LIT41038CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxhu nového zákona o ochraně ovzduší, kterým se zrušuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "návrh nového zákoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených s nečinností
V současné době upravuje ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami v ČR zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxrana klimatického systému Země. Nadto v průběhu své platnosti upravoval i některé problémy z oblastí obnovitelných zdrojů energie, pohonných hmot, sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxo k jeho mnohonásobné novelizaci. V důsledku toho je dnes zákon relativně nepřehledný a obtížněji využitelný pro běžné uživatele, kterými jsou zejménx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xchraně ovzduší vhodným opatřením.
Mezi hlavní důvody návrhu zcela nového zákona patří převážně stagnující vývoj emisí a kvality ovzduší a dokonce zhxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxie v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování. V řadě oblastí ČR dochází dlouhodobě k překračování limitních hodnot stanovených pro ochranu lidsxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxí ze strany Evropské komise. Z provedených analýz vyplývá, že nástroje, které má současný zákon o ochraně ovzduší k dispozici, jsou nedostatečné či nefxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxgramové nástroje, dále změna plošného přístupu uplatňování podmínek provozu (emisní limity, emisní stropy, technicko-organizační podmínky atd.) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvnění výše uvedených nástrojů a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší by mělo přispět k plnění cílů v oblasti kvality ovzduší. Všechny výše uxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxoveň, ale především kvalitu ovzduší v místě dopadů provozu stacionárního zdroje.
V nové právní úpravě je dále nutné zajistit propojení mezi emisním a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxvozu na kvalitu ovzduší (oblast imisí), která pak určuje účinky ovzduší na receptory (vliv na lidské zdraví, ekosystémy).
V současné legislativě je zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxí by měl zohlednit především xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxčišťujících látek a dosáhnout zlepšení kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností.
Shrxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxy, ve stanovených termínech.
• Optimalizace realizace programových nástrojů (Národní program snižování emisí ČR, programy ke zlepšení kvality ovzxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x Zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší se zohledněním jejich významu a vlivu na kvalitu ovzduší.
• Zpřísnění emisních lixxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxší.
• Vymezení působnosti zákona pouze na oblast ochrany ovzduší, snížení administrativní zátěže a optimalizace legislativních povinností.
• Traxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxostech osob a zásadách správního trestání.
• Zjednodušení zákona a řídících procesů včetně povolovacího řízení.
Riziko neplnění legislativních pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxojeno se sankcemi, které může Evropská komise uplatnit vůči těm členským státům, které tyto požadavky neplní, případně nepřijímají vhodná opatření k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní cílů v oblasti kvality ovzduší jsou prokazatelně negativní dopady na lidské zdraví (zvýšená nemocnost a úmrtnost) a ekosystémy (poškození metabolxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtorické zkušenosti. Zdravotní výzkumy a sledování zdravotního stavu obyvatelstva upozorňuje v posledních letech na znepokojující vývoj některých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxtivních dopadů na lidské zdraví může vést neplnění limitních hodnot předepsaných evropskou legislativou také k významným finančním postihům pro ty čxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxž v roce 2008 řízení o porušování legislativy. To může vést k udělení vysokých sankcí již v relativně raných fázích tohoto řízení vzhledem k zpřísnění poxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx
xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxm problémům životního prostředí České republiky. Měrné
emise
všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných částic, oxidu siřičxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxsáhlé poškození lesních ekosystémů. Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší přijatých v roce 1991 proto bylo dosáhnout v krátkém čaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxh výrob, postupným náběhem účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší (dosažení přísných emisních limitů u velkých a středních zdrojů znečišťování ovxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x velmi výraznému snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Od tohoto roku
emise
znečišťujících látek dále neklesají, naopak z některých sektorx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxštění ovzduší. Tak mají být eliminována zdravotní a environmentální rizika vyplývající ze znečištění ovzduší prokázaná uznávanými zdravotnickými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxší regulaci nad rámec stávající legislativy, neboť její cíle nejsou plněny. Pro Českou republiku bude úkol zabezpečení trendu snižování emisí složitx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xS vyplývá nezbytnost revize stávající právní úpravy a vytvoření nového legislativního rámce ochrany ovzduší s úzkou vazbou na procesy řízení kvality xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na největší problémy České republiky, tj. na znečištění ovzduší částicemi PM10, PM2,5 a na znečišťující látky, ze kterých tyto částice mohou vznikat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xtanoveny národní emisní stropy (oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky a amoniak).
Graf č. 1 Ilustrativní trend emisí acidifikujících xxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xouze ilustrativní, avšak naznačené trendy emisí odráží reálný vývoj
Zvláště náročné úkoly byly přijaty ke snižování emisí látek, jejichž vysoké úroxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxvých národních emisí citovaných znečišťujících látek v období let 2000 až 2008 je uveden v tabulce č. 1 a grafu č. 2. Směrnice EP a Rady č. 2001/81/ES, ze dnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx NH3 v jednotlivých členských státech. Konkrétní opatření, jaká by členské státy měly přijmout, aby
emise
znečišťujících látek omezily, ponechává nx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnice ES upravující provoz významných stacionárních zdrojů nebo stanovující požadavky na emisní parametry motorových vozidel. Ve všech sledovaných xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xZL, PM10, a PM2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] v letech 2000 - 2009. Emisní projekce a národní emisní stropy pro r. 2010.
I-------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x         xxxxxxx xxxxx 
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x x x x xx x xxxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------I------I-------I------I----------I I I 2000 I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009* I 2010 I 2010 I I-------I------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx6 I I-------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I-------I------I----------I I SO2 I 250 I 229 I 221 I 226 I 220 I 217 x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x 213 I 204 I 197 I 193 I 184 I 175 I 179 I 174 I 165 I 164 I 166 I 220 I I-------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I-------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-------I------I----------I I PM10 I 40 I 40 I 40 I 38 I 34 I 36 I 36 I 38 I 37 I 34 I - I - I I-------I------I------I------I------I------I------I------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I------I------I------I-------I------I----------I I TZL I 61 I 63 I 62 I 64 I 61 I 63 I 63 I 67 I 65 I 60 I I I I-------I------I------I------I------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------I------I------I------I------I-------I------I----------I Zdroj dat:MŽP, Český hydrometeorologický ústav Vysvětlivka:* Předběžnx xxxxx
xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxcký ústav
Příznivý je přetrvávající pokles emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a těkavých organických látek ze sektorů tvořených velkými a zvláště xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxů stanovuje EU standardy také pro úroveň znečištění ovzduší jemnými částicemi frakcí PM10 a PM2,5. Denní limit pro PM10 stanovuje EU na úrovni 50 mikrogxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxí tento limit překročit. V rámci Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES, ze dne 11.6.2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, Evropská koxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxisích PM10, PM2,5 a PAH spalovací procesy ze sektoru veřejná a průmyslová energetika, z vytápění domácností a ze sektoru dopravy (mobilní zdroje). Tutx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxá zdravotní rizika. Významný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx 4 a 5). Vytápění, při kterém dochází ke spalování pevných paliv (zejména uhlí a dřeva) ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kW, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlování uhlí a dřeva v technicky zastaralých malých spalovacích zdrojích. Celkový počet domácností v rodinných a bytových domech, které v lokálních toxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxých emisí, zatížila od ledna 2008 spotřební daň (uhlí cca 10%, elektřina pro vytápění 1%). Naopak čistší paliva jsou od daně osvobozena (biomasa a další xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxýhodnění. Tato opatření je zapotřebí doplnit tím, že tato paliva budou spalována v odpovídajících zdrojích.
Suspendované částice představují celox xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxacích a jemnější částice označené jako PM2,5, které významně ovlivňují úmrtnost (některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek), pronikají dx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxní srdce a cév, snížení plicní funkce při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtíxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxzány jiné znečišťující látky, jako např. PAH nebo těžké kovy, mohou mít rovněž genotoxické či karcinogenní účinky, zároveň mohou negativně ovlivnit pxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxle nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Experti WHO předpokládají, že dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxropu i USA.
Tabulky č. 2 a 3 ilustrují míru znečišťování ovzduší na území ČR v porovnání s průmyslově vyspělými a některými dalšími státy EU významnými pxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch sektorů na národních primárních emisích PAHZdroj dat: MŽP
Graf č. 5: Vývoj emisí NOx, SO2 a PM10 ze sektoru vytápění domácností (kt/rok)Zdrox xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxech EU za r. 2006
I-----------I-----------I-----------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxx  x xxxxx  x                        
xxxxx
x xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I I I PM10 I PM10 I SO2 I SO2 I NOx I NOx I CO I CO I NMVOC I NMVOC I I I (mil.) I (kt/rok) I (kg/cap) I (kt/rok) I I (kt/rok) I I (kt/rok) I I (kt/rok) I I I I I I I I (kg/capx x x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------I----------I----------I I Česká I 10235455 I 35 I 3,42 I 211 I 20,61 I 282 I 27,55 I 484 I 47,29 I 179 I 17,49 I I republika I I I I I I I I I I I I I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I I Belgie I 10379067 I 40 I 3,85 I 139 I 13,39 I 278 I 26,78 I 838 I 80,74 I 150 I 14,45 I I-----------I-----------I----------I----------I----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x 72,66 I 916 I 23,77 I I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxx x xx x xxxxx x xx x xxxxx x xxx x xxxxx x xxx x xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I Francie I 60876136 I 488 I 8,02 I 452 I 7,4x x xxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------I----------I----------I I SRN I 82422299 I 194 I 2,35 I 558 I 6,78 I 1394 I 16,91 I 4006 I 48,60 I 1349 I 16,37 I I-----------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx09 I 171 I 2,94 I 389 I 6,69 I 1061 I 18,25 I 3576 I 61,51 I 1174 I 20,19 I I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx x x1,84 I I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xU za r. 2006
I-----------I---------I-----------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxx  x xxxxxxx x                        
xxxxx
x xx xxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I----------I----------I I I I PM10 I PM10 I SO2 I SO2 I NOx I NOx I CO I CO I NMVOC I NMVOC I I I (km2) I (kt/rok) I (kg/km2) I (kt/rok) I I (kt/rok) I (kgxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x x x xxxxxxxx x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I Česká I 78866 I 35 I 443,79 I 211 I 2675,42 I 282 I 3575,69 I 484 I 6136,99 I 179 I 2269,67 I I republika I I I I I I I I I I I I I-----------I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xx x xxxx,27 I 139 I 4553,20 I 278 I 9106,39 I 838 I 27450,21 I 150 I 4913,52 I I-----------I---------I----------I----------I----------I----------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxx x xx29,47 I I-----------I---------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------Ixxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I I Francie I 551500 I 488 I 884,86 I 452 I 819,58 I 1351 I xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------I----------I----------I I SRN I 357022 I 194 I 543,38 I 558 I 1562,93 I 1394 I 3904,52 I 4006 I 11220,60 I 1349 I 3778,48 I I-----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x01318 I 171 I 567,51 I 389 I 1291,0 I 1061 I 3521,20 I 3576 I 11867,86 I 1174 I 3896,22 I I-----------I---------I----------I----------I----------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx200 I 6973,97 I 9391 I 2168,63 I I-----------I---------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx
xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstic PM10 od roku 2004 až do roku 2009. Vzhledem k tomu, že denní imisní limit pro PM10 může být překročen 35x, poukazuje 36. nejvyšší hodnota na fakt, zda bxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxkou let 2005 a 2006, kdy díky špatným meteorologickým podmínkám docházelo k překročení denních imisních limitů na rozsáhlém území ČR (cca 35% území). I xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xalší) stanovených pro ochranu lidského zdraví. Jak rovněž vyplývá z obr. 2, došlo alespoň jednou v období 2004 - 2008 k překročení některého z imisních lxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé kovy) se vyskytují především v hustě osídlených oblastech, což se významně negativně projevuje na zdravotním stavu obyvatelstva.
Jednou ze znečišxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxodobě překračovány na rozsáhlém území ČR a jehož koncentracím je vystaveno vysoké procento populace, jak dokládá obr. 3.
Obrázek č. 1: 36. nejvyšší 24xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx x xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx


xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxročení imisního limituObrázek č. 3: Procento obyvatelstva a území, vystavené nadlimitním koncentracím BaP a PM10K nejvíce znečištěným oblasxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xokálních i dopravy) trvale k překračování jak krátkodobých, tak ročních imisních a cílových imisních limitů pro řadu znečišťujících látek. Rovněž v kxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh úrovní znečištění PM10 v roce 2007Zdroj: Evropské středisko pro ovzduší a klimatickou změnu Evropské agentury pro životní prostředí, pracovištx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxazů souhrnné provozní evidence u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. Tato data jsou uchovávána v databázích REZZO 1 a REZZO 2.
Emise
z malých zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Českým hydrometeorologickým ústavem a Centrem dopravního výzkumu. Výsledky zjišťování a k nim příslušná data jsou zakládána a prezentována v bilanxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxO). Na základě v něm obsažených údajů jsou prováděny roční inventury emisí jak pro území celé ČR tak po jednotlivých sektorech, v základním členění: veřxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxčinami některých nepříznivých trendů vývoje kvality ovzduší především
emise
z průmyslové činnosti, ze silničního provozu a mobilních zdrojů obecnx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxdnotami imisních limitů, cílových imisních limitů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxny ovzduší v uvedeném období budou kvantifikovány v připravované směrnici EP a Rady, která stanoví národní emisní stropy pro některé látky znečišťujíxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí látky, jejichž dosažení by za současné legislativy nebylo možné.
Transpozice platných právních předpisů ES
Stávající zákon o ochraně ovzduší traxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxá a vztahuje se tudíž i na novou národní právní úpravu na bázi nového zákona o ochraně ovzduší.
Jedním ze základních důvodů k vydání nového zákona o ochraxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxce k 11.6.2010 zrušila a nahradila současnou rámcovou směrnici (směrnice Rady č. 96/62/ES ze dne 27.9.1996 o hodnocení a řízení kvality ovzduší) a jejx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xro období 2010 - 2020. Proto je třeba již v přípravě nového zákona nastavit právní úpravu, která bude umožňovat flexibilní plnění závazků. Jedná se o zákxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxu:
- Návrh směrnice EP a Rady, která stanoví národní emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší. Tato směrnice provede novelu směrnice EP a Rxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxodní emisní stropy bude nutno splnit k r. 2020. Komplexní novela směrnice EP a Rady č. 2001/81/ES bude (případně) provedena na základě zprávy EK adresoxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxe, zůstanou pro období let po r. 2010 - 2020 v platnosti stávající emisí stropy a další mezní hodnoty uvedené v nařízení vlády č. 351/2002 Sb.
- Návrh směrxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí směrnici Rady č. 96/61/ES, ze dne 24.9.1996, o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), a další významné směrnice mj.: směrnici EP a Rady čx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxch spalovacích zařízení, směrnici č. 1999/13/ES, a směrnici č. 2006/105/ES.
Seznam platných právních předpisů ES, jež jsou předmětem transpozice v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxu.
- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2004/107/ES ze dne 15.12.2004 o obsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xe dne 23.10.2001 o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/ES ze dne 4.12.20xx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxduší z velkých spalovacích zařízení.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/42/ES ze dne 21.4.2004 o omezování emisí těkavých organických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 1999/13/ES a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/30/ES ze dne 23.4.2009, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice č. 93/12/EHS.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady č. 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemsxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic č. 2001/77/ES a č. 2003/30/ES.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006.
II. Návrh variant řešení
2.1. Hlavní varianty
• Nulová varianta - Nebudou trxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnic ES a ke změnám z toho vyplývajícím, ostatní paragrafy zákona o ochraně ovzduší nebudou pozměněny.
• Varianta II - Nový zákon, který zohlední změny vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx
Varianty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí RIA:
- Cíl
- Analýza současného stavu
- Varianty
- Vyhodnocení nákladů a užitků
- Návrh řešení
III. Body novelizace
HLAVA II - ZNEČIŠTĚNÍ A ZNExxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znečištění ovzduší, (především imisních limitů) vzhledem k ochraně zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace a dále stanovení způsobu posuzováxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xvzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
Analýza současného stavu
Přípustná úroveň znečištění je specifikována v § 6 stávajícího zákona a v jeho provádxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx transponovány z Rámcové směrnice Rady č. 96/62/ES, ze dne 27.9.1996, o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší (která byla ke dni 11.6.2010 zrušexxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxacování a vedení seznamů referenčních koncentrací, sledování zdravotního stavu obyvatelstva a hodnocení zdravotních rizik v oblastech se zhoršenox xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx 1 - Odpovídá návrhu nového zákona. Úroveň znečištění nesmí s různou závazností překročit imisní limity stanovené v příloze č. 1 návrhu nového zákona. Nxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtách se závaznou lhůtou dosažení těchto hodnot. Příslušné orgány ochrany ovzduší přijímají k dodržení imisních limitů a průměrných úrovní znečištěnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxžené pro ochranu zdraví lidí, ekosystémů a vegetace nově uvedeny v příloze č. 1 novely zákona. Hodnoty imisních limitů jsou shodné s platnou legislativxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtované imisní limity mají vejít v účinnost ke dni účinnosti zákona.
Varianta 1 přinese na úsecích státní správy zvýšení nákladů ČHMÚ spojených s prováxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxnaložení 3 - 4 mil. Kč na pořízení cca 8 ks nových analyzátorů, dále pak zajištění 1 pracovníka ČHMÚ na plný úvazek pro zpracovávání tříletého hodnocení kxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xč.
Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí ve všech zónách a aglomeracích, jejichž seznam je nově uveden v příloze č. 3 návrhu zákona a poxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxěž NUTS 2), území okresu Brno-město a území okresů Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. Vyhodnocování kvality ovzduší se provádí na základě výslexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxstupů z 15 na 10. Administrativní zátěž ČHMÚ se tedy mírně sníží.
Dopad na autorizované osoby provádějící měření úrovně znečištění: U vybraných metod xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxákona č. 22/1997 Sb.). Osvědčení o akreditaci je předepsáno v rámci ustanovení § 32 odst. 3 písm. e). U postupů a metod, na které je možné získat osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxoucnosti bude nutno provádět udržování a obnovování osvědčení o akreditaci.
Ustanovení § 5 odst. 7 návrhu stanovuje obsahové náležitosti prováděcíxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxdnocení zón a aglomerací, umístění bodů vzorkování pro stacionární měření, minimální počty bodů vzorkování pro stacionární měření a referenční metoxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, která mimo jiné stanovuje požadavky na minimální počty měřících míst v zónách a aglomeracích, jejich umístění a dále metody, kterými je třeba znečišťxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxslativy.
V současné době zajišťuje provoz SIS ČHMÚ, který identifikoval naléhavou potřebu obnovy přístrojů a dalšího vybavení monitorovacích stanxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxření jsou vyčísleny výše. ČHMÚ vyčíslilo investice na optimalizaci měřící sítě do roku 2013 na 246-295 mil Kč. Z této částky je z programu SMOK přislíbenx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxde nutno pravděpodobně nárokovat ze státního rozpočtu. U měření suspendovaných částic jsou povinné cyklické testy ekvivalence v ceně cca 2 mil. Kč za rxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky pro příští roky navýšit cca o 10-15% (6-10 mil. Kč ročně). Z nárůstu požadavků na kvalitu měření vyplývá i potřeba posílení počtu zaměstnancx xxx x xxx
xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxznačně doporučit variantu 1. Nadto již uplynul transpoziční termín (11.6.2010). Zavedení nového imisního limitu pro PM2,5 a jeho monitoring jsou z hlxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xaboratoře v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a mezinárodními závazky EU a ČR po stránce finanční i materiální.
§ 4 Přípustná úroveň znečišťováxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxnovuje obecné emisní limity a specifické emisní limity. Pokud pro danou znečišťující látku nebo skupinu látek není stanoven u stacionárního zdroje spxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxst. 4 stávajícího zákona, dále pak i podle § 17 odst. 2 písm. f). U zdrojů, u kterých je povolení podle § 17 stávajícího zákona nahrazeno postupem při vydávxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxchání současného stavu.
Varianta 1 - Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních limitů nebo jeden nebo více emisníxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro daný stacionární zdroj. Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky pro sčítání jednotlivých kapacit zdrojů, které jsou umístěny ve stejné provozovně.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1 - hodnocení:
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xmenovitých tepelných příkonů nebo celkové projektované kapacity se sčítají jmenovité tepelné příkony spalovacích zdrojů nebo projektované kapacixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxvozovně a jsou-li jejich
emise
vnášeny do ovzduší společným výduchem nebo komínem nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťováxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxní bude celkový jmenovitý tepelný příkon nebo celková projektovaná kapacita zdroje rozhodná pro stanovení podmínek provozování zdrojů (např. požadxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx. 7 dosáhl 50 MW a více, tak spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 15 MW se k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu nepxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proto se zpravidla budou sčítat zdroje umístěné ve stejném provozním celku či místnosti, dle typu zdroje a tedy se jedná pouze o drobnou změnu oproti plaxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo charakteru, které povětšinou splňují podmínku možnosti odvodu emisí společným výduchem. Metodika sčítání tepelných příkonů spalovacích zdrojů jx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxích zdrojů bude minimální.
Předmětné ustanovení se bude vztahovat i na provozovatele ostatních stacionárních zdrojů, u kterých je dnes sčítání upraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxaných kapacit přejdou do vyšší kategorie, mohou jim vzniknout xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů k novému zákonu.
Odlišně se však bude postupovat při sčítání zdrojů emitujících VOC, kde je z důvodu směrnice č. 1999/13/ES o omezování emisí xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxtegorie a mohou se na ně vztahovat přísnější emisní limity a další podmínky provozu, pokud již dnes neuplatňují metodický pokyn MŽP pro sčítání zdrojů.
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxu uvedeny v příloze č. 2 k posuzovanému návrhu zákona (jde o zdroje, které jsou podle stávajícího zákona regulovány jako zdroje kategorie střední zdroj x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxu (povolení, zjišťování emisí, ad.).
Nesčítají se rovněž spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, jež jsou umístxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe jejich provozovatelé jsou prakticky všech zákonných povinností zproštěni.
Zásadní úlevou pro provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovení § 4 odst. 6, které umožňuje nahradit hodnotu emisního limitu pro oxid siřičitý stanovenou prováděcím právním předpisem (pokud je tato hodnota u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxevším některé teplárenské společnosti před nutností investovat do nových odsiřovacích zařízení. Sekundární příznivý dopad může toto ustanovení míx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxšení
Doporučujeme variantu 1 návrhu která jasně ukotvuje a stanovuje metodiku sčítání jednotlivých parametrů zdrojů.
§ 6 Zjišťování a vyhodnocenx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxateli zdrojů měřením nebo výpočtem.
Analýza současného stavu
Dle současné právní úpravy u stacionárních zdrojů, které mají několik výduchů, komínx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxvého zákona umožňuje orgánu ochrany ovzduší omezit ve vydávaném povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) měření emisí pouze na výduchy a výpustě, kde xx xx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xčekávat pozitivní dopad na provozovatele ve smyslu mírného snížení počtu měření emisí a s tím spojené snížení nákladů na měření. V praxi bude záležet na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xepředpokládá snížení kvality výsledků měření ani negativní dopad na životní prostředí, protože změnu povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) provádí orgáx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxní počtu stanovení v rámci měření emisí u zdroje.
HLAVA III - NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
§ 8 Národní program snižování emxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx snižování emisí (dále jen NPSE) a zajištění jeho zpracování a plnění podle požadavků EU. Docílit snížení emisí znečišťujících látek a splnit cíle v oblxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí emisí podle § 6 platného zákona (transponuje směrnici EP a Rady č. 2001/81/ES, o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky). NPSE se xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x překračování imisních limitů. Zvlášť se zpracovává Národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (zdroje nad 5x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxní programy se aktualizují vždy po 5 letech.
Platný NPSE byl přijat usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 11.6.2007. Zpracování nového programu se předpokláxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxných programových dokumentů
I--------------------------------------------------------------------I-------------I
I            Programové dokumenxx            x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České republiky          I   MŽP   I
I--------------------------------------------------------------------I-------------I
I Národní program snižování exxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx   x   xxx   x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx                         x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I Krajský program snižování emisí                  I   KÚ   I
I--------------------------------------------------------------------I-------------x
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx       x  xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší            I   KÚ   I
I--------------------------------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x  xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I-------------I
Varianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Návrh nového zákona pozměňuje strukturu NPSx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxtatného zpracování Národního programu snižování emisí ze stacionárních spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším. Součet emisxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnovení emisních stropů pro tyto zdroje. Národní program schvaluje vláda usnesením a vybrané části NPSE xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxE do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 0 není efektivní především z důvodu rizika infringexxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx50/ES a č. 2001/81/ES. NPSE zpracovává MŽP ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady (MZ, MZd, MPO, MD, MZe) a schvaluje ho vláda.
Dopadx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxuje nový NPSE do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona a nejméně ve čtyřletých intervalech ho bude aktualizovat. Náklady na zpracování noxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Dopad na podnikatele a provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, bude záviset na stanovení úrovně národních emisních stropů, (dále pak na stanovenx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrostných surovin, chemický průmysl atd.) a pro skupiny jiných než stacionárních zdrojů (např. pro dopravu). Tento dopad však nelze předem blíže kvantxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xrovni znečištění.
Dopady na provozovatele spalovacích zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším: Sčítání příkonů spalovacích zdxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bude upuštění od zpracování, posuzování a schvalování Plánu snížení emisí u jednotlivých zdrojů. V současné době je počet předmětných spalovacích zdxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxm 1987, mohou plnit emisní limity (dále jen EL) stanovené ve stávajícím integrovaném povolení i po nabytí účinnosti nového zákona a zároveň mají povinnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxo zdrojů na území ČR může plnit ES, které jsou součtem ES těchto zdrojů, nesmí však přitom dojít k navýšení emisí ze zdrojů v rámci aglomerace.
Výše popsaxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxrovaných povolení u této kategorie zdrojů. Jednorázový nárůst administrativní zátěže provozovatelů přinesou řízení o změnách integrovaných povolxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xnížení emisí u dotčených zdrojů při jasném zakotvení koncepčního a strategického přístupu ke snižování emisí v ČR. Uvedené snížení emisí následně povxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxepšení kvality ovzduší má vliv zejména na prodloužení středního věku lidí, statisticky významné snížení počtu případů onemocnění dýchacích cest a výxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxS je vhodné realizovat variantu 1. Předpokládanou míru dopadů posuzovaného ustanovení na provozovatele zdrojů o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxůmyslových emisích.
§ 9 Programy zlepšování kvality ovzduší, přechodné ustanovení § 38 odst. 3 a přílohy č. 3 a 5
Cíl - Zajištění takové úrovně znečišxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxloze č. 1 zákona. Vytvoření nástroje umožňujícího orgánům ochrany ovzduší zpřísnit podmínky provozu jednotlivých stacionárních zdrojů nebo jejich xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxn PZKO) řešeny podle ustanovení § 7 stávajícího zákona. Jejich zpracování je povinné pro zóny a aglomerace, kde došlo k překročení některého z imisních xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxe o ŽP místní PZKO zpracovat rovněž. Této možnosti však využilo pouze malé procento z celkového počtu obcí. Plnění stanovených cílů v PZKO je v současné dxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kraje PZKO nevnímají jako účinný nástroj ke zlepšování kvality ovzduší.
Varianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Návrh novéhx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxočí imisní limit pro některou ze znečišťujících látek. Počet zón je oproti platnému stavu snížen a uveden v příloze č. 3 návrhu zákona. PZKO bude nově vypxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxm došlo k překročení imisního limitu. Ke zpracování PZKO se přizvou provozovatelé přímo dotčených stacionárních zdrojů, zástupci samosprávy, zástuxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxrstvo nové PZKO nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti nového zákona. Programy musí být aktualizovány v intervalech maximálně tříletých. Jedxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxy zdrojů na těchto územích.
Varianta 2 - Je shodná s variantou 1 s tím rozdílem, že zpracování PZKO bude prováděno jednotlivými kraji jako doposud, ovšex xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxch krajích na rozdíl od postupu členění zón podle přílohy č. 3 návrhu nového zákona.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1 - hodnocení:
Dopad na stxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxvého zákona konzultován se zástupci krajů, kteří s touto změnou v převážné většině souhlasili. MŽP tak vzrostou náklady na zpracování 10 nových PZKO včxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xříspěvku SR pro roky 2011 - 2013. Následné aktualizace programů již přinesou nižší náklady cca 300 tis. Kč na jeden program. Zvýší se byrokratická zátěž xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdy dosud vynakládané na zpracování PZKO cca 0.5 mil. Kč na jeden KÚ, nicméně se budou i nadále podílet na realizaci programových opatření v jejich působnxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxdou vymezovány v pětiletých intervalech na základě ročních klouzavých průměrů znečišťujících látek (v podrobnosti 1 km2). V PZKO budou vyjmenované zxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxptylové studie. Metodiku pro stanovení významnosti příspěvku zdroje stanoví MŽP v metodickém pokynu.
Dopad bude mít rovněž (§ 9 odst. 3) vyhláška minxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxjich dosažení. Negativní dopad ve smyslu přísnější regulace pocítí právě zdroje vyjmenované v PZKO, které budou skupinovým emisním stropům stanovenxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, se zvýší administrativní zátěž spojená s vedením správního řízení o změně povolení provozu nebo o změně integrovaného povolení u dotčených zdrojů. Zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí emisních limitů nebo jiných podmínek provozu či stanovení emisního stropu pocítí provozovatelé stacionárních zdrojů, které mají vliv na zhoršenou xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řádu milionů Kč do zařízení na zamezení emisí a zvýšení provozních nákladů k zajištění požadovaného snížení emisí. U zdrojů, kde již nelze regulovat, mxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xřekračovány imisní limity nebo kde není zavedena obdobná regulace. Na druhé straně přínosem bude zlepšení kvality ovzduší v zatížených oblastech a snxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxe přílohy č. 1, bude třeba realizovat veškerá opatření stanovená v PZKO.
Výhodou varianty 1 je garance předpokladu souladu PZKO v zónách a aglomeracícx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxádaným užitkem realizace nových PZKO (varianta 1) bude zlepšení kvality ovzduší a v důsledku toho příznivý vliv na zdraví lidí (prodloužení průměrnéhx xxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvropské i národní legislativy v oblasti kvality ovzduší (v souladu se směrnicí č. 2008/50/ES). Užitkem programů bude také jasné zakotvení koncepčníhx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xři umisťování nového zdroje).
Výhodou varianty 2 je zachování principu subsidiarity a tím minimalizace nákladů MŽP. Nicméně tato varianta není vhodxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxích hodnot stanovených směrnicí č. 2008/50/ES. Dále účinnost platných PZKO je malá. Změna struktury programu (stanovení závazných částí) a změna komxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxu plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší. Zároveň nulová varianta neumožňuje flexibilně reagovat na zhoršenou úroveň znečištění prostřednictvím regxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxované změně ve vymezení zón a aglomerací doporučujeme variantu 1.
§ 10 Smogová situace (a související příloha č. 6)
Cíl - Omezit znečišťování ovzdušx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limity stanovené prováděcím právním předpisem. Při možnosti vxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxjí regulovat stacionární i mobilní zdroje znečišťování a v současné době jsou uplatňovány především při překračování zvláštních imisních limitů pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xístní regulační řády. V současné době má zpracovaný krajský regulační řád pouze kraj Moravskoslezský a Středočeský. Ostatní krajské a místní regulačxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxna upouští od zpracování krajských regulačních řádů. Orgán ochrany ovzduší stanoví pro případy překročení regulační prahové hodnoty zvláštní podmíxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xudou zahrnuty v povolení k provozu podle § 11 odst. 2 písm. d). Pro krajský úřad platí povinnost informovat ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxuace a její ukončení vyhlašuje i nadále ČHMÚ (jakožto ministerstvem zřízená právnická osoba) a informuje o tom dotčené krajské, případně obecní úřadyx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxogového varovného regulačního systému. O vzniku smogové situace budou dotčené zdroje informovány přímo ČHMÚ. Krajské úřady jsou návrhem nového zákoxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxatného zákona v jejich územní působnosti. Tato úleva se týká kraje Moravskoslezského a Středočeského, které mají v současné době zpracován regulační xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvozu podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění. Ke vzniku smogové situace z důvoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxé hodnoty xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x53/2002 Sb. Sledováním úrovní znečištění pro účely vyhlašování smogové situace bude i nadále pověřen ČHMÚ, stejně jako vyhlašováním vzniku smogové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxným KÚ, dotčeným obecním úřadům a sdělovacím prostředkům. Vícenáklady ČHMÚ hrazené z prostředků SR lze kvantifikovat v průměrné hodnotě cca 0,5 mil. Kxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxidel. V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 14 návrhu zákona, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 návrhu zákona stanovuje orgán ochrany ovzduší zvláštní podmínky provozu. Zvláštní podmínky provxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx bude pro provozovatele znamenat vyšší právní jistotu než dosud. Jedná se o změnu spíše technického charakteru.
Návrh řešení
Varianta 1 vychází z traxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxmy v oblasti kvality ovzduší ji rozšiřuje. Vzhledem ke zjednodušení chodu varovného regulačního systému a vzhledem k významným negativním dopadům exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
§ 11 odst. 1 písm. b)
Cíl - Zajistit
kompetence
, aby Ministerstvo životní prostředí jako ústřední orgán státní sprxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm územním obvodu.
Analýza současného stavu
V současné době umístění stavby pozemní komunikace podléhá řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxkona o ochraně ovzduší není vyžadováno závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace. V oblasti ochrany ovzduší před znečišťujícími látkaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxu zlepšení kvality ovzduší na lokální úrovni (obce). Ke stavbám liniových zdrojů je vyžadováno zpracování a předložení rozptylové studie.
Varianty
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice, včetně umístění staveb úseků těchto komunikací. Součástí žádosti o stanovisko je rozptylová studxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxstění stavby a ke stavbě pozemní komunikace kategorie dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xáklady žadatele (investora).
Varianta 3 - Odpovídá variantnímu řešení č. I návrhu zákona, předkládaného pro jednání vlády, které stanovuje, že Minixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx pozemní komunikace v zastavěném území obce nebo ve vzdálenosti do 100 metrů od zastavěného území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 txxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsu (např. zákon o územním plánování a stavebním řádu). Žadatel o vydání závazného stanoviska k umístění pozemní komunikace předloží rozptylovou studxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxuje, že Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím věcně příslušných odborů výkonu státní správy vydává závazné stanovisko k umístění stavbx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 100 parkovacích stání k řízením vedeným např. podle stavebního zákona. Žadatel o vydání závazného stanovixxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxe o povolení k umístění stavby, resp. ke stavbě významné pozemní komunikace se vydáním závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) návrhu nového zákxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxí prostředí, i k řízením vedeným podle stávajícího zákona, a to především k vyšším kategoriím komunikací. Komplexní náklady pro MŽP s tímto spojené lze xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxu minimalizovány tím, že povolení se vydává již pro etapu řízení o vydání územního rozhodnutí. V případě orgánů veřejné správy nedojde k nárůstu personxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx variantu 3, která upravuje vydání stanoviska nikoliv pouze k umístění staveb a ke stavbám dálnic a silnic, jejichž negativní vliv na kvalitu ovzduší a Žx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrétních lokalit ve městech a obcích s nepříznivými rozptylovými podmínkami nebo s intenzivním provozem. Varianta by se měla vztahovat i na významné zmxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdnost takové stavby s ohledem na rozptylové podmínky v ovzduší nejenom v zastavěném území obce, ale rovněž ve vzdálenosti do 100 metrů od zastavěného úzxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxíl od varianty 3 nepočítá s povinností žadatele získat závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě pozemní komunikace i ve vzdálenosti do 100 metrů xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxmu posouzení. K realizaci varianty 4 se přiklonila vláda na svém zasedání dne 20.7.2011 a tato varianta je tedy předložena jako předmět návrhu zákona.
x xx xxxxx x x x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxšťujících látek nad úroveň imisního limitu.
Analýza současného stavu
Platný zákon v § 6 odst. 1 stanovuje, že imisní limit určující přípustnou úrovex xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxzduší při jejich činnosti. Nicméně v praxi při umisťování nových stacionárních zdrojů dochází k porušování tohoto ustanovení a nové zdroje jsou umisťxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xx xrovozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo k přxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx v lokalitě, kde mají být stacionární zdroj nebo pozemní komunikace umístěny, již překročen, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 pxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmpenzační opatření mohou být stanovena pouze ve vztahu k těm znečišťujícím látkám, pro které jsou nebo provozem nového zdroje budou překročeny imisní xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxcionární zdroje nebo pozemní komunikace mohou být zkolaudovány a uvedeny do provozu až po realizaci kompenzačních opatření.
Povinnost kompenzačníxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího vlivu vypočítává ČHMÚ na základě rozptylového modelu SYMOS. Výpočet probíhá v síti referenčních bodů 1x1 km, a to do vzdálenosti do 200 km od zdroje. x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé zdroje pak jsou z emisní inventury pro rok 2008 převzaty parametry, jako je celková
emise
suspendovaných částic PM10, výška komína, teploxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxa jim přiřazena kompenzační opatření. Kompenzační opatření jsou tedy vyžadována pouze u těch kategorií zdrojů, do nichž reálně patří zdroje znečišťoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ximity s roční dobou průměrování. Jedná se cca o 2 - 4% území ČR. V praxi se bude jednat zejména o kraj Moravskoslezský dále velká města (Praha, Brno, Ostravx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdou KÚ v jejichž územní působnosti dochází k překračování imisních limitů. Ty budou zajišťovat plnění tohoto ustanovení v případě, že se budou kompenzxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xtávajícího zdroje. Ročně lze však očekávat řádově jednotky takových případů u dotčených KÚ, proto nárůst administrativní zátěže s tím spojený bude nexxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxhu nebo je tento imisní limit v lokalitě, kde má být stacionární zdroj provozován, již překročen, může takový zdroj umístit pouze po realizaci kompenzaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxa především v místech, kde má mít nový stacionární zdroj vliv na úroveň znečištění. Pro ukládání kompenzačních opatření bude vypracován metodický pokxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdroje se bude jednat o náklady v řádu milionů Kč. Kompenzační opatření mohou být různého charakteru, zejména snížení emisí ze stávajících zdrojů se soxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxého souhlasu provozovatele tohoto zdroje formou změny povolení provozu. Provozovatelé stávajících zdrojů budou dotčeni tedy pouze v případě souhlaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xa životní prostředí:
I při umístění nového zdroje by měl být dopad na ŽP spíše neutrální, což není negativum. Jedná se o opatření, které má zabránit zhorxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx znečištění v problémových oblastech, lze toto opatření hodnotit jako pozitivní z hlediska životního prostředí.
Návrh řešení
Dle platné legislatixx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xzhledem k této situaci varianta 1 jasně stanovuje pravidla pro umisťování nových zdrojů v oblastech, kde dochází k překračování imisních limitů s ročnx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxmpenzační opatření. Na druhé straně kompenzační opatření by měla vyvážit negativní dopady nového zdroje na místní kvalitu ovzduší, proto lze variantx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx jen stěží kompenzovat. Také je nutno podotknout, že umisťování nových zdrojů není jen v kompetenci orgánů ochrany ovzduší, tuto problematiku by měl řexxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x xxxxxxx xx x x x
xxx x xxxištění správní činnosti při vydávání povolení a stanovisek podle posuzovaného návrhu nového zákona.
Analýza současného stavu
V současné době jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxaven podle § 17 odst. 7, který stanoví, že v případě řízení podle § 17 odst. 1 písm. b) až d) a podle § 17 odst. 2 písm. a) až g) a i) obsahuje vydané rozhodnutx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé podmínky provozování stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší, které obsahují zejména emisní limity znečišťujících látek a další podmínky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé náležitosti žádosti o povolení uvádí příloha č. 5 k vyhlášce č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalšíxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xávrhu nového zákona vychází z úrovně znečištění a PZKO a obsahuje závazné podmínky provozování stacionárního zdroje vyjmenované v posuzovaném ustanxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí vydávají místně příslušné krajské úřady, a u zdrojů podléhajících režimu integrovaného povolení orgány integrované prevence. Společné ustanovenx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe správního řádu.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Obsah povolení provozu (podle § 11 odst. 2 písm. d)) je oproti platnému stavu rozšířen. Zahrnuje i někxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xle předloženého návrhu zahrnuje jak podmínky pro stavbu tak pro provoz stacionárního zdroje a zahrnuje i podmínky zkušebního provozu. Krajským úřadůx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxitivní. Dalším pozitivem je skutečnost, že společné ustanovení § 37 odst. 1 návrhu umožňuje povolovacímu orgánu spojit rozhodování o dvou a více stacxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxsti řízení, může ale být i důvodem k jeho prodlužování.
Dopad na krajské úřady: Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti krajů. Změna systéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe zákonem stávajícím) si vynutí revize integrovaných povolení i povolení podle zákona o ochraně ovzduší, což povede k určitému jednorázovému nárůstu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxecifikovány dále v rámci hodnocení dopadů § 37 odst. 2 návrhu nového zákona.
Dopad na provozovatele: Povolení mají být KÚ vydávána všem zdrojům dnešníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxde počet menší oproti platnému stavu o některé spalovací zdroje v počtu stovek až tisíců. Jedná se o spalovací zdroje se jmenovitým tepelným příkonem od xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xteří již mají u zdroje zpracován provozní řád. Pokud dosud nebyli řád nebo plán povinni zpracovat, vzniknou jim náklady cca 20 až 40 tis. Kč na jeho zpracoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxho posudku podle § 11 odst. 4 návrhu nového zákona a případně, pokud se bude jednat o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) a zdroj bude označen ve slouxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxí může dosáhnout výše nákladů na podání a projednání žádosti o nové povolení až 0,25 mil. Kč/žádost, v průměru však cca 0,1 mil. Kč; u provozovatelů posuzxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xodrobně specifikován s vyššími nároky. Po nabytí účinnosti nového zákona zůstanou v platnosti povolení podle platného zákona, pokud budou v souladu i x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx odst. 4 posuzovaného návrhu na podání žádosti k dispozici přechodné období 2 let od účinnosti zákona. Nicméně při veškerých změnách platných povolení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 je vzhledem k navrhovanému postupu povolování nezbytná. Je vhodná i z toho důvodu, že se počet povolení vyžadovaných u provozovny snižuje na jediné (pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxímu snížení administrativní zátěže podnikatelů (provozovatelů) a krajských úřadů. Tato varianta zajistí zohlednění stávající úrovně znečištění pxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a související ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) Závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje. Přechodné ustanovení § 38 odst. 8
Cíl - Zajistit elixxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxinové struktury (úložiště). Zajištění transpozice významného dílčího ustanovení čl. 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006. Uvedený článek 33 směrnice se vztahuje k činnosti provozovatelů spalovacích zdrxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.
Analýza současného stavu
V případě uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy. Poznámka: Dále v textu jsou postupy a technologie ukládání emisí do podzemních úložišť označovány také jen zkratkou "CCS". CCS lze xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxována posuzovaným ustanovením. Druhou částí je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jinými právními předpisy.
Varianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Návrh nového zákona ukládá, aby provozovatelé všech spalxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původní povolení k provozu uděleno po vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES v platnost (tj. po 25.6.2009), posoudili, v rámci nálexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxu v místě zařízení splněny podmínky dostupnosti vhodného úložiště (úložišť) pro ukládání emisí CO2 do geologických struktur, resp. zda jsou technickx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx. Pakliže provozovatel závazně prohlásí specifikované podmínky za zajištěné, a příslušný orgán ochrany ovzduší (KÚ) jeho závěry schválí (s přihlédnxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxínka, "na základě které bude v místě stacionárního zdroje vyhrazen vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování" CO2 xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxentu ze strany orgánů EU při neprovedení transpozice jmenovaných směrnic.
Vyhodnocení dopadů varianty 1 úzce souvisí se skutečností, že se jedná o stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možnostech geologického ukládání CO2 na území ČR. Uplatnění této technologie CCS v budoucnu bude záviset především na její ekonomické efektivnosti v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxcí rokem 2013 bude směřovat k přechodu na aukční obchodování. Množství povolenek přidělovaných v rámci celé EU zdarma bude lineárně klesat. Pro ČR i někxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx% povolenek, jejichž procento se bude lineárně navyšovat až na 100% v roce 2020. Teplárny budou nakupovat v aukcích zpočátku 20% a v roce 2020 cca 70% dle bxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxí EU dosud neexistuje zařízení CCS, které by uspokojivě korespondovalo s parametry vyplývajícími z transponované směrnice EP a Rady. Odborníci předpxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdpořit, avšak pouze v rozsahu 12 takovýchto projektů v rámci celé Evropy.
Dopad na státní správu: Předmětné ustanovení nemá dopad na státní rozpočet axx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocovat žádost o vydání závazného stanoviska. V případě, že budou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení, stanoví v závazném stanovisku poxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdu uhličitého. Orgán ochrany ovzduší v dohodě s orgánem územního plánování nebo stavebním úřadem následně zajistí, aby byl tento vhodný xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxtnost zde popisovaného řízení před jmenovanými orgány bude velmi nízká.
Dopad na provozovatele spalovacích zdrojů: Přímo dotčeni novou právní úpraxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonu nejméně 300 MWel, kteří budou povinni posoudit, zda jsou pro ně dostupná vhodná úložiště CO2, zda je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxá provozovatel místně příslušnému KÚ spolu se žádostí o vydání závazného stanoviska k umístění stavby. Jsou-li podmínky splněny, KÚ stanoví v závaznéx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x stlačování CO2. Do roku 2020 však v ČR nelze očekávat splnění těchto podmínek a i potom bude takových případů velmi málo. Posouzení podmínek se bude vztaxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení, nebo pokud stavební řízení neproběhlo, původní povolení provozu od 25. června 2009 do nabytí účinnosti nového zákona. Tato povinnost se budx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxení výstavby cca sedmi nových paroplynových elektráren na území ČR, které tyto parametry pravděpodobně budou splňovat. Dále mají být realizovány zásxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhou pohybovat v rozmezí 100 - 200 tis. Kč na jeden subjekt. Pokud budou v budoucnu v některých případech podmínky splněny, bude muset provozovatel počítxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - ani směrnice EP a Rady, ani posuzovaný návrh zákona explicitně neukládají povinnost provozovatele technologii CCS instalovat. Investiční náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pořízení a instalaci zařízení na zachytávání a stlačování CO2. Náklady na zachytávání dnes činí cca 25 - 60 EUR na tunu zachyceného CO2 (zdroj CO2NET2 lexxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xiné organizaci za přepravu a trvalé uložení příslušného množství emisí CO2. Provozovatel bude dále povinen zažádat o posouzení vlivu odlučovacího zaxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxna č. 695/2004 Sb., povinni zjišťovat a vykazovat množství emisí CO2 uložených případně uvolněných v rámci zachytávání. Určitou kompenzací bude úspoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx2 mají právo přístupu k existujícím přepravním sítím a k úložišti za podmínek stanovených v § 14a novely zákona č. 695/2004 Sb., v současné době připravxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxchnologií, mohou využít geologických úložišť na bázi dobrovolnosti, pokud jejich záměry budou shledány x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxidu uhličitého a vzhledem k pozitivnímu příspěvku k řešení problémů souvisejících se změnou klimatu ji lze doporučit.
§ 13 Změna a zánik povolení prxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx současné právní úpravy lze emisní limity nově stanovit pouze podle § 9 odst. 4 stávajícího zákona, dále pak i podle § 17 odst. 2 písm. f). U zdrojů, u kterýcx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ximit zpřísnit orgán integrované prevence. Povolení nebo závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. b) až d) a § 17 odst. 2 písm. c), d), e), f), h) a i) stávaxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdávala v období od 1.6.2002 do 17.7.2009 nejdéle na dobu 5 let.
Varianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Odpovídá předloženému xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpěvek k překročení imisního limitu, krajský úřad zahájí správní řízení o změně povolení k provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) za účexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxdané povolení pokud došlo ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo pokud se u předmětného stacionárního zdroje ukládá kompenzační opatřxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxlení provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a KÚ toto povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu ministerstvu na vědomí.
Vyhodnocení nákxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ximitů případně zpřísnění nebo stanovení doplňujících technických podmínek provozu či stanovení emisního stropu. Zpřísnění podmínek pak může znamexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx provozních podmínek technicky dosažitelné a zároveň by měly přihlížet k přínosům a nákladům, které toto stanovení vyvolá. Na závěr je nutno podotknouxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí dopad na dotčené provozovatele by však měl být vyvážen zlepšením kvality ovzduší a zlepšením životní pohody obyvatel v místě a snížením zátěže životnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxačních opatření a zároveň není předem znám výčet dotčených zdrojů. Ještě méně časté budou případy ukládání kompenzačních opatření podle § 11 odst. 5 až x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí posuzovaných ustanovení pozitivní dopad na provozovatele, protože na rozdíl od stávajícího zákona, který
de facto
předepisoval povinný přezkum pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xovolení pravidelný přezkum (integrovaného) povolení podle jmenovaného zákona (minimálně jednou za 8 let).
Návrh řešení
Změny navržené ve variantx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxity. Tento negativní dopad na dotčené provozovatele by však měl být vyvážen zlepšením kvality ovzduší, zlepšením životní pohody obyvatel v místě a sníxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxlity ovzduší, považujeme za pozitivní a doporučujeme k realizaci variantu 1.
§ 14 Nízkoemisní zóny
Cíl - Umožnit obcím, na jejichž území dochází k přxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxích vozidel s častější zajížďkou do center měst k jejich obměně za modernější s lepší emisní kategorií.
Analýza současného stavu
Stávající zákon přixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxladních imisních limitů obdobná opatření nestanoví, pouze jejich možnost připouští a doporučuje v osnovách programů snižování emisí a programů zlepxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxnty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některéhx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxzu motorových silničních vozidel (dále jen "nízkoemisní zóna"). Obec v nařízení vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdou objízdné úseky dálnic a silnic pro provoz motorových vozidel v příměstských oblastech osvobozeny od výběru mýtného.
Vyhodnocení nákladů a přínoxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx která také ponese náklady na její realizaci. Obce vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, obce s rozšířenou pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá obec pravděpodobně ponese náklady na vymezení nízkoemisní zóny příslušnými dopravními značkami. Pro tyto účely lze využít svislou dopravní značku xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxí cena svislé dopravní značky zóny s ukotvením je přibližně 5 000 až 6 000 Kč. Policii ČR v případě realizací nízkoemisních zón přibudou nové
kompetence
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxé s vytištěním emisních plaket a jejich distribucí. Plakety budou poskytovány za úplatu, aby se pokryly jejich výrobní náklady. Ministerstvo může vydxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xR označována Euro normou postupně xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxel návrhu předpokládá cenu režijní s malou obchodní přirážkou (celkem maximálně v řádu desetikorun).
Dopad na soukromý a veřejný sektor: Příslušné oxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxtelé starších vozidel s horší emisní kategorií. Míra pozitivního dopadu pro obyvatele ve smyslu snížení znečištění ovzduší a snížení hlučnosti z doprxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zóny očekává ve velkých městech, kde dochází k překračování imisních limitů a pokud lze zajistit objízdné dopravní spojení po silnici stejné nebo vyššx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xglomerací a snížení expozice obyvatelstva znečišťujícím látkám. Provoz dopravy způsobuje vícero negativních účinků jako produkci emisí do ovzduší xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxodních emisích. Podíl emisí prašných částic z dopravy společně s otěry pneumatik a sekundárním znečištěním činil v roce 2007 předběžně 34%. Podíl doprxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvat, protože bude záležet na tom, kolik obcí předmětného ustanovení využije. Nákladovost opatření bude značně rozdílná podle velikosti obce. Lze očexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx10 či PM2,5), kde je možné zajistit průjezd obcí po objízdné trase bez omezení, a kde se doprava významně podílí na kvalitě ovzduší v centru města.
Návrh xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxní osobní dopravy vztahovala. Nízkoemisní zóny by se však prakticky měly týkat pouze velkých měst, která mají zajištěnou obslužnost městskou hromadnxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxezení dopravy, které by obec nastavila. Sníží se také rizika pro zdraví obyvatel. Vedlejším pozitivním efektem bude stimulace řidičů k omlazení vozovxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xteré stanoví mimo jiné způsob zařazování vozidel do emisních kategorií, a na obcích do jaké míry toto ustanovení využijí a aplikují v jejich místní půsoxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vybírání a vymáhání poplatků za znečišťování ovzduší. Zajistit, aby příjmy z poplatků byly alokovány co nejefektivněji. Zohlednit a zajistit propoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a aby provozovatelé usilovali o snížení emisí tam, kde je to možné. Přispět k efektivnímu plnění cílů, které MŽP vytyčilo v oblasti ochrany ovzduší či k xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxých emisích).
Analýza současného stavu
Stávající zákon (§ 19 a následující) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxrávci poplatků na jednotlivých stupních jsou stanoveny orgány krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí. Poplatky vybírají a vymáhají orgány celní sxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xo obce, přičemž příjmy musí být využity na ochranu ŽP. Sazby poplatků nebyly upraveny od jejich zavedení v roce 1991. Poplatky, jejichž výše nedosahuje xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxdrobně popsány v úvodní kapitole "Charakteristika současného stavu kvality ovzduší v ČR". Tabulka č. 1 uvádí vývoj celkových národních emisí nejvýznxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx environmentálních poplatků na ekonomiku podniků: 2006 vs. 2010" (UJEP ve spolupráci s ČSÚ, Ústí nad Labem, 2008) (dále jen "analýza UJEP"). V analýze bxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xkonomických ukazatelích: tržby celkem, výkonová spotřeba a přidaná účetní hodnota. Analytickým vzorkem bylo 1 719 podniků (největší znečišťovatelxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxI1/52/07 "Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. etapa EDR" byl rozvinut postup pro propočet administrativních nákladů státní spráxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní výnosy z těchto poplatků.
Závěry analýzy:
Výsledky analýzy ukazují, že současné sazby poplatků nepůsobí na analyzované podniky motivačxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xe podíl pohyboval v rozmezí do 5%.
• Podíl poplatků na výkonové spotřebě se v roce 2006 pohyboval v průměru na hodnotě 0,02% a u téměř 100% respondentů se pxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxého objemu) jsou subjekty z odvětví, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepelné energie a ‚výroba základních kovů a hutních výrobků?. V roce 2010 by výraxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxkým změnám nemělo dojít.
V r. 2006 celkem 21 podniků (což je necelé 1,5% celkového souboru s 1 719 podniky) platilo kumulativně 80% poplatků. V r. 2010 by xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx----------I------I----------------I---------------I--------I------------I
I Znečišťující I Rok I 
Emise
zvláště I Množství I Platné I Předepsxxx x x xxxxx x x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx x xxxxx x x x x x x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxx x x x x xxxxxxxxxx x xxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x x x xx xxx x x xxx x xx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx--------I---------------I I------------I I I 2003 I - I 11 434 I I 34 302 I I I------I----------------I---------------I I------------I I I 2004 I 13,3xxxx x xx xxx x x xx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx x xx xxx x x xx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------------I I------------I I I 2006 I 13,1/5,0 I 53 247 I I 159 741 I I--------------I------I----------------I---------------I--------I--xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x x x xxx xxx x x xxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxx xxx x x xxx xxx x x xxxxx--I----------------I---------------I I------------I I I 2004 I 183,8/6,3 I 181 681 I I 181 681 I I I------I----------------I---------------I I---xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx x x xxx xx1 I I--------------I------I----------------I---------------I--------I------------I I NOx I 2002 I - I 147 297 I 800 I 117 838 I I I------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxx xxx x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx,1/6,1 I 141 150 I I 112 920 I I I------I----------------I---------------I I------------I I I 2005 I 139,2/4,2 I 188 930 I I 151 144 I I I------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------I I CO I 2002 I - I 151 263 I 600 I 90 758 I I I------I----------------I---------------I I------------I I I 2003 I - I 151 452 I I 90 871 I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx x x xx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I------------I I I 2005 I 150,0/6,0 I 59 520 I I 35 712 I I I------I----------------I---------------I I------------I I I 2006 I 160,2/4,7 I 113 692 I I 68 2xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x x x x x x xxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I I------------I I I 2003 I - I 8 047 I I 16 094 I I I------I----------------I---------------I I------------I I I 2004 I 20,2/4,3 I 8 882 I x xx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx x xx xxx x x xx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I I------------I I I 2006 I 18,2/3,1 I 15 966 I I 31 932 I I--------------I------I----------------I---------------I--------I------------I I xxx x xxxx x x x x x x xxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x x x x xxx x x x xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I------------I I I 2004 I 16,1/12,0 I 2 572 I I 2 572 I I I------I----------------I---------------I I------------I I I 2005 I 15,9/14,3 I 5 605 I I 5 605 I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx x xx xxx x x xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I--------I------------I Zdroj Statistická ročenka ŽP, 2007 1) Zdroj dat ve sloupci Zprávy o životním prostředí za příslušný rok
Tabulxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh v roce 2006
I--------------------I----------I---------------------------I----------------------------I
I Kategorie zdroje I Počet  I  Celkxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x          x xxxxxxxx x      xxx xxx     x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx x
x  xxxxxx xxxxxx  x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------I----------------I
I  legislativy)  I     I Množství I Úhrn poplatků I Množství I Úhrn poplatků I
I          I     I zpoplat. I předepsaných I zpoplat. I předexxxxxxx x
x          x     x  xxxxx  x xx xxxx xxx x  xxxxx  x xx xxxx xxx  x
x          x     x      x        x      x        x
x          x     x xx x xxxx x        x xx x xxxx x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------I----------------I
I Zvláště velké, a I  7 129 I 524 531 I  459 990  I 13 245  I   14 410   I
I  velké zdroje  I     I      I        I      I        I
I--------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxx xxxxxx  x xx xxx x  xx xxx x   xx xxx  x  xxxx  x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------I---------------I-----------I----------------I
I Celkem (v tis. Kč) I  -   I 556 869 I  492 328  I 13 335,5 I  14 911,7  I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx
xlavních znečišťujících látek k emisím ostatních zpoplatněných látek.
(Podíl poplatků jednotlivých znečišťujících látek z celkové sumy všech zpopxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx
x xříjmy za ostatní zpoplatněné znečišťující látky tvoří 3%
Příjmy z poplatků podle kategorie zdrojů v roce 2007
• zvláště velké a velké zdroje generovaxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I--------------------------------------I
I  Rok   I Příjmy SFŽP z poplatků I Příjmy SFŽP složka ovzduší celkem 1) I
I (k 31.12.) I             I                   I
I      I    (v mix xxx    x       xx xxx xxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxx  x     xxxxx     x        xxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I--------------------------------------I
x  xxxx  x     xxxxx     x        xxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxx  x     xxxxx     x        xxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxI-------------------------I--------------------------------------I
I  2008  I     542,7     I         -          I
I------------I-------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxx  x      xxx      x         x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xx xxxxžka "příjmy SFŽP složka ovzduší celkem" zahrnuje poplatky za 
  znečišťování ovzduší, pokuty, úroky z půjček, splátky půjček (112 mil.), 
  postih za neoprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xarianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Sazby poplatků (viz tab. č. 8) jsou stanoveny na základě měrných nákladů na odstranění dxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xnvestic a dalších opatření za účelem snížení emisí. Konečné sazby poplatků pro r. 2021 jsou převzaty z analýzy provedené experty VŠE a IEEP ("Návrh vhodxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxplatněny jsou pouze 4 hlavní znečišťující látky. Správa poplatků odpovídá návrhu zákona. Poplatek bude automaticky předběžně vyměřen prostřednictxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xvě období - na léta 2012 - 2016, a na období od roku 2017 dále. Provozovatel je povinen oznámit výši poplatku správci poplatku prostřednictvím integrovaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xo prověření správnosti údajů vykázaných provozovatelem do ISPOP vydává rozhodnutí o poplatku. Poplatky vybírají a vymáhají celní úřady. Správa poplxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxtků je do roku 2016 příjmem SFŽP a od roku 2017 přísluší SFŽP 75% výnosu a 25% přísluší KÚ, na jehož území se zdroj nachází.
Varianta 2 - Odpovídá posuzovanxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mírně poupraveny ve srovnání se sazbami stávajícími, jsou uvedeny v příloze č. 9 posuzovaného návrhu nového zákona a do r. 2016 včetně se jedná o stálé hoxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x násobek sazeb původních, tj. na 2 násobek sazeb r. 2021. Poté již zůstanou konstantními. Provozovatel je povinen oznámit výši poplatku správci poplatxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxplatku, resp. správcem daně ve smyslu zákona č. 337/1997 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je pro fázi vyměřování stanoven míxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xýnos z poplatků je do roku 2016 příjmem xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu je posuzovaným návrhem zavedeno vstřícné opatření v podobě podstatného snížení sazeb poplatků v přípxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx formulováno v § 15 odst. 6 návrhu a je posouzeno samostatně (viz dále).
Varianta 3 - Sazby poplatků jsou navýšeny o inflační položku odpovídající obdobx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxmu návrhu zákona (viz varianta 2). Poplatek bude automaticky vyměřen prostřednictvím systému ISPOP. Zpoplatněny jsou zdroje vyjmenované v příloze čx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxhož území se zdroj nachází. Varianta 3 by mohla být rozšířena i o případnou pravidelnou valorizaci sazeb poplatků v letech 2011 až 2021 o podíl inflace.
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I------------I
I Znečišťující I Varianta I   Varianta 1   I      Varianta 2     I Varianta 3 I
I  látka   I 0 platné I           I                I  (Kč/t)  I
I       I sazby  I           I     (návrh xxxxxxx    x      x
x       x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      x
x       x     x xxxxx xx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx x      x
x       x     x xx xxxx x  x021  I - 2016 (Kč/t) I  (Kč/t)   I      I
I       I     I (Kč/t) I (Kč/t) I        I        I      I
I--------------I----------I----------I----------I---------------I---------------I---xxxxxxxxxx
x   xxx   x x xxx  x x xxx  x xx xxx x   x xxx   x  xx xxx   x  x xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I   SO2   I 1 000  I 1 400  I 16 000 I   1 350   I   4 900   I  2 500  I
I--------------I----------I----------I----------I---------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx   x  xxx  x x xxx  x xx xxx x   x xxx   x   x xxx   x  x xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I------------I
I   VOC   I 2 000  I 2 800  I 97 000 I   2 700   I   9 800   I  5 000  I
I--------------I----------I----------I----------I---------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxí tabulka č. 10).
I--------------I------------------------------------------------------------------------I
I Znečišťující I        Projektovaxx 
xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx x xxxx x xxx9 I 2020 I 2021 I I--------------I-------------I-------------I-------------I-------------I----------------I I TZL I 12 058,7 I 11 200 I 10 300 I 10 xxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxx xxx x xx x00 I 62 000 I <= 62 000 I I--------------I-------------I-------------I-------------I-------------I----------------I I NOx I 139 524,8 I 100 xxx x xx xxx x xx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx I 18 500 I 18 500 I 18 500 I <= 18 500 I I--------------I-------------I-------------I-------------I-------------I----------------I Zdroje datx xxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx-------------I-----------------------------------------------------------------------I
I Znečišťující I         Poplatky za kalendářní rok (mil. xxx         x
x  xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       x    xxxxxxxx x   x    xxxxxxxx x   x    xxxxxxxx x   x
x       xxxxxxxxxxxxI-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I       I r. 2012 - I r. 2021 I r. 2012 I r. 2021* I r. 2010 I r. 2021 I
I       I  2016  I      I      I      I      I      I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx   x  xx   x  xxx  x  xx   x  xxx  x  xx   x  xx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I   SO2   I  253  I  992  I  244  I  304  I  453  I  155  I
I--------------I-----------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx   x  xxx  x  x xxx  x  xxx  x  xxx  x  xxx  x  xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------I-----------I-----------I
I   VOC   I  53   I  1 795  I  51   I  181  I  95   I  93   I
I--------------I-----------I-----------I-----------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxxx  x  xxx  x  x xxx  x  xxx  x  xxx  x  xxx  x  xxx  x
x  xxxxxx  x      x      x      x      x      x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-----------I-----------I-----------I
Vysvětlivka: *Konečné sazby u varianty 2 předepsány až na r. 2022 a jsou dvojnásobkem 
sazeb r. 2021. 
Vyhodxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxatele ke snižování emisí znečišťujících látek případně k zavádění nových nízkoemisních zařízení šetrnějších k ŽP. Současná výše sazeb za tunu zpoplaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xalorizovány od jejich zavedení v roce 1991. Z těchto důvodů plyne potřeba úpravy stávajících sazeb poplatků, jejich několikanásobná valorizace, příxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxní sektor: Vedlejší funkcí poplatků je generování příjmů státních a veřejných rozpočtů a jejich následné využití pro ochranu ŽP.
Alokace
výnosů poplxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x z 25% na územně příslušný KÚ. Po roce 2016 dojde k výraznému navýšení příjmů SFŽP a krajů. Tato i všechny dále hodnocené varianty zrušují oproti platné lexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxha č. 1 stávajícího zákona). Jejich
emise
by nadále měly být regulovány pouze legislativními a administrativními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxň je posunuta spodní hranice výběru poplatků z 500 Kč na 5 000 Kč, důvodem bylo zohlednění transakčních nákladů na výběr poplatků. Tím pádem dojde k význaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x období let 2010 až 2016 lze očekávat zpoplatnění maximálně u cca 1 500 zdrojů.
Ke zvýšení výnosů v letech 2012 - 2016 plynoucího z navržené úpravy sazeb u xxxx xxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx emisí bude dosažení příjmů cca 5,7 mld. Kč (z toho cca 4.3 mld. Kč by náleželo SFŽP a 1,4 mld. Kč krajům).
Vybírání a vymáhání poplatků budou provádět celnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxtek nebo jejich stanovených skupin na pouhé 4), což povede ke zjednodušení celého systému zpoplatňování a přinese zvýšení jeho ekonomické efektivnosxxx
xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a střední zdroje by byla alokována jako příjem KÚ. Tyto příjmy jsou účelově určeny (viz § 15 odst. 14) na financování opatření v oblasti ochrany ŽP. V důslxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtu cca 32 000) pro fázi vyměřování poplatků. Z procesu zpoplatňování hlavní množiny tzv. středních zdrojů vypadávají oproti stávajícímu stavu orgxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xnešní množina zpoplatněných zvláště velkých, velkých a středních zdrojů bude odpovídat zdrojům jmenovaným v příloze č. 2 návrhu nového zákona).
V prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxyměří. V následujících letech bude
agenda
narůstat v důsledku nárůstu sazeb. Na druhou stranu od roku 2010 funguje nový a efektivnější ohlašovací sysxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o poplatku nuceny ověřovat celý rozsah dosud zpoplatňovaných látek (cca 20 položek), nýbrž pouze 4. Administrativní zátěž KÚ plynoucí z předmětného uxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxou mít však mít kraje k dispozici pracovníky uvolněné z výkonu jiných aktivit.
Obce s rozšířenou působností již nebudou správci poplatků u středních zxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxatky vychází z principu "znečišťovatel platí". Nejvíce dotčeny předmětným ustanovením budou podnikatelské subjekty provozující zvláště velké, vexxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx výrazně negativní. Sazby poplatků pro druhou fázi zpoplatňování jsou u varianty 1 převzaty z podkapitoly 5.1. analýzy provedené experty VŠE a IEEP ("Nxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelů (výpočet výše poplatku, plnění ohlašovací povinnosti) spojené s redukcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x20 položek), nýbrž pouze 4 látky zpoplatňované podle návrhu nového zákona. Na tomto místě je vhodné uvést, že již dnes existují softwarové nástroje pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxinistrativní zátěž je tedy snížena a hlavní podíl činností při bilancování, vykazování a zpoplatňování emisí spočívá v technické práci zjišťování dax xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdávání výkazu emisí a výpočtu poplatku elektronicky prostřednictvím ISPOP. Toto hodnocení administrativní zátěže platí pro všechny diskutované vaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 15 odst. 10 návrhu, který je obdobný se stávajícím zákonem. Tento systém je použitelný u všech diskutovaných variant.
Nesporně pozitivní dopad bude mxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxlo motivovat provozovatele ke snižování emisí hlavních znečišťujících látek. Mělo by přispět ke snižování zátěže životního prostředí látkami poškoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx produkce hlavních znečišťujících odvětví.
Dopady varianty 2 - hodnocení:
Jedná se o variantu konkrétně použitou v posuzované verzi návrhu nového zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatků je generování příjmů státních a veřejných rozpočtů a jejich následné využití pro ochranu ŽP.
Alokace
výnosů poplatků je u varianty 2 v prvním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. Oproti variantě 1 nedojde do r. 2016 včetně k navyšování příjmů SFŽP. Výnos má být stabilizován na úrovni cca 500 mil. Kč/rok a jeho výhradním příjemcem xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxanty 2 nedojde. Naopak do jisté míry hrozí pokles výnosu způsobený poklesem emisí z modernizovaných zdrojů. Po r. 2016 dochází k výše diskutovanému nárxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxb u TZL, SO2, NOx a VOC ani v případě varianty 2 nedojde. Vybraných cca 500 mil. Kč bude příjmem SFŽP. Celkovým efektem výnosu pro rok 2020 dle návrhu zpoplaxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x022 vzrostou společně se sazbami na 2 násobek a v letech následujících budou pravděpodobně klesat.
Vybírání a vymáhání poplatků budou provádět celní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxem s tím podstatným rozdílem, že v oblasti přínosů (
alokace
výnosů poplatků v období po r. 2016) bude roční příjem KÚ výrazně nižší (pouze 225 mil. Kč/rox xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxěžným vyměřováním poplatku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxu působností již nebudou správci poplatků u středních zdrojů znečišťování a v důsledku toho u nich dojde ke snížení administrativní zátěže, částečně nx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvem, zcela shodné s variantou 0. Další dopady - snížení administrativní zátěže provozovatelů spojené s redukcí zpoplatněných látek, nový postup předxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Od r. 2016 se předpokládá nárůst celkové výše poplatků za znečišťování ovzduší a to až na hodnotu cca 0,9 mld. Kč/r. 2021, resp. na hodnotu cca 1,8 mld. Kčxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xako střední zdroje) nedojde při zpoplatnění podle varianty 2 většinou (z cca 93%) k překročení limitní hranice pro vyměření poplatku ve výši 5 000 Kč/prxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxchto zdrojů (provozoven) nemají (dle definice provedené v § 17 odst. 3 nejsou tito provozovatelé poplatníky ve smyslu zákona). Provozovatelům většícx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe snižování emisí hlavních znečišťujících látek, zejména v porovnání s variantou 1.
Dopady varianty 3 - hodnocení:
Navýšení sazeb po zohlednění infxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xravidel vyměřování, výběru a vymáhání poplatků by odpovídala posuzovanému návrhu zákona (variantě 2). Administrativní zátěž spojená se správou popxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxektronickým postupem vyměřování poplatků popsaným v rámci hodnocení variant 1 a 2. Oznamovací povinnost by byla plněna prostřednictvím ISPOP. Dopadx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx x xarianty 3 směrována na SFŽP.
Ve srovnání s variantou 0 by se SFŽP v letech 2012 až 2016 adekvátně zvýšily příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší. Z konxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxanty 3 ve výpočtu ročního výnosu poplatků za r. 2010 vede k souhrnné částce cca 900 mil. Kč. Na rozdíl od předešlých variant není vývoj sazeb s časem explicxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx 2010 vykazují u zpoplatněných látek klesající trend, lze předpokládat, že i po případných valorizačních úpravách sazeb bude uvedená částka výnosů přxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxŽP z poplatků adekvátně nižší.
Dopady na soukromý a veřejný sektor: Varianta 3 nenaplňuje dostatečně princip "znečišťovatel platí". Dotkne se podnixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxení administrativní zátěže provozovatelů. V rámci projektu VaV MŽP SPII4I1/52/07 "Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. etapa EDRx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) byly simulovány dopady na makro úrovni. Metodikou ExternE byly posouzeny škody ze znečištění na lidském zdraví, materiálech a ekosystémech. V rámci xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bude možné posoudit dopady na jednotlivé domácnosti. Pomocí výše zmíněných makroekonomických modelů byly analyzovány dopady zavedení poplatků dle xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxou ve srovnání s referenčním scénářem (tj. scénářem, který předpokládá zachování současné úpravy poplatků) minimální. Velmi malé celkové ekonomickx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřeby. Vzhledem k tomu, že konečná spotřeba je hlavní složkou HDP, je i dopad na celkovou hrubou produkci ekonomiky minimální. Vzhledem k nízkým dopxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxerminantem poptávané práce. Co se týče ceny paliv, zvýšení sazeb poplatků se nejvíce projeví na růstu cen uhlí, které je relativně environmentálně nárxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoté se však snižuje a v roce 2030 by cena uhlí měla být o 0,1% vyšší než v referenčním scénáři. Relativně vysoký nárůst ceny, který však představuje ve svém xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx K nejmenšímu nárůstu oproti výchozímu období, tj. od posledního roku před zavedením nových sazeb poplatků, dojde v případě elektřiny, jejíž reálná cexx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxba uhlí. Zvýšení sazeb poplatků nebude mít žádný efekt na ekonomický výstup, HDP a cenový index. Změna v poplatcích nebude mít negativní dopad na většinx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxkci dojde k mírnému snížení nezaměstnanosti o cca 0,3%. Změna v poplatcích povede také k výrazným pozitivním efektům na celkový blahobyt, který se zvýšx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxantami 1 a 2. Ačkoliv bude pravděpodobně dosaženo pozitivního trendu snižování emisí, nebude jeho míra dostatečná. Nižší výnos vybraných poplatků znxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxtivující ke snižování emisí (jak vyplývá z doložených analýz). Možnosti SFŽP realizovat dotační programy nebudou významně posíleny ani po r. 2016. Přxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx organismů a především negativní dopady na lidské zdraví.
Tabulka č. 11: Kvantifikace přínosů a nákladů všech variant.
Poznámka: Upozorňujeme, že úxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx--------I-----------------I---------------I------------------------I--------------I
I   Varianta   I   Přínosy   I  Kč/rok   I     Náklady    I  Kč/rok  I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x     x xxxxxxxx xxxx  x xxx xxxx xx x xxxxx xxxxx x xýběr,  I 10,0 mil. Kč I
I          I poplatků SFŽP  I        I vymáhání poplatků   I       I
I          I         I 2,0 mld. Kč I            I 3,6 mil. Kč I
I          I Kvalita ovzduší I        I Administrativní zátěž, I       I
I          I a ŽP      I        I správxx xxxxxxxx    x xxxx xxxx xx x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxx  x xxxx xxxx xx x
x          x         x        x xxxxxx x xx      x       x
x          x         x        x            x xxxx xxxx xx x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x       x
x          x         x        x            x xxx xxx. Kč I
I          I         I        I Administrativní zátěž, I       I
I          I         I        I provozovatelé     I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I zvláště velké, velké  I       I
I          I         I        I zdroje celkem     I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I střední zdroje celkem I       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x       x
x          x         x        x xxxxxxxx xxxxxxx x   x       x
x          x         x        x xxxxxxxxx xxxxxx x   x       x
x          x         x        x xxxxx xxxxxxxx     x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------------I------------------------I--------------I
I     1     I ORP - snížení  I 6, 48 mil. Kč I Celní úřady - výběr,  I 7,0 mil. Kč I
I          I administrxxxxxx x        x xxxxxxxx xxxxxxxx   x       x
x  xx xx xxxx   x xxxxxx     x xxx xxxx xx x            x xxx xxxx xx x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x          x xxxxxxxx xxxx  x xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx       x  x,5 mil.  I
I          I poplatků SFŽP  I        I            I       I
I          I         I        I zvláště velké, velké, I 5,0 mil. Kč I
I          I Kvalita ovzduší I        I střední zdroje - MŽP  I       I
I          I a ŽP      I        I ISPOP         I 4,0 mil. Kč I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        x xx x xxxxxxx      x xxx xxxx xx x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxx     x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxx  x       x
x          x         x        x xxxxxx xxxxxx     x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx I       I
I          I         I        I velkých, velkých a   I       I
I          I         I        I středních zdrojů -   I       I
I          I         I        I platí poplatky     I       I
I-------------------I-----------------I---------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x     x xxxxxxx     x        x xxxxx xxxxx x xxxxxx  x xxx xxxx xx x
x          x xxxxxxxxxxxxxxx x        x xxxxxxxx xxxxxxxx   x       x
x   x xx xxxx   x xxxxxx     x xxx8 mil. Kč I            I 2,0 mil. Kč I
I          I         I        I Administrativní zátěž, I       I
I          I ORP - snížení  I 4,28 mld. Kč I vyměřování       I 0,5 mil. Kč I
I          I administrativní I        I            I       I
I          I zátěže     I 1,42 mlxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx x xxx  x       x
x          x xxxxxxxx xxx  x xxx xxxx xx x xxxxx         x xxx xxxx xx x
x          x xxxxxxxx xxxx  x        x            x       x
x          x         x        x xx x xxxxxní      I 5,7 mld. Kč I
I          I Příjemce 25%  I        I administrativní zátěže I       I
I          I poplatků KÚ   I        I            I       I
I          I         I        I Administrativní zátěž, I       I
I          I Kvalita ovzduší I        I provozovatelé     I       I
I          x x xx      x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxx  x       x
x          x         x        x xxxxxx xxxxxx     x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x       x
x          x         x        x xxxxxxxx xxxkých a   I       I
I          I         I        I střed. zdrojů - platí I       I
I          I         I        I popl.         I       I
I-------------------I-----------------I---------------I------------------------I------xxxxxxxxx
x     x     x xxx x xxxxxxx  x xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx  x xxx xxxx xx x
x          x xxxxxxxxxxxxxxx x        x xxxxxxxx xxxxxxxx   x       x
x  xx xxxxxxxxx  x xxxxxx     x xxx xxxx xč I            I 2,0 mil. Kč I
I   zákona    I         I        I Administrativní zátěž, I       I
I          I Příjemce 100%  I 2,0 mld. Kč I vyměřování       x xxx xxxx xx x
x          x xxxxxxxx xxxx  x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x
x          x xxxxxxx xxxxxxx x        x xxxxxxx xxxxxx x xxx  x       x
x          x x xx      x        x xxxxx         x xxx xxxx xx x
x          x         x        x            I       I
I          I         I        I KÚ - zvýšení      I 0,5 mld. Kč I
I          I         I        I administrativní zátěže I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I Administrativní zátěž, I       I
I          I         I        I provozovatelé     I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I zvláště velkéx xxxxx  x       x
x          x         x        x xxxxxx xxxxxx     x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x       x
x          x         x        x xxxxxxxx xxxxxxx x   x       x
x          x         x        x xxxxxxxxx xxxxjů -   I       I
I          I         I        I platí poplatky     I       I
I-------------------I-----------------I---------------I------------------------I--------------I
I     2     I ORP - snxxxxx  x xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx  x xxx xxxx xx x
x          x xxxxxxxxxxxxxxx x        x xxxxxxxx xxxxxxxx   x       x
x   x xx xxxx   x xxxxxx     x xxxxxxx xx  x            x xxx xxxx xx x
x          x         x        x xxxxxistrativní zátěž, I       I
I          I Příjemce 75%  I 225 mil. Kč I vyměřování       I 0,5 mil. Kč I
I          I poplatků SFŽP  I        I            I       I
I          I         I 3,0 mld. Kč I zvláště velké, velké, I 5,0 mil. Kč I
I          I Přxxxxxx xxx  x        x xxxxxxx xxxxxx x xxx  x       x
x          x xxxxxxxx x xx  x        x xxxxx         x xxx xxxx xx x
x          x         x        x            x       x
x          x xxxxxxx xxxxxxx x        x xx x xxxxxxx      x xxx xxxx xx x
x          x x xx      x        x xxxxxxxxxxxxxxx zátěže I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I Administrativní zátěž, I       I
I          I         I        I provozovatelé     I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I zvláště velké, velké  I       I
I          I         I        I zdroje celkem     I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I střední zdrxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x       x
x          x         x        x xxxxxxxx xxxxxxx x   x       x
x          x         x        x xxxxxxxxx xxxxxx x   x       x
x          x         x        x xxxxx xxxxxxxx     x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I------------------------I--------------I
I     2     I ORP - snížení  I 6,48 mil. Kč I Celní úřady - výběr,  I 7,0 mil. Kč I
I          I administrativní I        I xxxxxxxx xxxxxxxx   x       x
x  x xx xxxx x  x xxxxxx     x xxxx xxxx xx x            x xxx xxxx xx x
x   xxxxxx    x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x  xxxxxxxxxxxxx  x xxxxxxxx xxx  x xxx xxxx xx x xyměřování       I 0,5 mil. Kč I
I          I poplatků SFŽP  I        I            I       I
I          I         I 3,0 mld. Kč I zvláště velké, velké, I 5,0 mil. Kč I
I          I Příjemci 25%  I        I střední zdroje - MŽP  I       I
I          I poplatků - KÚ  x        x xxxxx         x xxx xxxx xx x
x          x         x        x            x       x
x          x xxxxxxx xxxxxxx x        x xx x xxxxxxx      x xxx xxxx xx x
x          x x xx      x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x          x         I        I provozovatelé     I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I zvláště velké, velké  I       I
I          I         I        I zdroje celkem     I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I střední zdroje celkem I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I Provozovatelé zvláště I       I
x          x         x        x xxxxxxxx xxxxxxx x   x       x
x          x         x        x xxxxxxxxx xxxxxx x   x       x
x          x         x        x xxxxx xxxxxxxx     x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I--------------I
I     3     I ORP - snížení  I 6,48 mil. Kč I Celní úřady - výběr,  I 7,0 mil. Kč I
I          I administrativní I        I vymáhání poplatků   I       I
I  Od účinxxxxx  x xxxxxx     x xxx xxxx xx x            x xxx xxxx xx x
x  xxxxxxx xxxxx  x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx  x xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx       x xxx xxl. Kč I
I následná průběžná I poplatků SFŽP  I        I            I       I
I valorizace sazeb. I         I        I zvláště velké, velké, I 5,0 mil. Kč I
I          I Kvalita ovzduší I        I střední zdroje - MŽP  I       I
I          I x xx      x        x xxxxx         x xxx xxxx xx x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xx x xxxxxxx      x xxx xxxx xx x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x       x
x          x         x        x xxxxxxxxxxxxx     x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxxx  x       x
x          x         x        x xxxxxx xxxxxx     x       x
x          x         x        x            x       x
x          x         x        x xxxxxxx xxxxxx xxxkem I       I
I          I         I        I            I       I
I          I         I        I Provozovatelé zvl.   I       I
I          I         I        I velkých, velkých a   I       I
I          I         I        I středních zdrojů -   I       I
I          I         I        I platí poplatky     I       I
I-------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpertíz a výsledných přínosů pro kvalitu ovzduší je možno považovat postup zvolený v posuzovaném návrhu nového zákona podle výše specifikované variaxxx x xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxlatků. Zde se však naskýtá otázka, zda razantní navýšení sazeb by nemohlo vést k podstatnému omezení konkurenceschopnosti a ekonomické stability pláxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdu příjmu SFŽP oproti současnému stavu. Mělo by provozovatelům poskytnout období na provedení investic ke snížení emisí, aby výraznější navyšování pxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxou zlepšit ŽP a snížit dopady na zdraví obyvatelstva.
Fiskální výnosy poplatků podle varianty 2, byť podstatně nižší než u varianty 1 a zakonzervované xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxných návrhem nového zákona zde není posílena.
Podle závěrů analýzy UJEP lze odhadovat, že podíl navýšených poplatků (k roku 2020) na tržbách, by se u věxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxy 1 se tento negativní dopad na provozovatele zejména po r. 2016 zvýší.
Varianta 3 dopad na provozovatele a podnikatelskou sféru minimalizuje. Pokud bx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxpodstatný, v r. 2020 (v důsledku předpokládaného snížení emisí) nulový.
Návrh řešení
Aplikace citované varianty 2 v posuzovaném návrhu nového zákoxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xnižuje administrativní zátěž provozovatelů, optimalizuje postupy vyměřování, vymáhání a vybírání poplatků s ohledem na zátěž prováděcích orgánů sxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxny díky redukci počtu zpoplatněných látek a využití postupů automatizovaného oznámení, vyměření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxzbu poplatku při provedení opatření za účelem trvalého snížení emisí zpoplatněných znečišťujících látek u zdroje.
Analýza současného stavu
Stávaxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxdního stacionárního zdroje prokazatelně zahájí u tohoto zdroje práce za účelem snížení emisí zpoplatněné znečišťující látky alespoň o 15% a splní dalxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xoplatku za znečišťování ovzduší po dobu realizace opatření. Odklad placení části záloh poplatku správce poplatku povolí od prvního dne měsíce následxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxd končí posledním dnem měsíce, ve kterém bylo doručeno písemné oznámení provozovatele o ukončení prací správci poplatku. Plánovanou dobu realizace pxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmu úřadu do 7 dní ode dne nabytí jeho právní moci. V § 22 zákon umožňuje prominutí odložené části poplatku v případě úspěšné realizace opatření, v opačném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xěsíců ode dne, kdy zjistil skutečnosti rozhodné pro vydání takového rozhodnutí. Kopii vydaného rozhodnutí zasílá místně příslušnému celnímu úřadu dx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxí
emise
znečišťujících látek o definované množství 50% emisí referenčního roku 2010, bude mu povoleno snížení poplatku o 50%, tzn. že sazba poplatku pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxi uvedenými v příloze č. 9 návrhu zákona.
Varianta 2 - Pokud provozovatel u zdroje sníží
emise
znečišťujících látek o definované množství 50% emisí rexxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtantní v čase. Efekt pro provozovatele je tedy v porovnání s variantou 1 výhodnější.
Varianta 3 - Jedná se o postup použitý v rámci posuzovaného návrhu. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke snížení ročních emisí tuhých znečišťujících látek nejméně o 30%, oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý nejméně o 55%, oxidů dusíku vyjádřených xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxch s nejlepšími dostupnými technikami dle informací zveřejňovaných Evropskou komisí, pokud je dolní hranice stanovena, u zpoplatněné znečišťující xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxjlepší dostupné techniky, dosahuje nižší emisní koncentrace nežli 50% hodnoty specifického emisního limitu u zpoplatněné znečišťující látky, může xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxní správu: Vzhledem k tomu, že se o uplatnění zvýhodněných sazeb poplatků bude rozhodovat v rámci vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku, nepřinese pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxutí bude ohlašováno v rámci automatického předběžného vyměření poplatku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxvé kapitoly MŽP.
Rozsah využití ustanovení o zvýhodnění sazeb provozovateli stacionárních zdrojů nelze přesně odhadnout. Počet žádostí bude nevysxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxuzovaného ustanovení neutrální až mírně negativní.
Dopad na soukromý a veřejný sektor: Posuzované ustanovení je z hlediska provozovatelů zdrojů vexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx: Bude pozitivní, v okolí dotčeného zdroje lze očekávat zlepšení kvality ovzduší v míře korelující s emisní mohutností zdroje.
Návrh řešení
Variantx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxOB
§ 16 Povinnosti osob
§ 16 odst. 2 (s navazující přílohou č. 10)
Cíl - Snížit
emise
znečišťujících látek ze sektoru vytápění domácností. Dosáhnoux xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxasného stavu
Pro výrobce kotlů (na pevná paliva pro ústřední vytápění do jmenovitého tepelného výkonu 300 kW) je při uvádění na trh závazná ČSN EN 303 - 5x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxí vybraných znečišťujících látek (CO, prach a organický uhlík). Při uvádění na trh v ČR postačuje plnit parametry nejhorší emisní třídy 1. (Typy kotlů nx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxřívací a zplynovací.)
Ze studie zaměřené na environmentální dopady stacionárních spalovacích zdrojů a stanovení jejich technických a emisních parxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxhořívací a prohořívací kotle s ručním přikládáním (pořizovací cena 20 000 - 25 000 Kč, kotle do výkonu 25 kW), které splňují pouze emisní třídu 2 či 1 podle xxx xx xxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xředstavují však mírně přes 10% prodávaných kotlů v roce 2007. Všechny kotle s automatickým přikládáním splňují nejpřísnější třídu účinnosti i emisí čx x xxxxx xxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx.
Dle statistik Asociace podniků topenářské techniky bylo v roce 2007 prodáno cca 40 tis. kotlů o jmenovitém výkonu do 50 kW (z toho 25% splňujících emisxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxí cca 70 - 80%.
Varianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu. Při uvádění na trh spalovacích zdrojů na pevná paliva pro ústřední vytápění do jmenovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxx x xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že osoba uvádějící na trh spalovací zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústřednxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xožadavky tabulky části I a od 1.1.2014 požadavky části II přílohy č. 10 k návrhu. Požadavky na účinnost kotlů příloha č. 10 nestanovuje.
Varianta 2 - Je sxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtě 1.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Předmětná regulace uvádění výrobků na trh nemá dopad na státní rozpočet.
Dopad na výrobce spalovacích kotlů:
Rxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Příloha č. 10 návrhu zákona stanovuje pro uvádění na trh emisní parametry pro kotle na pevná, plynná a kapxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo zákona (předpokládaný rok 2011) do konce roku 2013 platné pro uvádění na trh parametry části I, které u samočinných kotlů přibližně odpovídají nejkvaxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxku 2014 budou platit pro uvádění na trh ještě přísnější požadavky na minimální účinnost a emisní parametry části II. Tyto parametry splňují především kxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxavkům (kotle emisní třídy 1 a 2). Sortiment většiny výrobců zahrnuje škálu kvalitních kotlů až po méně kvalitní. Tito výrobci, jejichž majoritním odbyxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxrobních nákladů. Ztráty pocítí i výrobci, jejichž sortiment bude nevyhovující pouze zčásti. Tyto závěry vychází z konzultací s významnými výrobci koxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xplikace varianty 2 by podstatně zmírnila dále popsané dopady. Jestliže nepřizpůsobí své výrobky novým požadavkům, může u nich dojít k významným ztrátxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dotovaných kotlích na biomasu. Výrobcům těchto kotlů se úměrně zvýší odbyt a tržby. Konzultované subjekty také ve shodě považují parametry pro zdroje xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxzačních kotlů. Jeden z konzultovaných subjektů také upozornil na jednotky emisních parametrů přílohy č. 10 (původně č. 9) návrhu pro kotle na pevná palxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdávají. Pravděpodobně ani žádná zkušebna v EU s nimi nepracuje, proto doporučujeme předkladateli tuto skutečnost zvážit.
Dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch kotlů) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebny musí přizpůsobit zkušební postupy případně vybavení tak, aby byxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xoku 2014 pouze kvalitní nízkoemisní kotle, výrazně se zvýší jejich pořizovací náklady. Dotčení provozovatelé budou muset při pořizování nového kotlx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xa cca 40 000 Kč a po roce 2014 až na 60 000 Kč a více. Dopady pocítí citelněji sociálně slabší občané. Dojde také ke snížení rozdílu pořizovacích nákladů kotxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jmenovitém tepelném příkonu 15 kW až 300 kW včetně sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je vhodné regulovat uvádění xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x zásadě přijmout variantu 1. Vzhledem k tomu, že v ČR stále dominují v prodeji méně kvalitní kotle na pevná paliva, které nesplňují emisní parametry částx x x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xx xávrhu a doporučujeme ponechat alespoň roční přechodné období, tzn. realizovat variantu 2.
§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Zhxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvání ovzduší.
Analýza současného stavu
V současnosti jsou stacionární zdroje rozděleny na kategorie zvláště velkých, velkých, středních a malých xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxsti provozovatelů v návaznosti na významnost zdrojů vyjádřenou jejich kategorií.
Varianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Oxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxe druhového výčtu činností vyjmenovaných v příloze č. 2.)
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1
Dopad na provozovatele:
Návrh nového zákona stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxovaných v příloze č. 2 se jedná spíše o technickou změnu, kdy rozsah povinností je zachován v obdobném rozsahu, jak ho stanovuje stávající zákon. Nová je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x 11 odst. 5 až 7). Náklady spojené s provedením kompenzačních opatření k redukci emisí stávajícího zdroje bude však hradit žadatel o umístění nového zdrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxoj může být i narušení kontinuity provozu z důvodu obnovy či náhrady zařízení ke snižování emisí. Dopady jsou konkrétně vyčísleny u příslušných věcnýcx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxozu. Dopady spojené s přezkumem povolení a s povolovacím řízením jsou vyhodnoceny v rámci hodnocení dopadů ustanovení § 37 odst. 2.
Dopad na provozovaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxy č. 615/2006 Sb. Provozovatelé zemědělských zdrojů nemají stanoveny emisní limity místo toho mají povinnost plnit plán zavedení zásad správné zeměxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xrovozní řád, který je součástí PSZP. Výpočtem dle emisních faktorů vykazují
emise
amoniaku.
Návrh nového zákona bude mít pozitivní dopad na provozoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxání ročních emisí NH3. Pro vykazování emisí ze zemědělských zdrojů se dle sdělení zpracovatele využijí data Výzkumného ústavu zemědělské techniky. Txxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xo ISPOP, resp. do integrovaného registru znečišťování. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe bude nahrazen provozním řádem. Jedná se prakticxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle stávajícího zákona za provozní řády ve smyslu zákona nového.
Návrh řešení
Postup podle varianty 1 má pozitivní dopad na podnikatele chovu hospxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávající inventarizační povinnosti související s emisemi amoniaku a methanu a navazující zpoplatňování emisí. Povolovací povinnost je zjednodušxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxu siřičitého z malých spalovacích zdrojů na území ČR.
Analýza současného stavu
Stávající zákon v příloze č. 11 uvádí seznam paliv, jejichž spalování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxu zakázat. V praxi obce tuto možnost využívají zřídka. Seznam paliv v příloze č. 11 stávajícího zákona je shodný s výčtem paliv uvedeným v posuzovaném usxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxxxx x uvádí seznam paliv, která nadále nebude možné (bude zakázáno) spalovat ve stacionárních spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xízká. Prodej hnědého uhlí energetického malospotřebitelům je zakázán ustanovením § 3 vyhlášky č. 13/2009 Sb. Těžba lignitu je na území ČR v současnoxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxezeny jako palivo, vzhledem k jejich vlastnostem jsou však ještě v některých místech jako palivo využívány, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojích plně odůvodnitelný. Hlavním užitkem realizace tohoto zákazu je významné zamezení emisím oxidu siřičitého a prachu a to mj. z hlediska mikrokxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxmi podstatnou část sídelního útvaru. Pozitivní účinky na zdraví obyvatel a jejich životní pohodu budou nesporné. Zvýšení nákladů z důvodu náhrady lacxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxložit navíc cca 90 mil. Kč (v průměru tedy 4 500 Kč/domácnost.rok). Prakticky se nejedná o změnu oproti současnému stavu pouze je definitivní zákaz spalxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxích kapacit.
Návrh řešení
Aplikace varianty 1 je velmi vhodná z hlediska kvality ovzduší v obcích a městech ČR.
§ 19 Povinnost zajištění minimálníhx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxu, že text nadepsaných ustanovení je převzat ze stávajícího zákona (zde jako § 3a až § 3c), není dle metodiky hodnocení dopadů regulace (RIA) nezbytné na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxA) zákona, kterým byla provedena novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xrávních předpisů Evropských společenství upravujících použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších (směsných) pxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxlep pod identifikačním číslem RACK88DANF90.
Z uvedených důvodů dále pouze doplňujeme specifikované komplexní hodnocení dílčí novely stávajícího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xiopaliva (biolíh, metylester řepkového oleje, ad.) v míře vyžadované mezinárodními závazky, které ČR přijala v oblasti ochrany klimatu. Jde o splněnx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady č. 2009/30/ES ze dne 23.4.2009, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejůx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice č. 93/12/EHS, upravující povinnosti ČR jako členského státu EU a osob uvádějících motorové benzixx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a využívání mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů. Dále se jedná o částečnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx30/ES, u těch jejích ustanovení, která jsou identická s ustanoveními Směrnice č. 2009/30/ES, a která spadají do
gesce
předkladatele posuzované novexxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xčinnosti novelou provedenou zákonem č. 180/2005 Sb. doplněn o ustanovení předepisující dotčeným osobám přidávat biopaliva jako složku motorových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxivá paliva byly stanoveny kvóty minimálních přídavků biopaliv v procentech na období let 2007 - 2009 s časovým nárůstem. Tuzemští i zahraniční výrobcix xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx dne 29.4.2010, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších pxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh hmot a zavádění kritérií udržitelnosti biopaliv je výše popsaná novela stávajícího zákona schvalovaná v 1. pololetí r. 2011. Postup předkládání a scxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxnechání současného stavu. Zachování současného znění legislativní úpravy beze změn jiných než formálních, zejména gramatických nebo editačních.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxíkových plynů z pohonných hmot, resp. právní úpravy aplikace kritérií udržitelnosti biopaliv jsou identická s posuzovaným návrhem zákona nového. Náxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxajícího zákona vřazena jeho dílčí monotematickou novelou projednávanou vládou ČR v období listopad 2010 až únor 2011 (identifikační číslo databáze Exxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxpravní účely neskýtá příliš mnoho možností věcně významného variantního řešení k řešení použitému stávajícím zákonem. Pouze k institucionálnímu zaxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxo oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely nebo osoby, které dodávají na daňové území ČR pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro výrobce a prodejce vysokoprocentních směsných pohonných hmot adekvátních motorovým benzinům, resp. motorovým naftám, avšak nomenklaturně již x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxoprocentních i vysokoprocentních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou (byla) schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v I. čtvrtletí r. 2011. (viz též vysvětlení v předchozích odstavcích) jako plně zajišťujíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxerá je stávajícím zákonem plně zajištěna. V případě právní úpravy § 19, § 20 a § 21 posuzovaného návrhu se jedná se o významné opatření při ochraně klimatixxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxdobně velmi blízké, dojde k jejich společné, lépe řečeno časově shodné, implementaci. Proto jsou dopady ustanovení § 19 až § 20 na státní správu (MŽP, MZxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona na státní rozpočet.
HLAVA VI - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 32 Autorizace
Cíl - Zajištění odborných autxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxcí zákon požaduje ve svém § 15 autorizaci osob k výkonu činností. Autorizaci osob provádí MŽP. Dnes jsou oproti návrhu nového zákona autorizovány i činnxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Postupovat podle návrhu nového zákona. Zcela novými jsou záměry autorizovat osoby k ověřování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxě stanovená prováděcím právním předpisem.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Dopady varianty 1 na autorizované osoby jako podnikatelské subjekty se nexxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxá autorizace osob k činnosti ověřování biopaliv podle § 19 a § 20 se bude vztahovat na činnosti malého počtu ověřovaných osob.
Zaměstnanost se v důsledkx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xaft a souladu biopaliv s kritérii udržitelnosti podle § 19 a § 20 zvýší celkově o cca 50 fyzických osob.
Návrh řešení
Po zhodnocení dopadů a přínosů pro žxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtných pro uplatňování zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů.
Analýza současného stavu
V současné době provádí posuzování úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxmací o úrovních znečištění ČHMÚ, jako právnická osoba zřizovaná MŽP.
Varianty
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Činnosti uvedexx x x xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxosů
Podle varianty 0 v současné době činnosti uvedené v § 35 odst. 1 vykonává ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxm. Zároveň pověření může být vydáno pouze osobě, která disponuje dostatečnou personální a odbornou kapacitou k provádění činnosti, pro kterou by byla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xuset být nižší oproti současnému stavu. Varianta 1 může přispět v pozitivním smyslu k vytvoření konkurenčního prostředí oproti variantě 0, kdy ČHMÚ má xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxlatnění této změny oproti současnému stavu.
HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 37 Společná ustanovení
§ 37 odst. 2 a navazujíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxré tomuto procesu podléhají.
Analýza současného stavu
V současné době je vazba mezi stávajícím zákonem o ochraně ovzduší a zákonem o integrované prexxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xx xx xx x xxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x xxsm. c) a d) a § 17 odst. 2 písm. a) až i) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxiv současně,
- ukládání zpracování a schvalování plánů snižování emisí u zdrojů,
- ukládání zpracování a schvalování plánu zavedení zásad správné zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x k jejich změnám,
- povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu,
- povolení k záměrxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xechnologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů,
- povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu, včxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxčišťovat ovzduší, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu,
- povolení k výrobě nových technologií, výxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu,
- povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání texxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxledem na charakter změny i takové emisní limity, které nejsou obsaženy pro daný stacionární zdroj v prováděcím právním předpisu, případně zpřísnit stxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxhu síry v kapalných palivech pro stacionární zdroje,
- povolení k pokračování provozu stacionárního zdroje po uplynutí lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxzu) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle jiného právního předpisxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpady provedení aktualizačních změn ve stávajících povoleních vydaných jak podle zákona o integrované prevenci tak i podle § 17 stávajícího zákona. Prxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a povolovací proces se řídí výhradně podle § 11, případně podle § 12 a § 13 návrhu (viz též hodnocení těchto ustanovení výše). V rámci povolovací činnosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxisovaných změn v povolování na dotčené orgány státní správy a na další účastníky řízení kvantifikujeme pouze u ČIŽP. U ostatních nevzniknou podstatné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Změna systému povolování podle nového zákona o ochraně ovzduší a ustanovení formulujícího návaznost nového zákona na zákon o integrované prevenci (x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxvému nárůstu administrativních nákladů u orgánů ochrany ovzduší, orgánů integrované prevence i u provozovatelů zdrojů (zařízení). Vzhledem k tomu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxu stovek až tisíců), bude se jednat o rozsáhlou jednorázovou akci, která si vynutí nárůst pracovníků orgánů ochrany ovzduší a orgánů integrované prevexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxěru na každý KÚ, tzn. cca 20 pracovníků celkem. Toto navýšení si vyžádá po dobu 3 let celkové mzdové náklady cca 7 mil. Kč/rok a jednorázové náklady na matexxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxtupně od roku 2016 navyšovat při zachování sazeb poplatků dle návrhu zákona.
Dopad na orgány ČIŽP: Vzhledem k tomu, že změny prováděné v povoleních budxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxální vybavení.
Dopad na provozovatele zdrojů podléhajících integrovanému povolování: Ustanovením § 37 odst. 2 a § 12 posuzovaného návrhu, upravujíxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxého návrhu. V § 38 odst. 4 je stanoveno přechodné období 2 let poskytnuté dotčeným provozovatelům k podání žádosti o nové povolení provozu. Toto ustanovxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxh provozovatelé i povolovací orgány (KÚ jako orgány integrované prevence) začít konat bezprostředně od data účinnosti nového zákona o ochraně ovzdušxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxeré sice byly uvedeny do provozu před nabytím účinnosti nového zákona, ale kterým dosud nebylo vydáno povolení podle stávajícího zákona, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xnečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 k posuzovanému návrhu a zároveň nepodléhající zákonu o integrované prevenci v počtu řádu tisíců až desexxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxh zdrojů. V případě středních zdrojů, které mají povinnost získat povolení (zdroje vyjmenované v příloze č. 2) bude počet menší oproti současnému stavx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xení oproti stávajícímu zákonu posuzovaným návrhem regulováno). Po nabytí účinnosti nového zákona zůstanou v platnosti povolení podle platného zákoxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xusí každý dotčený provozovatel požádat o změnu povolení s tím, že je mu na základě přechodného ustanovení § 38 odst. 4 posuzovaného návrhu k dispozici přxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xově stanovených podmínek provozu již bude vydáváno povolení podle nového zákona. Celkový počet zdrojů, jejichž provozovatelé budou povinni požádat x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxe stávajícího, již provozovaného zdroje nebudou vysoké tehdy, pokud již má u zdroje zpracován provozní řád, resp. plán zavedení zásad správné zemědělxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxají pouze zdroje označené ve sloupci C přílohy č. 2 k zákonu. Dalších cca 7 tis. Kč vynaloží provozovatel na zpracování odborného posudku podle § 11 odst. x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx cca 100 tis. Kč za rozptylovou studii. U některých velkých provozovatelů posuzovaných podle zákona o ochraně ovzduší může dosáhnout výše nákladů na poxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxé prevenci budou náklady stejné nebo vyšší zejména proto, že obsah žádosti o vydání změny integrovaného povolení je podrobně specifikován s vyššími náxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxýza současného stavu
Stávající právní úprava zajišťuje vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší prostřednictvím Věstníku MŽP a to s pravidelxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Varianta 0 - Ponechání současného stavu.
Varianta 1 - Návrh nového zákona zavádí změnu v rozdělení zón a aglomerací a navrhuje jejich uvedení v přílozx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zóny Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko.
Varianta 2 - Rozdělení zón podle správnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxdou součástí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx xxxxxtárních měst aglomerací. Za hlavní užitek akční územní organizace při sledování, vyhodnocování a řízení kvality ovzduší je nutno považovat očekávanx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xe jeví využití varianty 1 z důvodu podstatného snížení administrativní náročnosti prací spojených s řízením programů zlepšování kvality v zónách a agxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu stávajícímu
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I------xxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxx  x xxxxxxxxxx x  xxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxxxx x  xxxxxx  x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x       x      x       x   xxxxx   x xxxxxxedky I          I  náklady  I          I
I  subjekt  I      I       I         I      I - Vlastní příjmy I       I          I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx     x x x    x xx xxxxxxxxx x x        x xxx xxxx  x x         x x xxxx xx  x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x       x      x xxxxxx x xxx x         x xxxxxx   x          x       I kapitoly 315    I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx     x x x    x xx xxxxxxxxx x x        x xxx xxxx  x x         x xx xxxx xx  x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x       x      x xxxxxx x   x         x xxxxxx   x          x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx    x
x       x      x xxxx     x         x      x          x Kč/rok)   I          I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I----------xxxxxxxxxxx
x xxx     x x xxxx   x xx xxxxxxxxx x         x xxx xxxx  x          x x      x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x       x      x xxxxxx x   x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxx xxx    x
x       x      x xxxx     x         x      x          x       x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I MŽP     I § 14    I Od účinnxxxx x x        x xxx xxxx  x x         x x xxxx xx  x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x       x      x xxxxxx xx  x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxx xxx    x
x       x      x xxx     x         x      x          x       x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I MŽP     I § 15    I Od r. 2012  I -        I 2 mil.   I -         I 2 mil. Kč  I Sx xxxxxxxxxxxxxxx x
x       x      x       x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I--------------I--------------------I
I MŽP     I § 20-§ 21 I Od účinnosti I -        I 0,8 mil.  I -         I 2,5 mil. Kč I SR prostřednictvím I
I       I      I zákona    I         I Kč/rok   I          x       x xxxxxxxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I MŽP celkem        I Od roku 2012 I -        I 3,6 mil.  I 0,7 mil. Kč/rok  I 17 mil. Kč  I SR prostřednictvím I
I             I do r. 2016  I         I Kč/rok   I          I       I kapitoly 315    I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx        x xx xxxu 2017 I -        I 2,8 mil.  I 0,7 mil. Kč/rok  I -      I SR prostřednictvím I
I             I nadále    I         I Kč/rok   I          I       I kapitoly 315    I
I-------------I------------I--------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx     x x xxxx xx x xx xxxxxxxxx x x        x xxx xxxx  x x         x xxx xxxx xč I SR prostřednictvím I
I       I      I zákona    I         I Kč/rok   I          I       I kapitoly MZe    I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx     x x x    x xx xxxxxxxxx x x        x x     x x         x x xxxx xx  x xxxxxxxxx xx xx  x
x       x      x xxxxxx x   x         x      x          x xxxxx xxx  x xxxxočtu krajů -  I
I       I      I roky     I         I      I          I mil. Kč/rok) I příspěvek na výkon I
I       I      I       I         I      I          I       I státní správy -  I
I       I      I       I         I      I          I       I přílohy č. 5 a 7  I
I       I      I       I         I      I          I       I zákona o SR    I
I-------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx     x xxxxxx   x xx xčinnosti I -        I 6,8 mil.  I -         I 3 mil. Kč  I Příspěvek SR do  I
I       I §11/9, § I zákona 3   I         I Kč/rok   I          I       I rozpočtu krajů -  I
I       I 37/2    I roky     I         I      I          I       I příspěvek na výkon I
I       I      I       I         I      I          I       I sxxxxx xxxxxx x  x
x       x      x       x         x      x          x       x xxxxxxx xx x x x  x
x       x      x       x         x      x          x       x xxxxxx x xx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I--------------I--------------------I
I KÚ     I § 15/1   I Od účinnosti I -        I 0,5 mil.  I -         I -      I Příspěvek SR do  I
I       I      I zákona do r. I         I Kč/rok   I          I       I xxxxxxxx xxxxx x  x
x       x      x xxxx     x         x      x          x       x xxxxxxxxx xx xxxxx x
x       x      x       x         x      x          x       x xxxxxx xxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-------------------I--------------I--------------------I
I KÚ     I § 15/1   I Od roku 2017 I -        I 0,5 mil.  I - 225 mil. Kč/r. I -      I Příspěvek SR do  I
x       x      x xxxxxx    x         x xx     x xxxx xxxxxxx x  x       x xxxxxxxx xxxxx x  x
x       x      x       x         x      x xxx xxxx xxxxx  x       x xxxxxxxxx xx xxxxx x
x       x      x       x         x      x xxxxx       x       x xxxxxx xxxxxxx   x
x       x      x       x         x      x          x       x xxxxxxx xxxxxx x  x
x       x      x       x         x      x          x       x xxxxxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I ORP     I § 15/1   I Od účinnosti x x        x x xxxx   x x         x x      x xxxxxxxxx xx xx  x
x       x      x xxxxxx    x         x xxxx    x          x       x xxxxxxxx xxxx x  x
x       x      x       x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxxx xx xxxxx x
x       x      x       x         x      x          x       x xxxxxx xxxxxx x  x
x       x      x       x         x      x          x       x xxxxxxx x. 6    I
I       I      I       I         I      I          I       I zákona SR.     I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx     x x xx    x xx xxxxxxxxx x x        x x xxxx   x xx xxxx xxxxxx  x xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xx xx  x
x       x      x xxxxxx    x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxx xxxx x  x
x       x      x       x         x      x          I       I příspěvek na výkon I
I       I      I       I         I      I          I       I státní správy -  I
I       I      I       I         I      I          I       I příloha č. 6    I
I       I      I       I         I      I          I       I zákona o SR    I
I-------------I------------I--------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx    x x xxx x xx x xx xxxxxxxxx x x        x xxx xxxx  x xxx xxxx xxxxxk  I -      I SR prostřednictvím I
I       I      I zákona    I         I Kč/rok   I          I       I kapitoly 315    I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx    x x xxxx   x xx xxxxxxxxx x x        x x xxxx   x x         x x      x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx   x      x xxxxxx    x         x Kč/rok   I          I       I kapitoly 312    I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx    x x xx    x xx xxxxxxxxx x x        x x     x x         x xxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx   x      x xxxxxx xx  x         x      x          x       x xxxxxxxx xxx    x
x       x      x xxx     x         x      x          x       x          x
xx------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
x xxxxx    x x xx    x xx xxxxxxxxx x x        x xxx xxxx  x x         x x      x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx   x      x xxxxxx    x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
x xxxx    x x xx x x  x xx xxxxxxxxx x x        x xxxx xxxx x x         x xx x xxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x       x      x xxxxxx    x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I ČHMÚ    I § 3, § 5  I Od účinnosti I -        I -     I -         x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx  x
x       x      x xxxxxx x xx x         x      x          x xxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xx  x
x       x      x       x         x      x          x xxxxxx    x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I ČHMÚ    I § 10    I Od účinnosti I -        I 0,5 mil.  I -         I -      I SR prostřxxxxxxxxx x
x       x      x xxxxxx    x         x xxxxxx   x          x       x xxxxxxxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I--------------I--------------------I
I CENIA    I § 15/1   I Od účinnosti I -        I 0,7 mil.  I 1,3 mil. Kč/rok  I -      I SR prostřednictvím I
I       I      I zákona    I         I Kč/rxx   x          x       x xxxxxxxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
I CENIA    I § 15/6   I Od účinnosti I -        I -     I -         I 0,5 mil. Kč I SR prostřednictvím I
I       I      I zákona 1 rok I         I      I          I       I kapitoly 315    I
I-------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx   x x xxxx   x xxxxnaje r. I -        I -     I 60 mil. Kč/rok  I -      I Rozpočty      I
I       I      I 2014     I         I      I          I       I domácností     I
I-------------I------------I--------------I-----------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx   x x xxxx   x xx xxxxxxxxx x x        x x     x xx xxxx xxxxxx  x x      x xxxxxxxx      x
x       x      x xxxxxx    x         x      x          x       x domácností     I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx   x x xxxxxx  x xx xxxxxxxxx x x        x x     x x x x xxxx xxxxxx x x      x xxxxxxxx      x
x       x      x xxxxxx    x         x      x          x       x xxxxxxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I Podnikatelé I § 6    I Od účinnosti I -        I -     x x xxxx xxxxxx   x xx xxxx xx  x xxxxxxx xxxxxxx  x
x       x      x xxxxxx    x         x      x          x       x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I--------------I--------------------I
I Podnikatelé I § 8    I Od účinnosti I (1,1 mil. Kč)  I -     I -         I 1,1 mil. Kč I Finance podniku  I
I       I      I záxxxx x   x         x      x          x       x          x
x       x      x xxxx     x         x      x          x       x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------------------I
x xxxxxxxxxxx x x xxxx   x xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx   x x     x x         x x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx  x
x       x      x xxxxxx    x         x      x          x xxxx     x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I Podnikatelé I § 12/4, § I Od účinnosti I (300 xxxx xxx  x x     x x         x xxx xxxx   x xxxxxxx xxxxxxx  x
x       x xxxx    x xxxxxx x   x         x      x          x xxxx xxxx  x          x
x       x      x xxxx     x         x      x          x       x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
I Podnikatelé I § 15/1   I Od účinnosti I 9 mil. Kč/rok  I -     I 500 mixx xxxxxx  x x      x xxxxxxx xxxxxxx  x
x       x      x xxxxxx xx xx x         x      x          x       x          x
x       x      x xxxx     x         x      x          x       x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-------------------I--------------I--------------------I
I Podnikatelé I § 15/1   I Od roku 2017 I 9 mil. Kč/rok  I -     I 900 mil. Kč/rok  I -      I Finance pxxxxxx  x
x       x      x xx xx xxxxx x         x      x          x       x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------------------I
I Podnikatelé I § 15/1   I Rok 2022 a  I 9 mil. Kč/rok  I -     I 1 800 mil. Kč/rok I -      I Finance podniku  I
I       I      I násl.    I         I      I          I       I          I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxé I § 16/2   I Od r. 2013  I -        I -     I -         I 50 mil. Kč  I Finance podniku  I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxx x xx x xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x x     x xx xxxx xxxxxx  x x      x xxxxxxx xxxxxxx  x
x       I      I zákona    I         I      I          I       I          I
I-------------I------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxx x xx x xx xxxxxxxxx x         x x     x x x xxxx xxxxxx  x x      x xxxxxx xxxxxxx x  x
x       x      x xxxxxx    x         x      x          x       x xxxxx xxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxx------------I--------------I-----------------I------------I-------------------I--------------I--------------------I
Konzultované xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxcké fakulty UK a zástupci IEEP (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku).
- Věcný podklad zákona byl prezentován dne 5.6.2008 na veřejném odbxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a odborné veřejnosti.
- Návrh paragrafovaného znění nového zákona byl hlavním tématem 4. ročníku odborné konference "Ochrana ovzduší ve státní spráxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxí ústav, Policejní prezidium ČR, Arnika, Evropská environmentální agentura (elektronicky), Svaz měst a obcí.
- Příprava návrhu nového zákona byla pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xrajích. Z těchto konzultací vyplynulo, že zástupci KÚ převážně souhlasili s přesunem
kompetence
zpracování Programů zlepšování kvality ovzduší z jxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxní a poplatků. (2. jednání proběhlo 12.2.2009, diskutovány byly poplatky za malé spalovací zdroje variantně daň z nemovitostí). Další konzultace s MF xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxo variantě silné protiargumenty. Výsledky konzultace vedly k vypuštění původního § 15 z návrhu nového zákona. Byla konzultována také dělená
kompetenxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xedoucí pracovníci ČHMÚ v Praze - Komořanech. S ČHMÚ byla konzultována problematika monitoringu imisí suspendovaných částic, činností za smogových sxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x9.1.2009.
- Investice v ochraně ovzduší (§ 15 původního návrhu nového zákona - viz Eklep, září 2009), její definice a procedurální nastavení bylo diskxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxpočet ve výši 100% uznatelných nákladů investice, předkladatel připomínku akceptoval. Argumenty zazněly také k nízkému hornímu stropu investice. Nxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvodního § 15 z návrhu zákona vyřazeno.
- Problematika nízkoemisních zón a smogových situací byla konzultována s Magistrátem hlavního města Prahy, Inxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxximachem, IS, MŽP, CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Dle této konzultace byly odhadnuty náklady na vytvoření centrální databáze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xpalovacích zdrojů, kterou měly na svém katastrálním území udržovat obce s rozšířenou působností.
- Potřeba personálního posílení ČIŽP v důsledku roxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xosákem CSc. ředitelem odboru ochrany ovzduší ČIŽP. ČIŽP vznesla své konkrétní požadavky na personální posílení v rámci vnitřního připomínkového řízxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx x x xx x x xxxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxích parametrů pro uvádění malých spalovacích zdrojů (kotlů) na trh a s tím související dopady byly konzultovány se třemi významnými výrobci kotlů. Výsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xilničních vozidel x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxilem, generálním sekretářem, České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), a Ing. Václavem Loulou, ředitelem úseku pro jakost, společxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxchnickým ředitelem, společnosti Preol a.s., Lovosice, výrobcem FAME.
- Dne 1.7.2010 bylo uskutečněno jednání u kulatého stolu, organizované MŽP, nx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svazů (SPD ČR, HK ČR), a dalších institucí.
IV. Návrh řešení - závěrečné shrnutí
Hlavní nulová varianta není akceptovatelná, protože v novém zákonx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xměrnic ve stanovených termínech je spojeno se sankcemi, které může Evropská komise uplatnit vůči těm členským státům, které tyto požadavky neplní.
Nxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených platnou legislativou (českou i evropskou). Dalším faktorem je spíše stagnující kvalita ovzduší, která stále představuje méně či více záxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí změny vyplývající z transpozice směrnic ES a zároveň zefektivní nástroje, které stávající zákon v ochraně ovzduší uplatňuje. Návrh jednotlivých zmxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xoporučení, které jsou odlišné od některých ustanovení posuzovaného návrhu.
Implementace a vynucování
Návrh nového zákona o ochraně ovzduší zpracxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx bude podle novely zákona mimo jiné zodpovědné za zpracování hlavních programových dokumentů v oblasti ochrany ovzduší (programy ke zlepšení kvality xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgány budou krajské úřady, obecní úřady, a OÚ obcí s rozšířenou působností, které zajišťují v přenesené působnosti výkon státní správy ochrany ovzdušx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxzovatelům zdrojů znečišťování bude vykonávat i nadále ČIŽP. Na území vojenských újezdů vykonávají státní správu v ochraně ovzduší újezdní úřady a Minxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxatními orgány ochrany ovzduší a zároveň se jim dostává možnosti vyžadovat od těchto orgánů pro své potřeby informace k zajištění výkonu státní správy v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxběr a vymáhání poplatků budou celní úřady.
Posuzování a vyhodnocování znečištění ovzduší, vyhlašování rizika překročení informativní a regulační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrostředí.
Vynucování plnění povinností vyplývajících z návrhu nového zákona a ukládání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrnují vyšší sankce rozdělené do pěti skupin (do 20 tis. Kč, do 50 tis. Kč, do 500 tis. Kč, do 2 mil. Kč a do 10 mil. Kč). Fyzickým osobám nepodnikajícím ukládaxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xýše sankcí je ve většině případů zachována, jen některé správní delikty či přestupky (ve větší míře) mají zvýšenou horní hranici.
Pokuty za správní dexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pak její výnos je z 50% příjmem SFŽP a z 50% příjmem obce, v jejímž katastru je činnost provozována. Jestliže pokutu za správní delikt právnické nebo podxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xbecním úřadem obce nebo ORP je příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti. Příjem z pokut uložených inspekcí připadá z 50% dx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxní povinností provozovateli stacionárních zdrojů na vědomí místně příslušnému KÚ.
Přezkum účinnosti
Jedním ze základních kritérií účinnosti ustxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxitelnost úrovně znečištění ovzduší v tomto zákonném rámci, a to ve všech zónách stanovených přílohou zákona. (Současně musí být shledán vyhovujícím sxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxnění národních emisních stropů PM2,5, NOx, SO2, VOC a NH3 a plnění Národního programu snižování emisí.
- Analýza efektivity a dopadů výběru poplatků pxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xýše uvedených ukazatelů a přezkum účinnosti nového zákona lze doporučit k datu 31.12.2013, především s ohledem na datum předpokládaného vstupu novéhx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxa:
V rámci hodnocení dopadů nového zákona bylo využito následujících expertíz:
Dopad změn environmentálních poplatků na ekonomiku podniků: 2006 vxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxvironmentální dopady stacionárních spalovacích zdrojů a stanovení jejich technických a emisních parametrů [SEVEn, Praha, červenec 2008]
Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxualizace 2008]
Revize hodnoty externích nákladů kvantifikovaných metodou ExternE [UK v Praze, Centrum pro otázky ŽP, M. Ščasný, J. Melichar, srpen 2xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x dopadům postupného navýšení poplatků z emisí TZL, SO2, NOx a VOC v rámci EDR (Jako součást řešení projektu VaV SPII/4i1/52/07 - "Modelování dopadů envixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxr ekonomických nástrojů, e-mail: ondrej.holcak@mzp.cz,
tel. 267122419, odpovědný za zpracování hodnocení dopadů regulace
Ing. Michal Hovorka - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxávní úpravy s ústavním pořádkem ČR, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána akty práva Evropských společenství
Jedním ze základnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Tato směrnice k 11. červnu 2010 zruší a nahradí současnou rámcovou směrnici (směrnice Rady 96/62/xx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxnsponována do českého právního řádu nejpozději do června 2010. Jedná se o základní normu určující cíle a metody k provádění ochrany před látkami znečišxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxncentrace klíčových znečišťujících látek v ovzduší. Členské státy mají dle směrnice povinnost zajistit, aby těchto hodnot bylo dosaženo. Předkladaxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxených lhůtách. To však znamená nutnost přijmout komplexní řešení problému znečištění ovzduší, tedy přijetí konkrétních a relevantních nástrojů k doxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxrý je návrhem transponován je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o spexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxS, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. Zákonem o ochraně ovzduší je implemexxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xnižovat
emise
skleníkových plynů z dopravy (s ohledem na fakt, že silniční doprava se na těchto emisích podílí významným způsobem)
b) zvyšovat podíl xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy a využívání. Za tímto účelem byla směrnicí stanovena tzv. kritéria udržitelnosti týkající se úspor emisí skleníkových plynů, půdy s vysokou hodnotox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxlou zákona stávajícího zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 221/2011 Sb.), a to z důvodu uplynutí transpoziční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezovánx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.
- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listoxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xrobíhajícího legislativního procesu k tomuto návrhu zákona, a to až po vypořádání meziresortního připomínkového řízení. Transpoziční lhůta uplyne x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx x další fázi, tedy změnou nového zákona o ochraně ovzduší a v komplexu změn dalších souvisejících předpisů (zejm. zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prxxxxxxx
xxxxx xxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxd Cassis de Dijon), a to v souvislosti s navrhovaným omezením umisťování malých stacionárních zdrojů do 300kW, které mají nepříznivé emisní parametryx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tedy cílů ve veřejném zájmu (ke kterým patří i ochrana životního prostředí), pokud jsou požadavky nediskriminační, tzn., jsou aplikovatelné na všechxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xšechny tyto požadavky jsou naplněny v ustanovení § 15 odst. 2 navrhovaného zákona, který zavádí emisní parametry pro stacionární zdroje uváděné na trh x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí. Toto rozhodnutí bylo využito v návrhu zákona při definování tepelného zpracování odpadu (§ 2 písm. o).
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxVENÍ
K § 1
Cílem a smyslem zákona o ochraně ovzduší (dále jen "zákon") je zajistit takovou kvalitu vnějšího ovzduší, která nebude představovat zdrxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxužívání paliv v dopravě.
Za uvedenými účely zákon stanoví míru přípustné úrovně znečištění (zejména imisní limity) a stanovuje základní podmínky a oxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxedcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečištění tam, kde je nepřípustně vysoká a jejímu udržení tam, kde je přijatelná. Zákon dále stanoxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxjné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z paliv.
Z působnosti zákona jsou zcela vyloučeny radionuklidy, které jsou upraveny jixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xivelních pohrom i jiných mimořádných událostí prováděné v souladu s jinými právními předpisy např. zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchrannéx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
K § 2
Zákon stanoví základní pojmy v rozxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxtné. Některé definice jsou zpřesněny a zjednodušeny.
Dále byly odstraněny konflikty s terminologií legislativy ochrany ostatních složek životníhx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxe určené k regulaci znečišťujících látek využitelné i pro látky pachové. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou zákonem upravovány jmenovitě a speciálnxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xtávající právní úpravě ochrany ovzduší, a tím i v praxi, je tento pojem používán nekonzistentně. Stávajícím zákonem o ochraně ovzduší je tento pojem dexxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxhta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které zxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x souladu s legislativou ES a představuje, např. u spalovacích stacionárních zdrojů kotel. Bohužel již stávající zákon o ochraně ovzduší sám pojem stacxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxce...). V definování pojmu "stacionární zdroj" byl navíc použit výraz "zařízení". S ohledem na úplně jiný význam pojmu "zařízení" v zákonu o integrovaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xtacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxjmenší nedělitelnou technickou jednotku (kterou je myšleno technické zařízení v obecném významu tohoto pojmu), resp. jednotku, kterou již není možnx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxatným zdrojem znečištění, ale jsou nezbytné pro provoz stacionárního zdroje nebo s ním souvisí.
V této interpretaci je pak stacionárním zdrojem napřx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxkud je vedle něj společně provozován další kotel. Tyto dva kotle pak představují dva stacionární zdroje, které mají příslušenství (čištění spalin, koxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxužíván s odkazem na již platné právní předpisy, neboť některé nástroje (např. emisní stropy) budou vázány právě na provozovnu na místo jednotlivých stxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o integrované prevenci pojem "provozovna" by měl mít stejnou náplň v oblasti ochrany ovzduší i integrované prevence a pojem "zařízení" v oblastx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxonárních zdrojů (a případně jejich společného příslušenství).
Oproti stávající právní úpravě je nově zaveden pojem "tepelné zpracování odpadu", kxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xojmy "spalovna odpadu" a "spoluspalovací zařízení". Tyto pojmy však nejsou přesné, právě proto, že by měly zahrnovat i jiné zpracování odpadu než pouzx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxení slov "stacionární zdroj" a "tepelné zpracování odpadu". Definice rovněž zohledňuje Rozsudek ESD ve věci C-317/07 a C-209/09 (Lathi Energia Oy).
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních. Je třeba ji odlišit od pojmu používaného v souvislosti s nakládáním s některýmx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
K § 3 - Přípustná úroveň znečištění
Za účelem základní ochrany lidského zdraví, vegetace a ekosystémů před důsledky znečištění ovxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx na každé měřicí lokalitě, jsou nově nazývány jako "imisní limit". Imisní limity představují určitou rovnováhu mezi ochranou lidského zdraví a ochranxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxázet k žádnému ohrožení lidského zdraví nebo ekosystémů.
Rozsah pojmů v oblasti požadavků na kvalitu ovzduší (přípustných úrovní znečištění) se tak xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxu] sám o sobě přináší několik dalších nových pojmů.
Imisní limity stanovené tímto zákonem se nevztahují na ovzduší v uzavřených prostorách a na ovzdušx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxisy.
Příslušné orgány ochrany ovzduší mají povinnost přijímat opatření k dodržování imisních limitů (snížení úrovně znečištění tam, kde jsou překrxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xpolečenství rozlišuje u přípustných úrovní znečištění pro jednotlivé znečišťující látky jejich závaznost (obecně do 3 skupin). Rozdíl v jejich závaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxečišťující látky, jejichž limit je stanoven v legislativě Evropských společenství mírnější formou (jejich plnění je vyžadováno "pokud je to možné", xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxoposférický ozon uvedeného v bodu 5 přílohy č. 1 k návrhu zákona nejsou stanoveny žádné specifické nástroje. Tyto hodnoty představují především dlouhxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich plnění resp. neplnění bude při vydávání povolení pro nové zdroje pouze přihlíženo, apod.
Nově byly doplněny přípustné úrovně znečištění ovzdxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe také jako průměr pro celou Českou republiku na základě klouzavých průměrných koncentrací během 3 kalendářních let naměřených v městských pozaďovýcx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojmy doposud v legislativě používané ("pokud je to možné s využitím běžně dostupných opatření", "pokud je to možné s využitím přiměřených opatření")x
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxnovena emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře, které se, až na výjimky, vzájemně doplňují. V nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtná tmavost kouře (především malé spalovací zdroje). Technické podmínky provozu obvykle doplňují provoz každého stacionárního zdroje (ať jsou již sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu nahrazují emisní limity, např. tam, kde by bylo nemožné nebo zbytečně finančně náročné dosahování emisního limitu pro SO2 u spalovacích stacionárníxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy by bylo nemožné nebo zbytečně finančně náročné měření emisí znečišťujících látek, se stanovují požadavky na kvalitu paliva.
Jednotlivé stacioxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxováděcím právním předpisem nebo povolením provozu specifické emisní limity. Pokud je zdroji stanoven specifický emisní limit, nevztahují se na něj oxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xmisní limity, které stanoví prováděcí právní předpis pro znečišťující látky a jejich skupiny. Tyto emisní limity představují určité "normy slušného xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí zdroje (tzv. specifické), které budou obsahem prováděcího právního předpisu, jsou do značné míry přejaty z legislativy Evropských společenství (zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xtanoveny emisní limity pro celou řadu technologických zařízení, které nevycházejí z legislativy Evropských společenství, ale jejich vliv na vnější xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxtná úroveň znečišťování může být určena i emisními stropy pro jeden stacionární zdroj, skupinu zdrojů, provozovnu nebo vymezené území. Emisním stropxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xybraných stacionárních zdrojů emitujících VOC specifické emisní limity, neboť u těchto zdrojů není technicky dosažitelné ověřování plnění emisníhx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xsou zahrnuty nové prvky legislativy Evropské unie. Ze sčítání jsou zcela vyjmuty spalovací zdroje umístěné v domácnostech.
V prováděcím právním přexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xouvisejících s provozem stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, způsob stanovení emisních stropů a emisních limitů a podmínky, zx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxěnou.
K § 5 - Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění
Ministerstvo životního prostředí posuzuje úroveň znečištění (provozuje stacionární mxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxmi znečištění. Každoročně tím vzniká sada dat, která poskytuje informace o překročení resp. nepřekročení stanovených přípustných úrovní znečištěnxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxděcím právním předpisem stanoveny rozsáhlé požadavky (stacionární měření), případně alespoň referenční metody (modelování). Jedná se o přesnou trxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx).
Posuzováním úrovně znečištění je zákonem pověřeno ministerstvo, pro které tuto činnost provádí v současné době Český hydrometeorologický ústavx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrnými kapacitami a potřebným technickým vybavením (viz § 35).
Za účelem stacionárního měření ministerstvo vymezí ve Věstníku Ministerstva životníxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xůže provozem pověřit právnickou osobu podle § 35.
Základním prvkem pro posuzování úrovně znečištění a řízení kvality ovzduší je rozdělení území Českx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxeny prováděcím právním předpisem požadavky na posuzování úrovně znečištění, např. minimální počet stacionárních měření úrovně znečištění. Zde docxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy ovzduší na Ministerstvo životního prostředí. Jako zóny budou použity NUTS 2 statistické jednotky, ze kterých budou vyčleněny významně zatížené oblxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxných úrovní znečištění se použijí i výsledky měření úrovně znečištění prováděné právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která je držxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxí prováděných např. Zdravotními ústavy, městy a i některými provozovateli. Autorizovaná osoba je následně informována o způsobu využití výsledků prxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xylo vydáno osvědčení o akreditaci podle jiného právního předpisu. U postupů a metod, na které je možné získat osvědčení o akreditaci, bude toto osvědčexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtanoví podmínky a způsob posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, zejména cíle v oblasti kvality údajů, požadavky a postup hodnocení zón a aglomerxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxvně znečištění a seznam metod měření úrovně znečištění, u kterých je požadováno osvědčení o akreditaci.
K § 6 - Zjišťování a vyhodnocení úrovně znexxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtem musí rozhodnout příslušný orgán ochrany ovzduší (krajský úřad) a to pouze v případě, že nelze dostupnými technickými prostředky zaručit, že měřenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxjmenované v prováděcím předpisu (hledisko jejich malého vlivu na kvalitu ovzduší).
Bez výraznější změny zůstává i povinnost měření na každém komínux xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxuze na výduchy, kde to je
relevantní
. Jakékoliv omezení či žádost o omezení musí být technicky odůvodněno.
Měření emisí, stejně jako doposud, bude proxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxb provedení jednorázového měření a způsob provádění kontinuálního měření budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Kontinuální měření emisí sx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx
xxxon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxo měření České inspekce životního prostředí. V případě jednorázového měření emisí prováděného Českou inspekcí životního prostředí není tímto měřenxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxní zdroj vztahují, neověřuje měřením provozovatel, ale Česká inspekce životního prostředí při provádění své kontrolní činnosti.
Autorizované měřxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrizovaného emisního měření. Stejně tak musí být nahlášena případná změna nebo zrušení plánovaného termínu měření, nejméně jeden den před původně pláxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxona. O výsledcích jednorázového autorizovaného měření emisí se vypracuje protokol o měření.
Od měření se zcela upouští u spalovacích stacionárních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku provozovány méně než 300 hodin. Smyslem této výjimky je, aby záložní zdroje nemusely být uváděny do provozu jen za účelem zjištění úrovně znečištěxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ověřování, vyhodnocení a uchovávání výsledků zjišťování úrovně znečišťování, seznam metod, u kterých je požadováno osvědčení o akreditaci a způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtik v oblasti ochrany vnějšího ovzduší jsou shromažďovány výsledky posuzování a hodnocení úrovní znečištění ovzduší v informačním systému kvality oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxcionárních i mobilních) a jejich emisích znečišťujících látek.
Údaje z informačního systému kvality ovzduší jsou poskytovány nejen veřejnosti proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému kvality ovzduší zajišťuje Ministerstvo životního prostředí, pro které tuto činnost provádí Český hydrometeorologický ústav, který provádí i poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxou osobu, pokud tato prokáže, že disponuje dostatečnými odbornými kapacitami a potřebným technickým vybavením.
Prováděcí právní předpis stanoví sxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xásti třetí - NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
K § 8 - Národní program snižování emisí České republiky
Nejvýše postaveným prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx za účelem stanovení komplexních a systémových nástrojů pro snižování emisí znečišťujících látek a snižování úrovně znečištění ovzduší. Oproti dosaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx
xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinnost zpracování a realizace národního programu je transpozicí legislativy Evropských společenství. Návrh Národního programu snižování emisí v Čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxvotnictví, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zemědělství).
Hlavním cílem tohoto programu je dosažení a plnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtory/kategorie činností v členění používaných v rámci legislativy ES a mezinárodních úmluv). Na základě sektorových emisních projekcí jsou národní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxnovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším představuje nejvýznamnější znečišťovatele ovzduší oxidy síry a oxidy dusíku. Příspěvek těchto zdrojů tvoří nxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxoto je sloučení této problematiky do jednoho programu logické.
Národní program dále zahrnuje analýzu úrovní znečištění a znečišťování, scénáře vývxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxikátory pro hodnocení plnění programu. Národní program je transpozicí legislativy Evropských společenství.
Předpokládá se, že národní program buxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
K § 9 - Programy zlepšování kvality ovzduší
Základním prostředkem, jak dosáhnout stanovených přípustných úrovní znečištění, je zpracování a realixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxpovědným orgánem za zpracování programů zlepšování kvality ovzduší je nově Ministerstvo životního prostředí. Tato změna, která vyplynula z projednxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxé jsou mimo kompetenci krajských úřadů a jedinou institucí, která může v této věci činit určité kroky, je Ministerstvo životního prostředí. To současnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx je Ministerstvo životního prostředí řídícím orgánem, dotační program Zelená úsporám).
Při zpracování bude třeba klást důraz na komunikaci Ministexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtření obecné povahy s určitou modifikací oproti úpravě tohoto institutu ve správním řádu (odstavec 4). Provozovatelé stacionárních zdrojů, které buxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je obsahem přílohy k zákonu. Jako součást programu zlepšování kvality ovzduší se již neobjevuje programový dodatek. Jeho hlavní smysl byl před začátkxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxt programů tak osvědčí a zažije, že se v něm bude pokračovat xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxko osnova programu uvedená v příloze k zákonu.
Součástí programu zlepšování kvality ovzduší jsou především opatření zajišťující, že období, kdy docxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxisí ČR.
Každý program zlepšování kvality ovzduší musí přispívat také k dosažení národního cíle snížení expozice. V tomto směru programy zlepšování kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxi analytických dat i návrhové části - opatření. Uváží se, zda stanovené cíle jsou dostatečné.
Opatření v programech ke zlepšení kvality ovzduší budou xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxší (imisní limity podle přílohy č. 1).
K § 10 - Smogová situace
Na rozdíl od programů zlepšování kvality ovzduší, které zastupují systémový a středxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxmně vysokých úrovní znečištění ovzduší. Jeho cílem je především zabránit dalšímu nárůstu úrovní znečištění v době smogových situací, kdy vlivem špatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxlační prahové hodnoty (viz příloha č. 6 zákona). Nástroj pro krátkodobá opatření k okamžitému řešení je požadavkem legislativy ES. Tyto nástroje se daxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtorových vozidel. Regulační řád obec vydává "je-li to třeba", tzn. v případě, že v dané obci reálně hrozí vznik smogové situace (posuzováno na základě dxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xopravy, může být zpracován společně s nízkoemisní zónou. Nelze-li pouhou regulací dopravy v dané obci dosáhnout zlepšení stavu ovzduší, nevyžaduje zxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x současné době již úrovně znečištění standardně nedosahují stanovených prahových hodnot, s výjimkou hodnot pro PM10 a přízemního ozónu. Přesto jsou s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxšených úrovní znečištění. Tento bod je transpozicí legislativy ES a v českém právním řádu byl dosud zakotven ve vyhlášce č. 373/2009 Sb. Pro větší tranxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxovné prahové hodnoty, informativní prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty vydává Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím jím zřxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu a dále dotčeným krajským a obecním úřadům a ČIŽP.
Stacionárním zdrojům, které se významně podílejí na pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxulační prahové hodnoty. Konkrétní podoba těchto opatření bude výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanoveny zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g).
Stejně jako doposud mají provozovatelé veřejných sdělovacích prostředků povinnost xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žádné změně oproti předchozí právní úpravě.
K § 11 - Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší
K odstavci 1
Kompetentxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxvo životního prostředí. V tomto stanovisku posoudí soulad jednotlivých návrhů na využití území stanovených v politice územního rozvoje a územně plánxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxcionárního zdroje, který používá dosud nepoužívanou technologii. V tomto rozhodnutí stanoví základní parametry (požadavky) pro daný typ zdroje, ktxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxtavci 2
V kompetenci krajského úřadu je vydávání stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce, závazného stanoviska k umístění stacionárníhx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxo právního předpisu (zejm. stavební zákon). Krajský úřad dále vydává povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2, a to bez přímé návxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xodle stavebního zákona.
K odstavci 3
V případě zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 je v řízeních podle stavebního zákona obecní úřad obce s rozšxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxstění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 je obecní úřad. Obecní úřad je proto oprávněn obdržet veškeré nutné podklady a případně se ve věci vyxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xx x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxšímu zatížení území nad přípustnou úroveň znečištění. Krajský úřad nevydá kladné závazné stanovisko k umístění zdroje pro stacionární zdroj, který jx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx, kde má být stacionární zdroj provozován, již překročen. Výjimku lze učinit v případě, že budou přijata kompenzační opatření, která eliminují zvýšenx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzačních opatření. Tato kompenzační opatření navrhuje žadatel a schvaluje je krajský úřad v rámci povolení nového zdroje, resp. rovněž změny poxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xni nabytí účinnosti změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xx xrovedení kompenzačních opatření.
K odstavcům 8 a 9
V odstavcích 8 a 9 jsou vymezeny případy, kdy je při umisťování a při stavbě zdroje vyžadován odbornx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx . Tento požadavek vychází ze směrnice 2009/31/ES.
K odstavci 11
Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou na rozdíl d stávající právní úpravy stanxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx
x x xx
x xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch aktů z programů zlepšování kvality ovzduší a dále z aktuální kvality ovzduší v místě ve srovnání s imisními limity.
K odstavci 2
Upravuje vydání podxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx znečišťování.
K odstavci 4
Povolení provozu stacionárního zdroje obsahuje zejména závazné podmínky provozování stacionárního zdroje, které nejxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxvána podle předchozí právní úpravy, do jednoho povolení provozu.
K odstavci 5
Toto ustanovení transponuje část směrnice Evropského parlamentu a Raxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxeň obsažena v návrhu komplexně transpozičního zákona k uvedené směrnici. V tomto návrhu je však transpozice navázána na platný zákon č. 86/2002 Sb.
K oxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxzu je možné vydat na dobu časově omezenou, v případě spaloven odpadů a jiných stacionárních zdrojů, ve kterých je tepelně zpracováván odpad, vždy nejdéxx xx xxxx xx xxxx
x x xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ximitu, je zdroj zahrnut v programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 a krajský úřad na základě této skutečnosti v povolení provozu stacionárnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxní stropy. Při stanovení emisního limitu musí úřad přihlížet k přínosům a nákladům, které toto stanovení vyvolá. Krajský úřad by k tomuto měl přistupovxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxnění stávající podmínky provozu. Velmi důležité v těchto případech bude správní řízení (o změně povolení provozu), v rámci kterého všechny aspekty včxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxdním předpokladem, že v případě podstatné změny okolností - ať už vnější nebo mající xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xvěčným" dokumentem a může (resp. musí!) být přizpůsobováno aktuální situaci.
Vydané povolení provozu zaniká, pokud není využíváno bez vážného důvoxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx
x x xx x xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu a absence jakéhokoliv nástroje pro omezení znečištění ovzduší regulací dopravního toku návrh zavádí pro obce možnost stanovit na svém území tzv. nízxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxasně existuje objízdná trasa bez omezení po pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy. Vzhledem k posledně jmenované podmínce není v praxi možné, aby xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxezdní úsek silnice I. třídy, neboť existuje-li v některé lokalitě výjimečně dálnice nebo rychlostní silnice plnící funkci obchvatu a současně i průjexxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa ně (kvůli velkým vzdálenostem míst, kde je možno na ně najet - mimoúrovňových křižovatek) neplní funkci jiné dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xřičemž postup pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci je stanoven zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Kooxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvy, podá k úřadu dle § 77 odst. 1 písm. c) popř. i a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, žádost o stanovení místní úpravy provozux xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxzením obce o vyhlášení nízkoemisní zóny.
Zákon umožňuje dva druhy výjimek z omezení provozu v nízkoemisních zónách - jednak výjimky přímo ze zákona (pxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxavním přestupkem podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích. Vozidla vjíždějící do zóny budou označena emisní známkou podle jejich emisních paramxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xnapř. 26 německých měst, Londýn, Stockholm) a jejich přínos ke snížení zátěže životního prostředí a lidí je prokázaný.
K § 15 - Poplatky za znečišťoxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x to za předpokladu, že jejich celková výše za provozovnu dosahuje alespoň 5 000 Kč.
Provozovatel je povinen oznámit skutečnosti rozhodné pro vyměření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh povinností v oblasti životního prostředí vždy do 31. března. Krajský úřad jakožto správce poplatku ověří skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxročí 200 000 Kč, jsou placeny jednorázově, vyšší roční poplatek se platí formou měsíčních záloh na poplatek pro následující kalendářní rok. V tomto ohlxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x vymáhají celní úřady (správci placení poplatku). Tyto poplatky budou do roku 2016 příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Po rocx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxtků, který je příjmem kraje, smí být použit pouze na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Těmito opatřeními mohou být zejména oxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxplatku, pokud provede investici, v jejímž důsledku dojde ke stanovenému snížení emisí. Tímto novým prvkem se zvyšuje motivační funkce poplatků, zejmxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xude moci uplatnit také provozovatel, který dosáhne na jím provozovaném stacionárním zdroji nejnižších úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnýxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být snížená sazba uplatněna v případě, že u zpoplatněné znečišťující látky dosahuje nižší emisní koncentrace nežli 50% hodnoty specifického emisníhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxIV
K § 16
Povinnosti fyzických a právnických osob
K odstavci 1
Stejně jako doposud jsou na paliva stanoveny kvalitativní požadavky, které je zapxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx technikami pro snižování emisí.
K odstavci 2
S ohledem na význam stacionárních spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW je doplněnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxna kotle pro vytápění domácností) povinnost splnit technické a emisní parametry pro tyto stacionární zdroje, které stanoví příloha č. 10 k zákonu. Splxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu k prachovým částicím (PM10 a PM2,5) a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (benzo(a)pyrenu). Cca 40% celkovýcx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66% celkových emisí.
K odstavci 3
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx
x xxxxavcům 4 a 5
Zákon nadále reguluje spalování materiálů v otevřených ohništích, kde bude i nadále možné spalovat jen suché rostlinné materiály, neznečixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nedochází k žádné významné změně oproti stávající právní úpravě.
K odstavci 6
Odpad může být tepelně zpracován jen ve spalovnách odpadů nebo ve stacixxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxní odpadů. Tepelné zpracování odpadu je možné pouze pod dohledem osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.
K odstavci 7
Z předcxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxávajících staveb pro vytápění soustav zásobování teplem (neboli centrálních zdrojů tepla - CZT) nebo nově též obnovitelných zdrojů energie, u kterýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxtahu ke stavebníkovi, nikoliv k dodavateli CZT či obnovitelného zdroje energie.
K odstavci 8
V prováděcí vyhlášce pak budou stanoveny požadavky na kxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxární zdroje a pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití CZT nebo bezemisních obnovitelných zdrojů energie.
K § 17 - Povinnosti proxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xro provozovatele každého stacionárního zdroje se neobjevují žádné nové povinnosti. Jednou ze základních povinností provozovatele zůstává provozoxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxstné tmavosti kouře. Obecné povinnosti se návrh snaží formulačně zjednodušit a zjednoznačnit.
Provozovatelům zákonem vyjmenovaných stacionárníxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxvat stacionární zdroj v souladu s tímto povolením.
Na provozovatele chovu hospodářských zvířat (s minimální kapacitou uvedenou v příloze č. 2 zákonax xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xovolení provozu.
Nové povinnosti jsou zaměřeny na omezení spalování vybraných druhů paliv. Zákon zcela zakazuje ve zdrojích o jmenovitém tepelném pxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxalování těchto paliv omezit. Nově je zcela vylučuje z použití v tomto typu zdrojů. Tato paliva nejsou určena pro spalování ve zdrojích v tomto příkonovéx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad. Tyto povinnosti byly doposud upraveny prováděcím právním předpisexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčného odpadu a v neposlední řadě zastavit bezodkladně, nejdéle za čtyři hodiny, tepelné zpracování odpadu, pokud je z měření emisí zřejmé, že jsou překxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxsud nevhodně stanovených prováděcím právním předpisem, do zákona. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xrovozní evidence, obsah souhrnné provozní evidence.
K § 18 - Povinnosti osob nakládajících s vybranými barvami, laky a výrobky pro opravy nátěru sxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xěkterých výrobcích (směrnice EP a Rady 2004/42/ES).
K odstavci 1
Osoba, která doveze nebo poskytuje k dispozici jiným osobám výrobek uvedený v prováxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxnší nebo roven 250 °C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa v tomto výrobku nepřesahoval limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxčeninách nebo směsích organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním atmosférickém txxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxě výrobků, které jsou prodávány pouze k výlučnému použití v určených stacionárních zdrojích (půjde o zdroje, kterým bylo vydáno povolení provozu a ktexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umožněna výjimka. Osoba, která prodává tyto výrobky, je povinna vést evidenci o množství a druhu prodaných výrobků, o osobách, kterým byl výrobek prodxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx
x xxxxxxxx x
xxxba, která poskytuje k dispozici jiným osobám anebo dováží výrobek s limitním obsahem těkavých organických látek uvedený v prováděcím právním předpisxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxhem těkavých organických látek, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty pro obsah těchto látek, a určí tyto limitní, a dále analytické metody pro stanxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxejně jako zákon 86/2002 Sb. obsahuje i návrh nového zákona materii vztahující se k environmentálním aspektům pohonných hmot. Kromě právní úpravy povxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xegislativy (viz dále k § 20).
K § 20- Snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Nová právní úprava je implementací čl. 1 odst. 5 (vložení čxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů. Tato nová
legislativa
je přijímána především s ohledem na cíle Společxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a prokazovat množství emisí skleníkových plynů a postupně stanoveným způsobem snižovat
emise
skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot. V sxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxružit za účelem splnění povinnosti snížit požadovaným způsobem
emise
skleníkových plynů. Sdružení nemá právní subjektivitu (§ 829 a násl. ObčZ). Dxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu povinností jednotlivých (stran smlouvy o sdružení). Pokud se však určitému sdružení nepodaří společně splnit daný cíl, budou automaticky vymáhány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxě smlouvy).
K § 21 - Kritéria udržitelnosti biopaliva
Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES obsahují kritéria udržitelnosti týkající se úspor emixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnkrétní požadavky na udržitelnost budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Tato kritéria udržitelnosti je nutno splnit pro účely uvedené § 18 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx daňového zvýhodnění v souladu se zákonem o spotřebních daních. To znamená, že kritéria neplatí pro všechna biopaliva, ale pouze pro ta, na něž se tyto účxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxo jejich výrobu vypěstovány na území EU nebo ve třetích zemích.
Směrnice nestanoví konkrétní způsob, jak by měly členské státy plnění kritérií udržitxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa volí cestu časově omezené certifikace jednotlivých hospodářských subjektů, které tvoří řetězec výroby a prodeje biopaliva. Tato certifikace by měxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxliva předávají i dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, přičemž poslední článek řetězce pak může při splnění podmínek vydat ("konečné") pxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtězce nemusí být nutně certifikováni - k jejich zapojení do "režimu udržitelných biopaliv" postačí jejich tzv. samostatné prohlášení o shodě s kritérxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxstní bilance. Tento systém má zajistit, aby hospodářský subjekt nemohl dodávat více biopaliv/biomasy vybavených doklady o udržitelnosti, než je mnoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxizovaná osoba má povinnost u osob, kterým udělila certifikát, minimálně jednou za rok provést audit zaměřený na zjištění, zda tyto osoby nadále plní vexxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxh návrhu týkajících se opatření k nápravě a zákazu provozu stacionárního zdroje nedošlo k žádným významnějším obsahovým změnám oproti stávající právxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxaných příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí. U fyzických osob nepodnikajících je k uložení opatxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob spočívajících v porušení jednotlivých povinností stanovených v zákoně.
Projednáváxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti.
Správní delikty spáchané v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů uvexxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Ustanovení o správnxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xINNOSTI NA PODPORU STÁTNÍ SPRÁVY
K § 27 - Orgány ochrany ovzduší
Úprava působnosti orgánů ochrany ovzduší byla nově rozmístěna přímo do jednotlivxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxy ovzduší a některá "společná" kompetenční ustanovení.
K § 28 a 29 - Postup kontrolních orgánů
§ 28 obsahuje speciální ustanovení ve vztahu k zákonx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xostup při kontrole prováděné osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství u prodejců, dovozců a pěstitelů biomasy.
K § 30 a 31 - Zpřístupňování infxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxích znečišťování ovzduší a emisích do ovzduší, opatřeních přijatých ke zlepšení kvality ovzduší (programech a akčních plánech), ochraně klimatickéxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu ochrany ovzduší informovat o připravovaných opatřeních, a to v dostatečném předstihu, aby bylo možné vznést připomínky k těmto opatřením.
Veřejxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxbo aglomeraci dojde k překročení informativní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávním předpisem.
Ministerstvo životního prostředí a další ústřední správní úřady poskytují příslušným orgánům ES a orgánům uvedeným v mezinárodnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování ovzduší a emisích do ovzduší, opatřeních přijatých ke zlepšení kvality ovzduší, ochraně klimatického systému Země.
Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx je upraveno poskytování údajů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
K § 32 až 34 - Autorizace
Stejxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxhodnutí o autorizaci se i nadále vyžaduje k měření emisí, k měření úrovně znečištění, k dohledu nad tepelným zpracováním odpadu, zpracování odborného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxostí je certifikace systému kvality u jednotlivých subjektů, které jsou součástí řetězce výroby biopaliv (viz odůvodnění k § 21).
Ve způsobu udělováxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxtou s tím, že při pochybení při výkonu autorizované činnosti, bude autorizace odebrána. Došlo také k určitému zpřísnění kvalifikačních požadavků na žxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizované výstupy také v elektronické podobě.
K § 35 a 36 - Pověřené osoby
Dlouhodobé činnosti, za které odpovídá Ministerstvo životního prosxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Za tímto účelem bude ministerstvo vydávat pověření k provádění této činnosti. Toto pověření se bude vyžadovat k posuzování a vyhodnocování úrovně znxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxňování informací o úrovni znečištění.
Pověření může být vydáno pouze osobě, která disponuje dostatečnou personální a odbornou kapacitou k prováděnx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xybavením, kterým je schopna zaručit plnění povinnosti v horizontu delším než jeden rok. Pověření bude vykonáváno na základě zřizovací listiny nebo vexxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzců biomasy, může touto činností pověřit právnickou osobu nebo organizační složku státu. § 36 stanoví postup při tomto pověření.
K části sedmé - SPOxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmci jedné provozovny do společného řízení podle správního řádu.
Stejně jako doposud se povolení provozu nevydají podle zákona o ochraně ovzduší, pokxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nejsou dotčena.
Ustanovení návrhu zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů stanovující technické požadavky a další podmínky vxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxí
K § 38 odst. 1
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů (rozuměno z hlediskx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkona o ochraně ovzduší. Krajské programy zlepšování kvality ovzduší (§ 9) by měly být postupně vypracovány během dvou let od nabytí účinnosti zákona.
x x xx xxxxx x xx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx týkají provozu zdrojů) a nové právní úpravy. Povolení provozu podle předchozí právní úpravy (případně povolení provozu spolu s návaznými rozhodnutíxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xřípadě tedy provozovatelé nebudou muset žádat o vydání nových povolení. Není-li stávající povolení plně v souladu s požadavky nového zákona, musí proxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdrojů jsou dřívější tzv. plány zásad správné zemědělské praxe považovány za provozní řády (provozní řády mají všechny zdroje označené v příloze č. 2 vx xxxxxxx xxx
x x xx xxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmto zákonem nově.
K § 38 odst. 9
V souladu se směrnicí ES a předchozí právní úpravou v zákoně č. 86/2002 Sb. je stacionárním spalovacím zdrojům o jmenovxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xmisních limitů stanovených prováděcím právním předpisem plnily emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku. Tyto zdroje xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxým byly stanoveny, nadále neuplatňují, pokud dojde k trvalému snížení jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW.
S ohledem na to, že tato skupina stacioxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxonstrukci zastaralých zdrojů bez omezování výroby, je v souladu se stávajícím zákonem o ochraně ovzduší, ve znění novely provedené zákonem č. 483/200x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xtropu nesmí dojít k navýšení emisí z předmětných zdrojů, které se nachází v aglomeraci.
K § 38 xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxo případě se týká zdrojů, jejichž provoz již byl povolen před nabytím účinnosti zákona, nikoli nově povolovaných. V souladu s uvedenou směrnicí se bere x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxuace.
K § 38 odst. 12
V roce 2013 stanoví krajský úřad poplatníkovi, u kterého výše poplatku za jednu nebo více znečišťujících látek uvedených v přílozx xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní rok také zálohy na poplatek za rok 2013 a lhůty jejich splatnosti. Toto přechodné ustanovení reaguje na "přenastavení" systému placení zálxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se vztahuje k prvnímu předložení zprávy o emisích podle 20 odst. 3.
K § 39
Autorizace vydané podle dosavadních předpisů se považují za autorizace poxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxně ovzduší), včetně jeho novel a všech prováděcích předpisů.
K části osmé - § 41 - ÚČINNOST
Navrhuje se nabytí účinnosti dnem 1. července 2012, s výxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxoví emisní požadavky na kotle uvedené v části II přílohy č. 10 zákona (od 1. ledna 2014).
Příloha č. 1
Příloha č. 1 obsahuje přípustné úrovně znečištxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxbliky, jsou tyto přípustné úrovně součástí zákona o ochraně ovzduší a nikoliv prováděcího právního předpisu, jako doposud. Konkrétní hodnoty přípusxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxosti a velikosti stacionárního zdroje a přehledně označuje jednotlivé požadavky na tyto kategorie, na něž je odkazováno v textu zákona (povinnosti dlx xxxxxxx xx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxandardu, vyjádřenému v ČR již zákony č. 100/2001 Sb. a 76/2002 Sb.
Příloha č. 3
Příloha č. 3 obsahuje vymezení zón a aglomerací, tzn. rozdělení územx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ovzduší podle § 9.
Příloha č. 4
Příloha č. 4 obsahuje seznam stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí v případech, kdy nejsox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa byla doposud roztříštěna mezi zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.
Příloha č. 5
Příloha č. 5 obsahuje osnovu programu zlepšování kvalixx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrmativní a varovné prahové hodnoty a podmínky jejich překročení, které byly dosud upraveny prováděcím právním předpisem, což s ohledem na jejich význxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxé druhy motorových vozidel se nebudou vztahovat omezení provozu v nízkoemisních zónách.
Příloha č. 9
Příloha č. 9 upravuje výši poplatků pro vybraxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, které mají stanoven národní emisní strop. Důvody nárůstu sazeb jsou podrobně rozebrány v obecné části důvodové zprávy (RIA).
Příloha č. 10
Příloxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh.
V Praze dne 20. července 2011
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR