LIT35343CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xvěru a o změně některých zákonů (dále jen “zákon”) je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xosažení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, a tím i posílení důvěry a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů spotřebitelsxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch produktů nabízených spotřebitelům na trhu.
Těžiště nové právní úpravy spočívá zejména ve výčtu informací, které je věřitel, případně zprostředkxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxě a během plnění smlouvy. Včasné a úplné informace jsou nezbytným předpokladem pro to, aby spotřebitel mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí. Spotřebixxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxvinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Smyslem zakotvení tohoto jinak přirozeného zájmu poskytovatele úvěru je ochrana spotřebixxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk předčasného splacení úvěru. Věřiteli je v takovém případě přiznáno pouze právo na odškodnění spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů spojxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Tento krok nemusí být spotřebitelem nijak zdůvodňován a věřitel nesmí vůči němu v tomto případě uplatnit žádnox xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxí inspekci a Českou národní banku. Toto řešení na straně jedné umožňuje využít zkušenosti, které při výkonu dohledu nad poskytováním spotřebitelskýcx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxského úvěru v případě těch subjektů, které jinak spadají pod její dohled.
Součástí návrhu zákona je i změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxkty poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr a přispěje k provádění účinnější kontroly nad těmito subjekty.
Realizace navrhovanxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxrůstem administrativy spojené s povinnou evidencí poskytovatelů úvěrů a s výkonem dozoru a nárůstem finančních nákladů spojených především s rozšířxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxele splácet úvěr.
1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)
Závěrečná zpráva RIA tvoří přílohu důvodové zprávy nxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx pořádku České republiky nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast poskytování spotřebitelských úvěrů. Návrh zákona respektuje obexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vázána, její slučitelnost s právem Evropské unie
Předkládaný návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právex xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která je předkládaným zákonem transponována do českého právního řádu v plném rozsahu. Lhůta pro transpozici směrnice je stanovena do 11. června 2010x
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxšeho právního řádu je žádoucí, aby navrhovaná právní úprava nabyla platnosti co nejdříve, v každém případě ještě v průběhu volebního období této Poslaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxcího řádu Poslanecké sněmovny.
B. Zvláštní část
K části první - Spotřebitelský úvěr
Toto ustanovení vymezuje předmět právní úpravy přxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxá je předkládaným návrhem zákona implementována.
V § 2 je vymezena věcná působnost zákona, a to výčtem právních vztahů, na které se navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh právních vztahů nebo existencí specifické právní úpravy.
Z působnosti zákona jsou předně vyloučeny půjčky nebo úvěry, poskytnuté pro účely bydlenxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxtosti, nabytí členství v bytovém družstvu či změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím. Dále jsou pak vyloučeny půjčky nebo úvěry sloužící ke spxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxny jsou nájemní smlouvy, resp. leasingové smlouvy, které po uplynutí určité doby nestanoví právo nebo povinnost převodu vlastnického práva. Jedná se x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx nebude tento právní předpis aplikován ani na půjčky nebo úvěry poskytnuté bez úroku nebo jakéhokoli jiného poplatku, neboť u nich chybí platba úroku jaxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxování služeb, za které dlužník platí v průběhu jejich poskytování formou splátek nebo záloh, rovněž jako v dosavadní právní úpravě nespadají do působnxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxžší než 5 000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč. V zájmu zamezení možnosti obcházet zákon tím, že by pro jeden obchodní případ bylo sjednáno více smluv, ve kterýxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxhne nebo přesáhne částka 5000 Kč a všechny následující smlouvy uzavřené mezi týmž věřitelem a spotřebitelem v období 12 měsíců, na jejichž základě jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxré nabízí zaměstnavatel svým zaměstnancům jako vedlejší činnost, a to v případě, že jsou poskytovány bez úroků nebo s roční procentní sazbou nákladů nixxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxré jsou sjednány s obchodníkem s cennými papíry nebo bankou a jejichž účelem je provedení operace s investičním nástrojem. Jedná se o specifické obchodx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedochází ke zhoršení postavení spotřebitele.
Působnost zákona se též nevztahuje na půjčky nebo úvěry, které jsou poskytovány omezenému okruhu osoxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na trhu (typicky při řešení následků vážných mimořádných událostí, jako např. povodní apod.).
Zákon se rovněž nevztahuje na finanční služby, při jejxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xmluvní vztahy, které vznikají při provozování činnosti zastaváren, neboť se nejedná o typický spotřebitelský úvěr (jedna smluvní strana předává druxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje ani na urovnání dosažené před soudem nebo jiným orgánem stanoveným zákonem mající charakter půjčky nebo úvěru.
V tomto ustanovenx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxkatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Toto vymezení souvisí s obecnou konstrukcí spotřebitelské legislativy. Ta usiluje o zajxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxva. Skutečná ekonomická a sociální převaha věřitele musí být vyrovnána zesílenou právní ochranou spotřebitele.
“Věřitelem” se rozumí jak fyzická txx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr.
Novým pojmem, který nebyl zakotven ve stávající právní úpravě, je definice “zprostředkovatele.” Rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba, kxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxém úvěru, pomáhá spotřebitelům s jejím uzavřením či uzavírá smlouvu o spotřebitelském úvěru jménem věřitele. Povinnosti zprostředkovatele jsou dálx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu a o svých povinnostech. Z hlediska zajištění co největší průhlednosti a srovnatelnosti nabídek je významná zejména “roční procentní sazbu nákladů nx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvazků - čerpání, plateb a poplatků -dohodnutých mezi věřitelem a spotřebitelem. Počítá se podle matematického vzorce uvedeného v příloze č. 5. Na záklxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxy musí být RPSN uvedena v kontextu reprezentativního příkladu. Ten by měl odpovídat průměrné délce trvání a celkové částce spotřebitelského úvěru.
Dxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxvizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti s uzavřením smlouvy, a to včetně nákladů souvisejících s doplňxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá spotřebitelem”, kterou je součet celkové výše spotřebitelského úvěru (který je dán spotřebiteli k dispozici) a celkových nákladů spotřebitelskéhx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxy, které přesahují aktuální zůstatek na běžném účtu spotřebitele, jedná se o “možnost přečerpání”. Tímto typem spotřebitelského úvěru je například dxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx”. Tato sazba musí pocházet z veřejně přístupného zdroje (jedná se např. o základní sazby vyhlašované Českou národní bankou či sazby mezibankovního trxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xefinovány “údaje o věřiteli či zprostředkovateli”. Těmi se rozumí alespoň uvedení jeho jména a příjmení, popřípadě obchodní firmy, a místa podnikáníx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxu.
Pro účely tohoto zákona bylo nutno rovněž vymezit pojem “trvalý nosič dat”. Tím se rozumí jakýkoli nástroj umožňující spotřebiteli nejen jemu určexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxk, které jsou dány spotřebiteli k dispozici, je pro účely tohoto zákona nazván “celkovou výší spotřebitelského úvěru”. Může se jednat buď o částku jednxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxt od věřitele v budoucnosti.
“Výpůjční úrokovou sazbou” se pak rozumí procentní sazba, která je uplatňována ročně na čerpanou výši spotřebitelského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xelou dobu trvání smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo více úrokových sazeb sjednaných pro dílčí období.
V neposlední řadě je v tomtx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxitele o podmínkách spotřebitelského xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx případném využití), poskytl spotřebiteli co nejúplnější a nezkreslené informace, jejichž minimální výčet je uveden v příloze č. 1.
Věřitelxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxavřením smlouvy minimální objem relevantních informací, přičemž veškeré tyto informace musí být stejně výrazné. Jejich výčet je uveden v příloze č. 2x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se o významné ustanovení z hlediska ochrany spotřebitele, neboť brání tomu, aby v záplavě nepodstatných informací uváděl věřitel drobným a nevýraznýx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xormuláři uvedeném v příloze č. 6 (ve které je uveden formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru), resp. příloze č. 7 (ve které je uveden fxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xebo mění způsob splácení). Poskytnutí informací prostřednictvím formuláře je opět významným prvkem z hlediska ochrany spotřebitele, neboť jejich pxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnnosti poskytovat spotřebiteli minimální objem informací již ve fázi předsmluvních jednání je obecně nízká míra znalostí spotřebitelů v dané oblastxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeného spotřebitelského úvěru, důsledků prodlení apod.), a to v takovém rozsahu a způsobem, aby spotřebitel byl schopen posoudit, zda navrhovaná smloxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, informace ve stejném rozsahu, v jakém je povinxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxrostředkovatele, přičemž znalost základních informací o nabízeném produktu je pro rozhodování spotřebitele klíčová.
V odstavci 7 se z informační pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxně spočívat na věřiteli.
Požadavek písemné formy smlouvy v níž se sjednává spotřebitelský úvěr, vyplývá z nutnosti nastolení právní jistoty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxskytnout spotřebiteli bezplatně kopii návrhu smlouvy. Toto ustanovení má reálně umožnit spotřebitelům, aby se řádně seznámili s veškerými náležitoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x současné době mnohdy uplatňovaným praktikám, kdy spotřebitel uzavírá závazky, aniž by se předem mohl seznámit s jejich podmínkami a veškerými důsledxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxru.
Podle odstavce 1 je věřitel povinen informovat spotřebitele po dobu trvání smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, předem o každé změnx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxstavec 3 stanoví informační povinnosti věřitele v průběhu trvání spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání.
Také do tohoto ustanovení se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x spotřebitelském úvěru neobsahuje potřebné informace a spotřebitel se této skutečnosti dovolá, úročí se spotřebitelský úvěr od počátku, tj. od okamžxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxné jiné platby, a to rovněž se zpětným účinkem od okamžiku uzavření smlouvy. Toto ustanovení je součástí důsledné ochrany slabší smluvní strany - spotřxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsmus, který obsahovala i stávající právní úprava. Jediným rozdílem oproti současnému stavu je okamžik, od kdy nastanou účinky uplatnění práva spotřexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxnáší spotřebiteli případnou finanční výhodu v případě pochybení věřitele. Zároveň s ním není spojena okamžitá povinnost vrátit celý poskytnutý úvěrx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxovena není, je povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Toto posouzení pak musí být provedeno s náležitou odbornou péčí. Jedná se v pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx vlastním zájmu aplikují. Zároveň se jedná o částečnou konkretizaci obecné povinnosti jednat obezřetně, která je pro banky zakotvena v ustanovení § 12 xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xvěruschopnosti spotřebitelů, ukládá zákon osobám, které zpracovávají příslušné údaje o spotřebitelích, aby umožnily přístup k těmto údajům i zahraxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxou stanoveny pro věřitele české. To znamená, že je-li do registru přístup na členském základě, členové mají stejná práva a povinnosti (zejména povinnoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xřijetí však nesmí být použito hledisko, které by bylo chápáno jako diskriminační pro zahraniční věřitele. Konečně pokud mají za stávající situace do rxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xárodní režim.
Dále pokud věřitel na základě vyhledávání v databázi žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítne, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxavy je vytvoření fungujícího vnitřního trhu a zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitelů v celém Společenství, což vyžaduje zajistit srovnatelxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi na úvěrovém trhu. RPSN vyjadřuje hodnotu všech závazků (čerpání, plateb a poplatků) budoucích nebo stávajících, dohodnutých mezi věřitelem a spotřxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání. Jedná se však jen o bezpodmínečně nutné náklady na vedení účtu.
Předmětné ustanovení jednoznačnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxou dobu a že bude jak ze strany věřitele tak ze strany spotřebitele plněna řádně a včas. Rovněž tak se předpokládá, že výpůjční úroková sazba a další poplaxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxonformními předpisy, které řeší problematiku ochrany spotřebitele, je i zde dána spotřebiteli možnost od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxtoupení od smlouvy. Přijetím zvláštního režimu pro odstoupení dojde k posílení ochrany spotřebitele především tím, že k jeho uplatnění již není zapotxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xmožnit plně si uvědomit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy, a poskytnout dostatek času pro porozumění, zvážení a ověření veškerých poskytnutýxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xdstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě.
Pokud spotřebitel uplatní toto své právo, má povinnost tak učinit před uplynutím lhůty, tj. nejpozději v posxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé smlouvy. Věřitel má po odstoupení od smlouvy nárok na splacení jistiny a úroku, který se vypočítá na základě dohodnuté úrokové sazby. Na druhou stranu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeřejné správy. Takovými poplatky se rozumí například poplatky za ověření podpisů na smlouvách.
V případě, že je na smlouvě o spotřebitelském úvěru záxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx ustanovení upravuje možnost ukončení spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou výpovědí. Garantuje tak smluvní volnost stran a jejich svxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxden měsíc. V případě, že výpovědní doba nebyla sjednána, je výpověď spotřebitele účinná okamžitě, jakmile xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxjektivních důvodů, to znamená z důvodů, které nejsou závislé na jeho vůli, ukončit právo spotřebitele na čerpání z úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Vxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxém spotřebitelském úvěru se jedná o smlouvy, kde poskytnutý úvěr slouží výhradně k financování smlouvy o dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí konxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xoskytnutí služby. V případě, že spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy o dodání zboží nebo služeb, a tudíž nedojde k plnění, na jehož úxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxformovat.
S uplatněním uvedených práv nesmí být spojováno navýšení nákladů na spotřebitelský úvěr, neboť uvedené důsledky byly vyvolány neplněním xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxejích zboží a reklamních a prodejních zájezdech, kde v případě odstoupení od smlouvy o koupi zboží měl spotřebitel i nadále povinnost splácet úvěr, resxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xoskytnuta vadná služba, má mít ve smyslu směrnice (článek 15 odst. 2) spotřebitel právo uplatnit prostředky nápravy i vůči věřiteli, pokud prostředky xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxění těchto prostředků nápravy, byla možnost úpravy přenechána na členských státech.
Rozsah prostředků nápravy v našem právním řádu je již obecně dán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxuálními smluvními ujednáními. Nároky vyplývající z uplatnění odpovědnosti za vady se odvíjejí dále od charakteru zjištěné vady, tj. zda je vada odstrxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebrání v řádném užívání věci. V případě vady neodstranitelné se jedná o výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňuxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vnitrostátní právní úpravě pro spotřebitele prostředek (nebo prostředky) nápravy využitelný vůči věřiteli v případě, že dodavatel zboží nebo posxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xákonných nároků (uplatnění odpovědnosti za vady výrobků) primárně u prodávajících či poskytovatelů služeb. Teprve po vyčerpání veškerých prostředxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či jiné spory. Tato činnost finančním institucím nepřísluší. Z toho důvodu zákon umožňuje spotřebiteli uplatňovat u věřitele pouze nároky na peněžitx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxávo, které je pravomocně přiznáno v soudním či rozhodčím řízení, přičemž prodávající nebo poskytovatel služby dobrovolně neplnili.
Spotřxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvěru a nákladů za zbývající dobu platnosti smlouvy. Věřitel má současně právo na spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za případné náklady pxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxsně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, pokud doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem smluvního vztahu přesahuje jeden roxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxanoví, že žádné odškodnění nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil během doby od předčasného splacení do sjednaného konce smluxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x průběhu plnění úvěrové smlouvy.
Předmětné ustanovení obsahuje též výčet výjimek (stanovených v souladu s implementovanou směrnicí), kdy není možnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxózní jednání ze strany spotřebitele. Je třeba respektovat též ustanovení § 3 odstavce 1 občanského zákoníku, podle nějž výkon práv a povinností vyplýxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Oproti “přečerpání”, které je ve smlouvě předpokládáno, se překročením rozumí faktické zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxiknou v důsledku tohoto překročení - tj. o úrokové sazbě, sankcích, poplatcích a úrocích z prodlení. Pokud takové překročení trvá déle než jeden měsíc, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxbo úroků z prodlení.
Ustanovení odstavce 3 stanoví další povinnosti v případě výrazného překročení. Výrazné překročení je třeba posuzovat individuxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxatků na daném účtu předtím, než došlo k překročení.
Nová právní úprava zavádí zcela nově povinnosti i pro zprostředkovatele spotřebitelskýxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxdkovatel je dále povinen nejen v případné reklamě, ale i v dokumentaci pro spotřebitele uvést rozsah svých oprávnění, tedy zejména, zda spolupracuje vxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxel uhradí zprostředkovateli odměnu za zprostředkování, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxský úvěr prostřednictvím směnky nebo šeku nebo zajišťuje-li jimi jeho splacení, nesmí být spotřebiteli na újmu. Věřitel si musí počínat tak, aby spotřxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxzoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem rozdělena mezi dva dozorové orgány - Českou obchodní inspekci a Českou národní banku. Toto xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe, a na straně druhé svěřuje České národní bance dohled nad dodržováním povinností při poskytování spotřebitelského úvěru v případě těch subjektů, ktxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx aby odpovídaly zásadám nové koncepce správního trestání, schválené usnesením vlády č. 162 ze dne 20. února 2002, včetně standardních ustanovení týkaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxatelé a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti a které jsou oprávněny poskytovax xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxských úvěrů ve formě možnosti přečerpání splatných do 1 měsíce, splatných na požádání nebo do 3 měsíců, dále v případě kdy se odkládá v důsledku prodlení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx zpravidla problematické před soudem prokázat negativní skutečnost (např. skutečnost, že věřitel neposkytnul povinné předsmluvní informace), se v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx použití stávajícího zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, a současně nově přijaté právní úpravy.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo úvěru.
K části druhé - Změna živnostenského zákona
Předmětná novela živnostenského zákona stanoví, že spotřebitelský úvěr bude moci xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvními subjekty. Činnost bank a spořitelních a úvěrních družstev není ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých požadavků, požadavků úvěrové angažovanosti, odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob, technických a organizačních předpokladů, reáxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxo rozhoduje Česká národní banka.
Ve smyslu stávající právní úpravy může poskytovat spotřebitelský úvěr nebo jej zprostředkovávat subjekt, který spxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxě hospodářské povahy, resp. oboru 47 - zprostředkování obchodu a služeb). Na rozdíl od bank či spořitelních a úvěrních družstev tyto subjekty poskytujx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxdených oborů je však v současné době koncipován značně široce, tudíž nelze jednoznačně vyčíslit, kolik subjektů v nich registrovaných fakticky poskyxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtředkovávajících spotřebitelský úvěr a jako nejschůdnější bylo přijato řešení, které je obsahem předmětného ustanovení. Jeho podstatou je, že spotxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm podnikání “Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru”.
Jednoleté přechodné období má věřitelům i zprostředkovatelům působícím xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xivnosti.
K části třetí a čtvrté - Změna zákona o České obchodní inspekci a změna zákona o České národní bance
Na rozdíl od současné práxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxuce dozorovat také dodržování podmínek stanovených tímto zákonem. Nebankovní subjekty podnikající na základě živnostenského oprávnění bude i nadáxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xpotřebitelského úvěru.
Toto nové pojetí dozorové činnosti vyžaduje přijetí změny zákona o České obchodní inspekci a změny zákona o České národní banxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxací, které musí obsahovat každá nabídka (reklama) spotřebitelského úvěru nebo nabídka jeho zprostředkování, jestliže je její součástí jakýkoli xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
K příloze č. 3
V této příloze je obsažen výčet informací, které musí být uvedeny ve smlouvě, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxní spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání.
K příloze č. 5
V této příloze je uveden způsob výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxx xxxxxxx xx xxeden formulář pro informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném ve formě možnosti přečerpání a za účelem sjednání nové smlouvy, kterou se odkládá plxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR