LIT33932CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxly živnostenský řád č. 227/1859 ř. z. (platný v českých zemích a mnohokrát novelizovaný, nejvýznamněji zákonem č. 199/1907 ř. z.) a živnostenský zákox xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx panující představy, že v podmínkách centralizovaného direktivního plánovitého řízení a splývání správních a hospodářských funkcí státu mohou byt zxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx socializaci) hospodářské sféry a co možná úplném vyřazení soukromého sektoru. Za těchto podmínek se jevilo jako postačující upravit obecné otázky stxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxteré technické aspekty v předpisech speciálních (např. zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, zákon č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxské správě, zákon ČNR č. 62/1988 Sb. a zákon SNR č. 52/1988 Sb., o geologických pracích a o geologických úřadech). Až na některé jednotlivé případy zůstxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxsl zásadní změny i v této oblasti. Výrazem nového přístupu byly - v návaznosti na změny čl. 7 až 15 Ústavy - především zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém poxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxích vztazích při soukromém podnikání občanů, nyní ve znění nařízení vlády ČSFR č. 14/1991 Sb.
Hlavní poslání zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxích podmínek pro vstup soukromých podnikatelů do hospodářského života. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxh ustanovení a některé úpravy v něm obsažené jsou převzaty do návrhu živnostenského zákona. Zákonem č. 219/1991 Sb. byla do zákona č. 105/1990 Sb. vloxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxavy soukromého podnikání občanů; též tato novelizace má do jiné míry přechodnou povahu mimo jiné v souvislosti s nadcházejícím zrušením hospodářskéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa zcela jiných společenských a hospodářských podmínek, popř. jen nejnutnějším přizpůsobením dřívějších úprav novým, postupně se měnícím podmínkámx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx postupu při rozhodování orgánů státní správy.
II. Odůvodnění navrhované úpravy
1. Některé souvislosti a srovnání
Návrh živnostenského zákoxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, novelizaci občanského zákoníku a občanského soudního řádu a návrh zákona o konkursním a vyrovnacím řízení.
Na rozdíl od obchodního zákoníku, jehxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxi podnikateli (úprava tzv. horizontálních, soukromoprávních vztahů), bude živnostenský zákon předpisem po výtce správním a technickým, upravujícxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xojetí vyjádřeného zejména v některých ustanoveních hospodářsko-právních předpisů však tato úprava nebude zahrnovat možnost zasahování státu do hoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxto smyslu navazuje na již zmíněné dřívější československé živnostenskoprávní předpisy a je obdobou úprav provedených ve Spolkové republice Německo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (BGBl. 1966, I s. 1 ve znění pozměňujících předpisů) a v Rakouské republice novým živnostenským řádem 1973 (zák. BGBl. č. 1974/50, ve znění pozdějších pxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxvů hospodářského života v tržních podmínkách. Právní úprava zde odráží již dosaženy reálny stav a reálné potřeby, jejichž vývoji se neustále přizpůsoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxý řád, popřípadě živnostenský zákon platily - s četnými omezeními a modifikacemi - formálně až do poloviny šedesátých let, drobné a střední živnosti ve xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxit, byla uspořádána na zcela jiných sociálních, organizačních, ekonomických a právních základech, byla řízena zcela xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xemeslu nebo obchodu nabyli značné váhy pracovníci pouze zaučení. Řada funkcí vykonávaných do té doby samosprávnými nebo zájmovými organizacemi byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je zde tedy 30-40letá mezera jak pokud jde o podnikatelskou činnost v řemesle a obchodě, tak pokud jde o právní úpravu.
Rovněž vzhledem k technickému a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxevzít živnostenskoprávní předpisy některého jiného státu. Takový postup by neodpovídal dosud vytvořeným konkrétním podmínkám ani společenskému a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xasno o jeho budoucí struktuře a stratifikaci.
Návrh živnostenského zákona tudíž musí - při poměrně krátkých a omezených zkušenostech s prováděním záxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxes brzdit. Návrh je v tomto ohledu nesen snahou nalézt správnou míru tohoto předstihu, neboť mechanické přenesení úpravy osvědčené v jiných, trvalejšxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxkého zákona
Pokud jde o zásadní linii státní živnostenské politiky a její vyjádření v živnostenském zákoně, usiluje návrh o vyvážené spojení ochranx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxority prvého či druhého kritéria, resp. metody zajištění jejich cílů, je v hospodářsky vyspělých zemích řešena dvojím způsobem:
- silnou reglementaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxých činností (příznačné zejména pro rakouskou, ale i německou úpravu, které postupně opustily liberalizaci poloviny 19. století, provázenou zánikex xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxh konkurence je za těchto podmínek poněkud omezen);
- výraznou liberalizací podmínek nástupu podnikatelské činnosti spočívající na předpokladu, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxobě kontroly přísných hygienických předpisů (tento systém se uvádí jako charakteristický pro USA, po přechodnou dobu platil též v americké okupační zxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxního. V uvedeném směru působí i předpisy na ochranu spotřebitele.
V jednotlivých živnostenských řádech lze zaznamenat značné odlišnosti; např. itaxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisy německé a rakouské - i někdejší předpisy československé - celkem liberálně akceptují i u fyzických osob provozování živnosti prostřednictvxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx obecnou tendenci lze zaznamenat zmírnění požadavků na prokázání odborné způsobilosti u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxprávní odpovědnosti sama nutí průmyslového podnikatele k náležité péči o odbornost řízení. Zároveň se však zpřísňují podmínky pro efektivní výkon fuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm zvolit úpravu spočívající v částečné liberalizaci, chránící však přitom podstatné zájmy spotřebitele a společnosti. Tomuto požadavku je přizpůsoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxnovené podmínky, a živnosti koncesované, kde se z důvodů veřejného zájmu požaduje státní povolení, na jehož vydání není nárok). Požadavek prokázání oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xo, zda jde o podnik drobný nebo průmyslový.
Zároveň třeba zdůraznit, že prokázání odborné způsobilosti se nepožaduje u všech živností ohlašovacích, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxesovaných uvedených v příloze č. 3 - jsou volné, takže k jejich provozování je potřebné pouze dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkurenci omezující kritérium nasycenosti trhu (tzv. úživnost podniku).
V přechodných ustanoveních je zachována v dosavadním rozsahu platnost všecx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxadě dřívějších předpisů jiných. Pouze u živností vázaných a koncesovaných se požaduje, aby podnikatel do 1 roku předložil živnostenskému úřadu doklaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxené koncepce byly při přípravě návrhu živnostenského zákona zvažovány ještě další alternativy, a to jednak uspořádání vyznačující se požadavkem proxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xako nevhodné především proto, že v radě případů by paušální vazba výkonu živnosti na formální kvalifikační požadavky nadměrně omezovala podnikatelsxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxních oborů nelze vyvodit vznik samostatné živnosti a naopak pro některé řemeslo nebo jinou živnost může chybět učební obor; učební obory jsou též namnoxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxná rizika pro zákazníka v přechodném období i zkušenosti vyjádřené v živnostenskoprávních úpravách sousedních zemí (SRN, Rakousko).
3. Struktura xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé matérie.
Se strukturou živnostenského zákona těsně souvisí další problém obecnější povahy vyplývající z toho, že živnostenský zákon má mnoho styčxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxravu nepřímou převážně zvolil zákon č. 105/1990 Sb. Předloženy návrh postupuje v tomto směru pragmaticky, vyhýbá se však - ve snaze o srozumitelnost a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxí (rozsah úpravy, subjekty živnostenské činnosti, všeobecné a zvláštní podmínky a překážky provozování živnosti, živnostenské oprávnění jako subjxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnění apod.)
ČÁST DRUHÁ - Druhy živností (z hlediska požadované odborné způsobilosti, popř. jiných podmínek)
ČÁST TŘETÍ - Rozsah živnostenského oprxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvnosti výrobní a živnosti poskytující služby)
ČÁST ČTVRTÁ - Živnostenský list, koncesní listina, zánik živnostenského oprávnění a živnostenský rexxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxštění podnikatele, o živnostenských společenstvech, o výchově učňů, o řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem a o mezinárodních smlouvácxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrodňovacích předpisů).
Na rozdíl od živnostenských řádů jiných zemí (SRN) a od někdejší československé právní úpravy nezahrnuje návrh zákona pro naxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xak především s ohledem na současný vývoj právních úprav v uvedených oblastech. Pokud jde o první problémový okruh, přísluší úprava zmíněných otázek záxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm do právního řádu v dané oblasti. V problému přípravy na povolání vystupuje do popředí navíc požadavek, aby úprava zahrnovala jak teoretickou, tak i prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx těchto otázek školským zákonům.
Značně užší je též úprava schvalování provozoven a dozoru nad nimi, která se omezuje pouze na obecné otázky ochrany žixxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxebním úřadům a orgánům státního technického dozoru nad bezpečností práce.
Pokud jde o živnostenská společenstva, jejichž úprava zaujímala podstatxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xávrhu živnostenského zákona k závěru, že původně zamyšlená podrobnější úprava by byla předčasná a že bude vhodnější ponechat zde prostor iniciativě pxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxisejí četné další právní úpravy, především - jak již bylo uvedeno - obchodní zákoník, novelizovaný občanský xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxněprávní předpisy, školský zákon a řada předpisů technické povahy, především zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxven.
Z hlediska ekonomických podmínek provozování živností mají značný význam předpisy daňové a devizové.
Některé ze souvisejících předpisů se v sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxhodu k tržnímu hospodářství. Přitom bude potřebné soustavně dbát o soulad nových úprav se živnostenským zákonem.
IV. Kompetence federace a republix
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi, podle kterého do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v oblasti podnikání patří úprava podnikání občanů a právnických osob a úprava vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxublice přispěj e k jednotě trhu, usnadní subjektům obou republik využívat možností podnikat na území druhé republiky a vytvoří příznivé podmínky pro pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxd
- předpisy školské (seznam učebních a studijních oborů, zajišťování funkce soustavy učňovského školství v rámci zákona Federálního shromáždění o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxganizací podnikatelů, pokud jim budou svěřeny veřejnoprávní úkoly.
Tuto zákonodárnou kompetenci republik návrh živnostenského zákona náležitě rxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xinnosti se dotýká řada mezinárodních úprav přijatých především mnohostranně v rámci Mezinárodní organizace práce v oblasti pracovněprávní, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstředkovaně zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními úpravami.
Druhým relevantním okruhem je mezinárodní úprava tzv. usazovacího práva, tj. zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy v důsledném souladu s úpravou obsaženou v návrhu obchodního zákoníku.
VI. Finanční dosah a potřeba pracovních sil
Realizace návrhu si nevyžádá zxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvisí především na dalším vývoj i organizace a způsobu činnosti úřadů vykonávajících živnostenskou agendu. Tyto otázky nejsou dosud dořešeny.
K JEDxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xodmínky provozování podnikatelské činnosti, je dán rozdíl mezi předmětem úpravy tohoto zákona a předmětem úpravy obchodního zákoníku. Zatímco obchxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnský zákon upravuje především podmínky potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění)
Návrh zákona upravuje v zxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x xx x xxxx
xxjem "živnost" je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminologického souladu s úpravou v sousedních státech (SRN, Rakousko).
Oxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxhem obchodního zákoníku užší, což je vyjádřeno vazbou na podmínky stanovené živnostenským zákonem; tím nutno rozumět i vyloučení řady specifických čxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxných činností:
1. činnosti vyhrazené státu, některé činnosti podle autorského zákona a zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích nxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pěstitelské a chovatelské činnosti fyzických osob (jde o tradiční právo, vyjádřené i v platných zákonech o vnitřním obchodě).
Výčet činností vyloučxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxedem k jejich povaze, jednak činnosti, které pro svůj význam vyžadují zvláštní, zpravidla náročnější zákonné úpravy. Tyto zákonné úpravy jsou ve většxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx živnostenského zákona. Pokud jde o činnost autorizovaných inženýrů a architektů v oboru projektování, počítá návrh s tím, že potřebná úprava této činxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvitostí. Je tomu tak jen tehdy, jsou-li vedle základních služeb spojených s pronájmem, jako je vytápění, odvoz popela a odpadků, dodávka vody a kanalizxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxoch, jsou-li vedle toho poskytovány i další služby, jako např. střežení vozidel, nebo slouží-li garáž nebo odstavná plocha pro více než pět vozidel patxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxdnikatelé oprávnění ke garážování prodávat za podmínek stanovených zvláštními předpisy pohonné hmoty, mazadla a součásti výzbroje a výstroje. Toto xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxevším zásadu, že živnostenskému zákonu budou podléhat jak fyzické, tak i právnické osoby. V druhé radě pak vyjadřuje, že právo provozovat živnost získx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na vydání živnostenského listu pro každého, kdo splní předepsané podmínky. Omezení v uvedeném směru jx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxovat potřebou zvýšené ochrany života, zdraví a majetku, minimalizací jednostranných rizik, i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžaduxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxhává otázku, zda má byt
koncese
udělena, na posouzení živnostenského úřadu.
Z ustanovení § 5 odst. 1 vyplývá, že subjektem oprávněným provozovat žixxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx90 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. nebo o rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, charitativní ústavy a organizace apoxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxcké osoby anebo jiná společenství s bydlištěm nebo sídlem mimo území České a Slovenské Federativní Republiky. Přiznává se jim oprávnění provozovat žixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxní organizační složky na území České a Slovenské Federativní Republiky a zápis do obchodního rejstříku.
Za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jakx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy a územní samosprávy ve funkcích stanovených zákonem, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Tuto možnost zaznamenává žixxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtahy, popřípadě služební poměry příslušných osob, neboť těžištěm kritérií pro taková omezení budou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu služebníxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxm úkonům a bezúhonnost.
Věková podmínka je stanovena shodně s dosavadní úpravou obsaženou v zákoně č. 105/1990 Sb. a je shodná se zletilostí podle § 8 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxm dosažení věku 18 let samo o sobě ještě nepostačuje; odborné způsobilosti zde dosáhne podnikatel zpravidla ve věku 20 let, popřípadě i později.
Bezúhxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxledem na ochranu práv jiných osob, je však - na rozdíl od zákona č. 105/1990 Sb. - vymezena konkrétními kritérii. Trestné činy, jejichž skutková podstaxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx x nedbalosti. Z hlediska posouzení, zda uchazeč může z obecného hlediska požívat důvěry přiměřené pro výkon živnosti vůbec a dotčené živnosti zvláště, xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo činu při provozování živnosti; v tomto směru je otázka bezúhonnosti ponechána posouzení živnostenského úřadu, aniž by zákon předem takového uchazexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxvaze činnosti - vzaty v úvahu i přestupky.
Navrhované ustanovení klade v zásadě stejné požadavky na právnickou osobu, u níž ovšem všeobecné podmínky pxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxst řemeslnou, vázanou či koncesovanou a týkají se převážně odborné způsobilosti, u koncesovaných živností též osobních vlastností, morální a profesxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxá a právnická osoba po dobu tří let po ukončení konkursu nebo po opětovném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jsou též považovány za překážku provozování živnosti. Jde však o překážku zpravidla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xby orgán určený zákony národních rad (živnostenský úřad) překážky uvedené v odstavcích 1 a 2 posoudil a po zvážení všech okolností je případně prominulx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákazu, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
§ 9 a 10:
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnění návrh zákona zavádí - v souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravami u nás i v některých jiných zemích kategorii ohlašovacích žixxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto a dalších ustanovení návrh zákona pamatuje v § 47 odst. 7 tím, že v případě neprokázání potřebné odborné způsobilosti živnostenský úřad řízení xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxůsobilost a požadavek spolehlivosti (§ 27 odst. 2), smí žadatel provozovat živnost až po udělení
koncese
.
V souvislosti s ustanovením § 5 bylo již blíxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxx
xxxxxxxx odpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu některých zemí v těch případech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní způsobilost stanovexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xivnostenskoprávní stránce. Vzhledem k této jeho vysoké odpovědnosti se v zájmu účinného výkonu funkce požaduje, aby měl bydliště v tuzemsku a aby půsoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvněž tak neslučitelnost s jejím členstvím v dozorčí radě nebo jiných revizních orgánech společnosti nebo družstva.
Vzhledem k důležitosti funkce, kxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxy živnosti nabude osoba nesplňující všeobecné, popřípadě další požadavky kladené živnostenským zákonem na podnikatele, nebo kdy je živnost zřizováxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Navržená úprava zajišťuje poskytnutím určitých zákonných úlev kontinuitu provozování živnosti v případě úmrtí majitele živnosti. Pokračovánx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxůstalý manžel není závětním dědicem a je spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti. Živnostenský zákon využívá i institutu opatroxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xrovozování živnosti dědicové ze zákona. Jde o živnostenskoprávní úpravu, která nemá na majetkoprávní vypořádání v rámci řízení o dědictví přímý vlivx
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvaného postavení - podobně jako tomu bylo v někdejších československých živnostenskoprávních předpisech - však požívá pozůstalý manžel, který může xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxx
xxxrh zákona pamatuje též na pokračování živnosti při změnách obchodních společností a družstev podle § 69 a 256 obchodního zákoníku, avšak s tím rozdílexx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxípad rozdělení společnosti nebo družstva, kdy však je na vydání nového živnostenského oprávnění nárok.
Ustanovení § 16 zakládá možnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh na základě živnostenského listu již vydaného. U živností ohlašovacích se v uvedených případech vyžaduje, aby podnikatel tuto skutečnost živnostenxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxatel oznamovací povinnost vůči oběma živnostenským úřadům.
S ohledem na veřejné zájmy nepostačuje pouhé oznámení u živnosti koncesované a je zapotřxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxodu je vedlejší provozovna.
Obdobné uspořádání platí i při přemístění provozovny.
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx prokázání odborné způsobilosti předepsáno, jsou volné a mohou být ohlášeny každým, kdo splňuje všeobecné podmínky podle § 6.
Okruh žixxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxdavek praxe.
Jakými doklady se odborná způsobilost prokazuje a jaké jsou kladeny požadavky co do délky praxe, upravují ustanovení § 21 a 22. Vedle vysxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxých školách se staví do popředí jako doklad prokazující odbornou způsobilost v oboru též výuční list. Navrhované ustanovení zde pamatuje na ty uchazečx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxatností; zároveň se tak zvýrazňují tendence návratu k výučnímu listu, jak jsou již vyjádřeny zejména v nové úpravě ukončování studia ve Slovenské repuxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxz v příbuzném oboru.
Návrh zákona též umožňuje, aby žadatel získal živnostenské oprávnění bez předepsaného studia, jestliže způsobilost prokáže kvxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxřípadě též živnostenského společenstva. Touto úpravou návrh sleduje, aby ti, kdo získali dostatek zkušeností a dovedností v oboru, osvědčili svoji oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxsku.
Jde - jak již bylo uvedeno vpředu - o živnosti, které vyžadují průkaz způsobilosti jiný, než je vyžadován u živnosti řemeslné nebo průkaz další. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xemeslné živnostmi ohlašovacími, jejichž nastoupení nevyžaduje státního povolení ve formě
koncese
.
Ustanovení § 25 o živnostech volnýcx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxují státní povolení (koncesi). Důvodem k tomu je především skutečnost, že provozování těchto živností klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsoxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje na tyto předpisy, jejichž uvedení v příloze má informativní povahu.
Návrh zákona rovněž zařazuje některé živnosti do koncesovaných, aniž by byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o ubytovací služby a provoz hostinských živností. Důvodem jejich zařazení do uvedené kategorie byly další požadavky, jež jsou obecně na koncesované žxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxáněného zájmu.
Charakteristickým znakem koncesovaných živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou byt uloženy podmínky výkoxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xoncese
vydána jen na dobu určitou.
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Tato část návrhu zákona stanoví především obecxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxjícím živnost.
Zvláště významná jsou ustanovení § 29 a 30, týkající se ochrany životního a pracovního prostředí.
Obecná ustanovení o ochraně životxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxém podnikání občanů (srov. též § 11 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku a § 7 zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním a jiném družstexxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxském podnikání je třeba dbát ustanovení o právech sousedských (§ 127 odst. 1 občanského zákoníku).
Návrh zákona upravuje v § 30 prohlídky provozovenx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxdla před tím, než živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, není prohlídka místností a prostor určených k provozování
obligatoxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvážil, a to i v průběhu provozování živnosti.
Návrh počítá se součinností živnostenského úřadu s příslušnými dotčenými orgány státní správy podle zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxt součinnost mezi živnostenskými a stavebními úřady, která dozná podrobnější úpravy při vydání připravovaného nového stavebního zákona. Z těchto důxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxlatnil svůj vliv z hlediska stavu provozoven již v tomto řízení.
Ustanoveními § 31 se sleduje dodržování určitého řádu při provozu živnosti, přičemž xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkazníkovi doklad o zakoupení zboží nebo poskytnutí služeb apod. Patří sem rovněž dodržování platného režimu zahraničně obchodních styků. Jde vesměs x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x § 32 živnosti z hlediska předmětu podnikání na živnosti obchodní, výrobní a poskytující služby.
Rozsah oprávnění vymezuje zvlášť u živností obchodxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xe podnikatel oprávněn prodávat výrobky jiných výrobců, pokud jsou stejného druhu jako výrobky, které sám vyrábí, pronajímat zboží vlastní výroby nebx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povaha živnosti vyplývající ze živnostenského oprávnění.
Význam těchto úprav spočívá především v tom, že umožní dosáhnout určité pružnosti a ucelexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxy. Živnostenský úřad vydá živnostenský list, aniž by do podrobností vymezoval rozsah oprávnění, což má význam zejména u živností ohlašovacích. Rozsax xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxnamné postavení zaujímá v rámci této části vymezení pojmu "obchodní živnost" a vymezení rozsahu oprávnění tuto živnost provozovat (§ 33 až 41).
Úpravx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xeumožňuje; navržená úprava se nedotýká dražeb v rámci privatizace.
ČÁST ČTVRTÁ
ŽIVNOSTENSKÝ xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxerý osvědčuje, že podnikatel živnost řádně ohlásil a splnil zákonem stanovené podmínky a je tedy v rozsahu tohoto dokladu a zákonných ustanovení oprávxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti, výpis z rejstříku trestů apod.).
Pokud jde o otázku umístění provozovny, návrh vyžaduje, aby souhlas obce s umístěním provozovny v obci obsxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxtenský úřad bez projednání s příslušnými orgány státní správy, je u koncesovaných živností živnostenský úřad povinen předložit žádost k vyjádření orxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxádření orgánů dalších. Navrhované řešení sleduje, aby žádosti o koncesi byly soustředěny do jednoho místa, což žadatelům usnadní orientaci i postup pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxstina - jak je zřejmé i z ustanovení § 31 odst. 6 - nenahrazuje povolení k zahraničně obchodním operacím, pokud je takové povolení předepsáno.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxajících z vázanosti zániku živnostenského oprávnění na určité skutečnosti (smrt podnikatele, zánik právnické osoby, uplynutí doby) nebo z rozhodnuxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxrý živnostenský list nebo koncesní listinu vydal. Důvodem může být zejména závažná skutečnost, která nastala na straně podnikatele. V závislosti na pxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxastavení oprávnění (§ 58 odst. 2). Mezi případy, kdy je živnostenský úřad povinen živnostenské oprávnění zrušit, patří i dobrovolné ukončení živnostxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxsti nutit.
Nově se ve srovnání se zákonem č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zavádí podmínka zahájení provozování živnosti do 5 let od vznixx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxx xx xxxx x jiných státech, předpokládá i navrhovaný živnostenský zákon, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxří mají stanoviště na území jejich působnosti. Rejstřík má byt veden podle druhů živnosti.
Pro rejstřík se navrhuje princip publicity, a to tak, že do nxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxají informace; přímé nahlížení do rejstříku není přípustné.)
ČÁST PÁTÁ
SANKCE
Zákon č. 105/1990 Sb. nemá zvláštní sankční ustxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu), popř. pokutou, která v některých případech nemůže přesáhnout 1.000 Kčs (porušení povinností pořádkové povahy), anebo podle trestního zákxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který podle § 53 odst. 1 trestního zákona může dosáhnout až výše 1 000.000 Kčs; ve kvalifikovaných případech může však byt pachatel potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxuty, která může byt právnické osobě za nedovolené podnikání uložena, je přitom na úrovni nejvyššího peněžitého trestu, který může být za nedovolené poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh osob by se i nadále stíhalo podle trestního zákona, popřípadě podle zákonů o přestupcích.
Vedle nedovoleného podnikání zahrnuje navrhovaná úprava x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxckým tak právnickým osobám.
ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rámcové ustanovení o pracovněprávních vztazícx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o soukromém podnikání občanů.
Ustanovení § 22 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, bylo zavedeno zákonné pojištění podxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxele obdobně jako je již dnes zavedeno např. v advokacii. To zajišťuje jak navržený § 68, tak příslušná ustanovení přechodná (§ 78).
Okruh osob povinnýcx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxkých společenstvech má především
deklarativní
povahu v souvislosti se vznikem četných organizací tohoto druhu (často označovaných jako "cechy"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která se součinností živnostenských společenstev počítají (§ 22 odst. 1 písm. d), § 28, 48, 49, 55, 56, 59).
Ustanovení o výchově učňů má insxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvního řádu se odchyluje zejména ustanovení § 30, tykající se prohlídek provozoven, ustanovení § 47 odst. 5, které stanoví pro rozhodnutí o vydání živnxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxo rozhodnutí o žádosti o koncesi.
Rozumí se ovšem, že zmíněné lhůty přerušují po dobu odstraňování závad v ohlášení nebo v žádosti o koncesi.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Zdůvodnění navrženého ustanovení o prioritě mezinárodních smluv je uvedeno ve všeobecné části důvodové zprávy. Třebaže závazky vyplývající x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xvoustranných.
Tato ustanovení zachovávají nabytá oprávnění, pokud jsou jejich předmětem činnosti podléhající do budoucna živnostxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx již na základě registrace (§ 6 zák. č. 105/1990 Sb.) nebo na základě dřívějších předpisů (§ 29 a 30 zák. č. 105/1990 Sb.).
Dále jde o podnikatelská oprávxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xřípustné podle § 18a odst. 2 hospodářského zákoníku.
Návrh zákona zajišťuje, aby ve lhůtě jednoho roku byla dosavadní oprávnění k podnikatelské činnxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxvnosti vázaných a koncesovaných za předpokladu, že podnikatel splňuje stanovené podmínky, popřípadě ustanovil odpovědného zástupce nebo požádal o xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnodušení a koncentraci postupu.
Navržené ustanovení zachovává režim § 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, čímž pamatuxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxe zachování dříve získaných podnikatelských oprávnění k činnostem, které podle návrhu živnostenského zákona nebudou živnostmi. Tato oprávnění se zxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxanovení upravuje způsob nahrazení zákonného pojištění podnikatele podle § 22 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, povinným smluvníx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxc po nabytí účinnosti živnostenského zákona.
Jde o přechodné opatření k § x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpadě nuceného vyrovnání likvidace majetku pro předlužení podle § 352 až 354 nynějšího znění občanského soudního řádu.
Ustanovení je zařazeno pro pořxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy než s konkursem, popřípadě nuceným vyrovnáním.
Zrušovací ustanovení zahrnují především zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání obxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdařícími rolníky, která zůstanou aktuální i poté, co bude hospodářský zákoník nahrazen obchodním zákoníkem.
Dále se navrhuje zrušit ta ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
Považuje se za žádoucí, aby živnostenský zákon nabyl účinnosti současně s obchodním zákoníkem.
V Praze dne 27. června 1991
Předseda vlády
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR