LIT33140CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 273/1993 Sb., o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxých ustanovení dosud platného dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu, zakládajícího monopol státu v oblasti výrobx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xak v oblasti výroby kinematografických děl, tak i v oblasti veřejného promítání těchto děl v kinech nutně porušován. Je např. obecně známo, že byl soukrxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxikatelskou iniciativu jak v oblasti výroby, tak i v oblasti dovozu, vývozu a distribuce potlačovat. Naopak je nutné co nejdříve vytvořit legální podmíxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrazových záznamů (video) není právními předpisy upraveno vůbec. Na tomto úseku je v důsledku toho nejednotná praxe. Zatímco některé živnostenské úřaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxmné součásti, kterou je umění filmové, nelze pojímat, jako složku kultury, která je objektivně způsobilá samostatné existence bez ekonomické podporx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxgrafie. V tomto zákoně je stanoven okruh finančních zdrojů fondu a v jednom z jeho ustanovení se předpokládají i další zdroje stanovené zvláštními právxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x obou případech ve výši 1 Kč.
V zájmu zdůraznění významu Národního filmového archivu jako důležité kulturní instituce napojené i na Mezinárodní federxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe jej vybavit předkupním právem k audiovizuálním dílům, přičemž se počítá především s výkupem českých kinematografických děl.
Předložený návrh zákxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxnárodní registraci podle Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl z roku 1989 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 365/1992 Sb., a vytvářející xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xilmového archivu, vyvolá finanční nároky nezbytné pro posílení rozpočtu Národního filmového archivu cca o 6 mil. Kč. Pro rok 1993 nebude ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzpočtové kapitoly.
Přínos praktického uplatňování navrhované právní úpravy se předpokládá ve výší cca 35 mil Kč ročně ve prospěch Státního fondu Česxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx 30 mil. Kč.
Pokud jde o uplatnění dané z přidané hodnoty, případech, kdy půjde o poskytování služeb, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. hotových děl, určených k prodeji, např. u videokazet a hotových kopií filmů. Plátce daně daň na vstupu sice zaplatí, ale současně bude mít právo na odpoxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxžuje ve výši 5 %.
Zvláštní část.
Pro účely tohoto zákona, ale také s cílem odstranit pochybnosti, které činnosti budou po zrušení příslušných uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxého zákon, vymezují se v návrhu některé základní pojmy z oblasti audiovize.
Definice pojmu "audiovizuální dílo" byla převzata z čl. 2 Úmluvy o mezinárxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x x xutorského zákona, který pojednává o díle filmovém nebo o díle vyjádřeném podobným způsobem. Pod pojmem audiovizuálního díla se rozumí vedle klasickýxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxhniky. Protože však na druhé straně není zájem tímto zákonem upravovat režim např. fotografických výstav, zužuje se oproti definici upravené citovanxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí technického zařízení.
Pojem českého audiovizuálního díla se definuje pro účely stanovení jeho výrobci zvláštních povinností spojených s archivaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xsou jim tímto zákonem ukládány povinnosti.
Výrobcem audiovizuálního díla se rozumí osoba, která má na základě smluv s autory jednotlivých složek filxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxerá po dobu trvání práv podle § 33 odst. 4 autorského zákona vykonává autorské právo k takto vytvořenému dílu jako celku. Výjimečně se může stát, že výroxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xutorského práva, proto je žádoucí, aby i jeho činnost podléhala režimu živnostenského zákona.
Distributorem audiovizuálního díla je jakákoli osobxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvní úpravy je distributorem i dovozce audiovizuálních děl ze zahraničí pro účely jejich šíření na území České republiky. Za distributora se pro účely nxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Česká televize, nebude se na ni pohlížet, že bude šířit audiovizuální díla televizním vysíláním. Jestliže však bude nabízet tato díla k šíření např. nx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xudiovizuální dílo promítá, umožňuje jeho veřejnou videoprojekci (např. videokavárna), popřípadě je jinak pomocí technického zařízení zpřístupňuxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxjnosti prostřednictvím technického zařízení. U pojmů provozovatele prodejny nebo půjčovny rozmnoženin audiovizuálních děl považujeme za důležitx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx nebude považovat osoba, která náhodně a neopakovaně půjčí nebo pro nepotřebnost prodá rozmnoženinu audiovizuálního díla třetí osobě.
Zruxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxkým osobám podnikání v této oblasti. Vzhledem k tomu, že provádění většiny činnosti v oblasti audiovize je možné podřadit pod režim živnostenského zákxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxh osob (vlásenkář, skript apod.), které se podílejí na výrobě audiovizuálních děl. Vzhledem k tomu však, že jde o profese převážně typicky zaměstnanecxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxch věcí úřadům práce. V budoucnu bude ale nutné iniciovat změnu úpravy postavení a činnosti těchto osob novelou platných právních předpisů, jako je zákxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x které nějakým způsobem disponují autorskými právy, resp. právy autorskému právu příbuznými, zavádí se evidence těchto osob ministerstvem kultury, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností stanovených tímto zákonem, je rovněž třeba, aby mělo k dispozici evidenci osob, které tyto povinnosti mají.
Navíc se na ministerstvo kultxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxadě jednání zprostředkovat. Za tímto účelem bude možné však tuto evidenci využívat pouze s výslovným souhlasem evidovaných osob. Ve většině evropskýxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx je zárukou její úplnosti.
Návrh stanoví okruh informací, které je povinen výrobce, resp. distributor při šíření díla uvádět. Sleduje se zejxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xeřejných produkcích se vstupným jako jeden ze zdrojů příjmu tohoto státního fondu. Vzhledem k tomu, že na videokazetách jako rozmnoženinách audiovizxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozmnoženin, který by se měl stát rovněž příjmem uvedeného státního fondu jako další zdroj pro podporu rozvoje české kinematografie.
Navrhované ustxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxjčky vybrat, ale také tento příplatek vyúčtovat a odvést Fondu a vést o těchto skutečnostech zvláštní evidenci na tiskopisech, vydaných k tomu účelu spxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxípadě nezaplacené příspěvky vymáhat.
Stanovením povinnosti určit a uvést věkovou hranici přístupnosti audiovizuálních děl se sleduje ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxí být - na rozdíl od pořadatele audiovizuální produkce - s obsahem díla seznámeni. Porušení této povinnosti je kromě možného trestně právního postihu sxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístupnosti vyznačit např. na plakátech, u pokladen kin atd. a plnění této povinnosti kontrolovat. V zájmu ochrany mravního vývoje nezletilých osob xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxizuálního díla, upravuje návrh právní režim šíření reklamy a stanoví, které reklamy nemají být zveřejňovány.
S ohledem na význam Národního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxografie, konstatuje se existence a poslání tohoto archivu přímo v zákoně, který počítá s tím, že i nadále funkci jeho zřizovatele bude plnit ministerstxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx Sb.
Archiv kinematografických děl je budován nepřetržitě od roku 1943 a v současné době disponuje archiváliemi z oblasti světové kinematografie od jxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xájmem státu podporovat tvorbu i zpřístupňování významných uměleckých audiovizuálních děl co nejširší veřejnosti. Vzhledem k omezeným finančním moxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxž posláním je zpřístupňovat významná umělecká audiovizuální xxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx diváka, jejichž síť je v České republice značně rozšířena. V zájmu objektivizace výběru konkrétních audiovizuálních děl, která se mají stát součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xtátního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Navrhovaným opatřením se samozřejmě nezasahuje do oblasti autorských právx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvněných nositelů práv.
Zájem státu na zachování kontinuity budování jedinečného archivu audiovizuálních děl je podpořen zákonnou úpravox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxchivu (depozitum) jen jedné kopie jako kopie prezervační by neumožňovalo využívat dílo pro studijní a vědecké účely a navíc náklady na zhotovení dvou kxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxjí výrobu jsou zahrnuty do nákladů na výrobu audiovizuálního díla.
V zájmu právní jistoty výrobců, kterým se ukládá nabídková povinnost, se stanoví, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xšak počítá s vytvořením dobrovolného deposita děl pro studijní a vědecké účely.
K § 9 a 10
Dohled na plnění povinností podle tohoto zákona se svěřuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx-li pověřený pracovník ministerstva porušení povinnosti, může osobě, která se tohoto porušení dopustila, uložit pokutu, která se stane příjmem Fondxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx a poplatků.
Vzhledem k tomu, že se navrhovaným zákonem ruší příslušná ustanovení dekretu presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxou živností.
Zákon o živnostenském podnikání se výslovně mění z toho důvodu, že pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení je pořádánxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxak již nestanoví režim vymáhání tohoto příplatku. Navrhuje se proto doplnit tento zákon přímou novelou zákona ČNR č. 241/1992 Sb., ve které se stanoví oxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxění povinností vyplývajících z citovaného zákona.
Při privatizaci podniků podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxdu byly zachovány tzv. "zbytkové podniky" bývalých státních organizací, které byly výrobci filmových a podobným způsobem vytvořených děl a do 31. 12. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxR č. 429/1990 Sb.). Jde o Filmové studio Barrandov - Copyright a filmové studio Zlín - Copyright, které jako vykonavatelé autorských práv podle § 6 autorxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdenta republiky o opatřeních v oblasti filmu, u nichž doba ochrany stále trvá, jejich veřejným promítáním v kinech.
Aby nebylo nutné zachovávat tyto pxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v roce 1990 byla doba ochrany těchto děl prodloužena z 25 na 50 let od prvého uveřejnění - promítání v kině), navrhuje se zrušit tyto podniky jejich sloučxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxhto děl.
Zrušují se ta ustanovení dekretu presidenta, která zakotvovala státní monopol na výrobu, filmové zpracování, distribuci, dovoz x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx veškeré činnosti v oblasti kinematografie a tento právní stav je v příkrém rozporu s požadavky praxe, navrhuje se přijmout navrhovanou právní úpravu v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR