LIT36715CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 172/1993 Sb., o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky
K § 1:
Celkový schodek státních rozpočtů za rok 1992 čxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxerace připadajících po rozdělení státních aktiv a pasív čs. federace na Českou republiku ve výši 4 666 673 097,60 Kčs. Schodky obou rozpočtů vznikly z roxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxuhopisů v celkové výši 6 363 371 509,29 Kč.
Státní dluhopisy na krytí schodků státních rozpočtů za rok 1992 budou vydány v rozsahu 6 364 mil.Kč. Doba splaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxhledávek v nesměnitelných měnách a celkových závazků, které jsou obsaženy v Centrálním devizovém zdroji, do státních finančních aktiv a pasiv České rxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkoslovenská obchodní banka jako instituce, která prováděla pro stát správu zahraničních platebních a finančních vztahů k socialistickým zemím, k rixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe výrazně zhoršila
bonita
pohledávek a závazků k bývalým socialistickým zemím a k tzv. rizikovým zemím. Na druhé straně byla banka značně zatížena závxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxvazků přeměnil v břemeno, které bránilo přeměně této banky v normálně fungující článek tržního hospodářství.
K nápravě přispěla opatření přijatá koxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x SR smluvně převzala k 1.1.1993 pohledávky a závazky v nesměnitelných měnách a závazky a pohledávky ve volně směnitelných měnách, zahrnuté do centrálnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xvěr v částce připadající na Českou republiku ve výši 10 437 494 981,16 Kčs, úročený za běžných tržních podmínek. Je v zájmu ministerstva financí přeměnix xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxdě splátek úroků a jistin závazků vůči zahraničí z titulu Centrálního devizového zdroje (dále CDZ) ve výši 6,50 mld Kč pouze v roce 1993. Jedná se o převzexx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xtátního rozpočtu.
Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 5 zákona č. 10/1993 Sb., a § 1, odst. 1, písm. c navrhovaného zákona nemají žádnou věcnou soxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xmise
bude splacen ČSOB přímý úvěr státu.
K § 2
Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, v § 4 určuje možnost vydání státnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxpadného schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992. Toto ustanovení bylo do zákona č. 10/1993 Sb., zahrnuto z důvodu překlenutí období od vzxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR