LIT38186CZ

Nový občanský zákoník: Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (10)
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxe o problematiku pro advokáty neustále aktuální, představující nejdůležitější prvek jejich profesionální činnosti. Vzhledem k tomu, že text prof. Jxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xopisující jednotlivé instituty a problémy smluvního zastoupení, zaměřím se spíše na srovnání současné a navrhované právní úpravy a představení nejdxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxacovala do návrhu nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).1
II. ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZASTOUPENÍ
1. ZÁKLADNÍ RÁMEC ZMĚN
Obecná právní úprava zxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stávající právní úpravě. To neznamená, že by k dílčím změnám právní úpravy nedošlo, nicméně jde o změny a doplňky, které navazují na současnou právní úpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxst, neboť změn je celá řada.
Jinak je tomu u právnických osob, kde se zcela opouští současná koncepce přímého jednání právnických osob prostřednictvíx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrgánů a smluvního zástupce a hovoří vždy o „zastoupení“ právnické osoby. Ostatně tak je tomu v představách veřejnosti navzdory současné právní úpravě x x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xsoba je „zastoupena“ jednatelem společnosti, předsedou představenstva, předsedou sdružení apod.
Podstatou zastoupení je jednání zástupce za jinxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xyto důsledky nastaly, musí je právo připustit. Institut přímého zastoupení je teprve novodobou záležitostí, jejíž právní úprava se objevila až v souvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxvo jej nepřipouštělo a stálo na zásadě
alteri stipulari nemo potest
(nikdo si nesmí dát něco slíbit pro jiného). Pokud někdo chtěl obstarat svou záležixxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxch případech jedná zástupce sice v zájmu zastoupené osoby a v dohodě s ní, ale práva a povinnosti z jednání vznikají pouze jemu a k jejich přenosu na zastouxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xmluvních typech, jako např. ve smlouvě příkazní (§ 724 – 732 OZ), smlouvě o obstarání věci (§ 733 – 736 OZ), smlouvě o obstarání prodeje věci (§ 737 – 741 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxpení. Tento text se bude týkat pouze přímého zastoupení.
2. STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA ZASTOUPENÍ V OZ, JEJÍ VÝKLAD A NEDOSTATKY
Stávající úprava zastoxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxky je řazena v části první OZ (obecná ustanovení), hlavě třetí (zastoupení), hned za úpravou účastníků občanskoprávních vztahů (v NOZ nově „osob“). Prxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxx xět ustanovení o zákonném zastoupení (§ 26 – 30 OZ) a pět ustanovení o smluvním zastoupení (§ 31 – 33b OZ).
Obecná ustanovení definují podstatu přímého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxodnutí, nebo smlouvy) a kladou základní požadavky na osobu zástupce, u níž se vyžaduje způsobilost k právním úkonům, absence střetu zájmů a osobní výkox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxm zastoupení upravují souhrnně zastoupení vzniklá
ex lege
(zákonný zástupce) a zastoupení vzniklá na základě rozhodnutí soudu (opatrovník a zvláštxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxkladě plné moci“ podávají základní úpravu přímého zastoupení na základě dohody. Institut dohody je zde však zcela potlačen a předpokládá se pouze
implxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx … „zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc“…). V plné moci se vyžaduje uvedení rozsahu zastoupení, pod sankcí absolutní neplatnosti.
Plná moc je všax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxení vůči třetím osobám, s nimiž jedná jménem zastoupeného. Základem zastoupení není plná moc, ale dohoda mezi zmocnitelem a zmocněncem.4 Vzhledem k txxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní, smlouva o poskytování právních služeb (což je termín používaný zákonem o advokacii, jehož součástí je sice zastoupení, ale jehož rozsah je obvykle xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxpení na základě plné moci je třeba rozlišovat mezi dohodou o plné moci a mezi samotnou plnou mocí. Dohoda o plné moci (zastoupení či zmocnění) je smlouva mxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím této dohody vzniká právní vztah zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem. Plná moc je jednostranný právní úkon zmocnitele, určený (adresovaný) třxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxa obsahu právního úkonu představuje osvědčení (průkaz) o zastoupení, vzniklém na základě xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xokud je určitá a srozumitelná a vyplývá z ní jednoznačně vůle zmocnitele nechat se zastupovat zmocněncem (viz obecná ustanovení o právních úkonech, § 3x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxx xxx xxxx9): „Plnomocenstvom udeleným pre konanie pred súdom môže byť každá listina účastníkom vlastnoručne podpísaná, ak je z nej vidieť vôlu účastníka, aby bxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxocnitele statutární orgán právnické osoby nebo jiná osoba, které tento orgán udělil plnou moc. Jde o jeden ze zákonných případů, kdy může zmocněnec i bex xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx moci, ale dává statutárnímu orgánu možnost určit další jednající osobu, což bude praktické zejména u zaměstnanců právnické osoby (§ 420 NOZ).
Zastouxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxě souhlasím s kritickou připomínkou prof. Tichého, že požadavek plurality jednání zástupců odporuje vývojovým trendům, a podporuji proto opačný prixxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxstupování, které se netýká jen konkrétního právního úkonu, tj. v případech generálních plných mocí nebo v případech plných mocí k zastupování při více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxocnitele dané zmocněnci jsou primárně součástí smluvního vztahu mezi zmocnitelem a zmocněncem. Pokud nejsou uvedeny v plné moci, nemají vliv na právnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxele, neprokáže-li se, že jde o okolnosti, o nichž věděl již před udělením plné moci. Příslušné ustanovení současného OZ je vyjádřeno velmi obtížně srozxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xákon pro tyto případy konstruuje dvě alternativy. Z jednání zmocněnce bude zavázán zmocnitel (
ex tunc
), pokud překročení plné moci buď dodatečně schvxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxhlas). V opačném případě zůstane ze svého jednání zavázán sám zmocněnec, který své zmocnění překročil. V takovém případě bude odpovídat třetí osobě, s xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xovelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. říká prakticky totéž, co § 24 OZ o substitučním zástupci a § 31 odst. 2 OZ o dalším zástupci v případě zmocněxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xtrany zmocnitele,
c) výpovědí ze strany zmocněnce,
d) smrtí zmocněnce,
e) smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu nebo ze zákona jinak.
Prxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xošlo k odvolání plné moci, nebude zmocnitel ve vztahu k ní z jednání zmocněnce zavázán. Zákon ani komentářová literatura neřeší otázku, jaké budou důslxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxečnosti si vědoma byla. Ustanovení § 33 odst. 3 OZ říká pouze tolik, že ustanovení o odpovědnosti zmocněnce v těchto případech neplatí. Podle mého názoxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxáv a povinností, čehož si třetí jednající osoba byla vědoma. Zákon výslovně neřeší, jaké důsledky má odvolání plné moci na smluvní vztah mezi zmocnitelxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xyla omezena, ale to vyplývá z povahy věci a ani NOZ tím normativní text nezatěžuje. Prof. Tichý uvádí správně i další možnosti zániku plné moci.
V případx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxí nástupce neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud neodporují tomu, cx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje na více místech. Obecná úprava zastoupení je tak jako dnes upravena ve třetí hlavě části první, ovšem v důsledku řádově podrobnější úpravy osob v hlaxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xastoupení členem domácnosti (§ 49 – 54 NOZ) v právní úpravě fyzických osob v oddíle 2 hlavy druhé (podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého pxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh o spotřebiteli (díl 4 hlavy druhé, § 406 – 407 NOZ). Další úpravy zastoupení jsou obsaženy v části druhé o rodinném právu, z nichž některé jsou dnes upravxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxx). Určité důsledky institutu zastoupení se projevují též v oblasti věcných práv v právní úpravě nabytí vlastnického práva vydržením (§ 1064, § 1069 NOZxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – 2473 NOZ).
3.1 Obecná úprava zastoupení
Obecná úprava zastoupení v § 412 – 465 NOZ je oproti stávající úpravě podrobnější a podstatně propracovanějxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx
• smluvní zastoupení s 15 paragrafy a s oddílem o obecných ustanoveních (§ 418 – 425 NOZ) a prokuře (§ 426 – 432 NOZ),
• zákonné zastoupení s 33 paragrafy a s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxjí obecný základ pro jakékoli zastoupení a která jsou specifická pouze pro smluvní či zákonné zastoupení.
3.1.1 Všeobecná ustanovení
Do všeobecnýcx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxém OZ řazeno nevhodně v ustanoveních o smluvním zastoupení (§ 32 odst. 1 OZ), přestože zjevně dopadá na jakékoli zastoupení. Navíc stávající znění zbyxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zohlednit i širší okolnosti jednání. Zařazení do všeobecných ustanovení se týká též ochrany dobré víry ve vztazích zástupce, zastoupeného a třetí osoxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a dovozují se z ní důsledky pro zastoupeného, zatímco dnes je tomu naopak. Není-li však sám zastoupený apriori v dobré víře, nemůže se dovolat dobré víry xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí tomu, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. V NOZ platí toto pravidlo bez výjimek pouze v případě zákonného zastoupení, ale ve smluvním zasxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxů je ovšem složitější, v praxi může dojít např. k tomu, že střet zájmů není identifikován při sjednání zastoupení, ale vznikne až v jeho průběhu v konkrétxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxba o střetu zájmů věděla, příp. musela vědět. Pokud třetí osoba o střetu zájmů zástupce věděla, je chráněn zastoupený; pokud nevěděla, je chráněna její xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxci i za třetí osobu nebo pokud jedná ve vlastní záležitosti.
Institut dalšího (substitučního) zástupce je oproti stávající právní úpravě doplněn a zpxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxe v případech, je-li to stanoveno zákonem nebo dohodnuto). Doplňuje se
dispozitivní
ustanovení o tom, že za řádný výběr osoby dalšího zástupce odpovíxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxobně ustanovení o zástupci, včetně možnosti pověření dalšího (a dalšího) substitučního zástupce.
K podstatné změně dochází v úpravě jednání v přípaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xe není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně. S tím původně počítal i návrh NOZ ve verzi předložené Poslxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby v případě plurality zástupců mohl jednat každý samostatně. Podle mého názoru se to ničemu nepříčí a nic zásadního to neohrožuje. V případě smluvníxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxí.
Dalším institutem, který má obecný základ, ale dnes je nevhodně řazen pouze u smluvního zastoupení, je problematika excesu, čili překročení oprávxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x OZ klade na zastoupeného požadavek aktivního nesouhlasu s excesem („Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxzanost zastoupeného excesivním jednáním zástupce se konstruuje pouze pro případy, kdy zastoupení jednání bez zbytečného odkladu schválí. Ve specifxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxo jednáno zcela bez oprávnění, takové jednání schválit s přímými účinky pro sebe, jako by šlo o
exces
existujícího zástupce. Dnes to není možné a taková xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xastoupení obsahuje i § 2958 – 2962 NOZ, pod klasickým názvem „nepřikázané jednatelství“. To však podle mého názoru nebrání paralelní konstrukci příméxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxto jednání přímo pro sebe.
Nedojde-li bez zbytečného odkladu ke schválení excesu zástupce či nepřikázaného jednatelství, bude osoba, která jednala xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xahradil škodu. Pokud nebyla v dobré víře, závazek nevznikne.
3.1.2 Smluvní zastoupení
U smluvního zastoupení nehovoříme již v obecných termínech zxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xlné moci jako takový samozřejmě zůstává, ale ve shodě s teorií jej zákon vnímá jako jednostranný úkon zmocnitele, kterým prokazuje existenci a rozsah zxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xrostor ještě pro jiné formy právních úkonů než jen písemné a ústní. Stručně řečeno, forma plné moci má odpovídat formě vyžadované pro jednání, ať již je jxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxecifika excesu za účelem ochrany dobré víry třetích osob, které dnešní OZ neupravuje. NOZ stanoví pravidlo, že kdo vlastní vinou vyvolá u třetí osoby doxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že zmocnění bylo uděleno. Dal-li zmocnitel jiné osobě najevo, že zmocněnce zmocnil k určitým jednáním, může se vůči ní dovolat zániku zmocnění, jen poxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxho zastoupení platí stávající princip, že zmocnitel je povinen vyjádřit aktivní nesouhlas s jednáním zmocněnce bez zbytečného odkladu poté, co se o prxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x excesu prokazatelně věděla, ale též pro situace, kdy měla a mohla z okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zjevně překračuxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxkterým změnám dochází též u zániku plné moci. Základní výčet důvodů zániku plné moci zůstává stejný (vykonáním právního jednání, na které byla plná moc xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxu s principem autonomie vůle připouští odchylné ujednání. V případě smrti zmocnitele nebo výpovědi plné moci zmocněncem platí pro zmocněnce povinnosx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx právního nástupce.
Otázkou, o níž se hojně diskutovalo a kterou zmiňuje i prof. Tichý, je neodvolatelná plná moc. Současný OZ ji zakazuje kogentním zpxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxany pro odvolání zmocnění určité důvody, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. I v takovém případě však bude moci zmocnitel odvolat zmocnění, bude-lx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx1.3
Prokura
V důsledku sjednocení obecné úpravy osob, včetně ustanovení o podnikatelích, i všech závazkových vztahů do nového občanského zákoníku, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx- nami a doplňky; díky tomu se také rozšiřuje právní úprava z jednoho paragrafu na sedm paragrafů, byť se dodržuje legislativně technická zásada NOZ, že xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxcky řazena ve zvláštních ustanoveních o smluvním zastoupení. Díky tomu se na prokuru použijí všeobecná ustanovení o zastoupení i všechny instituty smxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx mezi podnikatelem (zmocnitelem) a prokuristou (zmocněncem), forma prokury apod. Použitelná ustanovení nejsou zbytečně opakována.
NOZ zachovává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxch záležitostech, k nimž při provozu obchodního závodu běžně dochází, vyjma zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí. Novinkou je umožnění udělení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xx xx x964.
U prokuristy se vyžaduje osobní výkon funkce, neboť se u něj předpokládá profesionalita a osobní odpovědnost za výkon prokury s péčí řádného hospxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení prokuristy dalším zástupcem se nepředpokládá. Jde však o pravidlo dotýkající se výlučně vzájemných oprávnění a povinností podnikatele a prokurixxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx o tom, že dojde-li k udělení více prokur, jedná každý prokurista samostatně. Naopak jedním z mála kogentních ustanovení je výslovný zákaz udělení prokxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxtříku (§ 14 odst. 6 obch. zák.). K takovéto veřejnoprávní povinnosti není v oblasti soukromého práva důvod.
Prokura
nabývá účinnosti
inter partes
jxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, nikoli jako podmínka účinnosti jako taková. Dokud nebude
prokura
do obchodního rejstříku zapsána, je ochrana třetích osob dostatečně zabezpečena xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxokury z někdejšího zákoníku mezinárodního obchodu z roku 1963, deformovanou administrativními přístupy k institucím soukromého práva.
3.2 Zastouxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxsti (Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger).6 Návrh vychází též z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a doporučení Rady Evropy č. R (9xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxa samostatně právně jednat, členem její domácnosti. Takovým zástupcem může být potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která sx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Zastoupení členem domácnosti je na pomezí smluvního zastoupení, zastoupení na základě zákona a na základě rozhodnutí. Zastoupení vzniká z iniciativx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí nevznikne, případně již vzniklé zastoupení zanikne. K odmítnutí postačí schopnost projevit přání.
Zástupce dbá o ochranu zájmů zastoupeného a napxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxt souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity zastoupeného s trvalými následky.
3.3 Zastupování při jednání právnických osob
NOZ je jednotnýx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxící fikční teorie právních osob, podle níž nejsou právnické osoby reálně existující osoby, ale jen umělé výtvory právního řádu.7 Takové osoby nemohox xxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxům a povinnostem), ale nemají vlastní svéprávnost (způsobilost samostatně právně jednat).
Z těchto východisek vychází navrhovaná úprava jednání zx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxboť nejde o jednání právnické xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich zařazení nebo funkci.
3.4 Zastoupení podnikatele
Návrh NOZ stanoví v § 406 a 407 obecná pravidla pro zastoupení podnikatelů v právním styku. Jxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Podnikatele zavazuje jednání pověřené osoby, i pokud překročila své zmocnění, xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx k jednání oprávněna.
III. ZÁVĚR
Jak bylo popsáno, tak i navrhovaná právní úprava zastoupení, přestože nepředstavuje radikální systémovou změnu (axxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxlučním rozpracování stávající právní úpravy podle poznatků doktríny a reálných potřeb praxe. V případě zastoupení právnických osob vychází NOZ z němxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxupení“ právnické osoby.
Hlavní výhodou navrhované právní úpravy je integrace celého institutu zastoupení do textu NOZ, díky čemuž lze lépe propojit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zastoupení bez ohledu na jeho původ, přes úpravu smluvního zastoupení (zmocnění) až po specifika prokury. Řazení některých institutů bylo přehodnoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xastoupení proto byly převedeny do všeobecných ustanovení základní pravidla excesu či ochrany dobré víry).
Ohledně struktury a řazení textu lze zajixxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxo možno vypustit či zkrátit a obecný základ právní úpravy konstruovat v úpravě smluvního zastoupení, na niž by se z jiných dílů (např. zákonného zastoupxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé větší výhrady k systematice zastoupení nezazněly ani v opakovaných připomínkových řízeních.
Oproti současnému znění občanského zákoníku došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxfika excesu, další zastoupení na základě nutné potřeby, odpovědnost za výběr substitučního zástupce, jiné formy plné moci než jen písemná a ústní, novx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xrof. Tichého k základnímu rozlišení zástupce a „falešného zástupce“ byla akceptována a zapracována do úvodního ustanovení o zastoupení v § 412 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxde o jednání zástupce. Naopak připomínka směřující k dalšímu rozvolnění možností pro ustanovení substitučního zástupce bez dohody se zastoupeným akxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxěnou.
Akceptována nebyla též připomínka týkající se jednání nezpůsobilého zástupce, které se připouští x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxm mám jisté pochybnosti o tom, zda jimi lze prolomit obecná ustanovení o způsobilosti, resp. o neplatnosti právních úkonů, která podle mého názoru dopaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxý je pouze prostředníkem, ale o odpovědnost za výběr zástupce na straně zastoupeného a ochranu dobré víry na straně třetí osoby. Pokud tomu tak je, mělo bx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxst zastoupeného.
V souladu s liberální koncepcí svobody a autonomie smluvní volnosti stran se navrhuje umožnit na základě dohody odchylné od zákona nxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xe zájmy zastoupeného, pokud zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět. Jde typicky o problém soukromoprávní povahy, který nevyžaduje
kogenxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xichý. Střet zájmů je definován rozporem mezi zájmy zástupce a zastoupeného, navíc je doplněn o vyvratitelnou domněnku, jedná-li zástupce za třetí osoxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx § 413 odst. 1 NOZ a není třeba ji speciálně popisovat.
Obdobný základ v liberalizaci právní úpravy má nově zavedená možnost dodatečného schválení jednxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xázanost účinků prokury již okamžikem jejího udělení, a nikoli až zápisem do obchodního rejstříku, či nově zavedená možnost sjednat důvody pro odvolánx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxnitele se zachovává právo odvolání zmocnění i pro jiný zvlášť závažný důvod.
Některé změny jsou do jisté míry arbitrární a vycházejí z posunu vnímání pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxhni společně (jako je tomu dnes), nebo každý zvlášť. Ve shodě s doporučením týmu prof. Tichého se komise nakonec rozhodla pro změnu stávajícího pojetí a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky vůči stávajícímu znění občanského zákoníku a odstraňuje proto například pojetí jednostranného „zastoupení na základě plné moci“ a nahrazuje jej txxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xavrhovaná právní úprava zastoupení v celé třetí hlavě části první NOZ je dobře propracovaná, zahrnuje všechny většinové požadavky změn, včetně
akcepxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxobilém zástupci nemám vůči návrhu připomínek.
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx/eklep.vlada.cz) nebo na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, v sekci „občanský zákoník“ (http://obcanskyzakonik.justice.cz)x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xeště starší verzi, která byla předložena parlamentu v pátém volebním období Poslanecké sněmovny dne 7. 5. 2009 a je dostupná jako sněmovní tisk č. 835 na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx
x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x OSŘ nebo § 35 odst. 1 TrŘ.
x x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx