Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

LIT45076CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
A. OBECNÁ ČÁST
1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy
Kolektivní investoxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se na kolektivním principu investují shromážděné peněžní prostředky od veřejnosti nebo většího počtu investorů podle dohodnuté investiční strategxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxrh) investování na kolektivním principu v sobě velmi účinně snoubí prvek diversifikace rizika investora s profesionalitou obhospodařování jeho invxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinými slovy zvážit, do jakého investičního fondu peněžní prostředky vloží. Další rozhodnutí ohledně vložených peněžních prostředků a realizovanxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí. Současně má investiční fond ve svém majetku rozmanité druhy cenných papírů a jiných majetkových hodnot a může tak dosahovat požadované úrovně rozloxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxvání na kolektivním principu tudíž v národním hospodářství plní důležitou úlohu „převodového mechanismu“ mezi subjekty, které nabízejí volné peněžxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xvé investiční strategie realizují, snižují investorům významně transakční náklady. Funkční trh kolektivního investování současně přispívá k tvorxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxjetku ve fondech kolektivního investování se sídlem v České republice evidovaných Asociací pro kapitálový trh (dále jen „AKAT“) cca 155,1 mld. Korun1xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xondy nebo fondy kvalifikovaných investorů.
Celkový počet fondů se sídlem v České republice
I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx                     x  xx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I Ostatní fondy kolektivního investování (speciální fondy)     I  173  I
I-------------------I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx   x  xx  x
x   xxxxxx    x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx          x     x
x          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx   x  36  I
I          I----------------------------------------------I---------I
I          I Ostatní podílové fondy            I  79  I
I-------------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx xxxx
 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxných
v České republice
I--------------------------------------------------I-------I-----------------I
I Typ fondu                    I Počet I Hodnota majetku I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx  x xx x x xxxx mld. Kč  I
I--------------------------------------------------I-------I-----------------I
I Standardní fondy se sídlem v ČR         I 42  I 64,1 mld. Kč  I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx     x xx  x xxxx xxxx xx  x
xx-------------------------------------------------I-------I-----------------I
I Fondy se sídlem v ČR celkem           I 196 * I 155,1 mld. Kč  I
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x    x xxxxx xxxx xx  x
xxxxxx---------------------------------------------I-------I-----------------I
Zdroj: AKAT, stav k 31. 12. 2011                   *odhad
Ačkoli objem majetku ve spxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxéně v celkovém měřítku roste díky silnému nárůstu objemu majetku ve správě fondů kvalifikovaných investorů (podle informací AKAT vzrostl majetek ve sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xKAT).Zdroj: AKATZdroj: AKAT
Z hlediska dlouhodobého vývoje českého trhu kolektivního investování se lze domnívat, že významnou roli budou hxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxních fondů, se očekává, že české standardní fondy budou v budoucnu, a to zejména v případě přijetí společné evropské měny, fúzovat s fondy spravovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxá transpozice směrnice AIFMD, která se vztahuje na obhospodařovatele speciálních fondů spravující majetek nad hranici 2,5 mld. korun (100 mil. eur). xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxy na trhu a počet regulovaných subjektů může následně vzrůst. Následující tabulka shrnuje počet subjektů, které obhospodařují 100 mil. EUR a více, nebx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxích fondů kolektivního investování, které nejsou obhospodařovány členy AKAT a u nichž nejsou dostupné údaje o výši obhospodařovaného xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxx ximitu blíží.
I---------------------------------------------------------------------I------I
I Počet společností obhospodařujících spexxxxxx xxxxx xxxx xxxxx   x x  x
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I------I
I Počet investičních společností, které se limitu blíží        I 1  I
I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxe uvedeného lze shrnout, že:                     I
I                                      I
I • Majetek obhospodařovaný českými fondy kolektivního investování celkově  I
I  výrazně převyšuje majetek ve správě zaxxxxxxxxxx xxxxxx         x
x                                      x
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx     x
x  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xnvestování    I
I  roste, a to zejména díky výraznému nárůstu majetku ve správě fondů    I
I  kvalifikovaných investorů v posledních letech.              I
I                                      I
I • Z hlediska dlxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   x
x  xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x
x  xxxxxxxxxxx fondy.                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
Vývoj právní úpravy kolektivního investování
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxry před r. 1990. Zákonná úprava kolektivního investování vznikala až v letech 1991–1992. Její přípravy vyvrcholily přijetím zákona č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx že investiční společnosti a investiční fondy představují velmi významnou složku finančního trhu a jsou ve vyspělých tržních ekonomikách velmi rozšíxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxspěl k nastartování rozvoje sektoru kolektivního investování v České republice. Po celou dobu své existence nicméně zůstávala jeho úprava kusá a neplxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zákon o investičních společnostech a investičních fondech zrušen a s účinností k 1. květnu 2004 nahrazen novým předpisem – zákonem č. 189/2004 Sb., o kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjící správní a právní předpisy v oblasti kolektivního investování (směrnice 85/611/EHS ve znění směrnic ji měnících).
V průběhu následujících let xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Iniciátory dalších změn zákona o kolektivním investování byly zájem praxe nebo její potřeba o zkvalitnění právní úpravy. Nejdůležitější změny přixxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxnosti na to zavedla speciální fond kvalifikovaných investorů a po vzoru lucemburské a německé úpravy upravila ustanovení týkající se speciálního fonxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxk vstoupily do existujícího systému a v různých směrech se snažily prolamovat koncepci zákona, kterak byla v roce 2004 nastavena. Například v případecxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxdního fondu prolomila specifikem pramenícím z tzv. master-feeder struktur.
Zhodnocení platné právní úpravy a návrhy na její změnu
Zákon č. 189/200x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxndy a podílové fondy,
-
investiční společnost jako výlučný subjekt oprávněný obhospodařovat majetek fondu kolektivního investování a provádět xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti, investičního fondu a vytvoření podílového fondu,
-
pravidla činnosti investiční společnosti a investičního fondu,
-
zrušení a přeměnu ixxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xelikty.
Ideový základ platného zákona vyhovuje potřebám roku 2004, kdy byl zákon přijímán v primární souvislosti s aproximačními závazky České rexxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxtura zákona o kolektivním investování se obtížněji přizpůsobovala novým tezím vyjádřeným v jeho pozdějších novelách a obtížně by tudíž zohledňovalx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxnistrace investičních entit. Regulatorní zájem návrhu zákona se tak xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona. Ta by na jedné straně neměla ignorovat tradice zákona o kolektivním investování a zákona o investičních společnostech a investičních fondecxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa nejpropracovanější.
Základním obecným materiálním zdrojem nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech jsou, při zohledxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx1/61/EU), a právní úprava Lucemburska. Revizní práce tedy vycházejí ze tří základních myšlenkových zdrojů. Jimi jsou:
a)
vyhodnocení vývoje práxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxují,
b)
vyhodnocení právních předpisů z okruhu zemí, jejichž úprava obhospodařování a administrace je moderní a investorsky atraktivní (v prvé řxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxatých na úrovni Evropské unie, jakož i návrhů vznikajících na této úrovni.
Svůj základní cíl nový zákon vidí ve vytvoření kvalitní a moderní úpravy sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxi, kontinuitu a odstupňovanou regulaci jako své hlavní programové cíle.
Cílem je vytvořit zákon, který bude jednak respektovat to, co je v oblasti regxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve vztahu k úpravám zemí, jejichž přístup k regulaci kolektivního investování je možné považovat za standardní. Má-li české právo upravující obhospoxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxsti, tedy návaznost na dosavadní úpravu a zmiňovaná standardnost úpravy.
V návaznosti na zákon o kolektivním investování a směrnici 2011/61/EU náxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxové fondy regulatorní požadavky v užším rozsahu, popřípadě podléhají dohledu České národní banky pouze za splnění příslušných podmínek nebo dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxo ke zvýšení reputačního a systémového rizika této důležité oblasti národního hospodářství.
Osnova zákona, instituty a pojmosloví
Tematicky příbxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxých celků. Pro snazší orientaci se jednotlivé části dělí podle legislativních zvyklostí na hlavy, díly a oddíly, přičemž jejich nadpisy jsou míněny jaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxdnost zákona se odráží v celkovém rozvržení jeho materie i ve stavbě jednotlivých paragrafů osnovy. V souladu s Legislativními pravidly vlády je záměrxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdstavuje pojem „investiční fond“. Ten je definován tak, aby termín zahrnoval všechny investiční entity bez ohledu na jejich právní formu.
Rozsah zákxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxsponovat dvě významné směrnice evropského práva, a sice směrnici AIFMD a směrnici UCITS IV, přičemž obě tyto směrnice zavádějí legislativně náročné ixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xavrhované změny a doplnění vycházejí z dosavadních zkušeností s fungováním těchto institucí. Jejich společným jmenovatelem je v rámci stávající konxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxhrany investorů.
Za prvé: V návaznosti na obvyklou praxi v zahraničí se rozlišuje mezi obhospodařováním investičních fondů (obhospodařování majetxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxdý investiční fond musí mít obhospodařovatele, který bude vykonávat vlastní portfolio management a související řízení rizik, a administrátora, ktexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí, marketingu a plnění některých informačních povinností.
Administrátorem může být subjekt od fondu odlišný nebo v případě samosprávného fondu můžx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxstrátor“), nebo investiční společnost, která má povolení k obhospodařování i k administraci investičního fondu. Dále bude možné, aby administraci fxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerá vytvořila podílový fond nebo která uzavřela obhospodařovatelskou smlouvu s investičním fondem s právní osobností, popřípadě zahraniční správcxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xměrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). Hlavním deklarovaným cílem AIFMD je pomocx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxi z ekonomické síly, kterou některé investiční fondy mohou představovat. Ambicí AIFMD je tak pokrýt oblast všech „alternativních“ a dosud neharmonizxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzn. například private xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtivního investování, neboli též tzv. UCITS fondů, jejichž právní režim již evropské právo harmonizuje (viz dále). Návrh zákona tak transponuje AIFMDx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxěrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do přxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.
Za čtvrté: xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxá a odkupuje akcie, které odkupem zanikají (např. SICAV v oblasti lucemburského práva).
S tím souvisí i doplnění úpravy podfondů investičních fondů jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do českého právního řádu a umožněním vydávat různé druhy akcií dovolí ještě lépe shromažďovat peněžní prostředky od širokého spektra investorů a tentx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxhází i k úspoře nákladů. Investorům je pak možno nabídnout nižší poplatky za odkoupení cenného papíru a vydání jiného, protože nedochází k odlivu invesxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxmálně efektivní obhospodařování obhospodařovaného majetku.
Za páté: Po vzoru zahraničních právních úprav se upravuje i modifikovaná právní forma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh forem u těchto typů fondů a umožňuje vtělit podíl komanditistů do cenného papíru. Současně se upravují některé instituty známé ze zahraničí, jako volxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s proměnným základním kapitálem a podílových listů otevřeného podílového fondu. Úprava přebírá běžné charakteristiky tzv. exchange traded funds, mxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky
Navrhované řešení je v souladu s Ústavou založeným ústavním pořádkem České repuxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxdány povinnosti. Řešení je dále v souladu s ustanovením čl. 3 Listiny základních práv a svobod, protože ustanovení tohoto zákona nejsou diskriminačníx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxvrh zákona podmiňuje v některých případech působení mimounijních obhospodařovatelů na trhu kolektivního investování v EU tím, že stát, kde mají sídlxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxanspozici směrnice AIFMD je významné aby se tyto
bilaterální
dohody řídily vzorem OECD.
Jiné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Přebírá v mnohém dosavadní text zákona o kolektivním investování, ve kterém byly tranxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávu o dopadech – RIA).
Návrh zákona je v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxž vychází Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Fraxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Čexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xnii, jak publikováno sdělením Ministerstva zahraničních věcí ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 44/2004 Sb.m.s.
4. Předpokládaný hospodářský a fxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xozpočty obcí a krajů, protože z úpravy nevyplývají povinnosti ani opatření, jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení finančních prostředků.
Přexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxže v důsledku nutnosti zvýšené mezinárodní spolupráce orgánů dohledu vyplývající z transponovaných směrnic.
Z iniciativy účastníků českého kapitxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx si klade za cíl vytvořit v České republice příznivé podmínky pro obhospodařování a administraci fondů kolektivního investování a touto cestou podpořxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxu 2012 svou podporu tomuto úsilí vyjádřil i rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, který ve svém usnesení požádal ministra financí, aby urychlil legisxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxu financí upozornil, že nová směrnice AIFMD, která má navrátit finanční prostředky evropských investorů zpět na území Evropské unie, dává České repubxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xtátního rozpočtu až 50 miliard korun ročně.
Návrh si klade za cíl provést transpozici směrnice AIFMD do Českého práva tak, aby fondy, které budou na zákxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxskou republiku. Včasnou transpozicí směrnice by měl návrh vytvořit příležitosti pro zdejší poskytovatele služeb kolektivního investování. Trh navxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxladům vyplývajícím ze zavádění transponovaného práva nicméně nelze předejít.
5. Dopad na životní prostředí, dopad na rovnost mužů a žen a sociální doxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxciální dopady.
6. Posouzení vzniku oznamovací povinnosti dle právní úpravy postupů při poskytování informací v oblasti technických předpisů, techxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxřízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi, ani zákaz výroby, dovozu, prodeje či používání určitého výrobku nebo zákaz poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx        xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady č. 2011/61/EU o 
          správcích alternativních investičních fondů a o změně 
          směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 
          1060/2009 a (EU) č. 10xxxxxxx
 
xxxx        xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx
 
xxx         xxxxx xxxxxxx xxxxx
 
xxxx        xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx 
 
xxxxx        xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (European Social 
          Enterpreneurship Fund)
 
EuVECA       kvalifikovaný fond rizikového kapitálu (Qualifying 
          Venture Capital Fund)
 
MiFID        směrnice Evropskéxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
          xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 
xxx         xxxxxxx 
xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxečnost s proměnným základním kapitálem (Société d'investissement á Capital Variable) směrnice UCITS IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxění směrnice Evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxivním investování, ve znění pozdějších předpisů ZPKT zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
PŘÍLOHA Oxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxch společnostech a investičních fondech (dále jen „návrh zákona“).
1.2. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa transpozice směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 200xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxovedena implementace návrhů těchto evropských předpisů, u nichž se předpokládá datum účinnosti blízké červenci příštího roku:
-
Návrh směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xubjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS 5).
-
Návrh nařízení Evropské komise, kterým se provádí směrnice Evroxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.
-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu.
-
Náxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxce Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/6xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxh nařízení Evropské komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních invexxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu mimounijního správce alternativních investičních fondů.
-
Návrh nařízení Evropské komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxitelných cenných papírů (SKIPCP).
Návrh zákona AIFMD a citované návrhy předpisů Evropské unie implementuje. Návrh zákona nahrazuje ZKI a provádx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 201xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxkud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.
-
Směxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xýkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování.
A provádí i novou adaptaci českého právního řádu na tyto již implementovxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxeré je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím intexxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxS, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamovánx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx legislativně technické změny u souvisejících právních předpisů.
V případě nečinnosti hrozí České republice postih ze strany Evropské komise za nepxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xranspozici směrnice UCITS IV, neobsahuje však transpozici směrnice AIFMD a návrhu směrnice UCITS 5. Z důvodu logického propojení obou úprav se navrhuxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxice UCITS IV.
NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ
Podle obecných zásad je nutné, aby RIA obsahovala analýzu problematiky, u níž jsou navxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxeré nejsou přímým důsledkem zapracovávaných evropských směrnic (část 2.1.). Rovněž musí RIA obsahovat analýzu ustanovení transponovaných předpisxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se mění jeho obsah. Provedena je analýza diskrecí poskytovaných směrnicí AIFMD (část 2.2.) a z důvodu opětovného promítnutí UCITS IV byla provedena noxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxinice problému a návrh variant řešení
Platná právní úprava v oblasti kolektivního investování připouští pouze akciovou společnost (v případě samosxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xprava není příliš omezující. Většina právních řádů evropských zemí s vyspělým kapitálovým trhem zná právní formu akciové společnosti s proměnným zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčnosti s ručením omezeným, družstva, evropské společnosti, nebo evropské družstevní společnosti. Navrhuje se proto také v České republice variabilxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1.
Svěřenský xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vlastnickými právy k tomuto majetku a tato práva vykonává svěřenský správce, který rovněž není vlastníkem daného majetku. Správce je nicméně vázán poxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxndy nemají právní osobnost, jsou zakládány na dobu určitou a výhradně za účelem investování svěřených prostředků.
2.
Akciová společnost s proměnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxstní právní subjektivity (např. ochrany majetku akcionářů/investorů, možnosti vyšší míry zapojení do rozhodovacích procesů, pokud jde o zásadní otxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxtailové investory). Společným rysem této právní formy je ve všech evropských zemích to, že na rozdíl od běžné akciové společnosti zákon nepředepisuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí investičních akcií. Cílem navrhovaného legislativního řešení je při co nejmenším zásahu do úpravy akciové společnosti v zákoně o obchodních korporxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxo základního kapitálu vydáváním a odkupováním akcií. Zároveň se přebírá v zahraniční běžný princip „podfondů“, tj. účetně oddělených souborů majetkx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa a Německa). Podfondy umožňují investorům vybírat z nabídky investičních strategií a přesouvat své investice mezi „podfondy“ v rámci jedné entity, txxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xondů kvalifikovaných investorů jako velmi vhodná (zejména u tzv. private equity fund a venture capital fund), protože nejlépe v českých poměrech odpoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxečnost na investiční listy“. Nad rámec obecné úpravy komanditní společnosti se upravuje možnost vtělení podílu na komanditní společnosti do cenného xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxčením omezeným (podle zákona o obchodních korporacích). Účast ve fondech typu private equity nebo venture capital by nicméně měla být záležitostí omexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xěchto investičních listů.
Navrženy byly celkem 2 varianty:
-
varianta 0 – ponechání stávajícího stavu - investiční fond může být podílovým fonxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxrů může být podílovým fondem, akciovou společností, svěřenským fondem, komanditní společností, společností s ručením omezeným, družstvem, evropsxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxladů a přínosů je, že Variantu 1 (rozšíření právních forem) je nutné posuzovat jako systémovou změnu, jejímž cílem je přiblížit regulatorní rámec tomux xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xgendy. Rovněž je zřejmé, že ji nelze posuzovat a vyhodnocovat její dopady izolovaně. Variantu 1 lze především vnímat jako nezbytný krok směrem k odstraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzení, které charakterizují český trh z důvodů historického dědictví (situace v 90. letech vedla u nás k omezení právních forem na akciovou společnost a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxjištění kompatibility a srovnatelnosti podmínek. Alternativou (představovanou Variantou 0) je zvolení „opatrné“ strategie, tedy strategie, kdy bxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxadů se zaměří na posouzení toho, jaké přínosy a náklady může znamenat zvýšení atraktivity českého trhu kolektivního investování a potažmo nárůst prosxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxké mohou být potenciální dopady 1) na pracovní trh a 2) na státní rozpočet. Smyslem uvedeného přístupu na bázi scénářů vývoje je posouzení významnosti pxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xizika a náklady budou analyzovány pouze kvalitativním způsobem, je-li u nich kvantifikace nemožná, nebo bude-li zřejmé, že nemají podstatný význam.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxrním rámcům obvyklým v zemích s vyspělými kapitálovými trhy.
2.
Výchozí předpoklad 2: Varianta 1 již z principu přispívá ke zvýšení atraktivity čexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx forem a konverguje ke standardům vyspělých zemí EU.
3.
Výchozí předpoklad 3: Lze předpokládat, že zvýšení atraktivity ve smyslu bodu 2 povede (ve sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x EU.
4.
Cíle analýzy: 1) posoudit, zda může být dopad na rozvoj trhu (potažmo příjmy státního rozpočtu) významný, 2) porovnat přínosy s odhadovanýmx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx objemu prostředků ve fondech se sídlem v EU částečně nastane pouhým přesunem prostředků z privátních portfolií do fondů, nebo možnost, že zvýšení objexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x relevantních částech analýzy.
Zhodnocení dopadů bude provedeno v následujících krocích:
1.
Analýza příležitostí a rizik vyplývající ze směrnxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti v rámci evropského trhu.
3.
Analýza potenciálních přínosů ze zvýšené atraktivity České republiky pro správcovské společnosti - kvantitativnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxy ohledně administrativních nákladů spojených s činností orgánu dohledu.
Příležitosti a rizika vyplývající ze směrnice AIFMD
Směrnice AIFMD přxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní evropského pasu pro správce alternativních investičních fondů může být zvýšení konkurence a tedy i efektivity, pokud směrnice nezpůsobí nepřiměřxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx trhu.
Druhým významným předpokládaným efektem směrnice AIFMD je, že vytváří tlak na fondy se sídlem mimo EU a jejich správce, aby přesídlili do EU. Brixxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxernativních fondů se sídlem mimo EU přestane být v EU nabízena.3) Tento závěr byl nicméně částečně založen na požadavku návrhu směrnice, aby právo zemxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxcméně i ve své finální podobě obsahuje řadu podmínek pro správce alternativních investičních fondů se sídlem mimo EU a pro fondy se sídlem mimo EU:
1.
xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxndu nabízeny, uzavřenou dohodu o spolupráci v oblasti daní podle vzoru OECD.
2.
Investiční společnosti se sídlem ve třetí zemi mohou dostat povolexx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxavřeny dohody o spolupráci mezi orgány dohledu a má-li třetí země se členským státem uzavřenou dohodu o spolupráci v oblasti daní podle vzoru OECD.
3x
xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxnost postupně, přičemž do roku 2018 mohou členské státy nadále umožňovat nabízení mimoevropských fondů na základě národních režimů, jsou-li splněny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxoupit pod režim AIFMD.4)
Časový plán uplatnění pravidel pro vztahy ke třetím zemímAčkoli přijatá verze směrnice je výsledkem kompromisů, výše uvxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxchto fondech spravováno fondy se sídlem mimo EU. Zároveň přibližně 20% všech prostředků spravovaných hedge fondy patří evropským investorům.5) Je zxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxně se snížením nabídky z důvodů uvedených výše, může rovněž klesnout poptávka po mimoevropských alternativních fondech, které nebudou v plném režimu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx může AIFMD pomoci vytvořit jakousi „značku“, která bude opatrnějšími investory považována za určitou záruku.
Dojde-li k poklesu nabídky mimoevropxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx poptávky po alternativních fondech. Tuto poptávku mohou uspokojit například nově založené subjekty se sídlem v některém z členských států, které budxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xro investiční společnosti se sídlem v České republice, pakliže zde vzniknou vhodné podmínky pro správu alternativních fondů.
Hlavní příležitostí vxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xodléhajících režimu AIFMD.
Rizikem je další posílení koncentrace ve velkých finančních centrech a další odliv prostředků českých investorů do zahrxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvání v rámci EU - pouze 0,08% z celkového majetku ve správě fondů se sídlem v EU je spravováno fondy se sídlem v ČR6). Možné příčiny tohoto stavu lze rozdělix xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxání například s termínovanými vklady nebo s využitím správy majetku na individuálních účtech),
2.
nízká ochota českých občanů i institucionálníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe, aby zde zakládali investiční společnosti nebo fondy.
Jak vyplývá z dat za poslední desetiletí (viz graf), důvěra české veřejnosti ve vztahu k fonxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.Zdroj: AKAT
Na druhou stranu je zřejmé, že růst je absorbován především zahraničními fondy nabízenými u nás, zatímco objem prostředků investovaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxc ve srovnání se zahraničními podílovými fondy.
Česká republika zaostává za zeměmi s rozvinutými kapitálovými trhy, co se týče podílu na evropském trxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxadní právní rámec kolektivního investování umožňoval jedinou právní formu, která je „otevřeným“ fondem a to právní formu podílového fondu. Tzv. „invxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xe nemá možnost získat dodatečný
kapitál
, například naskytne-li se investiční příležitost. Ačkoli podílový fond je „otevřený“, jeho zřízení předpokxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxápána z hlediska regulace a dohledu jako subjekt veřejného zájmu na úrovni bankovní instituce a je proto nemyslitelné založit takovou instituci napříxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxit fond v reakci na vývoj investičních příležitostí.
Stávající právní rámec tedy vytvářel předpoklady pro existenci v zásadě dvou hlavních typů fondxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xnvestičních fondů s potenciálně menšími náklady na správu, ale bez možnosti flexibilně zvyšovat a snižovat objem spravovaného majetku. Rozšíření přxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrým nevyhovovala ani jedna ze stávajících právních forem.
Konzultace s veřejností k právním formám
Konzultovány byly především tyto asociace zastxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxivate Equity and Venture Capital Association (CVCA), Česká bankovní asociace (ČBA), Czech Republic for Finance, o.p.s. (CRFF).
Z konzultací se zástxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxvyklé zahraniční modely, jakékoli odlišnosti mohou odradit zahraniční podnikatelské subjekty nebo investory od vstupu na český trh.
-
V České rexxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xomanditní společnosti (NL), což jsou formy nejčastěji využívané v zahraničí v oblasti private equity a venture capital fondů (dále jen „PE/VC“).
-
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm řešení v omezené míře provést pouze u struktury IS/PF (investiční společnost/podílový fond).
-
Kromě komanditní společnosti neumožňují právnx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxje vybraným podílníkům aktivně ovlivňovat investiční proces. U komanditní společnosti je nicméně nutné doplnit některé změny, jde zejména o to, aby bxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx však nemá právní subjektivitu a investování na účet tohoto fondu provádí investiční společnost. Investiční společnost je nicméně při nakládání s majxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxň měly splňovat tyto požadavky:
-
Mělo by se jednat o stabilní a prověřené právní formy.
-
Vzhledem k širokému spektru investic a investičních technik by xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxtšina konzultovaných subjektů zdůrazňuje v obecné rovině, že je zapotřebí předejít reputačnímu riziku, tj. je potřeba zachovat vysoký standard reguxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti s proměnným kapitálem je ve většině zemí EU běžná a je využívána ve velké míře i otevřenými fondy určenými pro veřejnost. Přizpůsobení se běžným modexxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxaktivity pro správcovské společnosti, jak bude níže podloženo analýzou výhod této právní formy z pohledu obhospodařovatele. Některé ze zemí nicméně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxdení právních forem komanditní společnosti na investiční listy a svěřenského fondu je pak způsobem, jak vyhovět potřebám trhu private equity a venturx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxpustné pouze u fondů kvalifikovaných investorů, kde nehrozí riziko pro retailové investory. Zavedení těchto forem lze vnímat především jako vytvořexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtory. Současně, v novém režimu AIFMD, budou velké investiční společnosti obhospodařující tyto fondy podléhat dohledu a tím se předchází potenciálníx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I---------------I
I          I IS/PF   I IS/SICAV I "Samosprávný" I "Samosprávná" I
I          I      I      I SICAV     I Akc. spol.  I
I--------------------I-----------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx      x xxx    x xxx    x xxx      x xxx      x
x xxxxxxxxxx     x      x      x        x        x
x xxxxxxxxxxx xxxx  x      x      x        x        x
x xxxxxxxxxxxxx   x      x      x        x        x
x xxxxx       x      x      x        x        x
xx-------------------I-----------I-----------I---------------I---------------I
I Podání žádosti o  I Ano    I Ano    I Ne      I N/A      I
I zápis fondu, nebo I      I      I        I        I
x xxxxxxxxx xx    x      x      x        x        x
x xxxxxxx xxx    x      x      x        x        x
x xxxxxxxxx     x      x      x        x        x
x xxxxxxxxxxx    x      x      x        x        x
x xxxxxxx x xxxxxx  x      x      x        x        x
x xxxxxxxxx xxxxxx  x      x      x        x        x
x xx xxxxxxxxx    x      x      x        x        x
x xxxxvadní     I      I      I        I        I
I povolovací řízení I      I      I        I        I
I u fondů bez právní I      I      I        I        I
I osobnosti)     I      I      I        I        I
I--------------------I-----------I-----------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx  x xxx xxx  x xxx xxx    x xxx xxx    x
x xxxx xxxxxxxx xxx x      x      x        x        x
x xxxxxxxx xxxxx   x      x      x        x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------I---------------I---------------I
I Celková minimální I 1 375 000 I 1 375 000 I 1 250 000   I 1 250 000   I
I výše kapitálu po 6 I      I      I        I        I
I mxxxxxxx xx xxxxxx x      x      x        x        x
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x      x      x        x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxlní podíl,  I 1 250 000 I 1 250 000 I 1 250 000   I 1 250 000   I
I který lze z    I      I      I        I        I
I minimálního    I      I      I        I        I
I kapitálu držet v  I      I      I        I        I
I investičních    I      I      I        I        I
I pozicích      I      I      x        x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx     x x xxx xxx x x     x x       x xxx      x
x xxxxxxxxx xx    x      x      x        x        x
x 
xapitál
dalšího I I I I I I vytvořeného I I I I I I podílového fondu I I I I I I nebo podfondu do 6 I I I I I I měsíců od jeho I I I I I I vytvoření I I I I I I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I---------------I---------------I
Poznámky: Tabulka nezahrnuje fondy kvalifikovaných investorů, kde jsou vstupní bariéry řádově nixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxýrazněna jsou pole, kde má daná struktura výhodu oproti ostatním. (IS/PF = investiční společnost obhospodařující podílový fond, IS/SICAV = investičxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxexibilnější a nejméně náročnou právní formu fondu kolektivního investování představuje samosprávný SICAV.
SICAV má oproti jiným formám tyto klíčoxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi investiční společnosti, ale stačí mu získání povolení k činnosti samosprávného fondu s právní formou SICAV. To může znamenat snížení vstupních náklxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxovaného majetku (čl. 7 UCITS IV). Tento
kapitál
investiční společnosti je nutné přičíst k minimálnímu kapitálu obhospodařovaného podílového fondux xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxx xxx xxx x xx x xxxxxx xxxx xxxáhnout objem jeho majetku 1 250 000 EUR. Další kapitálové požadavky na samosprávný standardní fond kladeny nejsou. Ve výsledku jsou tedy kapitálové poxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxstní
kapitál
představuje současně krytí případných závazků a musí proto své prostředky investovat do likvidních aktiv a nesmí zaujímat spekulativnx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdělí svůj
kapitál
mezi provozní prostředky a investiční pozice.
-
U samosprávného SICAVu jsou vstupní bariéry obecně nižší. Požadavky na počátexxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodle uvážení obhospodařovatele, protože zde neexistují žádná omezení na to, jak smí zakladatel investovat majetek vložený při založení.
-
Klíčoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxedložit žádost obsahující statut a jiné dokumenty, nejde-li o standardní fond), že neexistuje žádné omezení pro minimální
kapitál
podfondu a že nemuxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxibilitu. Ačkoli SICAV jako celek musí dosáhnout do 6 měsíců minimální výše kapitálu 1 250 000 EUR, může mít i podfondy, které tohoto objemu majetku dlouxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxích strategií – může teoreticky zavést podfondy se strategií, pro které nemůže za dané situace na trhu získat investice ve výši 1 250 000 EUR ve lhůtě 6 měsxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxitativní část analýzy dopadů se opírá o předpoklad, že zvýšení atraktivity České republiky pro správcovské společnosti, především zavedením širšíhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xvalifikovaných investorů (dále pro účely této části jen „majetek ve fondech“). Budou definovány alternativní scénáře vývoje a u každého ze scénářů moxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxst vytvářených přímo nebo nepřímo odvětvím kolektivního investování.
Následující tabulky shrnují stávající situaci na evropském a na českém trhxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx x 
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x---------------------------------------------------------------I------------I
I UCITS                             I 5634,00  I
I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------I------------I I Majetek ve správě evropských společností celkem (Assets under I 13800,00 I I manxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxndech se sídlem v EU ke konci roku 2011 I--------------------------I----------------------I--------------------------I I Objem majetku ve fondxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx x x xxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------------------I--------------------------I I 155,10 I 6,20 I 0,08% I I--------------------------I----------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx Year 2011", www.efama.org. Údaj „Assets under management“ je odhadem EFAMA uvedeným v publikaci "Asset Management in Europe, May 2012".
Scénáře výxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
-
Scénář 2: Dosažení podílu na trhu 2%.
V krátkém období může být reálným cílem například zdvojnásobení podílu na evropském trhu, tj. dosažení pxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xa posledních 20 let jako Česká republika. Je to tedy scénář, který se zdá být reálný.
Získání podílu 2% trhu EU je podstatně ambicióznějším cílem. Tento xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxrdní úroveň míry rozvinutí kapitálových trhů.
Kvantitativní analýza dopadů zvýšeného podílu ČR na evropském trhu za předpokladu nezměněné celkové xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xezmění. Tuto proměnnou tedy zafixujeme, abychom mohli izolovat a kvantifikovat dopady zvýšení podílu České republiky.
Hypotetický podíl ČR na trhx xxx xxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                          x xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I-----------I-----------I
I Podíl České republiky na trhu EU (v %)       I 0,16%   I 2,00%   I
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxx   x xxxxx   x xxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------I-----------I
I Podíl České republiky na trhu EU (v mld. korun)  I 316,80  I 3960,00  I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxlativy platné v roce 2012.
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Kategorie                           I Hodnota  I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx          x xxx    x
xxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------I-----------I
I Běžná výše zisku administrátora                I 20%    I
I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx    x
x xx xxx xxxxxxxxx x xxastního kapitálu fondu (NAV)):      I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Z toho 8) :                           I      I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx xxxxxxxxxxxx                       x xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I-----------I
I  b) obhospodařovatel (správa portfolia)            I 1,45%   I
I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xx xxxxxxxxx                         x xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I  d) ostatní služby                      I 0,20%   I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Korporátní daň                         I 19,00%  I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xx                        x xxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I-----------I
I Podíl nákladů na zaměstnance na obratu investiční společnosti I 60,00%  I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx  x xxxxxx  x
x xx xxxěstnance 10)                       I      I
I----------------------------------------------------------------I-----------I
Odhad dopadů na rozpočet je založen pouzx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxného u jiných nákladů poskytovatelů služeb, multiplikační efekt vyplývající z vytvořené poptávky na jiných trzích, apod. Zároveň není zohledněn příxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxocení přínosů, a 2. outsourcing ven z České republiky může být částečně kompenzován outsourcingem v opačném směru.
Pro zjednodušení též nejsou řešenx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxnosy fondu, nebo v jiném období při distribuci výnosů. Vycházíme zde pro zjednodušení z předpokladu, že celková daňová zátěž výnosů se bude i tak pohyboxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
1.
) K nárůstu objemu prostředků ve fondech dojde na úkor prostředků obhospodařovaných v rámci individuálního xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnosti, může být částečně absorbován zvýšenou produktivitou práce a zvýšenými výnosy z rozsahu.
Tlumící efekt uvedený v bodu 1 považujeme za málo výxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se jedná o konzervativnější investice), 2) neexistují téměř žádné překážky pro české investory, aby investovali do fondů se sídlem v zahraničí a proto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nabídky fondů se sídlem v České republice, lze tedy předpokládat, že přinejmenším podstatná část nových investic bude přicházet od investorů, kteří bx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xýznamný pro hodnocení dopadů na zaměstnanost, nicméně, nelze ho považovat za nevýhodu, protože zvýšení efektivity je rovněž přínosem. Vyšší efektivxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho rámce, právě vysoká efektivita práce a výnosy z rozsahu, co stojí za vysokým podílem zemí jako je Lucembursko na trhu kolektivního investování.
Doxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I------I------I--------------I
I         I Poplatek I Poplatek I Zisk I Korporátní I DPH I Mzdy I Odvod státu I
I         I (jako  I     I   I daň    I   I   I na      I
I         I podíl z I     I   I      I   x   x xxxxxxxxxxx x
x         x xxxxxxx x     x   x      x   x   x       x
x         x xxxxxxx x     x   x      x   x   x       x
x         x xxxxxx  x     x   x      x   x   x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI------I--------------I
I Obhospodařování I 1,45%  I 4,59   I 0,92 I 0,17    I   I 2,76 I 1,02     I
I-----------------I----------I----------I------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx  x xxxxx  x xxxx   x xxxx x xxxx    x xxxx x xxxx x xxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------------I------I------I--------------I
I Depozitář    I 0,10%  I 0,32   I 0,06 I 0,01    I 0,06 I 0,19 I 0,07     I
I (bankovní    I     I     I   I      I   I   I       I
I instituce)   I     I     I   I      I   I   x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx  x xxxx   x xxxx x xxxx    x 0,13 I 0,38 I 0,14     I
I (právní služby, I     I     I   I      I   I   I       I
I audit)     I     I     I   I      I   I   I       I
I-----------------I----------I----------I------I------------I------I------Ixxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx   x     x     x   x xxxx    x xxxx x   x xxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I Celkové příjmy I 2,00                                 I
I státního    I                                   I
x xxxxxxxx    x                                   x
x xx xxxx xxxxxx x                                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxx xx xx xxská 2% podíl na trhu EU. Údaje v mld. korun.
I-----------------I----------I----------I-------I------------I------I-------I-------------I
I         I xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxx x
x         x xxxxx  x     x    x xxx    x   x    x xx     x
x         x xxxxx x x     x    x      x   x    x xxxxxxxxxxx x
x         x xxxxxxx x     x    x      x   x    x       x
x         x xxxxxxx x     x    x      x   I    I       I
I         I fondu)  I     I    I      I   I    I       I
I-----------------I----------I----------I-------I------------I------I-------I-------------I
I Obhospodařování I 5    I xxxxx  x xxxxx x xxxx    x   x xxxxx x xxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxstrace  I 0,25%  I 9,90   I 1,98 I 0,38    I 1,98 I 5,94 I 2,20    I
I-----------------I----------I----------I-------I------------I------I-------I--------xxxxxx
x xxxxxxxxx    x xxxxx  x xxxx   x xxxx x xxxx    x xxxx x xxxx x xxxx    x
x xxxxxxxxx    x     x     x    x      x   x    x       x
x xxxxxxxxxx   x     x     x    x      x   x    x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-------I------------I------I-------I-------------I
I Ostatní služby I 0,20%  I 7,92   I 1,58 I 0,30    I 1,58 I 4,75 I 1,76    I
I (právní služby, I     I     I    I      I   I    I       I
I xxxxxx     x     x     x    x      x   x    x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx   x     x     x    x xxxx    x xxx6 I    I 17,58    I
I-----------------I----------I----------I-------I------------I------I-------I-------------I
I Celkové příjmy I 24,95                                 I
I státníxx    x                                    x
x xxxxxxxx    x                                    x
x xx xxxx xxxxxx x                                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx patrné z výše uvedených výpočtů, zdvojnásobení objemu majetku ve fondech se sídlem v ČR by znamenalo přímé příjmy státního rozpočtu ve výši 2 mld. korun xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxká republika získala podíl srovnatelný s podílem Švédska nebo Rakouska, přínosy do státního rozpočtu mohou představovat podstatnou částku (podle odxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxuvisejících s odvětvím správy majetku v investičních fondech i na individuálních účtech portfolií. Protože některé výroční zprávy investičních spoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxečností. Na základě tohoto vzorku lze dopočítat pravděpodobný celkový počet přímých zaměstnanců společností zabývajících se správou majetku v ČR.
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficient uváděný asociací EFAMA (na základě odhadu francouzské asociace obhospodařovatelů pro francouzský trh) ve výši 5,5911). Tento multiplikxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxvní služby, účetní služby, audit, právní a jiné poradenství, makléři, burza, telekomunikační služby, administrativní služby, atd.) Pro srovnání zvxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xočtu pracovních míst v ČR
Statistická data pro celkový počet zaměstnanců investičních společností a samosprávných fondů v ČR bohužel nejsou k dispozxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance. Touto průměrnou hodnotou „produktivity práce“ je poté vydělen celkový objem majetku ve správě a takto je získán odhad celkového počtu zaxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx    x xxxxx xxxxxxxxnců I Majetek ve správě  I
I investičních společností v   I ke konci roku 2011 I celkem (mld. korun) I
I České republice (správa aktiv  I          I           I
I celkem)             I          I           I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx xx      x xx         x xxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------I---------------------I
I ČSOB Asset Management IS    I 76         I 114,77       I
I---------------------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx          x xx         x xxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I AXA IS             I 46         I 51,46        I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
I J &T IS           I 11         I 3,99        I
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxx xx       x x         x xxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------------------I
I IS České spořitelny       I 24         I 142,8        I
I---------------------------------I--------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx   x xxxx                   x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x                     x
x xxxxxx             x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I
I Celkový objem spravovaného   I 793,33                  I
I majetku v ČR ke konci roku 2011 I                     I
I (v mld. korun, zahrnuje jen   I                     I
I xxxxx xxxxx           x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx                   x
x xxxx (tj. počet zaměstnanců   I                     I
I investičních společností a   I                     I
I samosprávných fondů v ČR) 12)  I                     I
I---------------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx  x xxxx                   x
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx   x                     x
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x                     x
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx    x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I
I Odhad počtu zaměstnanců v ČR  I 860,4                  I
I včetně nepřímo vytvořených   I                     I
I pracovních míst (multiplikační I                     I
x xxxxxxxxxx xxxx         x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičních společností. Multiplikační
koeficient je převzat ze studie asociace AFG (L'Association Française de la 
Gestion financi?re) “Les emplxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx
xxxxx
 
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx----------------------I----------------I-------------I-------------I
I                I Stávající stav I Scénář 1  I Scénář 2  I
I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx    x xxxxx     x xxxxx    x xxxxx    x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx     x        x       x       x
xxxxxxxxxxxxx-------------------I----------------I-------------I-------------I
I Podíl na evropském trhu    I 0,43%     I 0,43%    I 0,43%    I
I správy individuálních     I        I       x       x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x        x       x       x
x xxxxx xxxxxxx x        x        x       x       x
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x        x       x       x
x xxxxxxxx           x        x       x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------I-------------I-------------I
I Podíl na evropském trhu    I 0,23%     I 0,28%    I 1,33%    I
I správy aktiv celkem      I        I       I       I
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx     x xxx      x xxx     x xxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------I-------------I
I Pracovní místa celkem (včetně I 2675      I 3220    I 15503    I
I odvozených, vypočteno s    I        I       I       I
I pomocí multiplikaxxxxx    x        x       x       x
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx     x        x       x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxkem (včetně I 861      I 1037    I 4992    I
I odvozených, vypočteno s    I        I       I       I
I pomocí multiplikačního    I        I       I       I
I faktoru 1,8)         I        I       I       I
I-------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstování bude mít relativně malý dopad na celkový počet pracovních míst v odvětví. To je dáno faktem, že investiční společnosti v České republice spravuxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EU by proto vedl ke znatelnému nárůstu počtu pracovních míst.
Aby vzrostl počet pracovních míst na 5-ti násobek, musel by objem prostředků v českých foxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxahu měnící se produktivitu práce. Vyšší produktivita práce v EU znamená, že nárůst počtu pracovních míst bude v dlouhém období menší, než nárůst objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx 
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo samosprávného fondu 13) 
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Produktivita práce - průměr Ex                x xxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx                    x xxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------I------------I
Produktivita je podle tohoto „hrubého odhadu“ tedy v ČR cca 2,4x nižší, než jx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxně nadhodnocuje skutečné dopady – bude-li se trh v ČR rozvíjet vysokým tempem, bude rostoucí produktivita práce tlumit dopad na zaměstnanost v odvětvíx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxde své majetky ze soukromých účtů do fondů a to se odrazí ve snížení majetku na individuálních portfoliích, aniž by došlo k nárůstu objemu spravovaného mxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdle scénáře 2, výsledný nárůst pracovních míst nebude na 5-ti násobek stávajícího stavu, ale spíše na 2-násobek nebo 3-násobek (produktivita práce buxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxálem pro růst produktivity práce v budoucnosti, 3. část růstu majetku ve fondech bude kompenzována poklesem majetku na individuálních účtech.
Z těchxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xrovni synergií, přenášení know-how a obecně růstu produktivity práce, než na úrovni absolutního počtu pracovních míst. Pozitivní dopady se částečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxu a projekce dalšího vývoje
Z údajů EFAMA vyplývá, že mezi lety 2001 a 2011 objem majetku ve správě fondů v Evropě vzrostl z asi 4,617 mld. EUR na 7,920 mld. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xpět docházelo k nárůstu majetku ve fondech.Zdroj: EFAMA. Vývoj čistý aktiv ve fondech se sídlem v EU v mld. EUR, v období 2001 až 2011.
Pro účely projexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxčně. Předpoklad lineárního růstu přibližně v této výši se zdá být potvrzen celou časovou řadou od počátku 90. let, tedy od doby, kdy začal rozvoj evropskxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxhoval v letech 2015 a 2020 následujících hodnot: 
I----------------------I---------------------------I-------------------------I
I Rok         I Objex xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx   x
x           x xx xxxxxx x xx xxxxx   x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x
x           x xxxxxxxx xx xxxx xxxx   x xxxxxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------------------I-------------------------I
I 2011         I 7920           I 0%           I
I----------------------I---------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx         x xxxxxx          x xxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx         x xxxx2,7          I 37,5%          I
I----------------------I---------------------------I-------------------------I
V případě růstu evropského trhu by samozřejmx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xachycuje sečtené dopady vyplývající ze scénářů 1 a 2 a projekce růstu celého evropského trhu. Výpočet je založen na předpokladu, že se mění pouze majetex xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxx x xxx x xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I--------------------------------------I
I                I Scénář 1               I Scénář 2               I
I                I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx       x xxxxx xx xx xxxxx xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I------------I--------------I----------I------------I
I Rok I Nárůst   I Objem   I Nárůst    I Příjmy  I Počet   I Nárůst    I Příjmy  I Počet   I
I   I majetkx xx x xxxxxxx  x xxxxxx    x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx    x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x   x xxxxxxx xx x xx    x xxxxxxx xx  x xxxxxxxx x xxxx x   x xxxxxxx xx  x xxxxxxxx x xxxt v   I
I   I sídlem v  I fondech  I správě    I (v mld. I odvětví  I správě    I     I odvětví  I
I   I EU oproti I se sídlem I investičních I korun)  I správy   I investičních I     I správy   I
I   x xxxx xxxx x x xx xx  x xxxxxxxxxxx x     x xxxxx   x xxxxxxxxxxx x     x xxxxx   x
x   x xxxx    x xxxx xxxx x       x     x      x x xx     x     x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I------------I--------------I----------I------------I
I 2015 I 16,70%   I 9241,2  I 5,54%    I 2,33   I 3398    I 14,38%    I 29,11  I 17732   I
I------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx   x xxxxx   x xxxxxx    x xx74   I 3620    I 32,30%    I 34,30  I 20510   I
I------I------------I-----------I--------------I----------I------------I--------------I----------I---xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxého trhu správy aktiv o pouhých 5,54%. Tento „tlumící efekt“ je způsoben tím, že české investiční společnosti spravují extrémně velký podíl majetku inxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxý 37,5% růst evropského trhu kolektivního investování do roku 2020 se pak projeví nárůstem objemu spravovaných aktiv v ČR o 32,3%.
Při vzetí v úvahu přexxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xcénáři 2 nebyly 24,55 mld. korun, ale 34,30 mld. korun.
Dopady na pracovní trh budou nicméně tlumeny malým podílem fondů v celkových portfoliích českýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxutí a výsledky analýzy dopadu zavedení právních forem
Hlavní výsledky kvantitativní analýzy možných dopadů zvýšené atraktivity České republiky prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xedy hypotetické varianty, že Česká republika získá větší podíl na majetku ve správě evropských fondů, aniž by byla zohledněna výše uvedená projekce růxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx----I--------------I--------------I------------I----------------I
I        I Výše podílu I Příjmy    I Přímo   I Pracovní místa I
I        I na trhu EU  I státního   I vytxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x        x       x xxxxxxxx   x xxxxxxxx  x xxxxxxxxxxx  x
x        x       x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------------I----------------I
I Stávající stav I 0,08%    I 1,00     I 478    I 2675      I
I----------------I--------------I--------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x    x xxxxx    x xxxx     x xxx    x xxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xcénář 2    I 2,00%    I 24,95    I 2773    I 15503     I
I----------------I--------------I--------------I------------I----------------I
Scénář 1 představuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxář 2 pak představuje realistickou, ale ambiciózní variantu, kdy Česká republika dosáhne podílu srovnatelného například s podílem Rakouska nebo Švédxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdy na pracovní trh jsou zanedbatelné. To je dáno tím, že zaměstnanost v sektoru je dána celkovým objemem majetku ve správě investičních společností, z nxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxt znatelnější. U scénáře 2 (tj. 2% podíl ČR) je již nárůst počtu pracovních míst znatelný.
Pro porovnání příjmů a výdajů ze státního rozpočtu vyjdeme ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xoužijeme odhad. ČNB ve své výroční zprávě vykazuje správní náklady za rok 2011 celkem 1,6 mld. korun (převážně mzdové náklady), odhadem představují v rxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxpokládáme, že náklady orgánu dohledu porostou přímo úměrně s objemem majetku ve správě fondů.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x            x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx   x
x            x xxxxočtu      I orgánu dohledu (mld. korun) I
I------------------------I---------------------I-----------------------------I
I Varianta 0       I 1,00        I 0,16            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx        x xxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------------------I-----------------------------I
I Varianta 1 (scénář 2) I 24,95        I 3,992            I
I------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xozpočtu ve všech případech výdaje spojené s dohledem. Z toho vyplývá:
Zacílení na zvýšení atraktivity České republiky pro správcovské společnosti jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx
xezavedení této změny by naopak mohlo znamenat negativní dopad na příjmy státního rozpočtu i na pracovní trh, protože by tak pokračoval, zejména v oblasxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xe k ochraně investorů a též větší komplikovanost právní úpravy. Nicméně tyto náklady považujeme za malé z následujících důvodů:
Investor může i nadálx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xodnikatelských subjektů. Právní úprava nicméně zůstane po materiální stránce u naprosté většiny českých fondů shodná, změny spočívají převážně v toxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxy převýšit její přínosy.
Převážná část dodatečných požadavků vyplývá z transpozice směrnice AIFMD. Těmto nákladům nelze předejít, protože se jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxlečností
Tabulka 1: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledex               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx          x xxxxxx xx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I--------------------------------------I
I Náklady investora          I Nemění se              I
I-------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx       x xxxxxx xx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Příjmy státního rozpočtu      I Negativní dopad (pokračující     I
I                   I koncentrace ve finančních centrech) I
I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx            x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx     x
x                   x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x-------------------------------------I--------------------------------------I
I Právní 
kontinuita
a přehlednost I Nemění xx x x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstování může být podílovým fondem, akciovou společností, akciovou společností s proměnným základním kapitálem a fond kvalifikovaných investorů můxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpolečností, nebo evropskou družstevní společností
Tabulka 2: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxestorů          I Potenciálně negativní dopad     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Náklady investora          x xxxxxx xx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx       x xxxxxx xx xxxxxxxx xpojené s     I
I                   I transpozicí AIFMD se neberou v    I
I                   I potaz, protože jim nelze předejít)  I
I-------------------------------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx      x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx     x
x                   x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------------------------------I
I Pracovní trh            I Pozitivní dopad (viz kvantitativní  I
I                   I analýza)               I
I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx 
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx--------------------------------I--------------------------------------I
2.1.1.5. Porovnání variant a návrh nejvhodnějšího řešení
Taxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x Dopad           I Varianta I                  I
I              I-----------------------------------------------I
I              I Fond kolektivního investování může být    I
I              I podílovým fondem, akciovox xxxxxxxxxxxx    x
x              x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx  x
x              x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx  x
x              x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu      I
I              I společností, svěřenským fondem, komanditní  I
I              I společností, společností s ručením omezeným, I
I              I družstvem, evropskou společností, nebo    I
I              I exxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxx------------------I-----------------------------------------------I
I Příjmy státního rozpočtu  I ++                      I
I----------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx        x x                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Náklady                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx     x x                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-----------------------------------------------I
I Náklady investora     I 0                       I
I----------------------------I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx  x x                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxní 
kontinuita
a I + I I přehlednost právní úpravy I I I----------------------------I-----------------------------------------------I
Ačkolx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xpíše jako nevýznamné, zatímco dopady na příjmy státního rozpočtu a na pracovní trh jsou jednoznačně pozitivní. Doporučuje se tedy zvolit variantu 1, txxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxiant řešení
AIFMD upravuje rozsah činností správce (obhospodařovatele) v čl. 4 a 6 a v příloze I, která obsahuje seznam všech činností, které může spráxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxávce pouze „může vykonávat“, ale nemusí, z čehož vyplývá, že je může vykonávat někdo jiný. Tyto ostatní aktivity zahrnují administrativní úkony (podlx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxovování cen včetně daňových přiznání, sledování dodržování právních a jiných předpisů, vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů, rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxrketing
) a další činnosti spojené s majetkovými hodnotami, do nichž investiční fond investuje.
Ačkoli směrnice AIFMD (resp. směrnice UCITS IV v přípxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xárodních úpravách členských států, jakým způsobem budou regulovány samotné subjekty zajišťující tyto služby ve vztahu k investičnímu fondu. U specixxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxandardních fondů je situace jiná, protože UCITS IV stanoví, že veškeré činnosti zahrnuté směrnicí AIFMD pod pojmem „administrace“ musí vykonávat sprxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxospodařovatelem tohoto fondu.
V zásadě se nabízejí dva možné přístupy k řešení administrace u speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxto výhradně na základě outsourcingu (
delegace
), druhým přístupem je přímo upravit povinnosti administrátora v návrhu zákona. V prvním případě zůstáxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxspodařovatele x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxvajícím stavem jsou popsány a vyhodnoceny níže.
Návrh variant řešení
Navrženy byly celkem 2 varianty:
-
varianta 0 – úprava povinností administxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxovatele.
Základní variantou (varianta 0) je výlučné využití principu outsourcingu. Tato varianta představuje v principu i zachování stávajícíhx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Alternativní variantou (varianta 1) je oddělení subjektů administrátora a obhospodařovatele a zvláštní úpravy povinností obou v návrhu zákona. Staxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxora investičního fondu ve statutu se přenáší odpovědnost za administraci na tuto osobu a tato osoba odpovídá i za všechny další osoby, které pověří výkoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxa některá z těchto činností pouze delegována, aniž by za její výkon nesla soukromoprávní odpovědnost ve vztahu k investičnímu fondu a jeho investorům, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxá povolení pouze k výkonu činnosti administrátora investičního fondu, nebo investiční společnost, která má povolení k obhospodařování i k administrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxvestiční společnost, která vytvořila podílový fond nebo která uzavřela obhospodařovatelskou smlouvu s investičním fondem s právní osobností, popřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxhodnějšího řešení
xxx1. Dopad na rozvoj trhu kolektivního investování a na atraktivitu České republiky pro správcovské společnosti ČR
Z hlediska txxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxlně vede k velké míře outsourcingu, tj. ke spolupráci obhospodařovatele s jinými subjekty, mimo jiné i v oblasti administrace investičních fondů.
Vaxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx du secteur financier, central administration) byl v Lucembursku zaveden zákonem z 2. srpna 2003, který definuje některé nové kategorie profesionálnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxet bank, profesionálů finančního sektoru, obchodníků s cennými papíry nebo penzijních fondů, v rámci smlouvy o outsourcingu služeb, vykonává adminixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxi lucemburské praxe patří mezi hlavní úkoly těchto subjektů především výpočet vlastního kapitálu (NAV, net asset value) a vedení účetnictví. Adminisxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí obchodů zahrnujících deriváty, poskytování analýz trhů a právních systémů, navrhování nástrojů pro řízení rizika pro investiční fondy, výpočet syxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxh činností, které jsou významnou součástí správy investičních fondů.
Varianta 1 je zároveň způsobem, jak do jisté míry podpořit to, aby služby kolektxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxz níže). I z tohoto důvodu může tato varianta podpořit domácí trh služeb v oblasti kolektivního investování.
Varianta 1 nepředstavuje pro investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxkce (obhospodařování i administraci), je jí to i nadále umožněno. Pakliže by tato investiční společnost preferovala princip „outsourcingu“, tj. určxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdy na sebe obhospodařovatel nemusí vzít odpovědnost za administrativní úkony a může využít možnosti ponechat tuto odpovědnost na administrátorovi.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxečnosti. V tomto ohledu zde platí i závěry kvantitativní analýzy provedené v předchozí sekci ohledně dopadů na státní rozpočet a pracovní trh.
xxx2. Dxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxoruje zavedení konceptu administrátora jako specializovaného subjektu. V tomto ohledu se návrh zákona rovněž inspiruje lucemburským právem, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxcemburském území a zakazuje se přílišná „fragmentace“ těchto činností jejich zadáváním příliš velkému počtu dodavatelů (Circular IML 91/75).
Význxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxím zemím a z toho vyplývající otázka, jak zajistit, aby klíčové aktivity spojené s kolektivním investováním (a zejména s administrací) byly zajišťováxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxsponovaných směrnic, existuje vyšší pravděpodobnost, že obhospodařovatelem investičního fondu se sídlem v ČR bude zahraniční subjekt. Je v zájmu Čexxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxážně osoby se sídlem v ČR. Z tohoto hlediska se nabízejí dvě možná řešení. Prvním je zavést, podobně jako je tomu v Lucembursku, pravidlo, že určité činnoxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxem českého práva a který jediný může tyto činnosti vykonávat.
Varianta 1 může mít rovněž pozitivní dopad na transparenci xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náročná kritéria, a budou přímo regulovány tímto návrhem zákona a dohlíženy orgány dohledu, povede spíše k větší míře transparence, než k jaké by vedlo xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, které budou muset využít služeb administrátora, který je subjektem českého práva.
xxx3. Právní
kontinuita
a přehlednost úpravy
Varxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxospodařování a administraci fondu kolektivního investování. Nicméně je třeba zdůraznit, že jediným důsledkem varianty 1 je rozdělení odpovědnostix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxosprávné fondy žádné neodvratné náklady. Osoba (případně osoby), která zakládá nebo vytváří investiční fond, se může rozhodnout, zda výše uvedené moxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxatelem i administrátorem ve smyslu návrhu zákona je sám obhospodařovatel. V takovém případě se z pohledu této osoby nic nemění oproti způsobu, jakým by xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xteré dobrovolně zvolí využití nově skýtané možnosti rozdělení odpovědnosti. Pakliže tyto osoby využijí této možnosti dobrovolně, pak lze předpokláxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxo soukromé subjekty znevýhodnění oproti stávajícímu stavu.
Do jisté míry dojde ke zvýšení komplexity právní úpravy a v souvislosti se zavedením novéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sám obhospodařovatel, je navrhovaná změna spíše formálního rázu a nepovede k podstatným změnám ve vztazích mezi dohlíženými subjekty.
Varianta 0 – úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx  x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx     x
x xxxxxxx               x xxxxxxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I--------------------------------------I
I Atraktivita České republiky pro   I Nemění se              I
I správcovské společnosti a pro    I                   I
I poskytovatxxx xxxxxx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx          x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x delegaci   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 
Kontinuita
a přehlednost právní I Vyšší I I úprxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx  x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx  x
x xxxxxxx               x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx    x
xxxxxxxxx-----------------------------I--------------------------------------I
I Atraktivita České republiky pro   I Vyšší                I
I správcovské společnosti x xxx    x                   x
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx          x xxxxana postavená na přímé regulaci I
I                   I administrátora            I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I 
Kontxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I--------------------------------------I Tabulka 6: Dopady varianty 1 ve srovnání s nulovou variantou 17) I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxé úpravy povinností I I I administrátora a obhospodařovatele I I-------------------------------------I------------------------------------xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxedu I I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Atraktivita České republiky pro I + I I správcovské sxxxxxxxxxx x xxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxstorů I + I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Náklady I I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
Varianta 1 představuje řešení, které účastníkům trhu poskytuje větší spektrum možností a zároveň, zejmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxministrativních úkonů u subjektů, které se na tuto činnost specializují a podléhají dohledu. Rovněž se přímou regulací administrátora posiluje ochrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů
2.2.1. IMPLEMENTACE xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období, přičemž členské státy mohou zvolit i kratší lhůtu. Lhůta pro uveřejňování výročních zpráv je podle stávající právní úpravy 4 měsíce. Tuto lhůtx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 4 měsíce,
-
varianta 1 – prodloužit stávající lhůtu na 6 měsíců.
Varianta 0 – ponechání stávajícího stavu – ponechání stávající lhůty na 4 měsícíxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdobně, jako tomu je podle § 85 ZKI a § 118 ZPKT.
Tabulka 7: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxvestičních fondů I Nemění se              I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní a transakčxx    x xxxxxx xx              x
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx   x                   x
x xxxxx                x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Administrativní náklady na straně  I Nemění se              I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I----------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx          x xxxx xxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx 1 – prodloužení lhůty
Tato varianta využívá poskytnuté diskrece. Nově zavedené prodloužení lhůty pro uveřejňování výročních zpráv by zbytečně zvýšxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxě způsobovalo zahlcení České národní banky v souvislosti s tímto. Obecně, pro zpřehlednění právních přepisů a pro upevnění principu právní jistoty suxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnsparentnosti hospodaření investičních fondů.
Tabulka 8: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxst investičních fondů I Nižší                I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní a transakxxx    x xxxxx                x
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx   x                   x
x xxxxx                x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x xxxxx                x
x xxxxx xxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I Rovnost přístupu          I Není dotčena             I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Zhodnocení vxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxp k investičním fondům se sídlem v ČR a v ostatních státech EU. Z hlediska informační transparentnosti je kratší lhůta vhodnější, nežli prodloužená lhůxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxské národní banky.
Tabulka 9: Dopady varianty 1 ve srovnání s nulovou variantou 18) 
I-------------------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                   x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I--------------------------------------I
I Přínosy                                  I
I-------------------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx     x x                  x
x xxxxxxxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Rovnost přístupu k investičním   I 0                  I
I fondům se sídlem v ČR a v ostatních I                   I
I státech EU             I                   I
I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Administrativní a transakční    I +                  I
I náklady na straně investičních   I                   I
I fondů                I                   I
I-------------------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x x                  x
x xxxxxx xxxxxxx x xxx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I
2.2.2. IMPLEMENTACE ČL. 6 ODST. 4 AIFMD (§ 11 ODST. 6)
Článek 6 odst. 4 AIFMD umožňuje členským státům rozšířit okruh invesxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba s povolením podle § 481 poskytovat. Kromě činností uvedených v Příloze 1 AIFMD a obhospodařování standardních fondů a srovnatelných zahraničnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxek na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (individual portfolio management) a poskytovat další vedlejší investiční služby (
non
-core servxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxde umožněno poskytovat pouze činnosti uvedené v Příloze 1 AIFMD, přičemž investiční společnost může ještě doplňkově spravovat i UCITS fondy,
-
vaxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481.
Varianta 0 – transpozice čl. 6 odst. 4 tak, že investiční společnosti oprávněné přexxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx investiční společnost může ještě doplňkově spravovat i UCITS fondy
Tato varianta transponuje uvedený článek způsobem, který nevyužívá možnost rozxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxnávat, o další investiční služby. Na základě této varianty může investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit vykonávat pouze obhospodxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xIFMD a dodatečné obhospodařování UCITS fondů na základě povolení v souladu s UCITS IV a zahraniční osoba s povolením podle § 481 pouze obhospodařování x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I----------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx     x xxxxxxxxxxx xx            x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x  x                   x
x xxxxxxxxx xxxxx x xxx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I--------------------------------------I
I Administrativní náklady na straně  I Nemění se              I
I investiční společnosti a zahraniční x                   x
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx    x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxady na straně  I Nemění se              I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Variantx x x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481
Podle varianty 1 umožní členský stát poskytovat investiční společnosti oprávněné přesáhnxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxravu činnosti investiční společnosti oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxsledně skládá ze dvou klíčových oblastí, tj. obhospodařování majetku neboli správa majetku investičních fondů nebo zahraničních investičních fondx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxční osoba s povolením podle § 481 neměla získat povolení vztahující se pouze k jedné z těchto oblastí, nebo jen k doplňkovým činnostem (provádění adminxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxlit investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osobě s povolením podle § 481 poskytovat investiční služby podle čl. 6 oxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxt vedlejší služby (
non
-core services), kterými jsou investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, úschova a správa investičních nástrxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. AIFMD vyjmenovává investiční služby a činnosti, ke kterým může investiční společnost oprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osobě s povolením podle § 481 ovšem nelze udělit pouze povolení k
1.
poskytování inxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch investičních služeb, pokud nemá současně povolení k poskytování investiční služby spočívající v obhospodařování majetku zákazníka,
3.
poskxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxhospodařování majetku a řízení rizik těchto fondů nebo
4.
obhospodařování majetku investičních fondů a zahraničních investičních fondů nebo poxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Rozsah činnosti investiční     I xxxxxxxxx xx             x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x  x                   x
x xxxxxxxxx xxxxx x xxx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I Administrativní náklady na straně  I Zvyšují se              I
I investiční společnosti a zahraniční I                   I
I osoby s povolením xxxxx x xxx    x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x xxxxxxí se              I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Zhodnocení variant a návrh nxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481 může na základě rozšíření okruhu investičních služeb poskytovat více služeb, a rovněž má možnost býx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxečnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481 při poskytování investičních služeb dodržovat pravidla vyplýxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí se okruhu investičních služeb, které je investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle § 481 oprávxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxmě stávajících investičních služeb nově přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů.
Tabulka 12: Dopady varianty 1 ve srovnání s nxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I                   I Rozšíření oblasti investičních    I
I                   I služeb pro investiční společnost a  I
I                   I zahraniční osobu s povolením podle  I
I                   I § 481                I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
I Rozšíření v rozsahu poskytovaných  I +                  I
I investičních služeb         I                   I
I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I Administrativní náklady na straně  I +                  I
I investiční společnosti a zahraniční I                   I
I osoby s povolením podle § 481    I                   I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x x                  x
x xxx                 x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I
Dělení činností investiční společnosti oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoby s povoxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxpoklady pro odnětí povolení k činnosti investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit, zahraniční osobě s povolením podle § 481 a samosxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxn dohledu oprávněn odejmout povolení i mimo oblast působnosti AIFMD, je možnost, kterou bude připouštět vnitrostátní právní úprava.
Návrh variant řxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxadě, nastane-li skutečnost uvedená v AIFMD,
-
varianta 1 – transpozice čl. 11 tak, že Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti i v přípaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v případě, nastane-li skutečnost uvedená v AIFMD.
Tato varianta transponuje uvedený článek způsobem, který umožňuje odejmout povolení obhospodařxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x     x xxxxxxxxxxx xx            x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x  x                   x
x xxxxx                x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------------------------------I
I Ochrana investorů a reputační    I Nemění se              I
I riziko               I                   I
I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x xxxxxx xx              x
x xxxxx xxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I--------------------------------------I
Varianta 1 – transpozice čl. 11 tak, že Česká národní banka může odejmout povolení k činnoxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxD neuvádí. Česká právní úprava tak reaguje na potenciální situace, které mohou nastat zejména v souvislosti s úpadkem obhospodařovatele nebo s absencx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xance povinnost odejmout povolení k činnosti. Nastanou-li
fakultativní
důvody, Česká národní banka má pouze možnost, nikoli povinnost, povolení odxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvené zákonem.
Tabulka 14: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x     x xxxxxxxxx xx             x
x xxxxosti mimo důvodů uvedených v  I                   I
I AIFMD                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana investorx x xxxxxxxxx    x xxxxx                x
x xxxxxx               x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na straně  I Zvyšují se              I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Zhodnocenx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxrava využila diskreci, jedná-li se o možnost odnětí povolení, kterou jí umožňuje směrnice UCITS IV (čl. 7 odst. 5 písm. f)), která stanovuje možnost odexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského státu stanovují odnětí povolení. V návaznosti na kontinuitu právní úpravy se jeví jako vhodné využít možnost stanovit předpoklady, na záklxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxlvenční řízení, nucená správa, nezbytnost v zájmu ochrany investorů a podobně). Tímto způsobem se zvyšuje rovněž ochrana investorů.
Tabulka 15: Doxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxianta I              I
I                   I--------------------------------------I
I                   I Stanovení podmínek pro odnětí    I
I                   I povolení k činnosti         I
I                   I obhospodařovatele mimo oblast    I
I                   x xxxxxxxxxx xxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I--------------------------------------I
I Ochrana investorů a stability trhu I +                  I
I a zabránění systémovým rizikům   I                   I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
I Administrativní náklady na straně  I +                  I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxkterých fondů kvalifikovaných investorů může být i jiná osoba než banka nebo obchodník s cennými papíry, konkrétně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Navrženy byly celkem 3 varianty:
-
varianta 0 – ponechání stávajícího stavu, tj. nevyužití diskrece a omezení subjektů, které mohou být depozitářxxx
x
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xyužití diskrece, tj. aby depozitářem mohli být navíc pouze notáři, navíc pouze ve vztahu k fondům kolektivního investování
Varianta 0 – ponechání sxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Její nevýhodou je to, že by nadměrně zatěžovala některé investiční fondy, pro které je bankovní depozitář zbytečnou zátěží (např. protože investují dx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxti depozitáře za ztrátu investičních nástrojů. Rovněž by to mohlo mít negativní dopad na atraktivitu České republiky pro správcovské společnosti a prx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Požadavek, aby dexxxxxxxxx xxxx   x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx  x
x xxxxx                x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x x
x                   x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x                   x xxxxxxxx xro výkon této činnosti)  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana investorů vs. nákladnosx  x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx  x
x xxxxxx               x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x
x                   x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------------------------I
I Soulad domácí legislativy se    I Diskrece nevyužita; řešení je v   I
I směrnicí EK             I souladu se směrnixxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx  x xxxxxxxxxxx xxížená         I
I pro správcovské společnosti     I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Varianta 1 – plné xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxuhou stranu v České republice nepůsobí registrátoři (na rozdíl např. od Velké Británie, kde obchodní rejstřík vedou fyzické osoby). Advokáti zase půsxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxmém rozporu s požadavkem chránit zájmy investorů (docházelo by ke střetu zájmů). Proto se navrhuje nevyužít tuto diskreci ve všech jejích aspektech.
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------------------------I
I Požadavek, aby depozitářem byla   I Rozšíření nad rámec povinných změn: I
I banka                I u některých fonxx xxxxxxxx xxx    x
x                   x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x
x                   x xxxxxxxxxxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I Ochrana investorů vs. nákladnost  I Kritérium snížení nákladů jde na   I
I řešení               I úkor ochrany investorů, byť by se  I
I                   I jednalo o investoxx xxxxxxxxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx    x xxxxxxxe využita plně; řešení je v  I
I směrnicí EK             I souladu se směrnicemi        I
I-------------------------------------I----------------------------------xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx     x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx  x
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx      x xxxxxxxxx xxxxxxx          x
x xxxxxxxxxxx             x                   x
xxxxxxxxxxx---------------------------I--------------------------------------I
Varianta 2 – částečné využití diskrece, tj. aby depozitářem mohli být xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxu k notářům a k fondům kvalifikovaných investorů. Pro podlimitní obhospodařovatele speciálních fondů se navrhuje na ně vztáhnout obdobně úpravu dle Uxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxze pro profesionální investory. Navrhuje se české fondy kvalifikovaných investorů nadbytečně regulovat, a to zejména s ohledem na private equity fonxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Požadavek, aby depozitářem byla   I Roxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxx                x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx    x
x                   x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I
I Ochrana investorů vs. nákladnost  I Jedná se o kompromis mezi přiměřeným I
I řešení               I snížením nákladů a adekvxxxx     x
x                   x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxácí legislativy se    I Diskrece využita částečně; řešení je I
I směrnicí EK             I v souladu se směrnicemi       I
I-------------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxroti ponechání stávajícího stavu i oproti variantě 1. Využitím diskrece ve vztahu k notářům se do značné míry zachovává možnost České národní banky tytx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I
I Dopad                I Varianta II             x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                   x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x   x
x                   x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx   x
x                   x xxxxxxxxx              x
xxxxxxxxxxx---------------------------I--------------------------------------I
I Přínosy                                  I
I-------------------------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x                  x
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx     x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I
I Zachování adekvátní ochrany     I +                  I
I profesionálních investorů a     I                   I
I neohrožení ochrany drobných     I                   I
I invxxxxxx              x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------------------------------------I
I Možnost snížení nákladů u fondu   I -                  I
I kvalifikovaných investorů      I                   I
I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxx xx odst. 3 upravuje pravidla pro vedení účetnictví, pro ověření účetních údajů auditorem a pro uveřejnění zprávy auditora. Podle druhého pododstavce maxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx. 22 odst. 3 AIFMD dává členským státům možnost využít diskreci, která spočívá v možnosti povolit obhospodařovatelům nabízejícím mimounijní speciálxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxých v třetí zemi, kde má tento fond sídlo.
Návrh variant řešení
Navrženy byly celkem 2 varianty:
-
varianta 0 – transpozice pouze prvního a druhého xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kteří nabízejí mimounijní speciální investiční fondy, aby výroční zprávy těchto speciálních investičních fondů byly ověřeny auditorem podle mezixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxt. 3 AIFMD
Podle současného ZKI jsou zahraniční speciální investiční fondy nabízené v ČR povinny uveřejňovat stejné informace jako tuzemské speciáxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí stávajícího stavu.
Tabulka 20: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxpad         I
I republiky pro správcovské      I                   I
I společnosti             I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Transxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx   x xxxxx                x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I Podpora sektoru finančních služeb  I Pozitivní dopad           I
I kolektivního investování v ČR    I                   I
I-------------------------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx   x
x                   x xxxxxxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I--------------------------------------I
Varianta 1 – povolení obhospodařovatelům, kteří v ČR nabízejí mimounijní speciální inxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x třetí zemi, kde má speciální investiční fond sídlo
Využití diskrece by znamenalo nutnost posoudit způsob, v každém jednotlivém případě, jakým jsou mxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo by to zároveň nutnost v zákoně definovat kritéria, na jejichž základě by takové posuzování orgánem dohledu probíhalo. Vzrostly by tedy administratixxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx protože by to umožnilo nabízení mimounijních speciálních fondů, jejichž účetní závěrka podléhá pouze auditu, který není srovnatelný s auditem podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxídky pro domácí investory. Na druhou stranu, tyto fondy by byly u nás pouze nabízeny a nikoli administrovány. To by znamenalo, že by nedošlo nutně k tvorbx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxpad na počet zakládaných investičních fondů by mohl být i negativní, protože by se tímto usnadnilo nabízení již existujících mimounijních fondů. Vzhlxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxty varianty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx         x
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxvské      I                   I
I společnosti             I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Transparence speciálních fondů   I xxxxx                x
x xxxxxxxxxx x xx           x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb  I Spíše negativní dopad        I
I kolektivního investování v ČR    I                   I
I-------------------------------------I------------------------------------xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx  x
x                   x xxxxxx xxxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
Zhodnocení variant a návrh nejvhodnějšího řešení
Z výše uvedeného je zřejmé, že varianta 1 z celkového hlediska nepxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxcí právní úpravy a právní kontinuity. Z hlediska transparence se taktéž jeví varianta 0 jako lepší, protože zaručuje, že zprávy auditora mají u nabízenxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I--------------------------------------I
I Dopad                I Varianta I              I
I                   I--------------------------------------I
I                   I Povolení auditu podle mezinárxxxxxx x
x                   x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x
x                   x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x                   x x xx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I Přínosy                                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Atraktivixx xx xxx xxxxxxxxxxx   x x                  x
x xxxxxxxxxxx             x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx služeb kolektivního I -                  I
I investování             I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Náklady                                  I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I--------------------------------------I
I Transparence nabízených speciálních I +                  I
I fondů                I                   I
I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxěnu informací o obhospodařovateli mezi členskými státy za situace, kdy tento obhospodařovatel získal podíl na všech hlasovacích právech právnické oxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx). Součástí těchto informací o obhospodařovateli by byly i postupy vnitřní a vnější komunikace a informace o zamezení střetu zájmů mezi obhospodařovaxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, přichází v úvahu pouze informační povinnost vůči zahraničí.
Návrh variant řešení
Navrženy byly celkem 3 varianty:
-
varianta 0 – nezpřístupňoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxh zemí, kde právnická osoba sídlí, Českou národní bankou.
Varianta 0 – nezpřístupňovat informace orgánům dohledu členských zemí, kde právnická osxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxsti orgánů dohledu jsou již tak široce nastavené v AIFMD, že tato povinnost by zbytečně administrativně zatěžovala jak obhospodařovatele, tak popř. Čxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xavíc.
Tabulka 23: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx     x xxxxxx xx              x
x xxxxxxxxxxxxxtele          I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní a transakční    I Nemění se              I
I nákladx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx    x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxaně  I Nemění se              I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Rovnost přístupu k         x xxxx xxxxxxx             x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x x                   x
x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx       x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
Varianta 1 – zpřístupňovat informace orgánům dohledu členských zemí, kde právnická osoba sídlí, obhospodařovatelem
Tato vaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx SME. Tato varianta administrativně zatěžuje obhospodařovatele, přičemž jeho samotnou transparentnost nijak neovlivňuje, vzhledem k tomu, že takoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
I Aspekt                I Důsledek              I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Inforxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx      x xxxxxx xx              x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx          x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Administrativní a transakční náklady I Vyšší                I
I na obhospodařovatele         I                   I
I--------------------------------------I-------------------------xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x xxxxxx xx              x
x xxxxx xxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I Rovnost přístupu k          I Není dotčena            I
I obhospodařovatelům se sídlem v ČR a I                   I
I v ostatních státech xx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdu členských zemí, kde právnická osoba sídlí, Českou národní bankou
Tato varianta využívá poskytnuté diskrece. Dává povinnost České národní bance, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xárodní banku, přičemž transparentnost obhospodařovatele nijak neovlivňuje, vzhledem k tomu, že dohled nad obhospodařovatelem vykonává právě Českx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Informační transparentnost     I Nemění se              I
I obhoxxxxxxxxxxxxx          x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx    x xxxxxx xe              I
I náklady na obhospodařovatele    I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní nákxxxx xx xxxxxx  x xxxxx                x
x xxxxx xxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxstupu k         I Není dotčena             I
I obhospodařovatelům se sídlem v ČR a I                   I
I v ostatních státech EU       I                   I
I-------------------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxou nastiňuje varianta 0. Tato varianta nenarušuje rovný přístup k obhospodařovatelům se sídlem v ČR a v ostatních státech EU. Z hlediska informační traxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrativní náklady ani na straně obhospodařovatele, ani na straně orgánu dohledu - České národní banky.
Tabulka 25: Dopady varianty 1 ve srovnání s nuloxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I
I                   I Oznamovací povinnost         I
I                   I obhospodařovatele          I
I-------------------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx     x x                  x
I obhospodařovatele          I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Rovnost přístupu k         I 0                  I
I obhospodaxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x x                   x
x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx       x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxady                                  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx    x x                  x
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I Administrativní náklady na straně  I 0                  I
I orgánu dohledu- ČNB         I                   I
I-------------------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
I Dopad                I Varianta II             I
I                   I--------------------------------------I
I                   I Informační povinnost České národní  I
I                   I banky                I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I Informační transparentnost     I 0                  I
I obhospodařovatele          I                   I
I-------------------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x         x x                  x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x x                   x
x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx       x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I--------------------------------------I
I Náklady                                  I
I-------------------------------------I-------------------------xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx    x x                  x
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
I Administrativní náklady na straně  I +                  I
I orgánu dohledu- ČNB         I                   I
I-------------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx během přechodného období nabízet pouze profesionálním investorům a pouze na území ČR mimounijní
non
-UCITS investiční fondy (dále jen „mimounijní inxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxn
-UCITS fondu, který není spravován povoleným unijním obhospodařovatelem)19), pokud jsou splněny tyto podmínky:
a)
obhospodařovatel splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbo více subjekty,
b)
v potřebném rozsahu byly uzavřeny dohody o spolupráci mezi příslušnými orgány domovského členského státu obhospodařovatelx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxznamu nespolupracujících xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmounijních fondů na unijní trh v přechodném období před zavedením evropského pasu pro mimounijní investiční fondy a obhospodařovatele. Tento článek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxováno. Mimounijní fondy by tak podle čl. 36 byly v ČR nabízeny v podstatě v režimu národní úpravy a proto lze tento článek považovat za možnost poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx harmonizovaný režim evropského pasu a po 5 letech od lhůty pro transpozici mají všechny mimounijní investiční společnosti spadající do působnosti AIxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xežimu (viz recitál 4 AIFMD).
Návrh variant řešení
Navrženy byly celkem 2 varianty:
-
varianta 0 – nevyužít diskrece, tj. do zavedení pasu nepovolxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx
x
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xadlimitním obhospodařovatelům nabízení mimounijních investičních fondů v ČR v přechodném období
Varianta 0 – nevyužít diskrece, tj. do zavedení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx              x
x x xx                x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I
I Administrativní zátěž orgánů    I Neutrální              I
I dohledu               I                   I
I-------------------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx      x xxxxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I Ochrana investorů a finanční    I Neutrální              I
I stability              I                   I
I-------------------------------------I-------------------------------------xx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxka 28: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx              x
x x xx                x                   x
xxxxxxxxxxxx--------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní zátěž orgánů    x xxxxxxx               x
x xxxxxxx               x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx      x xxxxx                x
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana investorů a finanční    I Neutrální              I
I stability              I                   I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxvým se pro posouzení této diskrece jeví vyhodnocení míry reálného dopadu na subjekty trhu. Jak vyplývá z čl. 3 odst. 2 AIFMD, tato směrnice se vztahuje poxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdené v čl. 36 odst. 1 se vztahují pouze na nadlimitní unijní obhospodařovatele a z tohoto hlediska by využití diskrece čl. 36 mělo omezený dopad, protože xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z otevření českého trhu v této oblasti by byly vyvažovány zvýšením rizik a konkurenčním ohrožením domácích subjektů.
Nevyužití zde poskytované diskxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xvropského pasu a následně budou mít unijní obhospodařovatelé možnost nabízet mimounijní investiční fondy v ČR na základě čl. 35 AIFMD.
Lze tedy shrnoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xet.
Proti tomu je nutné zvážit administrativní náklady orgánů dohledu a riziko nepřehlednosti právní úpravy. Využití diskrece by znamenalo zvýšené xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by využití diskrecí čl. 36 a 42 AIFMD znamenalo zavedení dvojího režimu (s evropským pasem a bez něj), který by vedl k ještě větší komplexitě již tak složixx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x mimounijních obhospodařovatelů, viz níže), nevyužitím diskrece poskytnuté čl. 36 odst. 1 nedojde v otázce režimu nabízení bez evropského pasu k diskxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxgumentů.
Tabulka 29: Dopady varianty 1 ve srovnání s nulovou variantou
I-------------------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                   x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx  x
x                   x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxhodném   I
I                   I období                I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Přínosy                                  I
I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x                  x
x x xx                x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------------------------------------I
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx      x x                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní    I 0                  I
I stability              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Náklady                                  I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx    x x                  x
x xxxxxxx               x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------------------------------I
Ačkoli porovnání obou variant vyznívá z hlediska reálného dopadu neurčitě, navrhuje se poskytnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxjmě nebyla vyvážena reálným pozitivním dopadem na trh. Zvolena byla tedy varianta 0.
2.2.9. IMPLEMENTACE ČL. 36 ODST. 2 AIFMD
Ustanovení umožňuje uxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxsu, tedy v režimu podle čl. 36 odst. 1. Vzhledem k tomu, že diskrece obsažené v čl. 36 odst. 1 nebylo využito, nebude toto ustanovení transponováno.
2.2xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxtou a zahájením výlučné aplikace evropského pasu (v návaznosti na druhé prováděcí opatření Evropské komise, tj. po uplynutí 5-ti let) nabízení unijníxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxt podmínky AIFMD v plném rozsahu, za předpokladu, že budou splněny alespoň tyto podmínky:
a)
obhospodařovatel ve vztahu k těmto fondům dodržuje poxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxeré nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (tj. čl. 26 až 30 AIFMD),
b)
byly uzavřeny dohody o spolupráci mezi příslušnými orgáxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx členského státu EU, v němž je usazen
non
-UCITS investiční fond, který obhospodařovatel nabízí,
c)
třetí země, v níž je obhospodařovatel, a popřípxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxní peněz a financování terorismu.
Návrh variant řešení
Navrženy byly celkem 2 varianty:
-
varianta 0 – nevyužít diskrece, tj. uplatnit na mimoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxstičních fondů v režimu národní úpravy.
Varianta 0 – nevyužít diskrece, tj. uplatnit na mimounijní obhospodařovatele od počátku AIFMD ve stejném rxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Trh služeb kolektivníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx              x
x x xx                x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxž orgánů    I Neutrální              I
I dohledu               I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Komplexita právní úpravx      x xxxxxxxxx xxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx    x xxxxxxvní dopad           I
I stability              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Varianta 1 – využít diskrece, tjx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx úpravy
Tabulka 31: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ale sporného    I
I v ČR                I významu               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní zátěž orgáxx    x xxxxxxxxx              x
x xxxxxxx               x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx      x xxxativní dopad           I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana investorů a finanční    I Negativní doxxx           x
x xxxxxxxxx              x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxjšího řešení
Článek umožňuje České republice povolit mimounijním obhospodařovatelům během přechodného období nabízení
non
-UCITS investičních fxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxestičních fondů požadavkům AIFMD. Využití této diskrece by mohlo představovat určitou pobídku pro tyto obhospodařovatele.
V tomto případě se jedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxéně vyhodnocen jako zanedbatelný z důvodu malého počtu obhospodařovatelů ze třetích zemí, kteří jsou nadlimitní, u nichž lze předpokládat, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxopského pasu. Lze se domnívat, že nadlimitní obhospodařovatelé ze třetích zemí, kteří budou usilovat o zakládání investičních fondů v ČR, tak budou čixxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxedení jednotného evropského pasu a to zejména v případě zemí jako ČR, jejichž vlastní trh nemá příliš velký rozsah. Nabízení pouze v rámci ČR v režimu bez xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxvat, že by tito obhospodařovatelé měli zájem o nabízení v rámci ČR v případě odložení zavedení režimu jednotného evropského pasu.
S výjimkou přechodnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xodmíněno spoluprací s orgány dohledu třetích zemí v podobném rozsahu jak v režimu s evropským pasem, tak v režimu bez evropského pasu.
Tabulka 32: Dopxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxanta I              I
I                   I--------------------------------------I
I                   I Povolit mimounijnímu         I
I                   I obhospodařovateli během přechodného I
I                   I období nabízení 
non
-UCIxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxnosy I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Trh služeb kolektivního investování I 0 I I v ČR I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I--------------------------------------I I Ochrana investorů a finanční I - I I stability I I I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I Administrativní zátěž orgánů I 0 I I dohledu I I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Dopad by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní stability. Protože reálný dopad na trh by zřejmě byl malý, jeví se jako nejvhodnější varianta 0.
2.2.11. IMPLEMENTACE ČL. 42 ODST. 2 AIFMD
Ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxstorům na území ČR v režimu bez evropského pasu, tedy podle čl. 42 odst. 1. Vzhledem k tomu, že diskrece poskytnuté čl. 42 odst. 1 nebylo využito, nebude toxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxleno tyto fondy nabízet retailovým investorům na území ČR, nezávisle na sídle obhospodařovatele a na sídle fondu. Za předpokladu, že členský stát této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xetailovým investorům.
Interpretace
ustanovení:
Ustanovení především vyplývá ze struktury úpravy nabízení investičních fondů v kapitolách VI a xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxvestorů, využívá AIFMD navíc dělení v závislosti na tom, zda jsou investiční fondy nabízeny profesionálním nebo retailovým investorům. AIFMD upravuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytnuté členským státům v čl. 43. Podle čl. 43 mají členské státy možnost povolit nabízení investičních fondů i retailovým investorům a je v jejich kxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xešení systémových rizik na úrovni společného trhu a 2) vytvoření harmonizovaného regulatorního rámce pro profesionální investory a investiční spolxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxh, zda se rozhodnou umožnit nabízení
non
-UCITS fondů retailovým investorům a zároveň ponechává na členských státech, aby zajistily potřebnou míru ocxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů úkolem národních úprav členských států.
V návrhu zákona jsou formy
non
-UCITS fondů, které mohou být nabízeny retailovým investorům, souhxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx umožňuje nabízení všech
non
-UCITS fondů, které nejsou fondy kvalifikovaných investorů, retailovým investorům.
Návrh zákona tedy umožňuje nabízexx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxněž využito, protože pravidla vztahující se na skupinu speciálních fondů jsou přísnější, než pravidla vztažená na fondy kolektivního investování.
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xondem nebo akciovou společností; 2) v oblasti vydávání a odkupu cenných papírů vydávaných speciálním fondem; 3) v oblasti dohledu, kde platí, že obhosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxa upravuje investiční limity speciálního fondu, pravidla pro využití finančních derivátů a jiných technik při obhospodařování majetku fondu, pravixxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxě ochrany investora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxciální fond na rozdíl od fondu kvalifikovaných investorů vypracovává i pololetní zprávu a sdělení klíčových informací; 6) v oblasti úpravy povinnostx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx řešení
Navrženy byly celkem 3 varianty:
-
varianta 0 – nevyužít diskrece, tj. neumožnit obhospodařovatelům nabízení
non
-UCITS fondů retailovýx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ČR a upravit toto v souladu s AIFMD,
-
varianta 2 – využít diskrece, tj. umožnit obhospodařovatelům nabízení
non
-UCITS fondů retailovým investorůx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxkrece, tj. neumožnit obhospodařovatelům nabízení
non
-UCITS fondů retailovým investorům na území ČR
Tabulka 33: Aspekty varianty 0
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I
I Ochrana investorů a finanční    I Pozitivní dopad           I
I stability              I                   I
I-------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I I Rozvoj trhu I Negativní dopad I I-------------------------------------I---------------------------------xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I
Varianta 1 – využít diskrece, tj. umožnit obhospodařovatelům nabízení
non
-UCITS fondů retailovým investorům na úzexx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana investorů a fxxxxxxx    x xxxxxxxxx xxxxx           x
x xxxxxxxxx              x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxxxxxx
xxxulatorního rámce I Nezachována I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Rozvoj trhu I Nelze určit x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxovské společnosti I I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Varianta 2 – využít diskrece, tj. umxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxkladě zachování hlavních prvků platné úpravy a přizpůsobení některých aspektů zahraničním konvencím
Tabulka 35: Aspekty varianty 2
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I
I Ochrana investorů a finanční    I Pozitivní dopad           I
I stability              I                   I
I-------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I I Rozvoj trhu I Pozitivní dopad I I-------------------------------------I----------------------------------xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I
Zhodnocení variant a návrh nejvhodnějšího řešení
Plošné zrušení možnosti nabízet
non
-UCITS fondy retailovým investorům xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
Varianta 1 by znamenala především narušení kontinuity regulatorního rámce, protože AIFMD neupravuje specifika některých typů
non
-UCITS fondů, ktxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxské společnosti, neboť výhody pro atraktivitu plynoucí z usnadnění podmínek pro obhospodařovatele by mohly být smazány následky snížené transparenxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxFMD z hlediska rozdělení na retailové a profesionální investory. Zatímco AIFMD nastavuje rámcová pravidla, která se použijí pro investiční fondy obhxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxení znamená, že nedojde k narušení právní kontinuity ani ochrany retailových investorů.
Z hlediska rozvoje trhu lze tuto variantu hodnotit pozitivnxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxé republiky pro správcovské společnosti je těžké tuto variantu vyhodnotit, protože nelze kvantifikovat a porovnat výhody kvalitnější regulace s nevxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze předpokládat, že dopad této varianty by byl přinejmenším „neutrální“.
Tabulka 36: Dopady varianty 1 ve srovnání s nulovou variantou
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I                   I Umožnit obhospodařovatelům nabízení I
I                   I 
non
-UCITS fondů retailovým I I I investorům na území ČR a uplatnit I I I podmínky podle AIFMD I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I I Ochrana investorů a finanční I - I I stability I I I-------------------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I I Rozvoj trhu I + I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Atraktivita České republiky pro I x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx------------------------I--------------------------------------I I Náklady I N/A I I-------------------------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I I Dopad I Varianta II I I I--------------------------------------I I I Umožnit obhospodařovatelům nabízení I I I
nox
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxh prvků platné úpravy a I I I přizpůsobení některých aspektů I I I zahraničním konvencím I I-------------------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxlového I + I I investování I I I-------------------------------------I--------------------------------------I I
Kontinuita
regulatorního ráxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I--------------------------------------I I Atraktivita České republiky pro I + I I správcovské společnosti I I I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I--------------------------------------I
Z porovnání variant vyplývá, že jako nejvhodnější se jeví varianta 2, tj. využití obou diskrecí poxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx
xstanovení čl. 1 odst. 3 UCITS IV umožňuje, aby standardním fondem mohl být buď fond bez právní subjektivity založený podle smluvně-závazkového práva (xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxjného práva. Podle platné úpravy může být standardním fondem pouze podílový fond. UCITS IV tedy poskytuje možnost zavést dvě další formy, a sice svěřenxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx slovy, standardním fondem může být pouze fond „otevřeného typu“, tj. fond musí splňovat podmínku uvedenou v čl. 84 odst. 1 UCITS IV a sice, že musí na žádoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxiová společnost s proměnným základním kapitálem (ve Francii, Lucembursku či Belgii „SICAV“, v Anglii nebo Irsku „Open-ended investment company“, v Nxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – standardní fond může mít pouze právní formu podílového fondu,
-
varianta 1 – standardní fond může mít právní formu podílového fondu, nebo právní fxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxdílového fondu
Výhodami této varianty by bylo maximální zachování kontinuity se stávající úpravou v oblasti standardních fondů. To by představovalx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxou této varianty je, že Česká republika by i nadále v tomto ohledu měla konkurenční nevýhodu ve vztahu k evropským zemím s vyspělými kapitálovými trhy, kxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xariér.
Tabulka 38: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx              x
x xxxxxxur kolektivního investování  I                   I
I na trhu standardních fondů     I                   I
I-------------------------------------I------------------------------------xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx   x xxxxxx xx              x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x                   x
x xxxxxxxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxaně  I Nemění se              I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Ochrana investora xxxxxxxxxxxx   x xxxxxx xx              x
x xxxxx                x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxní fond může mít právní formu podílového fondu, nebo právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Přínosy:
Tato varianta předsxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi trhy. Převážná většina těchto zemí totiž tuto právní formu u standardního fondu umožňuje, a to již od 90. let. V některých z těchto států dokonce předsxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxmu SICAV, tedy představuje značnou konkurenční nevýhodu. Pro podpoření tohoto argumentu platí argumenty, které byly uvedeny v části 2.1.2 v hodnocenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xětší množství investičních strategií, nemusí za tímto účelem získávat licenci investiční společnosti, ale stačí mu získání licence samosprávného fxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x xento
kapitál
musí navýšit až na 10 mil. EUR, v závislosti na objemu obhospodařovaného majetku (čl. 7 UCITS IV). Tento
kapitál
investiční společnosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxsí nicméně mít pouze počáteční
kapitál
ve výši 300 000 EUR a do 6 měsíců musí dosáhnout objem jeho majetku 1 250 000 EUR. Další kapitálové požadavky na samxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxění vstupních bariér. Další nevýhodou investiční společnosti je, že její vlastní
kapitál
představuje současně krytí případných závazků a musí protx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxezení neplatí a samosprávný fond má tedy větší volnost v tom, jakým způsobem rozdělí svůj
kapitál
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------I-------------------I
I                I IS/PF   I IS/SICAV I Samosprávný SICAV I
I--------------------------------I-----------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx      x xxx    x xxx    x xxx        x
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x      x      x          x
x xxxxx             x      x      x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------I-----------I-------------------I
I Podání žádosti o zápis fondu, I Ano    I Ano    I Ne        I
I nebo podfondu, do seznamu ČNB I      I      I          I
I podmíněný přxxxxxxxxx xxxxxxx x      x      x          x
x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx  x      x      x          x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x      x      x          x
x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx   x      x      x          x
x xxxxxxxxxx           x      x      x          x
xxxxx----------------------------I-----------I-----------I-------------------I
I Celková minimální výše     I 125 000  I 205 000  I 300 000      I
I kapitálu při xxxxxxxx xxxxx  x      x      x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx     x x xxx xxx x x xx5 000 I 1 250 000     I
I kapitálu po 6 měsících od   I      I      I          I
I vzniku standardního fondu   I      I      I          I
I--------------------------------I-----------I-----------I---xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x  x x xxx xxx x x xxx xxx x x xxx xxx     x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x  x      x      x          x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx     x      x      x          x
xxxxxx---------------------------I-----------I-----------I-------------------I
I Minimální požadavky na 
kapitál
I 1 250 000 I 0 I 0 I I dalšího vytvořxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x x x x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I I Otevřená forma I ANO I ANO I ANO I I--------------------------------I-----------I-----------I-------------------I
Pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí. Zvýrazněna jsou pole, kde má daná struktura výhodu oproti ostatním. (IS/PF = investiční společnost obhospodařující podílový fond, IS/SICAV = invexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou vstupní bariéry obecně nižší, s výjimkou počátečního kapitálu, který musí být vyšší. Nicméně, toto je kompenzováno tím, že na rozdíl od počátečníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxze majetku fondu jako celku a nikoli té části majetku, která připadá na zakladatelské akcie nebo na provozní majetek.
Klíčovými výhodami samosprávnéxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstnímu kapitálu investiční společnosti.
Tyto výhody poskytují SICAVu větší flexibilitu. Ačkoli SICAV jako celek musí dosáhnout do 6 měsíců minimálxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxrávnému) umožňuje podstatně větší flexibilita, co se týče používaných investičních strategií – může teoreticky zavést podfondy se strategií, pro ktxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xutné zvážit, zda tato varianta nemůže vést ke snížení úrovně ochrany investorů. Principem konceptu „standardních fondů“ je vytvoření mezinárodní znxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Následující faktory mohou vést ke zvýšení rizika z pohledu investora:
-
Právní nejistota. Investiční společnosti a zakladatelé samosprávných Sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxivní praxe orgánu dohledu. Dohled nemusí být v tomto období tak efektivní, jako je v zemích, kde existují dlouhodobější zkušenosti s touto právní formoxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxsou zavedeny účetní postupy a subjekty podnikající v odvětví kolektivního investování nemohou mít zkušenosti s řízením tohoto typu fondu.
-
Klíčxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxý fond představuje i podfond určitou anomálii, není ani právnickou osobou, ani není pouhým souborem majetku. Je oddělenou částí jmění s oddělenou odpoxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxem investiční společnosti, zatímco majetek v podfondu je formálně majetkem SICAVu.
Tato rizika však budou snižována následujícími faktory:
-
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxně informací v oblasti kapitálových trhů (univerzálním jazykem je zde angličtina).
-
Obhospodařovateli těchto fondů mohou zpočátku být subjektxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxuskými bankami. Ti mohou přispět k vytvoření praxe, kterou postupně převezmou i domácí subjekty.
x
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u tzv. „investičních fondů“, které jsou akciovými společnostmi. Jde tedy jen o zavedení principu průběžného odkupování a vydávání investičních akcix x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxí banka bude mít významné pravomoci, na jejichž základě může zaručit ochranu investorů. ČNB má k dispozici pravidelné výkazy o činnosti standardních fxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v případě poklesu kapitálu fondu pod určitou hranici může tento fond i zrušit a nařídit jeho likvidaci.
-
Standardní fondy mají dále celou škálu opaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatele se zákonem při nakládání s uloženým majetkem.
Lze tedy shrnout, že v oblasti standardních fondů určité riziko pro investory exixxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xřípadně ve zvýšených nákladech orgánu dohledu. Zjistí-li u akciových společností s proměnným základním kapitálem ČNB vyšší míru rizika, musí v odpovxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxtit tak odpovídající míru ochrany investorů. Rizika vyplývající z potenciálně nejednoznačného výkladu majetkových vztahů uvnitř společnosti v souxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxáty majetku, nebo dodatečné výlohy investorů.
Tabulka 39: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xariér při vytváření I Snižují se (viz tabulka výše)    I
I struktur kolektivního investování  I                   I
I na trhu standardních fondů     I                   I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx   x xxxxxxx xxx 
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxé společnosti I standardům I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Administrativní náklady na sxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I I Ochrana investora standardních I Snižuje se I I fondů I I I-------------------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxejmé, že vzrostou jak přínosy, tak i náklady. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxhledu. Případné spory ohledně majetkových vztahů pak mohou vést ke ztrátám investorů a ke zvýšení reputačního rizika celého trhu. Protože z této analýxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxucích ze zvýšení atraktivity České republiky pro správcovské společnosti. Tento odhad kvantitativních dopadů je zahrnut v části této zprávy týkajícx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xarianty 1 přínosy převyšují náklady.
Tabulka 40: Dopady varianty 1 ve srovnání s nulovou variantou
I-------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                   x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx   x
x                   x xxrmu podílového fondu, nebo právní I
I                   I formu akciové společnosti s     I
I                   I proměnným základním kapitálem    I
I-------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxlnění vstupních bariér při    I ++                  I
I vytváření struktur kolektivního   I                   I
I investování na trhu standardních  I                   I
I fondů                I                   I
I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx   x xx                  x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx       x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I--------------------------------------I
I Náklady                                  I
I-------------------------------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx      x x                  x
x xxxxxxxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Administrativní náklady na straně  I +                  I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xočátečního kapitálu až do výše 50% zárukou banky nebo pojišťovny je v souladu s požadavkem UCITS IV a AIFMD navázána na částku, o kterou je investiční spoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtičních fondech a zahraničních investičních fondech (0,02% nad 250 mil. EUR, max. však 10 mil. EUR).
Návrh variant řešení
Navrženy byly celkem 3 varixxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xevyužití ve vztahu k AIFMD.
Varianta 0 – ponechání stávajícího stavu, tj. využití diskrece pouze ve vztahu k UCITS IV
Tato varianta nepřináší žádné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxdům, nikoli však již ve vztahu k ostatním fondům. Takové z(ne)výhodnění je neopodstatněné.
Tabulka 41: Aspekty varianty 0
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I Požadavek na krytí počátečního   I Nemění se              I
I kapitálu              I                   I
I-------------------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  x xxxxxx xx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Soulad domácí legislativy se    I Diskrece využita pouze ve vztahu k  I
I směrnicí EK             I UCITS IV; řešení je v souladu se   I
I                   I směrnicemi              I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx     x xxxxxx xx              x
x xxxxxxxx              x                   x
xxxxxxxx------------------------------I--------------------------------------I
Varianta 1 – využití diskrece i ve vztahu k AIFMD
Tato varianta přixxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xe v souladu s požadavkem AIFMD.
Pro praktickou činnost investiční společnosti (samosprávného investičního fondu) je kromě výše požadavku na krytí pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxže zřetelně ovlivnit hospodaření investiční společnosti/samosprávného investičního fondu. Z tohoto pohledu se možnost zajištění až 50% navýšení pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxutá úvěrovou institucí nebo pojišťovnou splní stejný účel při vynaložení nižších nákladů. V úvahu je třeba rovněž brát pohled akcionářů investiční spxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxadná. Záruku mohou poskytnout zahraniční banky či pojišťovny se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, plní-li v tomto státě povinxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxa 42: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx   x xxxxxx xx              x
x xxxxxxxx              x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  x xxxxxxxxxx xxxxxčnost/Samosprávný  I
I                   I investiční fond má k dispozici více I
I                   I možností               I
I-------------------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx    x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx x
x xxxxxxxx xx             x x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx x
x                   x xxxxxxxxxx              x
xxx-----------------------------------I--------------------------------------I
I Konkurenceschopnost českých     I Zvýšená jak na domácím trhu, txx xx x
x xxxxxxxx              x xxxxxx x xxxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxí diskrece ve vztahu k UCITS IV a její nevyužití ve vztahu k AIFMD
Tato varianta ruší možnost krýt část vlastního kapitálu až do výše 50% zárukou banky nebx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxem na výše uvedené by tato možnost znamenala větší zátěž pro obhospodařovatele standardních fondů ve srovnání se současným stavem, a nepřinášela by záxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxkým státům, které této diskrece využijí.
Tabulka 43: Aspekty varianty 2
I-------------------------------------I--------------------------xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxátečního   I Nemění se              I
I kapitálu              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Způsob krytí počátečníxx xxxxxxxx  x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x
x                   x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx x
x                   x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I
I Soulad domácí legislativy se    I Diskrece nevyužita ani u UCITS IV,  I
I směrnicí EK             I ani u AIFMD; řešení je v soxxxxx x  x
x                   x xxxxx xxxxxxxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxch     I Snížená jak na domácím trhu, tak ve I
I subjektů              I vztahu k zahraničí          I
I-------------------------------------I-----------------------------xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo stavu i oproti variantě 2. Důležitým faktem je, že výše krytí vlastního kapitálu investiční společnosti/samosprávného investičního fondu se nezměxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx společnost/samosprávný investiční fond součástí finanční skupiny banky či pojišťovny, je tak pro investiční společnost/samosprávný investiční fxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx finančních zdrojů.
Tabulka xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxd                I Varianta I              I
I                   I--------------------------------------I
I                   I Doplnění o možnost zajistit až 50%  I
I                   I dodatkového kapitálu formou záruky  I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I
I Výše krytí počátečního kapitálu   I 0                  I
I investiční             I                   I
I společnosti/samosprávného      I                   I
I investičního fondu         I                   I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx    x x                  x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx         x                   x
x xxxxxčnosti/samosprávného      I                   I
I investičního fondu         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Náklady                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x                  x
x xxxxxxxxxx             x                   x
x společnosti/samosprávného      I                   I
I investičního fondu         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti, pokud v členském státě podniká prostřednictvím pobočky, a stanovit, že bude periodicky podávat orgánu dohledu hostitelského členského státu ixxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxvrh variant řešení
Navrženy byly celkem 2 varianty:
-
varianta 0 – ponechání stávajícího stavu – informační povinnosti pro zahraniční investičnx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxí stávajícího stavu – informační povinnosti pro zahraniční investiční společnost
Tato varianta nevyužívá poskytnuté diskrece. Výchozím předpoklxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxanoveních ZKI, zejména v § 41 odst. 1 písm. b). Zvýšení informační povinnosti pro zahraniční investiční společnosti nad již zavedený rámec by zvýšilo axxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx takto poskytovaných informací.
Tabulka 45: Aspekty varianty x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------------------------I
I Informační transparentnost     I Nemění se              I
I zahraniční investiční společnosti  I                   I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx    x xxxxxx xx              x
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí    I                   I
I investiční společnosti       I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní náklady xx xxxxxx  x xxxxxx xx              x
x xxxxx xxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxtupu k investičním   I Není dotčena             I
I společnostem se sídlem v ČR a v   I                   I
I ostatních státech EU        I                   I
I-------------------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxanta využívá poskytnuté diskrece. Nově zavedená informační povinnost zahraničních investičních společností poskytujících své služby v ČR bezespoxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx     x xxxxx xxxxx             x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  x                   x
xxxxxxxx------------------------------I--------------------------------------I
I Administrativní a transakční    I Zvyšují se              I
I náklady na straně zahrxxxxxx    x                   x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx       x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxklady na straně  I Zvyšují se              I
I České národní banky         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Rovnoxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx   x xxxx xxxxxxx             x
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x x   x                   x
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
Zhodnocení variant a návrh nejvhodnějšího řešení
Z výše uvedeného je zřejmé, že vhodnější krokem je zachovxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxarentnosti je zabezpečeno poskytování požadovaných informací již v jiných částech zákona. Důležitým faktorem je i to, že se nezvyšují administrativxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxí s nulovou variantou
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Dopad                I Varianta I              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                   x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x                   x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x  x
x                   x xxxxxxxxxx xxxxvy          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Přínosy                                  I
I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx     x x                  x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I--------------------------------------I
I Rovnost přístupu k investičním   I 0                  I
I společnostem se sídlem v ČR a v   I                   I
I ostatních státecx xx        x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I--------------------------------------I
I Administrativní a transakční    I +                  I
I náklady na straně zahraniční    I                   I
I investiční společnosti       I                   I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx  x x                  x
x xxxxxx xxxxxxx x xxx        x                   x
I-------------------------------------I--------------------------------------I
2.3.4. IMPLEMENTACE ČL. 38 ODST. 1 UCITS IV
Směrnice ukxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xebo více fondů nebo podfondů bez likvidace, které budou i nadále existovat do okamžiku vypořádání jejich závazků, na nástupnický fond nebo podfond) poxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
-
varianta 0 – ponechání stávajícího stavu, tj. pouze splynutí nebo sloučení podílových fondů,
-
varianta 1 – zavedení všech forem splynutí/slouxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdílových fondů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. p) UCITS IV, na které odkazuje čl. 38 odst. 1 UCITS IV. Jde o sloučení a splynutí fondů. Vzhledem k tomu, že čláxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxněný již ve stávajícím stavu české zákonné úpravy.
Tabulka 48: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxdavku v čl. 38 UCITS IV I Ano                 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Transponování všech 3 možných xxxxx x xx                  x
x xxxx xxx xxx xx xxxxx xx      x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Ano                 I
I úpravy zákona            I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Využitelnost všech 3 možných forem x xx                  x
x xxxx xxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x                   x
x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx      x                   x
x xxxxxxxxxxxx xxxxx         x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I
Varianta 1 – zavedení všech forem splynutí/sloučení uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. p) UCITS IV
Tato varianta předpoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxd iii) UCITS IV. Při ní dochází k převodu majetku dvou nebo více SKIPCP či jejich podfondů (dále jen „zanikající UCITS“), které budou i nadále existovat dx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxn „nástupnický UCITS“).
Využitím varianty 1 by tak byly do české zákonné úpravy zavedeny všechny formy splynutí/sloučení dle článku 38 UCITS IV, i kdyx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xšech 3 možných forem I Ano                 I
I spojení dle čl. 38 UCITS IV     I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Srxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx                  x
x xxxxxx xxxxxx            x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xyužitelnost všech 3 možných forem I Ne                  I
I spojení dle čl. 38 UCITS IV s    I                   I
I ohledem na právní povahu českých  I                   I
I standardních fondů         I                   I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, že varianta 0 lépe odpovídá hledisku platného českého práva s ohledem na právní povahu českých standardních fondů. Tato varianta naplňuje požadavek xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xpojení fondů obsažené ve směrnici by z hlediska platné české úpravy mělo pramalé faktické uplatnění.
Tabulka 50: Dopady varianty 1 ve srovnání s nuloxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I
I                   I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x x                  x
xxxxxxxx------------------------------I--------------------------------------I
I Transponování všech 3 možných forem I +                  I
I spojování fondů dle čl. 38 xxxxx xx x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------------------------I
I Srozumitelnost a přehlednost české I +                  I
I úpravy zákona            I                   I
I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x                  x
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx x                   x
x x xxxxxxx xx xxxxxí povahu českých I                   I
I standardních fondů         I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
2.3.5. IMPLExxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxodného dne výjimky z povinnosti dodržovat pravidla rozložení rizika, tj. implicitně se povoluje i splynutí nebo sloučení fondů, jejichž majetkové poxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxní promítá do ZKI též čl. 42 UCITS IV, který zakládá povinnost depozitářů (nebo auditorů – věc diskrece členských států) zkontrolovat některé aspekty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxrženy byly celkem 2 varianty:
-
varianta 0 – ponechání stávajícího stavu; tj. možnost požádat Českou národní banku o výjimku ze statutu na dobu nejdxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxu národní banku o výjimku ze statutu na dobu nejdéle 6 měsíců (využití diskrece)
Možnost požádat Českou národní banku o povolení výjimky ze statutu fonxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxatečně dlouhá, aby fond uvedl svou strukturu majetku a investování do souladu se statutem fondu. Stanovená, nejvýše 6-ti měsíční, lhůta je rovněž nutnx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxhů může ovlivnit kurzy těchto cenných papírů).
Tabulka 51: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx splynutí nebo    I Možná i v případě, že zúčastněné   I
I    sloučení           I fondy mají jiné xxxxxxxxx xxxxxxx x x
x                   x xxxxxxxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx splynutí nebo  I Omezená               I
I sloučení pro podílníky fondu kvůli I                   I
I porušení statutu          I                   I
I-------------------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx    x xxxxxxx               x
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx  x                   x
x xxxxxxx               x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I--------------------------------------I
Varianta 1 – zrušení diskrece
Při zrušení diskrece by bylo možné splynutí nebo sloučení poxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxledně i stanovených limitů pro jednotlivé investice je však možné, že k překročení limitů může dojit i v průběhu procesu splynutí nebo sloučení. Rovněž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxím nebo sloučením by došlo k rozporu se statutem fondu. Porušení statutu fondu by mohlo vést k zavedení nucené správy, nucenému převodu obhospodařovánx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxanty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx    x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx  x
x xxxxxxxx              x xxxxx xxxxxí jiné struktury majetku I
I                   I a investování.            I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Rizika plynoxxx xx xxxxxxxx xxxx  x xxxxxxx               x
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x                   x
x xxxxxxxx xxxxxxx          x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
I Pravděpodobnost nucené změny    I Omezená               I
I struktury majetku a náklady s tím  I                   I
I spojené               I                   I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxianta 0 lépe vyhovuje praxi splynutí nebo sloučení fondů. Přináší rovněž výrazně nižší rizika pro podílníky fondu kvůli porušení statutu fondu. Tím, žx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxh zejména u méně likvidních investičních nástrojů a snižuje náklady fondu.
Tabulka 53: Dopady varianty 1 ve srovnání s nulovou variantou
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                x xxxxxxxx x              x
x                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                   x                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Přínosy                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx    x x                  x
x xxxxxxxx              x                   x
xxxxxxx-------------------------------I--------------------------------------I
I Náklady                                  I
I-------------------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx  x x                  x
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x                   x
x xxxxxxxx xxxxxxx          x                   x
xxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I--------------------------------------I
I Náklady spojené s urychlenou    I +                  I
I nucenou změnou struktury majetku  I                   I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxx xV požaduje, aby právní předpisy domovských členských států zanikajících standardních fondů pověřily buď depozitáře, nebo nezávislého auditora ověxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu výpočtu směnného poměru. O tomto ověření vydá depozitář nebo
auditor
zprávu a poskytne ji bezúplatně na požádání podílníkům nebo orgánům dohledu.
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xdajů sloučení nebo splynutí bude provádět depozitář,
-
varianta 1 – transpozice čl. 42 UCITS IV tak, že ověření údajů sloučení nebo splynutí bude prxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxt depozitář
Depozitář podílových fondů již podle současné právní úpravy v rámci své běžné činnosti pro podílový fond plní povinnosti, které jsou obdoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xda aktuální hodnota podílového listu je vypočítána v souladu se statutem fondu a ZKI. Depozitář též podle současné právní úpravy poskytuje své stanovixxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxáře vůči podílovému fondu.
Tabulka 54: Aspekty varianty 0
I-------------------------------------I--------------------------------------x
x xxxxxx               x xxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx I Ano                 I
I pro ocenění aktiv a pasiv k datu  I                   I
I pro výpočet směnného poměru     I                   I
I-------------------------------------I----------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x     x xxx                 x
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx     x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výpočtu  I Ano                 I
I směnného poměru           I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Poskytnutí zprávy o ověxxxx     x xxx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xx ověření údajů sloučení nebo splynutí bude provádět
auditor
Je sice teoreticky možné uvažovat o pověření nezávislého auditora ověřením údajů sloučexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxemi standardního fondu. Pokud by měl být
auditor
pověřen ověřováním podle čl. 42 UCITS IV, lze se obávat i objektivně vyšších nákladů, které by oproti dxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxře.
Tabulka 55: Aspekty varianty 1
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Aspekt               I Důsledek               I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxxx xxxxx a pasiv k datu I I I pro výpočet směnného poměru I I I-------------------------------------I--------------------------------------I I
Auditor
oxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I I
Auditor
ověřuje metodu výpočtu I Ano I I směnného poměru I I I-------------------------------------I----------------------------------xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
Zhodnocení variant a návrh nejvhodnějšího řešení
Z výše uvedeného je zřejmé, že varianta 1 se odchyluje od dosavaxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxností nejlepší přehled depozitář, určuje nezávislého auditora. Varianta 0 naopak navazuje na současný právní stav a využívá dosavadního vztahu depoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x2 UCITS IV tak, že ověření údajů sloučení nebo splynutí bude provádět depozitář.
2. DOTČENÉ SUBJEKTY
Dotčenými subjekty jsou stávající adresáti ZKIx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xnvestování, společníci investičních fondů a depozitáři investičních fondů.
Vzhledem k tomu, že návrh zákona primárně transponuje AIFMD, vztáhnou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxm na možnost opt-inu do režimu AIFMD se ale úprava vztahuje i na ostatní investiční společnosti a investiční fondy. S ohledem na novou systematiku zákonx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěn nevztáhne. Nová právní úprava je ale významná i pro subjekty, které v oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů zatím nepůsobí, alx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xeská republika referenčním státem.
3. KONZULTACE
V souladu s dohodou o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů týkajícícx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Zároveň byla provedena konzultace s veřejností a to na základě konzultačních materiálů a veřejného slyšení k návrhu zákona: 1) Dne 27. července 2011, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx publikovalo Ministerstvo financí konzultační materiál k návrhu nového zákona zohledňující výsledky konzultace ke konzultačnímu materiálu ze dne 2xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxstičních společnostech a investičních fondech; zúčastnilo se jej přibližně 100 zástupců z řad bank, investičních společností, asociací, jakož i Česxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při přípravě konečného návrhu zváženy a v naprosté většině případů byly zohledněny. Zohledněny byly též podněty pracovní skupiny pro projekt „Česká rxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxzultaci návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech, zohledňující výsledky předchozích veřejných konzultací a veřejného slyxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxna, jsou v legislativní gesci Ministerstva financí. Z hlediska povolovacích řízení a ukládání sankcí zůstává příslušnost České národní bance. V gescx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxní systémy a pravidla jednání obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů. Pro vydávání prováděcích právních předpisů ve vztahu k ostatnxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo a materiálního vybavení České národní banky; vynucování bude i po přijetí navrhovaných změn probíhat standardními metodami správního dohledu a trexxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxžně prováděn Ministerstvem financí jako ústředním orgánem státní správy pro finanční trh. Zohledněny by měly být poznatky nabyté při vlastní úřední čxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xVODNÍ USTANOVENÍ
Vymezuje se působnost zákona a předmět úpravy, a to s ohledem na návrhy prezentované dále. Základními službami ve vztahu k invxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxx xx v souvislosti s požadavky směrnic Evropské unie odkazuje na tyto směrnice a z důvodu právní jistoty se odkazuje i na veškerá přímo použitelná nařízení Exxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx stanoví výjimky ze zákazu shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti (dříve § 2a odst. 1 a 2 ZKI, nyní § 98, 99 a 205), zde se jedná o vynětí ze samoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxlnily pojmové znaky předmětu činnosti investičních fondů. Zde uvedené entity tak nemohou být investičním fondem podle tohoto zákona.
Ustanovení je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxému investování v rámci koncernu, není-li investorem investiční fond (čl. 3 odst. 1 AIFMD; § 2 písm. c)), tzv. family office vehicles (rec. 7 AIFMD; § 2 píxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxona financování činností „běžných“ obchodních společností, jako je výroba, obchod, výzkum a jiné než finanční služby, neboť účelem těchto subjektů nxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxx
xxx xxxx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxru zákonodárce měla dopadnout i na tzv. joint ventures (rec. 8 AIFMD). Co se rozumí pod pojmem joint ventures je např. upraveno ve Sdělení Komise o pojmu pxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxh společností, jejichž definičním znakem je to, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxého majetku (běžně označované jako family office vehicles), které investují soukromé bohatství investorů, aniž by získávaly
kapitál
z vnějších zdrxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xa zapracovanou směrnici (a anglický ekvivalent tohoto pojmu), nikoli jako pojem totožný k pojmu „rodinný závod“ podle nového občanského zákoníku. Prxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Očekává se, že ESMA bude publikovat výklad tohoto pojmu.
Ze zákazu jsou dále vyňaty sekuritizační subjekty (securitisation special purpose entitiexx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxslušné nařízení Evropské centrální banky.
Přestože je ustanovení nezmiňuje, tak z působnosti mezinárodních smluv vyplývá, že subjekty nespadajícxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxka atd. (viz čl. 2 odst. 3 písm. c) AIFMD).
Ustanovení dále výslovně nezmiňuje Českou národní banku, přestože z čl. 2 odst. 3 písm. d) AIFMD vyplývá, že se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xměrnice UCITS IV, proto není potřebné ji explicitně vyjímat z působnosti tohoto zákona (navíc v oblasti dohledu tento zákon činnost České národní bankx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnými zákony, která by materiálně mohla naplnit definici investičního fondu (viz zejména § 93 odst. 1 a § 95 odst. 1), je však již upravena jinými zákony. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxjí ve shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti (investorů), avšak nenaplňují další materiální znaky investičního fondu (investování ve prxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xůsobnosti nespadají
ex definitione
. Jedná se například o činnost bank, nadací, loterií a veřejných sbírek. České právo nemůže zasahovat do činnosti zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x x x
xxxxxxx xx xxxto zákon koncipován široce a zahrnuje i obhospodařování zahraničních investičních fondů českým obhospodařovatelem, obhospodařování českých invexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx činnost nemá žádný vztah k území České republiky, pak se na ni tento zákon nevztahuje. Toto je významné i z hlediska AIFMD, která upravuje obhospodařovaxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxi obstarat povolení orgánu dohledu některého z členských států. Česká národní banka tak v budoucnu nebude povolovat jen subjekty se sídlem v České repuxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xde budou obhospodařovat investiční fondy nebo nabízet investice do investičních fondů a zahraničních investičních fondů v míře vyšší než jinde v Evroxxxx xxxx x xxx x xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxdicí a kontrolní systém, pravidla jednání, personální vybavení, pravidel pro outsourcing a požadavků na
kapitál
a upravuje některé základní koncepxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy podnikání obhospodařovatele, základní principy evropského pasu a otázku rozhodného limitu.
Je zde upraven základní rámec pro obhospxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xřejmé, že zahraniční investiční fondy může obhospodařovatel se sídlem v České republice a s povolením České národní banky obhospodařovat jen tehdy, pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxS IV a Příloha I AIFMD) stanovuje, že obhospodařování investičního fondu v sobě zahrnuje obhospodařování majetku tohoto fondu, včetně investování, (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondu. Pouze ve vztahu k obhospodařování investičních fondů je evropskou legislativou upraveno, že se jedná o monopol „regulovaných“ osob (viz např. čxx xx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy či
marketing
).
Jako národní diskrece (§ 6 odst. 2) se stanovuje, že speciální fondy (tj.
non
-UCITS fondy určené pro veřejnost) může obhospodařovat pxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx zda tato osoba rozhodný limit skutečně přesahuje (§ 16). Zájmem je využít robustní regulace podle AIFMD k ochraně drobných (retailových investorů). V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxD je těmto manažerům dána výhoda evropského pasu při zachování srovnatelné ochrany drobných investorů.
Oproti tomu u fondů kvalifikovaných investoxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxovém případě se bude jednat o investiční společnost oprávněnou přesáhnout rozhodný limit nebo o samosprávný investiční fond oprávněný přesáhnout roxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxní), které ukládají povinnosti AIFM (správci alternativních investičních fondů).
Druhou možností je povolení v souladu s nařízením o EuVECA/EuSEF xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovolení podle nařízení o EuVECA/EuSEF upravuje § 479 odst. 2 - bude se tedy jednat povolení k činnosti o investiční společnosti.
Další možností je volxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx x xx x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxko na manažery evropských fondů rizikového kapitálu (ale bez výhody evropského pasu, zato bez limitů na investice). Tyto osoby budou buď investiční spxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxční fondy nebo samosprávným investičním fondem, který je fondem kvalifikovaných investorů. Tyto osoby budou sice podléhat dohledu České národní banxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tedy využívat nově nabízených derivací právních forem (některé právní formy mohou typicky využívat jen fondy kvalifikovaných investorů). U derivacx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xnvestiční listy nebo svěřenský fond - viz § 664). Již existující právní formy lze ale nově využít již od nabytí účinnosti tohoto zákona, např. společnosx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxšního obchodního zákoníku, tak od zákona o obchodních korporacích). Zda bude pro tyto osoby umožněn výhodnější daňový režim, závisí na novele daňovýcx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxuze terminologicky).
Poslední možností je existovat mimo působnost tohoto zákona (v takovém případě se použije pouze § 15, který je transpozicí požaxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x x x 662 odst. 3). Taková osoba musí být pouze zapsána v seznamu České národní banky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xovinnosti). Tato osoba není investiční společností. Jí obhospodařované „fondy“ (ať již ve formě právnických osob nebo ve formě souborů majetku, napřx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxoto zákona (nemohou být podílovým fondem, SICAVem, komanditní společností na investiční listy ani svěřenským fondem podle tohoto zákona). Takovéto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xeské národní banky, nejde-li o zahraniční osobu, která tyto fondy obhospodařuje na základě tzv. evropského pasu (management company podle UCITS IV nexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxtí, který má povolení České národní banky k činnosti samosprávného investičního fondu), zahraniční osobu se sídlem mimo EU, pro kterou je Česká republxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xsoby, které obhospodařují české investiční fondy na základě evropského pasu dle UCITS IV (ve vztahu ke standardním fondům) nebo dle AIFMD (ve vztahu ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu obhospodařovat jiné investiční fondy (čl. 6 odst. 3 AIFMD a čl. 30 třetí pododstavec UCITS IV). Není proto možná situace, aby obhospodařovatelem českxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxaniční investiční fond.
V platném zákonu o kolektivním investování je za nesamosprávný investiční fond považován takový investiční fond (akciová sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxvý fond povolení České národní banky (byť s nižšími požadavky na svou osobu, protože tyto požadavky plní za něj investiční společnost). V praxi ale dochxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvrh zákona využívá možnosti nového soukromého práva (nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích), aby statutárním orgánem právnické osxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xčinnosti této rekodifikace (předpokládá se účinnost od 1.1.2014). Tuto situaci řeší přechodná ustanovení v § 651. Podnikatelské oprávnění „nesamosxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxy měl i tomuto fondu zapsat jako podnikatelskou činnost „činnost investičního fondu“. Protože se i tento „nesamosprávný“ fond
de facto
obhospodařujx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxože právnická osoba, která je statutárním orgánem tohoto fondu, je obhospodařovatelem tohoto fondu, plní veškeré povinnosti uložené obhospodařovaxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrnout administrativní náklady jeho obhospodařovatele (a administrátora). K obhospodařování nesamosprávného investičního fondu tak nelze využít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxanci nesamosprávného investičního fondu budou využívání k administrativním činnostem formou outsourcingu (tj. za úplatu tomuto fondu). Toto řešenx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxosprávného investičního fondu se nerozlišuje mezi provozním majetkem (k výkonu činnosti) a investičním majetkem (k investování), a proto v majetku txxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xemovitostí).
Zákon v obecných rysech vymezuje předmět podnikání obhospodařovatelů. Tzv. externí správci mohou vedle samotného obhospodařování a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxského oprávnění s rozlišení, zda je žadatel v době rozhodnutí zapsán v obchodním rejstříku nebo nikoli.
V případě evropského pasu se rozlišuje, zda tyxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxem o obchodních korporacích: „organizační složka podniku“) na území ČR nebo tzv. „napřímo“, a tedy bez této pobočky. Zahraniční osoby s evropským pasex xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch a pololetních zpráv, investování fondů, vztahy s investory, atp.), naopak se neřídí ustanoveními upravujícími vnitřní organizaci takové osoby. Zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxmí se řídí českým právem jen v rozsahu, v jakém vykonávají činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou.
Dle svého čl. 3 odst. 2 se AIFMD pxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx Kč). Ostatní, tzv. podlimitní, obhospodařovatelé se řídí pouze čl. 3 odst. 3 AIFMD, ale mají možnost dobrovolného opt-inu do režimu AIFMD. Výhodou vyuxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxpská komise v prosinci 2011 přijmout dvě nová nařízení, která umožňují v případě splnění určitých podmínek využít evropského pasu pro podlimitní obhoxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxího podnikání (působících pod značkou EuSEF). Tato nařízení vychází z principu light-touch approach a stanovují jen minimum pravidel, většinou tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxně 100 tis. EUR. Fondy EuVECA musí investovat 70% svého majetku do malých a středních podniků a fondy EuSEF musí investovat 70% svého majetku do tzv. socixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxména to, že obhospodařované investiční fondy nesmí vyplácet ani rozdělovat investice po dobu 5 let od učinění této investice („no redemption rights exxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxvané investiční fondy využívat pákového efektu (tj. nesmí obchodovat s využitím půjčených peněz nebo s využitím derivátů obsahujících pákový efekt)x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxční fondy, stejně jako obhospodařované účastnické fondy nebo důchodové fondy, které jsou v § 3 vyjmuty z působnosti tohoto zákona a nejsou tedy investxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxodných ustanoveních AIFMD.
Bližší pravidla pro výpočet rozhodného limitu, a zejména řešení situace, je-li rozhodný limit překročen pouze dočasně, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxpříklad to, že rozhodný limit má být počítán v rámci koncernu („either directly or indirectly, through a company with which the AIFMD is linked by common xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxspodařovatelé mohli rozdělit do více menších obhospodařovatelů, ale stále by byly propojeni v rámci koncernu. Návrh zákona tak užívá spojení „právně xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xapořád rozhodný limit překračovat. To jí ale nebrání v tom, aby tuto žádost podala ještě před tím, než rozhodný limit překročí (pak tato podmínka neplatxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx řádného hospodáře) a obezřetně (tj. s náležitou opatrností). K tomu je třeba zavést řídicí a kontrolní systém.
Navrhuje se úpravu pro UCITS i AIFMD uprxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx provedení. Případné odchylky (např. požadavek na 2 vedoucí osoby) jsou výslovně řešeny.
Dalším aspektem je rozdělení funkce obhospodařovatele a adxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxí či řídicí a kontrolní systém ve vztahu k administraci. Ačkoli tak řídicí a kontrolní systém bude ze své podstaty u jedné osoby (investiční společnostix xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xříklad: investiční společnost, která obhospodařuje standardní fondy (bez jejich administrace) a provádí administraci fondů kvalifikovaných invexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxstém administrátora obdobně dle nařízení o EuVECA. Tento příklad je ale pouze teoretický, protože zákon v souladu s evropskou legislativou (UCITS xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxndardní fondy bez jejich administrace. To ale nebrání tomu, aby tato investiční společnost administrací (nebo její částí) standardního fondu pověřixx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxrávy v čl. 4 odst. 1 písm. b) a w) AIFMD či ustanovení o tom, že správce nesmí dělat pouze administraci). Jsou tak
de facto
možné různé kombinace požadavků xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxment), musí mít zároveň řídicí a kontrolní systém obdobný jako u obchodníka s cennými papíry ve vztahu k těmto investičním službám.
Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxaných fondů a jejich investorů. Toto základní pravidlo jednání znamená, že obhospodařovatel musí dodržovat i další podrobnější pravidla jednání, zexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrning) a pravidla pro osobní obchody (tj. obchody osob propojených s obhospodařovatelem, tzv. osob se zvláštním vztahem k obhospodařovateli). Obdobxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tato pravidla prováděcí nařízení k AIFMD (zejména čl. 18 až 30 dle návrhu Evropské komise).
V případě úpravy outsourcingu návrh zákona respektuje odlxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje se tuto upravit obdobně podle AIFMD i pro standardní fondy.
V platném ZKI je srovnatelná úprava obsažena zejména v § 74 (odborná péče), § 74a (řídixx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžena zejména v čl. 12 odst. 1, 13 a 14 odst. 1 UCITS IV, v celé prováděcí směrnici k UCITS IV č. 2010/43/EU, v čl. 12 až 20 AIFMD a v čl. 18 až 85 prováděcího nařízxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxpodařovatelů standardních fondů zavést pravidla na odměňování některých osob (čl. 14a a 14b UCITS IV dle návrhu UCITS 5 - viz ale přechodné ustanovení v x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx06/48/ES a na čl. 21 směrnice 2006/49/ES (obě souhrnně označované jako CRD). Stanovuje se, že investiční společnost musí mít počáteční
kapitál
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxém trhu (ZPKT) hovořit o „počátečním kapitálu“ (initial capital) a o „kapitálu“ (own funds) a převzít definici počátečního kapitálu ze ZPKT. Samosprxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní fondy, které jsou v národním light režimu, se navrhuje minimální výše počátečního kapitálu 50 tis. EUR.
Minimální výše kapitálu musí být alespoň ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxčítávají, stanoví Česká národní banka vyhláškou.
Požadavek na
kapitál
se navyšuje při překročení hodnoty obhospodařovaného majetku v částce 250 mxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxjišťovny. Dle směrnic se upřesňuje, že outsourcing nemá vliv na výpočet obhospodařovaného majetku (tj. započítávají se i fondy, které na základě pověxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx i dodatečný
kapitál
k pokrytí odpovědnosti za škodu, který lze nahradit adekvátním pojištěním této odpovědnosti. UCITS IV toto nevyžaduje. Bližší pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xapitálu externího správce a na umístnění dodatečného kapitálu samosprávného fondu.
Kapitál
má být umístěn v likvidním majetku, který není spekulatxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx x xxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxestiční společnosti), aby poskytovali nad rámec obhospodařování investičních fondů i některé investiční služby. Jedná se zejména o službu individuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxm entitám ze zahraničí či vůči pojišťovnám) a dále o službu investičního poradenství a vedení evidence podílových listů a akcií SICAV. Investiční spolxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužby, se na ni hledí jako na obchodníka s cennými papíry x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužby, pokud zároveň neposkytuje individuální portfolio management. V souladu s UCITS IV i AIFMD se zakazuje, aby investiční společnost investovala xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x xx x 69 odst. 5 a § 76 ZKI.
Jedná se o novou právní úpravu, která vychází z čl. 26 až 30 AIFMD. Je zde obsažena úprava, pokud obhospodařovatel proxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxěrnice o povinných nabídkách převzetí. Takový obhospodařovatel musí informovat ovládanou právnickou osobu a její společníky. Zároveň musí být zajixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou stanoveny požadavky na obsah výroční zprávy, a to, dle volby obhospodařovatele, buď výroční zprávy dotčeného investičního fondu, anebo výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxdění majetku z této ovládané společnosti (tzv. asset stripping neboli tunelování). Podíl na hlasovacích právech se počítá i s ohledem na podíly držené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx malých a středních podnicích České národní bance (jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry nejsou přijaty k obchodování na evropském xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxa v části věnované plnění oznamovacích povinností vůči České národní bance.
ČÁST TŘETÍ, ADMINISTRÁTOR
Tato část upravuje základní pravidla podnixxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xI UCITS IV a Příloha I AIFMD) se stanovuje, které činnosti jsou považovány za administraci investičního fondu, resp. zahraničního investičního fondux xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxý nebude oprávněn investiční fondy obhospodařovat. Takový subjekt nebude považován ani za správcovskou společnost (management company) dle UCITS Ixx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxestičních fondů provádět investiční společnost a samosprávný investiční fond, mají-li to uvedeno v povolení. Samosprávný investiční fond však nesmx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxadě tzv. evropského pasu s pobočkou či bez pobočky (dle UCITS IV v případě standardních fondů a dle AIFMD v případě speciálních fondů a fondů kvalifikovaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxoze I rozlišuje mezi obhospodařování a administrací, a výslovně stanovuje, že správce nemůže provádět pouze administraci (bez obhospodařování), z čxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxže se umožňuje, aby obhospodařovatel neprováděl administraci, provádí-li tuto administraci jiná osoba (tzv. administrátor), stanovuje se, že hovoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtičního fondu, viz čl. 70 až 77 dle číslování návrhu Evropské komise, případně pravidla o upisování a odkupování cenných papírů dle čl. 26), řídí se těmixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vztahují-li se k činnosti, která je součástí obhospodařování (typicky řízení rizik, řízení likvidity a pravidla pro obchodování s nástroji sekuritxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxvatele, tak pro administrátora.
Nejlépe lze koncepci odděleného obhospodařování a administrace demonstrovat na konkrétním případu: Investiční sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxinistraci. V takovém případě má dvě možnosti: 1) ve statutu tohoto fondu se označí jako obhospodařovatel a jako administrátora uvede jinou, k tomu opráxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiné osoby (outsourcing administrace). V prvním případě již označením jiné osoby jako administrátora investičního fondu se nese odpovědnost za admixxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxospodařovatel (ve funkci administrátora) stále odpovědný za veškerou činnost zahrnutou v rámci administrace, a to bez ohledu na to, zda jejím výkonem xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxříklad přípustné, aby zahraniční osoba prováděla administraci českých investičních fondů, pokud je zároveň neobhospodařuje (to však nebrání tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxhospodařování (a případně
marketing
) investičních fondů, nikoli na jejich administraci. Nelze však zakázat osobě, která využila evropský pas pro obxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtičního fondu zvolil za administrátora tohoto fondu český subjekt. Lze předpokládat, že tak učiní z důvodu úspory nákladů, protože k administraci je txxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xovněž nedovoluje, aby zahraniční osoba se sídlem mimo EU, pro kterou je Česká republika referenčním státem, prováděla v České republice pouze adminisxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxětší majetek v rámci fondů).
Obdobně podle úpravy obhospodařovatele se vymezuje předmět činnosti hlavního administrátora a den, od kterého je oprávxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxstrace. Výjimkou jsou pouze ty části administrace, které jsou investiční službou, a to je nabízení investic a vedení evidencí investičních nástrojů. xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx podnikatelských oprávnění. Pokud hlavní administrátor (či jiný administrátor) nemůže poskytovat příslušné investiční služby a nemůže tak vést evixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxstraci fondů, které obhospodařuje, nejedná se o poskytování investičních služeb, protože tyto služby nejsou poskytovány pro „jiného“. Aby nehrozilx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje povolení České národní banky. Vyžaduje se tu ale příslušné povolení podle obecných právních předpisů.
Administrátor musí poskytoxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kladené na řídicí a kontrolní systém se vztahují pouze k administrátorovi a nejsou duplicitní s požadavky u obhospodařovatele (typicky se jedná o vedexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxpírů nebo zaknihovaných cenných papírů a s tím související požadavek vedení evidence takových pokynů a informování o těchto pokynech). Některé požadxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxích fondů, nemůže řídit rizika spojená s tímto nakládáním (obhospodařováním). Navíc řízení rizik je součástí obhospodařování. Předpokládá se, že adxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdů. Proto u něj téměř nehrozí, že by manipuloval s trhem nebo zneužil vnitřní informace v obdobném rozsahu, jako v případě obhospodařovatele (byť to zcexx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrostředkovaně, a to tím, že jedná v nejlepším zájmu jím obhospodařovaných investičních fondů, tak administrátor přichází do kontaktu s investory, a pxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxytovat nepravdivé informace.
Administrátor by typicky měl být schopen investorovi poskytnout statut investičního fondu, sdělení klíčových inforxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxvi poskytnout i doplňující informace, jako například aktuální hodnotu (zaknihovaného) cenného papíru vydávaného investičním fondem či údaje o histxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxx xodržovat pravidla pro pobídky, protože právě u něj hrozí, že z důvodu pobídky nebude jednat v nejlepším zájmu investorů, například doporučí investičnx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xondů, například bude investovat do nevhodných aktiv nebo nedodrží pravidlo best execution). Rovněž právě u administrátora je třeba klást větší důraz xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xe třeba poznamenat, že z hlediska evropského práva bude externí administrátor (tj. není-li obhospodařovatel a administrátor jedna a tatáž osoba) povxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxistrátora je třeba z hlediska AIFMD považovat za subdelegaci, není-li obhospodařovatel a administrátor jedna osoba.
K § 57 a 58
Protože se předpxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxndy, je třeba upravit i požadavky na počáteční
kapitál
takové osoby. Jedná se o národní právní úpravu. Navrhuje se stanovit, že minimální výše počátečxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxků.
Administrátor provádí administraci investičního fondu na základě smlouvy o administraci. Upravují se základní (minimální) náležitoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupráci mezi obhospodařovatelem a administrátorem, aby mohli oba plnit své právní povinnosti. Rovněž je třeba zajistit předávání dokumentů a informaxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xak, že administrátorovi náleží za nabízení investic do investičních fondů vstupní poplatek, který hradí investor. Smlouva by rovněž měla stanovit naxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxPOZITÁŘ
Ustanovení na základě čl. 2 odst. 1 UCITS IV a čl. 21 AIFMD vymezuje depozitáře jako právnickou osobu oprávněnou vykonávat základní slxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxích nástrojů. Upravuje se v souladu s požadavky AIFMD i depozitář ve vztahu k fondům ze třetích zemí, které obhospodařuje osoba s povolením České národnx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxodařovatelem (manažerem) investičního fondu a investory, kdy generelně úschovou majetku fondu je pověřen jiný subjekt než manažer fondu. Tato praxe xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxm by mělo být i jasně rozlišeno mezi odpovědností obhospodařovatele a depozitáře. Depozitář nesmí v žádném případě vykonávat nebo ovlivňovat činnostx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxuje nijak do realizace investiční strategie fondu například formou
ex ante
kontroly příkazů, které od obhospodařovatele dostává. Pokud si přesto v rxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xunkcí (obhospodařovatele a depozitáře) například byť částečným přenosem výkonu některé ze základních činností obhospodařovatele na depozitáře.
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxovení regulující rehypotekaci, která byla dříve široce dovolována a využívána nejen depozitáři, ale hlavně prime brokery. Nicméně na případu Lehman xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxlaterál nachází, natož aby se získal zpět). Proto depozitář nemůže bez souhlasu obhospodařovatele majetek fondů poskytnutý mu jako kolaterál znovu pxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxoces. Obdobná úprava rehypotekace pak platí i pro hlavního podpůrce (prime broker), neboť zde je rehypotekace ještě mnohem častějším jevem.
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxnovení, kdy v tomto ustanovení je obecně upraven výkon jiné činnosti (lze si představit například výkon některé z administrativních činností) pro fonx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxé úpravě. Odstavec třetí je pak ustanovení transponující čl. 19 AIFMD a současně umožňující i depozitáři standardního fondu poskytovat službu oceňovxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xstanovení vyžadující pozastavení provedení příkazu obhospodařovatele.
Není na depozitáři, aby suploval roli dohledového orgánu a riskoval přitoxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxkonává svou činnost a zjištěné nedostatky s obhospodařovatelem projedná.
xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxářské smlouvy. Vzhledem k tomu, že uzavření platné depozitářské smlouvy je nutným předpokladem pro získání povolení k činnosti obhospodařovatele, pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxu (bez ohledu na její platnost či neplatnost).
Jde o transpoziční ustanovení, které ukládá fondům mít pouze jednoho depozitáře. To se nejeví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xondů dnes používá několik depozitářů, aby se vyhnula koncentraci rizik do jedné entity, a proto se také pro investiční fondy, jejichž regulace stále zůxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx depozitář zajistí přístup na všechny obchodní platformy, respektive jejich vypořádací systémy. Jistou flexibilitu AIFMD umožňuje tím, že povoluje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů (tedy fondů podle AIFMD).
Funkce depozitáře vyžaduje provádění zejména kontrolní činnosti (byť
ex pxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, aby entity ucházející se o funkci depozitáře byly skutečně na tuto činnost připraveny a nedocházelo tak k situacím, kdy se následně zjistí, že napříklxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxeré náležitosti depozitářské smlouvy s tím, že podrobnosti stanoví prováděcí nařízení Evropské komise k UCITS 5 a k AIFMD.
Jde o transpozičnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe a kontrola).
Ustanovení odstavce 1 písm. a) upravuje opatrování (custody) podle článku 21 odst. 8, písm. a) AIFMD. Zastupitelné investiční nástrojx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx depozitáře tohoto fondu smíchán s majetkem jiných klientů depozitáře v rámci jeho vedení na tzv. omnibus účtu nebo veden na jiné jméno, než jméno fondu (xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xa základě smlouvy o účtu, která by měla být součástí balíku smluv mezi obhospodařovatelem a depozitářem. Na základě této smlouvy o účtu pak depozitář prxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxstrojů vedený na omnibus účtu depozitáře o úroveň výše odpovídá počtu investičních nástrojů v jeho vlastní evidenci, tedy v majetku fondu a ostatních kxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxátor tohoto účtu (nebo jím pověřená osoba tak funguje), se nepovažuje za přenesení výkonu činnosti (tedy za „sub-custody“), ale též za opatrování. To jx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxý systém Jednostupňový systém (tj. vlastnické účty na jméno konečného investora jsou vedeny na úrovni CSD) je používaný například v Číně, Finsku, a je mxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. CSD), tak toto se nepovažuje za delegaci custody funkce. Je to logický přístup, neboť CSD jsou specifické entity a investor do investičních nástrojů dxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxat do těchto nástrojů finančního trhu. Bez diskuze tyto účty jsou nejbezpečnější z hlediska možných ztrát. Insolvence CSD je vysoce nepravděpodobná. xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu, i když ho přímo sám nevede. Operátorem účtu může být depozitář nebo jím pověřená osoba (tady pak depozitář musí provést due diligence této osoby, nxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxx xxjetek v opatrování či úschově je pak evidován (tj. record keeping/safe-keeping) podle písmene c).
Dále je depozitář povinen mít přehled o majetku fonxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (pákování fondu, vypořádání obchodů, derivátové transakce atd.). Za ztráty na tomto majetku odpovídá hlavní podpůrce (nikoliv depozitář) přímo fonxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx x xxxxadu s obecnými předpisy upravujícími náhradu škody. Pokud by hlavní podpůrce fungoval jako sub-custodian depozitáře, tak se na něj uplatní všechny usxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxídit účty i u jiných osob, než je depozitář fondu. Celá struktura peněžních účtů může být mnohem složitější a „vrstevnatější“ v závislosti na investičnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšší“ úroveň platebních účtů, a nikoliv ten nejposlednější účet někde třeba v Austrálii vedený u lokální entity coby účastníka místního platebního sysxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxitář by měl být informován o všech pohybech peněžních prostředků patřících fondu. V rámci celé komplexní struktury účtů tak musí být zajištěn efektivnx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o zřízení peněžního účtu pro fond.
Jde o transpoziční ustanovení. Kontrolní povinnosti jsou vykonávány
ex post
a zahrnují především kontrxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, jako jedné ze dvou smluvních stran depozitářské smlouvy. Je postaveno najisto, že i obhospodařovatel může zřizovat peněžní účty.
K § 75 a 76
Ustxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxnak se zajišťuje, aby doba, po kterou fond nemá depozitáře, byla minimální či žádná.
K § 77 a 78
Delegace
opatrování/custody podle § 71 odst. 1 písxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xvé moci a kdy je smlouva o vedení vlastnického účtu (account agreement) pro fond uzavřena mezi obhospodařovatelem (nebo depozitářem zastupujícím obhxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxu vedením vlastnického účtu). Nutnost
delegace
custody na jinou osobu může vyplývat například ze zahraniční právní úpravy evidencí investičních náxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxu ve svém opatrování, a relevantním centrálním depozitářem cenných papírů (CSD), kdy investiční nástroje v majetku fondu jsou o úroveň výš vedeny na záxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtivě upravující nepřímé držení investičních nástrojů (Securities Law Directive) by bylo nanejvýš vhodné celou tuto část AIFMD vypustit a upravit v ráxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxch), kdy depozitář má
de facto
povinnost nahradit ztrátu investičních nástrojů vzniklou na všech úrovních od CSD až po depozitáře samotného, narušujx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx při řešení nedostatku cenných papírů na tom kterém stupni x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xetězec.
Z hlediska bezpečného fungování klíčových tržních infrastruktur jako jsou CSD a jimi provozovaných vypořádacích systémů, je tento postup vxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xoto ustanovení v AIFMD je velice pochybné, neboť mimo EU je těžko vymahatelné. Přitom alternativní fondy, ale i UCITS fondy již dnes běžně investují v USx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx „garanční fond“.
Ustanovení jsou transpoziční, ustanovení § 80 obsahuje standardní odpovědnost za zavinění formou nedbalosti. Nejxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xx x xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxučení uvádí, že „loss“ neznamená například ztrátu danou poklesem ceny aktiva na trhu, tak je zřejmé, že nejde o klasický právní institut odpovědnosti zx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxitář není v žádném právním vztahu. Z toho důvodu není používán pojem „nahradí škodu“, ale „nahradí ztrátu“. Situace, kdy jde o ztrátu a test její trvalosxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxzím s právními instituty upravenými v občanském nebo obchodním právu.
K § 83 a 84
Ustanovení upravuje situaci pro obhospodařovatele, resp. fondxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx připouští jako depozitáře i notáře. Notář by mohl fungovat jako depozitář pro PE/venture capital fondy a mít v úschově listinné akcie cílových společnxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxdná se o vymezení tzv. prime brokera, který obvykle poskytuje služby hedgovým fondům na vlastní účet (funguje jako protistrana fondů) a který dosud časxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxu majetku fondů. Hlavní podpůrce může být depozitářem investičního fondu pouze za podmínky, že má efektivně oddělený výkon obou činností. Osoba hlavnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx V § 87 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxetek fondu. To znamená, že depozitář fondu nemusí mít ve své moci nebo pod kontrolou všechen majetek fondu. Nicméně funkce hlavního podpůrce nesmí slouxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxho podpůrce je významná zejména pro vypořádání obchodů s deriváty. Obecně lze očekávat, že převážná část majetku fondu, který bude mít hlavní podpůrce xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxovatele. Jen tak lze zajistit skutečně účinnou ochranu majetku fondu.
Hlavní podpůrce pak může vykonávat i funkci depozitáře, pokud obě činnosti má oxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxÍ FONDY
Nová právní úprava staví na delineaci fondu kolektivního investování, tj. fondu, který shromažďuje peněžních prostředky od veřejnoxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Z § 93 ustanovení také vyplývá, že fondy kolektivního investování mohou shromažďovat od investorů pouze a jen peněžní prostředky. Proto se napxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xe výslovně umožněna v částech týkajících se jednotlivých právních forem, ze kterých by tato možnost mohla být dovozována.
V § 93 dochází také k vymezexxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředky. Jelikož investiční strategie je částí statutu, která je nezměnitelná, je z hlediska právní jistoty důležité v zákoně stanovit, co se jí myxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxtnější. Prosté vymezení „cenné papíry“ tak typicky nebude dostačující.
Kolektivní investování (tj. shromažďování peněžních prostředků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxnoví se, že fond kvalifikovaných shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více investorů, čímž se myslí alespoň 2. Z toho vyplýváx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxace, kdy jediný investor investuje ve fondu peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od dalších osob, a to v jejich prospěch. Může se jednat o obchxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx malých a středních podnikatelů. Zohledňuje se tak pokynů ESMA, která blíže vymezila pojem „number of investors“, a to tak, že tato podmínka je splněna, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxy, které jsou regulovány nařízeními o fondech rizikového kapitálu a fondech sociálního podnikání. Nejedná se o transpozici přímo použitelného právnxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xodle cizího práva, což je jediným kritériem pro posouzení, zda se jedná o zahraniční investiční fond.
K § 98 a 99
Přebírá se ustanovení § 2a odst. 1 Zxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxě
Rozšiřuje se možnost právních forem investičních fondů s ohledem na praxi obvyklou v zahraničí (zejména v Lucembursku) tak, že se umožňují i jiné práxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx také standardním fondem, neboť se stále jedná o „otevřenou“ formu. Pro fondy kvalifikovaných investorů se doplňují další právní formy. U komanditní sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxňující vtělit obchodní podíl komanditistů do cenného papíru.
Dále se stanoví, že fondem kolektivního investování investujícím do nemovitostí nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxa otevřenost vstupu a výstupu investora. Toto omezení se však neuplatní pro fondy kvalifikovaných investorů.
Dochází dále k definici nemovitostní sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxsná ustanovení § 6 odst. 1 a odst. 2 věty první a § 7 odst. 4 a odst. 3 věty první ZKI legislativně technicky upravená. Výslovně se také stanoví, že pro poxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxem na to, že podílový fond je
non
-subjektem, se určuje, že podílový fond je obhospodařován obhospodařovatelem, a to jeho vlastním jménem xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxhospodařovatel podílového fondu, který je také zavázán z právního jednání učiněného před vznikem podílového fondu.
Na označení podílovéxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxavě. Součástí označení však může být jméno, firma či prvek příznačný pro název zakladatele. K odůvodnění odstavce 2 viz odůvodnění k § 107.
Sxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xepraktická.
Jedná se o vymezení procesu založení podílového fondu, které platná úprava nezná. Vymezuje se s ohledem na to, že v praxi může doxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kdy založen.
Vzhledem ke klíčovému významu statutu se procesem vytváření podílového fondu v zásadě rozumí vytváření statutu se všemi náležitostmi, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxerým dochází při vytváření podílového fondu, se stanoví povinná písemná forma.
Upravuje se možnost výlučně rozhodovat o osobě obhospodařxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xa předpokladu, že v označení podílového fondu je tato osoba zakladatele, ať již právnická osoba nebo člověk, výslovně uvedena. Kromě celého jména či náxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xkupině daný investiční fond náleží. Výslovně tak toto ustanovení prolamuje obecný zákaz zasahovat do obchodního vedení, které náleží statutárnímu oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xond vzniká. K vzniku dochází zapsáním do seznamu podílových fondů, který pro tyto účely vede Česká národní banka. Podílový fond zaniká výmazem z toho sexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
Upravuje se seznam podílníků, který vede administrátor. xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxstup k údajům ze seznamu podílníků pouze pokud jsou nutné pro obhospodařování fondu. Vychází se z toho, že seznam podílníků vede administrátor podílovxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxci současného ustanovení § 8 odst. 3 věty před středníkem ZKI doplněné o vymezení situací, kdy je odlišné zacházení přípustné. Zejména je důležitá ochxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxné korporátní úpravy.
V návaznosti na dosavadní právní úpravu se upravuje
fakultativní
orgán obhospodařovatele podílového fondu – shroxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxbu, jakým podílový fond shromažďuje peněžní prostředky a také penězi ocenitelné hodnoty v případě fondu kvalifikovaných investorů. Dále se upravuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Jedná se o vymezení podílového listu jako zaknihovaného cenného papíru nebo účastnického cenného papíru na řad či na jméno. Úprava tak oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxé podílové listy na doručitele, je v přechodných ustanoveních stanoveno, že nadále mohou fungovat jako nyní. Pouze od účinnosti tohoto zákona již nebuxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Upravuje se účinnost převodu podílového listu, kterou je potřeba navázat na oznámení změny osoby podílníka administrátorovi a předložení podílovéxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxpadě změny druhu podílového listu nebo pro případ jeho vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu upravuje povinnosti veřejného návrhu na oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxvě přistupuje po vzoru ustanovení o veřejném návrhu na odkoupení či směnu akcií v případě změny jejich druhu.
Ustanovení stanovuje výjimky z nutnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxva na odkoupení. Účinky vzdání se práva na odkoupení se vztahují také na jakéhokoliv dalšího nabyvatele podílového listu a při případných převodech buxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se stanoví, počet podílových listů, které může podílový fond vydat, není omezen.
Stanoví se povinná součást označení.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxch listů (§ 10 až 12 ZKI) a transpozicí směrnice UCITS IV, konkrétně článků 85 a 87. Podílové listy se upisují proti úplnému splacení jejich aktuální hodnxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxlových listů a za odkoupené podílové listy obdržet jejich aktuální hodnotu vyhlášenou ke dni, ke kterému obdržel žádost podílníka o odkoupení podílovxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxního trhu, a to tak, že tento podílový fond je povinen odkupovat podílové listy denně.
Ustanovení § 138 odst. 1 je transpozici UCITS IV, která umožňujex xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xení dotčeno obecné pravidla, že tak smí učinit pouze tehdy, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxřeným podílovým fondem. Nadto se stanoví, že podílové listy musejí mít určitou jmenovitou hodnotu.
Upravuje se obdobné použití režimu odkxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxžen na dobu neurčitou nebo delší než 10 let, musí odkoupit podílového listu nejpozději po deseti letech, přičemž tato povinnost je stanovena zákonem, nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt vystoupit z uzavřeného podílového fondu by mohla omezit investice do tohoto typu fondu.
Upravuje se postup v případě, že soud rozhodl, že s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxiže jej vlastník daného druhu podílových listů o odkup požádá. Této povinnosti obhospodařovatele se může oprávněný dožadovat také u soudu.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxmuž původní vlastník již nemá vlastnická práva. Tato práva vykonává svěřenský správce, jenž však také není vlastníkem svěřenského fondu. Ten je povinxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxobnost, jsou zakládány na dobu určitou a výhradně za účelem investování svěřených prostředků.
Na rozdíl od úpravy svěřenského fondu dle občanského zxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkého fondu, který je investičním fondem, může být více. Aniž bychom chtěli předjímat, zda svěřenský fond podle občanského práva může být založen více zxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxx xxxstujícího fondu kolektivního investování bude vyčleněn majetek; to představuje důležitý prvek ochrany podílníků, aby nemohl být majetek vyváděn z pxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xouvislosti se zakládáním svěřenského fondu musí mít obligatorně písemnou formu; při jejím nedodržení jsou právní jednání neplatná.
Stanxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxřenský fond, stále se jedná o investiční fond a statut musí odrážet specifika statutu investičního fondu.
xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednoho správce, kterým bude vždy investiční společnost.
Zakazuje se, aby správcem svěřenského fondu, který je investičním fondem, byl někdo jiný, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, může spravovat také další svěřenské fondy, byť tyto nejsou investičními fondy. Toto zákonné přivolení je s ohledem na dikci § 1453 odst. 2 novéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxvého občanského zákoníku vzhledem k tomu, že svěřenský správce a ten, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu jako investičního fondu, budx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvou Německa.
Hlavním důvodem navrhované změny je promítnout do českého práva kolektivního investování fenomén SICAV, tj. v důsledku umožnit vznik ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxzhodovacích procesů, pokud jde o zásadní otázky, týkající se fondu) a výhody otevřené formy subjektu kolektivního investování (vysoká
likvidita
inxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxně o obchodních korporacích umožnit, aby akciová společnost (pouze v případě investičního fondu, nikoli tedy v jiných případech), mohla bez přílišnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlady a průtahy lze pak odstranit jednoznačně tím, že se skutečný základní
kapitál
takovéto akciové společnosti nebude zapisovat do obchodního rejstxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxet bez nutnosti o nich rozhodovat či splnit stanovené podmínky prostým vydáváním a odkupem akcií na žádost investorů.
Tato akciová společnost musí míx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx odst. 2 x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrávní formou, jedná se stále o akciovou společnost, u níž zákon stanoví v souladu s 2. obchodní směrnicí určitá specifika. Základní
kapitál
vždy rovná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií. K takové změně není potřeba formálních úkonů, jakým je například zápis příslušné změny do obchodního rejstříku, do kterého se zapisuje pouze tzxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Blíže se vymezuje obsah stanov v návaznosti na charakteristiku SICAV.
Upravuje se vztah akciové společnosti s proměnným základním kapixxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxi zakladatelskou a investiční akcií a vymezuje, jaká práva jsou s nimi spojená. Vychází se z toho, že zakladatelé, kteří upsali zakladatelské akcie, jsxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxdě, oproti vlastníkům investičních akcií, kteří nemají postavení srovnatelné s akcionářem, nemají vliv na samotný chod investičního fondu a zásadně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů. Investiční akcie se upisují proti úplnému splacení jejich aktuální hodnoty. Stejná zásada se uplatní při odkoupení investičních akcií. Je třeba stxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxý základní
kapitál
ovšem nemůže klesnout pod minimální hranici pro vlastní
kapitál
investičního fondu; v takovém případě akcionáři nemají nárok na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvy
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxím investičních akcií nebo ze zisků z investování těchto prostředků.
Ustanovení o podfondech jsou nová a jsou inspirována obdobnou úxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Je vhodné umožnit investičním fondům (pakliže mají formu SICAV) členit se na podfondy, neboť to zakládá možnost podílníků a investorů měnit investičxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxvotním nákupu a při konečném odprodeji cenných papírů otevřeného fondu členěného na podfondy).
Dalším důvodem je možnost oddělení majetku jednotlixxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxdy (ve světě známé jako umbrella funds - zastřešující fondy) mají tedy možnost poskytnout investorovi universální nabídku investičních strategií. Zxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxavřeným fondům kolektivního investování.
Hlavním principem zůstává, že „zastřešující“ SICAV je stále sám o sobě investičním fondem. Do obchodního xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx uzavírání smluv je třeba též uvádět majetkem kterého podfondu jsou závazky kryty či zda jsou závazky kryty poměrně majetkem více podfondů.
Ačkoli forxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxičního nástroje tak bude dohledatelné, v majetku kterého podfondu se nachází. Bude tak možné zabránit tomu, aby se neuhrazené závazky plnily z majetku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podfondu, a případně jaká další práva jsou s ní spojená. To bude znamenat zejména to, že podíl na zisku, podíl na ztrátě a podíl na likvidačním zůstatku se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxeduje vlastní investiční strategii a ke každému podfondu mohou být vydávány různé akcie, je proto nutné, aby každý měl vlastní statut a sdělení klíčovýxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxě v zákoně o obchodních korporacích určitá specifika, nebo o komanditní společnost, u které bude navíc výjimečně upraveno vydávání cenných papírů, dx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxo private equity a venture kapitálové financování. Forma komanditní společnosti se volí xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xe upravuje proto, aby zejména finančním institucím byla usnadněna účast v takovýchto fondech kolektivního investování – držba cenných papírů je v tomxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxlečnosti podle návrhu zákona o obchodních korporacích, které umožní vtělení podílu komanditisty do cenného papíru, v mnohém se však na tento odkazujex xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xodle návrhu zákona o obchodních korporacích – společnost tak může, ale nemusí vtělit podíly do tohoto cenného papíru, bude se jednat o cenný papír na řaxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxelnost podílu společníka společnosti s ručením omezeným, který je představován kmenovým listem. Bude se jednat o investiční nástroj ve smyslu zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxí listy jsou převoditelné a jako s takovými s nimi může být obchodováno. V zákoně se pouze zakazuje s nimi obchodovat na regulovaném či veřejném trhu, přixxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxstičních nástrojích, hovoří o „transferable securities“, což investiční listy jsou.
Upravuje se dispozice s investičním listem, která je neomezenxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvat
komanditista
, pakliže je jeho podíl představován investičním listem.
Stanoví se povinnost vklady v minimální výši splatit před xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxdy jako peněžité vklady. Oproti obecné úpravě se stanoví, že správcem vkladů může být toliko budoucí
komplementář
.
Nad rámec obecné úpxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xonechává bez úprav, neboť podíl v komanditní společnosti na investiční listy je neomezitelně převoditelný, a to ze zákona, tudíž ani ve společenské smxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxeny ve společenské smlouvě a je nutné o tomto rozhodnutí pořídit notářský zápis podle části šesté oddílu 4 notářského řádu. Podíl v komanditní společnoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx upravujícího právní poměry obchodních společností.
Stanoví se odchylky od běžné korporátní úpravy komanditní společnosti tak, abx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xom, aby okruh společníků zůstal co nejstabilnější. S tím souvisí také možnost vystoupení ze společnosti v případě, že v ní zanikla účast společníka, ktxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxhdy investuje s tím, že zárukou pro něj je další z investorů, se kterým má dlouhodobě dobré zkušenosti, obchodní vztahy apod. V případě, že účast tohoto kxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxstoru z komanditní společnosti vystoupit.
Ustanovení upravují také možnost vystoupení společníka ze společnosti na základě dohody. Stanoví se takx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxu investičního fondu vyplývá z čl. 73 UCITS IV a čl. 22 odst. 3 AIFMD.
Přebírají se standardní charakteristiky tzv. exchange traded funds, znxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxx neodchylovala významně od NAV [písmeno d) a odstavec 2].
Stanoví se základní povinnosti vydat a mít statut ke každému investičnímu fondu a pxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxného papíru vydávaného investičním fondem nebo jiného podílu na investičním fondu ve lhůtách stanovených dle typu fondu. Pro výpočet této hodnoty je pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxhy investičního fondu (viz dále). Za stanovenou hodnotu cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru administrátor odkupuje a vydává tyto cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxní případných sporných situací. Zejména v případě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem se rozlišuje, zda jsou vytvořeny podfondy. Poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxat mezi tzv. provozním majetkem a majetkem investovaným. Pokud podfondy vytvořeny jsou, určuje se aktuální hodnota pouze ve vztahu k tomuto podfondu. xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxanovuje, že způsob výpočtu aktuální hodnoty stanoví právo členského státu nebo statut. Česká republika stanovuje podrobnosti tohoto výpočtu jednotxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxspiraci dosavadní úpravy. Základním konceptem je v souladu se zákonem o oceňování pojem „reálná hodnota“ (fair value). Reálnou hodnotu lze stanovit cxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxu na trhu. Některá specifika, jako je například oceňování pohledávek po splatnosti, upraví vyhláškou Česká národní banka. Dále se v souladu s čl. 19 AIFxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xepozitář, má-li vytvořeny předpoklady pro nezávislé oceňování). Čl. 85 UCITS IV ponechává oceňování na právu členského státu nebo na statutu fondu.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xKI) a zákon o nabídkách převzetí.
Jedná se o vymezení rozsahu, v jakém se použije tento zákon na entity upravené přímo použitelnými evropskýxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Ustanovení upravující výlučnou činnost fondu kolektivního investování přebírá ustanovení § 65a ZKIx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx listu a zvýhodněným účastnickým papírům pro zaměstnance za zvýhodněných podmínek. Výslovně se již neuvádějí prioritní akcie, které již zákon o obchoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa obchodních společností nezná.
Výslovně se stanoví, že fond kolektivního investování nemůže změnit svou investiční strategii, kterou sx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx aby byl takový investiční fond zrušen a vytvořen nový. Proto se také stanovují minimální požadavky a překážky pro vytvoření investičního fondu. Chtěnx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxastního kapitálu, které musí být dosaženo fondem kolektivního investování do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo uděleno povolení, je stanovena na úrovni 1 25x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem na novou úpravu, a dále doplňuje o transpozici čl. 46 UCITS IV. Toto ustanovení platí jen pro fondy kolektivního investování, pro fondy kvalifxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxým zvyšováním úplaty za obhospodařování fondu či srážky při ukončení investice nad výši, kterou stanoví statut. Nepřipouští se, aby náklady pro invesxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxestičních akcií bez srážky. Toto vždy platí pouze pro investory, kteří do fondu kolektivního investování vložili své peněžní prostředky před danou zmxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xchvaluje příslušný orgán obhospodařovatele. Současně se, rovněž na základě dosavadní právní úpravy, přebírají právní důsledky neschválení účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla pro skladbu majetku, investiční limity a techniky obhospodařování fondu a dále, aby nařízením upravila podmínky pro přijetí nebo poskytnutx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxjů, které fond nemá ve svém majetku. Tato pravidla vymezí vládní nařízení.
Dále se upravují situace, za kterých může dojít nebo došlo k nesouladu skladxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxspodařovateli fondu kolektivního investování ukládá povinnost osvědčit na žádost ČNB přiměřenost limitů, které má nastaveny pro investování s využxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxhují na veškeré fondy kolektivního investování, naproti tomu se však nevztahují na fondy kvalifikovaných investorů, u nichž zákon na jiném místě pouzx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxh a strukturu stanoví na základě zmocnění Česká národní banka vyhláškou.
Předmětná ustanovení jsou nutnou transpozicí směrnice UCIxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxv. sdělení klíčových informací (Key Investor Information Document, KIID). Zavedením tohoto informačního dokumentu došlo k nahrazení zjednodušenéxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx již platné nařízení vlády.
Obdobně jako dříve v případě zjednodušeného statutu je žádoucí, aby byla úprava sdělení klíčových informací, týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxím také v zájmu ochrany investorů na kapitálových trzích, aby dokument, obsahující základní charakteristiky fondu a rizik spojených s investováním dx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xvropské unie vytvořena právě v reakci na nedostatky úpravy zjednodušeného statutu. Nepodařilo se totiž dosáhnout základního cíle tohoto institutu, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a rizicích dané investice. Sdělení klíčových informací nedostatky předchozí úpravy odstraňuje. Bylo by proto nevhodné aplikovat na speciální fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xe týče poskytování sdělení klíčových informací, to se obecně poskytuje v listinné podobě. Při splnění určitých výjimek může být poskytováno na internxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xro to, aby mohlo být sdělení klíčových informací poskytováno na internetových stránkách.
Úprava výroční zprávy fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxitostí výroční zprávy fondu nemovitostí. Vzhledem k tomu, že se tato část návrhu zákona vztahuje nejen na UCITS fondy, ale i na fondy kolektivního invesxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu obhospodařovatele, který je oprávněn překročit rozhodný limit, které jsou nad rámec požadavků obsažených v UCITS IV, jsou uvedeny v části 3 přílohy 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxximálně 6 měsíců po skončení účetního období, zde je v návaznosti na platnou úpravu v § 85 ZKI zachována lhůta 4 měsíců. Požadavek, aby byla výroční zpráxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxvek směrnice UCITS IV, aby byla výroční zpráva poskytnuta na žádost bezúplatně investorovi i v listinné podobě. Dále je upravena povinnost podřízenéhx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx.
Ověřování účetní závěrky auditorem je v platné právní úpravě upraveno § 85 ZKI. Navrhované ustanovení je retranspozicí čl. 73 UCITS IV a transpozicí xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxva zprávy auditora podřízeného fondu je retranspozicí čl. 62 UCITS IV.
Úprava pololetní zprávy fondu kolektivního investování přebírá a doplňuje úpxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxx xx xdst. 1 písm. e) bod iii, čl. 63 odst. 2, 3 a 5, čl. 68 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b), čl. 69 odst. 4, čl. 74, čl. 75 odst. 1 a 3, čl. 78 odst. 4 a čl. 93 odst. 2 písm. xx x x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxletní zprávy emitenta v § 118 odst. 2 ZPKT. Požadavek na poskytnutí pololetní zprávy na žádost investorovi i v listinné podobě bezúplatně je retranspozxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxávu vypracovávají všechny veřejné investiční fondy, jak je tomu i nyní. Pololetní zpráva speciálních fondů tedy má tedy stejné náležitosti jako pololxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxh forem, kterých mohou investiční fondy nabývat) a systematicky upravená ustanovení § 88 odst. 1 až 3 ZKI upravující pravidelné uveřejňování klíčovýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx
Jedná se o transpozici čl. 23 AIFMD vztahující se na speciální fondy obhospodařovatele oprávněného přesáhnout rozhodný limit. Ustanovení upraxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxáno jako celek a jsou zde tedy určité duplicity v případě, že jsou zmíněné informační povinnosti zahrnuty již v povinnosti uveřejnit prospekt. Zvolená xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obsah prospektu upraven.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, která nejsou požadována UCITS IV a na druhou stranu, některá ustanovení jsou upravena tak, aby přesněji odpovídala znění čl. 70 odstavců 2 x x x xxx xx xxxxx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx upraveny tak, aby se vztahovaly i na speciální fondy a zahrnovaly i přeshraniční vztahy. Jedná se o dnešní § 24 odst. 2 ZKI, § 15 odst. 6 ZKI, § 30a ZKI a § 35a xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řídícím fondem. Především podmínky pro schválení výjimky pro investování podřízeného fondu. Jde o implementaci kapitoly VIII. směrnice UCITS IV, upxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výjimkou zákazu investovat jako podřízený fond, zákazu investovat do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů podřízených fondů. Řídící foxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxestování, který nemusí diverzifikovat portfolio, většinu majetku investuje do cenných papírů vydávaných jedním řídícím fondem a zbylých nejvýše 15x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxné ustanovení stanoví z důvodu řádného fungování struktury podmínky pro spolupráci obou dotčených fondů, jejich depozitářů a auditorů a také orgánů dxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxzený fond. S tím je spojena povinnost obhospodařovatele podřízeného fondu vykonávat dohled nad výkonem činnosti obhospodařovatele řídícího fondu. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xožaduje UCITS IV v čl. 65 odst. 1. Ustanovení § 275 odst. 1 písm. g) je nutné vykládat s přihlédnutím k § 347, 360 a 361.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlových listů nebo investičních akcií. Po uplynutí této lhůty také může fond překročit investiční limity stanovené v nařízení vlády a investovat minimxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxátor nejen že uveřejnění předmětné oznámení, ale dále jej poskytne investorům, neboť nelze očekávat, že tito natolik bedlivě sledují oznámení týkajíxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxž daná lhůta vždy běží ode dne uveřejnění oznámení.
Upravuje se tak postup, jakým investiční fond, kterému bylo schválením změny statutu umožněno invxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plánovanou změnu investiční strategie. S uveřejněním této informace se pojí dvě skutečnosti; jednak od tohoto okamžiku vzniká podílníkům či akcionáxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po jejímž uplynuté teprve může podřízený fond překročit limit pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním.
Postupně dochází k přeměně foxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxe oznámí svým podílníkům či akcionářům tuto skutečnost a umožní jim odkoupení cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, až jakmile uběhne tatx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxodařovateli a administrátorovi podřízeného a řídícího fondu, pokud se nejedná o totožné osoby, dohodnout se na pravidlech jednání mezi nimi. Jednání xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxrům poskytnout. Rozhodné právo je upraveno na základě čl. 14 směrnice Evropské komise provádějící UCITS IV a upravující master-feeder struktury č. 20xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxná o záležitosti stanovené v čl. 8 až 19 směrnice Evropské komise č. 2010/42/EU.
Ustanovení je transpozicí čl. 65 odst. 2 a 66 odst. 2 UCITS IV sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxenění a výměně části portfolia podřízeného standardního fondu do majetku řídícího fondu směnou za cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávanx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xepozitáře nutné a které se týkají řídícího fondu. Jedná se o transpozici čl. 61 odst. 1 UCITS IV.
Stanoví se povinnost depozitáře řídícxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xřípadě, že depozitáře jeden z fondů nemá. Ustanovení jsou v celé šíři transpozicí UCITS IV a směrnice Evropské komise č. 2010/42/EU.
Nadto se upravuje xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx jisto, že sdělení těchto informací nemůže konstituovat porušení smluvních ujednání či povinností stanovených tímto či jiným zákonem.
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dohodnout. Ustanovení jsou v celé šíři transpozicí UCITS IV a směrnice Evropské komise č. 2010/42/EU.
Nadto se upravuje situace, kdy si auditoři sdělxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxací nemůže konstituovat porušení smluvních ujednání či povinností stanovených tímto či jiným zákonem.
Jedná se o zvláštní informační povxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxS IV.
V případě oceňování nemovitostí zákon vychází z § 53e až 53h ZKI, doplňuje ale možnost ocenění členem výboru odborníků a provádí nxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxstupitelné), požaduje posudek znalce nebo člena výboru odborníků, který je ekvivalentní znalci v oboru oceňování nemovitostí.
ČÁST OSMÁ, FONDY KVxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxfikovaným investorem. Ze zákona jimi jsou všechny osoby uvedené v § 2a ZPKT.
Kvalifikovaný investor podle písmene h) je investor, jehož investice do ixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze sčítat, ale bude muset být dodržena po celou dobu. Pokud například výše vkladů nebo investic klesne v důsledku jednání investora (např. z investičnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx výše zmíněných investorů se vyžaduje, aby po vzoru EuVECA podepsal prohlášení ohledně vědomosti s investicí podstupovaných rizik. Účelem bylo nahraxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxhto písmen je určit, že daný investor je kvalifikovaný, neboť je ochoten investovat značnou částku do výrazně rizikového investičního fondu, a zárovex xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxe něj dostatečné množství informací.
Výslovně se omezuje aplikace ustanovení tohoto zákona na fondy, které budou upraveny přímo použitelxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
Zakazuje se možnost někoho zprostit povinnosti vložit předmět vkladu nebo povinnosti investovat v minimální výši nebo ve výši, kterou určuje stxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxle trvá. Dále je stanovena povinnost splatit peněžitý vklad či investice minimálně ve výši 125 000 EUR před návrhem na zápis investičního fondu do obchoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxžené v zákoně upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, proto se subsidiárně užijí ustanovení obecného korporátního práva pouzx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxstech na předvídání této skutečnosti ve společenské smlouvě (tzv. capital calls). Jde o běžnou záležitost tak, jak ji znají zahraniční právní úpravy. xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xondu kvalifikovaných investorů, tomuto investičnímu fondu. Od odnětí hlasovacích práv i od povinnosti vrátit veškerá plnění se lze odchýlit ve spolexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxměňování statutárního orgánu samosprávného fondu kvalifikovaných investorů a způsob určení jeho výdajů. Je důležité, aby si společníci fondu kvalixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
Taxativně se vymezují výjimky z práva společníka investičního fondu na poskytnutí informace a z povinnosti administrátora umožnit společníkovx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxa pro zákaz konkurence. Jedná se klíčovou normu zajišťující profesionální a férový výkon činnosti obhospodařovatele. Jednání, kterým by se mohl dostxx xx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxobě nevyvíjet žádnou aktivitu směrem k potenciálnímu cíli investice investičního fondu, tedy aby sám nebo na základě jeho rady jiný nezískal vztah k poxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxava zákazu konkurence se týká pouze vedoucích osob, na zákaz konkurence společníku investičního fondu se užijí ustanovení zákona upravujícího obchoxxx
xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xteří jsou členy statutárního orgánu obhospodařovatele, a většina hlasů ostatních společníků. Ustanovení však předvídá možnost odchýlit se od něj. Zxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvy, či do nich bude jinak nepříznivě zasaženo.
Jedná se převzetí dosavadního § 70 odst. 2 a 3 ZKI, s tím, že se v úpravě kapitálu sjednocuxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xenture capital fond, musí činit do určité doby stanovení ve statutu a společenské smlouvě 1 000 000 EUR. Maje na paměti, že private equity fond nedrží vešxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxtatních typů fondů nestanoví pevnou lhůtu.
Minimální výše vlastního kapitálu představuje jeden ze základních stavebních kamenů fondu. Pxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxje ochrana zájmů společníků v případě
exekuce
nebo výkonu rozhodnutí vůči podílu společníka, přičemž
exekuce
a výkon rozhodnutí se podmiňuje souhlxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vést. Je třeba doplnit, že vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku lze postihnout exekucí i výkonem rozhodnutí bez tohoto omezení – dle obecné xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtiční limity a techniky obhospodařování fondu a dále, aby nařízením upravila podmínky pro přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, daru, zajištěxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xato pravidla vymezí vládní nařízení. Zvláště se upravují obdobná pravidla jako u fondu kolektivního investování, jde-li o fond kvalifikovaných invexxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxce, za kterých může dojít nebo došlo k nesouladu skladby majetku tohoto fondu s pravidly pro skladbu majetku a stanoví se bližší postup obhospodařovatexxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xkládá povinnost osvědčit na žádost ČNB přiměřenost limitů, které má nastaveny pro investování s využitím pákového efektu, investuje-li tímto způsobxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbsažených ve statutu přebírá a terminologicky upravuje ustanovení § 84a odst. 3 ZKI.
Úprava výroční zprávy je transpozicí čl. 22 a 29 AIFMD a použije se xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxméně požadavek, aby byly zprávy auditora uveřejněny v plném znění v ZKI není a je transpozicí čl. 22 odst. 3 AIFMD.
Jedná se o transpozici čl. xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxformací, které má investor obdržet před uzavřením smlouvy a které má dostávat periodicky po uzavření smlouvy. Ustanovení je transponováno jako celek x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxzice je však nezbytná, protože ustanovení je použito (formou odkazu) u fondů kvalifikovaných investorů, u nichž není obsah prospektu upraven.
ČÁST xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o investici z popudu investora (§ 295). Výslovně se stanovuje, že fondy kvalifikovaných investorů (a srovnatelné zahraniční investiční fondy) lze vexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxeny jen, jsou-li obhospodařovány osobou podle AIFMD (jde o obdobu diskrece v § 6 odst. 2. Není-li tomu tak, lze je veřejně nabízet srovnatelným způsobem xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fondem pro kvalifikované investory určí ČNB na žádost obhospodařovatele (§ 297). Dále se vymezuje vztah k evropským nařízením o EuVECA a EuSEF, které oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xIFMD vymezuje, že evropské feeder fondy, jejichž master je mimo EU se nepovažují za evropské fondy (§ 299) - záměrem AIFMD je zamezit obcházení této směrxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxc (tato část) a přeshraničního obhospodařování (následující část). Zatímco UCITS IV vychází z principu domovského státu fondu (tj. bez ohledu na domoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx v rámci EU, nebo o fondy založené mimo EU (v případě UCITS IV tato možnost nepřichází v úvahu, protože všechny standardní „UCITS“ fondy jsou založeny pouxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxci, nabízení evropských fondů mimoevropskými správci a nabízení neevropských fondů mimoevropskými správci. V čl. 66 odst. 3 navíc AIFMD odkládá účinxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxlatní pouze čl. 36 a 42 (nabízení bez evropského pasu).
Nabízení s evropským pasem je založeno na principu
notifikace
, a to jak podle AIFMD (čl. 31 a 32), xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxde
notifikace
přezkoumávat při žádosti o zápis do jí vedeného seznamu. Obecně platí, že investiční fondy zapsané v seznamech podle § 597 písm. a), b) nxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx písm. d). Nabízení, které není veřejným nabízením (tj. private placement) se řeší jen ve vztahu k ustanovením, které jsou transpozicí AIFMD, protože txxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxe
vyžaduje souhlas domovského orgánu dohledu správce. Oznamuje se vždy orgánu dohledu domovského státu, který informuje orgán dohledu státu, kde maxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxpodařovatele, zatímco v případě UCITS IV (standardní fondy) se jedná o domovský stát fondu. AIFMD jako specifikum upravuje i nabízení fondů v domovskéx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z pohledu AIFMD ještě nebyly publikovány všechny potřebné prováděcí předpisy, lze očekávat, že se budou inspirovat nařízením Komise EU k provedení UCxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxdařuje. Zvlášť je rovněž upraveno nabízení v České republice a zvlášť nabízení v zahraničí (v EU, protože nabízení mimo EU nemůže české právo právoplatxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxravuje.
Dnes je obdobná úprava obsažena v § 43 až 46 ZKI pro standardní fondy a § 58 a 59 ZKI pro ostatní fondy. Čl. 43 AIFMD navíc umožňuje členským státxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xnvestorům (u fondů nabízených veřejnosti je třeba při přeshraničním nabízení znát i právo státu, ve kterém jsou investice nabízeny). Pro správnou aplxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcí AIFMD (čl. 115 až 117 dle číslování návrhu Komise).
Pro lepší zorientování se v problematice, přikládáme následující příklady s odkazem na evropskxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xx xx xx xxxxx xx x xxx xxx xx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxITS IV a čl. 31, 32 a 35 AIFMD.
Obhospodařovatel se sídlem mimo EU, pro nějž je Česká republika referenčním státem: čl. 39 a 40 AIFMD.
Obhospodařovatel sx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtičním fondům se použije § 300 až 308. § 309 až 327 jsou pak již transpozicí AIFMD, respektive jejím nutným doplněním (o čistě národní úpravu se jedná jen x x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x národní režim), poté bude národní režim zakázán. Národní režim upravují čl. 36 a 42 AIFMD (§ 316, 318, 319 a 324). Evropský pas poté čl. 35 a 37 až 41, z nichx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xeší přechodné ustanovení v § 661. Do doby zavedení evropského pasu mohou obhospodařovatelé ze třetích zemí působit v Evropské unii jen na základě národxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxhospodařovala osoba ze třetí země (osoba z EU je může obhospodařovat jen na základě evropského pasu - viz § 14).
Poté upravuje požadavky na dexxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xU (písm. b)).
ČÁST DESÁTÁ, PŘESHRANIČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ
Opět se jedná o jednu z forem evropského pasu. Tentokrát jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxáním prostřednictvím pobočky. Dnes je obdobná úprava obsažena v § 36 až 42 ZKI. Zákon opět systematicky rozlišuje mezi tím, kde je umístěn obhospodařovxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xemím i nařízení Evropské komise provádějící AIFMD (čl. 115 až 117 dle číslování návrhu Komise). V případě obhospodařování bez pobočky se jedná o čistou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě umístění pobočky je tato pobočka dohlížena orgánem dohledu hostitelského státu (byť v omezeném rozsahu).
ČÁST JEDENÁCTÁ, ZRUŠENÍ, PŘEMĚNx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxž investičních fondů bez právní osobnosti. Z velké části se přebírá právní úprava obsažená ve stávajících § 92 až 101b ZKI.
xxxČást jedenáctá je rozčlexxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxvého fondu. Pátá hlava upravuje změnu domovského státu investičního fondu nebo zahraničních investičního fondu, tedy jeho „přemístění“ (tzv. redomxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi žádostí o povolení podle celé části jedenácté.
Právní úprava zrušení investiční společnosti s likvidací se bez věcných změn a po formxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž obsah tohoto ustanovení vyplývá bez dalšího i ze stávajícího § 98 odst. 1 písm. d) a § 99 odst. 3 a 7 ZKI.
Právní úprava přeměn ixxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxny investiční společnosti se však nově omezuje pouze na případy, kdy investiční společnost obhospodařuje alespoň jeden fond kolektivního investováxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a je formulačně upraven.
Na zrušení, přeměny a jiné majetkové dispozice týkající se hlavního administrátora se obdobně použijí ustaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxe změna právní formy hlavního administrátora, kterou je na rozdíl od investiční společnosti třeba připustit, neboť hlavní administrátor není vázán uxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxspoň jednomu fondu kolektivního investování.
Na zrušení investičního fondu s právní osobností se obdobně použijí ustanovení o zrušexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxřebírá se stávající § 95a ZKI, který upravuje možnost poskytnout akcionářům zrušeného investičního fondu zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, nexxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxčních fondů s právní osobností zavádí povinnost složit podíl na likvidačním zůstatku do soudní úschovy, jsou-li splněny podmínky pro náhradní splněnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, srov. § 99 odst. 4 ZKI).
Právní úprava přeměn investičního fondu s právní osobností se bez věcných změn a po formulačních úpravách přexxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdě fondu kvalifikovaných investorů se tato
ingerence
neuplatní.
Vzhledem k nové právní úpravě akciové společnosti s proměnným zákxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxím kapitálem. K této přeměně dojde tím, že akciová společnost změní druh svých akcií tak, že se část z nich stane zakladatelskými akciemi a část z nich akcxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxkladatelské akcie musí pokrýt zapisovaný základní
kapitál
budoucí akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. O tom, které akcie se stanox xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají stát zakladatelskými akciemi, neboť nikoho nelze proti jeho vůli nutit, aby získal postavení zakladxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištěna tím, že těmto akcionářům vzniká právo, aby jim společnost učinila veřejný návrh smlouvy (§ 335 odst. 1 a § 338 ZOK). Přeměna investičního fonxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxěnách obchodních společností a družstev, neboť akciová společnost s proměnným základním kapitálem je z hlediska právní formy stále akciovou společxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxstovat jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Ustanovení o fúzích standardních fondů, která transponují požadavky příslušné směxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxm ustanovení o fúzích podílových fondů, které mají právní formu standardního fondu, a teprve subsidiárně ustanovení o přeměnách investičních fondů s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxadě, že se nejedná o standardní fondy, se připouští fúze akciových společností s proměnným základním kapitálem a otevřeného podílového fondu, ovšem pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxtanovení o přeměně podílového fondu. To vyplývá především x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní fond. Stejný princip se může uplatnit i pro speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů.
Zákaz dispozic s obchodním závodem invesxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Ustanovení o zrušení podílového fondu s likvidací se bez věcných změn a po formulačních úpravách přebírají ze stávajícího zákona (§ 99 a částečně také x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxkvidátor, vyplývá z právní úpravy likvidace právnických osob (srov. § 187 odst. 1 nového občanského zákoník). V § 377 se ve srovnání se stávajícím § 99 oxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho splnění.
Ustanovení o možnosti vyplácet podílníkům zrušeného podílového fondu zálohy na podíl na likvidačním zůstatku se bez zásadnícx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxní o likvidaci podílového fondu v případě úpadku obhospodařovatele se bez věcných změn a po formulačních úpravách přebírají ze stávajícího zákona (§ 9x xxxxx x xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákona (§ 99b ZKI).
Ustanovení definuje pojem přeměny podílového fondu. Tato speciální definice je nezbytná, neboť obecné předpisy definxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých fondů se bez věcných změn a po formulačních úpravách přebírá ze stávajícího zákona (§ 100 až 100j a § 101 ZKI). x x xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů se tato
ingerence
neuplatní. Oddíl o splynutí tedy obsahuje tři úrovně pravidel v závislosti na tom, o splynutí jakého podxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xyplývající pro přeměny standardních fondů z práva Evropské unie (např. sdělení o splynutí a na ně navazující pravidla). Druhou úroveň představuje splxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxném rozsahu (např. nevypracovává se sdělení o splynutí). Třetí úroveň představuje splynutí fondů kvalifikovaných investorů, u něhož se povolení Česxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxjícího zákona (§ 100k až 100u a § 101 ZKI). I v tomto případě se
ingerence
České národní banky nově omezuje pouze na případy, kdy se jedná o fond kolektivnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxmto oddíle platí totéž, co bylo výše řečeno k oddílu upravujícímu splynutí.
Jedná se o novou právní úpravu, která na rozdíl od stávajícxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxhoto postupu se majetek stávajícího podílového fondu stane majetkem nově vzniklé akciové společnosti a podílníci stávajícího podílového fondu se stxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé postavení by nemělo být podstatně dotčeno.
Ingerence
České národní banky se i zde omezuje pouze na případy, kdy se jedná o přeměnu fondu kolektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Po formulačních a systematických úpravách se přebírá stávající § 101a ZKI.
Zvláštní ustanovení pro řídící a podřízené fxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní, která se použijí pro jakékoli zrušení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxx xKI.
Nově se upravuje „přemístění“ (tzv. redomiciliace) zahraničního investičního fondu s právní osobností do České republiky. Ta sxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxt o samosprávný investiční fond, žádá se o povolení k činnosti ještě před přemístěním sídla (jde o analogii k situaci, kdy vzniká samosprávný investičnx xxxx xxxxx xxxx x xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxžádá, protože ani při vzniku fondu zcela nově se povolení nevyžaduje. Všechny ostatní otázky se řeší podle zákona o přeměnách, který upravuje přeshranxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xom, že investiční fond s právní osobností přemístí do ciziny své sídlo a stane se zahraniční právnickou osobou. K redomicialiaci do ciziny se v případě fxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxní je třeba chápat jako speciální k § 384h zákona o přeměnách, a proto se tam uvedený souhlas České národní banky v případě fondů kvalifikovaných investoxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx který upravuje přeshraniční přemístění sídla. Ze zákona o přeměnách především vyplývá právo společníků investičního fondu s právní osobností na vyxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho fondu bez právní osobnosti do České republiky. Podmínkou je, že to připouští právo státu, kde má zahraniční investiční fond dosud svůj
domicil
. V tomxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxní třeba v českém zákoně řešit, protože je upraví zahraniční právo. Z hlediska českého zákona je třeba upravit, kdo má o přeměně rozhodnout, aby byla závxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo fondu bez právní osobnosti do ciziny. I zde je podmínkou, že to připouští právo státu, kde bude nově
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xřeba poměrně detailně upravit práva investorů, kteří v důsledku redomiciliace přicházejí o ochranu, kterou jim poskytuje české právo. Proto se také v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxuhrnné zmocňovací ustanovení pro vydání prováděcích předpisů stanovících náležitosti žádostí o povolení podle celé části jedenácté.
ČÁST DVANÁCxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxdní bance plynoucí z tohoto zákona. AIFMD ukládá některé oznamovací povinnosti i osobám, na které se tato směrnice jinak nevztahuje (článek 3 odst. 3 AIxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 19 odst. 7, čl. 20, čl. 21 odst. 16, čl. 22 odst. 1, čl. 24, čl. 26 odst. 2, čl. 27 odst. 1 a čl. 27 odst. 5, AIFMD a čl. 13 odst. 1, čl. 5x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x x xxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
Jde o ustanovení, které zmocňuje Českou národní banku k vydání vyhlášky. Česká národní banka může s ohledem na potřeby dohledu nad kapitálovxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xormální a materiální náležitosti oznámení podle této části, jakož i lhůty, případnou periodicitu, v níž jí mají být informace poskytovány.
ČÁST TŘIxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xondy může pouze osoba s povolení České národní banky nebo osoba s povolením orgánu dohledu jiného členského státu uděleného v souladu s požadavky UCITS xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro účely udělení povolení hlavnímu administrátorovi. Zákon zavádí:
a)
povolení k činnosti investiční společnosti (§ 479),
b)
povolení k čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xeská republika jejím referenčním státem (§ 481) a
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti vychází ze současného ustanovení § 60 až 66 ZKI. Požadavky, jež pro povolení stanovuje tento zákon, jsou odrazem retranspozice čl. 5 až 8 UCITS IV a záxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxě uděleného povolení bude obhospodařovatel oprávněn vykonávat soubor činností zahrnující:
a)
obhospodařování majetku (portfolio managementx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxinistration) investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, která hodlá obhospodařovat, přičemž výčet jednotlivých činností týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxva dále umožňuje vykonávat i jiné podnikatelské činnosti, udělí-li předchozí souhlas Česká národní banka podle § 508.
Povolení podle § 479 představxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti:
a)
dobrovolný opt-in pod regulaci návrhu zákona a splnění podmínek, jenž pro činnost správce vyžaduje regulatorní rámec AIFMD a prováděcí naxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kterého musí mít osoba povolení České národní banky a jí obhospodařované subjekty se stávají investičními fondy. Vnitřní organizace a pravidla xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx že nemusí splňovat přísné podmínky uvedené v § 479 a volba národního režimu ji umožňuje využít některá specifika návrhu zákona, například je akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnost.
Návrh zákon rovněž reaguje na návrh 2 nových nařízení, tj. evropského nařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti, hodlá-li obhospodařovat kvalifikované fondy rizikového kapitálu (Qualifying Venture Capital Fund, EuVECA) nebo evropské fondy sociálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxní EuVECA je stanovit jednotný soubor pravidel pro správce entit pod označením EuVECA, kteří budou mít možnost investovat na základě jednotného pasu v xxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxi, kteří spravují majetek v částce vyšší než 100 resp. 500 milionů EUR nebo, kteří se rozhodnou pro regulatorní režim AIFMD. Nařízení o EuVECA se naopak vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxorovi rozpoznat fondy, které se na investice do evropských sociálních podniků zaměřují. Sociálními podniky jsou podle návrhu nařízení o EuSEF takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxtovaného na handicapované osoby. Aby fond získal označení „EuSEF“, bude muset prokázat, že vynakládá vysoký podíl investic (alespoň 70% majetku získxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí investoři, kteří investují alespoň 100 000 EUR.
AIFMD rozlišuje mezi správcem nesamosprávného alternativního investičního fondu, ktexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xondem s povolením správce, který odpovídá samosprávnému investičnímu fondu (internal management). I přes toto rozlišení, AIFMD předpokládá splněnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxiční fond je na základě povolení oprávněn se obhospodařovat, případně provádět pouze svou vlastní administraci. Nová úprava bude umožňovat vytvořit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxá republika při dřívější transpozici UCITS IV nevyužila.
Návrh zákona reaguje rovněž na případ, kdy žádost o povolení podá právnická osoba uvedená v § xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxolečnosti. Z tohoto důvodu může právnická osoba podle § 15 tuto podmínku prolomit a požádat o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu i px xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxo Evropský hospodářský prostor získala totožné povolení jako česká investiční společnost, pouze s vybranými výjimkami, vyjadřující specifika podlx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xapříklad o povinnost zahraniční osoby mít zástupce (legal representative), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxtního místa, a aby všechna oficiální korespondence mezi příslušnými orgány, obhospodařovatelem a investory investičních fondů, které obhospodařuxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Zástupce bude zabezpečovat vyřizování stížností a reklamací investorů, uveřejňoxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokumenty České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu. Zahraniční osoba může podat žádost o udělení povolení České národní bance pxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx
Jednou ze základních novinek, kterou návrh zákona přináší, je umožnit provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Tato osoba ovšem nesmí obhospodařovat investiční fondy ani zahraniční investiční fondy. Požadavky vycházejí v zásadě ze současných požadavků pro poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxna. Hlavní administrátor vykonává ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům vždy pouze administraci těchto fondů maximálně v rxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxnoveny také předpoklady pro udělení povolení.
Hlavní administrátor bude moci provádět administraci pouze u speciálních fondů, srovnatelných zahrxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xplněny požadavky směrnice UCITS IV. Provádět administraci standardního fondu může pouze jeho obhospodařovatel, ovšem zákon nebrání tomu, aby něktexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx úpravy tak bude nejen možné vyčlenit určité činnosti, které konkrétní správce ve vztahu k investičnímu fondu a zahraničnímu investičnímu fondu vykonxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xožná dělba obhospodařování investičních fondů jak je známá ze zahraničí, kdy investiční fond má ustaveného jednak manažera svého portfolia a jednak sxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtup při posouzení žádosti ze strany České národní banky. Lhůty pro rozhodnutí mají transpoziční charakter, přičemž AIFMD oproti UCITS zavádí některá xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxne o:
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxpů“ investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, ve vztahu kterým bude této činnosti vykonávat,
b)
udělení souhlasu k výkonu funkce xxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxrodní banka neudělí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo souhlas k nabytí kvalifikované účasti bez tohoto, aby současně rozhodla o udělení povolxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxtní ustanovení o posouzení žádosti v případě zahraniční osoby jsou odrazem transpozice čl. 37 a 38 AIFMD, které zakládají některé specifika v případě pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxního státu podle podmínek stanovených v § 493. Určení referenčního státu je transpozicí čl. 37 odst. 4 AIFMD. Vzhledem k tomu, že zahraniční osoba usazexx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtruuje AIFMD obdobu domovského členského státu v podobě tzv. referenčního členského státu. AIFMD stanoví podrobná pravidla, jak v různých případechx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxko referenční stát zahraniční osoby. Obecně se dá říci, že tato pravidla kladou důraz jednak na to, kde jsou investiční fondy obhospodařované zahraničxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx nabízí více různých možností (zejména pokud zahraniční osoba obhospodařuje více investičních fondů a nabízí investice do těchto fondů ve více členskxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxbou na určení referenčního státu, a to do jednoho měsíce - jinak má zahraniční osoba právo při dodržení uvedených kritérií zvolit si referenční stát samxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx možnost obhospodařovatele podat žádost o změnu povolení. V tomto případě vydá Česká národní banka nové rozhodnutí, kterým se zruší dosavadní povolenxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxných pro udělení povolení odráží transpozici čl. 10 odst. 2 AIFMD v návaznosti na oznámení této změny České národní bance. Obhospodařovatel má povinnoxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xo jednoho měsíce (lhůta se prodlouží o další jeden měsíc, je-li to nezbytné pro posouzení změny). Jedná-li se o změnu, vyžadující ingerenci orgánu dohlxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxející věty, platí, že obhospodařovatel může danou změnu provést.
Řízení o zápis do seznamu podle § 596 a 597 upravuje proces zápisu oxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xsobu zapíše do seznamu do 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti. To však neplatí v případě zápisu:
a)
investiční společnosti, samosprávného inxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx národní bankou současně s udělením povolení, bez potřeby podávat zvláštní žádost o zápis do seznamu,
b)
standardního fondu a údajů o podfondu stanxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh v § 513 a
e)
likvidátora a nuceného správce.
Ve výše uvedených případech se nebude jednat o formální zápis do 5 pracovních dní, nýbrž o povinnosx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxická správní řízení. Navazující ustanovení řeší jednotlivé důvody pro výmaz ze seznamů.
Následující ustanovení je transpozicí čl. 6 odstx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxst. 3, 4 a § 60 odst. 4 ZKI. Investiční společnost oprávněná obhospodařovat jiné než standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy nexx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužbu spočívající v úschově a správě investičních nástrojů, přijímání a předávání pokynů týkající se investičních nástrojů a investiční poradenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy podle ZPKT a zahraniční osoba s povolením podle § 492 musí prokázat splnění podmínek podle § 28 ZPKT při poskytování investiční služby obhospodařoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx x ZKI došlo k následujícím změnám. Návrh zákona vyžaduje k výkonu jiné podnikatelské činnosti předchozí souhlas České národní banky. Podmínkou udělexx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxm způsobem narušovat činnosti, které vykonává na základě povolení uděleného podle tohoto zákona. Další podmínkou je, že investiční společnost nebo zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jenž přímo souvisí se správou jejího vlastního majetku.
Jedná se o převzatý a upravený § 77 ZKI. Jelikož stávající znění představuje nepřimxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxné účasti na jiné právnické osobě nebo k ovládnutí jiné právnické osoby souhlas České národní banky, namísto úplného zákazu ovládnutí. Obdobně se použxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx seznamu vedeného Českou národní bankou. Pro zápis se vyžaduje, aby depozitář měl vytvořeny předpoklady k plnění povinností depozitáře vyplývající z xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou. Dle navrhované úpravy může mít standardní fond formu nesamosprávného investičního fondu nebx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxé žádosti. Pro účely návrhu zákona se má za to, že žádost je úplná, má-li předepsané náležitosti a netrpí jinými vadami. Obdobné podmínky pro zápis se požxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičním fondem do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou. Návrh zákona reaguje na situaci, podá-li žádost o povolení k činnosti invexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxičních fondů podle § 597 písm. a) až c) podle povahy spravovaného majetku. Hodlá-li se právnická osoba stát nesamosprávným investičním fondem, musí pxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxx upravující udělení souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti a investičního fondu. Okruh subjektů se rozšiřuje o zahraniční osobx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxmu, zdali je osoba členem koncernu, jedná-li se o tzv.
non
-executive directors.
Přejímá se úprava § 198 ZPKT a seznam nucených správců invexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxvuje v tomto zákoně. Tomu odpovídá i úprava řízení o zápisu do tohoto seznamu.
Úprava nabývání, zvyšování, pozbývání kvalifikované úxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxx se úprava kvalifikované účasti vztahuje i na hlavního administrátora.
Upravuje se řízení o udělení souhlasu ke změně obhospodařovaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxního fondu. Dle navržené úpravy bude Česká národní banka schvalovat statut a jeho změny, jedná-li se o standardní fond. Návrh zákona stanovuje okruh skxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xodle podmínek uvedených v § 104 odst. 2 a § 148 odst. 4. Osoba s tímto povolením bude oprávněná označit podílový fond nebo svěřenský fond svým jménem nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenského fondu, jakož i rozhodovat o změně v osobě tohoto obhospodařovatele, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhu zákona se zavádí na konci části třinácté společná ustanovení. Upravuje se zmocnění pro Českou národní banku upravit ve vyhlášce formulář žádostí, fxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxle této části doklady již předložené, za předpokladu, že jsou stále aktuální. Tímto způsobem se řízení před Českou národní bankou zefektivní a zrychlíx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdl dobrovolně podřídit do působnosti návrhu zákona.
ČÁST ČTRNÁCTÁ, DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Jedná se o převzatá a upravená ustanoxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxolením podle § 481, hlavního administrátora a hlavního podpůrce investičního fondu. V této souvislosti je třeba rozlišovat, zda jde o subjekty podle:
xx
xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xlnit oznamovací povinnosti,
b)
čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec AIFMD, tj. fungování v rámci národního režimu – v takovém případě bude spadat pod půsxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xejsou navázány na „venture capital“ investiční strategii,
c)
čl. 3 odst. 4 AIFMD, tj. plný opt-in do režimu AIFMD (výhodou je evropský pas) nebo
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Věcný rozsah dohledu specifikuje oblast předpisů, ze kterých vyplývají povinnosti, které musí osoby podléhající dohledu dodržovat. Kromě zákoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxanovení § 103 ZKI v upravené podobě. Opatření k nápravě mají vést k odstranění příčin zjištěného porušení povinnosti a zároveň mají zabránit opakovanxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxoporcionality a závažnost jednotlivých porušení povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní stabilitu a integritu trhu a v neposlední řadě zajistit řádné fungování finančního trhu.
Vzhledem k možnosti uložit donucovací pokutu i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxní pokut jako pokut donucovacích, jejich účelem je přimět povinného ke splnění vymáhané povinnosti, a to výší uložené pokuty i předpokladem jejího opaxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxut bude mít pozitivní efekt na splnění vymáhané povinnosti a jen tehdy lze hovořit o vymáhání uložené povinnosti.
Upravuje se možnost xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xebo v přímo použitelném předpisu EU.
Přebírá se § 104 ZKI, upravující mimořádné provedení auditu. Zároveň se doplňuje nové ustanovení, ktexx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo vynaložené náklady hradit Česká národní banka.
Jedná se o ustanovení, které je transpozicí čl. 19 odst. 9 AIFMD, které umožňuje orgánu dohxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxo ustanovení má za cíl umožnit České národní bance zasáhnout, zjistí-li závažné nebo opakované porušení povinnosti nebo nedodržování podmínek podle x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jenž je důležité pro ochranu zájmů investorů.
Ustanovení představuje transpozici čl. 8 odst. 4 a 25 odst. 3 AIFMD. Cílem ustanovení jx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabízet investice do zahraničního investičního fondu) nebo stanovit podmínky pro výkon jednotlivých činností investiční společnosti, zahraniční xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě kterých došlo k vydání rozhodnutí o udělení povolení k činnosti. AIFMD rovněž přiznává pravomoc orgánu dohledu stanovit podmínky pro využití xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnvestičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který tato osoba obhospodařuje.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxl
investičního fondu hodnotu stanovenou zákonem, může Česká národní banka rozhodnout o zrušení tohoto fondu. Toto vychází z úpravy kapitálu podle § 2x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxírá současné ustanovení § 114 odst. 1 ZKI. Rovněž se přebírá stávající úprava § 63 ZKI, která umožňuje investiční společnosti podat žádost o odnětí povoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtiční společnosti, povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481, povolení k činnosti samosprávného investičního fondu nebo povolení k činnosti hxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho investičního fondu po dobu delší než 3 měsíce. Jedná se o původní ustanovení § 114 odst. 7 ZKI, které je v rámci systematiky začleněné pod ustanovení o oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxením obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy neobhospodařuje žádný standardní fond. Dále se promítá transpozicx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x určení referenčního státu podle podmínek stanovených v § 498.
Následující ustanovení vymezuje důvody pro
fakultativní
odnětí povxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxněny o další případy v souvislosti s novými subjekty (např. hlavním administrátorem). Nově se doplňuje ustanovení o odnětí povolení pro účely označenx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi, která řeší situace v souvislosti s odnětím povolení investiční společnosti nebo samosprávnému investičnímu fondu.
Přebírá se dosavaxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxchto cenných papírů resp. zaknihovaných cenných papírů. Shledá-li Česká národní banka, že právě toto rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení můxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxodařovatele. Česká národní banka své rozhodnutí oznámí formou veřejné vyhlášky.
Jedná se o transpozici čl. 24 odst. 5 AIFMD. Cílem ustanovxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx prostřednictvím opatření obecné povahy vyžadovat pravidelné informace nebo informace
ad hoc
.
Přebírají se a formálně zpřesňují § 1xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe, že její zavedení nemá vliv na finanční zajištění ani na splnění závěrečného vyrovnání podle ZPKT.
Následující úprava přebírá a prexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx x x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo účely transpozice čl. 45 odst. 4 a 6 AIFMD. Úprava dohledu nad zahraniční osobou podle § 14 odst. 1 pokrývá situace, kdy tato zahraniční osoba vykonávaxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dodržovat postup stanovený zákonem, který ji ukládá, aby prvotně o porušení povinnosti upozornila zahraniční osobu podle § 14 odst. 1 a současně i orgxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxytná opatření, které zabrání dalšímu případnému porušení povinností. Nedojde-li k nápravě, může Česká národní banka uložit zahraniční osobě podle § xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxbě podle § 14 odst. 1 sankci i bez předcházejícího upozornění orgánu dohledu, který této osobě udělil povolení k činnosti, je potencionální ohrožení zxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxferenčním státem je ČR, samosprávnému investičnímu fondu, vykonávajícím činnost v jiném členském státě, které zároveň porušily povinnosti stanovexx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx až 118 ZKI a rovněž o retranspozici čl. 108 odst. 4 a 5 UCITS IV a zároveň transpozici čl. 45 odst. 7 až 9 AIFMD. Zjistí-li Česká národní banka, že zahraničnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod dohled České národní banky, oznámí toto porušení orgánu dohledu, který této osobě udělil povolení k činnosti. Nedojde-li k nápravě, může Česká nárxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx banka, že povolení zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není členským státem EU, bylo uděleno v rozporu s právem EU.
Transponují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxx xxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxspozici čl. 21 odst. 5 a čl. 101 odst. 8 UCITS IV ve znění novely provedené tzv. směrnicí Omnibus (2010/78/EU), tak článek 21 odst. 5 písm. b) a odst. 6, článxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx x x xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxny informační povinnosti České národní banky ve vztahu k Evropské komisi. Jde o transpozice článku 69 odst. 2 AIFMD a článků 9 odst. 2, 21 odst. 9, čl. 43 odxxx x x xx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnných papírů, do kterých může obhospodařovatel investovat na účet standardního fondu, který vychází z ustanovení § 48 ZKI, který odkazuje na výčet cenxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování investičních fondů. Jde o výjimku z maximálního množství objemu investic, kdy obhospodařovatel může investovat až 25% hodnoty majetku sxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxbo obdobných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které jsou vydávány jednou bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo zahraniční bxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm může obhospodařovatel standardního fondu využít, jsou-li peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů investovány do takových druhů majetkxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxstně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku.
Celkový součet investic, u nichž obhospodařovatel standardního fondu tuto výjimku využil, nesmx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xvropskému orgánu dohledu, které jsou souhrnnou transpozicí ustanovení článků 7 odst. 5, čl. 24 odst. 5, čl. 25, čl. 35, 37 odst. 10, 38 odst. 5 a 6, 39, 40, 4x xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxx x xxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xárodní banky ve vztahu Evropské radě pro systémová rizika, která je transpozicí ustanovení článku 25 AIFMD.
Následující informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu jiných členských států o skutečnostech souvisejících s kolektivním a společným investováním. Konkrétně jde o ustanovení článků čl. 5 odst. 3, čl. 31 xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx 3 a čl. 105.
Upravuje se vedení seznamů vedených Českou národní bankou. Podle návrhu zákona bude Česká národní banka vést seznamy obhoxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxičních investičních fondů. Seznam likvidátorů a nucených správců investiční společnosti a fondu kolektivního investování s právní osobností přechxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovaných údajů zabezpečí Česká národní banka. Seznamy by měli poskytovat základní údaje o zapsaných subjektech, obdobně jako v případě stávajícího sexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxmé vyhledávání jednotlivých subjektů působící na finančního trhu v České republice. Aby nedošlo k nesprávnému způsobu
interpretace
zákona, zákon jxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Upravují se správní delikty v souladu se zásadami xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxy s ohledem na osoby, které se jich mohou dopustit. Jedná se o tradiční součást zákonů upravujících právo finančního trhu. § 622 odst. 2 je implementací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xuto směrnici již nyní částečně implementovat, a to v rozsahu v jakém je slučitelná s běžnou praxí a aktuální právní úpravou. Sjednocení výše pokut (aktuxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx harmonizaci v tomto ohledu.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ, SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vymezují se základní pojmy pro účely zákonxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxjmy jsou řazeny abecedně, pro lepší orientaci, vzhledem k jejich počtu. Některé pojmy jsou zároveň transpozičními ustanoveními. Jde např. o pojmy:
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx stát obhospodařovatele“, jedná se o transpozici článku 4 odst. 1 písm. r) AIFMD.
3.
„orgán dohledu“, jedná se o transpozici článku 4 odst. 1 písm. g) x xx xxxxx x xxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx článku 2 odst. 1 písm. s) směrnice UCITS a článku 4 odst. 1 písm. e) AIFMD.
6.
vedoucí osoby, jedná se o transpozici článku 3 odst. 4 písm. ai) směrnice Exxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
Uvedená společná ustanovení shrnují úpravu ochrany označení subjektů investování investičních fondů a zahraničních investičních fondůx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxestiční strategie.
Upravuje se pasivní a aktivní příkaz osobě nepodléhající dohledu České národní banky podle tohoto zákona, pokud jde o pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxdléhá. Jedná se o důležitý prvek ochrany investorů.
Jde o ustanovení přebírající současnou úpravu obsažené v § 132 ZKI. Ustanovení zároveň xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx jazyku, nežli jazyku českém.
Jde o ustanovení přebírající současnou úpravu obsažené v § 133 ZKI.
Jde kolizní normu a zárovxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx českou investiční společností nebo zahraniční osobou s povolením podle § 481.
Upravují se intertemporální ustanovení k právním vztxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxí pobočku v ČR. Vzhledem k tomu, že výkon funkce depozitáře zejména pro hedgové fondy je velmi komplexní záležitost, se kterou nejsou v tuzemsku žádné zkxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx mezi seznamy, které vede Česká národní banka podle stávajících právních předpisů a mezi těmi, které bude vést v souvislosti s nabytím účinnosti nové prxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxý občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích nabývají účinnosti o půl roku později, než tento zákon, dále se vymezují některé právní pojmxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe standardního fondu, a to do uplynutí přechodné doby ode dne nabytí účinnosti směrnice UCITS 5, poté se depozitáři standardního fondu budou řídit právxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxí čtvrté jen, je-li to výslovně uvedeno ve statutu fondu.
Úprava depozitáře standardního fondu byla převzata v maximální míře, aby byla zachována
konxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxx
xxxxxxle (jako je nyní např. § 22 odst. 1 písm. h) nebo i) ZKI) včetně pozastavování provedení příkazů. Dále byla více zdůrazněna soukromoprávní povaha vztahx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxtailech. Právní úprava definuje pouze esenciální požadavky na tuto smlouvu, které většinou vyplývají z transpozice směrnice UCITS IV.
Z důvodů systxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xedné entity je z hlediska řízení rizik naprosto nevhodný postup. V případě odebrání povolení depozitáři nebo v případě jeho bankrotu by tak nebylo možnx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xIFMD ve svém kontroverzním požadavku, že každý fond má mít jednoho depozitáře, nejde tak daleko, aby požadovala, že všechny fondy obhospodařované týmx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx závazky, než závazek k výkonu činnosti depozitáře, tyto závazky se již nemusí řídit českým právem.
Ustanovení § 669 je částečně transpoziční ustanoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx musí být vedeny u depozitáře na vlastnickém účtu zřízeném pro standardní fond jako konečného investora. Nelze tolerovat praxi, kdy by byl majetek fondx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxí podle odstavce 1 písm. a) zahrnuje pouze situaci, kdy tento vlastnický účet fondu není veden depozitářem, ale jinou osobou. Tedy situaci, kdy je smlouxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxatele) a touto jinou osobou (lze si představit i třístrannou smlouvu zahrnující depozitáře, obhospodařovatele a tuto jinou osobu pověřenou vedením vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxd španělská úprava držení cenných papírů (analogická naší centrální evidenci cenných papírů) je striktně dvoustupňová a z hlediska španělského právx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí depozitář fondu otevřít vlastnický účet pro tento fond přímo u účastníka španělského centrálního depozitáře cenných papírů a pověřit tak tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnosti opatrování) regulaci vztahů v rámci řetězce držení investičních nástrojů mezi depozitářem fondu, který má majetek fondu ve svém opatrování, a rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu) účtu otevřeném na jméno depozitáře fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v ZPKT (v části o centrální evidenci cenných papírů nebo samostatné evidenci investičních nástrojů) nebo obdobných zahraničních právních úpraváchx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nepovažuje za přenesení výkonu činnosti opatrování, ale též za opatrování podle odstavce 1 písm. a).
Evidence pohybu peněžních prostředků podle odsxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxář musí mít přehled o pohybu veškerých peněžních prostředků na všech účtech. Zpravidla toho lze dosáhnout tím, že kopie příkazů k provedení platebních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x nastaveném časovém rámci.
Ustanovení § 670 je transpoziční ustanovení. Kontrolní povinnosti jsou vykonávány
ex post
a zahrnují především kontroxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxtanovení § 671 staví najisto, že i obhospodařovatel může zřizovat peněžní účty, což je důležité zejména pro zajištění hladkého chodu vydávání podíloxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxké smlouvy, kdy oproti původní úpravě (nyní platné podle ZKI) byly vypuštěny nadbytečné a duplicitní povinnosti depozitáře ohledně nakládání s majetxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi má už v depozitářské smlouvě. Navíc struktura peněžních účtů může být mnohovrstevnatá a depozitář by ani nemohl pozastavit nakládání s peněžními proxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy novému depozitáři byl udělen souhlas České národní banky a zahajuje tak svou činnost. Poměry v mezidobí před schválením nového depozitáře ČNB, texx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (je to jedna z jejích zákonem vyžadovaných náležitostí). Zde se pouze staví najisto, že majetek fondu bude vydán bez zbytečného odkladu po udělení povoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxtuaci pro dobu, kdy ještě nový depozitář nezahájil činnost. V této situaci původní depozitář musí i bez povolení fungovat tak dlouho, dokud nezahájí čixxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxku fondu novému depozitáři se bude řídit obecnými ustanoveními o odpovědnosti za škodu. Speciální úprava odpovědnosti za škodu nebo povinnosti nahraxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxy investičních nástrojů podle tohoto zákona.
Ustanovení § 673 odst. 1 upravuje základní povinnosti obhospodařovatele při ukončení smluvního vztaxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x mezidobí od zániku závazku z depozitářské smlouvy do doby, než se funkce ujme nový depozitář.
Ustanovení § 675 upravuje odpovědnost za škodu. Oproti xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xkodu způsobenou pověřenou osobou již vyplývá z obecných ustanovení občanského práva.
Tímto ustanovením se zrušuje zákon č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxm zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání něktexxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx upravujícího sdělení klíčových informací speciálních fondů, neboť s ním v rozsahu původního zmocnění počítá i nová právní úprava a počítá se pouze s jexx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů se účinnost zákona navrhuje k 1. červenci 2013.
V Praze dne 20. prosince 2012
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxichž finanční údaje nejsou dostupné.
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejně. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 77/91/EHS (tzv. druhé směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxy existence SICAV jako akciové společnosti mimo režim druhé směrnice byla přípustná.
xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu dohledu FSA k dopadům směrnice AIFMD, vypracovaný k návrhu směrnice z r. 2009).
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xadále platit pouze národní režimy.
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxch překážek, které AIFMD vytváří, například požadavky na zveřejňování informací, které mohou ohrozit obchodní tajemství hedge fondů, nebo zvýšené nxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlease Q4, 2011“. Statistiky EFAMA zřejmě nezahrnují majetek ve správě fondů kvalifikovaných investorů, který tvoří asi třetinu majetku ve správě česxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do rozpočtu samosprávného investičního fondu. Poplatky odváděné administrátorovi mohou být odváděny externímu dodavateli této služby v podobě smlxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxitáře je odváděn v podobě smluvního poplatku bance, která tuto službu poskytuje. Jiné služby mohou být účtovány právními či poradenskými společnostmxx
xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxh fondů. Proto není u poplatku obhospodařovatele počítána DPH. Činnost administrátora představuje převážně služby jiné než finanční služby podle § 5x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxistrativních služeb bude v obou případech podobná a v obou případech bude odvod DPH přibližně ve stejné výši.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx odvodů za zaměstnance ve výši 47% ze superhrubé mzdy (celkových nákladů na zaměstnance), přičemž zdravotní pojištění, které není příjmem státního roxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxuje, že pro každé přímé pracovní místo je vytvořeno 4,6 pracovních míst v souvisejících odvětvích, tzn. celkový počet pracovních míst představuje 5,5xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí.
xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxj pro ČR byl vypočten na základě údajů AKAT pro objem spravovaného majetku (cca 31,7 mld. EUR) a výše uvedeného odhadu přímých zaměstnanců v odvětví (478xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx v průměru o 375 mld. EUR. V období 2001 až 2011 je růst v průměru o něco pomalejší, nicméně stabilita růstu trhu na průměrné úrovni mezi 300 a 400 mld. EUR ročxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxkované na internetových stránkách Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Funds_and_asset_managemenxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxo“ multiplikačního koeficientu ve výši 5,59 odhadnutého francouzskou asociací pro správu aktiv AFG (viz. výše). Jak bylo zmíněno výše, je pravděpodoxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxí multiplikační koeficient.
xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x znamená, že náklady budou vyšší a – nižší než u nulové varianty. 0 znamená že přínosy, resp. náklady, jsou u obou variant srovnatelné, nebo nelze jednoznxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x znamená, že náklady budou vyšší a – nižší než u nulové varianty. 0 znamená že přínosy, resp. náklady, jsou u obou variant srovnatelné, nebo nelze jednoznxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xnvestuje-li podřízený fond do mimounijního řídícího fondu, potom se na něj vztahuje článek 36.

Předpisy ČR