LIT33679CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxpisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, který je v současné době projednáván ve Federálním shromáždění, a na návrh zákona České nároxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxtí 1991.
Návrh byl spolu s návrhem katastrálního zákona projednán v meziresortním připomínkovém řízení. Uplatněné připomínky byly zohledněny s tíxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
S návrhem předkládaného zákona, který byl společně s návrhem katastrálního zákona projednán v komisi vlády České republiky pro koordinaci výstavby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxdkládaný návrh zákona nemá dopad na rozpočet České republiky.
K jednotlivým ustanovením
Oproti platné právní úpravě orgánů státní správy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxx xxxxhem zákona nebudou zřízeny zcela nové územní orgány státní správy, ale orgány transformované ze stávajících územních orgánů podle změny působnosti zxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxlasti dohledu a kontroly na úseku zeměměřictví a katastru, katastrální úřady v oblasti státní správy katastru nemovitostí. Sídla a územní působnost ixxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx2.
Působnost Úřadu je navrhována podle platného zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii a návrhu katastrálního zákona. Působnost Úřxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch národů a na úseku činností spojených s automatizovaným informačním systémem zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky propojitelným s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxti rozhodnutím katastrálních úřadů podle katastrálního zákona, s výjimkou rozhodování o zamítnutí vkladu podle zákona o zápisu vlastnických a jinýcx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxí o přestupcích na úseku zeměměřictví.
Katastrální úřady jako územní orgány budou podle zákona o zápisu vlastnických a jiných věcných práv k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je rozšířena o rozhodování o přestupcích na úseku zeměměřictví, která je platnou právní úpravou, tj. zákonem ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, svěřexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxojednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví i katastru nemovitostí sjednoceno.
Podle návrhu § 1, kde je obsažena změna názvu ústřednxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxných ústředních orgánů státní správy České republiky.
Podle návrhu § 1 a 9 je navrhován přechod pracovněprávních a jiných vztahů z Českéhx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxie a kartografie a příslušné ustanovení zákona ČNR o přestupcích.
Navrhuje se účinnost ke dni 1. ledna 1993, a to v návaznosti na návrh zákona Čexxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxmovitostí ve Slovenské republice.
V Praze dne 15. dubna 1992
předseda vlády České republiky
předseda Českého úřadu geodetického a xxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR