitou proměnou. Meze zástupčího oprávnění prokuristy je noxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxura
jednoznačně ukáže, které ustanovení nového občanského zákoníku (tedy zda § xxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx6 o. z. K povaze vnitřního vztahu mezi prokuristou a podnikatelem lze uzavřít, že zákon smluvním stranám omezení neklade, nevylučuje tedy pracovněprxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí úpravu je nutné tuto možnost odmítnout, a to ať jako způsob jednání jednatele, tak jako způsob jednání prokuristy. Konečně k míře péče, k níž je povinovxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx moci, prokurista nevykonává funkci, jejíž
status
by byl zákonem pevně definován. Ani § 58 z. o. k. tak nevylučuje závěr o tom, že standard péče prokurixxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x., § 450 – 456, dostupná na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/ Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf).
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na podzim tohoto roku a vznikl v rámci programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, P05 – Soukromé právo XXI. století.
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx
– komparace v základních kodexech práva platných na území ČR od účinnosti zákona č. 1/1863 ř. z. do současnosti, Právo, 2012.
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx není obchodní korporací, specifická ustanovení korporačního práva týkající se jednání členů orgánů obchodních korporací. Na prokuru se též vztahujx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xávěru dojít výkladem § 14 odst. 1 a odst. 6 obch. zák.
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxdní zákoník: komentář, 1 vyd., Wolters Kluwer ČR, Praha 2009, k § 14 odst. 2 obch. zák.
xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxtupný v systému ASPI.
Deklaratorní
povahu měl zápis prokury i za účinnosti Všeobecného zákoníku obchodního, jak dokládá i tehdejší doktrína (viz napxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxx xxx xxxx xxxxx xx xx
xxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xkutečnost, že rozhodnutí valné hromady nebylo za účinnosti obchodního zákoníku považováno za právní úkon, bylo nutné dovodit, že vedle rozhodnutí vxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsrov. Plíva, S. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M.: Obchodní zákoník. Komentář, 12. vyd., C. H. Beck, Praha 2009, str. 47).
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxř. 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2013, str. 362).
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxady není v dané společnosti vyloučen (bude-li tedy zakladatelský dokument společnosti uložen ve sbírce listin, má třetí osoba povinnost do něj nahlédxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xbchodním rejstříku dle § 29 odst. 1 obch. zák. (viz např. Pokorná, J. k § 14 odst. 6 obch. zák., taktéž starší Rouček, F., str. 40).
xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xro provoz závodu podnikatele obvyklé. Viz Pelikánová, I. k § 14 odst. 1 obch. zák.
xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxument o udělení prokury jej, nejde-li o udělení rozšířené prokury, obsahovat nemusí).
xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxpisoval, jest prokurista.“
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; prokurou nahražuje se každé zvláštní plnomocenství, jehož by podlé zákonů zemských zapotřebí bylo; prokurou dává se právo, pomocníky obchodní a plnxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xýkají úpravy obchodního zákoníku, lze je vztáhnout i na úpravu nového občanského zákoníku). K další kritice soudobé úpravy prokury viz Márová, A.:
Proxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxdílu v obchodní společnosti ve prospěch principála. Viz Rouček, F., str. 37.
xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xp. cit. 24.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxího práva, Československý kompas, Praha 1947, str. 151-152) a následně v pracích novějších (např. Eichlerová, K. In Černá, S., Plíva, S.: Podnikatel a xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx
xx xxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxcesněprávní) plné moci, nedojde-li tím k „vyprázdnění“ prokury.
xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx50 Sb.).
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxx.
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxdnutím k druhu podnikání, charakteru a rozsahu podniku apod. Viz Pokorná, J. k § 14 odst. 1 obch. zák.
xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxý závazek v souvislosti s poskytnutím úvěru třetí osobě, tj. osobě odlišné od podnikatele, který prokuristovi prokuru udělil. Obdobně viz též usnesenx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxa není oprávněn jednat za právnickou osobu v daňovém řízení. Uvedené rozhodnutí však bylo překonáno a do rozsahu zástupčího oprávnění prokuristy bylo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx § 24 odst. 3 in fine zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, s účinností od 1.3.2011), a to za podmínky, že prokurista je oprávněn jednat samostatně.
xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx
xxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xbch. zák.).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxristy a zastoupeného může mít výhradně formu mandátní smlouvy,...“.
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtele).
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx007, sp. zn. 21 Cdo 2933/2006.
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xol., str. 1080.
xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xežimu zákoníku práce podřízeny, jako např. náhrada nákladů spojených s výkonem prokury či standard péče prokuristy (k tomu viz dále).
xxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxlečnosti s ručením omezeným valnou hromadou schválena taková pracovní smlouva obsahující podmínky, za nichž je možné prokuru odvolat. V takovém přípxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxných rejstřících právnických a fyzických osob (např. je-li třeba společného jednání dvou prokuristů), pak takové jednání (jediného) prokuristy nexxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xx xx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxdifikace & praxe, č. 4/2013, str. 7.
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xprávněn člen představenstva samostatně (nebo více členů společně) nebo člen představenstva společně s prokuristou; toto platí za předpokladu, že přxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx odst. 3 HGB (německý obchodní zákoník); pro společnosti s ručením omezeným se analogicky aplikuje úprava akciového zákona. Detailněji viz Josková, Lxx xxxx xx
xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxrý jest oprávněn firmu podpisovati.“
xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxaj o tom, že podepisuje společně se statutárním orgánem.“ Obdobně viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.1.2003, sp. zn. 32 Odo 99/2002.
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxní tak, že je třeba vždy společného jednání (alespoň) dvou statutárních osob, pak nepřítomnost jedné z nich (např. z důvodu její nemoci nebo neobsazenoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxx xx xx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx že obecně zůstává prokurista zmocněncem, s tím, že počítá s péčí řádného hospodáře tak, jak ji prokuristovi ukládá nový občanský zákoník. Viz Havel, B.x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxjvyššího soudu ze dne 24.3.2005, sp. zn. 8 Tdo 124/2005.
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxurista je principálův
alter ego
, jenž nemá zapotřebí, aby si pro každé jednotlivé opatření vyžadoval souhlasu a instrukcí od principála.“ Viz Malovskxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxího orgánu v kapitálových obchodních společnostech mají její vnitřní výkonné orgány (představenstvo, jednatelé), které vykonávají řídící působnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxždodenní rozhodovací a řídící činnost, která může být někdy spojena i s nutností jednat navenek. Taková působnost u prokuristy zcela chybí, protože účxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xdělena osobě stojící mimo společnost, musí z ujednání mezi prokuristou a podnikatelem vyplývat způsob spolupráce prokuristy a vnitřních útvarů podnxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxx xx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe a prokuristy, tudíž je
dispozitivní
. Navržená úprava tedy nevylučuje, aby si strany ujednaly něco jiného.“
xxx xxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxdu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci.
xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdnat s péčí řádného hospodáře za
kogentní
(resp. jednostranně
kogentní
), a to z důvodu (nesprávného) připodobnění prokuristy k členu orgánu obchodnx
xxxxxxxxx
x
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
99/1963 Sb.: §21 odst.1 písm.d), 40/1964 Sb.: §33 odst.1, 109/1964 Sb.: §24l, 513/1991 Sb.: §13 odst.1, 513/1991 Sb.: §14 odst.1, 513/1991 Sb.: §14 odst.4, 513/1991 Sb.: §14, 513/1991 Sb.: §14 odst.2, 513/1991 Sb.: §14 odst.6, 513/1991 Sb.: §15 odst.2, 513/1991 Sb.: §29 odst.2, 513/1991 Sb.: §29 odst.1, 513/1991 Sb.: §125 odst.2, 513/1991 Sb.: §567, 262/2006 Sb.: §301 písm.a), 280/2009 Sb.: §24 odst.3, 89/2012 Sb.: §159 odst.1, 89/2012 Sb.: §164 odst.2, 89/2012 Sb.: §430 odst.1, 89/2012 Sb.: §431, 89/2012 Sb.: §440 odst.1, 89/2012 Sb.: §440 odst.2, 89/2012 Sb.: §441, 89/2012 Sb.: §442, 89/2012 Sb.: §444, 89/2012 Sb.: §444 odst.1, 89/2012 Sb.: §444 odst.2, 89/2012 Sb.: §446, 89/2012 Sb.: §450, 89/2012 Sb.: §450-456, 89/2012 Sb.: §450 odst.1, 89/2012 Sb.: §451, 89/2012 Sb.: §452 odst.2, 89/2012 Sb.: §452 odst.1, 89/2012 Sb.: §453, 89/2012 Sb.: §454, 89/2012 Sb.: §551, 89/2012 Sb.: §2430, 89/2012 Sb.: §2432 odst.1, 89/2012 Sb.: §2433, 90/2012 Sb.: §47, 90/2012 Sb.: §48, 90/2012 Sb.: §51 odst.1, 90/2012 Sb.: §52 odst.2, 90/2012 Sb.: §53 odst.2, 90/2012 Sb.: §53 odst.1, 90/2012 Sb.: §53 odst.3, 90/2012 Sb.: §58, 90/2012 Sb.: §146 odst.1 písm.g), 90/2012 Sb.: §190 odst.2 písm.e), 304/2013 Sb.: §8, 304/2013 Sb.: §25 odst.1 písm.i),
Judikatura