Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

LIT33932CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xivnostenský řád č. 227/1859 ř. z. (platný v českých zemích a mnohokrát novelizovaný, nejvýznamněji zákonem č. 199/1907 ř. z.) a živnostenský zákon prx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxující představy, že v podmínkách centralizovaného direktivního plánovitého řízení a splývání správních a hospodářských funkcí státu mohou byt zájmx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxializaci) hospodářské sféry a co možná úplném vyřazení soukromého sektoru. Za těchto podmínek se jevilo jako postačující upravit obecné otázky státnx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxé technické aspekty v předpisech speciálních (např. zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, zákon č. 50/1976 Sb., o úzexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správě, zákon ČNR č. 62/1988 Sb. a zákon SNR č. 52/1988 Sb., o geologických pracích a o geologických úřadech). Až na některé jednotlivé případy zůstaly xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xásadní změny i v této oblasti. Výrazem nového přístupu byly - v návaznosti na změny čl. 7 až 15 Ústavy - především zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnixxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztazích při soukromém podnikání občanů, nyní ve znění nařízení vlády ČSFR č. 14/1991 Sb.
Hlavní poslání zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikánx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek pro vstup soukromých podnikatelů do hospodářského života. To vtiskuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí a některé úpravy v něm obsažené jsou převzaty do návrhu živnostenského zákona. Zákonem č. 219/1991 Sb. byla do zákona č. 105/1990 Sb. vložena specifxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého podnikání občanů; též tato novelizace má do jiné míry přechodnou povahu mimo jiné v souvislosti s nadcházejícím zrušením hospodářského zákoníku. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxch společenských a hospodářských podmínek, popř. jen nejnutnějším přizpůsobením dřívějších úprav novým, postupně se měnícím podmínkám. Nevytvářexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodování orgánů státní správy.
II. Odůvodnění navrhované úpravy
1. Některé souvislosti a srovnání
Návrh živnostenského zákona je předkládxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbčanského zákoníku a občanského soudního řádu a návrh zákona o konkursním a vyrovnacím řízení.
Na rozdíl od obchodního zákoníku, jehož předmětem jx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (úprava tzv. horizontálních, soukromoprávních vztahů), bude živnostenský zákon předpisem po výtce správním a technickým, upravujícím podmínky výxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxného zejména v některých ustanoveních hospodářsko-právních předpisů však tato úprava nebude zahrnovat možnost zasahování státu do hospodářského rxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxzuje na již zmíněné dřívější československé živnostenskoprávní předpisy a je obdobou úprav provedených ve Spolkové republice Německo živnostenskýx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x s. 1 ve znění pozměňujících předpisů) a v Rakouské republice novým živnostenským řádem 1973 (zák. BGBl. č. 1974/50, ve znění pozdějších předpisů).
Zmxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxého života v tržních podmínkách. Právní úprava zde odráží již dosaženy reálny stav a reálné potřeby, jejichž vývoji se neustále přizpůsobuje. Výchozí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxdě živnostenský zákon platily - s četnými omezeními a modifikacemi - formálně až do poloviny šedesátých let, drobné a střední živnosti ve své legální poxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxádána na zcela jiných sociálních, organizačních, ekonomických a právních základech, byla řízena zcela jinými nástroji x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxodu nabyli značné váhy pracovníci pouze zaučení. Řada funkcí vykonávaných do té doby samosprávnými nebo zájmovými organizacemi byla etatizována. Rexxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx0letá mezera jak pokud jde o podnikatelskou činnost v řemesle a obchodě, tak pokud jde o právní úpravu.
Rovněž vzhledem k technickému a ekonomickému výxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxskoprávní předpisy některého jiného státu. Takový postup by neodpovídal dosud vytvořeným konkrétním podmínkám ani společenskému a ekonomickému klxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxcí struktuře a stratifikaci.
Návrh živnostenského zákona tudíž musí - při poměrně krátkých a omezených zkušenostech s prováděním zákona č. 105/1990 xxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx je v tomto ohledu nesen snahou nalézt správnou míru tohoto předstihu, neboť mechanické přenesení úpravy osvědčené v jiných, trvalejších podmínkách, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxud jde o zásadní linii státní živnostenské politiky a její vyjádření v živnostenském zákoně, usiluje návrh o vyvážené spojení ochrany zájmů spotřebitxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxuhého kritéria, resp. metody zajištění jejich cílů, je v hospodářsky vyspělých zemích řešena dvojím způsobem:
- silnou reglementací (preventivním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxznačné zejména pro rakouskou, ale i německou úpravu, které postupně opustily liberalizaci poloviny 19. století, provázenou zánikem cechů; i poslednx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx těchto podmínek poněkud omezen);
- výraznou liberalizací podmínek nástupu podnikatelské činnosti spočívající na předpokladu, že potřebnou selekxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxných hygienických předpisů (tento systém se uvádí jako charakteristický pro USA, po přechodnou dobu platil též v americké okupační zóně Německa). Svůx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xměru působí i předpisy na ochranu spotřebitele.
V jednotlivých živnostenských řádech lze zaznamenat značné odlišnosti; např. italské předpisy o řexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a rakouské - i někdejší předpisy československé - celkem liberálně akceptují i u fyzických osob provozování živnosti prostřednictvím odborně kvalifxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze zaznamenat zmírnění požadavků na prokázání odborné způsobilosti u živností provozovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxa nutí průmyslového podnikatele k náležité péči o odbornost řízení. Zároveň se však zpřísňují podmínky pro efektivní výkon funkce odpovědného zástupxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxící v částečné liberalizaci, chránící však přitom podstatné zájmy spotřebitele a společnosti. Tomuto požadavku je přizpůsobeno rozlišování živnosxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxsti koncesované, kde se z důvodů veřejného zájmu požaduje státní povolení, na jehož vydání není nárok). Požadavek prokázání odborné způsobilosti podxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx nebo průmyslový.
Zároveň třeba zdůraznit, že prokázání odborné způsobilosti se nepožaduje u všech živností ohlašovacích, nýbrž jen u těch, které jsxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxíloze č. 3 - jsou volné, takže k jejich provozování je potřebné pouze dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (tak jak je vymezexx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrium nasycenosti trhu (tzv. úživnost podniku).
V přechodných ustanoveních je zachována v dosavadním rozsahu platnost všech dosavadních podnikatexxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných. Pouze u živností vázaných a koncesovaných se požaduje, aby podnikatel do 1 roku předložil živnostenskému úřadu doklady, prokazující splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxpravě návrhu živnostenského zákona zvažovány ještě další alternativy, a to jednak uspořádání vyznačující se požadavkem prokázání odborné způsobilxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xroto, že v radě případů by paušální vazba výkonu živnosti na formální kvalifikační požadavky nadměrně omezovala podnikatelskou pružnost (jde o přípaxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vznik samostatné živnosti a naopak pro některé řemeslo nebo jinou živnost může chybět učební obor; učební obory jsou též namnoze příliš specializovanxx x xxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x přechodném období i zkušenosti vyjádřené v živnostenskoprávních úpravách sousedních zemí (SRN, Rakousko).
3. Struktura návrhu živnostenského zxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx živnostenského zákona těsně souvisí další problém obecnější povahy vyplývající z toho, že živnostenský zákon má mnoho styčných ploch s jinými oblastxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlil zákon č. 105/1990 Sb. Předloženy návrh postupuje v tomto směru pragmaticky, vyhýbá se však - ve snaze o srozumitelnost a instruktivnost úpravy co mxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živnostenské činnosti, všeobecné a zvláštní podmínky a překážky provozování živnosti, živnostenské oprávnění jako subjektivní právo, provozovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xxuhy živností (z hlediska požadované odborné způsobilosti, popř. jiných podmínek)
ČÁST TŘETÍ - Rozsah živnostenského oprávnění, některé povinnostx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xoskytující služby)
ČÁST ČTVRTÁ - Živnostenský list, koncesní listina, zánik živnostenského oprávnění a živnostenský rejstřík
ČÁST PÁTÁ - Sankce
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxstenských společenstvech, o výchově učňů, o řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem a o mezinárodních smlouvách; zachování dosavadních oxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xa rozdíl od živnostenských řádů jiných zemí (SRN) a od někdejší československé právní úpravy nezahrnuje návrh zákona pro nadcházející období podrobnxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxučasný vývoj právních úprav v uvedených oblastech. Pokud jde o první problémový okruh, přísluší úprava zmíněných otázek zákoníku práce a dalším pracxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxasti. V problému přípravy na povolání vystupuje do popředí navíc požadavek, aby úprava zahrnovala jak teoretickou, tak i praktickou výchovu a jako jedxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxonům.
Značně užší je též úprava schvalování provozoven a dozoru nad nimi, která se omezuje pouze na obecné otázky ochrany životního a pracovního prostxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxního technického dozoru nad bezpečností práce.
Pokud jde o živnostenská společenstva, jejichž úprava zaujímala podstatnou část někdejších českosxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna k závěru, že původně zamyšlená podrobnější úprava by byla předčasná a že bude vhodnější ponechat zde prostor iniciativě podnikatelů, a to též vzhledxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxavy, především - jak již bylo uvedeno - obchodní zákoník, novelizovaný občanský zákoník x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy, školský zákon a řada předpisů technické povahy, především zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a některé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxediska ekonomických podmínek provozování živností mají značný význam předpisy daňové a devizové.
Některé ze souvisejících předpisů se v současné dxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxnímu hospodářství. Přitom bude potřebné soustavně dbát o soulad nových úprav se živnostenským zákonem.
IV. Kompetence federace a republik
Přijetx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxerého do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v oblasti podnikání patří úprava podnikání občanů a právnických osob a úprava vztahů vznixxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxspěj e k jednotě trhu, usnadní subjektům obou republik využívat možností podnikat na území druhé republiky a vytvoří příznivé podmínky pro podnikání zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxsy školské (seznam učebních a studijních oborů, zajišťování funkce soustavy učňovského školství v rámci zákona Federálního shromáždění o soustavě zxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodnikatelů, pokud jim budou svěřeny veřejnoprávní úkoly.
Tuto zákonodárnou kompetenci republik návrh živnostenského zákona náležitě respektujex
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xotýká řada mezinárodních úprav přijatých především mnohostranně v rámci Mezinárodní organizace práce v oblasti pracovněprávní, včetně bezpečnostx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxě zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními úpravami.
Druhým relevantním okruhem je mezinárodní úprava tzv. usazovacího práva, tj. zřizování poxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm souladu s úpravou obsaženou v návrhu obchodního zákoníku.
VI. Finanční dosah a potřeba pracovních sil
Realizace návrhu si nevyžádá zvýšení výdajx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxevším na dalším vývoj i organizace a způsobu činnosti úřadů vykonávajících živnostenskou agendu. Tyto otázky nejsou dosud dořešeny.
K JEDNOTLIVÝM xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxozování podnikatelské činnosti, je dán rozdíl mezi předmětem úpravy tohoto zákona a předmětem úpravy obchodního zákoníku. Zatímco obchodní zákoník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxravuje především podmínky potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění)
Návrh zákona upravuje v zájmu komplexxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x xx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx" je použit jak z důvodů tradičních, tak vzhledem k účelnosti terminologického souladu s úpravou v sousedních státech (SRN, Rakousko).
Obsah pojmu "žxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxho zákoníku užší, což je vyjádřeno vazbou na podmínky stanovené živnostenským zákonem; tím nutno rozumět i vyloučení řady specifických činností z pojxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí:
1. činnosti vyhrazené státu, některé činnosti podle autorského zákona a zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a taxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a chovatelské činnosti fyzických osob (jde o tradiční právo, vyjádřené i v platných zákonech o vnitřním obchodě).
Výčet činností vyloučených z působxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povaze, jednak činnosti, které pro svůj význam vyžadují zvláštní, zpravidla náročnější zákonné úpravy. Tyto zákonné úpravy jsou ve většině těchto přxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxého zákona. Pokud jde o činnost autorizovaných inženýrů a architektů v oboru projektování, počítá návrh s tím, že potřebná úprava této činnosti bude prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxitostí. Je tomu tak jen tehdy, jsou-li vedle základních služeb spojených s pronájmem, jako je vytápění, odvoz popela a odpadků, dodávka vody a kanalizaxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxch, jsou-li vedle toho poskytovány i další služby, jako např. střežení vozidel, nebo slouží-li garáž nebo odstavná plocha pro více než pět vozidel patřxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnikatelé oprávnění ke garážování prodávat za podmínek stanovených zvláštními předpisy pohonné hmoty, mazadla a součásti výzbroje a výstroje. Toto oxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvším zásadu, že živnostenskému zákonu budou podléhat jak fyzické, tak i právnické osoby. V druhé radě pak vyjadřuje, že právo provozovat živnost získá xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) - nárok na vydání živnostenského listu pro každého, kdo splní předepsané podmínky. Omezení v uvedeném směru je xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxvat potřebou zvýšené ochrany života, zdraví a majetku, minimalizací jednostranných rizik, i potřebou zvláštní spolehlivosti (důvěry), jež vyžadujx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxává otázku, zda má byt
koncese
udělena, na posouzení živnostenského úřadu.
Z ustanovení § 5 odst. 1 vyplývá, že subjektem oprávněným provozovat živxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx0 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. nebo o rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, charitativní ústavy a organizace apodx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxké osoby anebo jiná společenství s bydlištěm nebo sídlem mimo území České a Slovenské Federativní Republiky. Přiznává se jim oprávnění provozovat živxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxí organizační složky na území České a Slovenské Federativní Republiky a zápis do obchodního rejstříku.
Za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy a územní samosprávy ve funkcích stanovených zákonem, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Tuto možnost zaznamenává žixxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtahy, popřípadě služební poměry příslušných osob, neboť těžištěm kritérií pro taková omezení budou vždy zájmy řádného a nestranného výkonu služebníxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxm úkonům a bezúhonnost.
Věková podmínka je stanovena shodně s dosavadní úpravou obsaženou v zákoně č. 105/1990 Sb. a je shodná se zletilostí podle § 8 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxm dosažení věku 18 let samo o sobě ještě nepostačuje; odborné způsobilosti zde dosáhne podnikatel zpravidla ve věku 20 let, popřípadě i později.
Bezúhxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxledem na ochranu práv jiných osob, je však - na rozdíl od zákona č. 105/1990 Sb. - vymezena konkrétními kritérii. Trestné činy, jejichž skutková podstaxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx x nedbalosti. Z hlediska posouzení, zda uchazeč může z obecného hlediska požívat důvěry přiměřené pro výkon živnosti vůbec a dotčené živnosti zvláště, xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo činu při provozování živnosti; v tomto směru je otázka bezúhonnosti ponechána posouzení živnostenského úřadu, aniž by zákon předem takového uchazexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxvaze činnosti - vzaty v úvahu i přestupky.
Navrhované ustanovení klade v zásadě stejné požadavky na právnickou osobu, u níž ovšem všeobecné podmínky pxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxst řemeslnou, vázanou či koncesovanou a týkají se převážně odborné způsobilosti, u koncesovaných živností též osobních vlastností, morální a profesxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxá a právnická osoba po dobu tří let po ukončení konkursu nebo po opětovném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxru v jeho podnikatelské schopnosti a v jeho úvěruschopnost. Proto jsou též považovány za překážku provozování živnosti. Jde však o překážku zpravidla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xby orgán určený zákony národních rad (živnostenský úřad) překážky uvedené v odstavcích 1 a 2 posoudil a po zvážení všech okolností je případně prominulx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xom směru, aby se předešlo maření účelu tohoto zákazu, k němuž by mohlo dojít v případě, že by se podnikatel pokusil přejít na jinou živnost.
§ 9 a 10:
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxého oprávnění návrh zákona zavádí - v souladu s někdejšími živnostenskoprávními úpravami u nás i v některých jiných zemích kategorii ohlašovacích živxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxatel všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti. Ohlášením, kterým žadatel oznamuje živnostenskému úřadu zahájení živnosti, tak vzniká žxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xohoto a dalších ustanovení návrh zákona pamatuje v § 47 odst. 7 tím, že v případě neprokázání potřebné odborné způsobilosti živnostenský úřad řízení zxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsobilost a požadavek spolehlivosti (§ 27 odst. 2), smí žadatel provozovat živnost až po udělení
koncese
.
V souvislosti s ustanovením § 5 bylo již blížx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxx
xxxxxxxx xxpovědného zástupce je široce používán v živnostenském právu některých zemí v těch případech, kdy odbornou nebo jinou zvláštní způsobilost stanovenox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxnostenskoprávní stránce. Vzhledem k této jeho vysoké odpovědnosti se v zájmu účinného výkonu funkce požaduje, aby měl bydliště v tuzemsku a aby působix xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxěž tak neslučitelnost s jejím členstvím v dozorčí radě nebo jiných revizních orgánech společnosti nebo družstva.
Vzhledem k důležitosti funkce, ktexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nabude osoba nesplňující všeobecné, popřípadě další požadavky kladené živnostenským zákonem na podnikatele, nebo kdy je živnost zřizována k existexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxená úprava zajišťuje poskytnutím určitých zákonných úlev kontinuitu provozování živnosti v případě úmrtí majitele živnosti. Pokračování v živnostx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxžel není závětním dědicem a je spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti. Živnostenský zákon využívá i institutu opatrovníka podnxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí živnosti dědicové ze zákona. Jde o živnostenskoprávní úpravu, která nemá na majetkoprávní vypořádání v rámci řízení o dědictví přímý vliv.
Právo k pxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtavení - podobně jako tomu bylo v někdejších československých živnostenskoprávních předpisech - však požívá pozůstalý manžel, který může pokračovax x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxx
xxxxx xxxxxx xxmatuje též na pokračování živnosti při změnách obchodních společností a družstev podle § 69 a 256 obchodního zákoníku, avšak s tím rozdílem, že nové žixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxení společnosti nebo družstva, kdy však je na vydání nového živnostenského oprávnění nárok.
Ustanovení § 16 zakládá možnost provozovxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xivnostenského listu již vydaného. U živností ohlašovacích se v uvedených případech vyžaduje, aby podnikatel tuto skutečnost živnostenskému úřadu pxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxací povinnost vůči oběma živnostenským úřadům.
S ohledem na veřejné zájmy nepostačuje pouhé oznámení u živnosti koncesované a je zapotřebí, aby živnxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxší provozovna.
Obdobné uspořádání platí i při přemístění provozovny.
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxokázání odborné způsobilosti předepsáno, jsou volné a mohou být ohlášeny každým, kdo splňuje všeobecné podmínky podle § 6.
Okruh živnoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxek praxe.
Jakými doklady se odborná způsobilost prokazuje a jaké jsou kladeny požadavky co do délky praxe, upravují ustanovení § 21 a 22. Vedle vysvědxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx školách se staví do popředí jako doklad prokazující odbornou způsobilost v oboru též výuční list. Navrhované ustanovení zde pamatuje na ty uchazeče o zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxostí; zároveň se tak zvýrazňují tendence návratu k výučnímu listu, jak jsou již vyjádřeny zejména v nové úpravě ukončování studia ve Slovenské republixxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xříbuzném oboru.
Návrh zákona též umožňuje, aby žadatel získal živnostenské oprávnění bez předepsaného studia, jestliže způsobilost prokáže kvalixxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxadě též živnostenského společenstva. Touto úpravou návrh sleduje, aby ti, kdo získali dostatek zkušeností a dovedností v oboru, osvědčili svoji odboxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
Jde - jak již bylo uvedeno vpředu - o živnosti, které vyžadují průkaz způsobilosti jiný, než je vyžadován u živnosti řemeslné nebo průkaz další. Je konkxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxlné živnostmi ohlašovacími, jejichž nastoupení nevyžaduje státního povolení ve formě
koncese
.
Ustanovení § 25 o živnostech volných má pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxlení (koncesi). Důvodem k tomu je především skutečnost, že provozování těchto živností klade vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost, kterou x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxpisy, jejichž uvedení v příloze má informativní povahu.
Návrh zákona rovněž zařazuje některé živnosti do koncesovaných, aniž by byly zvláštní předpxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxžby a provoz hostinských živností. Důvodem jejich zařazení do uvedené kategorie byly další požadavky, jež jsou obecně na koncesované živnosti kladenxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Charakteristickým znakem koncesovaných živností je dále to, že provozovateli koncesované živnosti mohou byt uloženy podmínky výkonu živnosti. Z dxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx jen na dobu určitou.
ČÁST TŘETÍ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Tato část návrhu zákona stanoví především obecná pravidla pro vymxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxláště významná jsou ustanovení § 29 a 30, týkající se ochrany životního a pracovního prostředí.
Obecná ustanovení o ochraně životního a pracovního pxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů (srov. též § 11 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku a § 7 zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním a jiném družstevnictví) s přihlédxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xřeba dbát ustanovení o právech sousedských (§ 127 odst. 1 občanského zákoníku).
Návrh zákona upravuje v § 30 prohlídky provozoven, při nichž se může žxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, není prohlídka místností a prostor určených k provozování
obligatorní
náležitostí vydání žixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxozování živnosti.
Návrh počítá se součinností živnostenského úřadu s příslušnými dotčenými orgány státní správy podle zvláštních předpisů zejménx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxnskými a stavebními úřady, která dozná podrobnější úpravy při vydání připravovaného nového stavebního zákona. Z těchto důvodů zakotvuje návrh v § 72, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx stavu provozoven již v tomto řízení.
Ustanoveními § 31 se sleduje dodržování určitého řádu při provozu živnosti, přičemž především jde o ochranu bezxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní zboží nebo poskytnutí služeb apod. Patří sem rovněž dodržování platného režimu zahraničně obchodních styků. Jde vesměs o úpravy, které se nedotýkaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxedmětu podnikání na živnosti obchodní, výrobní a poskytující služby.
Rozsah oprávnění vymezuje zvlášť u živností obchodních, zvlášť u živností výrxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxávat výrobky jiných výrobců, pokud jsou stejného druhu jako výrobky, které sám vyrábí, pronajímat zboží vlastní výroby nebo výrobky jiného výrobce apxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcí ze živnostenského oprávnění.
Význam těchto úprav spočívá především v tom, že umožní dosáhnout určité pružnosti a ucelenosti předmětu podnikání pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xivnostenský list, aniž by do podrobností vymezoval rozsah oprávnění, což má význam zejména u živností ohlašovacích. Rozsah oprávnění bude tudíž posuxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xámci této části vymezení pojmu "obchodní živnost" a vymezení rozsahu oprávnění tuto živnost provozovat (§ 33 až 41).
Úprava dražeb mimo výkon rozhodnxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa se nedotýká dražeb v rámci privatizace.
ČÁST ČTVRTÁ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÍ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxně ohlásil a splnil zákonem stanovené podmínky a je tedy v rozsahu tohoto dokladu a zákonných ustanovení oprávněn živnost provozovat. Náležitosti ohlxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Pokud jde o otázku umístění provozovny, návrh vyžaduje, aby souhlas obce s umístěním provozovny v obci obstaral ohlašovatel.
Ustanovení § 50 až 56 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány státní správy, je u koncesovaných živností živnostenský úřad povinen předložit žádost k vyjádření orgánům podle zvláštních předpisů. Stanovxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí sleduje, aby žádosti o koncesi byly soustředěny do jednoho místa, což žadatelům usnadní orientaci i postup při podání žádosti, aniž by zjišťovali, ktxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xx xxxt. 6 - nenahrazuje povolení k zahraničně obchodním operacím, pokud je takové povolení předepsáno.
Důvody zániku živnostenského opráxxxxx x xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo oprávnění na určité skutečnosti (smrt podnikatele, zánik právnické osoby, uplynutí doby) nebo z rozhodnutí živnostenského úřadu.
Návrh živnostexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxu vydal. Důvodem může být zejména závažná skutečnost, která nastala na straně podnikatele. V závislosti na povaze a závažnosti této skutečnosti je živxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxpady, kdy je živnostenský úřad povinen živnostenské oprávnění zrušit, patří i dobrovolné ukončení živnosti, neboť vzhledem k principu živnostenské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zavádí podmínka zahájení provozování živnosti do 5 let od vzniku živnostenského oprávnění (§ 58 odst. 2 pxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xivnostenský zákon, že živnostenské úřady povedou evidenci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxnosti. Rejstřík má byt veden podle druhů živnosti.
Pro rejstřík se navrhuje princip publicity, a to tak, že do něj může nahlížet každý, kdo osvědčí právxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxříku není přípustné.)
ČÁST PÁTÁ
SANKCE
Zákon č. 105/1990 Sb. nemá zvláštní sankční ustanovení. Jeho porušení může být tudíž stíháxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx případech nemůže přesáhnout 1.000 Kčs (porušení povinností pořádkové povahy), anebo podle trestního zákona, a to především podle § 118, který stanovx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xůže dosáhnout až výše 1 000.000 Kčs; ve kvalifikovaných případech může však byt pachatel potrestán odnětím svobody až na tři léta.
Navrhovaná úprava uxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxolené podnikání uložena, je přitom na úrovni nejvyššího peněžitého trestu, který může být za nedovolené podnikání uložen fyzické osobě podle trestníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, popřípadě podle zákonů o přestupcích.
Vedle nedovoleného podnikání zahrnuje navrhovaná úprava i další skutkové podstaty, specifické pro žxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rámcové ustanovení o pracovněprávních vztazích je zařazeno z toho důvodu, že dosavadní zvlášxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xstanovení § 22 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, bylo zavedeno zákonné pojištění podnikatele odpovědnosti za škodu, vzniklou jehx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x advokacii. To zajišťuje jak navržený § 68, tak příslušná ustanovení přechodná (§ 78).
Okruh osob povinných k pojištění zahrnuje všechny osoby, podléxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxivní
povahu v souvislosti se vznikem četných organizací tohoto druhu (často označovaných jako "cechy"), které postupně vznikají z iniciativy podnixxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxečenstev počítají (§ 22 odst. 1 písm. d), § 28, 48, 49, 55, 56, 59).
Ustanovení o výchově učňů má instruktivní poslání a je pojato jako odkazovaxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí § 30, tykající se prohlídek provozoven, ustanovení § 47 odst. 5, které stanoví pro rozhodnutí o vydání živnostenského listu nepřekročitelnou lhůtu txxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx ovšem, že zmíněné lhůty přerušují po dobu odstraňování závad v ohlášení nebo v žádosti o koncesi.
Ustanovení o kolaudačním řízení navazuje xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prioritě mezinárodních smluv je uvedeno ve všeobecné části důvodové zprávy. Třebaže závazky vyplývající z mnohostranných smluv normativní povahy bxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx zachovávají nabytá oprávnění, pokud jsou jejich předmětem činnosti podléhající do budoucna živnostenskému zákonu.
Jde především o oprávnění k podxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xx.) nebo na základě dřívějších předpisů (§ 29 a 30 zák. č. 105/1990 Sb.).
Dále jde o podnikatelská oprávnění získaná na základě § 18a odst. 1 hospodářskéxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxíku.
Návrh zákona zajišťuje, aby ve lhůtě jednoho roku byla dosavadní oprávnění k podnikatelské činnosti, podléhají-li tyto činnosti živnostenskéxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že podnikatel splňuje stanovené podmínky, popřípadě ustanovil odpovědného zástupce nebo požádal o jeho schválení.
Návrh rovněž upravuje řízení u xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxržené ustanovení zachovává režim § 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, čímž pamatuje na případy, kdy zvláštní předpisy nebyly dosux xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxrávnění k činnostem, které podle návrhu živnostenského zákona nebudou živnostmi. Tato oprávnění se zachovávají až do doby, kdy bude provedena úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjištění podnikatele podle § 22 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, povinným smluvním pojištěním podle § 68 návrhu živnostenského záxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Jde o přechodné opatření k § 8 odst. 1 až 4 návrhu zákona, pojednávajícím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro předlužení podle § 352 až 354 nynějšího znění občanského soudního řádu.
Ustanovení je zařazeno pro pořádek, neboť likvidace majetku pro předlužexx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxáním.
Zrušovací ustanovení zahrnují především zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. Z tohoxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i poté, co bude hospodářský zákoník nahrazen obchodním zákoníkem.
Dále se navrhuje zrušit ta ustanovení znárodňovacích předpisů, která by znemožňxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxenský zákon nabyl účinnosti současně s obchodním zákoníkem.
V Praze dne 27. června 1991
Předseda vlády
České a Slovenské Federativní Republiky
Čxxxx xx xx

Předpisy ČR