LIT49816CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx
xamáček
Milan
Chovanec
Obecná část
I. Zhodnocení platné právní úpravy
Státní službu v České republice upravuje zákon č. 218/2002 Sb., o sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhož ustanovení § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 písm. d) a e) a odst. 4, § 11 až 13, § 32 až 34, § 135, § 136 odst. 2, § 235, § 236 odst. 1 a 2, § 237 odst. 1, 3 a 4, § 2xxx x xxx xxxxx x xx xx x xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdy zákonem č. 445/2011 Sb. na 1. ledna 2015. V případě státních zaměstnanců ve správních úřadech a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech se tak doxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Státní správě v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx organizovat, řídit, kontrolovat a výrazněji oddělit od politického vlivu. Taktéž je nezbytné napříště prostřednictvím centrální systemizace schvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez ohledu na kvalitativní a kvantitativní náročnost zajištění správních činností a následné živelné nabírání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxého a politického rozhodnutí o jeho případné změně apod.).
Absence chybějícího služebního zákona se projevuje negativně právě na ústřední úrovni stxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxlení odpovědnosti, absence koncepčního řízení a v zásadě nulová horizontální spolupráce či koordinace na ústřední úrovni zásadně negativně ovlivňuxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxý od 1. ledna 2003 (některá ustanovení od 12.7.2002) zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na úroxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxucionální záruky oddělení politických funkcí od úřednických (instituty tajemníků obecních úřadů, ředitelů krajských úřadů upravené obecním a krajxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtitucionálně nezajišťuje jednotný a kvalitní výkon státní správy, neumožňuje také efektivně ovlivňovat personální strukturu a počty státních zaměxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx Cíl – předložení vládě věcného záměru zákona o úřednících, ve kterém bude jednoznačně určena hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxé řešení problematiky přijímání darů zástupci orgánů veřejné moci. Důraz by měl být kladen na úpravu základních povinností úředníka, včetně povinnéhx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvu disciplinární kázně a odpovědnosti a jasné vymezení základních povinností úředníka a odpolitizování veřejné správy.
Vládní návrh zákona o státnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxná kritéria naopak zcela naplňuje platný služební zákon. V tomto směru vyznívají, jak stanoviska nevládních organizací zabývajících se touto problexxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xx11 i 2012.2) Ochránce mimo jiné uvedl: „Ochránce si je vědom prací na přípravě nového zákona, nicméně opakovaně v této souvislosti upozorňoval a nadálx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxstnanců státu měla být ve veřejnoprávním poměru ke státu. Vládou navrhovaný zákon může být v rozporu i se závazky vůči Evropské unii.“
Z tohoto důvodu sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxny služebního zákona sněmovní tisk č. 1117/2013 s výhradou dílčích úprav důvodové zprávy.
Jeho opětovným předložením navrhovatelé sledují otevřenx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v co nejkratším čase.
Zohledňuje zásadní změny právních institutů (v oblastech trestního, pracovního a občanského práva) i změny v organizaci veřejxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxící se požadavku transparentnosti a nekorumpovatelnosti státní služby.
Nadále tedy platí:
-
veřejnoprávní úprava s opravnými prostředky, přexxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxislost státní služby prostřednictvím:
-
nezávislého generálního ředitelství státní služby při Úřadu vlády,
-
centrální systemizace navrhxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxemníci na ministerstvech a Úřadu vlády,
-
kariérní systém,
-
kárné řízení,
-
povinnosti státních zaměstnanců – např. v rámci státní službx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jak v přechodném, tak řádném období,
-
pravomoci generálního ředitelství (zejména vzhledem ke zrušení Institutu státní správy),
-
funkční oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x státních zaměstnanců z 4,5 násobku platu (obecná odpovědnost podle zákoníku práce) xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxy vydat nařízení upravujícím platové poměry státních zaměstnanců a nařízení upravujícím katalog správních činností,
-
přechodná ustanovení umxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
-
přechodné období od 1. července 2014 do 31. prosince 2016 zaručuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxavu plné účinnosti účinnost stanoví od 1. července 2014 (systemizace v přechodném období, ustanovení generálního ředitele státní služby a jeho zástuxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxk k důchodu (tzv. výsluhy).
Upravuje nově výši odbytného a odchodného a přidává podmínky pro jejich přiznání (podmínky odsloužených let a absence kárxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxrávných celků, kromě toho, že ponechává v platnosti možnost prostupnosti úředníkům mezi službou vykonávanou pro územně-samosprávné celky jako zaměxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na rovnost mužů a žen, sociální dopady, dopady na životní prostředí, podnikatelské prostředí České republiky
Finanční náročnost novely služebníxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlužby jako samostatné organizační jednotky Úřady vlády České republiky bude představovat v roce 2014 zvýšení výdajů státního rozpočtu cca o 60 000 tisx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xepubliky cca o 30 osob.
Uvedené zatížení státního rozpočtu České republiky by mělo být podle předpokladů částečně kryto zrušením Institutu místní spxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xřebírá), a po plné účinnosti služebního zákona také úsporami, vzniklými provedením racionalizačních a systemizačních opatření.
Náklady na zajištxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxěny nemají žádný dopad na rozpočet krajů a obcí.
Po přechodném období se předpokládá v návaznosti na výstupy Generálního ředitelství státní služby přxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx složitost a náročnost konkrétního oboru služby a vykonávané správní činnosti i náročnost kvalifikačních předpokladů, včetně požadavků na udržení oxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxdpokládá růst platových tarifů nejméně o 2%. Vyčíslení těchto nákladů nesouvisí s předkládanou novelou služebního zákona.
Podle dostupných údajů3x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xelkový objem platů na zaměstnance ve státní správě je 29, 2 mld. Kč/rok. Odhadovaný průměrný plat ve státní správě (včetně příspěvkových organizací a oxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xákona činí 30 tis. Kč/měsíc. Přitom je třeba vzít v potaz očekávanou průměrnou roční míru inflace v období 2014 – 2020, která činí 2% a očekávaný průměrný xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, že počet zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, je cca 82 000. Do tohoto počtu nejsou započteni zaměstnanci, kteří jsou zařazexx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xaměstnanců, kteří by státní službu nevykonávali (např. asistentky a servisní zaměstnanci). Celkový počet zaměstnanců, kteří by státní službu měli vxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona je to, že jeho principy a instituty zaručují stabilní a kvalitní výkon státní správy kvalifikovanými státními zaměstnanci s vysokou osobní odpxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xýkonu státní služby. Taková profesionalizace státní služby s sebou nese úspory ve formě nižšího zatížení vyšších instancí rušením nezákonných nebo jxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení a v neposlední řadě nižší náklady za odborné práce doposud realizované externími subjekty namísto profesionálního aparátu státní služby.
Z hxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxy v zákoníku práce.
Návrh byl projednán s nevládními organizacemi, odbornými svazy (včetně podnikatelských) a odborovou organizací státních zaměsxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxon státní služby bude mít příznivý vliv na podnikatelské prostředí a zlepší komunikaci mezi státní službou a podnikatelským prostředím i rychlost odexxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x dlouhodobým stanoviskům Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh vypouští vyžadování a evidování rodných čísel uchazečů o státní službu a státních zamxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xenaplnění čl. 79 odst. 2 Ústavy, který zní: „Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.“
Navrhoxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právními akty Evropských společenství
ČR je jediným členským státem Evropské unie (dále jen „EU“), který nemá účinný4) zákon upravující právní poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxlněna.5) V roce 2002 byl přijat Služební zákon (č. 218/2002 Sb.), který uceleným způsobem upravoval státní službu jako službu veřejnosti. Účinnost Sxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxA bylo zpracováno jako součást vládního návrhu zákona o státní službě (sněmovní tisk č. 792/2002).
