LIT33235CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxudních poplatcích. Návrh zákona vychází jednak ze současné koncepce soudních poplatků vybíraných za řízení před občanskoprávními senáty a zároveň sx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a státní arbitři podle ustanovení § 64 zákona o soudech a soudcích budou začleněni do soustavy soudů. Účinnost opatření k začlenění orgánů hospodářskx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxh poplatcích. Zároveň ke stejnému datu pozbude platnosti nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.
V nové práxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již přijatého zákona o konkursu a vyrovnání a dalších souvisejících předpisů.
Úkolem právních předpisů upravujících vyměřování a vybírání soudnícx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvání některých neutvářených návrhů na zahájení soudních řízení. Jejich úkolem je současně působit na to, aby povinní dobrovolně plnili své povinnostx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx známkami) cca 122 mil. Kčs a u arbitrážních poplatků (včetně poplatků placených kolkovými známkami) cca 205 mil. Kčs. Vzhledem k podstatnému rozšířenx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx
xxxx poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, pokrývají zhruba polovinu celkových výdajů soudnictví včetně soudních rehabilitaxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh orgánů do oblasti soudů. Tento přírůst je důsledkem nového postavení soudů a rozšíření jejich agendy a není tedy vyvolán novým návrhem zákona o soudníxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxy v daných celospolečenských podmínkách.
V důsledku uvazované privatizace dnešních státních notářství dojde též k oddělení rozhodovací činnosti nxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxu též do pravomoci soudů. Rovněž tato řízení a jednotlivé úkony s tím související bude třeba zpoplatnit soudními poplatky.
Tyto úkony však zatím nejsox xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxde známo přesné znění návrhu zákona o nesporném řízení v době projednávání návrhu zákona o soudních poplatcích v orgánech České národní rady, bylo by vhxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxi účastníky k dohodě, umořování listin, úschovy listin a movitých věcí). Jinak bude nezbytné v průběhu 1. pololetí 1992 přistoupit k dílčí novelizaci txxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxedeny v sazebníku soudních poplatků, jsou-li prováděny na návrh u soudů a dále úkony prováděné správou soudů.
K § 2 - poplatníci
Poplatníkem soudníxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xízení jsou poplatníky všichni jeho účastníci. V případě řízení o konkursu a vyrovnání bude poplatníkem dlužník, neboť v době zahájení konkursu není jexxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxvolání je poplatníkem navrhovatel tohoto odvolání, půjde-li o novy institut dovolání, bude poplatníkem účastník, který podal dovolání.
K § 3 - příxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x tom kterém konkrétním řízení.
K § 4 - vznik poplatkové povinnosti
Navrhovaná právní úprava vychází z dosavadních principů zákona o soudních poplaxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxvé úkony jsou stanoveny v sazebníku, a to buď pevnou částkou nebo procentem ze základu. Pevnou částkou je zároveň stanovena i nejnižší sazba poplatku.
xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xákladních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.), lze poplatky ukládat pouze na základě zákona. Proto se nově navrhuje, aby sazebník soudních popxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtičnosti k tomu, aby sazebník zůstal přílohou prováděcího předpisu, jako je tomu v současné právní úpravě..
K § 6 - základ procentního poplatku
V toxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxem je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a navazující prováděcí předpisy. Nelze-li cenu takto zjistit, je základem poplatku cena obvyklá v místě a čase podáxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x x x x x xxxxxxxxx xoplatku a způsob placení poplatku
Poplatek je splatný zásadně na základě vzniku poplatkové povinnosti. Rozšířením dosavadních soudních řízení o říxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvými známkami) mohly byt placeny i na účet soudu. Pokud nepřevyšují částku 1 000 Kčs, mohou byt placeny i nadále kolkovými známkami. Návrh nově upravuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxcip zákon stanoví, že pokud nebyl poplatek zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, soud řízení zastaví, s výjimkou případů v tomto ustanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxp soudu v těchto případech, které byly upraveny na základě zkušeností a poznatků práce justičních orgánů.
K § 10 - vrácení poplatku
V tomto ustanovexx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byl-li návrh na zahájení řízení, odvolání či dovolání vzat zpět před prvním jednáním u soudu nebo byl-li návrh na obnovu řízení, odvolání nebo dovolání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xde dochází ke zvýšení uvedené částky, která se nevrací z 30 Kčs na 50 Kčs. Nově se upravuje i lhůta, do které lze poplatek vrátit.
K § 11 - osvobození od poxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxasnou úpravou vypuštěno osvobození přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů než soudů a osvobození prvního zápisu hospodářských organizací včetně zápxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxození tak, aby se vztahovala na určité konkrétní osoby. Z osobního osvobození bylo vypuštěno osvobození Státní banky československé, která je podnikxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdmětem řízení nároky z jejich pracovního nebo obdobného poměru se jeví jako překonané a bylo proto vypuštěno. Dále došlo k vypuštění osvobození společxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvajících civilní službu, která je postavena na roven vojenské základní službě, navrhovatelů v řízení o poddlužnické žalobě a obcí v případech, kdy se sxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxlosti s navracením majetku původním vlastníkům podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Není též vyloučeno dopracování tohoto usxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxlatkové povinnosti.
K § 13
Navrhovaná právní úprava vychází z dosavadních principů zákona o soudních poplatcích. Stanoví subjektivní a objektivxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrý byl dříve zahrnut přímo v sazebníku soudních poplatků. Protože však nejde o poplatek vybíraný soudy, zařazuje se nově do samostatného paragrafu. Saxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxí zahájená před nabytím účinnosti nového zákona se rovněž přebírá ze současné právní úpravy a je doplněno o postup při placení současných arbitrážních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxých sazeb uvedených v sazebníku.
K § 16
V uvedeném paragrafu se navrhuje zmocnění pro ministerstvo financí ČR v dohodě s ministerstvem spravedlnosxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx navrhuje toto zmocnění pro předsedy krajských soudů, jako je tomu v podstatě v současné praxi, a to vzhledem k potřebě rozhodnout se znalostí konkrétníxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxále budou finanční a justiční orgány při kontrolách spolupracovat, jako je tomu nyní mezi krajskými soudy a finančními ředitelstvími, které formou spxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům, nikoliv též ministerstvu spravedlnosti ČR.
K § 18
Uvedené ustanovení obsahuje derogační klausuli, tj. uvádí, které právní předpisy se vxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o soudech a soudcích a dalších navazujících předpisů, které by měly byt do konce roku 1991 schváleny Federálním shromážděním.
Odůvodnění návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xoudů a orgánů prokuratury. Formou soudních poplatků fyzické a právnické osoby, které uplatňují před soudy svá práva, přispívají na částečnou úhradu nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvání některých neuvážených podnětů při zahajování soudního řízení a zároveň vést subjekty k dobrovolnému plnění povinností a respektování práv jinýxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxupuje fiskální hledisko do pozadí, soudní poplatky se nevybírají, protože se na určitá řízení či určitým subjektům poskytuje ze zákona osvobození od pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkonu této činnosti, zejména též materiálové a technické zabezpečení.
Položka 1
Procentní sazba poplatku ve výši 4%, která se bude vztahovat na většxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xe vsak minimální hranice ze 400 Kčs na 200 Kčs a současně se navrhuje maximální hranice 100 000 Kčs. V případě, že nelze předmět řízení ocenit, upravuje se xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxjené x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (výjimkou byli pouze soudci z lidu, kteří byli zaměstnáni v JZD), kdy tedy nebyl státní rozpočet v tomto směru zatěžován. Zvýšení sazeb soudních poplatxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležité ocenění práce soudce ve srovnání s oceněním práce jiných právnických profesí (např. advokátů a komerčních právníků).
Položka 2
Pro řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxm k vyššímu základu poplatku se u těchto sporů navrhuje i vyšší minimální a maximální hranice poplatku.
Položka 3
Jde o úplně novou položku, která se noxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx
Položka 4
Procentní sazba zůstává zachována, zvyšuje se jen sazba minimální na 200 Kčs. I zde je důvodem vzrůst cen věcných a materiálových nákladů, kxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrhy na zahájení řízení o rozvod manželství. Dosavadní výše 400 Kčs neodpovídala ani výši sazeb v okolních státech. Jak v Rakousku, tak i Maďarsku je tentx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxi. Při řízení o určení otcovství včetně popření otcovství jde o rozhodování senátu, kde může být žalobcem i nezletilý, který je vsak přímo ze zákona od toxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxaří určit, soud žalobu zpravidla zamítne bez nároku na poplatek. Sazba se upravuje ze 200 Kčs na 300 čs.
Položka 6
Na částku 2 000 Kčs se rovněž zvyšují saxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxajetkové újmy se nově navrhují zpoplatňovat ve výši 4 000 Kčs. Ve věcech podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředích se vzhlexxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxxxx x
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodli řešit spor soudní cestou, nakonec uzavřeli mezi sebou smír. Tato skutečnost, kde je i zájem společnosti o vyřešení sporů mimosoudním projednáníxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx upravující tuto položku dochází zejména v zájmu předcházení častých případů, kdy jsou napadána soudy schválená a mezi účastníky uzavřená smírčí řízexxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxdpokladu, že smír byl před soudem uzavřen uváženě, dobrovolně a v zájmu obou zúčastněných stran.
Položka 9
Zde dochází k podstatnému zvýšení sazby poxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkování možného výkonu soudního rozhodnutí.
Položka 10 a 11
U těchto položek dochází ke zvýšení spodní hranice sazby, i sazby v případech, kdy nelze vyxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxjící z dřívější společensko ekonomické situace nebyl první zápis do podnikového rejstříku zpoplatněny. V současné době je řízení o prvním zápisu právxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xpracovává údaje a vedení evidence tohoto rejstříku. Tato opatření směřující ke zlepšení evidence podstatně zvyšují náklady na vybavení justičních pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxplatek pevnou částkou, v Rakousku představuje obdobný poplatek 2% z kmenového majetku a v Maďarsku rovněž 2% z kmenového majetku, a to až do výše 90 000 Ftx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxx xx xx xx xxx xxx
xxxxxxx xx
x xxxx xxxožce jsou navržena řízení upravená zákonem o ochraně hospodářské soutěže a řízení v souladu s připravovaným návrhem obchodního zákoníku a novely občaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xychází z ustanovení § 4, § 34, § 39 a § 46 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, kdy lze předpokládat, že řízení o konkursu a vyrovnání mohou byt v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxx x xxzba poplatku, nelze-li předmět penězi ocenit ze 100 Kčs na 300 Kčs, a to z obdobných důvodů jako v předcházejících případech.
Položky 16 a 22
Zvýšení saxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tytéž činnosti, přičemž samotný soudní poplatek za sepsání návrhu i za daného stavu představuje jen polovinu odměny požadované advokáty, neboť tito zx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xyjádřit náročnost odborné činnosti poskytnuté soudem v porovnání s odbornou pomocí poskytovanou advokáty anebo komerčními právníky. Současně tato xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxeží, ale aby tyto úkony poskytovaly jen tehdy, jestliže je to nevyhnutelné, zejména v zájmu odstranění vad při podání občanů.
Položky 18, 19, 20 a 21
Obxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxení vychází z dosavadních poznatků justičních orgánů. V praxi často dochází k bezdůvodným a neuváženým žádostem na přikázání věci jinému soudu, s čímž xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe zavádí zpoplatnění oznámení znalce nebo tlumočníka ze seznamu, a to se zřetelem na to, ze orgánům správy soudů je ze zákona uložena povinnost vést úředxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR