LIT46061CZ

Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy?

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx Centra právní komparatistiky PF UK a advokátka v AK bnt attorneys-at-law s. r. o., www.bnt.eu
Prokura
je zvláštní druh zastoupení, který je typickx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxní k zastupování, jehož rozsah je přesně vymezen zákonem, aniž by se jakkoli vyjadřovala k vnitřnímu vztahu mezi podnikatelem a prokuristou (tj. otázcxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxílit právní jistotu v obchodních vztazích – zákonné vymezení rozsahu zmocnění u prokury posiluje jistotu třetích stran, že zástupce jednal v rámci svéxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxje subsidiárně, § 1 odst. 2 obch. zák.), od 1.1.2014 bude
prokura
upravena v rámci ustanovení o zastoupení v novém občanském zákoníku (§ 450 – § 456 NOZ)x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh ustanovení.“2) Tato úprava ovšem není úplná, neboť další pravidla jednání prokuristy jsou upravena v zákoně o obchodních korporacích.3) Regulacx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh), ale i na osoby zmocněné ostatními podnikateli (§ 58 odst. 1 in fine ZOK); tedy na všechny prokuristy.
Nová úprava prokury vychází ze stávající úpravx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxstříku (§ 450 odst. 1 NOZ) a prokuristou může být jen fyzická osoba (§ 452 odst. 1 NOZ). Prokuru bude stále možné udělit i několika osobám (§ 452 odst. 2 NOZ)x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (podle stávající terminologie podniku), popřípadě pobočky;
prokura
naproti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnost udělit prokuru i pro některou pobočku svého závodu či pro některý ze svých závodů (§ 450 odst. 2 NOZ) a skutečnost, že
prokura
je účinná již svým udělxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxkuristy?
Zejména ze strany německých a rakouských podnikatelů se v praxi objevuje požadavek, aby za společnost jednal společně jednatel (člen předsxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xednatel (člen představenstva) může jednat i samostatně, prokurista naproti tomu může jednat jen s jednatelem (členem představenstva).6)
Takový xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá osoba statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce. S ohledem na skutečnost, že prokurista je zástupcem, je společné jednání prokuristy a statutárnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohledem na skutečnost, že statutární orgán bude po 1.1.2014 zástupcem společnosti. Při hledání odpovědi na tuto otázku je vhodné se seznámit s německox xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxníku (Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch) z roku 1863.10) Pro účely tohoto článku se budeme zabývat pouze situací ve společnosti s ručením oxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxreter). Prokurista je také zástupce, charakter jeho zastoupení je ovšem odlišný (rechtsgeschäftlicher Vertreter). Německé právo přitom připouštíx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xpolečnosti tuto možnost výslovně připouští německý akciový zákon.12) Pro společnosti s ručením omezeným sice výslovná zákonná úprava chybí, je nicxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnstva) a prokuristy je princip, že takový způsob jednání společnosti ulehčuje.14) Tím je omezena i možnost jeho využití.
Společné jednání jednatelx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxnatel (jediný člen představenstva) měl být vázán na spolupůsobení prokuristy, došlo by k omezení jeho jinak samostatného oprávnění zastupovat spolexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx společnost zastupuje vždy některý z jednatelů společně s prokuristou). Je proto nutné, aby k zastupování společnosti vždy byli oprávněni i jen jednatxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxatelů společně s prokuristou).
Pokud je prokurista oprávněn ke společnému jednání s jednatelem (členem představenstva), rozšiřuje se rozsah jeho zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtele (člena představenstva), tj. prokurista je (společně s jednatelem či členem představenstva) oprávněn taktéž zcizovat či zatěžovat nemovitosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xrokuristy jednat samostatně v rozsahu prokury není dotčeno.17)
Podle judikatury a převažující části literatury je také možné, aby prokuristovi bylx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxva) ale může jednat i samostatně.18) V tomto případě se na rozdíl od předchozí situace nerozšiřuje jednatelské oprávnění prokuristy.19)
Česká repxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti. Učinil-li proto statutární orgán právní úkon jménem společnosti, považujeme takový úkon přímo za právní úkon společnosti. Nový občanský zákoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxním právním jednáním nabývat práva a zavazovat se k povinnostem). Jednat může pouze prostřednictvím zástupce. Jednání jednatelů (členů představensxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xudou nově zástupci společnosti. Tato forma zastoupení je přitom na pomezí mezi zastoupením zákonným20) a smluvním s převažujícími prvky smluvního zxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtatutárního orgánu a prokuristy považována za nepřípustný způsob jednání společnosti. Je však třeba mít na paměti, že každá z forem zastoupení (prokuxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxstoupení společnosti statutárním orgánem a prokuristou taktéž odlišná22) a společné jednání statutárního orgánu a prokuristy je připuštěno. Je otxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtárního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsobu jednání zřejmě nebránila. Argumentem by byl ústavní princip „co není zakázáno, je dovoleno“. Povinnou náležitostí společenské smlouvy společnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu úpravu neobsahuje, bylo by možné dovodit, že zákonodárce minimálně u společnosti s ručením omezeným se zapojením prokuristy nepočítá. Takový výklax xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxtární orgán) povinen prokuru vykonávat (tedy právně jednat) s péčí řádného hospodáře (§ 454 NOZ). Důvodová zpráva v této souvislosti uvádí, že se jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxje, aby si strany ujednaly něco jiného“.23) Domnívám se nicméně, že s ohledem na § 58 ZOK standard péče řádného hospodáře platí (kogentně) i pro prokurxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxí při výkonu jeho povinnosti stejný standard péče (a stejná pravidla pro případ porušení). Totožná jsou i ustanovení upravující konflikt zájmů (§ 54 – § xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxat společnost ve všech záležitostech (§ 164 odst. 1 NOZ), rozsah prokury je omezen na právní jednání, ke kterým dochází při provozu závodu (či jeho pobočxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné jednání statutárního orgánu a prokuristy, museli bychom fakticky rozšířit prokuristovo jednatelské oprávnění i na jednání, které
prokura
nekryxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx není obcházena vůle společníků a rozšíření prokury lze podle mého názoru připustit. Z takového rozšíření zástupčího oprávnění prokuristy ostatně vyxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxde podle NOZ možná. Souhlasím přitom se závěry německé doktríny, že zapojení prokuristy by mělo jednání společnosti ulehčovat, a že z tohoto důvodu nexx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxího orgánu. Jinak řečeno, společné jednání s prokuristou je možné pouze v případě, že:
-
společnost má více jednatelů (členů představenstva) a
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxvém případě může možnost společného jednání statutárního orgánu s prokuristou zjednodušit jednání společnosti. Rozsah jednatelského oprávnění prxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxná
prokura
– s jiným prokuristou; v takovém případě by byl omezen podle § 450 odst. 1 NOZ). Nevidím problém ani ve vázání jednatelského oprávnění prokurxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxmě k jakémukoli rozšiřování prokury nedocházelo.
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xx xx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxeně pro prokuristu zmocněného podnikatelem, který není obchodní korporací.“
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob ve znění ze dne 29.3.2013].
xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xesamtprokura“ (SCHMIDT, K. Handelsrecht, 3. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 1987, s. 420).
xx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsování do obchodního rejstříku (kontrasignace člena představenstva) nelze omezit oprávnění prokuristy vyplývající z ustanovení § 14 odst. 1, 2 obchx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xesamtvertretung“ (FLEISCHER in SPINDLER / STILZ: Aktiengesetz, 2.vyd., C. H. Beck 2010).
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxedstavenstva pouze společně s prokuristou.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ZÖLLNER, W., NOACK, U. in BAUMBACH / HECK: GmbHG, 19. vyd., München: C. H. Beck, 2010, s. 681.
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxace jednání s péčí řádného hospodáře a podnikatelského úsudku a pravidla o střetu zájmů dopadá také na prokuristu. Ten může být jmenován pro výkon běžné xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa je tak v tomto ohledu postaven na roveň členovi statutárního orgánu – nikoli však obecně, pouze v popsaných souvislostech. Prokurista je tak i nadále zxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxou.“
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxlečnost zastupují dva jednatelé společně.“