Návrh zákona je také odpovědí na dlouhodobá doporuxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxebního zákona, který by měl zajistit stabilní, výkonné a profesionální služby státní správy, objevily v návrhu doporučení hospodářské politice Českx xxxxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky zaslané Evropské komisi v dubnu 2013 – tzv. Konvergenční program, který obsahuje výhled veřejných financí, a tzv. Národní program refxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa k připravovanému vládnímu návrhu zákona o úřednících, naposledy ve fázi po meziresortním připomínkovém řízení v dubnu 2013, kdy uvedla: „Nový návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státních úředníků a vytvořil by dobře fungující systém služebního postupu. V tomto ohledu se návrh zákona o úřednících nevyrovná zákonu o státní službxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjné správy je jednou z předběžných podmínek pro využívání fondů EU v novém programovém období 2014–2020. V národním programu reforem na rok 2013 je nadáxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Zvláštxx xxxx
x xxx x
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxva předepsaného vzdělání a služebního státních zaměstnanců. Napříště je hlavním kritériem pro služební označení pouze základní rozlišení mezi střexxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxrávy státu archaických výrazů.
K bodu 3 (§ 9 odst. 5)
Jedná se pouze o jazykovou úpravu.
K bodu 4 a k bodu 5 (§ 11 odst. 2)
V § 11 v odstavci 2 se rozxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxnerální ředitelství. Jedná se o přípravu vzdělávacích programů a pedagogické činnosti ke vzdělávání podle tohoto zákona, realizaci vzdělávacích čixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí správních úřadů, škol a školských zařízení pro účely vzdělávaní podle tohoto zákona. Vedle toho bude také generální ředitelství připravovat návrh sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve státní službě na území České republiky.
K bodu 6
Terminologicky se reaguje na přijetí nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (konxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxx x x x xxxx x xx xx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxým stanoviskům Úřadu pro ochranu osobních údajů nahrazuje v odstavci 7 písm. b) a v odstavci 8 písm. b) datem narození státního zaměstnance. Sledování gxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxelství státní služby.
K bodu 9 (§ 12)
V § 12 odst. 3 se mění odkazy v souvislosti s navrhovanou změnou v § 37.
K bodu 10 (§ 13)
V § 13 v odstavci 2 sx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxční správy.
K bodu 11 (§ 14 odst. 2)
U přípravy návrhu systemizace generálním ředitelstvím státní služby se vypouští součinnost s Ministerstvem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systemizace organizační strukturu služebního úřadu. Toto oprávnění zůstává napříště pouze generálnímu řediteli (§ 11 odst. 4 písm. b)). Vláda však nxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxnovení organizační struktury služebních úřadů a důsledné využití odborného potencionálu generálního ředitelství a současně ponechání volnosti poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxčanským zákoníkem, účinným od 1.1.2014. U předpokladů k přijetí pro přípravu na službu se u uchazeče nahrazuje způsobilost k právním úkonům, svéprávnxxxxx
x xxxx xx x x xxxx xx xx xx xxxxx x x xxxxx xx
x x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxvu (trestní zákoník, trestní řád) od platnosti služebního zákona, zejména se pamatuje na skutkové podstaty trestných činů proti pořádku ve věcech veřxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxud uchazeč nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinen z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, které spáchal přestupkem nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtropních látkách nebo činnostech.
K bodu 16 a k bodu 17 a k bodu 18 (§ 21 odst. 1 a odst. 2)
Mění se době přípravy na službu, kdy se nově upravuje minimáxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx straně znemožnit její bezdůvodné zkracování nebo prodlužování. Stanoví se tak zákonem jasná hranice, po jejímž absolvování a splnění dalších zákonex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxasem uchazeče pod stanovenou minimální (6 měsíců) a maximální hranici (12 měsíců). Prodlužuje se také zkušební doba státního zaměstnance v období příxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx pracovního poměru, a písm. b) na 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců. Jedná se tedy o úpravu přísnější proti zákoníku práce, která je však namístě vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxmem dovolená v souladu se zákoníkem práce.
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v práci, neplatí omezení doby přípravy na službu.
K bodu 20 (§ 27) a k bodu 21 (§ 30)
V dotčených ustanoveních se u oznamovací povinnosti soudů upravxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxením svéprávnosti, neboť nový občanský zákoník již plné zbavení způsobilosti k právním úkonům neumožňuje.
K bodu 22 (§ 32)
Ruší se vzhledem k dlxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx narození.
K bodu 23, k bodu 24, k bodu 25 (§ 35)
Vzhledem ke změnám právní úpravy od platnosti služebního zákona se doplňují jako neslučitelné s výkxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxjí přerušení z důvodu k prohloubení vzdělání či odbornosti. Cílem je posílení odbornosti aparátu státní služby za současného zachování vztahu ke státx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xspolečná domácnost“ bez konkrétního vymezení. Pro účely služebního zákona se zavádí definice, podle které se domácností rozumí společenství fyzickxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x xxxx xx x x xxxx xx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx měsíčního platu po dobu zproštění služby z důvodu sdělení obvinění z trestního činu. I s přihlédnutím k vyživovaným osobám nesmí částka přesáhnout 60% xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxměstnance.
K bodu 30 (§ 41)
Možnost přerušení služby z důvodu vazby se snižuje ze 3 let na 9 měsíců. Důvodem je zohlednění přiměřené doby vazby.
x xxxx xx xx xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxění nebo přerušení služby pro sdělení obvinění z trestného xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxátního zaměstnance pro zproštění výkonu služby.
K bodu 33 (§ 43 odst. 3)
Mění se definice dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu státního zaměxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxý je důvodem pro převedení státního zaměstnance pro něj vhodné, považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti stáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxt, že bude trvat déle než 1 rok.
K bodu 34 (§ 44)
Nově se upravuje institut zařazení mimo službu z organizačních důvodů. Ponechává se pouze pro přípaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxsně nelze tyto převést pro neexistenci jiného služebního místa. V takovém případě trvá zařazení mimo službu nejdéle 3 měsíce. Ode dne zařazení mimo výkxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu osobu, nejvýše však do výše 70% měsíčního platu. Ponechání přiměřené doby zařazení mimo službu za účelem poskytnutí delší doby pro vyhledání jiného sxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxspodárné. Vzhledem k aktuální hospodářské situaci je však doba zařazení zkrácena z 12 na 3 měsíce a současně jsou poníženy procentuální částky měsíčníxx xxxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxdů nezávislosti vzhledem k čtyřleté periodicitě vlády, která generálního ředitele a zástupce jmenuje. Ze zákona plynou podmínky, které při jmenovánx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx). Prvkem posilujícím nezávislost generálního ředitele i jeho zástupce je to, že ho odvolává vláda s předchozím souhlasem prezidenta republiky. Odvoxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxučasně vyhovuje požadavku na přiměřenou flexibilitu státní služby a brání jejímu případnému zakonzervování. Zachovává se transparentnost procesu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxh. To činí 6 let. Funkční období umožňuje přiměřenou flexibilitu i rotaci na nejvyšších služebních místech. V kombinaci s institutem jmenování a odvolxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxátní službu u představených je dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxuze ředitel sekce.
K bodu 37 (§ 55 odst. 1)
V návaznosti na změnu právní úpravy v bodě 23 se mění v písm. e) doba, jejímž uplynutím a trváním vazby, sluxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v případě, kdy uplynula doba 3 měsíců, po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů v případě odvolání ze služebníxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xx
xxxx xx xxxxvují podmínky i výše odbytného při skončení služebního poměru ve službě na dobu neurčitou z důvodu organizačních a úsporných opatření, jejichž důsledxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxích důvodů v případě, kdy byl odvolán ze služebního místa představeného, popřípadě jestliže představený o odvolání ze služebního místa představenéhx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeno kárné opatření. Výše odbytného je odstupňována podle doby služby, kterou státní zaměstnanec vykonal. Při nepřetržité době služby nepřesahující x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxíčního platu. Oproti zákoníku práce platí podmínka absence kárných opatření v posledních 5 letech. Výše odbytného u státní služby respektuje zvláštxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxžbu, i zvýšené požadavky na státní zaměstnance po dobu výkonu státní služby v podobě míry uložených povinností a udržování odbornosti, vyšší odpovědnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xíce jak o polovinu.
K bodu 39, k bodu 40 a k bodu 41 a k bodu 42 (§ 57)
Nově a přísněji se stanoví důvody pro skončení služebního poměru z důvodů pravomocxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxty, které jsou v rozporu s požadavky kladenými na státní zaměstnance, či z důvodu vykazování závislosti na alkoholu nebo psychotropních látkách nebo čxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstavení trestního stíhání a schválení narovnání. Vedle toho se upravuje terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014 u sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxním svéprávnosti, neboť nový občanský zákoník plné zbavení způsobilosti k právním úkonům neumožňuje. Mění se také věk státního zaměstnance, jehož dxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx let. U této skupiny státních zaměstnanců by tak služební poměr končil ze zákona poměrně krátce před dosažením důchodového věku. Hranice 70 let věku se nxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxt státních zaměstnanců oznámit čestným prohlášením vlastnictví podílů v právnických osobách a cenných papírů, včetně zaknihovaných, ke dni nástupu xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxně vedoucí ke kárné odpovědnosti státního zaměstnance (§ 70 ve spojení s § 71 a násl. služebního zákona). Jedné se o povinnost umožňující služebnímu orxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx při výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxátního zaměstnance vydaná služebním předpisem generálního ředitele v mezích tohoto zákona).
K bodu 44 (§ 63)
Nově se upravuje možnost státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxního zaměstnance. Po uplynutí 1 roku je zaměstnanci nabídnuto služební místo na stejné organizační úrovni jako předchozí. Po dobu přerušení služby nexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxru.
K bodu 45 (§ 69)
Ruší se odměny za příkladnou službu s ohledem na aktuální hospodářskou situaci. Pro zachování odměnové politiky se jeví jako zxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxnocení, s následnou možností promítnutí této skutečnosti do složek platu či kariérního postupu zaměstnance.
K bodu 46 (§ 72)
Zvyšuje se možnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xpojených se státní službou.
K bodu 47 (§ 72)
Upravuje se nové oprávnění generálního ředitelství vést anonymizovanou sbírku kárných opatření. Důvxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxstnancům, a v neposlední řadě transparentnosti státní služby vůči občanské veřejnosti.
K bodu 48 (§ 72 odst. 4)
Nově xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxtné k zahlazení kárného opatření z jednoho roku na pět let.
K bodu 50 (§ 80)
Vzhledem ke schválenému antidiskriminačnímu zákonu v roce 2009 se upraxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh činů podle § 80 odstavců 5 a 6 ve spojení s právní úpravou stížnosti státního zaměstnance podle ustanovení § 197 služebního zákona a právní úpravou oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účinný zákoník práce.
K bodu 52 (§ 88 odst. 5)
V návaznosti na změny navrhované v bodě 37 a v bodě 38 se vypouští odkaz na body 1 a 3, které se navrhují v § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxx xx xxx xx xx xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxví.
K bodu 54 (§ 98)
Nově se upravuje odchodné státních zaměstnanců, kdy se doplňují další podmínky, které musí být kumulativně splněny pro nárok xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxiku nároku na starobní důchod. Odchodné náleží státnímu zaměstnanci pouze tehdy, pokud služební poměr státního zaměstnance trval nejméně 10 let a souxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xovahu státní služby i skutečnost, kdy služební poměr státního zaměstnance podle služebního zákona (na rozdíl od obecné úpravy zákoníku práce) končí zx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x x x38 zrušen odstavec 1 a dosavadní odstavce 2 a 3 byly označeny jako odstavce 1 a 2, přičemž tato změna nebyla promítnuta do služebního zákona. Z tohoto důvxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx x x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nově výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého státního zaměstnance částku rovnající se osminásobku jehx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo po zneužití jiných návykových látek.
K bodu 58 (§ 106 odst. 2) a k bodu 59 (§ 107)
S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku od 1.1.201x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxogii nepoužívá. Ponechává se odkaz na uplatnění náhrady škody podle občanského zákoníku.
K bodu 60 (§ 110) a k bodu 61 (§§ 112 – 121)
Ruší se příspěvxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu služby (viz § 111).
K bodu 62 a k bodu 63 (§ 133)
Nárok státního zaměstnance na plat a náhradní volno za službu přesčas, příplatek za službu ve xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxu 64 (§ 135)
Platové tarify se z původních dvanácti platových tříd upravují na šestnáct platových tříd podle aktuální právní úpravy zákoníku práce (xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a uplatňujících se do účinnosti služebního zákona i na státní zaměstnance. Platový tarif v šestnácté platové třídě činí nejméně 3 násobek platového taxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xpravujícím platové poměry státních zaměstnanců. Do jeho vydání se uplatní nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejnxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxat. Reaguje se na neblahou praxi smluvních platů, které umožňují netransparentní platovou a odměnovou politiku i nerovnost v odměňování v rámci státnx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxní katalogu správních činností se uplatní nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
K bodu 66 (§ 139)
U právxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx vedení pro služební místa představených stanoví podle působnosti správních úřadů a stupňů řízení služební předpis vydaný generálním ředitelem.
x xxxx xx xx xxx x x xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkoníku práce.
K bodu 68 (§ 144a)
V návaznosti na navrhované změny v bodě 67 se vypouští odkazy na ustanovení služebního zákona upravující složky pxxxxx xxxxx xx xxxxx
x xxxx xx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxícímu, všeobecně uznávanému odborníku, určit osobní příplatek až do výše 100% platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovenx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyplacených za kalendářní rok. Ta napříště činí nejvýše 25% z úhrnu vyplacených platů státnímu zaměstnanci za kalendářní rok bez částky odměn. Tato úpxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxměňování a zkreslování platové politiky ve státní službě. Důraz je tak kladen na jiné dlouhodobější složky platu, kterými jsou platový tarif a osobní pxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxlatku, jejím zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku rozhodne pouze na základě provedeného služebního hodnocení.
K bodu 72 (§ 158)
Rxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx
x xxxx xx x x xxxx xx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxé u čekatelů, ruší úprava těch složek platu, u kterých se napříště uplatní právní úprava zákoníku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxx x x xxx xxst. 2 a 3 zákoníku práce.
K bodu 75 (§§ 161 až 163)
V návaznosti na body 73 a 74 se ruší úprava těch složek platu, u kterých se napříště uplatní právní úxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xrostor pro stanovení počtu náměstků a poradců v návaznosti na konkrétní agendu člena vlády. Důvodem je zejména skutečnost nedokončení poslední fáze rxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na ústřední úrovni na přesun řady agend zejména na kraje. Není tak možná plošná a tyto odlišnosti nerespektující fixace počtu náměstků a poradců zákonexx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K bodu 78, k bodu 79 a k bodu 80 (§ 192)
Jedná se o terminologickou úpravu v návaznosti na nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014. Způsobilost fxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxxx xx
x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx x xx x xxxaznosti na změny dotčeného ustanovení zohledňující existenci antidiskriminačního zákona navrhované v bodě 50.
K bodu 82 (§ 206)
V návaznosti nx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xrušeno již při novelizaci provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (čl. I bod 21), ruší se proto odkaz na neexistující ustanovení. Z hlediska obsahu se nahrazujx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xx xxx), k bodu 87 (§ 228) a k bodu 88 (§ 229)
Upravuje se nadpis Hlavy VII Dílu 1 souladně s novým občanským zákoníkem. Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxostí ze služebního poměru, promlčení a zánik práva.
K bodu 89 (§ 229 odst. 2)
Ruší se odkaz na § 117 větu druhou s ohledem na navrhované zrušení § 112 ax xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxxx xx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxamělých. Zatímco v souvislosti s přijetím zákona o registrovaném partnerství bylo soužití s partnerem promítnuto do úpravy vymezující pojem osamělýxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxa žijící s partnerem nebo partnerkou.
K bodu 91 (§ 233 odst. 1)
Vypouští se možnost obsazení služebního místa fyzickou osobou v pracovním poměru nx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxli civilní službu místo vojenského cvičení, vzhledem ke zrušení vojenského cvičení, mimořádné služby a civilní služby.
K bodu 92 (§ 235)
Ruší se x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx
x xxxx xx xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx od 1. července 2014 do 31. prosince 2016 s tím, že toto ustanovení nabývá účinnosti 1. července 2014 (bod 103). Systemizace v přechodném období se řídí § 1x xx xx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x4 (§ 236)
Ruší se § 236 vzhledem k nové právní úpravě v § 236a a navrhované účinnosti v bodu 103.
K bodu 95 (§ 236a)
Upravuje se nově způsob jmenováxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo ředitele jako jednoho z institutů depolitizace státní služby a plnění úkolů generálního ředitelství státní služby s jasnou individualizovanou odpxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrav státní služby, kdy zablokování ustanovení hlavy státní služby může znamenat paralyzování účinné aplikace právní úpravy. Nová úpravy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxátní služby.
Vláda písemně jmenuje z dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech, kteří jsou v pracovním poměru ve správním úřadu, splňují předpokxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxě alespoň po dobu 6 let, generálního ředitele a zástupce generálního ředitele. Generální ředitel a zástupce generálního ředitele je jmenován do službx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxnerální ředitel a zástupce generálního ředitele podle věty první jsou služebními orgány podle tohoto zákona.
Vláda jmenuje generálního ředitele a zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxstnanců podle odst. 1 předsedovi vlády Senát Parlamentu České republiky a to nejpozději do 30. září 2014. Předseda vlády písemně jmenuje na návrh Senátx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xlib před předsedou vlády, jinak platí § 33 a 34.
Po uplynutí doby jmenování generálního ředitele a zástupce generálního ředitele podle odstavce 1 se uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
x xxxx xx x x xxxx xx xx xxx xxxxx xx
xxxx xx xxxxxx x x xx5 na nově navrhovaný § 235a (bod 93).
K bodu 98 (§ 238 odst. 5)
Mění se doba trvání služebního poměru vzniklého jmenování do služby u dosavadních zaměxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xx x46 odst. 1)
Do ustanovení se promítají změny vyplývající z navrhované změny v bodu 2 (§ 7) týkající se předepsaného vzdělání státních zaměstnanců
x xxxx xxx xx xxxx
xxxx xx xxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
x xxxx xxx xx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxní služební hodnocení se provádí po 1. lednu 2016 s ohledem na posunutí začátku systemizace v přechodném období.
K bodu 102
Ruší se dvanáctá hlava I dxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxanovení § 235a (přechodné období systemizace) a § 236a (jmenování a odvolání prvního generálního ředitele a jeho zástupce), která nabývají účinnosxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxích fondů.
K bodu 104
Ruší se příloha č. 1 a příloha č. 2
K Čl. II
Vzhledem k navrhované základní účinnosti služebního zákona v čl. I bodu 100 a její xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxícím platové poměry státních zaměstnanců a doby vydání nařízení vlády upravujícím katalog správních činností, jejichž vydání služební zákon předpoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxlogu prací ve veřejných službách a správě.
K Čl. III
Vzhledem k opakovanému posouvání účinnosti služebního zákona, jeho nedůsledným novelizací, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxebního zákona, z důvodu zajištění přehlednosti a srozumitelnosti zákona pro jeho adresáty.
K Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxní evropských strukturálních fondů (viz blíže Obecná část Důvodové zprávy) a posunutí účinnosti začátku systemizace v přechodném období a ustanovenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xersonální zajištění aplikace služebního zákona.
V Praze dne 23.12.2013
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxational – Česká republika), Lukáš Wagenknecht (Centre for Excellence in Good Governace), Martin Fadrný (Ekologický právní servis), Vít Havelka (Invxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2012-web.pdf
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxní úprava však nesplňuje nároky, kladené na právní předpis, který by zajistil jednotnou a systémovou právní úpravu fungování veřejné správy a postavexx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx