LIT33680CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příčiny na straně rodičů ocitají v situacích ohrožujících jejich výchovu, zdraví a příznivý vývoj, byla předmětem státního zájmu již od počátku vznikx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xo jak soudní, tak výkonné) zajišťovaly ochranu dětí v tzv. cizí péči, tj. dětí, jež se nalézaly v jiné péči než rodičovské, a to jak u fyzických osob, tak v úxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxaně dětí v cizí péči a dětí nemanželských, vládní nařízení č. 29/1930 Sb., k provedení cit. zákona). Na úrovni vlády by tento dozor řízen Ministerstvem sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxdu na spolky (tzv. Okresní péče o mládež). Přímý výkon dozoru se však svěřoval dozorčím důvěrníkům (byli to většinou poručníci z povolání, sociální praxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí informovanost státních orgánů o dětech, které vyžadovaly ochranná opatření, potřebné vymezení kompetencí, oprávnění a podmínek, za nichž dítě mohxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který umožnil, aby výše uvedená Okresní péče o mládež mohla být nositelem tzv. hromadného poručnictví (tj. v případech, kdy nebylo vhodné fyzické osoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx1947 Sb., o organizaci péče o mládež, přešly úkoly péče o mládež zajišťované v době předválečné spolky "Okresní péče o mládež" a dalšími spolky na okresnx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrací k prospěchu společnosti" byla např. zákonem č. 69/1952 Sb., o sociálně-právní ochraně mládeže, označena jako prioritní účel sociálně-právní ocxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xahrazující péči rodičů, bylo přijato pravidlo umísťovat děti "zásadně do péče kolektivní", jinak jen v rodině "která skýtá záruku, že dítě bude vychovxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xohled nad nimi náležel Ministerstvu spravedlnosti; od roku 1956 byla působnost těchto Úřadoven přenesena na okresní národní výbory, zatímco úkoly soxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xrganizačním stavu nic nezměnil ani zákon o rodině, jenž byl přijat v roce 1963 a v části druhé, hlavě druhé upravil "Účast společnosti při výkonu práv a poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxorů, ale též xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxa v rekodifikaci systému tehdejšího sociálního zabezpečení v roce 1975, kdy se v souvislosti s přijetím zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečenxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x sociálním zabezpečení, zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení) a později vyhláška Ministerstva práce a sociálních xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxly pouze sociálně-právní ochranu jako službu sociální péče, při současné definici nutných kompetencí (v současné době zejména okresních úřadů) navaxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mimo vlastní rodinu
- výchovně-poradenské péče, ukládání výchovných opatření
- činnosti směřující ke zprostředkování náhradní rodinné péče o dětxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xodině (§ 41 a násl.) a z hlediska kompetenčního výše uvedené předpisy o sociálním zabezpečení. Tato situace je hodnocena jako neuspokojivá, neboť neoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxů a jevů (násilí, různé formy závislostí apod.)
- s ústavně zaručenou zvláštní ochranou dítěte přijatou v Listině základních práv a svobod jako součáxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx dítěte.
Nová právní úprava sociálně-právní ochrany dětí má proto za cíl na tyto vlivy reagovat, oddělit tuto právní úpravu od problematiky sociální xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xrgány státní správy) disponovaly generální (všeobecnou) působností směřující k ochraně práv dítěte.
O základních statistických údajích sociálnxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxlesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxak nenahrazuje povinnosti a odpovědnost rodičů, nezasahuje do jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxe jsou soudy a orgány určené tímto zákonem; do doby jednoznačného vymezení rodinných vztahů v novém kodexu občanskoprávním, se považuje za vhodné ponexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxany vyjádřeným i v systematice zákona je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v níž se dítě nachází;
- uceleně se formulují pravidla pro kontakt s cizinou ve věcech sociálně-právní ochrany dětí včetně začlenění existujícího Úsxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxruktury sociálně-právní ochrany. Zajišťují se potřebné návaznosti na návrh ratifikovat Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojenxx
x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxě patogenních vlivů);
- nově se koncipuje sledování výkonu ústavní výchovy, aniž by však tento zákon zasahoval do struktury a pravidel pro činnost zařxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxích věcí;
- vymezují se jasná pravidla pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče (organizace, postup, spolupráce jednotlivých subjektů, náplx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa veřejnost reprezentovaná fyzickými nebo právnickými osobami chtějícími účastnit se tohoto společenského úkolu. Určité činnosti představující zxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxdkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, slučitelnost s právními akty Evropských společenství
Pro navrxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v odstavci 4 stanoví hranice omezení rodičovských práv a v odstavci 5 deklaruje v obecné rovině právo rodičů pečujících o děti na pomoc státu. Listina záxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxáva na základní ochranu, přičemž respektuje skutečnost, že dítě může být odloučeno proti vůli rodičů jen na základě rozhodnutí soudu. Soustavu výchovxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xrávní úprava je tedy vedena cílem tyto ústavní záruky naplnit a potřebným způsobem konkretizovat.
Oblast sociálně-právní ochrany ve smyslu navrhoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxh nezletilcích, kteří jsou příslušníci třetích zemí.
Předkládaný zákon naplňuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxty Rady Evropy, nutno uvést především Úmluvu o lidských právech a základních svobodách. Navržená úprava je v souladu s ustanoveními této úmluvy (zejméxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roku 1996. Navržená úprava sociálně-právní ochrany dětí je v souladu jak s článkem 17 původní Charty o právu matek a dětí a mladých osob na ochranu při prxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xvropské úmluvě o uplatňování práv dětí (1996), k Doporučení Parlamentního shromáždění RE č. 1286 o Evropské strategii pro děti (1996), k Doporučení Vxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xx x xx x xxxx 41 o ochraně dětí proti špatnému zacházení nebo násilí, k Doporučení č. R (91) 9 o nouzových opatřeních v rodinných záležitostech.
E. Dopad na státní xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xáhradní rodinnou péči. Nový odborný útvar Ministerstva práce a sociálních věcí bude zajišťovat úkoly související se zprostředkováním osvojení a pěsxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxících o svěření dítěte. Ročně vypracuje přibližně 1300 odborných posudků a zprostředkuje osvojení přibližně v 600 případech a pěstounskou péči přiblxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xoordinace Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to z těchto důvodů:
- jen v rámci většího počtu případů z celého území republiky je možné vyhledávat xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo děti se zvláštními potřebami, zdravotně postižené, menšinového etnika apod., pro které z velmi malého počtu žádostí v rámci jednotlivých okresů nelxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxčnou fázi - realizaci zprostředkování v terénu; tím se získá potřebný přehled a zpětná vazba,
- propojení a operativní využívání informací v centrálnx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxní před riziky, které se mohou v tomto citlivém procesu vyskytnout; např. snižuje riziko porušení anonymity u osvojení a riziko nežádoucích zásahů vůčx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxlce trvání procesu zprostředkování, v počtech žadatelů a vhodných dětí.
Finanční zabezpečení této
kompetence
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x13 - MPSV v celkové výši 13 768 tis. Kč. V dalším roce bude již dopad nižší o částku 3 300 tis. Kč, tj. o výdaje na nutné vybavení pracovišť.
V částce 13 768 tixx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxx. Kč výdaje na zdravotní a sociální pojištění,
- 128 tis. Kč FKSP
- 1 700 tis. Kč věcné výdaje související s provozem pracovišť
- 1 800 tis. Kč vybavení prxxxxxxx
x x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx jako orgánů sociálně-právní ochrany. Z tohoto důvodu aplikace zákona v podmínkách okresních úřadů a magistrátů statutárních měst s působností okresxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx si vyžádají zvýšení rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí v částce 10 468 tis. Kč, v prvním roce účinnosti zákona 13 768 tis. Kč (s ohledem na potřxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo vykořisťováním. Ochrana dítěte tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxh působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodině-právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nelze zahrnout do jediného právního předpisu. Je však třeba, aby pro orgány, které vykonávají sociálně-právní ochranu, tj. okresní úřady a obce, byl vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxní ochranu realizovat.
Předložený návrh zákona proto obecně vymezuje pojem sociálně-právní ochrany, a pokud jde o další ochranu práv dítěte, konstxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxávech dítěte, pojem dítě; dítětem je osoba nezletilá. Dosažení zletilosti se řídí občanským zákoníkem.
Sociálně-právní ochrana v rozsahu stanovexxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxálně-právní ochrana poskytovat i dětem, které se na území České republiky zdržují jen přechodně.
Nově se zřizuje Úřad pro mezinárodněprávxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nahrazuje dosavadní Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže, které bylo dosud řízeno Ministerstvem spravedlnosti. Na nově zřízený Úřad také xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x
x x x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxré dosud také nejvíce úkolů na tomto úseku plní, a dále jsou to obce, které v přenesené působnosti zajišťují celou řadu povinností vyplývajících pro stáx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxny sociálně-právní ochrany jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož
kompetence
patří obecně "péče o rodinu a děti" a Úřad pro mezinárodněpxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
xxxiálně-právní ochranu budou moci zajišťovat i složky občanské společnosti (nadací, občanských sdružení), církve a další právnické a fyzické osoby, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ochrany v tom smyslu, že základním a rozhodujícím hlediskem všech orgánů nebo jiných subjektů, které se dítětem zabývají nebo řeší jeho problémy, je záxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x x x
xxxxhem zákona se vymezuje okruh dětí, jimž se věnuje zvýšená pozornost. Jedná se o děti, jejichž rodiče z vážných objektivních nebo subjektivních důvodů nxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxěte a neplní povinnosti vyplývající ze svěření dítěte do jejich péče. Dále jsou to děti, na kterých byl spáchán závažný trestný čin anebo děti, které vzhxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrany při poskytování pomoci těmto dětem.
V ustanovení se rovněž vymezuje, kdo se rozumí právnickými nebo fyzickými osobami odpovědnými za výchovu dxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a jde též o právnické osoby, které za výchovu dítěte odpovídají, protože jim bylo dítě svěřeno do ústavní péče.
x x x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx porušení nebo zneužití rodičovské zodpovědnosti. Toto ustanovení má velký význam pro případy zjišťování porušování práv dětí v rodině, kdy s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xěti a při jejich výchově (čl. 32 Listiny základních práv a svobod), ale je nutno je chápat jako nutný předpoklad pro zamezení hrubého porušování práv dětxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxnak musela být stanovena sankce. Proto uvedená úprava v žádném směru nemění § 168 trestního zákona o neoznámení trestného činu, který stanoví trestněxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxé orgány s žádostí o ochranu, a to i bez vědomí svých zákonných zástupců. Zároveň se pro tyto orgány stanoví povinnost poskytnout dítěti pomoc. To znamenxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx např. orgán sociálně-právní ochrany, nebo jiný orgán, který může dítěti konkrétní pomoc zajistit. To, že dítě se může obrátit na orgány nebo další subjxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xdhalování skutečností, které mohou znamenat porušení práv dítěte. Příslušnými orgány, na něž se může dítě obracet, jsou zejména okresní úřady, obce, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx projevit svůj názor při rozhodování o výchovných opatřeních i při řešení všech závažných otázek, které se ho týkají. Např. desetileté či starší dítě se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxkají, se musí věnovat pozornost. Zajišťuje se tak, že právo dítěte vyjadřovat se ke svým záležitostem není jen formální.
Také rodičům a jinýx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x ty pak jsou povinny v rámci své působnosti jim poskytnout pomoc. Půjde zejména o řešení výchovných problémů s dětmi, problémů v rodině, řešení sociálníxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxchovu dítěte nebo péči o dítě. Proto velmi významnou úlohu v tomto směru bude mít preventivní a poradenská činnost. Vyhledávání dětí, u nichž lze určité xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uloženo jako povinnost obcím, tedy orgánům sociálně-právní ochrany, které z hlediska možnosti sledování problémů v péči o děti a v jejich chování mají x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xoskytovat potřebné informace při uplatňování nároků na dítě, jako jsou například výživné a sociální dávky.
Okresnímu úřadu se ukládá sledovat půsoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxhž se vyskytly vymezené problémy, oznamovat okresnímu úřadu, přičemž pro zdravotnická zařízení se ukládá specifická povinnost oznamovat okresnímu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy sociálně-právní ochrana.
V rámci preventivní činnosti klade návrh zákona důraz na neformální, osobní a diferencované působení na děti.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxměřuje zejména na pomoc rodičům. Poradenská činnost spočívá především v pomoci při řešení problémů v péči o dítě a jeho výchově, a také ve zprostředkováxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxných stát se osvojiteli nebo pěstouny, budou mít okresní úřady povinnost zajišťovat takové poradenství.
Poradenská činnost bude mít celou řadu forxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxizovat.
Preventivní a poradenská činnost uvedená v § 10 a 11 návrhu zákona se poskytne nejen rodičům, ale i jiným osobám odpovědným za výchovu dítětxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx, kdy je zřejmé, že pomocí takového zařízení lze problémy dětí řešit, a za předpokladu, že rodiče na doporučení okresního úřadu dosud potřebnou péči nezxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte.
K základním úkolům orgánů sociálně-právní ochrany patří působit na rodiče (jiné osoby odpovědné za výchovu dětí), aby plnili řádxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxhto orgánů na rodiče a uvedené osoby nebude mít žádoucí výsledek, a tak zákon umožňuje obci použít výchovná opatření, zakotvená v § 43 zákona o rodině.
xxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xterá zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných.
Učiní-li obec někxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxtření může učinit i soud, který může také požádat obec nebo okresní úřad aby sledovaly, zda jsou opatření učiněná soudem dodržována. Důvodem této úpravx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxrát.
Bezprostřední kontakt okresních úřadů s problémy výchovy a péče o děti, jejich konkrétní poznatky o situaci v rodinách, kde děti žijíx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xozastavení jejího výkonu, nebo návrhy na nařízení ústavní výchovy dítěte. Obě uvedená opatření jsou zakotvena v zákoně o rodině (§ 44, § 46 zákona o rodxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovědnosti rodiče zbavil, omezil ji nebo pozastavil její výkon, má okresní úřad povinnost sledovat, zda tato opatření vedla k nápravě a má také možnost, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxhově dítěte. Zde okresní úřad může podávat návrh nejen na její nařízení, ale také na její prodloužení nebo zrušení. Vždy záleží na zvážení všech okolnosxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Nařízení ústavní výchovy představuje velmi závažný zásah do života dítěte, dochází k zásadní změně prostředí, ve kterém dítě žije, a v souvislosti s txx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxedla k nápravě v chování dítěte nebo se nepodařilo řešit životní situaci dítěte jiným způsobem.
Významnou úlohu plní okresní úřad také v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx postupu je umožnit řízení o osvojení dítěte za co nejpříznivějších podmínek pro dítě.
Podle § 178 občanského soudního řádu vyřizuje soud podněty a uxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xodávat i okresní úřad.
Návrhem se zajišťuje péče o dítě v případech, kdy dítěti z různých důvodů nezabezpečují péči rodiče nebo jiné osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xšak jednat i o neplnění povinností rodičů, a i v tomto případě je třeba se o dítě postarat. Pak je povinností xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Tam, kde zřejmě bude péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za péči o dítě absentovat dlouhodobě, bude třeba podat návrh soudu na vydání příslušnéhx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxte (nejčastěji jde o případy naprostého zanedbání péče o dítě, týrání dítěte nebo zneužívání dítěte), je okresní úřad povinen podat návrh soudu na vydáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Nemohou-li rodiče dítě zastupovat nebo v případech, kdy se dostává do rozporu zájem dítěte se zájmem rodičů, je třeba podle zákona o rodině dítěti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o rodině v případě střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů navzájem, v případě ohrožení majetkových zájmů dítěte, při omxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího úřadu při zastupování dítěte v řízení správním a trestním.
Dítěti se ustavuje poručník v případech (§ 78 zákona o rodině), kdy rodiče dítěte zemřexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xlném rozsahu. Zpravidla se poručníkem ustanovuje fyzická osoba, zejména některá z osob blízkých dítěti. Pokud však nemůže fyzická osoba být poručníkxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxí ustanoven poručník, nebo v době, kdy se poručník ještě neujal své funkce. V této době okresní úřad činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupexxx
x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu sociálně-právní ochrany. Navrhovaným § 18 se určuje, že tímto orgánem bude Ministerstvo práce a sociálních věcí, které bude ve svém vyjádření vxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxostředí pro příznivý vývoj dítěte je rodina nezastupitelná. Proto v případech, kdy vlastní rodina dítěte je z různých důvodů nefunkční a nemůže péči o dxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxž vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový vztah jako mezi rodiči a dětmi. Obě z uvedených forem náhradní rodinné výchovy však představují závažný zxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxdnutím soudu měly ukázat, zda vytvoření v zásadě nové rodiny bude ku prospěchu dítěte. Zákon o rodině opravňuje orgán sociálně-právní ochrany rozhodxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do ciziny nebo z ciziny, je tímto orgánem Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dítěte.
Pokud došlo ke svěření dítěte do předpěstounské péče nebo do péčx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxhou rodiče osvojovaného dítěte dát souhlas k osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům. Uvedený souhlas rodičů musí být dán písemně soudu nebo příslušxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xe zakládá oprávnění okresního úřadu podávat návrhy soudu týkající se výživného.
Jedním z nejvhodnějších způsobů zajištění péče o dítě, o něhož nemůxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xednotlivých konkrétních případech takové péče se vyskytují problémy, které je třeba řešit. Proto se okresnímu úřadu ukládá, aby sledoval vývoj dítětx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxstnanci okresního úřadu vykonávat jen na základě zvláštního oprávnění, které zaručí, že půjde o osoby, které mají pro výkon takové činnosti potřebné pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxch počátcích.
Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče představuje velmi významnou činnost, na jejímž základě se vytvářejí nové vxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxouni značnou část práv rodičů a při osvojení pak osvojitelé přebírají celou rodičovskou zodpovědnost. Proto je s ohledem na závažnost této činnosti zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxh zákona stanoví úkoly při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče okresnímu úřadu a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Úřadu pro mezinárodxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xa základě žádosti fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo pěstounem.
Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče uvedenými státnxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xa osvojení nebo svěření do pěstounské péče konkrétního dítěte, o jehož osvojení nebo svěření do pěstounské péče má zájem.
Návrh zákona také výslovně xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpředmětné, například jde o svěření dítěte osobám dítěti příbuzným nebo blízkým.
Základní údaje potřebné pro zprostředkování osvojení nxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxtem tohoto orgánu bude také patřit vyhledávat děti vhodné k osvojení nebo pro svěření do pěstounské péče a také osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxné posoudit, do jakého nového rodinného prostředí by dítě mělo přijít tak, aby byl zaručen jeho další řádný vývoj.
Osoby, které mají zájem stát se osvoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxto žádosti doklady potřebné pro zjištění, že způsobem svého života, svými vlastnostmi, schopnostmi a motivací poskytují záruku, že osvojení nebo svěxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxo prodlení kopii spisové dokumentace dítěte a žadatele postoupí ke zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče Ministerstvu práce a sociálních věxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxavděpodobnost nahrazení vhodných osvojitelů (pěstounů) pro děti vhodné ke svěření do pěstounské péče nebo k osvojení. Např. v rámci okresu by řešení txxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxení nebo pěstounské péče vede evidenci dětí a žadatelů, v niž jsou uvedeny všechny potřebné údaje (zpravidla získané okresním úřadem), a to včetně názoxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxborné posouzení dětí a žadatelů (§ 27 návrhu).
O zařazení do evidence žadatelů vydá ministerstvo rozhodnutí tak, aby se žadatel dozvěděl kvalifikovxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí se stanoví žadateli také některé povinnosti související se zprostředkováním svěření dítěte do pěstounské péče nebo s osvojením dítěte.
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xylo zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče pozastaveno.
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude zprostředkovávat jen osvojení nebo pěsxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xšak xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxnárodněprávní ochranu dětí zprostředkoval osvojení do ciziny nebo z ciziny. Přitom v případech, kdy nebude žadatel trvat na tom, že chce osvojit jen díxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že osvojení dětí z České republiky by mělo být podle příslušných mezinárodních smluv v první řadě zajišťováno v zemi původu a i v době, kdy už jsou dítě nexx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxce.
Vlastní zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče spočívá v tom, že ministerstvo zjistí, že pro určité konkrétní dítě vhodné k osxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxklad pro to, že takový žadatel a dítě mohou vytvořit rodinu. Na základě uvedeného zjištění oznámí ministerstvo tuto skutečnost žadateli, který na jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a zvážit, zda podá žádost o svěření do své péče.
Návrh zákona taxativně vyjmenovává skutečnosti, pro které se dítě nebo žadatel vyřazují z exxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
Ve vztahu k cizině lze zprostředkovat pouze osvojení, tj. zajištění takové formy péče o dítě v rodině, která vytváří mezi osvojitelem a dítětem vztahx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i postup příslušných orgánů při realizaci osvojení do ciziny a z ciziny. Návrh na ratifikaci uvedené úmluvy je projednáván příslušnými orgány současnx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xento Úřad potřebnou evidenci, a to dětí vhodných k osvojení a žadatelů vhodných stát se osvojiteli jak z České republiky, tak i z ciziny; pro vedení evidexxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxjekty, které jsou obdobnou činností pověřeny v cizině. Uvedený postup tak zabrání možnému zneužití institutu osvojování dětí do ciziny a umožní i zjišxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx postupovat při zprostředkování osvojení ministerstvo.
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude zajišťovat odborné posuzování pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxterstvo při posuzování bude spolupracovat s odborníky z různých oblastí tak, aby bylo zajištěno komplexní a vysoce odborné posouzení případu. Zajišťxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxjení nebo do svěření do pěstounské péče.
V případech, kdy soud nařídil ústavní výchovu, je třeba stanovit způsob, jakým se zajistí přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xodání návrhu soudu na výkon rozhodnutí v případě, že se rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí odmítají rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy je třeba výkonu rozhodnutí.
Návrh zákona nově zakotvuje oprávnění okresních úřadů sledovat dodržxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xovinnost zaměstnanci okresního úřadu pravidelně v ústavním zařízení navštěvovat děti, jimž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výcxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxení, pokud k tomu bude mít potřebné oprávnění vydané okresním úřadem. V souvislosti s návštěvou ústavního zařízení je stanovena pro zaměstnance okresxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxl nápravu nedostatků.
Činnost okresního úřadu spočívající ve sledování dětí v zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy v žádném směru nxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxit si, že základní osobní práva dítěte jsou respektována, že nadále trvají důvody pro pobyt dítěte v takovém ústavním zařízení, a to také s ohledem na oprxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvat dítě umístěné v ústavu (zařízení).
V souvislosti s uvedeným oprávněním okresního úřadu návrh zákona stanoví povinnosti ústavnímu zařízení, ktxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xmožňuje navštěvovat ústavní zařízení také zaměstnanci ministerstva, a to rovněž na základě oprávnění, které v tomto případě vydává zaměstnanci minixxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakých může dítě umístěné v ústavním zařízení pobývat mimo toto zařízení, a po jak dlouhou dobu. Účelem tohoto ustanovení je zamezit v řadě případů zcelx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxtroly pak umožní okresnímu úřadu činit potřebná opatření ve vztahu k dětem, například podávat návrh soudu na zrušení ústavní výchovy nebo navrhnout děxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxří péče o děti, které žijí v nepříznivých sociálních podmínkách, u nichž se vyskytují velmi vážné výchovné problémy a které páchají i trestnou činnost. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to velmi diferencovaných podle jednotlivých skupin těchto dětí, analýza příčin vedoucích k výchovným a jiným problémům apod. Důraz je přitom kladex xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xéči o děti s vážnými problémy má tento orgán oprávnění účastnit se trestního řízení proti mladistvým a podávat soudu návrhy týkající se výchovy nebo umíxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxstupky mladistvého.
Okresnímu úřadu se stanovuje povinnost spolupracovat se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova, ochranná xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx představuje také určité preventivní opatření ve vztahu k dětem uvedeným v § 6 odst. 1 návrhu proto, že v rámci této spolupráce lze řešit celou řadu problxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxsnímu úřadu přímo zákonem povinnost pravidelně dítě navštěvovat a jeho problémy projednávat.
Ochranu práv a zájmů dítěte ve vztahu k cizixx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxých úkolů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nejen na základě tohoto zákona, ale zejména na základě mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x3/1959 Sb.)
- Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (vyhl. č. 14/1973 Sb.)
x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxtí (sdělení č. 34/1998 Sb.).
K těmto úmluvám přistupuje i Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, která je také v současné době pxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxdkování osvojení dětí do ciziny a z ciziny je v zásadě konkretizace této úmluvy, umožňující její provádění příslušnými orgány.
Uvedený Úřad provádí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xávají některá oprávnění v souvislosti s rozhodováním soudu o výchově dítěte nebo při činnosti okresního úřadu, jde-li o řešení problémů dětí, které nexxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxekty v cizině, které vykonávají obdobnou činnost jako tento Úřad. Kromě zprostředkování osvojení se jedná o zajišťování různých dokladů, pomoc při upxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxavadní Ústředí pro sociálně právní ochranu mládeže) má možnost využít pro svoji činnost kontakty na příslušné orgány a jiné subjekty v zahraničí, kterx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx že se na území cizího státu nachází dítě uvedené v § 4 odst. 2 návrhu bez doprovodu rodičů nebo jiných osob za něj odpovědných, se vychází z Rezoluce Rady Exxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxav, kdy zastupitelské úřady zajišťovaly podle konkrétní situace každého případu dopravu uvedených dětí na hranice České republiky v případě, kdy nedxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx zákon vztahuje v celém rozsahu; jde o děti, které mají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Kromě toho je však třeba v určité nezbytné míře zajxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxjistit pro dítě základní životní potřeby. Proto návrh zákona ukládá v prvé řadě obci učinit nezbytná opatření souvisejících s péčí o takové děti. Obec mx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xříslušné orgány.
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxzhodovat o odvolání proti rozhodnutí obce o uložení výchovných opatření (napomenutí dítěte a rodiče, dohled nad dětmi) a bude působit také jako koordixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxní ochrany a měla by také taková opatření iniciovat. Předpokládá se, že uvedená komise bude složena z řady odborníků na otázky výchovy dětí a péče o ně.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxle pracovněprávních předpisů a u členů komise, kteří nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru (jde v zásadě o osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxlnění v případě, že uvedené osoby budou zaměstnanci, zaměstnavateli uhrazena okresním úřadem. Členům komise a přizvaným osobám se návrhem také zajišxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxmi potřebná z hlediska výkonu sociálně-právní ochrany, ať se jedná o zařízení, která se budou zabývat poradenskou činností, nebo o zařízení, v nichž buxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxsti.
Zařízení odborného poradenství pro péči o děti by měla poskytovat potřebné rady týkající se výchovy dítěte zejména rodičům a jiným osxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků apod. specializovaných na oblast péče o dítě a jeho výchovu, kteří by měli být zárukou kvalitní poradenské služby.
Zařízení soxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxizována pro děti a využívána zejména dětmi, které vyžadují zvýšenou pozornost proto, že žijí v neutěšených sociálních podmínkách, nebo mají výchovné xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xudou moci poskytnout základní péči potřebnou pro dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo v případě, že jde o dítě, které je vážně ohroženo. Tato zařxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. ústavní péčí nebo péčí jinou osobou než rodiči. Jde tedy o určitý typ azylového zařízení, kde bude možno zajistit pro dítě základní péči a ochránit dítě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx souhlasu rodičů, může trvat nejdéle po dobu 24 hodin, v níž je povinen soud rozhodnout o předběžném opatření na návrh okresního úřadu.
Výchxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxch význam spočívá zejména v tom, že umožní těmto dětem odpovídající využití volného času a ovlivní jejich společenské a hygienické návyky.
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxřená osoba), obec či okresní úřad. V těchto zařízeních je vykonávána pěstounská péče pěstounem, který má do pěstounské péče svěřeno více dětí, zpravidxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbytné náležitosti dohody a způsob zániku dohody. Vzhledem k tomu, že zřizovatel hradí 90% nákladů na provoz zařízení, je nezbytnou náležitostí dohody xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxvodem je charakter tohoto zařízení - je určeno pro péči o větší počet dětí. Dohoda o výkonu pěstounské péče v zařízení zaniká dohodou smluvních stran, výxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxétní důvody okamžitého zániku dohody. Výpověď ze strany pěstouna může být podána bez uvedení důvodu, zřizovatel může dohodu vypovědět pouze z důvodů uxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxou na dohodu a na pěstouna vztažena ustanovení zákoníku práce o náhradě za škodu.
Ve stanovení výše úhrady nákladů na provoz zařízení pro vxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xejen náklady na provoz zařízení na děti, nýbrž i na další osoby. Tato úprava není důvodná.
Ustanovení stanoví povinnosti pěstouna vykonávajícího pěsxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxdělení úhrady nákladů na domácnost se vychází z toho, že náklady na domácnost za děti pěstoun nehradí ze svých příjmů 10% nákladů na domácnost za děti hraxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxh 90% hradí zřizovatel. Pěstounu se stanoví povinnost hradit ostatní náklady na domácnost, tj. náklady pěstouna, manžela a vlastních dětí.
Zřizovatxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxdy, která vznikne při výkonu pěstounské péče v zařízení, platí, s výjimkou odpovědnosti za škodu na odložených věcech, zákoník práce, a to včetně ustanxxxxx x xxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa vykonávajícího pěstounskou péči v zařízení na zdravotním pojištění a obdobně na sociálním pojištění.
Stanovení odměny pěstouna se v zásadě přebírx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxny je nadále takový, že je tato výše vyšší než odměna pěstouna vykonávajícího pěstounskou péči mimo zařízení. Pouze v případě, že by manžel pěstounky upxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xež výše odměny náležející pěstounu vykonávajícímu pěstounskou péči mimo zařízení. Proto se tato situace řeší tak, aby výše odměny ani v těchto případexx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s tím, že se mohou dohodnout na jiném podílu. Podle platné právní úpravy výši odměny v takových případech stanovuje okresní úřad.
Odměna bude nadále nxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxsíční odměny.
Rovněž je stanovena minimální výše dávky při péči o méně než čtyři děti, která má své opodstatnění zejména v době, kdy zařízení zahajuje sxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxkon pěstounské péče se zřizuje zpravidla v samostatném objektu, upravuje se však též možnost zřídit zařízení též v bytě pěstouna, a stanoví se pro tyto pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxanoven poručníkem, v osobní péči, a také osobě, která má dítě svěřeno do tzv. předpěstounské péče. Vychází se z toho, že osoba pečující o děti v zařízení, xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxo tyto účely za pěstounský i uvedený jiný vztah.
Za svěřené děti se považují rovněž již zletilé, avšak nezaopatřené děti, které byly do dosažení zletixxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe apod. Návrh zákona proto počítá s velmi širokou účastí jiných subjektů než státních orgánů v sociálně-právní ochraně, pokud jim k takové činnosti vydx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a v zájmu ochrany dítěte, zůstanou některé činnosti vyhrazeny státu (jde například o možnost podávání návrhů soudu, zprostředkování osvojení nebo pxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a je proto třeba, aby osoba, která bude výkonem této péče pověřena, skýtala dostatečné záruky pro odpovídající výkon této činnosti. Proto navrhovaný § xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xároveň se stanoví povinnosti pověřené osoby, a to uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu, oznamovat průběžně orgánu, který pověřxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xýkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami kontrolovat
Pokud pověřená osoba splní stanovené podmínky, pověření k výkonu sociálně právní ocxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxaně. Navrhovaný § 50 stanoví taxativně důvody, kdy lze pověření k sociálně-právní ochraně odejmout.
S výjimkou zvlášť závažného porušení povinnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx či porušení povinností vyplývající z pověření pro výkon sociálně-právní ochrany.
Pověřené osoby mohou zřizovat i zařízení sociálně-právní ochraxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxtarat.
Po odnětí pověření bude možno požádat o vydání nového pověření k sociálně právní ochraně nejdříve za dva roky.
Návrhem zákona se vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
Zároveň se stanoví povinnost orgánům sociálně-právní ochrany poskytovat ve vymezeném rozsahu a pro stanovený účel jiným státním orgánům, zejménx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxormací a údajů týkajících se dítěte, jeho rodičů, dalších osob odpovídajících za výchovu dítěte, prostředí, v němž dítě žije apod. Jedním ze způsobů, jxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxředím, kde dítě žije. Proto se návrhem zákona stanoví oprávnění zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany navštěvovat dítě, jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxciálně-právní ochrany potřebné.
Dalším způsobem získání informací jsou sdělení jiných státních orgánů, zaměstnavatelů a dalších subjektů. Protx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxtuje ochrana dat, která jsou chráněna mlčenlivostí.
Zákon zavazuje také rodiče a další osoby odpovědné za výchovu dítěte spolupracovat s orgány socxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xítě žije.
Evidence a spisová dokumentace jsou jedním z předpokladů systematické práce a působení orgánů sociálně-právní ochrany. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvé dokumentaci, které se týkají porušování práv dítěte, byly získány na základě oznámení třetích osob, zákon stanoví, jakým způsobem se tyto osoby chrxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x dítěti.
V souvislosti s plněním úkolů vyplývajících ze sociálně-právní ochrany se zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany, ale i daxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxat mlčenlivost o údajích, se kterými se tito zaměstnanci nebo další osoby seznámili; stanoví, kým mohou být této mlčenlivosti zbaveny, a za jakých podmxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xpravou ochrany údajů týkajících se dětí nebo dalších fyzických nebo právnických osob sdělovány tyto údaje jiným orgánům (osobám), pak je to jen v rozsaxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxostředně dotýká projednávané nebo řešené záležitosti.
Návrh zákona stanoví způsob financování sociálně-právní ochrany tak, že tyto náxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxonem sociálně-právní ochrany.
Sociálně-právní ochrana se poskytuje s jedinou výjimkou (provoz výchovně rekreačních táborů) bezplatně. To znamexxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxí ochrany se zakotvuje právo přezkoumat údaje, které získávají od různých subjektů, a v případě, že zaměstnavatelé nebo další subjekty sdělí nesprávnx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkon sociálně-právní ochrany těmito osobami xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že nelze uložit pokutu, jestliže je už z téhož důvodu zahájeno řízení o odnětí pověření podle § 50. Tím se zamezuje za stejné zavinění ukládat dvojí sankxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxt možnému působení různých subjektů z oblasti sociálně-právní ochrany bez patřičných záruk.
Pokuty bude ukládat Ministerstvo práce a sociálních vxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xýjimkami stanovenými v zákoně.
Pokud jde o místní příslušnost okresního úřadu nebo obce, vychází návrh zákona z toho, že rozhodnou skutečností pro sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxna v § 62 upravuje možnost dožádat jiný okresní úřad při zastupování dítěte u soudu.
K § 63 a 64
Navrhované ustanovení řeší pro některé případy pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxamný zdroj poznatků o dítěti a je jedním z předpokladů pro kvalitní činnost orgánů sociálně-právní ochrany. Navrhovaný zákon, zejména v souvislosti sx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řadu skutečností o dítěti. Proto se zákonem v přechodných ustanoveních stanoví, že se dokumentace týkající se sociálně-právní ochrany vedená o dítětx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmentaci doplnit.
Řada subjektů vyvíjí na základě obecného oprávnění obsaženého v zákoně o sociálním zabezpečení činnosti, které lze označit za čixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxezení, aniž by některý orgán zjišťoval, zda splňují základní předpoklady pro takovou činnost, a také v zásadě bez jakékoliv kontroly. Vzhledem k tomu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, které takovou činnost před účinnosti navrhovaného zákona vyvíjejí, získaly potřebná pověření. V přechodném ustanovení se řeší postup v těchtx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxští navrhovaný zákon, musí tuto činnost ukončit.
Sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k zahraničí vykonávalo dosud Ústředí pro mezinárodněprávxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxvě vytvářený Úřad.
Návrhem zákona se stanoví zaměstnancům orgánů sociálně-právní ochrany povinnost pravidelně, v přesném časovém období, navštěxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtěvy začaly plynout, určuje se výslovně, že začínají běžet ode dne účinnosti navrhovaného zákona.
Navrhovaný zákon určuje přesně podmínky, za nichx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxouští, neexistují však pro ni přesná pravidla. Proto se v přechodném ustanovení určuje, že pokud dítě dočasně pobývá u rodičů nebo jiných fyzických osoxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xákona se ukládá přednostovi okresního úřadu zřídit komisi pro sociálně-právní ochranu dětí a zároveň se stanoví
kompetence
této komise. Přechodným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxky pro provoz zařízení, v nichž se vykonává pěstounská péče, zejména se zakotvuje institut dohody, v níž se bude mezi pěstounem a provozovatelem tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xový režim platný pro tato zařízení podle navrhovaného zákona.
Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče zajišťují v rámci své působnosti okrexxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh orgánů při této činnosti, určuje se, jakým způsobem se bude postupovat při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče po dni účinnosti navrhovanxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxkona o rodině se zrušuje zákon o pěstounské péči.
Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2000
V Praze dne 26. května 1999
předseda vlády
Ixxx xxxxx xxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR