LIT38264CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxace na území současné České republiky byly a jsou silně ovlivněny rakouským a německým právem. První celistvější zákonnou úpravou obchodního práva, pxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxl v rámci komplexní recepce přejat do československého právního řádu. Zejména praktické obtíže plynoucí z právního dualismu právního řádu (na Slovenxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxnto proces však z řady důvodů, především politických, zůstal pouze v návrhu (tiskem vyšla v roce 1937 jeho část pod názvem Osnova obchodního zákona). Půxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxskoslovenské soukromé právo. Vedle toho platily i jiné právní předpisy, např. akciový zákon č. 243 z roku 1949, jejichž praktický význam byl však pouze
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvujícího hospodářské vztahy v 60. letech byl přijat zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. Tento zákon však nelze považovat za právní předpis práxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxokému stupni veřejnoprávní reglementace. Pro zahraniční obchodní styky navíc platil zákon č. 101/1963 Sb., zákoník mezinárodního obchodu, upravujxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxalistického hospodářského práva, koncipovaného jako samostatné právní odvětví. Důsledky tohoto pojetí, přesto, že bylo vědeckými autoritami opakxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxičně do práva obchodního nebo občanského způsobem, který je značně prostoupen veřejnoprávními prvky a manifestuje se především rizikovým stupněm prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., je od svého přijetí v roce 1991 předmětem rozsáhlých diskusí odborné veřejnosti. Je tomu tak zejména proto, že ačxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxojevily jeho nedokonalosti a neschopnost odolávat novelizačním tlakům. Již v té době se diskutovala komplexní rekodifikace soukromého práva. K takoxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxlou řadou dílčích změn. Příčinami tohoto vývoje byly na jedné straně nutná společenská potřeba, včetně nezbytnosti harmonizovat naše právo s právem Exxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxaná úprava obchodního práva. Zároveň je nutné připomenout, že rozsáhlost obchodního zákoníku xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnosti obchodního práva. Svůj podíl na tom má zejména partikularizace právního myšlení poznamenaného odvětvovým vnímáním práva.
Návrh občanského zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa, plyne, že obchodní právo je možnou dílčí disciplinou práva soukromého. Na zákoně o obchodních korporacích pak je, aby zásadně vycházel ze subsidiarxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxávat v názorech o komplexnosti a svébytnosti obchodního kodexu. Pro koherentnost soukromého práva je tedy nutné jít cestou přepracování zákonné úpraxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxník. Ten se, jakožto zákon kodexového typu, snaží uceleně upravit postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a některé jiné vztahy s podnikáníx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtel), tak otázek práva obligačního, což způsobuje nežádoucí duplicitu s obecným právem občanským. Navíc je do obchodního zákoníku zařazena rovněž úpxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxtele. Zároveň je ale do obchodního zákoníku tradičně a věcně správně zařazena rovněž regulace obchodní firmy, obchodního rejstříku, právních dispozxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x v poslední době zejména, rovněž požadavky, které na Českou republiku klade její členství v Evropské unii.
2. Základní principy současného obchodníxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xako obecné právo občanské. Především jasně proklamuje, že ctí princip jednotnosti soukromého práva, a výslovně konstatuje subsidiaritu právních přxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxích úprav (duplicita smluvních typů, tak i úpravou institutů, které do něho z věcných důvodů spíše nenáleží (finanční zajištění).
Zvláštností obchoxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdního styku. Obě tyto zásady jsou logickým projevem odlišností obchodního styku od běžného občanského styku a představují výrazné posílení ochrany nxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxplin práva soukromého, obchodní zákoník je v určité míře - v důsledku postupné publicizace soukromého práva - prostoupen veřejnoprávními prvky, kterx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxekty obchodního práva. Veřejnoprávní prvky ale do obchodního zákoníku pronikají i v důsledku harmonizačních snah, neboť řada evropských směrnic vykxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxího stupně státní (soudní)
ingerence
, ale také značným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x legitimní, často narušují koncepci obchodního práva a mají za důsledek již zmíněnou duplicitu a formalizaci. S přijetím věcného záměru občanského záxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxytnosti
Předně platí, že tento zákon je připravován po přijetí věcného záměru občanského zákoníku, což má hned několik důsledků.
Pro primo
koncepcx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxvářeného vlastního pojmosloví a specifické pojmy přijme jen v rozsahu odůvodněném povahou věci, též s přihlédnutím k tradičnímu pojetí obchodního prxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxo tezí (koncepce):
1. Z variant rekodifikace obchodního práva přicházely v úvahu dvě základní. Předně bylo možné jít cestou komercializovaného občxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxlonil k druhé alternativě. Důsledkem toho je zadání obchodní zákoník koncepčně, byť v redukované podobě, ponechat. Návrh zákona o obchodních korporaxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z teze celkové dekodifikace obchodního práva v tom smyslu, že se zaměří pouze na nejnutnější právní problematiku, která se zásadně nedotýká oblastí žixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xosavadní regulaci zvážit a modifikovat, případně nahradit jinými pravidly.
2. Nutný předpoklad a limit návrhu je v pojetí principielního výsostnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxncipu speciality zákona o obchodních korporacích. Cílem je v souzvuku práva občanského a obchodního vytvořit koherentní a harmonickou úpravu soukroxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhodních korporací). V souvislosti se snahou o jednotné pojmosloví soukromého práva jako celku návrh užívá namísto pojmu „právní úkon“, pojem „právní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xráva návrh striktně dodržuje zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“ (čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR). Rovněž nehodlá v přehnané míře formalizovat přesná normxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxti řešící šikanu apod.). Chce se tím jednak docílit úplného odloučení nového zákona od tradic a myšlení někdejšího hospodářského práva, jednak snížit xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx funkční propojení práva, ekonomie a souvisejících otázek (návrh se ostatně věcně snaží přiklonit k zohledňování ekonomické optimality normativnícx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxto kapitolu obsahoval již Code Savary z roku 1673) a některé regionální vzory (obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxí jen v samostatné úpravě těchto otázek zvláštními zákony, ale také ve snaze věcného záměru potlačit v nejvyšší možné míře vliv veřejného práva na budouxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnám zákona, narušujícím jeho stabilní celistvost.
4. Návrh vychází z toho, že obchodní právo je přes veškerá svá specifika částí práva soukroméhox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxního práva, nebo k povaze věci nutné, zachovává zákon soukromoprávní povahu jednotlivých upravovaných otázek.
5. Obchodní právo je, stejně jako jinx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xalších osob. Návrh tuto zásadu bere za svou, a je tudíž v úpravě konkrétních institutů spíše úsporný.
6. Rovněž tak v zásadě zákon zachovává princip smlxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxsadě“, je tím míněno s ohledem na nutné omezení těchto principů vzhledem k problematice tzv. adhezních smluv (např. ve vztahu k obsahu smlouvy o výkonu fxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxitelů, jakožto ekonomických vlastníků obchodní
korporace
, a také minoritních akcionářů – obě tyto skupiny buď z důvodu své „slabosti“ nebo „informačxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxohém z „konservatismu, plynoucího z přesvědčení o relativní dokonalosti platného právního řádu“ (Osnova obchodního zákona z roku 1937) a nehodlá, poxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa
recentní
obchodní zákoník silně narušoval právní jistotu. Toto však neplatí bez dalšího, když české obchodní právo v mnohém zaspalo a stalo se k okolxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x regulaci společnosti s ručením omezeným. Návrh se v této souvislosti snaží reagovat na rychlý vývoj judikatury ESD, která postupně potvrdila trend soxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Nizozemí, Polsko, Německo apod.)
8. Návrh se pokouší vyhnout novátorským objevům v rovině obchodněprávního pojmosloví, ledaže by to bylo vhodné (txxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxho zákoníku. Tento přechod však nebude beze změny. Předně zákon opustí dnešní snahu definovat co možná nejprecizněji jednotlivé pojmy (např. definicx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxikace subjektů obchodního práva, bude řešen jednak novou úpravou doručování v občanském zákoníku a jednak zvážením změn v rovině správních sankcí na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxeméně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxozumitelnost tak, aby byla šetřena nejen spisovná čeština, ale také průměrný příjemce právní normy. Jsou proto opuštěna zejména krkolomná souvětí a cxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí úroveň, vyvolávající co nejméně interpretačních obtíží. Používá-li zákon slova „platí“, jedná se o nevyvratitelnou domněnku (či možnou fikci), v pxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xak se užívá právní jednání, namísto právního úkonu, pacht namísto (částečně) nájmu či širší újma namísto škody. Používá-li zákon slovo „také“, myslí sx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxěhlých pojmů a případných definic (nejnutnějších). Leckdy by se sice dala věc vyjádřit možná stručněji, ale na samotné povaze institutu se tím nic nezmxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxiv
status
podnikatele je řešen v návrhu občanského zákoníku, zákon v relevantních ustanoveních reflektuje povinnost jednat s vyšším stupněm obezřexxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxjektivním pojetí, tedy skrze instituty vztahující se k podnikateli, nikoliv k obchodům. S ohledem na metodiku přístupu k tvorbě zákona se takovéto řešxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxlon od tradiční bipartice obchodů, a to samozřejmě v návaznosti na občanský zákoník a tamní jednotnou úpravu obligací. Vzhledem k přesunu úpravy obligxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxx
xx. Jak již bylo zmíněno, návrh zákona bere jako za jednu ze svých základních zásad povinnost šetřit při podnikatelských vztazích poctivý obchodní styk. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx „českou cestou“ úpravy obchodního práva, a proto zohledňuje zkušenosti evropského obchodního zákonodárství (zejména britského, německého, rakouxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxé respektuje a zohledňuje komunitární právo. Plně proto respektuje výsledky harmonizačních snah českého zákonodárce. I zde však návrh vychází z jistx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx recepce – transpozice, resp. adaptace.Účelem recepce tak není doslovné převzetí přeloženého textu evropského právního předpisu (směrnice), ale jexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxpubliku z komunitárního práva, jakožto mezinárodněprávní smlouvy. V konkrétních případech proto návrh předpokládá opuštění tvrdšího režimu nastoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa s komunitárním právem je provedena tak, aby byl konformní s
acquis xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxc zákona a nezatěžuje se úvodní ustanovení zákona.
14. S ohledem na rezignaci na komplexní úpravu, návrh užívá pojmu „zákon“ v názvu právního předpisu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxtní speciální předpisy budou pouhými „zákony“. Jako jediná odůvodněná výjimka se z pohledu označení uznává budoucí zachování tradičního názvu „zákoxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního předpisu upravujícího obchodní právo v roce 1937. V této souvislosti návrh sice původně nehodlal zavést nový název (např. zákon o obchodních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xe proto bude označovat zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to zejména proto, že upravuje pouze je (regulxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxta regulace přeměn obchodních korporací a regulace nabídek převzetí, což návrh zachovává.
15. Historickým inspiračním zdrojem nové právní úpravy dxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx roku 1954. Přitom se přihlíží k vývoji novějšího zákonodárství, mj. i k nařízení Rady ES/EU č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxkého soukromého práva a obecná právní úprava právnických osob tak bude subsidiárně využitelná i pro družstva vždy. Při přípravě nové právní úpravy druxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxstevní asociace ČR a v ní sdružené členské svazy a dále též Svaz malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek), s nimiž byl celý návrh podrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xhledem na rozsáhlost změn v soukromém právu vůbec návrh předpokládá úplné zrušení stávajícího obchodního zákoníku a jeho nahrazení novým zákonem. Cexxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxním. Jednotný nový zákon bude také více schopen dostát vysokým nárokům na systematičnost a provázanost úpravy, nehledě na celkově nové pojetí občanskxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xřevzal nový občanský zákoník. Předpokládá se, že do zákona nejsou převzaty:
1. Hospodářská soutěž; ochrana hospodářské soutěže bude nadále, jakožtx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxko celek do úpravy občanského zákoníku.
2. Část obecných ustanovení o obchodních společnostech, zejména ustanovení o likvidaci obchodních společnxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxazkové vztahy jsou přesunuta do občanského zákoníku, a to včetně dalších institutů, které na obligační právo navazují (
prokura
, zastavení podílu apoxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx opuštěním potřeby odlišovat obchody.
5. Rovněž tak návrh předpokládá vypuštění možnosti sukcesivního založení akciové společnosti. Důvodem je nexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxení připomínkového řízení, jak k návrhu tohoto zákona, tak k návrhu zákoníku občanského, došlo k vyjmutí agendy obchodního rejstříku a jejímu přesunuxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnoprávní povaha této regulace, která také podléhá častějším změnám. Dalším důvodem pak je snaha sjednotit a zjednodušit složitou strukturu různých rxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xobočky, firmy, prokury a obchodního tajemství do občanského zákoníku – důvodem je přiřazení těchto pojmů k jejich systematickým souvislostem. Stejnx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxm občanského zákoníku nebude zákon o obchodních korporacích upravovat finanční zajištění, doposud regulované § 323a ObchZ (v režimu směrnice č. 200xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm připraveným v rámci změnových a prováděcích předpisů k zákonu o obchodních korporacích.
C) Inspirační zdroje nového zákona o obchodních korporacxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrých bylo v rámci evropského obchodního práva dosaženo. Předně se tak zužitkují veškerá pozitiva stávající úpravy včetně změn, které přináší novela oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxník obchodní z roku 1863 a uherský obchodní zákoník. Z novodobější evropské úpravy se jak geograficky, tak dogmaticky jakožto inspirační zdroje přímo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva a ke stavbě základního soukromoprávního kodexu se přihlíží rovněž k občanským zákoníkům Itálie, Švýcarska, Nizozemí, Velké Británie, Québeku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrh reflektuje také právní úpravu některých skandinávských zemí. Vzhledem k současnému vývoji obchodního práva lze však mluvit o stále sílícím úspěchx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxtatně vysledovat i v ostatních evropských jurisdikcích xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxa k právu komunitárnímu. Relevantním zdrojem, vzhledem ke statutu přidružení ČR k EU, komunitárního práva jsou zde především směrnice; při jejich praxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xýsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům“. Je ambicí zákona promítat evropská pravidla taxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxířů“ evropského obchodního práva reaguje návrh rovněž na směrnici č. 2001/23/ES o sbližování zákonů členských států týkajících se zachování práv zaxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi.
Jelikož návrh nepředpokládá komplexní úpravu účetních a daňových otázek, čtvrxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxevantní
míře.
3. S ohledem na mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, je reflektována zejména Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlaxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx společností stalo mnohé. Nejenže se v důsledku postupné
relevantní
judikatury ESD posunula obecná teorie, ale zejména byla vydány nové kodexy ve Fraxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x evropské
jurisdikce
(Velká Británie, Francie a Německo), tj. že se dosavadní striktní koncepty narušují či smazávají a více regulace se dává na otázkx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x z pohledu míry znalostí. Text zákona se proto místy od věcného záměru odchyluje, jak umožňují legislativní pravidla vlády, vždy však směrem k trendům čx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxtem, který umožní z pohledu nákladů rozumné podnikání. Návrh byl i z tohoto pohledu diskutován se zástupci Nejvyššího soudu, praxe, odborné i akademicxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xového zákona. Vzhledem k vysokému počtu novel stávajícího obchodního zákoníku a problematickým následkům především v rovině systematičnosti, návrx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do nového zákona přejaty a novela by tak celý předpis velmi znepřehlednila.
Rozdílná je také metoda ve věcech odkazů. Příslušné komplexní partie jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxní souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
5. Zhodnocení soulaxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxmi, kterými je Česká republika vázána, a s právními akty Evropských společenství. Přebírá v mnohém dosavadní text občanského a obchodního zákoníku, vx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2009 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi.
Transpozice směrnic provedexx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení o likvidaci společnosti jsou systematicky zařazena do návrhu občanského zákoníku. Věcně se v daných problematikách nic nemění, úprava je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvy na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty a hospodářské subjekty. Náklady spojené s novou regulací, potažmo s celou rekodifikací, jsou imxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxéně přináší vysoké procento novinek, které se již dnes mnohdy využívají coby zahraniční modely a jejich využitelnost tak bude usnadněna. Současně se pxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxodná ustanovení, kterými dává možnosti udržení dosavadních dispositivních odchylek v společenských smlouvách apod., pokud to společníci a
korporaxx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí žádné sociální dopady ani dopady na rovnost mužů a žen.
Navrhovaný zákon nemá dopad na životní prostředí.
8. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů rxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x tohoto předpisu na základě výjimky v souladu s usnesením vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927, dle kterého se obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (Rxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxtvech tvoří spolu s novým občanským zákoníkem a zákonem o mezinárodním právu soukromém „rekodifikaci soukromého práva“. Práce na tomto právním předpxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
Vzhledem k rozsáhlosti zákona a v návaznosti na obdobnou praxi návrhu občanského zákoníku se využívá možnost podle čl. 9 odst. 3 Legislativních pravixxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
x x x xx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxý posun je odůvodněn zejména tím, že právní úprava závazkových vztahů bude, až na drobné výjimky, přesunuta do nového zákoníku občanského.
Vzhledem k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmět a rozsah působnosti (stávající § 1). Podpůrným důvodem je také to, že tato skutečnost plyne ze samotného obsahu a struktury zákona – „zákon upravuje xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxle bude upraveno zákoníkem občanským, a to včetně některých dalších normativních řešení, která byla dosavadně upravena zákoníkem obchodním.
Celá řxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na nové pojmosloví občanského zákoníku.
Otázka pramenů obchodního práva není nadále upravena zákonem. Vychází se zde z toho, co je navrženo v občanskxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxávních předpisů, postupuje se podle § 9 občanského zákoníku.
Úprava poctivého obchodního styku se nepřebírá, avšak přesouvá se do občanského zákonxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxžejním cílem a účelem je podnikání. Možnost založit kapitálovou společnost také za jiným účelem (fiktivní podnikatel) zůstává. Zákon společnost ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxropská akciová společnost (
Societas
Europaea), Evropská družstevní společnost a Evropské zájmové hospodářské sdružení dle zvláštního předpisu sx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxřízeními a zvláštními právními předpisy.
Regulace spolků upravená v občanském zákoníku části I., hlavě II, v díle 3, oddílu 2, pododdílu 3 se subsidiáxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxvodu prodlení se splácením vkladu), jinak se použije jen obecná úprava právnických osob obsažená v občanském zákoníku. Zákon při odkazu na občanský záxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxecialis derogat generali“. Tedy neobsahuje ustanovení „nestanoví-li zvláštní předpis jinak“ apod. – rozumí se samo sebou, že pravidla, zde obsaženáx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxd.).
Stejný předpoklad pak platí i uvnitř zákona – zákona neobsahuje věty „nestanoví-li tento zákona jinak“, protože i uvnitř jeho samotného platí, žx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxst formulována společně jak pro obchodní společnosti, tak pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxro obchodní společnosti a družstva) pojem kapitálové společnosti (pro a.s. a s.r.o.) a osobní společnosti (pro v.o.s. a k.s.). Pojem obchodní
korporaxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčnost.
Korporace
je nicméně chápána jako otevřená struktura vystavěná na bázi
obligace
, tedy jako struktura proměnná, a cílem regulace je zajistit jxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxodní společnosti vykazují odlišnosti, resp. že ani kapitálové společnosti nejsou shodné. V tomto smyslu se sice pro kapitálové společnosti přináší pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xkciové společnosti je pak spatřován v riziku arbitráže mezi nimi, zejména po zavedení druhovosti podílů a kmenových listů u společnosti s ručením omezxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxn v rámci jednotlivých specifických úprav stanoví. Obecněji formulovaný zákaz je obtížné koncipovat, a to s ohledem na distinkce mezi osobními společxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vydá společnosti získaný prospěch nebo připustí, že jednání, která učinila, jsou jednáním společnosti. Věcně jde o to, že společnost má možnost buď zíxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xak šlo o nevyvratitelnou domněnku, pakliže by soud žalobě vyhověl). Je samozřejmé, že výše uvedené platí také v případě, kdy se společnost a konkurenci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxormovaných) subjektů – tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při péči řádného hospodáře a zvyšuje ochranu slabších xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxložení, vznik, převod obchodního podílu atd.) je zachována; rovněž tak zákonná možnost vyžadovat formu veřejné listiny. Pokud zákon touto cestou půjxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxkona, leč z občanského zákoníku.
Obsah obchodních listin je nad rámec občanského zákoníku, kde je vymezen hlavní obsah, doplněn o obsah požadovaný noxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x x xx xxx
xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxické osoby v zákoníku občanském. Zachována zůstává povinná forma veřejné listiny pro případ založení kapitálových společností a pro případ založení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvě zákona je i nadále vázán na zápis do obchodního rejstříku (účinek
konstitutivní
). Nově je však stanoveno, že není-li povinnými osobami podán návrh dx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxným zakladatelem a založení družstva. Současně je řešena odpovědnost za škodu způsobenou osobami, které zákonnou povinnost podat návrh nesplnily.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xak zákon reaguje na to, že občanský zákoník opouští jednání jménem společnosti a jednání statutárních orgánů chápe jako zastoupení.
K § 11 až 14:
xxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxcté směrnice, která dává stávajícím zákonem upravené možnosti omezení pouze dispozitivně a není nutné české obchodní společnosti zatěžovat více než xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx po zrušení dnešní
reprobace
. Ochrana, kterou původně sledoval, je nově dána zvýšenou regulací správy obchodní
korporace
a zejména pravidly o podnikxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a účastnických cenných papírů (akcie, zatímní listy, poukázky na akcie) v rukou jediného společníka či akcionáře (nadále je užíván obsahově obecný poxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxcií, resp. převod příslušné části účastnických cenných papírů na jinou osobu, jinak může být společnost zrušena soudem s likvidací. Je samozřejmé, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že je povinen rozhodnutí činit v písemné formě, resp. ve formě veřejné listiny, je-li to vyžadováno pro běžné rozhodnutí valné hromady. Jediný společxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxtli si jediný společník vyžádá na jednání účast statutárního orgánu, je věcí jeho rozhodnutí a zákon mu tuto pravomoc dávat nemusí (princip legální licxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxostí, tj. oproti dnešní sporné dikci se jednoznačně vyžaduje, aby v konkrétním jednání byla přítomna tatáž osoba, byť v odlišném postavení (pakliže naxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí na tento případ nedopadá. Takovéto smlouvy musí být uzavřeny v písemné formě. Ověření orgánem pověřeným legalizací a forma notářského zápisu byly vyxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xokud jde o smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku a za běžných obchodních podmínek, tedy při běžném provozu závodu.
Jakákoliv ujednání zakladatexxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt podmínky unipersonální společnosti.
K § 15 až 29:
Pojetí vkladu je v zásadě nezměněno, nicméně je přeformulováno s ohledem na novou klasifikxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xtanovíli ustanovení o družstvu něco jiného. Napříště je tedy vkladem do obchodní
korporace
(nikoliv společníka, a to s ohledem na vklad při vzniku obcxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx kterou se vkladatel zavazuje vložit do společnosti za účelem získání účasti v ní. Obsahově se tak na koncepci vkladu nic nemění.
Do zákona bylo doplněnxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxnat úroky z vkladů (obdobně § 82 odst. 3 zákona o s.r.o. z roku 1906). Výjimky vztahující se ke snižování základního kapitálu nebo k výplatě podílu na likvxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxu.
Peněžité vklady se i nadále budou povinně splácet na bankovní účet, kde budou bankou blokovány do okamžiku vzniku
korporace
– toto pravidlo se však xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdmětem vkladu, ani ho vázat na další podmínky. Omezení předmětu nepeněžitých vkladů na jejich hospodářskou zjistitelnost je vtaženo jen pro akciové sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – je pojmových znakem těchto společností, že vytvářejí základní
kapitál
a v tomto smyslu je potřeba vyššího stupně ochrany.
Zákon přebírá stávající xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxií diskutovaný problém, kdy se splnění vkladové povinnosti stane nemožným v důsledku zničení předmětu vkladu apod. Vychází se totiž z toho, že tuto sitxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlastnické právo, stíhá společníka povinnost nahradit (zaplatit) jeho cenu v penězích. V tom případě není obchodní
korporace
povinna předmět splacexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxchodní
korporace
, resp. správce vkladů.
Započtení pohledávky proti pohledávce na vklad možné je, nicméně jen u kapitálových společností a vždy písexxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx i nadále je uvedení hodnoty tohoto vkladu
obligatorní
součástí zakladatelského aktu (smlouvy, listiny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnáním při zakládání družstva, a proto je považuje za zakladatelský akt). Ocenění předmětu znalcem, jak je to dnes upraveno v § 59, se nepřebírá. V souladx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xměrnice, a u s.r.o. a družstva je nastaven vzorec jiný – není tedy jednotné úpravy, ale je tak vždy vymezeno u jednotlivých právních forem.
Přiměřené poxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxně ručení převodce za dobytnost cedované pohledávky. Zákon se však vyhýbá konstatování, zda pohledávka je předmětem vkladu peněžitého či nepeněžitéxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxžovat za předmět peněžitého vkladu – věcně jde ostatně v důsledku o peníze (srov. názor generálního advokáta Tezaury ve sporu Wienand Meilicke vs. ADV/xxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxi.
Správcem vkladů může být napříště nejen zakladatel, resp. uchazeč o členství v družstvu, nebo banka, ale také kterákoliv jiná třetí osoba s předpokxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxuvy uzavřené mezi ním a všemi zakladateli, resp. uchazeči o členství, a to zpravidla za úplatu. Je povinen správcovskou činnost vykonávat s péčí řádnéhx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxbit škodu druhé smluvní straně, popř. společnosti či družstvu. Odpovědnost za škodu nelze nijak omezit.
Nemovitá věc, jako předmět nepeněžitého vklxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xemovitá věc součástí závodu, který je předmětem vkladu. V takovém případě se přiměřeně užijí příslušná ustanovení o prodeji závodu.
Movité věci, tedx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxterých věcí, které mohou být předmětem vkladu (např. know-how) je zřejmé, že tyto nemohou být předmětem konkrétního předání, a proto je třeba pojem „přxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxnnost předání splacených vkladů (neuvádí se části, jelikož peněžní prostředky jsou na bankovním účtu zřízeném na firmu vzniklého subjektu a nepeněžixx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxené vklady nebo jejich částí (jelikož může být splacena jen část peněžitých vkladů), včetně užitků a plodů oprávněným osobám. Solidární ručení zakladxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhůta je určena dle obecné promlčecí doby – zákon zde mlčí a aplikuje se tedy obecná úprava) pro případ, že by správce uvedl vyšší částku, než která byla vklxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxu částky stanovené v zakladatelském dokumentu (smlouva, listina, usnesení zakládající členské schůze), nebo stejné částky po vzniku obchodní
korpoxxxx
x
x x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxo výši do obchodního rejstříku.
Do zákona se zatím věcně neprojevily diskuze o přehodnocení pojetí základního kapitálu vedené v rámci EU, a to zejména xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xapitál
ztrácí svou garanční roli a je nahrazen jinými režimy ochrany věřitelů (test insolvence, přísnější pravidla správy, pravidla podnikatelskýxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xx xxx
xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxa pro podíl ve všech formách obchodních společností a v družstvu. V rámci tohoto sjednocení je podobně upravena také výše podílu a výše podílu na likvidaxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xovahy věci nedopadá úprava bezvýjimečně na akciové společnosti; zákon tuto věc výslovně stanoví, popř. má zvláštní úpravu (nejen v této části, ale takx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Výše podílu ve v.o.s. je vázána na jeho vztah k čistému obchodnímu majetku, výše podílu komanditisty je vázána na poměr jeho vkladu k základnímu kapitálxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxm na odlišnost akciové společnosti je podíl zásadně určován podle poměru všech účastnických cenných papírů, které je akciová společnost oprávněna vyxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rukou s výjimkou a.s. a nově také s.r.o. (viz s.r.o). Zákaz nabývání vlastních podílů je zachován, ledaže zákon stanoví jinak, a to včetně podmínek takoxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxblematika uvolněného podílu (viz s.r.o.). Vypořádací podíl náleží každé oprávněné osobě, popř. jejímu právnímu nástupci a vyplácí se dispozitivně v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxou sjednat, že vypořádací podíl je nula – zákon odchylce totiž žádné limity neklade.
Podíl na likvidačním zůstatku v případě zániku se určuje přiměřenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladovou povinností. Zbude-li něco po uspokojení společníků s vkladovou povinností, rozdělí se likvidační zůstatek stejným dílem. Toto ustanovenx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxení zbytku všem, tedy i těm, kterým již bylo plněno – pokud bylo plněno společníkům s vkladovou povinností, zbytek se ve stejné výši jako je souhrn splacexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtatek k vyplacení ve výši splacených vkladů, podílejí se na něm společníci s vkladovou povinností poměrně.
Likvidace tímto zákonem řešena není a plně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo nebo dohodnuto jinak) podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladů poté, co bude rozhodnuto o způsobu jeho naložení (tento okamžik stanovujx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxu zůstává nezměněn s tím, že obecně bude upraveno pouze případné omezení přechodu; zbytek právní úpravy bude upraven i u jednotlivých forem společnostx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xeho žádost, užije se obdobně ustanovení o naložení s uvolněným podílem, včetně sankce zrušení společnosti nebo družstva s likvidací. Tento zákonný přxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x Toto řešení je navíc podpořeno ust. § 28 zákona č. 219/2000 Sb., které omezuje možnost účasti státu jen na akciové společnosti a navíc za zpřísněných poxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x budoucnosti své existence. Toto ustanovení neplatí pro a.s.
V reakci na spornost role základního kapitálu a novou dikci insolvenčního práva se zavádx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxným odklonem od role základního kapitálu u s.r.o. a je společně s pravidly správy obchodních korporací dalším stavebním kamenem ochrany věřitelů a spoxxxxxxxx
x x xx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxní občanský zákoník. Zákon tak upraví pouze odchylky u jednotlivých statutárních orgánů u každé z právních forem obchodních společností a družstva.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx x x xx xxxxx xíce volá po zavedení pravidel pro kontrolu vnitřních mechanismů a správy obchodní společnosti. Obecný
Kodex
správy a řízení společnosti vypracovanx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xruhé straně je třeba si uvědomit, že soukromá praxe má leckdy vlastní mechanismy kontroly a heteronomní (tj. zákonný) zásah není žádoucí. Pravděpodobxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxes-Oxley Act x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx o podpoře odpovídajícího režimu odměňování orgánů společnosti (ze stejného dne), které jsou jednak tedy pouhými návrhy a jednak se mají podle základnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxřený KCP. Nejde však cestou úplné harmonizace, ale pouze cestou poučení se a zohlednění základních prvků cit. doporučení – výsledek tak sleduje samotnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlmi detailní, když sice nejde do řešení jevů, které upravuje samoregulace, nicméně je si vědom toho, že tyto otázky jsou z pohledu právní jistoty velmi cxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxcméně činí tak se současným zpřísněním pravidel o střetu zájmů, vyvádění majetku (poboček apod.), o testu insolvence apod.
Návrh tak koncepčně navazxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxpokládal, srov. jeho důvodovou zprávu, nicméně přináší současně zvýšení jistoty zlepšením těch ostatních instrumentů obchodního práva, které zatíx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x relevantními pravidly).
Zákon také reaguje na to, že usnesení valné hromady a jiná rozhodnutí orgánů korporací jsou právním jednáním, které je komunxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxi v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem nebo mění stanovy na úkor kogentních pravidel; obdobně je-li jednáno
ultra vires
. Obdobně se na rozhoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xa rozhodnutí orgánu, přičemž se tím nevylučuje využití těchto pravidel pro jednání společníků apod. (např. při výkonu akcionářských práv).
Povinnoxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákoníkem). Převzato je také obrácené pojetí důkazního břemene s tím, že platí pro všechny společnosti a družstvo. Odpovědnost za škodu při plnění pokxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xpozornili (je tak akcentována profesionalita s tím, že je věcí řádné péče, aby na tuto skutečnost odpovědné osoby upozornily a předešly tak vzniku škodxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxaznost na zahraniční zkušenosti se zavádí pravidlo podnikatelského úsudku (business judgement rule), které dává možnost jednajícímu orgánu, aby prxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které se v poslední době zapracovalo také v německém akciovém zákoně, stojí na koncepci, že jedná-li (rozhoduje-li) někdo náležitě, informovaně a v zxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxrá nemohl ovlivnit; důkazní břemeno však i zde nese jednající osoba. Rozhodování je podskupinou jednání, tedy nikoliv každé jednání je nutně rozhodovxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo vedení v rámci podnikatelských seskupení, se zákon věnuje také aktuální otázce souběhů s tím, že je připouští, a to v rámci
delegace
. Navrhované ustanxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxního orgánu v otázkách obchodního vedení a režimu odpovědnosti statutárních orgánů nebo jejich členů v případě tzv. souběhu výkonu funkce s pracovněpxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxosti spadající pod obchodní vedení společnosti. Explicitně se staví na jisto, že sjednáním takového souběžného pracovního poměru je přípustné, a že txxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxlouvy rozhoduje orgán, který schvaluje odměny tomuto členovi statutárního orgánu za výkon funkce. Tím se odstraňují hlavní obavy, které vedly v něktexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve vztahu k výkonu exekutivních funkcí (především na úrovni “statutární orgán minus jedna“) ve společnosti (pro něž může být tento smluvní typ vhodnějxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstit se v rámci povinného nemocenského pojištění či založit povinnou účast na důchodovém pojištění na základě pracovní smlouvy.
V návaznosti na sporx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxtřních souhlasů nemá vliv na uzavřené smlouvy, ledaže by (z povahy věci) nebylo jednáno v dobré víře. Smluvní strany však mají v prekluzivní lhůtě 12 měsxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní je
lex specialis
k obecným pravidlům v tom smyslu, že je doplňuje. V případě absence souhlasu však nelze smlouvu jednostranně ukončit jinak, než posxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxmační povinnosti a možnosti preventivního zákroku nejvyššího orgánu
korporace
. Porušení povinností podle těchto pravidel je porušením zákona, a texx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxporace
ve vztahu k jeho insolvenční minulosti – zákon však nezavádí výslovnou překážku ve výkonu funkce, když stojí na soukromoprávní povaze smlouvy x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxá jako smlouva příkazní, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak (tedy se výslovně nezakazuje využití jiného smluvního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem společnosti, družstva nebo osob, které schválily smlouvu o výkonu funkce – při absenci pravidel se sjednává smlouva bezplatná – toto řešeníx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud jsou výkonem funkce společnosti nebo družstvo poškozeny, plnění se neposkytne, ledaže by i přes to příslušný orgán nebo všichni společníci staxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxlností), neovlivňuje to nárok společnosti nebo družstva na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení péče řádného hospodáře. Stejně tak bude mxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxčnosti nebo družstva bylo započteno s plněním této osoby ve prospěch společnosti nebo družstva z titulu náhrady škody.
Zákon vychází z toho, že není nuxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx, že újma bude saturována jinak (snížením příštích odměn, započtením na jiné pohledávky apod.) – toto řešení však podléhá kvalifikovanému souhlasu. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xsudku a pravidla o střetu zájmů dopadá také na prokuristu (každého, nejen prokuristu podnikatele obchodní
korporace
). Ten může být jmenován pro výkon xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxurista je tak v tomto ohledu postaven na roveň členovi statutárního orgánu – nikoliv však obecně, pouze v popsaných souvislostech.
Prokurista je tak i xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xředpis, který upravuje práva a povinnosti statutárního orgánu obchodní
korporace
. Obdobně některé povinnosti formuluje např. insolvenční zákon nexx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx průměty objevily, pokusil řešit formulací zákazů podle § 31a, avšak tím vytvořil režim, který je nejen evropsky nestandardní, ale zejména způsobuje vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxp, volala po zavedení pravidel diskvalifikace statutárních a obdobných orgánů v případě, že poruší své povinnosti. České právo tuto problematiku zatxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnského zákona (překážky výkonu živnosti) – tento model v praxi způsobil obtíže, když za vadu lze považovat zejména to, že podle § 31a dochází ke vzniku přxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe jejich součástí. Tato skutečnost je však zároveň částečně problematickou, když ČR nemá jednotnou úpravu této problematiky, ale její dílčí segmenty xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtavení k tomu, že se vždy pro vznik překážky výkonu funkce vyžaduje rozhodnutí soudu. Toto řešení je odůvodněno zejména tím, že o právech a povinnostech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxouží britský Company Directors Disqualification Act 1986, který je však oproti českému textu širší a kazuističtější; obdobnou cestou se vydává v poslxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdku (podle insolvenčního zákona) a jednak pokud jsou opakovaně porušovány povinnosti. Rozhodnutí vždy přísluší soudu, když v rámci koncentrace řízexx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxosti s úpadkem se zahajuje řízení
ex officio
a soud je povinen kladné rozhodnutí vydat, jsou-li splněny podmínky zákona, tedy je souvislost mezi úpadkxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlifikace je 3 roky a je jednotné pro všechny případy.
Při porušení zákazu, který se zapisuje do obchodního rejstříku, se zakládá ručitelství s tím, že mxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxejnoprávní konsekvence a porušení zákazu diskvalifikace nezakládá přestupek.
Další omezení, vztahující se např. k situaci, kdy statutární orgán, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxavidla v závěrečné části sledují tzv. wrongul trading a jsou společně s novým pojetím podnikatelského seskupení základem ochrany věřitelů pro případx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxhoto ustanovení je však dáno nejen likvidátorovi, ale také věřitelům – vždy však pouze v návaznosti na likvidaci
korporace
, tedy stav, kdy právně zanikx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx xx xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýmu „Forum Europaeum Konzernrecht“ se zavádí nová koncepce podnikatelského seskupení. Toto pojetí je pak doplněno akcentem pravidla o wrongful tradxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nicméně to samotný text věcně nepotvrzuje – akcionáři, či společníci, mají dominantní vliv, když se jim zakládá právo výstupu pro případ negativního vxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xe seskupení je ekonomická realita, kterou právo může regulovat, nikoliv však zakazovat, a proto musí reagovat na negativní následky. Zákon nepřicházx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxjdou – ostatním je pak dána jiná plejáda možností ochrany.
Úprava podnikatelských seskupení je vložena do části zákona sledující obecnosti obchodníxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xejména to, že ovlivnění i koncern mají přímý vliv na pravidla vnitřní správy a odpovědností a nikoliv na strukturu
korporace
. Zákon nezavádí pravidla pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xo širších souvislostí corporate governance a jejím cílem je upravit správu a důsledky seskupení. Osobní společnosti nemohou být řízenými osobami s ohxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxení - Winterova zpráva a doporučení odborného týmu „Forum Europaeum Konzernrecht“).
Oproti dosavadní právní úpravě se sleduje francouzské pojetí, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxtní zprávy – přebírá se koncept, doplňuje se však novým insolvenčním právem (zejména se proto nepřebírají specifické žaloby podle francouzského ComCx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxelské struktury, který by měl sloužit k lepší efektivnosti (řízení) podnikání skupiny a také ke snižování jejích nákladů. Celková koncepce vychází z dxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxx x xxxxzivní nástroj, tedy nástroj, jehož prostřednictvím někdo ovlivňuje jinou osobu, aniž by k tomu měl titul, u koncernu takovýto titul existuje, a tedy se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa, která svým jednáním způsobí ovlivněné osobě nebo jejím společníkům újmu, odpovídá za ni. Zákon sice nezavádí pravidla piercing of corporate veil, nxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé osoby. Tím se kombinuje ochrana jak samotné společnosti, tak jejích věřitelů. Samotná pravidla prolomení slupky odpovědnostního subjektu pak nejsxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x režimu odpovědnosti (a ručení). Zákon tak předpokládá, že se deliktní odpovědnost neuplatní tehdy, pokud vlivná osoba prokáže existenci podnikatelxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxána. Při vzniku podnikatelského seskupení, ale faktické absenci jednotného řízení (včetně dlouhodobého strategického plánu) se o tento případ nejexxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe, že případná újma musí vzniknout v zájmu seskupení – tedy pokud by újma sice vznikla v rámci jednotného řízení, ale nikoliv v zájmu seskupení,
exkulpacx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxé např. lepší dodavatelské podmínky pro intra-koncernové vztahy apod.).
Formulace většinového společníka, ovládajících osob a jednání ve shodě vyxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xdůvodněno tím, že při takovémto stavu není důvodné zatěžovat celou skupinu – rozhodný je většinový společník, ostatní jsou pak apendixem, kteří funkčxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxavidla – důkaz však vždy leží na řídící osobě. Osoby, které jsou podrobené jednotnému řízení, tvoří koncern – tedy je-li dána jednotná koncernová politxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxa možnosti liberačního postupu. Zákon nestanoví nic o tom, jak koncern vzniká – může vzniknout fakticky (včetně např. začlenění), smluvně, rozhodnutxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xchválí nejvyšší orgán řízené osoby – nevyžaduje se souhlas předchozí a vždy musí být splněný obecné definiční znaky koncernu – zákon tak sleduje to, že kxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxtná existence koncernu sama o sobě veřejnosti nemusí nicméně nic přinášet, protože věřitelé jsou chráněni dalšími ustanoveními, resp. insolvenčním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Statutární orgán řízené osoby je i za existence koncernu povinen jednat s péčí řádného hospodáře – nicméně může se existencí koncernu vyviňovat. Bylxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxhodovat v souladu s pravidly zákona o corporate governance.
Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení zůstává zachována a dopadá na oba xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxezkum a případný exit společníků. Přezkum je vystaven na roli znalce a pravidla pro jeho jmenování sledují dosavadní pravidla pro jmenování znalce souxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxě postavení (nikoliv zhoršení), že další setrvání ve společnosti nemůže být rozumně požadováno (tedy zejm. je-li společnost dlouhodobě poškozována xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xak, jak byla v důsledku transpozice První směrnice (čl. 11 an.) provedena, zůstává nezměněna s tím, že napříště platí obecná úprava dle občanského zákoxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxdy neplatnosti společnosti nebo družstva o ty skutečnosti, které jsou specifikem subjektů obchodního práva. Rovněž tak, jako specifikum, upravuje pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxitelů. Zákon nestanoví výslovné normativní řešení prokázání existence zájmu, avšak předpokladem je, že důkazní břemeno ponesou sami věřitelé, a to v xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxveny pouze doplňující skutečnost (podle stávající úpravy § 68 odst. 6).
Oproti občanskému zákoníku a s ohledem na vyšší potřebu kontroly kroků likvidxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxženy i samotným společníkům nebo orgánu, který má rozhodovací pravomoc (valná hromada, členská schůze) – tím není dotčena povinnost podle občanského xxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k švýcarskému či rakouskému modelu, tedy aby šlo o podnikatelská neformální seskupení více osob, jejichž vznik je zjednodušen. Toto pojetí je jistě moxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, ledaže začala provozovat činnost dříve, pak vzniká okamžikem zahájení provozu. Společníci těxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxedběžné společnosti. Navíc je v příslušných zemích běžné, resp. bylo, že navrhované obchodní
korporace
jsou entity bez právní subjektivity, což nenx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xvedeno do teoreticky správné podoby. Napříště je tedy veřejnou obchodní společností
korporace
alespoň dvou osob, které ručí za její dluhy solidárně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxhodní společnosti nebyla přiznána subjektivita. Ze stejného důvodu není převzato stávající ustanovení § 76 odst. 2, jehož požadavek zatěžoval praxi x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se však obecná občanskoprávní úprava. Vzhledem k
dispozitivní
vkladové povinnosti společníka se zavádí také možnost kadučního řízení, avšak za přexxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě spolku. Nově jsou však řešeny náklady řízení spojené s žalobou o splacení vkladu proti prodlévajícímu společníkovi – náklady nese společnost, ledažx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxení soukromého práva o zneužití tím nejsou dotčena.
Podstatnou změnou oproti stávající úpravě je umožnění vložení práce a služeb jakožto předmětu vkxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx, která však dopadá pouze na akciové společnosti. Povahově je tedy jistě vhodné, aby tento zákaz dopadal také na s.r.o., avšak již jistě není nutné, aby dxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxt také práce. Vkladem do veřejné obchodní společnosti tak může být i provedení práce či poskytnutí služeb za předpokladu, že tak výslovně povoluje spolxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresátem musí být sama společnost. Obdobně s Osnovou obchodního zákona (čl. 115 odst. 2) je odměna za poskytované práce a služby, není-li vyplacena, zxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxidla dělení zisku a ztráty, přičemž se zohledňuje osobní povaha společnosti (25% pro společníka s vkladovou povinností). Pravidla jsou dispositivníx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxumných výdajů, které měl společník v záležitostech společnosti, tedy specifické normativní řešení bezdůvodného obohacení společnosti, byla upravxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxí práva na náhradu stanoví tří měsíční prekluzivní lhůtu. Rozhodným okamžikem pro uplatnění uvedeného práva či pro počátek výpočtu úroku z prodlení je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy nenahradí a namísto tohoto výslednou sumu započte na vklad – opětovně je nutný souhlas všech společníků (provedeno musí být v prekluzivní lhůtě 3 měsíxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xroto, že je zde reagováno na smlouvou nepředvídaný stav, a proto se odkazuje na běžný bankovní úrok poskytovaný při úvěrech. Zákon tak doplňuje obecná pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Zákon však výslovně neuvádí, že je možné zastoupení např. advokátem nebo auditorem, jelikož to plyne z obecné možnosti zastoupení podle občanského prxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe tedy obé spojuje do rukou statutárního orgánu, kterým je vždy společník (dle dohody). Celkový stav se tím zjednodušuje, nicméně současně se na společxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxoníku.
Dispozitivní
zákaz konkurence zůstává zachován s tím, že jestliže společníci o rozporu se zákazem konkurence v době založení nebo přistoupexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnosti tehdy, pokud společníkům nevadí, že dochází k porušování zákazu konkurence. Je tak akcentován princip, že se společníci starají vědomě a pečlivx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxvní. Nicméně v pochybnostech se bude mít za to, že souhlas nebyl dán. Tím nejsou samozřejmě dotčeny možnosti postihu podle obecné úpravy z titulu porušexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxfovaného znění úpravy komanditní společnosti zohledněna zejména Osnova obchodního zákona z roku 1937, resp. tam předpokládané pojetí komanditní spxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xývá považována za smíšený typ společnosti, ale také jisté věcné posuny v jejím pojetí – směrem ke zvýšení atraktivnosti tohoto druhu obchodní
korporacx
x
xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxtatně i např. v Německu), tedy k možné realizaci pozice komanditisty prostřednictvím komanditní sumy (viz dále).Vzhledem k tomu, že toto pojetí bylo vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxna jako
opce
, nikoliv jako nutný předpoklad.
Komanditní společnost je osobní společnost, ve které alespoň jeden ze společníků ručí za dluhy společnoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxty zásadně neliší od stávající úpravy, rozdíl je v definientech. Výše ručení se tak nově neodvíjí jen od výše splaceného vkladu, jak je tomu dnes, ale altxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxčně nezávislá na výši vkladu. V obecné rovině tak lze říci, že komanditní suma je konkrétní částka, která se stala zjevnou třetím osobám prostřednictvíx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxtista
, kterého stíhá vkladová povinnost, ručí do konkrétní výše, aniž by došlo k realizaci vkladů. Zatímco vkladová povinnost je povinnost vztahujícx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxu souvislost se splácením vkladů (viz dále).
Komanditista
může převádět svůj podíl a může jich držet i více (obdobně se společníkem společnosti s ručxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxním části společné všem obchodním korporacím, se mění dosavadní formulace pramenů úpravy komandity.
Napříště se vylučuje obecná aplikace ustanovexx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxahuje se také na k.s.), užijí se přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti. Toto normativní řešení je jednodušší, využívá možností nové sysxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavy v čl. 157 všeobecného zákoníku obchodního, § 161 odst. 2 německého obchodního zákoníku, v osnově § 198 Osnovy či v čl. 598 odst. 1 švýcarského obligaxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxm dodatkem, že musí obsahovat i jasné vymezení komanditní sumy, je-li.
Vkladová povinnost zůstává zachována, avšak není stanovena nejnižší částka, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitelů zajišťuje komanditní suma. Pro vklady se subsidiárně použijí ustanovení v.o.s. s tím rozdílem, že je nepřípustné, aby
komanditista
vložil jakx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxrazeno pouze komplementářům. Z dnešní úpravy není převzata úprava jednání komanditisty
ultra vires
. Důvod je nejen v tom, že obdobné ustanovení neobsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxitisty za společnost tak bude jeho jednáním. Zákaz odporovatelnosti jednání komplementářů, jak ho znají některé právní úpravy, není přebírán proto, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxdy. Konkurenční
klauzule
se na komanditistu použije jen dispozitivně.
Rozdělení zisku a ztráty je i nadále
dispozitivní
a zachovává stávající dikxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx tehdy, pokud tento podíl nepřesahuje původní komanditní sumu – tj. tu, která byla při vzniku společnosti zapsána do obchodního rejstříku. Znamená to txxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxedy jistá vyšší míra distributivní spravedlnosti) a jednak závislost míry rozdělovaného zisku na míře omezenosti komanditistova ručení.
Komanditixxx
xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxm se všemi ostatními společníky, byť jen do výše své komanditní sumy.
Jak již bylo řečeno, stěžejním pojmem pro ručení komanditisty je komanditní sumax
xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxchodního rejstříku, leč její změny nejsou patrné z rejstříku konkrétně, ale v souvislosti se změnou zápisu splácení vkladů (viz dále).
Kogentně platxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xěmeckého obchodního zákoníku). Zachováno zůstává jeho oprávnění požadovat po společnosti náhradu takto poskytnutého plnění – úprava je však předměxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xumy a splácení vkladu. Je stanoveno, že komanditní suma, a tím i ručení, se zmenšuje o částku, kterou
komanditista
splatil na svůj vklad. Komanditní suxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxy znamená, že pokud
komanditista
plně splatí svůj vklad, který je roven komanditní sumě, jeho ručení za dluhy společnosti zaniká. Pokud však splatí naxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxi však komanditní suma vyšší než vklad, ručí i po jeho splacení
komanditista
ve výši rozdílu mezi komanditní sumou a vkladem (srov. str. 201 důvodové zpxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xředně je chrání zásada publicity obchodního rejstříku a také je konstituováno jejich právo požadovat po společnosti skutečnosti z obchodních knih, rxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx konkrétní na určitého komanditistu, či komanditisty a není jejím účelem zjišťovat jiné skutečnosti, které jsou obsaženy v obchodních knihách. Oprotx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx utajovaných skutečností (obchodní tajemství). Za splnění povinnosti podání aktuální a správné informace ručí solidárně všichni komplementáři (jaxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxloba na plnění).
Komanditní suma je sice fixně zapsaná částka, leč její výše podléhá změnám. Předně je nutné tyto změny sledovat v okamžiku splácení vkxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxjstřík a informace z obchodních knih. Je tedy stanoveno, že snížení komanditní sumy je účinné
erga omnes
až okamžikem zápisu do obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx x
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxti tomu zvýšení komanditní sumy se je možné dovolávat i před jeho zápisem do obchodního rejstříku, pokud bylo zvýšení oznámeno veřejnosti nebo věřitelxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxravena zákonná obnova členství v případě zániku vyjmenovaných překážek, včetně náhrady vyplaceného vypořádacího podílu.
Změna právní formy v přípxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxoukoliv obchodní korporaci (samozřejmě za splnění všech podmínek zákona). Z důvodu funkčnosti společnosti, naplnění požadavků zákona a jistě i ochrxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxěny platí také pro případ zániku účasti všech komplementářů.
Ke kapitálovým společnostem:
Před zdůvodněním jednotlivostí v rámci nové úpravy kaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxím úpravy práva obchodních společností. V tomto ohledu je vhodné zmínit zejména několik základních dokumentů, které jsou v tomto ohledu signifikantnxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx si vědomy také příslušné legislativní orgány EU, a proto neustále pracují na doporučeních či novelizacích, které by vadný stav napravily a přivedly EU xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Study of the Corporate Governance Code relevant to the European Union and its Memeber States apod.), které určují výsledný směr úvah o budoucí podobě prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxé obecné výstupy zpřesnily a vycizelovaly. Výsledkem je Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Modernising Coxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxt legislativně závazný, shrnuje poznatky o nutných změnách a stanoví harmonogram a způsob jejich projekcí do právního řádu EU. Ačkoliv celá řada podněxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatutárního orgánu, volba mezi monistickým nebo dualistickým systémem apod.). Leckdy jde ze strany EU o připomínky zásadnějšího rázu, které si vyžádaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdňovány, byť některé připomínky pouze doktrinálně. Obdobně byl při formulaci zákona využit návrh Nařízení o evropské soukromé společnosti, které je x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxě praxí vycizelována, nicméně obsahuje celou řadu ustanovení, jejichž výklad není jednoznačný. Navrhovaná řešení se jednak pokouší na tyto obtíže rexxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se zohledňuje nejen úprava švýcarská, německá či rakouská (v novelizovaném znění), ale také zákon o společnostech s ručením omezeným č. 58 z roku 1906 pxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxá a dále zejména návrh Nařízení o evropské soukromé společnosti (EPC).
Různé reformulace či nová řešení nejsou způsobeny libovůlí tvůrců, ale okolnoxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxchodního práva reglementovaly sami, aniž by byly nuceny zohledňovat okolní právní úpravy. Evropský soudní dvůr však v judikatuře poslední doby zohlexxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxov. rozsudek Centros nebo Űberseering, Inspire Art apod.). V důsledku toho v zásadě dochází k možnosti, aby si občan EU svobodně vybral, ve kterém z členxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxudek ESD CARTESIO). S ohledem na to, že úprava akciové společnosti je vcelku přísně reglementována evropským právem a výčet obchodních korporací podlx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx konkurenceschopná.
Oproti stávající se nová definice společnosti s ručením omezeným může jevit jako značně změněná. Ve skutečnosti tomu tak není a dxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxíku nebo pojetí německého zákona o s.r.o.). Obsahově je zřetelné, že pojetí společnosti, její odpovědnosti za porušení povinností a ručení společníkx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxlečník, popř. společník, resp. společníci – není tedy zdůrazňováno, že společník náhradu požadovat může, jelikož tato možnost je soukromému právu
imxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xby předmět nepeněžitého vkladu ocenil znalec jmenovaný soudem, ale postačí znalec určený dohodou stran (zakladatelé či společnost a znalec). Náležixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx jeho hodnota znalcem. Základní
kapitál
je věcně sic zachován, nicméně vzhledem k tomu, že ztratil svůj význam při ochraně věřitelů (a je nahrazen ochrxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe jeho výše liberalizována – napříště je tak stanoveno, že minimální výše vkladu je 1 CZK, ledaže je ve společenské smlouvě určeno jinak. Základní
kapitxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxrh nařízení o EPC - SPE).
Vzhledem ke snaze zvýšení atraktivity společnosti s ručením omezeným se také zavádí širší využitelnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxit více různých podílů, čímž se umožňuje vyšší míra vlastnické stratifikace. Navíc, a opět z důvodů vyšší využitelnosti s.r.o., se také připouští, aby xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxného papíru pak převody sledují tento cenný papír. Tento koncept sleduje zejména návrh nařízení o SPE, který využitelnost cenného papírů také připoušxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxivní vliv na kapitálový trh. Opačný postup může vést k tomu, že účinností nařízení o SPE dojde ke vzniku regulatorní arbitráže a čeští podnikatelé budou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxgulace knihy společníků (obdoba akcionářské knihy). Zákon i nadále vychází z obecné nezapočitatelnosti pohledávky společnosti na splacení vkladu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povoleno, avšak pouze za předpokladu, že s tím vysloví souhlas nejvyšší orgán společnosti. Dohoda o započtení musí být písemná a podmínky, za nichž budx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také zakladatelská listina. Podmínky podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku zůstávají stejné a podpisy jednatelů musí být i nadáxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xouze dohodou všech společníků nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu společnosti. Zákon stanoví, že v případě, že je podle zákona vyžadován pro přijetí rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx to platí pro dohodu všech společníků o změněně společenské smlouvy. Zde zákon snižuje počet nutných veřejných listin, jelikož První směrnice, která jx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxlouvy. Navíc se opouští vcelku komplikovaná dikce stávajícího § 141, kdy není nadále nutné stanovovat, co se za změnu považuje a co ne – dikce zákona je v txxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxxx
Pojetí práv a povinností společníků je zachováno. Každý společník je povinen splatit převzatý vklad nejdéle do 5 let od vzniku společnosti. Této povixxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtálu. Na druhé straně však platí, že možnosti
kompenzace
se tento zákaz netýká, jelikož nejde o zproštění. Jestliže je společník v prodlení se splácenxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení návrhu občanského zákoníku. Uvolněný podíl nepřechází na společnost a naloží se s ním podle zákona.
Právo společníků kontrolovat chod spxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe samozřejmě povinnost jednatelů
relevantní
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x ximo jednání nejvyššího orgánu společnosti. Jednatel i v tomto případě má povinnost součinnosti. S výjimkami, které jsou obdobné akciové společnostix
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxíkem, zůstává zachováno. Zákon neustanovuje, že společník může toto právo vykonávat pomocí třetích osob (
auditor
, advokát apod.), jelikož to plyne z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxí žaloby měl rozhodnout soud a určit, kdo hradí náklady řízení. Ustanovení soukromého práva o zneužití tím samozřejmě nejsou dotčena. Celková koncepcx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx může podat dříve sama společnost (bude informována), případně se může se škůdcem dohodnout na jiném postupu (např. dohoda o postupné úhradě újmy, o zapxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxominutí náhrady nemusí být poškozující, pokud např. společnost životně potřebuje znalosti osoby, která způsobila škodu).
Právo společníků na podíx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxtatování existence tohoto práva jsou v této části zákona stanovena i omezení, z jakých zdrojů je možné zisk vyplácet a z jakých ne, včetně povinných přídxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxíplatků není
kogentní
, ale je to věcí určení společenské smlouvy s tím, že nebude-li výše stanovena – není možné povinnost příspěvku uložit (obdobně § 7x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvky nepřipouští. Jestliže o to společník požádá, může poskytnout příspěvek i tehdy, mlčí-li společenská smlouva; k účinnosti je však nutný souhlas stxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xro uložení povinnosti příplatku na jednání nejvyššího orgánu společnosti nehlasoval (postačí tedy, zdrží-li se), příplatek skutečně platit nechce x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxvodu, ale společnost s uvolněným podílem naloží v souladu se zákonem. Právo vystoupení musí společník využít ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy bylo o uloženx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxje ani základní
kapitál
, ani výši vkladu každého společníka. Při porušení povinnosti úhrady se obdobně užijí ustanovení o prodlení se splácením vkladxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úhradu příspěvku a pohledávky povinného společníka xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxžívaná, jelikož podstatou příspěvku je získání nových prostředků. Vrácení části příplatku je možné, avšak pouze v rozsahu, v jakém příplatky převyšuxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxení části příplatku, pokud se pro vrácení společnost rozhodne, a pohledávka společnosti na splacení nesplacené části vkladu, jsou vzájemně započitaxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
x xxxxxx xxxxxxšího orgánu nedochází ke změně. Zapracovává se ovšem část textu, kterou přináší transposice směrnice o výkonu přeshraničních hlasovacích práv, a to axxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxroti a.s. do horšího postavení. Bylo proto upřesněno, že rozhodování mimo valnou hromadu, tedy rozhodování
per rollam
, není totéž co hlasování na valnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxistitelnost přítomných – za přítomného se považuje i ten, kde není osobně přítomen, ale je přítomen např. pomocí technických prostředků. Valná hromadx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx jsou dány jednak zákonem a jednak je odkazováno na dispozitivnost společenské smlouvy. Omezení hlasovacího práva je převzato, včetně zákazu omezujíxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo jednání valné hromady – tedy nikoliv dodatečně, ale přímo tak, že úmyslně na jednání valné hromady absentuje (rozhodování
per rollam
). Ačkoliv něktexx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxení občanského zákoníku. V daném řešení je osoba oprávněná svolat jednání valné hromady (jednatel, dozorčí rada apod.) povinna zaslat všem společníkxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxkovních účtů, informace z obchodního rejstříku apod.), popř. dalšími údaji, určí-li tak společenská smlouva. Společník má prekluzivní lhůtu pro reaxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxutí valné hromady. Většina se nepočítá podle obecných pravidel, ale počítá se ze všech společníků (obdobně § 34 zákona o s.r.o. z roku 1906). Obdobné co bxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxnčně apod.); připouští to obecně občanský zákoník. V tomto případě však musí zvolený způsob být natolik ověřitelný, aby ostatním společníkům byla osoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxučen. Záleží tedy na smlouvě, zda a jak toto hlasování připustí.
Zákon také zavádí kumulativní hlasování, známé z anglického nebo amerického práva. Pxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxon tak dává společnosti možnost zvýhodnit některé společníky, zejména menšinové, a dát jim vyšší vliv na složení statutárního nebo jiného orgánu.
Foxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxů, aby bylo jednání valné hromady svoláno bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání (a pouze těch) v případě, že s tím souhlasí všichni společníci. xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxrského obligačního zákona).
Beze změn zůstává také průběh a záznam samotného jednání valné hromady s tím, že změn dostála formulace působnosti tohotx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xe zákon změny společenské smlouvy uvádí výslovně jako jednu z kompetencí valné hromady a zároveň odlišuje např. jmenování jednatele či zrušení společxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxméně dopadá na ně povinnost zvláštní formy. Tím samozřejmě není dotčena možnost společníků změnit společenskou smlouvu zvláštní dohodou. Zachována xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxr.o. je namístě umožnit společníkům, aby měli možnost ovlivňovat faktický chod společnosti – vzhledem ke střetu odpovědnosti mezi jednatelem a spolexxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti usnesení valné hromady zůstává zachováno, zákon pouze vymezuje aktivně legitimované osoby s tím, že ve zbytku se odkazuje na obecnou úpravu občansxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mocí.
V rámci neplatnosti se uplatní to, co se zavádí jako náležitost každého zápisu usnesení valné hromady kapitálové společnosti – totiž protest. Txx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxý měl jinak protestovat, dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, ledaže protest nebyl zapsán chybou zapisovatele, případně se důvody pro protxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy bude vyšší jistota ohledně platnosti nebo neplatnosti usnesení valné hromady. Důkazní břemeno pro případ sporu nese obchodní společnost, a to poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxatele – zůstává nezměněno. Pro větší přehlednost se pouze do jedné části zákona umisťují i ta ustanovení, která zatím byla v oblasti akciového práva a byxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxá směrnice, byť se týká pouze a.s. – zákon tak využívá standardu, který mj. Druhá směrnice přináší, ale vlastní modifikací. Opouští se obdobná aplikace xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxou banky či jiné subjekty toto ocenění např. pro poskytnutí úvěru požadovat, je to věc smlouvy mezi nimi a společností.
Přeformulován je zákaz konkurexxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xejména v presumování souhlasu (srov. příslušné partie u v.o.s.). Spory, které stávající dikce vyvolávala, byly často podmíněny nepřesným čtením zákxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe také nesmí tuto funkci fakticky vykonávat. Obdobnost byla v obecném zákazu činnosti nebo zprostředkovávání činnosti pro jiné osoby, nahrazena „shoxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxší podmínky byly upraveny ve společenské smlouvě. Obdobně je dispozitivně stanoveno, že se zákaz konkurence může podle společenské smlouvy vztahovax x xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxa finanční asistence, a to v návaznosti na celkové rozvolnění české regulace s.r.o. ve vazbě na Druhou směrnici, která se vztahuje pouze na a.s., a také nx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxostí (péčí řádného hospodáře).
K § 209:
Pojetí dozorčí rady, jako fakultativního orgánu, je převzato s přiměřenými odkazy na úpravu jednatelxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxh fúzí, resp. přeměny, a to v návaznosti na zákon o přeměnách.
K § 210 až 223:
V obecném pojetí zůstává zachován také způsob ukončení účasti spolexxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxavidla pro ukončení účasti sporem. Zároveň je do této části přesunuto ustanovení o dědění podílu, jelikož obecná část v tomto smyslu odkazuje na jednotxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxné ukončení účasti výpovědí je rozšířeno na případy, kdy dochází ke kruciálním změnám ve společnosti – tato pravidla jsou dispositivní. Zákon tak oproxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
Podstata dohody o ukončení účasti společníka ve společnosti je zachována, obdobně tak vyloučení společníka rozhodnutím soudu. Zde však je zákonem dxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (obecná možnost vyloučení vyžaduje opakované porušení) – s takovýmto vyloučením však musí souhlasit alespoň 2/3 všech společníků. V tomto případě nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xčasti společníka soudem na jeho žádost je nezměněno, stejně tak důsledek prohlášení konkursu a
exekuce
. Okolnosti spojené s jednočlennou společnostx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaniká, avšak společnická práva vykonává soudní exekutor. Okamžikem realizace
exekuce
se stává společníkem nabyvatel podílu. Důvodem pro tuto rxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxast společníka ve společnosti z důvodů úpadku (resp. dílčích rozhodnutí podle insolvenčního zákona) nezaniká, nýbrž společnická práva vykonává insxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrávo, kterého se však mohou vzdát. Důvod pro tento návrh je v tom, že není důvodu okamžikem zásahu orgánů státu přivádět společnost do situace, kdy musí vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxávo.
Jak již bylo řečeno, do této části zákona bylo přesunuto ustanovení o dědění podílu s tím, že je více specifikována možnost společníka – dědice – doxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xožadovat, aby ve společnosti setrval.
Pojetí převoditelnosti podílu se v obecné rovině nemění s tím, že možnost podmínit převod souhlasem některého x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xákona odchýlí a upraví nutný souhlas i s konkrétní osobou, pak bude platit tato přísnější úprava.
Změn doznalo určení vypořádacího podílu a naložení s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe tak povinna do tří měsíců ode dne zániku účasti společníka nebo člena prodat uvolněný podíl (jako věc cizí) v dražbě a z výtěžku vypořádací podíl uspokoxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx, jak bylo uvedeno, že lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu počne běžet okamžikem zániku účasti ve společnosti a je 3 měsíční s následným odkazem na zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro vyplacení počne běžet později – až okamžikem prodeje, resp. jeho nemožnosti. Důvodem je zabránění situaci, kdy společník, který společnost poškoxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xeprodejnosti podílu, vyplatí vypořádací podíl bez zbytečného odkladu ve výši, která se určí obdobnou aplikací určení výše obecného podílu. Tento způxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe. Následek marného uplynutí lhůty však lze aplikovat pouze tehdy, pokud nebyl uvolněný podíl prodán z důvodu jeho objektivní neprodejnosti a nikoliv x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxodlení a pokud by bylo prokázáno, že by vypořádací podíl získaný prodejem byl vyšší než vypořádací podíl získaným aplikací běžného určení výše podílu, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Je stanoveno, že nejsou-li splaceny u vyjmenovaných společností vklady, může společnost dlužnou částku započíst na vypořádací podíl dlužníka.
Uvoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxu, nebo osoby (za cenu rovnou vypořádacímu podílu – toto řešení je nutné, jinak by mohlo docházet k podvodům a k znevýhodnění osoby, které náleží vypořádxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xplněna, nebo by nebylo její splnění možné (základní
kapitál
se buď nezřizuje, nebo je již na minimální zákonné výši), bude povinná osoba soudně zrušenx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxeží do
kompetence
valné hromady.
Případné smlouvy o převodu uvolněného podílu namísto vyloučeného společníka nebo člena podepisuje statutární orxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxje uvolněného podílu fikci oprávněnosti prodat věc cizí, která jinak nemůže do vlastnictví společnosti přejít.
K § 224 až 248
Úprava změn záklxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxedem k oslabení role základního kapitálu by se regulace jeho změny mohla fakticky vypustit, nicméně zůstává ze dvou důvodů: jednak řada společností záxxxxxx
xxxxxxx
xx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxvat a dávat jí význam.
Účinnost zvýšení základního kapitálu úpisem nových vkladů je nově vázána na den, který určí valná hromada - zápis do obchodního rxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxního účinku zápisu. Zrušení vazby účinnosti změny na zápis do obchodního rejstříku je dána tím, že to komplikuje praktický život, když se tím (časově) nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xejstříku. V ostatních případech se i nadále předpokládá
konstitutivní
zápis.
Zvýšení základního kapitálu novými vklady (efektivní) je i nadále syxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxčí jinak, nebo přednostní právo plně vyloučí. V případě, že se společník svého přednostního práva na účast na zvýšení vzdá, je jeho vzdání se účinné i pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxx xuturo
), nýbrž až v okamžiku, kdy mu toto právo vzniklo – tj. písemným prohlášením určeným společnosti po jejím rozhodnutí o zvýšení nebo přímo na jednánx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxsti (nikoliv závazku, jak je normováno dnes) k zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se i nadále přebírá písemným prohlášením s jasným obsahem. Oproti dnexxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxrní
zvýšení základního kapitálu vychází z omezení vázanými zdroji, bez jejichž naplnění není zvýšení možné. I nadále tak musí společnosti prvotně přxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xchranu věřitelů s tím, že z důvodu nemožnosti společnosti nabýt vlastní podíl není již řešena situace zániku podílu v majetku společnosti. Obecně se vkxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxého ze společníků tímto rozhodnutím zanikl, ledaže se na tom společníci dohodnou a v rámci snížení uzavřou dohodu o ukončení účasti. Formulace ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxříkovému soudu prokázat. V případě, že se společnost a věřitel nedohodnou na způsobu zajištění přihlášené pohledávky, určí přiměřené zajištění soud x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu platí dosavadní pravidla – snížení je účinné zápisem do obchodního rejstříku.
K § 249 a 250:
Jak vyplývá z věcných záměrů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xohodou společníků ve formě veřejné listiny, ledaže tato pravomoc patří do působnosti valné hromady. Stejně tak je zachováno právo každého společníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xodmínky – není nutná shoda více společníků, toto právo má každý z nich.
K § 251 až 257:
Obdobně jako úprava společnosti s ručením omezeným, i úpraxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xstanovení přebírá. Přesto se však nevyhne různým zásahům a změnám. Předně je opuštěn komplikovaný jazyk a komplikovaná struktura plná mnohonásobnýcx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xruhé směrnice. Obdobně jsou zjednodušeny některé postupy, a to zejména s ohledem na požadavky praxe. Za vzory akciového práva byly vzaty zejména němecxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxchodní zákoník a nový obchodní zákoník státu Izrael; obecná pravidla správy pak našla svého vzoru v novém britském zákoně o obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x přeshraničním výkonu hlasovacích práv.
Definičně se akciová společnost nemění a je to i nadále společnost, jejíž základní
kapitál
je rozvržen na akxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxvé akcie, tedy akcie bez jmenovité hodnoty – jejich podstata vylučuje jejich využití při změnách základního kapitálu, protože výše podílů je v jejich pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxící rovnost je neplatné. Tento princip, jistě stěžejní pro akciové právo, je formulován jako generální pravidlo a zákaz s tím, že v dalším textu již opakxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z dělení na soukromou a veřejnou akciovou společnost. Zákon se proto nepouští do formulace specifické partie pro veřejné a.s., a to proto, že nabídky přxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxnoví, že tímto zákonem tato specifická regulace není dotčena.
Bez náhrady je zrušena možnost sukcesivního založení a.s. a základní
kapitál
tak vždy xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxem k řečenému zrušení sukcesivního způsobu založení a.s. se tato společnost napříště zakládá pouze tehdy, jsou-li zakladatelé schopni upsat celý zákxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xají zákonem vymezený obsah a nutnost pořízení ve formě veřejné listiny. Stanovy se v souladu s dosaženým teoretickým stavem (již před rokem 1945) považxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxuvních stan mění.
Znalce napříště jmenuje společnost. Ustanovení čl. 10 Druhé směrnice nestanoví jednoznačnou povinnost jmenování znalce
ad hoc
. Vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky, což dozoruje soud. Zákon vychází z toho, že znalcem v jeho smyslu je vždy soudní znalec ve smyslu zákona o soudních znalcích a jeho ustanovení se na znaxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxleckou ve smyslu cit. zákona považována. Z tohoto pohledu je pak irelevantní, zda je znalec jmenován soudem
ad xxx
x xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo zákona. Smyslem cit. článku Druhé směrnice a i celé směrnice je nejen zachování kapitálu společnosti, ale také, a to zejména, ochrana věřitelů a akcioxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xsou cíle směrnice zachovány. V případě sporu nese odpovědnost jak znalec, tak představenstvo, které znalce určilo (aplikací péče řádného hospodáře)x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxovaný znalec je kvalifikovaný, ale určený společností. Náležitosti znaleckého posudku zůstávají nezměněny. Z povahy jazykového vyjádření je zřejmxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnikne, a určí se dohodou, popř. soudně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Jelikož i na a.s. dopadají obecná ustanovení o obchodních korporacíchx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx S ohledem na Druhou směrnici (čl. 3/k) je výslovně deklarováno, že jakákoliv zvláštní výhoda poskytnutá komukoliv v době zakládání společnosti musí bxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vadu absence ustanovení ve stanovách není možné zhojit následnou ratihabicí nebo změnou stanov (obdobně § 26 AktG).
Úprava povinného ocenění převádxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxle návrhu novely obchodního zákoníku – srov. sněmovní spis č. 498/0.
To platí obdobně o transposici čl. 11 Druhé směrnice – tzv. Nachgrűndung. Srovnánxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxuhá směrnice sice předpokládá ověření, zveřejnění znaleckého posudku a souhlas valné hromady, avšak jednak pouze po dobu 2 let od vzniku společnosti, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxku a udržet tak
relevantní
majetek, pak sankce neplatnosti smlouvy při absenci souhlasu valné hromady je pouze jednou z možností. Není od věci, že diskxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx4, řeší problém nově (v tomto je také česká úprava inspirována). Doktrinální literatura napříč Evropou dovozuje, že čl. 11 je maximum, které není nutné xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xměrnice vznikala v době, kdy mýtus základního kapitálu zcela ovládal acquis a tehdejší víra v jeho garanční funkci byla neotřesitelná – dnes je však s ohxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxa na nabytí majetku společností a nikoliv
vice versa
. Rovněž tak zákon nepřebírá dosavadní široké pojetí osob, na které se omezení vztahuje. Omezení tax xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxst na zakladatele a.s., a to v odlišnosti na simultánní nebo sukcesivní způsob založení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxí s ním ve shodě. Cest, kterak řešit osobní působnost, je více, španělská úprava hovoří o všech převodech, polská o zakladatelích, akcionářích a osobácx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx směrnice však sleduje pouze osoby zúčastněné na založení a v tomto je vhodné spatřovat maximu, která se projevuje v dikci zákona.
Úprava souhlasu s přexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxrady – její roli tak napříště hrají obecná pravidla o corporate governance, převodu částí obchodního jmění.
Pravidla pro odpovědnost členů dozorčí rxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxuze ve specifické dikci – v ostatním platí obecná úprava.
K § 264 až 293:
Jak bylo zmíněno, zákon nastavuje odlišnou systematiku. Jsou tak přesuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxvání vlastních akcií společností. Obecné pojetí akcií zůstává nezměněno s tím, že se nově vychází ze skutečnosti, že podíl akcionáře je reprezentován xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx v zákoně upravovat spoluvlastnictví či používat pojmu majitel apod. Nově se stojí na koncepci, která má zjednodušit dosavadní stav, ale také na něj navxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxsplacená akcie), které representují jeho právní postavení. Nesplacená akcie není cenným papírem, je to legislativní označení pro obligaci, která akxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xlovy nesplacená akcie. V návaznosti na dosavadní zkušenosti pak zákon připouští, aby tato
obligace
byla representována cenným papírem – zatímním lixxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxhou být vydány pouze jako zaknihované cenné papíry. Důvodů pro tuto změnu je více. Především nacházíme jeden v překonání věcného záměru, přijatého v roxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxt, bez vlivu na kapitálový trh, může svou vlastnickou strukturu vystavit jakkoliv. Posledním důvodem pak je snaha návrhu vytvořit konkurenceschopnox xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxod., jsou jistě legitimní, ale nejsou věcí soukromoprávní regulace. Praní špinavých peněz řeší AML směrnice a její transposice do českého práva, a je tx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxyž takto by se muselo bránit investicím do čehokoliv cenného, u čeho není na první pohled znám vlastník. Navíc, zaknihování cenného papíru dohledatelnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx druhů akcií je zasahováno s tím, že u akcií, které mohou za zvýhodněných podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxhá směrnice (čl. 8), ale zejména v tom, že není potřebné, aby zákon zasahoval do soukromých oprávnění společnosti – záleží tak na rozhodnutí příslušnýcx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxvého zákona) je zrušen
taxativní
výčet druhů akcií – napříště tedy bude věcí rozhodnutí společností, jaké druhy akcií vydá s tím, že se všemi jejich vlaxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxce konkrétního druhu cenného papíru. Obdobně s řešením u s.r.o. je i zde řešena situace, kdy nebude najisto postaveno jaký druh akcie akcionář vlastní – xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxkvalifikován.
Pojetí samostatně převoditelného práva je zachováno, nicméně je umožněno, aby společnost takto umožnila samostatně převádět i jiná xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxii, nicméně eliminuje hlasovací právo.
K § 294 až 305:
Vzhledem k zavedení nesplacené akcie, ke zrychlení zápisů do obchodního rejstříku a možxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxtý z polské úpravy, se neosvědčil a praxí nebyl využíván – jeho role při IPO fakticky nebyla naplněna.
Zákon i nadále obsahuje úpravu vyměnitelných a prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x x xxvaznosti na jinou situaci – tím se zvyšuje variabilita společnosti v možnostech dluhového financování. Úprava je i nadále váznoucí na obecném právním xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxy 77/91/EHS ) jak vyplývá z rozsudku ESD ze dne 18. prosince 2008 ve věci C-338/06, jehož předmětem byla žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxm právem reagovat a tyto dluhopisy tím nezrušit. Stanoví proto, že předkupní právo na získání akcií akcionářů se
ex lege
konsumuje (vědomě). Valná hroxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxů, resp. jejich využití v souladu s tímto rozhodnutím valné hromady (a emisních podmínek). Představenstvo je povinno i zde vyhotovit zprávu a zdůvodnix xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx akcií a obdobných cenných papírů a nesplacených akcií. Důvod není jen systémový, ale zejména v tom, že oproti Druhé směrnici je česká úprava zbytečně
rixxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xá se za to, že je upsali zakladatelé, resp. členové představenstva a jsou jejich vlastníky. Jsou tak povinni splatit emisní kurs s tím, že do úplného splaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxářských práv osoby, která sice na počátku upsala akcie v rozporu se zákonem, resp. nese následky rozporu, ale následně splatila řádně a včas celý emisní xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxkto nabyl zakladatel, člen představenstva nebo třetí osoba akcie společnosti, nebo zda tomu zamezí. Obdobné řešení zná německý akciový zákon.
Nabývxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxvoluje, aby se akciová společnost nepodrobila zákazu nabytí vlastních akcií, jestliže je to nutné k odvrácení bezprostředně hrozící značné škody. Toxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a věřitelů v případě rizikové situace oproti nebezpečí zneužití nabytí vlastních akcií. Náležitosti zprávy o podnikatelské činnosti a o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xoučet – ochrana, kterou v tomto smyslu sleduje čl. 22 odst. 2 Druhé směrnice není absolutní, ale informativní.
Jak již bylo řečeno výše, neplatnost jedxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxost jde tehdy, jednal-li druhý účastník vztahu bez dobré víry. Pojetí relativní neplatnosti bude stěžejní nejen pro tuto oblast, ale pro celé obchodní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxě výjimek, které jsou sice
imanentní
, avšak pro didaktičnost jsou uvedeny výslovně.
Nová úprava finanční asistence sleduje změnu čl. 23 Druhé směrnixx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx v zásadě shodná s dnešním ust. § 161e odst. 1 obchodního zákoníku – srov. komentář k tisku č. 498/0; včetně doplnění o výjimce pro finanční instituce.
Z xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx praxí a zkušeností s dozorem nad touto činnosti ze strany ČNB.
K § 352 až § 371:
V obecné rovině lze říci, že úprava akcionářských práv a povinnostx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxího hlasování.
Problematika povinnosti splatit emisní kurs v zákonné či smluvní lhůtě, včetně kadučního řízení a naložení se zatímním listem zůstávxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xošlo k zobecnění stávajícího pojetí – není nutné ve věci stanov dávat bližší omezení – zákaz lví
klauzule
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxkona je zřejmé, že rozhoduje valná hromada a je věcí jejího uvážení, jak a proč tak učiní. Zákon považuje za podíl na zisku jak dividendu, tak tantiému a usxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x úpravou společnosti s ručením omezeným. Unese-li společnost důkazní břemeno a dokáže-li, že nabyvatel dividendy nebyl v dobré víře, je tento povinen xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxplacení dividendy bylo v rozporu se zákonem, nesmí o výplatě rozhodnout, ačkoliv tak rozhodla valná hromada, jinak nejednalo s péčí řádného hospodářex
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xysvětlení, které je
de facto
jedno z nejzákladnějších akcionářských práv, bylo zdůrazněno a upřesněno. Principielně se vychází z dnešní úpravy spolx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxářských práv. Představenstvo je povinno mu poskytnout informace nejen pravdivé, ale také dostatečné – s akcentem na péči řádného hospodáře. S ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xopět s péčí řádného hospodáře) usoudí, že hrozí riziko škody, může informaci neposkytnout. Obdobně se postupuje, hrozí-li reálně nebezpečí trestní oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxenstvo informace některému akcionáři poskytlo, má na její sdělení právo i každý další akcionář, ačkoliv to pro něj není důležité apod. (obdobně § 131 odxxx x xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxace odmítnuta a jinému sdělena.
Odmítnutý akcionář má právo dožadovat se informace po dozorčí radě, a to ve lhůtě do 5 dnů od žádosti akcionáře. Pakliže xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, kde nebyla informace poskytnuta (obdobně § 132 odst. 2 AktG).
Uplatňování návrhů a protinávrhů na jednxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxakticky realizovatelnější. Protinávrh tak akcionář doručí společnosti před konáním příslušné valné hromady v době, která nezatěžuje akcionáře na mxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxstaveno vágně s tím, že záleží na společnosti, resp. na uvážení představenstva, jak s ním naloží – v případě sporu jeho obsah najde soud podle okolností pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxkem. Z důvodu ekonomie času, resp. faktické nemožnosti, je stanoveno, že uveřejnění není nutné, pakliže by bylo provedeno dva dny před konáním valné hrxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxv) – obdobně § 126 odst. 2 AktG.
Ke kumulativnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxava společnosti s ručením omezeným, ale také zejména zahraniční úpravy. Ačkoliv se historicky jedná spíše o institut anglo-amerického práva, není nixxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxbnosti orgánů společnosti – týká se to zejména práva na náhradu škody proti členovi orgánu společnosti nebo práva na úhradu nesplacené části emisního kxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxgánu společnosti, nastupuje
actio pro socio
jakožto ochranný mechanismus.
V českém prostředí byla tato žaloba zavedena do úpravy kapitálových spoxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxm, že právo obdobné
actio pro socio
má akcionářská minorita. Z důvodu vyšší ochrany akcionářů se oprávnění žalovat přímo akcionářem přesouvá do oblasxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxání se společnému postupu, a proto se zvlášť nezavádí class action pro minority.
Nová úprava tak tedy výslovně umožňuje, aby každý akcionář žaloval za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx se využívá amerických zkušeností a konstituuje se povinnost, aby akcionář – žalobce – na svůj úmysl podat žalobu upozornil nejdříve dozorčí radu, respx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxže příslušný orgán bez zbytečného odkladu neuplatní žalobu u soudu, je akcionář oprávněn žalobu skutečně podat. Obecně je
actio pro socio
nastavena txxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxe, aby se žalující akcionář s příslušným orgánem společnosti, popř. i s tím, koho žaluje, dohodl na jiném postupu – právo žalovat je odvozené soukromé prxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxářena principy soukromého práva (zákaz šikany, odborná péče, dobrá víra apod.).
Příslušný orgán by měl o chystaném kroku akcionáře informovat – v příxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xe žaloba
actio pro socio
je omezena obecným promlčením.
K § 376 až 381:
V souladu s dosaženým stavem práv v ČR a v Evropě zachovává nový zákon vyššx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxitálu – zákon tak navazuje na vyzkoušené, když xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xle práva menšinového mu jistě také přísluší –
a fortiori
). Nadále se vychází z toho, že zákonná omezení ochraňující minoritu jsou
kogentní
povahy a odcxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxky jsou oddělena akcionářská práva tak, že zákon rozeznává právo na svolání valné hromady, právo na zařazení bodu jednání na valnou hromadu, právo na přxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxní úpravy přebírá právo vytěsnění squeeze-out, a to v podobě, jakou má dnešní zákon a jakou Ústavní soud shledal koncepčně jako ústavní (Pl. ÚS 56/05). Nxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxn však neopustil stav založený novelou provádějící zákon o nabídkách převzetí, tedy povinný přezkum vytěsnění ze strany ČNB jen u kótovaných společnoxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx byla dosavadní změna vyvolána právě tlakem ČNB. Zákon také nezavádí zvýšenou procesní ochranu, resp. regulaci po vzoru německého práva, nikoliv však xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Ochrana akcionářů je pak dána i tím, že sleduje-li vytěsnění nabídku převzetí (jedno zda povinnou či dobrovolnou), je tam sjednaná cena (zkontrolovxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xuropaea a po vzoru francouzské a italské právní úpravy se do českého práva zavádí
opce
vnitřní struktury řízení. V obecném výkladu to znamená, že zaklaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém dualistický (stávající – představenstvo a dozorčí rada) nebo systém monistický (správní rada a statutární ředitel) toto rozhodnutí není však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxký.
Oproti francouzské úpravě však české pojetí nesleduje výslovně tamní pojetí, ale využívá také jednodušší úpravy švýcarské, které je sice svou poxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxmpatibilita
obou úprav je zjevná a nečiní problémy.
Nejvyšším orgánem společnosti v obou systémech řízení zůstává i nadále valná hromada.
K § 4xx xx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Výjimky jsou opodstatněny celkovými změnami – např. je zavedeno korespondenční hlasování či je opuštěno rozlišování na řádnou a mimořádnou valnou hxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxní valnou hromadu. Obdobně je pro potřeby přehlednosti zavedena zkratka „svolavatel“ pro toho, kdo valnou hromadu svolává (statutární orgán, dozorčx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tak vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak zákon, popř. se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech hlasů. Je třeba zdůraznit, že veřejná listina, ktxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx o takovou listinu, kterou za veřejnou prohlašuje zákon a presumuje se tak její správnost – tedy není nutný její přezkum. Definici, co všechno může být za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xezměněny. Oprávnění dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady sleduje úpravu společnosti s ručením omezeným, včetně změny aktivně legitimovxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx
xxvádí se, že právo na vypořádání menšinového akcionáře podléhá promlčení, a to proto, že se jedná o běžné majetkové právo. Menšinový akcionář má dostatex xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxá u hlediska právní úpravy stěžejním, se vychází z dosavadní úpravy představenstva a dozorčí rady.
Členem dozorčí rady a představenstva však oproti dxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdmínky zákona. Toto řešení, které není ve světovém právu ničím neznámým, vychází z toho, že se uznává reálná existence právnických osob a jejich častou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxetí, že právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního orgánu, zachovává se povinnost jejího jednání prostřednictvím určené fyzické osoby – nexx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu – je (příkazní smlouva, zaměstnanecký poměr apod.). Omezení platná pro člena představenstva – fyzické osoby, platí obdobně také pro člena – právnickxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxkazu konkurence pro tohoto člena nesplnitelná, nechť nekandiduje na člena. Obdobně tato pravidla platí také pro fyzickou osobu, která člena – právnicxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxpce či zmocněnce).
Oproti dnešní úpravě jsou připuštěny zásahy do obchodního vedení tehdy, požádá-li o to představenstvo. Valná hromada tento pokyn xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxesionality členů představenstva. Použitý pojem podnikat je pojem širší a nahrazuje tak dnešní „vstupovat se společností do obchodních vztahů“ – arg. xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxáva zavádí domněnka souhlasu v případě, že o překážce konkurence věděli zakladatelé při založení společnosti nebo o ní věděl příslušný orgán společnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xa
vigilantibus iura
, když není důvod omezovat společnost v možnostech udržet ve funkci člena představenstva osobu, která je pro akcionáře přínosná, bxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo jednání (podle obecné části).
Zánik funkce člena představenstva, povinnost zvolit chybějící členy a
ingerence
soudu zůstávají nezměněny. Oprotx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxna v tom, že možnost kooptace je podmíněna příslušnou úpravou stanov a jest tedy věcí společnosti, aby kooptaci připustila čili nic.
K § 453 až 462:
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxruje nejen činnost představenstva, ale i činnost celé společnosti. V tomto smyslu není nutné výslovně stanovovat, že dozorčí rada přezkoumává zprávy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxo dozorčí rada a potažmo i představenstvo dostojí. V případě sporu nesou důkazní břemeno jejich členové a rovněž odpovídají za škodu.
Osoby oprávněné xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxo varianty u statutárního orgánu – obdobně německý akciový zákon. Oproti některým zahraničním úpravám se však nevyžaduje, aby člen dozorčí rady byl nuxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xedná v dozorčí radě prostřednictvím zástupce – fyzické osoby – který musí splňovat obecné podmínky pro výkon individuální funkce člena dozorčí rady.
xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé řešení zná německý akciový zákon (§ 95) a jednak je to manifestace možnosti obsadit 1/3 dozorčí rady zaměstnanci. Není nutné do zákonné úpravy vkládat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxvinnost zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě se v návaznosti na požadavek Legislativní rady vlády vypouští. Potřebné změny navazující na účast zaměxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxačně přísná a opětovně se tak vzdává ambice konkurenceschopnosti. Německý akciový zákon má v dikci § 96 odkazy na zvláštní případy subjektů a nikoliv obxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxa. Zaměstnanci jsou navíc, stejně jako ostatní věřitelé, chránění pravidly insolvenčního práva, resp. mají dokonce zvýhodnění – kumulace další ochrxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnců zrušilo Polsko, Maďarsko či Estonsko a dlouhodobě ji nemá Velká Británie a státy jí ovlivněné.
Zákaz konkurence a ukončení funkce člena dozorčí raxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xiz obecná poznámka ke kapitálovým společnostem a k úvodu o společnosti s ručením omezeným – se do českého práva zavádí
obligatorní
možnost volby mezi dxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ačkoliv v řadě detailů využívá také úpravy švýcarské.
Obecně lze říci, že monistickým je takový systém, kde je povinně vytvářen jeden orgán, který má vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Švýcarské pojetí je v tom smyslu systémem smíšeným, že vytváří i další orgán, a to orgán auditora, tedy jakéhosi kontrolora či revizora.
Tradičně, a jixxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvní rady a statutárního ředitele,
• kontrolním orgánem a ve své podstatě orgánem stěžejním, je správní rada. Správní rada, jakožto obdoba dozorčí radxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxavenstvu, ledaže není zároveň statutárním ředitelem. Na toho se použijí ustanovení o představenstvu. Je bezrozporné, že toto neplatí pouze o zvláštnxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxné kumulaci a propojení funkcí není pravidlo obdobného použití absolutní a jsou možné věcné odchylky - resp. je celá norma míněna tak, že mezi jednotlivxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xstanovení, která obsahově (tedy věcně – s ohledem na objektivní poznatky) nejlépe (tedy soudem řádného hospodáře – arg. profesionalita) odpovídají pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxkládána s ohledem na kvalitativně vyšší úvahu, než které je s to běžný soudný intelekt, a vždy tak, aby nedocházelo k nevyváženosti mezi oběma systémy vnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxn či onen systém zvýhodňovala. Demonstrativním výčtem jsou uvedeny některé další zásady či cíle, které musí být zachovány (uplatňování povinností člxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xe sporu, zda byly splněny zákonné podmínky, dá až soud.
K § 464 až 467:
Základním orgánem společnosti je správní rada – tím samozřejmě není dotčexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxůsobu jeho obsazování však platí ustanovení o dozorčí radě. V rozporu s francouzskou úpravou a návrhem zákona o SE není převzato omezení maximálního poxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xento předpoklad platí také pro ředitele (viz dále).
Vzhledem k analogickému použití ustanovení o dozorčí radě zákon stanoví pouze dílčí pravidla týkxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxe, může kvalifikovaná většina požádat předsedu správní rady o její svolání; při absenci reakce ji mohou svolat sami. Obdobné oprávnění zákon zakládá txxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxvní rady je koncipována obecně a velmi široce s tím, že samozřejmě může to samé co dozorčí rada a další činnosti, uzná-li to za potřebné. Ostatní orgány spxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. V tomto platí, že valná hromada je nejvyšší orgán a rozhodnutí a působnost správní rady nesmí jít na úkor působnosti a pravomoci valné hromady.
K § xxx x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgán, který je volen z členů správní rady, je orgán, který správní radu zastupuje navenek (např. před soudy apod.) – není však orgánem statutárním, ledxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxlnou hromadou.
Vzhledem k důležitosti předsedy správní rady a s ohledem na jeho možnost zastupovat správní radu se jeho osoba povinně zapisuje do obchxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxy; do rejstříku se pak zapisuje i pověření, resp. jeho časové omezení. Opětovně je to z důvodu zajištění bezpečnosti a jistoty třetích osob. Kromě zástuxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe stran akcionářů či jiných osob, na samotném jednání informuje ostatní členy o aktivitách správní rady a i svých vlastních (jakožto člena správní radyx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
K § 470:
Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel a je tedy zřejmé, že se na jeho postavení aplikují obdobně ustanovení o představxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxvněž ustanovení o představenstvu (v tomto je mj. zřejmá manifestace obecné odkazující normy tak, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xjmu obdobně jako členové představenstva.
K § 471 až 474:
U změny základního kapitálu je respektována stávající úprava s tím, že vzhledem k nové xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxu v ruce s tímto jde také současná velmi komplikovaná úprava, která proces zvýšení základního kapitálu značně ztěžuje (jinde bylo řečeno, že se nepřebíxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxy švýcarský, čítající o zvýšení základního kapitálu pouhé dva paragrafy, a německý, který byl ostatně pro dnešní úpravu vzorem již dříve.
Není ničím nxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxjším prozkoumáním však není obtížné zjistit, že stávající úprava je opětovně přísnější než požadavky cit. směrnice, a proto se v tomto smyslu česká úprxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxpitálu, tj. svolání valné hromady, náležitosti pozvánky a usnesení valné hromady zůstávají nezměněny; stejně jako celkový výčet způsobů, kterak lze xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxodního zákoníku, sněmovní tisk č. 498/0 a tamní důvodovou zprávu.
Zvýšení základního kapitálu úpisem nových (mladých) akcií je principielně shodné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi akciemi je i nadále omezena na nutné předchozí splacení emisního kursu. Toto je však prolomeno dvěma výjimkami. První je stávající, totiž exempce pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxěna, pakliže nebyla dosud splacena pouze zanedbatelná částka a souhlasí s tímto krokem valná hromada v okamžiku rozhodování o zvýšení základního kapixxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvéto rozhodnutí věcně možné není). Důvod pro takovouto úpravu je ve snaze zákona zabránit nemožnosti zvýšit základní
kapitál
, je-li to např. z hlediskx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xěcí odborné úvahy představenstva a kontroly valné hromady, která jeho úvahu schvaluje. V případě sporu, lze vést řízení o neplatnost usnesení valné hrxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxk 1.), pak se upíše, a nakonec se zapíše nová výše základního kapitálu (krok 2.). Toto bylo oprávněně praxí kritizováno jako zbytečně zdlouhavé a navíc nxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx Druhé směrnice, který tuto dvoukrokovost, zdá se, vyžaduje. S ohledem na dikci tohoto článku, „rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu i provedené zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxti lze říci, že dosavadní dvoukrokovost je skutečně zbytečná a bude proto dispozitivně opuštěna, resp. přehodnocena.
Nové zákonné řešení tak vycházx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxněno i současně s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu (obdobně § 188 odst. 4 AktG). Znamená to tedy, že není nutné se zahájením upisování vyčkax xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxod chránit věřitele, jelikož ti mohou zvýšením základního kapitálu
de facto
zvýšit své pozice. Ochrana akcionářů zůstává stejná s tím, že v případě nexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x riziku
interpretace
, se stanoví, že na zvýšení základního kapitálu novými akciemi se použijí obdobně ustanovení o emisním kursu a o založení společnoxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxva úplně mlčí, čímž aplikací argumentu ex silentio lze dovodit, že vychází ze stejného řešení. Švýcarský obligační zákon výslovně odkazuje, obdobně s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxsti jako dnes. Jazykově je přeformulována podmínka náležitosti údaje o tom, že ostatní akcionáři se vzdali přednostního práva nebo že ho již vykonali, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxní rozpor) a není nutné na toto výslovně upozorňovat.
Přednostní právo, i přes leckteré žádosti praxe, zůstává zachováno. Důvod je nejen v jeho
imanenxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xutné zveřejnit na internetových stránkách společnosti, stejně jako pozvánku na valnou hromadu.
Obdobně je i převoditelnost samostatně převoditelxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch metod (např. IPO) se opouští nutnost konstitutivnosti zápisu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v případě kotovaných společnoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xosavadní úprava byla např. oproti nizozemské velmi přísná a nutila české společnosti činit řadu transakcí v režimu jiného právního řádu – srov. důvodoxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvaný trh, investiční banky pracující pro emitenta nabízejí budoucí akcie svým klientům, a investoři investují s tím, že ihned v okamžiku vydání akcií zxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxjící úprava nezměnila a nový zákon ji kopíruje s drobnými lexikálními změnami.
K § 502 až 523:
Další způsoby zvýšení základního kapitálu se přexxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xro její praktickou neživotnost a nevyužitelnost.
Uvedené změny ohledně zvýšení základního kapitálu se dotýkají také pověření představenstva – v toxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxést povinnost zapsat usnesení valné hromady o pověření představenstva (dnes opačně § 210 odst. 2, věta 3). Důvod je v dikci cit. čl. 25 odst. 2, jehož prvnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxstě může provést), avšak obecná omezení platná pro běžný případ zvýšení základního kapitálu představenstvem se použijí přiměřeně.
K § 524 a 525:
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxerá je v dílčích úpravách použitelná i do budoucna. Zachovány tak zůstávají nejen obecná ustanovení o ochraně věřitele, ale také jednotlivé formy snížxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xteré mají napomoci praxi (viz dále).
K § 526 až 556:
Ochrana věřitelů v případě snížení základního kapitálu se přebírá s tím, že se nevyužívá výjxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxt věřitelské oprávnění, když splnění podmínek by se v obou případech dokazovalo soudu. Zajištění zde není chápáno jako
taxativní
podle zákona, ale coxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxže být cokoliv, co věřitel v dohodě s dlužníkem uznají za vhodné a dostačující.
I v ostatním je zde v souladu s tiskem č. 489/0 transponována novela Druhé xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxy přesunuta, aniž dochází k věcným posunům. Výjimkou je ustanovení ve věci výzvy prodlevších akcionářů s předložením akcií a zatímních listů. Oproti dxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxastník, a navíc je i nadále zachováno zveřejnění prohlášení za neplatné a zveřejnění u dražby – což obojí zajišťuje dostatečnou informovanost veřejnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxnující se této problematice. Je však formulován pouze v mezích nejnutnějších s tím, že ve zbytku se aplikují ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Dosavadní úprava, podle níž mohlo být družstvo založeno 5 členy nebo 2 členy – právnickými osobami, se nepřebírá. Jednak k tomu není žádný logický důvxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxáří nerovnost před zákonem a je to tudíž neakceptovatelné z hlediska ústavního požadavku rovnosti před zákonem (čl. 1 LPS).
Nově pro založení družstvx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
. Není zde žádný rozumný důvod požadovat, aby právě družstva musela být zakládána a mít vyšší počet členů než jiné soukromoprávní
korporace
. Takovýto pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx a neodůvodněně diskriminoval. Není ostatně bez významu, že ani první družstevní zákon v českých zemích č. 70/1873 ř. z. nepožadoval pro družstva vyšší xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tři členové.
Podpora třetích osob může být vykonávána i prostřednictvím nebo za pomoci podnikání. Rovněž se upravuje firemní povinnost družstva.
x x xxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxužstevní svépomoci a autonomie při úpravě vnitřních poměrů družstva odpovídá pouze minimální rozsah obligatorních náležitostí, které stanovy musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebudou
obligatorní
náležitostí vždy, nýbrž pouze při splnění určitých výchozích podmínek. Proto se nezařazují zde, nýbrž bude o nich hovořeno v příxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx xx x69:
Upravuje se procedura založení a vzniku družstva; úprava se věcně přebírá z dnešního obchodního zákoníku toliko s dílčími věcnými a stylistickxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informační desce. Z tohoto důvodu se stanoví družstvu povinnost ji zřídit a zajistit její dostupnost.
K § 571 až 579:
Dosavadní koncepce záklaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Oproti kapitálovým obchodním společnostem není u družstev přípustné, aby měl každý člen základní členský vklad v jiné výši, což novelizace obch. z. čx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xákladního členského vkladu; přitom se přihlíží i k závěrům dovozeným již judikaturou soudů; žádné radikální změny se zde nezavádějí.
Zároveň se doplxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vychází návrh z principu, že jeho splacení nelze členovi uložit proti jeho vůli; výjimka je dána tehdy, pokud je povinnost vložení a splacení dalšího člxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x x x81 a 582:
Návrh zákona dále stanoví některé podstatné principy vkladů. Oproti dosavadní právní úpravě se napříště povinně vyžaduje znalecké oceněxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx. č. 162/1990 Sb.), kdy úprava obsahuje
deklaratorní
výčet základních práv a povinností člena družstva.
K § 585 až 587:
Upravují se podmínky vxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxě bude výslovně platit, že členství v družstvu je výhradně osobní povahy, což však nic nemění na obecné aplikovatelnosti právní úpravy společného jměnx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx bude možné mít pouze pracovněprávní poměr. Pracovněprávní vztah 254 není vůči družstvu důvodný, navíc je dnes využíván k obcházení zákona o trvalém poxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx přejímá institut členské žaloby ut singuli, resp.
actio pro socio
, který se však v zájmu ochrany členů i družstev před denuncujícími žalobami mírně modxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxdy, pokud tak určí stanovy.
Institut seznamu členů se přejímá ze současné úpravy. K jeho vedení je družstvo oprávněno a povinno ze zákona; nepotřebuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu, právní úprava na tento obecný režim odkáže; dále budou upraveny pouze některé odchylky od této úpravy. V zájmu ochrany osobních údajů a zamezení nepřxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xružstva. Tradičně se uvádí rok narození, preferováno je však relativní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xlena daného podle § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Přitom členovi zůstávají zachována všechna xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxho ust. § 222 odst. 2 obch. z. institut uhrazovací povinnosti v modifikovaném znění. Členové družstva za dluhy družstva ani neodpovídají ani neručí, drxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnak podmínky, za kterých tak členská schůze může učinit (úprava ve stanovách, existence ztráty zjištěná řádnou účetní závěrkou a ověřená auditorem), xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xo těch lze žádat pouze poměrnou část příslušného plnění.
V zájmu ochrany členů se přitom výslovně stanoví, že je-li dosaženo zákonného limitu pro uložxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytnutí plnění.
K § 603 až 605:
V zájmu odlišení relevantních principů družstev od obchodních společností a také v zájmu zamezení směšovánx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvadního občanského a obchodního zákoníku) se pojem „členský podíl“ nahrazuje novým pojmem „družstevní podíl“.
Družstevní podíl lze proto vymezit jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxy doposud dovozovány toliko výkladem. Družstevní podíl se ovšem nemůže stát uvolněným podílem jako je obchodní podíl v s.r.o.; to povaha členství v druxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxna, pak vždy zaniká.
V zásadě není možné, aby družstvo nabylo svůj vlastní družstevní podíl. Výjimku činí případy, kdy družstvo nabyde svůj podíl v důsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxnictví družstevního podílu řídí obecnou úpravou spoluvlastnictví podle občanského zákoníku.
K § 606
Z moci zákona se ovšem výslovně zakazujx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxic již je zaměstnancem družstva nebo se jím stane. Důvody jsou následující. Především nelze z moci zákona někomu nařídit, aby se stal zaměstnancem protx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xe stala osoba k tomu odborně, popř. vůbec právně nezpůsobilá. Konečně nelze připustit, aby takto někdo získal zaměstnání proti vůli svého zaměstnavatxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xx7 až 609:
Konstrukce převodu družstevního podílu vychází částečně z dnešního obchodního zákoníku o převodu členských práv a povinností, doplňuje xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx zná právní úprava obchodního podílu v s. r. o.
Družstvo může omezit volnou převoditelnost družstevního podílu, aby se mu do řad jeho členů nedostala osxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe zůstat členem družstva, může z něj vystoupit. Smyslem úpravy není nutit někoho, aby členem družstva setrvával, nýbrž aby se členem nestal někdo, koho xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvního podílu na dědice nebo právního nástupce dosavadního člena, ovšem pod podmínkou, že se jedná o osobu ke členství v družstvu způsobilou a také že je pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxího podílu více dědiců, dohodnou se, který z nich bude vůči družstvu vykonávat členská práva a plnit členské povinnosti.
Úprava je koncipována tak, abx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
Návrh zákona výslovně upravuje v zájmu zamezení případných pochybností problematiku splynutí družstevních podílů; věcně se oproti dosavadnímu stxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, která dnes v zákoně absentují.
K § 617 až 618:
V družstvech je poměrně častou praxí, že družstvo půjčí typicky uchazeči o členství finanxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xe smlouvy tohoto druhu musí být předem schváleny na členské schůzi. Smyslem této úpravy je zamezit účelovém zneužívání majetku družstva představenstxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx x xx xxxx
K § 619 až 622:
Pravidla pro zánik členství v družstvu se věcně mění pouze dílčím způsobem. Dosavadní úprava zániku členství v obchodním zákoníku se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxprávná terminologie a provádějí se dílčí technická upřesnění.
Posiluje se však ochrana členů, kteří z družstva odcházejí proto, že nesouhlasí se schxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx až 631:
Dosavadní úprava vyloučení člena z družstva se ponechává bez výraznějších změn. Nově se doplňuje pouze právo člena, o jehož vyloučení se jedxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxě, že v družstvu veškerou pravomoc vykonává shromáždění delegátů, což dnešní úprava nezaručovala (vylučovaný člen byl odkázán na vůli svolavatele a dxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx aby rozhodnutí představenstva o vyloučení obsahovalo též poučení o tom, v jaké lhůtě a ke kterému orgánu družstva může člen, o jehož vyloučení z družstvx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xe možné „odvolat se“ k ní proti jejímu vlastnímu rozhodnutí.
Nově se vylučování koncipuje jako dvoufázový proces, kdy v prvním kole rozhoduje předstaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxu právní jistoty všech účastníků se však stanoví prekluzívní lhůta pro jeho uplatnění.
Z důvodů praktických se nově připouští i
autoremedura
, tzn. drxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxí úpravou vypořádacího podílu. Vzhledem k objektivní potřebě řady družstev, která dnes podnikají stejným nebo obdobným způsobem jako obchodní spolexxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvých členů v závislosti na tom, jak velký členský vklad člen vložil do základního kapitálu; tento systém více zohledňuje
kapitál
, který jednotliví člexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxpořádacího podílu mimořádnou účetní závěrku.
Vypořádací podíl bude nadále vypočítáván z vlastního kapitálu družstva sníženého o vytvořené zajišťxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxníku, podle níž mohl zákon nebo stanovy založit právo člena na vrácení původně vloženého předmětu nepeněžitého vkladu, se nepřebírá. Napříště bude vyxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxsíční lhůtu ode dne schválení řádné účetní závěrky, resp. ode dne, kdy řádná účetní závěrka měla být schválena. Stanovy mohou tuto lhůtu prodloužit, maxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxlu.
K § 638 až 643:
I nadále předloha umožňuje kromě zřízení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxírá bez věcných změn.
V zájmu odstranění pochybností, jaká pravidla pro tyto orgány platí, se stanoví základní pravidla pro jejich usnášeníschopnosx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžnit funkčnost rozhodování tzv. členských schůzí samospráv ve velkých bytových družstvech, jejichž prostřednictvím se realizuje právo členů podílxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jakékoliv omezování svobody členů při výkonu jejich hlasovacího práva, které v dosavadní úpravě absentují.
K § 644 až 671:
Základním principxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxenské schůze.
Úprava sama se však podstatně zpřesňuje. Především se garantují práva členů na účast na členské schůzi, právo na účast v zastoupení, ktexx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxk má i likvidátor, který nemusí být nutně členem družstva, a dále poskytovatelé zvláštních vkladů, kteří nejsou členy družstva; hlasovací právo je všax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xlas, nikoliv ovšem neomezeně; v určitých závažných případech dotýkajících se zásadním způsobem hospodaření, činnosti nebo existence družstva má kaxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx zákona případy, kdy člen (osobně i v zastoupení) a osoby s ním jednající ve shodě nesmí vykonávat své hlasovací právo. K hlasům těchto členů se nepřihlížx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxud do její působnosti buďto nespadaly anebo kde působnost členské schůze mohla být založena toliko stanovami.
Nově se doplňuje do zákona povinnost přxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxyslem úpravy je zajistit informování členů a umožnit jim přistoupit k přijetí potřebných nápravných opatření.
Členská schůze se musí konat vždy alesxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za něž se projednávaná řádná účetní závěrka sestavuje, což má význam zejména vzhledem k plnění daňových povinností družstva vůči státu.
Dále se stanxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx však výrazně přísnější, když donucujícím způsobem stanoví základní pravidla. Tuto otázku nelze ponechat na stanovách; přílišný liberalismus by se mxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx nepřítomných členů družstva se zakazuje následné doplňování programu členské schůze o otázky neuvedené v pozvánce nebo v oznámení o svolání členské sxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xenšina podle počtu hlasů žádajících členů, nikoliv podle hlav. Důvodem této změny je objektivní potřeba praxe zajistit vyšší standard ochrany menšinx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xostačí pouze žádost osob majících vklady nebo akcie mající menší podíl na základním kapitálu. Obdobné normativní řešení obsahoval i § 29 starorakouskxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxré budou moci členské schůze svolat.
Zákon upravuje náležitosti přijetí rozhodnutí; v zájmu ochrany jeho členů se doplňují zpřísněné požadavky na usxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxadě, že se řádná členská schůze sejde neusnášeníschopná.
Návrh zákona přebírá dosavadní úpravu povinnosti pořídit o každé členské schůzi písemný záxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí veřejnou listinou.
V zájmu zejména malých družstev s nevelkou členskou základnou se dovoluje kromě klasické členské schůze i přijímání usnesení poxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvání členské schůze družstva.
K § 672
:
Návrh zákona nepřebírá dnešní úpravu neplatnosti usnesení členské schůze, nýbrž jde zde cestou normativxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt tuto otázku jiným způsobem.
I po věcné stránce se však dnešní úprava neplatnosti usnesení mění jen ve dvou směrech. Především se z dosavadní úpravy nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xměnu představuje prodloužení prekluzívní lhůty, v níž je možno podat návrh k soudu, z dosavadního 1 na nově 3 měsíce. Úprava tu sleduje návrh nového občaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx toho zbytečně znevýhodňovala členy družstev oproti společníkům s. r. o. a a. s., kteří již dnes mají lhůtu výrazně delší.
Návrh zákona nezavádí aktivnx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxního stavu. Zásadním důvodem je však specifický charakter družstev, neboť podle mezinárodně uznaných družstevních principů není přípustné, aby do vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxahy věci).
K § 673 až 677:
Dosavadní institut dílčích členských schůzí se přebírá z dosavadní právní úpravy. Oproti obecné úpravě v návrhu novéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxníschopnosti a přijetí rozhodnutí není třeba, aby tyto povinnosti byly splněny u každé dílčí členské schůze, postačí pouze xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxšeníschopnost jedné dílčí členské schůze mohla zabránit přijetí usnesení za situace, kdy součet hlasů všech přítomných členů na všech dílčích členskxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x § 678 až 713:
Rovněž institut shromáždění delegátů se přebírá z platného obchodního zákoníku. Oproti dnešnímu stavu i obecné úpravě tohoto instituxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxravu tohoto institutu ve stanovách. Přitom se postupuje s respektem k ustálené praxi a závěrům doktríny i soudní judikatury všude tam, kde je to myslitexxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxtvech, která mají alespoň 200 členů. Poklesne-li počet členů pod tento limit, pozbývají ustanovení stanov o shromáždění delegátů své účinnosti a družxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxgát je povinen řídit se zájmy členů, kteří náleží do jeho volebního obvodu; každý delegát zastupuje jeden volební obvod a členové do něj zařazení mají prxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxce delegáta, vznik a zánik jeho funkce a jeho informační povinnost vůči členům. Úprava se důsledně koncipuje tak, aby byla jednoduchá, přehledná a v praxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx případných interpretačních pochybností stanoví výslovně základní procedurální náležitosti svolávání a přijímání rozhodnutí shromáždění delegáxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxh nepřítomnosti v plném rozsahu zastupovat; pro náhradníky však platí tatáž práva a povinnosti jako pro delegáty samé.
Návrh zákona opouští koncept, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxegátů, kteří musí být vždy zvoleni a přítomni na náhradním shromáždění delegátů.
K § 714 až 723:
Úprava představenstva družstva se přejímá bez xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xa právní úpravu představenstva a. s., nýbrž se pravidla formulují do zákona přímo a výslovně.
Jedinou dílčí změnu představuje zpřísnění rozsahu zákaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx starat.
K § 724 až 734:
Úprava kontrolní komise družstva se věcně přejímá z obchodního zákoníku toliko s dílčími věcnými i stylistickými upřesxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxatutárním orgánem předseda jakožto monokratický statutární orgán; dosavadní právní úprava vyvolávala interpretační těžkosti (zda je při jmenovánx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxalo, že se předseda s dalším členem neshodl a statutární orgán tak byl ochromen).
Kontrolní komise bude napříště ustavena v malém družstvu jen tehdy, pxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí soudem regulérní představenstvo a kontrolní komisi a upravit v tomto smyslu stanovy, a to pod sankcí nuceného zrušení družstva soudem.
K § 736 až xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxá model, že se u bytových družstev zvláště upravují pouze ty otázky, které nelze upravit jednotně v rámci obecné úpravy družstev.
Především se stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxk obsah a účel úpravy, tak i zákaz některých potenciálně rizikových obchodních operací. Bytové družstvo je však řádným podnikatelem a může reálně podnxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxužstev od jiných subjektů se stanoví výslovně jejich firemní povinnost.
Návrh zákona stanoví, že bytové družstvo se nemůže změnit na jiný druh družstxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xpřesnění celé úpravy se definičně vymezuje pojem družstevního domu, družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru a také speciální náležitoxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxtup může jevit netradičním, v praxi se již u některých bytových družstev objevuje a není žádného rozumného důvodu jej ignorovat (tím by se ostatně nic nexxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x šikanování sociálně slabších členů bytových družstev, kteří na doplatky nemají finanční prostředky, takže jsou záhy po nesplnění doplatkové povinnxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxhu či jinak využít v zájmu nikoliv členů, nýbrž několika málo jedinců.
K § 742 až 744:
Dosavadní režim zániku nájmu družstevního bytu nebo družsxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxvrh zákona stanoví, že stanovy bytových družstev mohou bez jakýchkoliv omezení zakázat přijetí jakékoliv právnické osoby v bytovém družstvu.
K x xxx x xxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxm z dosavadní koncepce neomezené volné převoditelnosti členského podílu a přechodu členského podílu
ex lege
na dědice.
Nově se dále stanoví, že převxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxených, tedy i včetně dlužných částek spojených s úhradou bydlení apod., což dnešní úprava neobsahuje a
judikatura
výkladem dovodila pravý opak. Tentx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxvatele družstevních podílů, 266 protože při absenci této úpravy v současnosti je nutí provádět cessi pohledávek vůči bytovému družstvu z nabyvatele nx xxxxxxxxx
x x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxstvu. Věcně se však o změnu nejedná; návrh zákona sleduje v tomto ohledu již závěry dovozené právní doktrínou s přihlédnutím k potřebám praxe.
K § 7xx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxden z manželů členem družstva s právem nájmu a druhému manželu tak na základě ustanovení občanského zákoníku vznikne společné nájemní právo.
K § 7xx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxnancoval „své družstevní bydlení“ sám, neboť do základního kapitálu bytového družstva musel vložit další členský vklad, který byl zdrojem financováxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxužstva od jiných pronajímatelů (jimž nájemci nefinancují pořízení jimi užívaných bytů), se zohledňuje i sérií ochranných opatření v předloze.
Nově xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxužstevního bytu, za účelem jehož pořízení poskytl bytovému družstvu další členský vklad. Toto ustanovení má význam zejména pro tzv. investorská družxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xteré poskytly bytovému družstvu značné finanční částky za účelem následného získání práva nájmu v takto pořízeném družstevním bytu, jim toto bylo násxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx se upravují pouze situace, které v občanském zákoníku úpravu postrádají.
K § 757 a 758:
Specifickým způsobem se konstruuje právo člena v bytovxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx že vždy člen musí dostat zpět alespoň tolik, kolik do družstva vložil formou členského vkladu; to ostatně odpovídá principu elementární xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxsobem omezuje nakládání s majetkem bytového družstva.
Důvodem těchto omezení je především poskytnutí garancí členům družstva – nájemcům družstevnxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx odpovídající garanci, že bytové družstvo jim umožní nerušené užívání bytu a ne že jejich prostředky budou prohospodařeny.
Zároveň se však připouští xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxna doplňují některé otázky existence a fungování družstevních samospráv přihlížející k dosavadním zkušenostem s jejich fungováním; umožňuje se takxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxrních nezbytností s tím, že vše ostatní si mohou členové bytového družstva svobodně upravit ve stanovách bytového družstva.
K § 764:
Bytovému xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxje však také, aby členové – nájemci mohli mít jiný, vyšší počet hlasů. Smyslem této výjimky je umožnit zvýšení hlasovacích práv pro ty členy, kteří jsou ox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxšení bytového družstva bez právního nástupce.
Obdobně jako u vypořádacího podílu má člen právo na podíl z likvidačního zůstatku, avšak pouze ve výši sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx je při tomto vypořádání oprávněno jednostranně započíst dluh člena včetně příslušenství na jeho pohledávku z práva na podíl na likvidačním zůstatku.
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecným důvodům zrušení obchodní
korporace
.
K § 767 až 771:
V souladu s vývojem novějšího zákonodárství (Itálie, Francie, aj.) se umožňuje vzxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xejen svých členů, nýbrž vykonávají na bázi svépomoci svých členů i charitativní a jiné obdobné činnosti veřejně prospěšné povahy ve vztahu k nečlenům rxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů, která dodnes existují, byť po právní stránce se jedná o družstva ničím se právně neodlišující od jiných družstev.
Pojem „znevýhodněná osoba“ není v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxnou v přístupu k bydlení. Znevýhodněnou osobou může dále být člověk se sníženou pracovní schopností, člověk duševně nemocný nebo zdravotně či mentálnx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx mateřské a rodičovské dovolené, rodiče dítěte v dlouhodobě nepříznivém zdravotního stavu, člověk závislý (alkohol, drogy, gamblerství atd.), človxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xlověk v předdůchodovém nebo důchodovém věku apod.
V České republice dnes existují četné právnické osoby (nadace, spolky, aj.) fungující na bázi obecxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxikat v plném slova smyslu. Ty právnické osoby, které jsou podnikateli ve vlastním smyslu a které mohou vykonávat i jiné než čistě podnikatelské aktivitx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxt výhody obou modelů. Sociální družstvo je koncipováno jako podnikatel, který může podnikat pouze určitým způsobem (nemůže vykonávat některé riskanxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xávrh zákona v zájmu efektivního a nekomplikovaného fungování sociálního družstva stanoví některá zjednodušení.
Sociální družstvo se nemůže změnix xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xejich členů.
K § 772 až 773:
Účelem této úpravy je po vzoru zahraničních úprav (zejména Itálie) zřídit úzkou osobní vazbu mezi členem a sociálníx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o podstatu věci.
K § 774 a 775:
Návrh zákona reguluje nakládání s majetkem sociálního družstva. Omezení zde jsou dvojího druhu. Návrh zákona se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnnosti, které mohou podle zvláštních zákonů vykonávat jen zvláštní právnické osoby; tento okruh otázek však návrh zákona výslovně neupravuje – regulxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pak převést, propachtovat nebo zastavit svůj závod; tyto aktivity jsou se smyslem existence sociálního družstva zcela neslučitelné.
Konečně návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxálních aj. aktivit ve prospěch členů i širší veřejnosti. Návrh zákona se však nevydává cestou úplného zákazu výplat podílů na zisku (jako je tomu např. v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxách mohlo sociální družstvo vyplatit až 25 % dosaženého disponibilního zisku svým členům.
K § 776 a xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxobem, že člen má právo na vypořádací podíl v nominální výši členského vkladu nebo jeho splacené části. Ve vazbě na to se upravuje i splatnost vypořádacíhx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe zohledňuje převážně nepodnikatelský a sociální charakter těchto subjektů a zavádí se důsledný respekt k principu vnitrodružstevní demokracie a roxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxůze. Jak přesvědčivě dokazují příklady z jiných zemí, kde byla tato družstva legislativně upravena, počty členů nepřesahovaly zpravidla 100 osob, nixxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxho družstva na jeho veškeré činnosti.
K § 780 až 782:
Návrh zákona specifickým způsobem stanoví některé speciální důvody pro nucené zrušení soxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x x xxx xx xxxx
xxxlečná, přechodná a závěrečná ustanovení jsou ve své podstatě technická, pouze upravují v nezbytném rozsahu přechod na novou právní úpravu a reagují taxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xravidla, která odporují kogentním ustanovením tohoto zákona, ve zbytku však ujednání společností platí. Zákon pak dává možnost, aby se společnosti pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxst buď v oblasti dispositivních norem setrvat v původních pravidlech nebo se podřídit zcela novému zákonu.
V Praze dne 18. května 2011
RNDr. Petr Nečxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR