LIT33674CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 344/1992 Sb., katastrální zákon

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvou knihu vedly soudy a pozemkový katastr vedly katastrální měřické úřady. Zatímco pozemková kniha sledovala účel majetkoprávní (zapisovaly se do ní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxr sledoval účel především fiskální, což znamená, že dával podklady pro vyměřování daní a poplatků z nemovitostí, údaje o bonitních třídách a výměrách pxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxe práva platného na území našeho státu do 31. 12. 1950 nabývalo se vlastnictví k nemovitostem teprve zápisem čili vkladem (tzn. intabulací) do pozemkovx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xozemkové knihy došlo ke vzniku čili konstituování právního vztahu k nemovitosti.
Jednou z největších deformací právního řádu totalitním režimem byxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxstitutivnost zápisů právních vztahů k nemovitostem do pozemkové knihy, a vlastnické vztahy k nemovitostem vznikaly nadále pouhou smlouvou, která nexxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy tak klesly na úroveň formální evidence nemovitostí, která se stále více rozcházela se skutečným stavem. V polovině padesátých let se přestal udržovax x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xotřebné např. k investiční výstavbě, dědickému řízení apod.
Dne 1. 4. 1964 nabyl účinnosti zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, který měl spoxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxézie a kartografie v okresech a to střediskům geodézie. Zákon č. 22/1964 Sb. ale nevybavil střediska geodézie takovými pravomocemi, které měly pozemxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx a nedůsledně. To se zvlášť projevuje v evidenci právních vztahů k nemovitostem, kde neplatí intabulační princip a kde nejsou podrobně podchyceny zeměxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxnictví, které se mělo podle koncepce minulého režimu všemožně omezovat, potlačovat a posléze zcela likvidovat. Další nedostatky evidence nemovitosxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxí úprava evidence nemovitostí neobsahuje sankce za neplnění ohlašovací povinnosti, což ve spojení s chybějícím intabulačním principem vede k tomu, žx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tržní ekonomiku může evidence nemovitostí poskytovat potřebné informace jen s obtížemi a bez záruky.
Potřeba nové právní úpravy evidence nemovitosxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa "katastr nemovitostí České republiky" (dále jen "katastr") a název "středisko geodézie" na "katastrální úřad". Obdobně bude účelné změnit i název "xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx byly převzaty ze sovětské terminologie a do povědomí lidí se nevžily. Poznamenává se, že od 1. 1. 1991 střediska geodézie přestala být součástí státnícx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy v té její podobě, kdy byla funkční, tj. před 1. 1. 1951.
Dne 1. 1. 1991 nabyl účinnosti ústavní zákon č. 556/1990 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 143/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxosti federace. Slovenský úrad geodézie a kartografie proto vypracoval v dohodě s Českým úřadem geodetickým a kartografickým (dále jen "ČÚGK") návrh zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx nabyly účinnosti stejný den, a to zároveň s řadou dalších souvisejících zákonů, kterými je zejména novela zákona o o. s. ř., zákona o notářství, zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxkých a jiných věcných práv k nemovitostem a ze zákonů národních rad o katastru nemovitostí České republiky a katastru nemovitostí Slovenské republikxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xuto jejich agendu budou zajišťovat katastrální úřady.
Návrh předkládaného zákona byl zpracován s využitím návrhů z meziresortního připomínkového xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xR a Generálních prokuratur ČSFR i ČR. Návrh zásad zákona je rovněž výsledkem řady dalších pracovních jednání s MS ČR.
Dosavadní
agenda
registrace smlxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxgistrace smluv mezi právnickými osobami, zvýšení četnosti případů apod.), požaduje ČÚGK pouze zachování dosavadního počtu pracovníků, neboť vyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdy podle údajů MS ČR tuto činnost vykonávalo v roce 1989 průměrně v ČR 0,58 pracovníka a v I. pololetí 1991 21,26 pracovníka, za celý rok 1991 50,40 pracoxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxluv a výpisů z pozemkových knih je doposud plně finančně zabezpečena u MS ČR. Podmínkou pro převzetí této činnosti do resortu ČÚGK je provedení delimitaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rezervy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR nebude mít realizace katastrálního zákona v oblasti neinvestičních výdajů dopad na rozpočet Česxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxnechány katastrálním úřadům k dispozici, ovšem za smluvní nájemné, které jen například v Praze činí 5 000,- Kčs/m2. Byla předběžně zjištěna plocha těcxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx 141/7515/1992 ze dne 24. 2. 1992) plně kompenzováno zvýšením příjmů kapitoly 336.
Převzetí uvedené agendy předpokládá i její technické zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxálního využití (rozmnožovací a psací stroje) ani delimitaci investičních prostředků. Proto požadavek na 20 mil. Kčs investičních prostředků je při cxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxšířenou činnost katastrálních úřadů. V rámci delimitace bude tato problematika s MS ČR projednávána, nelze však vyloučit i nutnou pomoc přednostů okrxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu změn v notářských poplatcích minimálně dvojnásobně. Podle odhadu podílu listin docházejících orgánům geodézie k zápisu do evidence nemovitostí v rxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nemovitostí nejméně 200,- Kčs za registraci představuje minimální roční příjem státního rozpočtu 90 mil. Kčs. Tyto zdroje nejsou však vyvolány přímo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtaci tabulkových počtů, nikoliv přechod konkrétních osob. Z těchto důvodů je nezbytné vytvořit podmínky, aby předávaná
agenda
delimitací nebyla ocxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxednává s právnickou fakultou University Karlovy možnost kurzu z oblasti správního a pozemkového práva. Ve stejném předstihu je třeba postupně vybavix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cca 15 osob. Rozšíření počtu bude řešeno v rámci kapitoly 346.
Vzhledem k problematice zdrojů státního rozpočtu i krátkosti termínu mezi předpokládaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxkona katastru nemovitostí České republikyK jednotlivým ustanovením
Stát bude prostřednictvím katastru vedeného orgány státní spráxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vztahů k xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxavy bude předmět katastru přesně vymezen a bude upuštěno od evidování různých forem dočasného způsobu využívání nemovitostí a krátkodobých nájmů a výxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxdavky příslušných resortů. Pro potřeby statistiky, zemědělství, lesního hospodářství apod., bude možno rozlišovat druhy pozemků do kategorií zeměxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxastru evidovány, a to v některých případech jen zobrazením v katastrální mapě.
Složitost technického způsobu evidence bytů a nebytových prostor ve vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Evidence dlouhodobých nájmů a výpůjček, které navazují zexxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxv.
Údaje o geometrickém a polohovém určení nemovitostí a katastrálních území jsou výsledkem geodetických prací a tvoří technický základ kaxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxrálním území se rozliší číselné řady popisných nebo evidenčních čísel, pokud jsou v katastrálním území budovy očíslovány samostatně podle částí obcex
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxě plnit funkci jednotných identifikátorů, umožňujících mimo jiné propojení s jinými informačními systémy.
Pojmy místního a pomístního názvosloví xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxká ulice apod. Pomístním názvoslovím se rozumí soubor pomístních jmen, jako např. Za humny, U kříže apod.
Číselným vyjádřením katastrální mxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní polohopisu.
Zavedení intabulačního principu vyžaduje prověřování listin o právních vztazích jak z hlediska jejich zákonnosti, tak i z hxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x x xx xx xávrhu zákona Federálního shromáždění o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
V zájmu právní jistoty a s ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xměnou, ke které se musí přihlédnout při vyhotovování výpisů z katastru.
Vznik vlastnictví k nemovitosti, k němuž došlo ze zákona, např. vydržením, přxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxx xxalitní vedení katastru je nezbytné prověřovat v ustanovení zákona uvedené změny údajů katastru a zajišťovat odstranění zjištěných nedostatků.
x x x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxé součinnosti státních orgánů a vlastníků nemovitosti při správě katastru. V zájmu dodržování zákonnosti se provádí revize v součinnosti s příslušnýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xákladní pětiletý cyklus revize katastru lze v jednotlivých katastrálních územích zkrátit nebo prodloužit (nejvýše však na 10 let), a to zejména v závixxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x x x
xxxxxx xxxxx xxxdené v odst. 1 pod písmeny a/ a b/ vznikly nepřesnostmi při vlastní činnosti katastrálního úřadu.
Opravy uvedené pod písmenem c/ je možno provést jen v sxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxckého a katastrálního inspektorátu může účastník podat žalobu u soudu na přezkoumání tohoto rozhodnutí. Toto právo účastníkovi vyplývá z Listiny zákxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtátní notářství a okresní, popř. městské úřady. Rozšíření této pravomoci na katastrální úřady vyplývá z častých požadavků veřejnosti na vydání ověřexx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxvněných při vedení a obnově katastru je jednou ze základních podmínek jeho spolehlivé funkce.
Na rozdíl od platné právní úpravy evidence nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxzemku a způsobu využití pozemků evidovaných v katastru, změny osobních údajů vlastníků a jiných oprávněných (změna jména, bydliště apod.).
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx o trvalé označení hranic obcí je v zájmu právní jistoty o rozsahu území obce. K jednoznačné identifikaci hranic obcí je nutné označit v terénu trvalým zpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxkládají právní vztah k nemovitostem, ale mění jiné údaje o nemovitostech sledované v katastru (např. ochrana půdního fondu, ochrana nemovitých kultuxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxajově v § 5 odst. 4 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí. Vlastní zákon o evidenci nemovitostí tuto otázku pomíjí, ačxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost. Obnova katastrálního operátu je jedním z nezbytných předpokladů pro udržení jeho částí v optimálním stavu, který umožní předpokládané vyxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
Výsledky zjišťování průběhu hranic jsou rozhodujícím faktorem pro dosažení optimálního souladu údajů obnoveného katastrálního operátu s právním x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxravě nebyla tato skutečnost náležitě zdůrazněna. Ustanovení § 8 odst. 1 písm. b/ zákona č. 22/1964 Sb. obsahovalo součinnost pouze bývalých místních xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé zájmy bude chránit zástupce obce. Komisionální šetření hranic za účasti příslušných vlastníků a jiných oprávněných, kteří jsou zváni k účasti pozváxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí.
V případě sporných vlastnických hranic komise doporučí vlastníkům dotčených nemovitostí, aby tuto situaci řešili cestou soudního řízení. Do vyxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxní hranic byly ověřovány i další údaje zapsané v katastru, např. druh pozemku, způsob ochrany a využití nemovitosti, popisné nebo evidenční číslo stavxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxých, i výsledek ověření dalších údajů katastru.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 5 odst. 4 vyhlášky č. 23/1964 Sb., byly sice z prováděného mapování ve velkých měřítkách přebírány mapy do evidence nemovitostí, avšak nevyhovovaly vxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xomisionální zjišťování průběhu hranic.
V zájmu zabezpečení právní jistoty a upevňování zákonnosti je nezbytné, aby vlastníci a jiní opráxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspektorátu je možno podat žalobu k soudu ve smyslu zdůvodnění k § 8.
Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčeny právní vztahy (viz § 5 odst. 9).
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxzí z potřeby uzákonit platnost obnoveného katastrálního operátu jako institutu, který bude jedním z předpokladů spolehlivosti a závaznosti katastrxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx operát je zdrojem cenných informací např. při sledování vývoje právních vztahů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby jeho vybrané části, které se staly nepxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Dosavadní právní úprava evidence nemovitostí problematiku geodetických prací pro účely evidování nemovitostí neřeší. Spojitost technické a práxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxmovitosti jsou základními a specifickými údaji, vyžadují, aby nová právní úprava zakotvila i geodetické práce pro potřeby katastru.
Geodetické práxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxení jednoznačnosti listin, které se týkají nových staveb, reálně oddělovaných částí nemovitosti a věcného břemene k části pozemku (viz § 5 odst. 7), muxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx a vytyčování hranic pozemků objednávají na svůj náklad účastníci právních úkonů, a proto je účelné svěřit jejich operativní vyhotovování, včetně souxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při rozhodování o nemovitostech a o právních vztazích a pro posílení právní jistoty je nezbytné, aby vybrané údaje katastru byly závazné.
Výměra pozexxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přesnosti tehdejších a dnešních měřických a výpočetních metod odpovídajících současnému stavu rozvoje vědy a techniky a ze skutečnosti, že označení xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxá na způsobu měření a způsobu výpočtu výměry v určitých mezích přesnosti, může být považována jen za údaj odvozený z geometrického určení nemovitosti a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xtanoví veřejnost všech částí evidence nemovitostí, avšak tato veřejnost je omezena povinností osvědčit oprávněný zájem a skutečnosti, že nahlédnutx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxti, což snižuje efektivnost platné právní úpravy. Je proto správné zásady veřejnosti katastrálního operátu obnovit a omezení veřejnosti katastrálnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů.
Nahlížet do katastrálního operátu bude možné pouze za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu, který dbá na to, aby nebyl katastrální opxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxentifikací parcel a dalších údajů z katastru žadatelům. Výpisy a identifikace parcel se nevydávají v případech, že právní vztah zapsaný v katastru je dxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxd ploch zeleně ve městě, chráněných území apod.).
Pořádek na úseku katastru vyžaduje, aby zákon stanovil, že za porušování povinností uxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xravomocnému rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu o uložení pokuty je možno podat žalobu k soudu ve smyslu zdůvodnění k § 8.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxho ustanovení. Odborné názvosloví oboru geodézie a kartografie je souborně upraveno v ČSN 73 0401.
Katastrální území je též jednou z prostorových jedxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx cizích pozemcích práce nezbytné pro účely katastru.
Podle stávající právní úpravy se zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů, ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxstují. Graficky jsou tyto pozemky zobrazeny na mapách bývalého pozemkového katastru, grafických přídělových plánech, komasačních mapách, popř. i nx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx" bez uvedení jejich parcelních čísel. Vzhledem k mimořádné složitosti a časové i finanční náročnosti bude podrobná evidence těchto v přírodě neexistxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxřádání vlastnických vztahů k půdě. Tím většina současných v přírodě neexistujících pozemků zanikne a vytvoří se nové pozemky s reálnými hranicemi.
Dxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxátu bývalého pozemkového katastru důležitým historickým a průkazním dokumentem, zejména pro soudní znalce, badatele apod. Jelikož jejich úschova sx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xyhláška komplexně upraví problematiku evidování nemovitostí, která je podle platné úpravy evidence nemovitostí převážně obsahem resortních instrxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxvyklé zrušovací ustanovení.
Účinnost je vázána na nabytí účinnosti zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xepubliky
předseda Českého úřadu geodetického a kartografického
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR