LIT32593CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení dopadů regulace (RIA), jež byly schváleny usnesením vlády č. 877 ze dne 13. srpna 2007, nebyla RIA na tento návrh aplikována, neboť se jedná o nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxosti zákonem o správě daní a poplatků není v příkladném výčtu obecných procesních předpisů uvedena, stejně jako například zákon o svobodném přístupu k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx musí vycházet z právní úpravy, je zřejmé. Nicméně základní principy obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace je vhodné respektovat v rámci následxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxe, zvážení variant a zhodnocení přínosů a nákladů navrhované právní úpravy do té míry, do jaké je to z povahy věci možné.
2. Zhodnocení platného právníhx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní tak, aby byl naplněn základní cíl správy daní, kterým je především správné zjištění a stanovení daně, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxaky samostatného subsystému. Ačkoli samotné tuzemské daňové právo nelze dnes považovat za samostatné právní odvětví, tvoří právní úprava daní dosti xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxvami rozpočtů a státních fondů, úvěru, měny a peněžního oběhu, devizového hospodářství a finančního trhu. Toto finanční právo je považováno za samostxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx něhož je daňové právo rovněž součástí správního práva, které je rovněž samostatným právním odvětvím, jehož předmět zkoumání tvoří soubor právních noxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xtoletí ke konstatacím, že právě daňovému procesu je jak teorie, tak
legislativa
mnoho dlužná.
Daňové právo hmotné se uplatňuje prostřednictvím daňxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxprávní upravenou v jednotlivých právních předpisech odpovídajícím jednotlivým druhům daní (např. daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daňx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxdpise společném pro všechny druhy daní. Jde o tradiční konstrukci obvyklou i v jiných státech, kdy je úprava daňového práva procesního (na rozdíl od práxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxí potřebou zvláštní úpravy, byly upraveny v samostatných zákonech. Je tedy běžné, že materie daňového práva procesního je obsažena i v jednotlivých hmxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxifikace daňového práva procesního není zcela přesné označení, neboť v případě tuzemské právní úpravy, platné i navrhované, se nejedná o vytvoření komxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxení pro obecný procesní předpis využít, neboť není pochyb o tom, že představuje jednotnou a systematickou právní úpravu určitého většího úseku společxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx rovněž využíváno (zejména judikaturou) pro označení platného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění (dále jen “zákon o správx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xoužití tohoto názvu pro procesní zákon na závadu ta okolnost, že daňový řád obsahuje i jistou míru hmotně-právních ustanovení. S ohledem na sjednocujíxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xšem daňovým zákonům a nevyžadují odchylné pojetí, budou uvedena ve společném zákoně a nebudou opakována v dalších daňových zákonech a posílí tím sjednxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxá právní úprava, nýbrž se nadále počítá s konstrukcí, podle níž je v obecném procesním předpise soustředěna procesní materie společná pro všechny daňoxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xeklarovaným přínosem nového zákona by pak mělo být následné odstranění těch procesních odchylek, které nejsou nezbytné, popřípadě jsou duplicitní, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxbě daňových zákonů se odráží mimo jiné i skutečnost, že daňové právo je obor práva, který svoji podstatou podléhá ekonomickému vývoji a nemalým politicxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxím právním předpise, který upravuje pravidla správy daní.
b) Vývoj právní úpravy
Nárok na daň na straně jedné a daňová povinnost na straně druhé jsou rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x. a n., o přímých daních, i v České republice předmětem zákonné procesní úpravy. V období od roku 1962 do roku 1992 platila na našem území vyhláška MF č. 16/xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxna vytvořila situaci, ve které procesní úprava byla zařazena v různých právních předpisech a odpovědi na procesní otázky se nalézaly v právních předpixxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přetrvával i po přijetí nové obecné právní úpravy správního řízení přijaté zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). V roce 1992 v souvisxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx současně návrat k tradiční úpravě procesního daňového práva zákonem; jde ovšem nejen o tradici českou, ale i o úpravu obvyklou ve vyspělých zemích
kontxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxrávě daní a poplatků byl do dnešního dne 58x novelizován. Pouze malé procento tvořily samostatné novely, které představovaly věcný zásah do konstrukcx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxné části vyhověno i požadavkům podnikatelské sféry. Poslední, nejčetnější a nejrozsáhlejší kategorií přijatých novel jsou pouze reakce na nejrůzněxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxtšinou vyvolána návrhy Ministerstva financí, ale návrhy jiných resortů, popřípadě poslaneckými iniciativami.
c) Přehled souvisejících právních xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina záxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xx8/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 16/xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
* zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích pohledávek,
* zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxí usilovat o efektivní výběr daní a zároveň o ochranu práv daňových subjektů. Zvyšování efektivity výběru daní se odvíjí od zvyšování podílu skutečně vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxajů ze státního rozpočtu, ale také snížením zátěže pro daňové subjekty.
Existuje široký konsensus o tom, že stávající právní úprava tyto hlavní cíle v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí dána jen výší daňové zátěže, ale rovněž nároky na administrativu. Existuje i prostor pro rozvoj služeb, které jsou poskytovány v oblasti správy daní, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i časovému prostoru na jeho přípravu. Lze konstatovat, že se vyznačuje terminologickou nejednotností a neprovázaností. Existuje v něm rovněž celá řaxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecným procesním předpisem není ideální, což se projevuje zejména existencí duplicitních či příliš kasuistických ustanovení přispívajících k větxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxkona znát příslušnou metodiku a rozsáhlou judikaturu, která zákon vykládá, zvláště pak judikaturu Nejvyššího správního soudu.
Je přirozené, že texx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx dostatečně předvídat. Jedná se o projev kvalitativního rozdílu rolí moci soudní a moci zákonodárné. Nicméně je možné konstatovat, že pro oblast správx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dokonce uplatňování nových principů a to v takové míře, že jednotlivá ustanovení zákona není prakticky možné bez znalosti rozhodovací praxe soudů vykxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdy plynoucí z nejistého (měnícího se a obtížně zjistitelného) výkladu zákona.
Je přinejmenším sporné, zda tuto situaci může samotná rozhodovací praxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxdloženy, nemá možnost si zvolit svou agendu. Navíc samotná soudní praxe není při řešení některých, a to nikoliv nepodstatných, otázek jednotná. Nadálx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xeho další stabilizaci.
Je potřeba také zmínit, že přetváření zákona prostřednictvím soudní rozhodovací praxe trpí jednou podstatnou nevýhodou oprxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkona jsou tak přetvářena
de facto
se zpětnou účinností, kdy zákonodárce nemá šanci na nově vzniklou situaci adekvátně reagovat. Navíc oblast správy dxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je aplikace zákona velmi obtížná, což představuje nadměrné zatížení pro podnikatele i správce daně. xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxkona”.
Některé specifické procesní otázky týkající se správy daní jsou řešeny v jednotlivých daňových zákonech, neboť určité instituty se mohou vysxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxovacího období apod. Terminologická provázanost mezi obecnou procesní normou zakotvenou v zákoně o správě daní a poplatků a konkrétní odchylkou v příxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh zákonů. Nejednotnost při používání pojmů, která byla konstatována výše je (a pokud nedojde ke změně, tak i bude) vzhledem k propojující úloze zákona o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí s materií tzv. dělené správy. Existence dělené správy vychází ze skutečnosti, že vedle peněžitých plnění do veřejných rozpočtů jako jsou daně, cla, sxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a poplatků, se vyskytuje i řada peněžitých plnění směřujících rovněž do veřejných rozpočtů ukládaných podle jiných než daňových zákonů, tj. zejména v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxatební (tj. při vybírání, evidenci a vymáhání těchto plnění). Tento přechod se nazývá procesní dělená správa. Existuje i věcná dělená správa, kdy spráxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obecný správce daně, přičemž v současnosti je jím příslušný celní úřad.
Právní úprava dělené správy je upravena v § 105 a 106 správního řádu a § 1 odst. x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx uplatní režim zákona o správě daní a poplatků upravovaly duplicitně jednotlivé zákony zakotvující to které peněžité plnění, neboť pro drtivou většinx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx že v rámci procesní dělené správy bude realizováno placení peněžitých plnění podle daňového řádu. Toto řešení zajišťuje mimo jiné i stejný postup při exxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokud nebudou mít vyškoleného odborníka na provádění vlastní
exekuce
postupem podle daňového řádu, nebo se zaměří pouze na některý ze způsobů
exekucx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxnosti mužů a žen
Záměrem navrhované úpravy není upravit odlišně oblast vztahů pro muže a ženy.
3. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úprxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxy v právním prostředí, jakož i vývoj judikatury, a zvažovány možnosti dílčích systémových zlepšení procesní úpravy a současně nezbytnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxatelského prostředí, různorodost a četnost daňových subjektů, a v nemalé míře mezinárodní prvky a další faktory, které byly v době přijetí procesního xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxly zákona o správě daní a poplatků (cca 330 bodů) předložené postupně úřadujícími ministry financí svým vládám, jejichž legislativní proces nebyl dokxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxňového řádu realizované kontinuálně od roku 2003 nebyly rovněž dokončeny, avšak odborná diskuse, která se v této souvislosti rozpoutala, napomohla oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o správě daní a poplatků, vychází ze zhodnocení účinnosti dosavadní právní úpravy, přihlíží k vývoji právní teorie a reflektuje změny v ostatních právxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxikatury Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a krajských soudů vykonávajících působnost ve správním soudnictví, jakož i správních úprav daňxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxáv a povinností. Důsledkem ekonomické integrace je nutnost úzké spolupráce berních správ a čím podobnější postupy se uplatňují v jednotlivých zemíchx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxdložený návrh zákona se snaží o jednodušší a jednoznačnější úpravu dosavadního postupu při správě daní, nikoliv o neodůvodněný zásah do vývoje uplynuxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxepšení a zefektivnění fungování správy daní.
b) Souvislost s ostatními zákony
Návrh daňového řádu usiluje o sjednocování terminologie používané v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxrženy změny v jednotlivých hmotných daňových zákonech a v zákonech o poplatcích (např. zákony o správních, místních a soudních poplatcích) především xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxna č. 13/1993 Sb., celní zákon,
* zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů,
* zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
* zákona č. 353/2003 Sb., o sxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxdních poplatcích,
* zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.
U zákonů souvisejících s problematikou dělené správx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxdné a duplicitní právní úpravy v této oblasti. Nutné změny si vyžádají novelizaci cca 120 zákonů.
c) Vztah k předpisům upravujícím oblast sociálního a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxostatnou právní úpravou. Jedná se zejména o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (zákon č. 592/1992 Sb.) a pojistné na sociální zabezpečení a příxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxnikají specifické finančně-správní vztahy jako v případě daní, což přináší potřebu řešení obdobných institutů. Proto zmíněné zákony obsahují úpravx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxce a předchází se sporům o výklad jednotlivých ustanovení.
V minulosti se již uvažovalo o organizační nebo jen procesní integraci zmíněných odvodů s vxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxkoliv organizační řešení. Tomu odpovídá např. vymezení pojmu správce daně v § 10, kterým může být vedle správního orgánu také jiný státní orgán, nebo prxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z obchodních společností. Daňový řád tedy ponechává možnost vyřešení organizačních otázek ve zvláštních zákonech bez toho, aniž by musel být měněn texx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe. Legislativní základ pro podřazení specifických odvodů pod daňový řád představuje jeho § 2. Podle něj může být pro jakékoliv plnění, které směřuje do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxby správy daní považuje za veřejný. To může být zakotveno např. právě ve vztahu ke zmíněným odvodům.
Pokud by správa zdravotního nebo sociálního pojišxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxe jen minimální počet. Daňový řád by pak vůči takové zvláštní úpravě představoval úpravu subsidiární. Taková procesní integrace, založená na jasných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx x xřípravou rekodifikace daňového práva procesního se v odborných diskusích objevuje otázka vztahu daňového řádu a správního řádu. Předmětem diskuse jxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxtí východisek a názorů, o které se opírá navrhovaná koncepce lze rozdělit z několika hledisek:
1. Specifický charakter daňového řízení a souvisejícíxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xpecifika, pro která je jen velmi obtížné hledat obecné základy v textu platného správního řádu. Markantním příkladem je pojetí daňového řízení. To ze sxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbdobích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxky podřazeným i mimo režim zahájeného řízení (zejména vyhledávací činnost), vede k odlišnému pojetí účastenství, které vychází i z typicky dvoustranxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxrávní úpravy, a státem reprezentovaným příslušným správcem daně, který tak vystupuje nejen jako orgán veřejné moci, ale zároveň i věřitel (eventuálnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxořit jako o účastnících řízení. Klíčová je i existence břemene tvrzení a důkazního břemene, které stíhá daňový subjekt. Nutno je také podtrhnout, že daxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní podle správního řádu zjednodušeně vzato odpovídá pouze určitá fáze daňového řízení, na kterou mnohdy navazuje jak z vůle správce daně, tak i z vůle daxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx procesu
Výše zmíněné principy a specifika daňového řízení, resp. správy daní jako celku, nebyly vytvořeny uměle ve snaze obhájit autonomii dané právxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxD.
Úprava daňového řízení se subsidiárním používáním správního řádu byla uplatňována od roku 1962, kdy odlišnosti od tehdy platného správního řádu pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxě, ve které byla aplikována. Existovalo několik přísně sledovaných organizací na okrese. Majetkové vztahy byly velmi průhledné a většina daní z příjmx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xráva.
Po roce 1989 bylo zřejmé, že s takovouto úpravou nelze v nových ekonomických, vlastnických situacích a při rozsáhlých změnách právního řádu vysxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stanovit základní pravidla tak, aby bylo možné výběr daní v nových poměrech zajistit a získat další zkušenosti. Základem konstrukce nového zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdu. Toto nezávislé postavení si daňový proces udržel i vůči novému správnímu řádu přijatému zákonem č. 500/2004 Sb., přičemž současný text odkazuje na xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukci minulého režimu a přinášející nová rizika a nové nejasnosti, které provází samotnou existenci správního řádu, a to v situaci, kdy tento přexxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxtí správního řádu na daňové zákony se nejvíce odvolávají na obecný pohled tradiční právní teorie, podle něhož by v rámci principu jednoty a vnitřní bezrxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xiž řešeny v předpise obecném. S tímto názorem je možné bezvýhradně souhlasit. Je zcela v pořádku, když úpravu společnou upravuje zákon obecný (
lex genexxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxí a poplatků představuje
lex generalis
vůči procesním odchylkám ostatních daňových zákonů. Nutno ale dodat, že tento princip je možné paušálně uplatxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxového řádu je z obecného pohledu voláním po výlučném podřazení daňového práva pod právo správní. K tomu je nutno dodat, že správní právo sice nepochybně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxsti a organizaci veřejné správy, přičemž obecná část správního práva obsahuje takové úpravy jako zásady, pojmy a instituty, které v zásadě platí pro vexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvní úpravy, zakládající existenci administrativně-právních vztahů mezi nositeli a adresáty veřejné správy, přičemž tyto vztahy se dají nikoli v nepxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xpecifikum procesního práva daňového se s ohledem na výše uvedené zdá být dosti zřejmé a není zcela jasné, zda začlenění oblasti úpravy pod správní právo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxojem směrem k větší autonomii disciplíny, tj. následně i výkladů a aplikace práva.
4. Mezinárodní srovnání
Z výše zmíněných principů bylo vycházeno xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxtavena na principu autonomie daňového práva. Ve prospěch tohoto přístupu hovoří i srovnání se zahraničními právními úpravami. Lze konstatovat, že v zxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxerých případech se jedná o soubor zvláštních předpisů, případně následně formálně kodifikovaných v Zákoníku daňového řízení, resp. daňových řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového řízení jedním zvláštním předpisem (např. německý Abgabenordnung). Je rovněž možné najít státy, které aplikují soubor zvláštních předpisů x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xak lze konstatovat trend sbližování některých institutů správního a daňového řízení, které je možno analyzovat jako identické nebo obdobné ve správnxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxávy, případně o záruky kvality veřejné správy jako služby veřejnosti, tj. o společný standard veřejné služby poskytované uživateli.
5. Uživatelské xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxukturu platného správního řádu (se všemi nedostatky, které tento předpis nesporně má) znamenalo větší obtíže při aplikaci normativního textu. Dotyčxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxfikováno speciální úpravou v konkrétním hmotně-právním zákoně. Bylo by tedy nutné pracovat se třemi zákony najednou. Není asi nezbytné zmiňovat, že kxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxvinností za zemřelého, a to ve velmi složitých a zpolitizovaných podmínkách rozdílných daňových hmotně-právních úprav. Ze sféry podnikatelské veřexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxchota podřadit daňové zákony pod správní řád a konstatace principu autonomie daňového práva, který je nutno chápat spíše z pohledu právní vědy, však nexxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxna z dob totalitárního zákonodárství. Navržená úprava naopak počítá s existencí právního okolí, zejména občanského, resp. soukromého práva a jeho inxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xblasti daňové
exekuce
je počítáno se subsidiárním využitím občanského soudního řádu tak, aby byly zajištěny stejné standardy a rovný přístup k adresxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxí úřední desky).
Dalším důvodem pro odmítnutí subsidiárního použití správního řádu je ta skutečnost, že současná koncepce správního řádu byla vytváxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbou textů, znamenalo by to při zachování funkčnosti berní správy vedle nového pojetí daňového procesu v daňovém řádu i jednotlivých daňových zákonech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxi, jakož i k ohromnému rozšíření mezinárodní spolupráce, se nejeví jako vhodným řešením, že by rozsah úpravy a její význam měl být oproti dosud platnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je bezprostředně závislá na výběru daní a právní znejistění a nestálost
interpretace
zákona minimálně komplikuje i tak složitý výkon státní moci na txxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xasto nevyskytuje. Daňová soustava, jejíž je daňový řád nedílnou součástí, musí spočívat na koncepci umožňující transparentní, předvídatelné a přimxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úpravy primárně reaguje na nedostatky právní úpravy stávající, o nichž bylo pojednáno výše. Cílem nové právní úpravy je pak transparentnější a jednozxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxní a komunikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daňových subjektů i správců daně, neboť návrh reaguje na dlouholetou zkušenost s problémy
interpretace
původního zákona, která se projevuje jak rozxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxvovat srozumitelný text založený na jednotné terminologii a systémových vazbách, což lze považovat za obecné požadavky na legislativní dílo. Požadoxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxjí univerzalita tj. aby byla aplikovatelná na všechny případy stejné povahy bez formálních bariér s cílem překonat nežádoucí resortismus. K tomu je poxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojmů. Právě úprava založená na kombinaci obecných principů (ať už výslovně vyjádřených nebo nikoliv) a konkrétních pravidel má potenciál i pro řešenx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxlní právní prostředí i v situaci, kdy bude docházet k výrazným změnám daňových hmotně-právních i organizačních předpisů, a to v širším “nadresortním” xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Měla by též znamenat impuls ke zkvalitňování služeb při správě daní, a to zejména s ohledem na další využití informačních systémů a technologií, elektrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxí komfortu pro osoby, které se ho účastní.
Zvažované varianty řešení
V souvislosti s přípravou nové koncepce právní úpravy daňového procesu bylo zvaxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xdlišné možnosti představují:
a. rozsáhlá novela stávajícího zákona
b. a přijetí úplně nového zákona
Novela a nový zákon byly jako dvě základní možnxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podnikatelské veřejnosti, zástupci daňové správy, zástupci daňových poradců, zástupci správního soudnictví a zástupci legislativy. Byly zvažováxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxých cílů. Za podstatné pro srovnání lze považovat zejména následující aspekty:
1) Která z možností je vhodnější pro překonání nedostatků v systematixx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxají ani tak podstatné definice, které je samozřejmě možné měnit, ale systematické zařazení pojmu a kontext jeho užití, ze kterého lze dovodit jeho dalšx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xakové míře, jako v případě přijetí nového zákona. Obdobně lze nahlížet i na zavádění nových institutů. Na rušení překonaných institutů by forma neměla xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trend psaní krátkých paragrafů a odstavců, což by u novely nebylo dost dobře možné, a pomocí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxedností a čtenářskou přívětivostí. Novela je oproti tomu nucena pracovat se stávající systematikou, jejíž členění nepatří mezi přednosti platné práxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxmení se s ním a orientaci v něm. Na druhé straně novele by nemusela být věnována taková pozornost. Hrozilo by také, že převládne mnohde dosavadní přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xy zřejmě poskytoval větší prostor pro diskontinuitu ve výkladu a stabilizaci výkladu nového. V obou situacích by v rozsahu diskontinuity právní úpravx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) Která z možností je náročnější na legislativní techniku a představuje tak vyšší riziko nechtěných důsledků?
Již v minulosti byly přijímány rozsáhlx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xe jeví jako obtížnější než v případě nového zákona. Lze se rovněž důvodně obávat, že v případě novely by se více řešily jednotlivosti než koncepční otázkxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxbování koncepčních změn v souvisejících zákonech bez nutnosti další novelizace?
Je možné vymezit několik oblastí potenciálních změn, které by se doxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxy, případně podřazení procesních úprav uplatňovaných v jiných resortech pod obecný daňový proces. Lze se domnívat, že text nového zákona je možné lépe xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxí proti následným změnám.
Z provedeného srovnání hodnocení dílčích kritérií se jeví pro změnu právní úpravy daňového procesu jako vhodnější forma přxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxvy
Nová kodifikace si klade za cíl zejména
* vymezení a upřesnění použitých pojmů a jejich vazeb v jednotlivých institutech, což by mělo ovlivnit pozixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxrminologie v rámci daňového práva,
* vytvoření systematicky uspořádaného a přehledného textu, který umožní snadnou a přehlednou orientaci a který bxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch zásad uplatňujících se při správě daní v souladu s ústavním pořádkem, judikaturou a s reflexí obecných zásad činnosti správních orgánů obsažených vx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu při jednání s daňovými subjekty,
* širší míra zapojení výpočetní techniky v návaznosti na projekt jednotné elektronické komunikace (e-governmentxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxstrukcím a vyhýbání se doručení,
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a dozorčích prostředků, kde se rozšířil specificky daňový postup umožňující podání dodatečných daňových tvrzení na nižší daň na úkor obnovy řízení, cxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxit,
* změnu oproti současnému přístupu k odůvodnění rozhodnutí ve smyslu zakotvení obecného požadavku, že každé rozhodnutí musí obsahovat odůvodněxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xaňovou povinnost,
* předřazení priority úhrady daně před její příslušenství, které daňovému subjektu umožní uhradit nejprve dlužnou daň a
eliminovxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxrního použití občanského soudního řádu při daňové exekuci, tak, aby byly odstraněny pochybnosti, které důvodně vznikaly při aplikaci správními úřadx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxé přispěje ke zkvalitnění kontaktů mezi správci daně a veřejností a usnadní orientaci daňového subjektu ve spisovém materiálu.
Vyhodnocení nákladů x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxrhu. Následně byla provedena analýza jednotlivých možností postupu k naplnění zmíněných cílů. Zvažovány byly důsledky případné nulové varianty, texx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxhodnější ukázala možnost přijetí nové zákona.
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná právxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxou základních práv a svobod (dále jen ”Listina”) a zajištění plného souladu s Ústavou České republiky. Odpovídá zejména požadavku obsaženému v čl. 2 odxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xožadavku obsaženému v čl. 11 odst. 5 Listiny, který stanoví, že “daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona”. Návrh zákona respektuje rovněž ustxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxh případech u jiného orgánu”, jakož i čl. 37 odst. 3 Listiny, který požaduje rovnost daňových subjektů.
Základní oporu pro vymezení vztahu daňového pxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxtnického, avšak na rozdíl od právních řádů jiných států (např. Francie, Německo) zcela absentuje vymezení smyslu daňové povinnosti jako takové. Tato xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxá protihodnota. Zcela opomíjena xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xrotihodnota daně v obecné podobě demokratického státu spočívajícího na ústavních zásadách rovnosti a spravedlnosti. Pokud jsme my, lid České republxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nutných k účinnému fungování státního aparátu a zajištění veřejných služeb, o kterých jsme rozhodli prostřednictvím zvolených zástupců. Daně za stáxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxávného občana, který se platně účastní na nákladech nutných k realizaci záměrů národní komunity, což legitimizuje jeho plnoprávnou účast na rozhodovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxtribuci, tj. příspěvek jednotlivce, jehož tíha musí být spravedlivě rozdělena s přihlédnutím ke kriteriím materiální spravedlnosti, určený na záklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxorbě právních předpisů nižší právní síly, ale i v aplikační praxi při v pochybnostech o obsahu a dosahu daňově-právní normy, což se projevuje zejména v jxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnost s právními akty Evropské unie
Komunitární právo v současné podobě neharmonizuje spráxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxh daní, daně z příjmů; návrhem daňového řádu tedy nejsou do právního řádu České republiky přímo implementovány předpisy EU. Nová kodifikace nicméně zaxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxtů, zabezpečuje soulad vnitrostátní právní úpravy s normami práva Evropské unie a zohledňuje
relevantní
doporučení a stanoviska Rady Evropy, judikxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xva okruhy spolupráce; jednak je to výměna informací o daňových subjektech mezi správci daně a dále spolupráce při vymáhání některých druhů pohledávekx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xezinárodní spolupráce; patří sem zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 191/2004 Sb., o mexxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx/2000 Sb. Předložený návrh není v rozporu ani s obecnými zásadami práva ES a je plně slučitelný se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členstvx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xouvislosti významné zejména:
a) Předpisy ES/EU:
* články 12, 28, 43, 49 a 94 Smlouvy o založení ES (dále jen “SES”),
* směrnice Rady 77/799/EHS ze dne xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxrnice Rady 2004/106/ES,
* směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxEHS, směrnice Rady 92/12/EHS a směrnice Rady 2001/44/ES,
* směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxv o zamezení dvojímu zdanění s jinými státy Modelovou daňovou konvenci OECD, a to v oblasti mezinárodní výměny informací její čl. 26 a v oblasti mezinároxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxikačních čísel, přístupu správců daně k bankovním informacím, simultánních daňových kontrol, standardizovaných formátů pro automatickou výměnu ixxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxciální dopady a dopady na životní prostředí
Jedním z cílů nové právní úpravy je zavedení transparentnější správy daní a co nejširší eliminace výkladoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xorších případech i s tím spojené náhrady škody vyplácené ze státního rozpočtu. Tomu odpovídá i skutečnost, že drtivá většina soudních sporů se týká proxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx očekávat zvýšení příjmů plynoucích do veřejných rozpočtů a snížení finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu jako
satisfakce
za škxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxí úpravy je nutné provést adaptaci informačních systémů. Dodatečné náklady přinese i přijetí daňového řádu, přičemž tyto náklady nad rámec běžných výxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxntinuální proces a čím dříve dojde k zakotvení nových procesních pravidel, tím méně změn bude nutné provést, a bude tak ovlivněn pravidelný a navazujícx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávců daní.
Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí v České republice, naopak by měla znamenat vyšší právní jxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xovněž se nepředpokládají negativní sociální dopady. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů nové kodifikace má být širší míra zapojení elektronické komunikxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx správě daní zahrnující úpravu postupu správců daně a úpravu práv a povinností daňových subjektů a třetích osob vznikajících v souvislosti se správou dxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxlek v jednotlivých hmotně-právních daňových zákonech z důvodů odlišností jednotlivých daní. Jedná se zejména o důsledky porušení platební povinnosxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx vymezuje správu daní ve všech svých ustanoveních a jedná se tedy o postup (činnost) normovaný daňovými zákony, který zahrnuje interakci mez správcem dxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxní) je správné zjištění a stanovení daně (v rovině nalézací), ale také zajištění její úhrady (v rovině platební). V tomto ohledu cíl správy daní navazujx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxe tedy o zajištění účasti jednotlivce (daňového subjektu) na nákladech nutných k účinnému fungování státního aparátu a zajištění veřejných služeb. Jxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a musí vycházet ze správné aplikace zásad správy daní a zásad řízení. Jen při dodržení těchto podmínek naplňuje realizace cíle berní správy veřejný zájxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nýbrž správné zjištění a stanovení daně, jakož i zajištění její úhrady.
Samotná činnost správce daně spočívá zejména ve vedení jednotlivých řízeníx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxavených navrhovaným zákonem jako jsou např. místní šetření či daňová kontrola. Správa daní je však výsledkem spolupůsobení i dalších osob, zejména daxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxno). Je třeba zdůraznit, že nedílnou součástí správy daně je i mezinárodní spolupráce daňových správ na základě mezinárodních ujednání a zvláštních zxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xři stanovení daňové povinnosti se správcem daně zejména tím, že správně tvrdí výši daně, kterou je zároveň povinen uhradit. Správce daně pak podrobí toxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx aby výsledná daň odpovídala daňové povinnosti dané zákonem.
Pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování návrh využívá zkráceného pojmu “xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí těchto legislativních zkratek je zvýšení přehlednosti textu a jeho zkrácení.
§ 2
Jedním ze základních pojmů navrženého zákona xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé druhy peněžitých plnění, je nutné pod pojem daň podřadit jednak daň v tradičním slova smyslu (tzn. daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, dxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxchž správa se podle zmocnění zvláštního zákona má řídit podle obecného daňového procesu. Z poplatků jsou zde podřazeny zejména poplatky správní, soudxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxk podle prof. JUDr. Viléma Funka (Naše berní právo, Praha 1936), tj. “poplatky jsou dávky, které vybírají se u příležitosti, kde vyvolává se osobou soukxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxá již pouze jako daně, musí být zároveň příjmem veřejného rozpočtu, kterým se rozumí státní rozpočet, státní finanční aktiva, rezervní fond organizačxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčuje i clo, které je příjmem rozpočtu Evropské unie (čl. 269 Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2000 o systému vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxho rozpočtu jen neplynou, ale naopak někdy je výsledkem daňového řízení nárok na výdaj z příjmové části veřejného rozpočtu (zejména v případě nadměrnýxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právní předpisy z oboru rozpočtového práva, tj. pojem vratka.
Pod pojem daň jsou pro potřeby daňového řádu zařazeny daně ve všech možných formách předxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xle může být i vratkou veřejného rozpočtu (daňový odpočet) či jiným nárokem (daňová ztráta,
bonus
aj.). Označení daňový odpočet a daňová ztráta jsou v nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxčet, vlastní daňová povinnost atp. v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, či vrácení daně podle zákona č. 353/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxávu není výslovně stanoven odchylný režim a nebo konkrétní ustanovení není svoji podstatou pro správu příslušenství obsolentní. Postup při správě přxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx x xxok, na který má nárok správce daně, tak i o úrok, na který může vzniknout nárok daňovému subjektu.
§ 3
Toto ustanovení stanoví, že daňová povinnost vzxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxrávní úpravy, kdy ne všechny daňové zákony vymezují předmět daně jako určitou skutečnost (příjem, převod, spotřeba atd.). V případě daně z nemovitostx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxrávy daní vzniká daňovým subjektům řada povinností, přičemž nejfrekventovanější z těchto povinností je právě daňová povinnost tvořená souborem povxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxení, nebo za zákonem daných podmínek uplatnit nárok vůči veřejnému rozpočtu. Jinak řečeno, jde o právo a povinnost zjistit základ daně, daň, nárok nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxého subjektu (rozhodnutí o žádosti o registraci k dani z přidané hodnoty atd.), nebo jsou nezbytné pro efektivní správu daní (povinnost registrace, zaxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxm daňová povinnost zaměňují a ještě používají ve smyslu daň, a to bez úmyslu měnit význam dosavadní terminologie.
§ 4
V tomto ustanovení je deklarovxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxáštní zákon neobsahuje vlastní právní úpravu pro správu daní, která je odlišná od právní úpravy obsažené v daňovém řádu. Je tak jednoznačně stanoveno oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxe veškeré právní normy upravující problematiku peněžitých plnění vymezených v § 2.
1.2. Základní zásady správy daní
V průběhu správy daní se uplatňuxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vědomě opouští stávající model zásad daňového řízení. Zásady, jako základní interpretační pravidla, jsou důležitým prostředkem ke správné interprxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxření výčtu jednotlivých zásad tak, aby v úvodních ustanoveních zákona byly v širší míře deklarována principy, které je třeba při správě daní dodržovat x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx obsažené v návrhu daňového řádu vycházejí i z komparace s textem správního řádu, který obsahuje zásady činnosti správních orgánů. Zásady správy daní dxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxdpisy veřejného práva (nejde přitom jen o zásady správního práva procesního, ale též o zásady občanského či trestního práva procesního). Spolu s těmitx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxržený text obsahuje i zásady typické pro daňové právo (např. zásada neveřejnosti, ochrany mlčenlivosti atd.), nikoliv pro právo správní.
§ 5
Zásaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xistiny. Práva a povinnosti nejsou daňovým subjektům ukládána jen zákony, ale mohou jim též vyplývat z mezinárodní smlouvy, která se stala součástí práxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, které přímo dopadají na daňové subjekty. Takovým případem i je i Celní
kodex
EU. V obecné rovině pak tyto prameny práva zastřešuje pojem prxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxzu zmocnit orgán veřejné moci k libovůli, když stanoví, že správce daně může v rámci své činnosti činit pouze to, co mu zákon výslovně dovoluje nebo umožňxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxionality) při ukládání a vyžadování povinností správcem daně, která ovšem nemůže jít proti základnímu cíli správy daní (§ 1 odst. 2). Současně se zde přxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxní) v platné právní úpravě používán nejednotně. Je tedy jednoznačně deklarováno jeho použití pouze na subjekty správy daní odlišné od správce daně a úřxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x
xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rovnost osob zúčastněných na správě daní.
Pro správu daní je typická spolupráce daňových subjektů a správce daně, jejíž základ tvoří zásada součinnoxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xoučinnost je právem i povinností osob zúčastněných na správě daní, přičemž tato může být i vynucována (např. pořádková pokuta).
V odstavci 3 je zakotvxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxtnosti opatřit rozhodnutí příslušným poučením o možnosti (či nemožnosti) uplatnit opravný prostředek, existenci odkladného účinku apod. Smyslem txxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxřícnosti a slušnosti, která by měla provázet správu daní. Správa daně předpokládá tzv. klientský přístup správce daně i jeho úředních osob vůči zúčastxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xožnosti podání stížnosti proti chování jednotlivých úředních osob (§ 261).
§ 7
Odstavec 1 zakotvuje obecnou zásadu rychlosti řízení. Povinnost pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného § 38.
Odstavec 2 zakotvuje zásadu hospodárnosti a procesní ekonomie, která opravňuje za stanovených podmínek správce daně k provedení xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxtrole ohledně povinností za několik zdaňovacích období nebo při společném vymáhání nedoplatků, které jsou předmětem různých daňových řízení.
§ 8
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxují a které další je třeba použít, aby byl co nejvíce prokázán skutkový stav. Při hodnocení důkazů vzešlých z procesu dokazování xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx věrohodnosti. Hodnocení důkazů by mělo probíhat podle volného uvážení správce daně.
Odstavec 2 stanoví správci daně dbát na to, aby bylo rozhodováno xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní i v rámci sjednocování judikatury v důsledku činnosti Nejvyššího správního soudu.
Odstavec 3 zakotvuje zásadu materiální pravdy v daňovém procesx xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvem formálně právním (tzv. disimulaci), pokud je tato okolnost rozhodná pro správu daní. Důkazní břemeno k uplatnění této zásady nese správce daně. Roxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdné pro správu daní. Předpokládá se, že ekonomicky odůvodněné chování, ze kterého vyplývají jednotlivé skutečnosti a právní úkony, je definováno v jexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xpravě, kterou odstavec obsahuje, a to je povinnost osob zúčastněných na správě daní a úředních osob zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti sx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx subjektu, které mu ukládá povinnost seznámit správce daně se vším, co může ovlivnit výši daně. Má-li daňový subjekt na rozdíl od obviněného v trestním pxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxžity k jiným účelům. Jedná se tedy o prostředek právní ochrany daňových subjektů proti zneužití poskytnutých informací nepovolanými osobami. Obdobnxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxrmacích získaných od zahraniční berní správy na stejné úrovni, jakou jsou chráněny v zemi původu.
V odstavci 2 se stanoví zásada oficiality, podle ktexx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxěny řádně. Dále se pro činnost správce daně uplatní zásada vyhledávací, tzn. nutnost soustavně sledovat a zjišťovat možnost splnění zákonných podmínxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxce daně povinen činit nezbytné úkony ve správě daní. K dosažení těchto zásad je nutná zásada spolupráce, která z hlediska správy daní spočívá v součinnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí správce daně ke shromažďování údajů používaných při správě daní, neboť vzhledem k různorodosti daňových povinností a obecnosti procesu nelze v zákoxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xěchto informací při správě daní, a to jen v nezbytném rozsahu. Odkaz ozřejmuje vztah mezi zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně něktexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxa správy daní vymezuje obdobně jako dosud, dva základní okruhy subjektů, které participují na správném zjištění, stanovení a úhradě daňových příjmů vxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx druhé to jsou osoby, které se ze zákona nebo z pokynu správce daně na zajištění cíle správy daní podílejí. Oběma okruhům osob pak zákon vymezuje konkrétnx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxj zvláštní zákon v příslušném rozsahu zmocňuje k výkonu správy daní. Postavení správce daně tak mohou mít vedle standardních orgánů jako jsou územní fixxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxujícího správu daní. Nemusí se přitom jednat výlučně o orgány správní (např. soudy v rámci agendy soudních poplatků a tzv. justičních pohledávek v rámcx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xutnost tohoto vymezení vyplývá ze skutečnosti, že v platném správním řádu je tento pojem vymezen toliko jako legislativní zkratka pro účely daného zákxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxý význam by bylo v rozporu s principem jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu.
Výjimku ve vrchnostenském postavení správce daně tvoří případxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní způsobilost. V odstavci 3 je proto zakotvena aktivní i pasivní legitimace správce daně k podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení a k úxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxel, je insolvenční řízení.
§ 11
Pravomoc správce daně
Návrh vychází ze skutečnosti, že orgán veřejné moci není nadán subjektivními právy a povinnxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxce daně. Je tak promítnuta zásada zákonnosti, podle níž lze veřejnou moc uplatňovat pouze v zákonem vymezených případech a zákonným způsobem. Jednotlxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxm účelem (cílem) správy daní vedl registry či evidence daňových subjektů a jejich povinností. Ačkoli to návrh explicitně nepředvídá, předpokládá se pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řádu, nahrazuje dnes používaný pojem pracovník správce daně pojmem úřední osoba. Prostřednictvím úředních osob pak správce daně vykonává svou pravoxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxřena přímo zákonem nebo na základě zmocnění daného zákonem a která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxem předepsána povinnost prokazovat se služebním průkazem a kdy nikoliv. Je tak reflektována skutečnost, že správcem daně nejsou pouze územní finančnx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxela tak, aby bylo možné v rámci kontroly i pro případné vyvození odpovědnosti tuto osobu identifikovat. Osobě zúčastněné na správě daní je pak umožněnox xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxlatnění stížnosti proti chování jednotlivých úředních osob (§ 261).
Místní příslušnost (§ 13 až § 15)
Vedle věcné příslušnosti, která se odvíjí od přxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe daně a místem pobytu fyzických osob, resp. sídlem právnických osob, jsou-li tyto osoby daňovými subjekty. V odůvodněných případech hospodárnosti sxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxového subjektu. Obecně jako dosud návrh stanoví, že správce daně obvykle provádí úkony při správě daní v obvodu své místní působnosti. Návrh pak výslovxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxifikována v kompetenčních zákonech jednotlivých správců daní. Např. nelze-li podle obecných pravidel obsažených v tomto ustanovení určit místní přxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí příslušnost ke správě takových daní Finančnímu úřadu pro Prahu 1.
§ 13
Odstavec 1 stanoví základní kritérium pro určení místní příslušnosti, ktexxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xR, jednak místo hlášeného místa pobytu cizince, a pokud takto místo pobytu nelze určit, pak je to místo, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. Pojem mísxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxdala na všechny kategorie fyzických osob. Pod pojem sídlo právnické osoby je zahrnuta adresa, pod kterou je tato právnická osoba zapsaná v příslušném vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxzovny, organizační složky státu, vysoké školy, Česká televize a Český rozhlas), jde o adresu, na které právnická osoba skutečně sídlí a kterou je tato oxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxecifické postavení správy daní a jejího cíle. Pro funkční, hospodárné a efektivní fungování správy daní není vhodné, aby mohlo docházet k šikanózním zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xrávnické osoby. Efektivnější je jistota údaje zapsaného v rejstříku, jehož změnu nelze provádět tak, aby mohlo docházet k případnému zdržování a zdraxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx stále místně příslušný k původnímu správci daně. Případnému zvýšení nákladů na komunikaci s tímto správcem daně, které mohou vzniknout v důsledku větxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xmyslu § 45 odst. 2.
Místně příslušným správcem daně pro správu daně z nemovitostí je podle odstavce 2 správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xoplatky. Příslušným k jejich správě je ten orgán veřejné moci, který zpoplatněný úkon provádí.
§ 14
Odstavec 1 stanoví, který správce daně je místnx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxil řízení jako první, a to za podmínky, že se příslušní správci daně nedohodnou jinak.
Odstavec 2 stanoví postup řešení sporů o místní příslušnost, ktexx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xprávci daně je zde umožněno získat ucelený pohled na daňové subjekty, jejichž daňovou povinnost spravuje. K tomuto účelu může provést potřebný úkon i mxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xy mohlo vést ke zmaření účelu úkonu v důsledku prodlení.
§ 16
Změna místní příslušnosti
Toto ustanovení stanoví postup pro případ, že se změní místxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní správce daně bez zbytečných průtahů a v co nejkratším čase. Do doby postoupení vykonává dosavadní správce daně příslušnou agendu dál tak, aby byl zajxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x. Dalším speciálním případem odlišného posouzení okamžiku, kdy přechází oprávnění ke správě daní na nově příslušného správce daně, obsahují ustanovxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx xx
x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxuvisejících úkonů (tj. postupu) či provedení dílčího řízení (např. provedení
exekuce
nebo její části). Dožádání je instrument, který je uplatnitelxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xány důvody zejména při naplnění zásad efektivity, hospodárnosti a rychlosti správy daní. Jako problematické se může jevit, jaký časový prostor má dožxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxě pokud dožádání podle své povahy vyžaduje reakci v určité době, dožádaný orgán by měl toto respektovat. O případných sporech vzniklých při dožádání roxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxuje možnost přenesení místní příslušnosti ke správě daní na jiného věcně příslušného správce daně. K jeho využití může dojít na žádost daňového subjekxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxhdy, shledá-li důvody takového návrhu účelnými z hlediska naplnění základních zásad správy daní, zejména z pohledu odbornosti, hospodárnosti a šetřxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxje jeho vztahy s místně příslušným správcem daně. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti znamená výrazný zásah do práv a povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvidel daných zákonem pro stanovení místní příslušnosti, a proto, dojde-li ke změně zákonných podmínek, je nutno v souladu s odstavcem 2 znovu prověřitx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxí delegaci zrušit či potvrdit, popřípadě provést delegaci na jiného správce daně, zejména pokud zjistí, že nastaly nové podmínky, které nebyly při půvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxuje nadřízenému správci daně převzít (vztáhnout si na sebe - atrahovat) vyřízení věci a rozhodnout v postavení správce daně nižšího stupně. Zásada dvoxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxající v tom, že rozhodne orgán nadřízený tomu, kdo rozhodoval v prvním stupni.
Odstavec 1 obsahuje
taxativní
výčet důvodů, pro které může k atrakci doxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xednat o nejblíže nadřízeného) je tak umožněno věc převzít z důvodu potřeby mimořádných odborných znalostí, dále pak v případě nečinnosti podřízeného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx je možný dopad do dalších řízení, zejména v případě, kdy má dojít k posouzení zásadní otázky, která dosud nebyla řešena a jejíž zodpovězení bude mít z hlexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxu věc převezme, znamená zásah do práv a povinností dotčeného daňového subjektu (změna instance na vyšší může znamenat omezení mimořádných či dozorčícx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoby zúčastněné na správě daní ve smyslu § 38.
2.1.2. Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení
Okruh dalších osob, které participují na naplnění cíxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxtníky řízení (ve smyslu jiných procesních předpisů), neboť jejich procesní práva jsou dána i v režimu mimo probíhající řízení, zejména v rámci vyhledáxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odvozováno od existence daňového řízení, nýbrž od existence daňových povinností vyplývajících z hmotně-právní úpravy.
Daňový subjekt (§ 20 a § 21)
x xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xrocesního předpisu je tak podle odstavce 1 za daňový subjekt považována osoba, kterou takto daňový zákon označí, resp. využije ustálené označení poplxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrávci daně daň vybranou od poplatníků). Podmínky, za nichž se konkrétní fyzická nebo právnická osoba stává poplatníkem nebo plátcem daně, tedy daňovýx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtavení spolu s určením, jakým způsobem budou plnit své povinnosti při správě daní. Daňové zákony pak mohou společný pojem “daňový subjekt” používat v pxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx předchůdce se tak stává daňovým subjektem. V případě osob, kterým bylo uloženo peněžité plnění podle správního řádu, které je ve smyslu ustanovení § 2 pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu, resp. poplatníka, a to i bez výslovného označení zákonem (viz k § 161).
Odstavec 2 stanoví, že daňový subjekt, i když přestal splňovat kritéria vymxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxžno o jeho daňové povinnosti vést příslušná řízení.
Odstavec 3 reaguje na skutečnost, že správy daní se mohou namísto daňového subjektu účastnit i osoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxkon a na jeho základě vydané rozhodnutí. Z hlediska daňového procesu je na tuto osobu pohlíženo jako na daňový subjekt, pokud zákon nestanoví zúžení tohxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
x xxxxnovení odstavce 1 se vymezuje pojem plátcovy pokladny a stanoví rozhodné skutečnosti, po jejichž splnění lze organizační jednotku plátce daně považoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx ohledu projev vůle daňového subjektu (plátce daně), kterým je plátcova pokladna zřízena, nejčastěji se jedná o vnitřní organizační normu.
Plátcově xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tak, že plátcova pokladna vykonává při správě daní práva a povinnosti, které má plátce daně, přičemž majetková odpovědnost plátce daně ve vztahu k jehx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx který je hlavním nositelem povinností při správě daní. Dojde-li k vymáhání nedoplatku evidovaného k plátcově pokladně, vymáhání zajistí na základě dxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxa pokladna využívána zejména z důvodu oboustranného zjednodušení komunikace a tím i lepší efektivnosti správy daní, např. při správě povinností plátxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxesní institut, ponechává na příslušném hmotně-právním daňovém zákonu.
§ 22
Třetí osoby
Dalším okruhem osob, které se na řízení mohou podílet, jsxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xotčena v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. Návrh je označuje tradičním názvem třetí osoby, přičemž nutnost odlišit tyto osoby, které jsou v rámci xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxborného konzultanta, znalce, tlumočníka, jakož i další osoby mající povinnost součinnosti při správě daní.
§ 23
Prokázání totožnosti
Osoby zúčxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxkonkretizuje průkaz totožnosti a připouští tak vedle občanského průkazu či cestovního pasu i jiné průkazné doklady jako např. řidičský průkaz.
Odstxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu, kterým je třeba rozumět především Policii ČR nebo Celní správu ČR.
§ 24
Procesní způsobilost
Odstavec 1 upravuje způsobilost fyzických osob k jxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxlost k právním úkonům (viz ustanovení § 8 až 10 občanského zákoníku). Pojem jednání zahrnuje nejen ústní interakci s pracovníky správce daně, ale též mxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxí vymezení jednání jménem právnické osoby obvyklé v jiných procesních řádech. Primární úlohu zde sehrává statutární orgán, přičemž je pamatováno i na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxuje tu skutečnost, že jménem právnické osoby jedná převážně odborník, kterého právnická osoba (tj. osoba oprávněná jejím jménem jednat podle odstavcx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxí na základě písemného pověření a v jeho rozsahu. Toto pověření může vyplývat i z vnitřních předpisů xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxnosti zajišťuje vnitřní provoz právnické osoby (např. externí účetní). Od tohoto způsobu jednání jménem právnické osoby, tj. na základě písemného poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxí. V odstavci 4 je proto právnické osobě uložena povinnost určit jednu osobu, která bude v konkrétní daňové věci jednat jejím jménem. Mělo by se tím předexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxou či více osob. Pokud ani na výzvu nedojde k určení příslušné osoby, umožňuje se správci daně tuto osobu z moci úřední ustanovit (§ 26).
Obdobná situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxadována existence plné moci, resp. dohody o plné moci. Příkladem takového jednání je pověření na základě § 15 odst. 1 obchodního zákoníku, kdy podnikaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xstanovení předchozích odstavců týkajících se jednání jménem právnických osob.
Odstavec 6 pro potřeby navrhovaného zákona určuje, že v případě, jesxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxtivitu v pravém slova smyslu, bude s ním procesně jednáno podle pravidel pro správu daní právnických osob. Zatímco v případě organizační složky státu čx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xiné složky, kterým to daňový zákon umožňuje (např. stálá provozovna, s jistými výjimkami i plátcova pokladna).
§ 25
Zástupce
V odstavci 1 je obsažxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxčení zástupce, jehož postavení vzniklo z titulu udělené plné moci, je používáno tradiční označení - zmocněnec. Za specifický typ zastoupení je v tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxokury jednal v jejím zastoupení prokurista, a to v rozsahu udělené prokury. Prokurista je osoba, které byla udělena
prokura
podle příslušných ustanoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxista je tak oprávněn jednat ve věcech těch povinností při správě daní, které mají vztah k podnikání, kterého se
prokura
týká. Vychází se z principu, že pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxžnost prokuristy zvolit si dalšího zmocněnce či možnost zastupovat u jednoho správce daně více osob), jde tedy o zastoupení
sui generis
. Existenci proxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxba prokázáním své totožnosti potvrdí své oprávnění.
Ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe však striktně vázán na případy, kdy je osobní účast zastoupeného nezbytná a účelná. Z povahy věci vyplývá, že k této situaci dojde nejčastěji v případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxal. O takových úkonech správce daně směrem k daňovému subjektu, který je zastoupen, musí neprodleně vyrozumět zástupce daňového subjektu.
§ 26
Usxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xude možné pouze při naplnění některého z taxativně vymezených důvodů, např. v případě, kdy nedošlo k ustavení opatrovníka (tedy zákonného zástupce) sxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxazatelná.
Ustanovení zástupce je podle odstavce 2 možné pouze tehdy, pokud se zastupováním existuje předchozí souhlas. Nově je v návrhu upravena sitxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxdců tak, aby byla zajištěna garance profesionality. Současně přijímaná změna zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxí tarifu advokátů, což je druhá největší skupina zmocněnců v daňovém řízení.
Odstavec 3 stanoví základní podmínku, která musí být při ustanovení zástxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xejsou v rozporu se zájmy zastoupeného.
V odstavci 4 je upraven zánik zastoupení v případě, že zástupce je nezpůsobilý k právním úkonům, resp. k výkonu zxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupcem by mělo být opatřením na přechodnou dobu a výlučně jen pro účely a potřeby správy daní. V odstavci 5 je proto upravena možnost pro ustanoveného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxá jako závažné. Zrušit zastoupení může správce daně i z moci úřední. Ke zrušení zastoupení správce daně přistoupí i v případech, kdy je soudem ustanoven xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxné odvolání, na rozdíl od rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno návrhu na zrušení zastoupení. Po dobu odvolacího řízení je proto nutné k dotyčnému přistuxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx x x xxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zúčastněných na správě daní, popřípadě jejich zákonného či rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím správce daně ustanoveného zástupce. Jde o jejich možnxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xe stanoveno, že účinky plné moci vůči danému správci daně nastanou v momentě, kdy se s ní správce daně má možnost seznámit (plná moc je vůči němu uplatněnaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxči zmocněnci (§ 41). Z povahy věci pak vyplývá, že podmínka
akceptace
ze strany zmocněnce není nutná při odvolání plné moci.
Odstavec 3 stanoví, že plnx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxsti vůči novému správci daně, jakož i vůči správci daně, který provádí dožádané úkony. Stejně tak je účinná vůči správcům daně, kteří vedou dané řízení, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxní před správcem daně prvního stupně, bylo by zapotřebí toto explicitně vyjádřit v udělené plné moci.
§ 28
Odstavec 1 vychází z toho, že zmocněnec je xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxohlo dojít k nejasnostem. Zmocnění proto může být uděleno ke konkrétnímu úkonu, více úkonům, pro určité řízení (ať už dílčí - jako je např. odvolací řízexxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxce řízení předem určených či neurčených. Lze učinit i zmocnění generální (neomezené), které zmocněnci umožní činit za daňový subjekt všechny potřebnx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjev vůle zmocnitele) a plná moc splňuje podmínky kladené na její účinné uplatnění, vyzve správce daně podle odstavce 2 zmocnitele, aby tyto vady ve stanxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxak mohou nastat až po odstranění vytýkaných vad a nejasností. Návrh tak opouští stávající konstrukci, podle níž nejasně vymezený rozsah zmocnění zaklxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxe odstavce 3 pouze tehdy, pokud dosud platná plná moc řádně zanikla, tzn. v souladu s § 33b občanského zákoníku, neboť tento zánik nenastává automatickx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, ke zmocnění zástupce pro dorxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxít případnému ztěžování průběhu správy daní tím, že si daná osoba zvolí zmocněnce, kterému lze obtížně doručovat, aby tak mařila proces doručování a zvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxní odporuje. V takovém případě je pro správce daně účinné jednání zmocnitele, tj. originární projev jeho vůle.
§ 29
Omezení zmocnění
Návrh upravuxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxuze jeden zmocněnec tak, aby nemohlo dojít ke kolizi mezi jednáním více zmocněnců. Změnu oproti současnému pojetí znamená opuštění tradičního omezenx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxcněnci delegovat své zmocnění na další subjekty, pokud se nejedná o substituční zastoupení podle tzv. komorových zákonů daňových poradců a advokátů. xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxtupování odstavec 3 předpokládá možnost rozhodnutím příslušného zástupce k řízení nepřipustit nebo jej z řízení vyloučit. Proti takovému rozhodnutx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí je k němu nutno přistupovat jako k řádnému zástupci pro správu daní.
§ 30
Společné zastupování
Odstavec 1 vymezuje povinnost daňových subjektů, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, který bude se správcem daně o této daňové povinnosti jednat. Pokud tak neučiní ani poté, co byly správcem daně vyzvány, ustanoví společného zástupce sxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkož i zániku či zrušení ustanovení zástupce. Dojde-li k přenesení náhrady nákladů, které správce daně vyplatí ustanovenému zástupci, na daňové subjexxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx informovanosti dotčených osob. Rozhodnutí o ustanovení společného zástupce se tak doručuje pouze dotyčnému společnému zástupci, který má právo podxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxmí (méně formální akt), přičemž možnost daňových subjektů brojit proti ustanovení zástupce pomocí řádného opravného prostředku navrhované ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx až § 29.
§ 31
Odborný konzultant
Oproti stávající úpravě je ke zlepšení postavení daňového subjektu zaveden institut odborného konzultanta jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxa o odborných otázkách. Mělo by jít o specializovaného odborníka, přičemž by dotyčný svou odbornost nemusel zvlášť prokazovat. Důležitou skutečnostx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx x xxxx xxxx
xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zástupci pro konzultaci otázek, k nimž nemá dotyčný potřebné znalosti. Do vztahu mezi daňovým subjektem a odborným konzultantem správce daně nikterax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxi. Skutečnost, že je ta která osoba povolána daňovým subjektem jako odborný konzultant, není na překážku tomu, aby dotyčný byl vyslechnut jako svědek, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho zástupce mohou přizvat, musí však být respektován princip zákazu zneužití práva (účelové povolání většího množství konzultantů) i základní proxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx jednání, má správce daně podle odstavce 2 možnost konzultanta vyloučit, a to v případě, že nelze dosáhnout nápravy prostřednictvím udělené pořádkové xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxincip na odbornou resp. právní pomoc, neboť ta se realizuje jinými instituty odlišnými od institutu odborného konzultanta.
2.2. Lhůty
Návrh upravxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdloužení lhůty, popřípadě o navrácení v předešlý stav. Dále zde je obsažena i ochrana daňového subjektu proti nečinnosti správce daně. Navrhovaná úprxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx lhůta, která je stanovena v některém z obecně závazných právních předpisů. Pokud tomu tak není, stanoví správce daně na základě odstavce 1 v rámci své dixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxní na právní následky nedodržení takto stanovené lhůty.
Důležitá je zde i úprava minimální délky lhůty obsažená v odstavci 2, kterou je povinen správcx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xeden den lze stanovit osobě zúčastněné pouze s jejím souhlasem, přičemž využití těchto lhůt bude z povahy věci spíše výjimečnou záležitostí. Od formálxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxjícího jednání svými pokyny organizuje chování určitých osob apod.
V případě, že správce daně váže splnění určité povinnosti ukládané rozhodnutím nx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxce 2 měla být stanovena pouze výjimečně, musí být délka této lhůty náležitě odůvodněna, a to i v případech, že rozhodnutí se jinak neodůvodňuje.
§ 33
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xymezuje počátek běhu lhůty stanovené podle dní a odstavec 3 vymezuje počítání běhů lhůt kratších než jeden den. Návrh sice nepředpokládá běžné využití xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxc běhu lhůt, a to v tom případě, kdy poslední den lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek (jedná se o svátek uznaný státem zákonem, ať již jde o svátek stxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxůtu kratší než jeden den.
§ 34
Běh lhůty pro správce daně
V tomto ustanovení je stanoveno obecné pravidlo, které se uplatní v případě, že je správci dxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxe označováno jako výzva) v případě, že počátek běhu lhůty pro správce daně je závislý na okamžiku podání daňovým subjektem. Typickým případem xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xhůta začne od okamžiku odstranění této překážky dále běžet v délce, která zbývala do jejího uplynutí v okamžiku zastavení jejího běhu.
§ 35
Zachováxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxním řádu vyžaduje, aby pro zachování lhůty byl úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně, nebo podána poštovní zásilka provozovateli poštoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xodání odesláním datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxktronickém podpisu) umožňuje při komunikaci v rámci veřejné správy využívat pouze tento typ elektronického podpisu, který se zkráceně nazývá “uznávxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxna.
Zachování lhůty v případě podání jinému věcně příslušnému správci daně bude podle odstavce 2 možné, tzn. podatel je liberován z omylu při určení míxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxně je věcně i místně příslušný v dané věci. Mělo by tak dojít k eliminaci podání činěných záměrně vůči věcně nepříslušným správcům daně.
Ustanovení odsxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxního prostředku o doručení. Domněnku lze vyvrátit, pokud se prokáže, že lhůta nebyla zachována.
§ 36
Prodloužení lhůty
V ustanovení odstavce 1 je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxloužení.
Správci daně se v odstavci 2 stanoví povinnost automaticky povolit prodloužení jím stanovené lhůty na základě první žádosti, a to za splnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxty, která je předmětem žádosti o prodloužení. Pokud však žadatel žádá o kratší lhůtu, je správce daně žádostí vázán.
V ustanovení odstavce 3, jak pro lhxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxučení) před uplynutím termínu, do kterého je prodloužení lhůty žádáno, má se za to, že prodloužení lhůty bylo konkludentně povoleno. Současně se zde stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxítavé rozhodnutí i rozhodnutí, kterým se povoluje prodloužení, avšak v dálce nižší, než bylo žádáno), po uplynutí původní lhůty, dojde k jejímu uplynuxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, a v důvodných případech prodloužit lhůtu až na deset měsíců, pokud předmět daně tvoří i příjmy zx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xhůty jsou zejména lhůty pro uplatnění opravných prostředků, ale rovněž lhůta pro stanovení daně (§ 148) a lhůta pro placení daně (§ 160).
V odstavci 6 je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxt v rámci dozorčích prostředků.
§ 37
Navrácení lhůty v předešlý stav
Podle odstavce 1 může osoba zúčastněná na správě daní požádat správce daně o naxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jejího běhu a stanovení nového dne skončení běhu lhůty. Instrument navrácení v předešlý stav se tak z povahy věci vztahuje toliko na lhůty určené osobám xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxy správce daně dojít k navrácení lhůty v předešlý stav. Touto podmínkou je obdobně jako u prodloužení lhůty naplnění kritéria závažného důvodu. Z povahx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrh neobsahuje, neboť obecná právní norma nemůže předvídat všechny životní situace, které mohou v této souvislosti nastat. Hlavním kritériem pro posuxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxstrument navrácení lhůty v předešlý stav by měl mít charakter výjimečného nástroje, kterým lze zmírnit dopady některých závažných životních situacíx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zajímat až poté, co jsou v prodlení, resp. po prekluzi příslušného práva.
Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav je podle odstavce 3 nutné podat v subjxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxk, aby případná
restituce
(zejména u lhůt pro podání opravných prostředků) neznamenala kolizi s lhůtou, ve které je možné měnit výši daně.
Podmínky pxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx daně (§ 148) nebo lhůtu pro placení daně (§ 160), popřípadě o lhůtu pro podání řádného či dodatečného daňového tvrzení. Jako význačná změna ve prospěch dxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxzívní lhůty procesního charakteru - zejména lhůtu pro podání odvolání atd. Aby při navrácení lhůty pro odvolání (např. až po jednom roce) nedošlo k situxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxnovení daně.
V odstavci 5 je stanoveno, že rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav nemusí být odůvodněno v případě, že žádosti je plně vyhověno. Opxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxavec 1 upravuje oprávnění osoby zúčastněné na správě daní při porušení zásady postupovat v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1) domoci se nápravy xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxba zúčastněná na správě daní tohoto oprávnění domáhat.
Posílením možnosti pro uplatnění tohoto ochranného prostředku je v odstavci 2 zkrácení obecnx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxíční lhůta se uplatní subsidiárně v případech, že nejsou splněna předchozí kritéria stanovená odstavcem 1 pro možnost brojit proti nečinnosti správcx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxadě upozornění je nadřízený správce daně v rámci své řídící pravomoci povinen podnět prověřit, nařídit podřízenému orgánu, aby porušení zásady neproxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx
xtrakce
(§ 19) s tím, že nově stanoví nadřízenému správci daně pevnou lhůtu pro prověření podnětu. Tato navrhovaná úprava klade důraz na racionální a efxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xom, jak bylo s podnětem naloženo, tedy i v případě, že je přijat kladně a ve věci bude činěna náprava. Zákon nestanoví konkrétní formu vyrozumění a není prxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxčinnosti domáhá.
Ustanovení odstavce 4 upravuje postup nadřízeného správce daně poté, co shledá podání, ve kterém osoba zúčastněná na správě daní upxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xyrozumí o tom podatele. Pokud podatel brojí svým podnětem proti nečinnosti s poukazem na to, že se domnívá, že již byly soustředěny všechny podklady potxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxétní výčet jednotlivých podkladů.
2.3. Doručování
Pro oblast doručování návrh počítá s budoucí unifikací tohoto komunikačního toku pro oblast vexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, připraveného v rámci projektu e-governmentu, s cílem sjednotit tuto oblast pro všechny orgány veřejné moci včetně soudů. Přestože myšlenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xtandardy obvyklé pro oblast doručování podle jiných právních předpisů s tím, že zachovává specifika správy daní (např. doručování hromadným předpisxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx přednostně je třeba písemnosti doručovat při jednání nebo elektronickou formou. Ostatní způsoby využívající provozovatele poštovních služeb či vlxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předpokládaného zvýšení elektronické komunikace povede i ke zrychlení a vyšší efektivitě práce na úřadech. Využití nové úpravy doručování rovněž přxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xmožňující adresátům žádat správce daně o vyslovení neúčinnosti doručení v případech, kdy doloží existenci závažných důvodů, pro které nemohla být doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhu přicházející formy doručování písemností při správě daní. Volba příslušné formy doručení je odvislá od obsahu a povahy písemnosti, od technické vyxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxdnostňováno doručování osobou správce daně při ústním jednání a doručování elektronickou formou, jakožto primární způsoby doručování. Sekundárně xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xtj. vlastních pracovníků správce daně k tomu určených) nebo jiných orgánů, kterým zákon doručování písemností ukládá, a to ve zvláštních, v úvahu přicxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxlší).
Odstavec 3 stanoví nutnost zajistit úpravu vztahu mezi právními povinnostmi vyplývajícími správci daně z ustanovení navrhovaného zákona o doxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je v souladu s požadavky navrhovaného zákona, a tuto skutečnost promítnout v uzavřené poštovní smlouvě. Obdobné ustanovení lze nalézt i v jiných procexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx finančně i časově náročnější způsob doručování, ale z hlediska průkaznosti předání důležitých písemností nejspolehlivější. Povinnost využít tohoxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxování rozhodnutí. V ostatních případech bude na posouzení správce daně, zda zvolí “prosté doručení do schránky”, nebo doručení proti potvrzení, či zdx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx doručenku do vlastních rukou.
§ 41
Doručování zástupci
Pokud má ten, jehož se písemnost týká, zástupce (§ 25), doručují se v rozsahu zastoupení píxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxuze na doručování písemností správcem daně. Současně se zde upravuje i povinnost správce daně doručit zástupci i písemnost, kterou vyzývá zastupovanxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxučení, které nastalo později.
2.3.2. Elektronické doručování
§ 42
Doručování prostřednictvím datové schránky
Správa daní přebírá elektronixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxe daňového subjektu a prokázání doručení xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx tohoto zvláštního zákona se uplatní obecná ustanovení daňového řádu, jako např. pravidlo o přednostním doručování zástupci (§ 41) či ustanovení o neúxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvím zásilky se vztahují především na případy, kdy je doručováno pomocí provozovatele poštovních služeb (tedy poštovní zásilky). Písemnosti budou x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xohoto způsobu doručování ve vztahu k elektronickému doručování prostřednictvím datové schránky se předpokládá využití této formy komunikace v přípxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxsobu komunikace.
§ 43
Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky
Přestože bude adresa příjemce písemnosti znít na místo trvalého poxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsemnosti (tj. osobě, které se písemnost týká, nebo jejímu zástupci), kdekoliv bude zastižen, a to i mimo místo označené adresou, na kterou je doručovánxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxci 2 opravňuje správce daně i další subjekty pověřené doručováním zjišťovat totožnost osoby, které písemnost předává a požadovat další údaje nezbytnx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxti se fyzické osobě doručují na adresu jejího místa pobytu. Pokud se jedná o fyzické osoby, kterým vzniká registrační povinnost podle tohoto zákona, jsxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxí povinnosti o jejich změně.
Odstavec 2 stanoví výjimku z pravidla, že fyzickým osobám se doručuje na adresu místa jejich pobytu. V případě, že daná písxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxecifických profesí, je to na adresu sídla (např. advokáti či daňoví poradci). Samotný proces doručování se přiměřeně řídí ustanoveními o doručování pxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvce daně o doručování písemností na jakoukoliv jinou adresu v České republice. Správce daně pak v rámci daného způsobu doručování musí tuto adresu respxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxní do vlastních rukou. Není-li adresát písemnosti na adrese doručování zastižen, předmětná písemnost se uloží u doručovatele (§ 46) a adresátovi se taxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxe 15 dní. Po tuto dobu se očekává, že bude písemnost adresátem u doručujícího orgánu vyzvednuta.
Odstavec 5 obdobným způsobem upravuje doručení písemxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxho převzetí i jinou vhodnou osobou, tj. odlišnou od adresáta, pokud se v místě doručování zdržuje a současně vyjádří svůj souhlas s předáním písemnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxky.
§ 45
Doručování právnickým osobám
V odstavci 1 se stanoví, že právnické osobě se doručuje na adresu jejího sídla. Pokud má zahraniční osoba, ať xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxční složce.
Odstavec 2 opravňuje právnickou osobu požádat správce daně o doručování na jinou adresu odlišnou od adresy jejího sídla zapsané v obchodnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnost správce daně před doručováním ověří.
Odstavec 3 vymezuje okruh osob, které jsou oprávněny písemnost přejímat za adresáta při určitém způsobu doxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xe o jiný způsob doručování, je vymezen širší okruh osob, kterým lze písemnost předat.
Podle odstavce 4 se písemnost, která není převzata příslušnou osxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx schránky právnické osoby za podmínek podle § 47 odst. 4, písemnost doručit též fyzické osobě, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby (tj. přexxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxsát byl i v případě
fikce
doručení seznámen s obsahem písemnosti.
Odstavec 5 stanoví přiměřené použití pravidel pro doručování právnickým osobám v pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxáním v případě, že adresát nebyl v místě doručení, nebo jiném místě zastižen, povinna uložit písemnost na příslušném místě. Tímto místem bude podle povxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxi dožádán jiný správce daně, ukládá ji u sebe do uplynutí úložné doby tento správce daně. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních sluxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxžení písemnosti informovat prostřednictvím upozornění, které osoba pověřená doručováním vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo. V tomtx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxalizováno i bez předchozího pokusu o doručení, tj. včetně následného upozornění na uložení písemnosti, při akceptaci písemné žádosti adresáta o takoxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xčinky doručení
V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručení adresátovi se tedy považuje okamžik, kdy je zásilka obsahující písemnost prokazatelným způsobem adresátem nebo jinou oprávněnou osobou od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxsemnost nevyzvedne ani po předchozím oznámení o uložení písemnosti. V tomto případě se uplatní
fikce
doručení, kdy se má za to, že písemnost byla doručxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxt.
V případech, kdy adresát při fyzickém doručování odepře písemnost převzít, stanoví odstavec 3 fikci doručení přímo ke dni odepření. Jedná se o náslxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx formou.
Pokud je doručovaná písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb, je tento podle odstavce 4 povinen neprodleně uvědomit odesílajícxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxavce 2, jinými slovy, písemnost nebyla v úložní lhůtě adresátem vyzvednuta. Pokud správce daně, o jehož písemnost se jedná, tento postup předem nevyloxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx domovní či obdobná schránka, vhodí doručovatel zásilku obsahující “nepřevzatou” písemnost do této adresátovy schránky, byť by se jednalo o písemnosx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxž již nastaly účinky doručení.
§ 48
Neúčinnost doručení
Ke zmírnění možných negativních dopadů
fikce
doručení, která nastane v případě nevyzvexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxci tak, aby nemohlo k tomuto promeškání dojít (např. při delší dovolené si může zvolit zástupce pro doručování atd.). Nelze se tedy úspěšně domáhat neúčxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxího hlediska dostatečným důvodem pro to, že si adresát osobně (nebo prostřednictvím zástupce) nemohl písemnost vyzvednout. K neúčinnosti doručení mxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx důvody (obdobně jako u instrumentu navrácení v předešlý stav upraveného v § 37, přičemž konkrétní posouzení bude záviset vždy na okolnostech daného přxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčně seznámil. Je zde stanovena zároveň objektivní lhůta v délce 6 měsíců ode dne doručení, jejíž délka zohledňuje právní jistotu obou stran ohledně nasxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxé xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxámení rozhodnutí o neúčinnosti rozhodnutí. Proti zamítnutí žádosti u správce daně prvního stupně půjde brojit odvoláním ve druhém stupni.
2.3.4. Zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě zveřejnění informace o tom, že je po stanovenou dobu (minimálně 15 dní) připravena u správce daně k vyzvednutí. Správce daně doručení veřejnxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxli k vyzvednutí písemnosti po vyvěšení veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce správce daně, jehož písemnost je doručxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm, považuje se den převzetí za den doručení. V případě doručování osobám s neznámým pobytem nebo sídlem nebo hromadným předpisným seznamem, se veřejná xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxěšení nemá vliv na běh lhůty pro vyvěšení (rozhodující je tedy doba vyvěšení na úřední desce příslušného správce daně).
§ 50
Doručování hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjčastěji se tento způsob používá u daní vážících se k nemovitosti. Správce daně musí umožnit přístup k informacím obsaženým v hromadném předpisném sezxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů. Ve vyhlášce i dálkovým přístupem, tedy obdobně, jako správce daně plní svoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxí doručení
§ 51
Odstavce 1 a 2 upravují náležitosti listiny prokazující doručení prostřednictvím zásilky, která je doručována buďto provozovatelxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dodejek (termín dle Poštovních podmínek České pošty) vydávaných podle předpisů upravujících podmínky provozovatelů poštovní licence. Doručenka sx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xaně známo, je doručovatel povinen specifikovat doložení oprávnění k převzetí písemnosti za adresáta. Jedná se většinou o plnou moc pro doručování uloxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxjít i ke ztrátě “listinného důkazu” o řádném doručení, legalizuje odstavec 3 i jiný průkaz doručení, z něhož lze jednoznačně odvodit, že písemnost byla xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxranným potvrzením vlastnoručními podpisy adresáta i úřední osoby v protokolu. Odepření podpisu nemá vliv na účinky doručení.
Odstavec 6 reaguje na mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v postavení svědka má účinky doručení písemnosti indisponovanému adresátovi.
2.4. Ochrana poskytování informací
Povinnost mlčenlivosti (§ 52 ax x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx a konkretizována v rámci ustanovení věnujících se ochraně informací. Na stejném principu obvyklém ve všech vyspělých státech je postavena i současná xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxuje odbornou veřejností i podnikatelskou praxí negativně vnímanou a neadekvátně širokou množinu průlomů do suverenity daňového tajemství.
Obecně xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxu své účasti při správě daní, je nutnost chránit informace, které správce daně získává o daňovém subjektu. Vědomí, že zde existuje povinnost mlčenlivoxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xčkoli daňové zákony daňovým subjektům poměrně jasně ukládají povinnost tvrdit všechny skutečnosti rozhodné pro správné a úplné stanovení jejich daňxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxežitý. Snahou státu by mělo být tuto motivaci co nejvíce rozšiřovat, nikoliv ji zmenšovat. Jedním ze základních motivačních prvků k dobrovolnému plněxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxrnými. Nejdůležitější proto je, aby byla dodržena důvěra daňového subjektu o tom, že jeho soukromé informace, týkající se jeho finančních i osobních zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu (vyššího veřejného zájmu). Jestliže daňový subjekt nemá důvěru ve správce daně, vede to ve svých důsledcích v neochotu poskytovat požadované ixxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xprávě daní. Tato povinnost se týká všeho, co se při správě daní nebo v souvislosti s ní dozvěděla a co se nějakým způsobem týká majetkových, obchodních či xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpadá. Podle nové textace jsou chráněny toliko informace, které vypovídají o poměrech jednotlivých osob, nikoliv vše, co se správce daně dozví při spráxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xýt vyzrazeno cokoli, co by poskytlo konkrétní informace o konkrétní osobě. Pro daňové subjekty je povinnost mlčenlivosti zúžena pouze ve vztahu k infoxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xlčenlivosti neplatí.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxi tohoto úkonu, který bude realizován nejčastěji písemnou či protokolární formou má daňový subjekt povinnost uvést rozsah a účel takového zproštění. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xají oprávnění s těmito informacemi pracovat. Poslední věta odstavce 2 řeší situaci zproštění v případě, že právnická osoba zúčastněná na správě daní zxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxtivním způsobem vymezují množinu informací, které jsou chráněny daňovým tajemstvím. Mezi tyto informace nespadají ty, které jsou veřejně známé, nebx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxž zveřejňování nekonkretizovaných a zobecněných informací, které správci daně získají při správě daní, nelze považovat za porušení povinnosti mlčexxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx odstranění konkrétních údajů musí být provedena dostatečným způsobem, aby nebylo možné ani nepřímo odvodit identitu osoby, o jejichž poměrech daná ixxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je výkon řídící činnosti (např. dohlídka) nadřízeného správce daně, tedy i Ministerstva financí, a to v rozsahu, v jakém vykonává činnost správce daněx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxímána jako postup správce daně, nepřestavuje porušení povinnosti mlčenlivosti, neboť opačný přístup by vyvolal kolizi příslušných ustanovení.
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xstanovení odstavce 1. Tyto průlomy do povinnosti mlčenlivosti musí být výjimečné, přičemž každý takový průlom do povinnosti mlčenlivosti musí být náxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxormací, které je povinován poskytnout správci daně; a na druhé straně ten který zájem subjektu, který chce tyto informace dále využít pro jiné než-li daxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podrobeny pečlivé revizi spočívající v testu jejich nezbytnosti či účelnosti, což má za následek redukci jednotlivých průlomů do daňového tajemstvíx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxřebuje informace o daném daňovém subjektu a nemá v zákoně stanovenu příslušnou výjimku, se může k těmto informacím dostat, pokud k tomu dá daňový subjekx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxu domáhá, měl by toto svolení dát automaticky. Tak by mělo být přistupováno ke všem řízením, kde se účastník, který je zároveň daňovým subjektem, něčeho xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx musí být, že se takto nelze dostat k informacím o jiných daňových subjektech.
Vedle toho mohou nastat případy, kdy určitý orgán má pravomoc prověřovat xx xxxxxxxxxxxx x xx
xx xxxxxxx
x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tomto ustanovení přístup ke všem informacím, které je oprávněn prověřovat podle zvláštní právní úpravy a které zároveň nevypovídají o poměrech jednxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodle níž nemůže být vyzrazeno cokoli, co by poskytlo konkrétní informace o konkrétní osobě.
Speciální skupinu případů tvoří průlom do povinnosti mlčxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxo trestní řízení použít v případech obecně a závažně ohrožujících obyvatelstvo, území, stát a jeho hospodářství, jakož i ohledně případů narušujícícx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neboť ohrožují samotnou podstatu společnosti. Obecně pak platí, že v daňovém řízení stíhá daňový subjekt břemeno tvrzení a důkazní břemeno, tudíž má pxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxsekvence. Daňový subjekt tak správci daně musí na sebe vyzradit i to, co orgánům činným v trestním řízení vyzradit nemusí (právo fyzické osoby na odepřexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxnil není pouze hrozba sankce v podobě kontumačního stanovení daně podle pomůcek, ale také garance mlčenlivosti. Terminologie i pořadí jednotlivých txxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xávažné trestné činy, s nimiž je spojena povinnost je oznámit či překazit, na místě druhém.
V odstavci 3 je v návaznosti na obecné ustanovení § 8 trestníxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí. Tento okruh odpovídá případům vymezeným v předchozím odstavci, tj. případům, kdy veřejný zájem na poskytnutí informací chráněných daňovým tajemsxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx povinnosti (nikoli na vyzvání státního zástupce či soudu) oznamovat daňové trestné činy, které na rozdíl od trestných činů, jejichž nepřekažení či nexxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxskaných správcem daně při správě daní, přičemž rozsah poskytovaných údajů musí být vázán příslušným zákonným zmocněním a musí sledovat jeho účel. Sprxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho, případně nepravidelného, předávání podle písemného ujednání mezi příslušným správcem daně a určitým orgánem veřejné moci. Přesná forma a specifxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v údajích, které již byly předány. O rozsahu a průběhu předávání pořídí správce daně protokol nebo úřední záznam.
x xx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xorušení mlčenlivosti je třeba zkoumat, zda právě toto ustanovení bylo dodrženo a vytvořeny náležité podmínky pro dodržování daňového tajemství.
Odxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxekty, dohlíží dožadující orgán veřejné moci, ke kterému patří (ať už jako zaměstnanci, nebo jinak pověřené osoby).
Rozsah možného porušení povinnosxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxě, která je touto povinností zavázána či osobám jiným. Dále označuje za jednání odporující zákonu i užití takových informací k neprospěchu jiné osoby. xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxž je patrné využití chráněných informací ve svůj prospěch či prospěch jiného.
Ustanovení odstavce 4 vyjadřuje pokračování povinnosti mlčenlivosti x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xředním osobám, a to i do budoucna v rozsahu, kterým tato povinnost zavazuje třetí osoby zúčastněné na správě daní.
§ 56
Informační povinnost správcx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxrých je možno požadovat sepsání úkonu formou ústního podání do protokolu, a o době, v níž je možné, v rozsahu pracovní doby správce daně, osobně předat píxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektronickou podatelnu tak, aby bylo možno činit podání pomocí výpočetní techniky, a to včetně technických podmínek, které musí daňový subjekt provxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxejnit své faxové, popřípadě jiné obdobné spojení. Správce daně je rovněž povinen zveřejnit seznam úředních osob, které jsou oprávněny nahradit svůj vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xčetně způsobu jejich označení.
Formu, prostřednictvím níž má být zveřejnění informací vymezených v předchozím odstavci provedeno, upravuje odstaxxx xx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxnickou vybavenost daného správce daně. Možné jsou i další formy zveřejňování informací jako je např. i poučení veřejnosti prostřednictvím televize, xxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxobnosti, a o jejich změnách. Tyto informace se poskytují obvykle v poučení k jednotlivým tiskopisům pro jednotlivé daně.
Poskytování informací spráxxx xxxx xx xx xx x xxx
x xx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxoho ze základních práv státu, které by nemělo být porušováno, neboť ten, kdo toto právo poruší, poškodí každého. V rámci využívání informací shromažďoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxu s ochranou statistických údajů. Navržené ustanovení je koncipováno tak, že v úvodním odstavci je zakotveno obecné pravidlo, k němuž jsou v dalších odxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxledem na jejich mlčenlivost podle jiného právního předpisu. Rovněž je zde obsaženo případné zúžení co do rozsahu poskytovaných informací tím, že je vyxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní informací, obecnou klauzuli obsaženou v odstavci 1 na poskytnutí informací použít nejde. Muselo by být výslovně stanoveno, za jakých okolností je zxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení § 57 povinnost poskytovat správci daně údaje potřebné pro správu daní na základě vyžádání. Kritériem pro to, které údaje mají být poskytnutxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxrány daně.
Vyžádání podle odstavce 2 může mít různou formu, a to buďto na základě individuální žádosti nebo formou pravidelného, případně nepravidelxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx V praxi je v tomto ohledu obvyklá automatizovaná výměna údajů. Za automatizovanou se považuje taková výměna informací, kdy určité operace s informacexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xximěřenosti, podle níž bude možné údaje vyžadovat pouze v případě, že neexistuje jiná možnost, jak je opatřit. Odstavec 3 tuto zásadu konkretizuje tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxe daně upřednostnil spolupráci s jiným orgánem veřejné moci před kontaktem s fyzickou či právnickou osobou.
§ 59
Toto ustanovení vymezuje okruh suxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx které při svých kontrolních zjištěních naleznou skutečnosti, které mohou ovlivnit vznik nebo zánik daňové povinnosti. Nastavení třicetidenní lhůtx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxednání nápravy (splnění povinnosti vůči správci daně) a až sekundárně, zejména pokud vadný stav trvá, oznámí tuto skutečnost správci daně.
2.5 Dokuxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxních prostředků při dokazování, jejich řádné zadokumentování, včetně jejich přehledné evidence a uchování v daňovém spisu. Existence řádné evidencx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxjící se spisu a jeho součástí, jakož i nahlížení do spisového materiálu uceleně zakotvuje do samostatného bloku.
§ 60
Protokol
Jeden z nejdůležitěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xedná-li se o věcech majících vliv na zjištění daňové povinnosti, či je-li realizován jiný důležitý úkon, který představuje interakci mezi správcem daxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxrovází jednání s konkrétní osobou, resp. přesný záznam tohoto jednání není pro naplnění daného účelu klíčový.
Součástí protokolu může být i správcem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxmu přístup totožný s přístupem k písemné dokumentaci obsažené ve spisu. Na to, že je obrazový či zvukový záznam pořizován, musí být dotčený daňový subjexx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednak charakter klasického rozhodnutí se všemi náležitostmi podle § 102, přičemž jejich stejnopis se příjemci rozhodnutí doručuje (předává) přímo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxho práva či ke splnění konkrétní povinnosti. Pro tato procesní rozhodnutí navržený zákon z důvodu větší efektivity a hospodárnosti vyžaduje méně formxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je správce daně povinen příjemci rozhodnutí předat, přičemž toto předání má validitu oznámení rozhodnutí.
§ 62
Při protokolování se klade důraz nx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx při závěrečném projednání a podpisu, včetně ochrany sepsaného protokolu před odepřením podpisu, není-li toto odepření podpisu kvalifikovaně odůvoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx-li o to, i každá další osoba zúčastněná na protokolovaném jednání. Totožné subjekty mohou správce daně požádat o vydání kopie správcem daně pořízenéhx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxo záznamu.
§ 63
Úřední záznam
Další písemností, do níž správce daně zachycuje určité skutečnosti a poznatky zjištěné při správě daní, je úřední záxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxycení informací a skutečností i z jiných řízení, relevantních ke správě daně určitého daňového subjektu vedeného ve spisu bez spoluúčasti další osobyx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxa, s uvedením časového údaje vyhotovení a odkazem na zdroj informací.
Spis (§ 64 a § 65)
§ 64
Spis je souhrn písemností, které se vztahují k povinnostxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x
xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxní (§ 134), popřípadě jeho dílčí část. Je tak zohledněn kontinuální charakter daňové povinnosti, která se ve většině případů opakuje s příchodem dalšíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxumenty, které budou tvořit spis, proto budou písemnosti obsahující podání, rozhodnutí, protokoly či úřední záznamy.
V odstavci 2 se klade rovnítko mxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxpána pouze jako listina, tj. listinná zpráva. Jinými slovy, písemností při správě daní bude chápána listinná i datová zpráva. Jedná se pouze o zjednoduxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxsemností chápaných v tradičním slova smyslu tam, kde je použití elektronické formy z povahy věci vyloučeno.
Ustanovení odstavce 3 rozšiřuje obsah spxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxec 4 stanoví členění spisu do jednotlivých částí. Každé dani a daňovému řízení, které je o ní vedeno, je věnována ve spise samostatná část. Výjimku tvoří xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxutečnosti, že vymáhání může probíhat společně pro více různých nedoplatků. Přesto musí být zachována určitá provázanost s částmi o jednotlivých daňoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx či řízení o pořádkových pokutách normovaných daňovými zákony (zejména dle § 247 a násl.). Tato úprava by měla odstranit řadu sporných momentů při nahlíxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xy měl být veden chronologicky, a měl by z něj být zjistitelný obsah části spisu k určitému datu (např. příslušnými orgány veřejné moci v dalším stupni řízxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxorii tvoří tzv. vyhledávací část spisu, která zahrnuje podklady a údaje, které vyplývají zejména z vnitřní řídící činnosti jednotlivých úřadů. Pro tuxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxti zařazují. Na prvním místě jsou to písemnosti sloužící jako důkazní prostředek, avšak pouze za předpokladu, že by jejich zpřístupnění daňovému subjxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí části spisu, ke které má daňový subjekt omezený přístup, je však možná jenom po určitou dobu. Další okruh písemností, které je správce daně oprávněn shxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxit či znevýhodnit jiné osoby. Půjde zejména o údaje o jiných srovnatelných daňových subjektech. Dále budou ve vyhledávací části spisu obsaženy úřední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí se obecná úprava týkající se pomůcek upravená v písmenu b). Poslední skupinu tvoří písemnosti sloužící pouze pro vnitřní potřeby správce daně.
V odsxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxsunuty do části týkající se daného daňového řízení. V případě prováděné daňové kontroly je tímto časovým mezníkem zahájení projednání zprávy o daňové xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xochyb o oprávněnosti dočasného uložení v úvahu přicházejících písemností do vyhledávací části spisu a zajištění seznámení daňového subjektu se všemx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx x xxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxavuje oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu, který se týká jeho povinností při správě daní, a který o něm správce daně vede, a to při respektovánx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxů vedených v rámci evidence daní (§ 149 a násl.). Součástí spisu je i soupis všech písemností jednotlivých částí, do kterého je dle povahy části spisu opxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxdném přístupu k informacím, neboť při poskytování informací shromážděných pro správu daní se postupuje podle podmínek prolomení daňového tajemství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xespektování podmínek uvedených v tomto ustanovení výjimku.
Odstavec 2 stanoví, že ačkoli nelze bez dalšího nahlížet do vyhledávací části spisu, souxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxoto ustanovení je umožnit daňovému subjektu orientační přehled o tom, že jsou v jeho věci shromažďovány další písemnosti.
Odstavec 3 umožňuje správcx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxti soustředěny určité informace.
Odstavec 4 obecně upravuje dobu, ve které může daňový subjekt do spisu nahlížet v souladu ze zveřejněnými úředními hxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xovolit daňovému subjektu nahlížení do spisu v jiném časovém úseku pracovní doby správce daně mimo úřední hodiny pro veřejnost.
§ 67
Odstavec 1 ukláxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xubjektu umožněno nahlédnout. K protokolaci dojde z povahy věci v případě, kdy v rámci nahlížení do spisu dojde k jednání mezi úřední osobou a osobou do spxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxadu se zásadou hospodárnosti a přiměřenosti tam, kde se jedná pouze o rutinní úkon (např. vyžádání si kopie ze spisu apod.) a kde by formální požadavek prxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxsahu spisu přečtena, včetně možnosti pořízení zvukového záznamu tohoto úkonu. Do obsahu spisu umožní správce daně nahlédnout i průvodci nevidomého, x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxkolu.
Pořizování opisů, kopií, stejnopisů, výpisů nebo potvrzení na žádost daňového subjektu správcem daně upravuje odstavec 3, přičemž daňový subxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxnamená do úředního záznamu. Daňovému subjektu je dále umožněno žádat po správci daně ověření shody kopie s originálem (vidimaci). Vzhledem k tomu, že sxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx 4 uvádí náležitosti ověřovací doložky vydávané správcem daně, tak aby bylo zřejmé, že se ověřuje pouze shoda s listinou uloženou ve spise.
§ 68
Tímtx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxerý se vztahuje k nakládání s takto zapůjčeným spisem. Oprávnění poskytovat spisový materiál musí být vždy v souladu s respektováním povinnosti mlčenxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxná to mimo jiné, že orgán, kterému je spisový materiál zapůjčen, musí respektovat a zajistit stejný rozsah přístupu k informacím, jaký by byl dán v přípaxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxformační schránka
Ve smyslu odstavce 1 se umožňuje, aby správce daně poskytoval elektronicky (prostřednictvím dálkového přístupu - internetu) infxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xi do osobního daňového účtu. Rozsah a aktuálnost těchto informací je dána technickou vybaveností daného správce daně, přičemž se předpokládá, že aktixxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závisí na technických podmínkách správce daně. Informaci o tom, zda je daný správce daně technicky vybaven k výše zmíněnému poskytování informací, zvxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou soustředěna v tzv. daňové informační schránce, kterou místně příslušný správce daně zřídí na základě žádosti daňového subjektu.
Žádost o zřízexx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx není dotčeno ustanovení § 18, na jehož základě lze místní příslušnost delegovat na jiného správce daně, tedy individuálním správním aktem měnit řešenx xxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčních orgánů, budou uloženy do zřízené informační schránky na základě žádosti uplatněné u správce daně z příjmů. Návrh dále stanoví zpřísněnou formu pxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu - právnické osoby, nedisponují uznávaným elektronickým podpisem, může tuto žádost podat jejich zmocněnec, který má náležité technické vybavení. V xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxektu o zřízení či zrušení daňové informační schránky, rozhodne ve lhůtě podle odstavce 3, a to do 15 dnů o zřízení nebo zrušení této schránky. Rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xchránky nahlížet. Požádat o zrušení schránky lze i bez uvedení důvodů.
Samotné nahlížení do zřízené daňové informační schránky je podle odstavce 4 umxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x to na základě podané přihlášky. Do okruhu osob oprávněných nahlížet do spisu patří zejména daňový subjekt - fyzická osoba, v případě právnické osoby pax xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které daňový subjekt zastupují, tj. zákonní a ustanovení zástupci a zmocněnci na základě plné moci. Přihlášku výše uvedené osoby podávají správci daxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxsledně umožňovat přístup do schránky.
Podle odstavce 5 bude fyzické osobě, která splňuje zákonné náležitosti, správcem daně umožněn přístup k inforxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxbudou splněny podmínky pro uvolnění přístupu do schránky, budou zapsány v úředním záznamu, který bude uložen ve spise daňového subjektu o jehož schránxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xřístupu.
K tomu, aby do daňové informační schránky mohli nahlížet zástupce daňového subjektu na základě udělené plné moci (tj. zmocněnec či společnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xromě obecných předpokladů i speciální podmínky uvedené v odstavci 6, neboť vzhledem k tomu, že při nahlížení do daňové informační schránky jsou poskytxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxěření, které umožňují zastupovat daňový subjekt u všech těchto správců daně, a to v plném rozsahu. Vedle toho je možná ještě speciální plná moc či pověřexxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, která by opravňovala k omezenému nahlížení do této schránky. Příslušná zmocnění a pověření se předkládají místně příslušnému správci daně, přičemž xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxbjekt zmocnit či pověřit pouze jednu osobu.
2.6. Řízení a další postupy
Vzhledem k tomu, že interakce mezi správcem daně a osobami zúčastněnými na spxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxypičtější z těchto postupů patří daňová kontrola či místní šetření. Návrh daňového řádu pak jednoznačně rozlišuje, zda daný postup, za který lze považxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
2.6.1. Obecná ustanovení o řízení a dalších postupech
Návrh koncentruje soubor ustanovení, která normují procesní pravidla společná pro řízení i daxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré lze nalézt i v platné právní úpravě.
Podání (§ 70 až § 73)
§ 70
Zvýšená pozornost je v návrhu věnována podání, které je nutno chápat jako úkon směřujíxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxmálně právního označení, tzn. správce daně je na základě této zásady povinen v rámci své úvahy odstranit nesoulad mezi nesprávně označeným názvem podáxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx x xxx xxxxxxje. Návrh tak náležitosti podání vymezuje pouze v obecné rovině, přičemž v praxi bude většina podání typických pro daňový proces podávána na formuláříxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxsemná, ústní do protokolu (tyto formy musí být ve smyslu odstavce 2 vlastnoručně podepsány osobou, která podání činí) a elektronická. Písemnou formou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxým elektronickým podpisem nebo pomocí datové zprávy, která je odeslána pomocí tzv. datové schránky, což nahrazuje přítomnost uznávaného elektronicxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa, na kterou budou moci být elektronická podání směřována musí být ve smyslu § 56 náležitým způsobem zveřejněna. Tímto způsobem tedy správce daně dopřexx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxbové rozhraní, pomocí něhož je zpřístupněna příslušná aplikace umožňující činit elektronická podání.
Od výše zmíněných forem podání, která jsou vůxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez zaručeného elektronického podpisu (tyto datové zprávy musí být učiněny ve struktuře a formátu, který správce daně připouští a který patřičným způxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxsí dopředu zveřejnit ve smyslu § 56). Dojde-li takovéto podání správci daně, je v odstavci 3 stanovena odesílateli pětidenní prekluzívní lhůta pro potxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečně projevem vůle osoby označené jako podatel. Pokud tak podatel neučiní, hledí se na toto podání jako by vůbec podáno nebylo. Tuto pětidenní lhůtx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxonují uznávaným elektronickým podpisem ani nemají zřízenu datovou schránku. V praxi územních finančních orgánů se v daném případě počítá s využitím txxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsat a předat správci daně, čímž dodatečně osvědčí, že dané elektronické podání bylo skutečně projevem jeho vůle.
§ 72
Pro některá podání (označovaxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xe správce daně povinen absenci tiskopisu posoudit jako vadu podání. Alternativou formy podání na tiskopisu je možnost podání, které je učiněno na tiskxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxanoví, že nároky na obsah, respektive rozsah možných požadavků vůči daňovému subjektu, jsou ve výše uvedených tiskopisech limitovány pouze na sdělenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy. Tato datová zpráva musí být odeslána ve formátu a struktuře, který správce daně zveřejní ve smyslu § 56. Předpokládá se, že zveřejněný formát a struktxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxomatické zpracovávání došlých podaní tohoto typu (zejména daňová přiznání). Pro odeslání takovéto datové zprávy se uplatní obecné způsoby (formy) vxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xe lhůtě 5 dnů opakována či potvrzena relevantním způsobem (viz k § 71 odst. 3).
§ 73
Ustanovení odstavce 1 stanoví povinnost učinit podání u příslušnxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxdlo respektováno řeší § 35 odst. 1 a 2.
Dle odstavce 2 přijímá správce daně podání činěné prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxvce daně. Využití tohoto práva je
fakultativní
, přičemž k potvrzení dojde pouze v případech, kdy podatel projeví zájem toto potvrzení obdržet. Dále toxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xožné změny či případné zpětvzetí, spolu s určením hranice možnosti této dispozice jsou upraveny v odstavci 4. Zpětvzetí učiněného podání pak není možnxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxx xxxxxx
xxxxxxec 1 upravuje postup správce daně v případě, že zjistí formální vady v podání osoby zúčastněné na správě daní, pro které je toto podání nezpůsobilé k projxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxil, přičemž podle odstavce 2 zároveň podatele poučí o procesních důsledcích neuposlechnutí jeho výzvy.
Ustanovení odstavce 3 upravuje varianty vztxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxk xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxené podání předloženo. Nedojde-li ke zhojení vad podání ani po výzvě správce daně, stává se podání neúčinné a nemá tedy účinky úkonu, který zahajuje příxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvce daně uvědomit podatele o tom, že jeho pokus zhojit vady podání nebyl dostatečný. K vyrozumění nedojde v případě, kdy podatel nezareagoval na výzvu k xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxanoví povinnost správce daně nepříslušného k provedení řízení, neprodleně postoupit podání, popřípadě platbu týkající se správy daní příslušnému sxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxlatní i v případě, že je zaslána platba daně nepříslušnému správci daně. Nelze to však zaměnit s nesprávně nebo nedostatečně označenou platbou učiněnox xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení či jiného postupu teprve okamžikem, kdy dojde věcně a místně příslušnému správci daně. Z hlediska zachování případné lhůty od tohoto podání odvxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe správním řízení), postupuje dotčený orgán nikoliv v postavení správce daně, ale jako správní orgán, tzn. aplikuje § 12 správního řádu.
§ 76
Jednxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxožena v jednacím jazyce a důkazní prostředky musí být přeloženy do češtiny, pokud správce daně od této podmínky neupustí. Překlad není nutné úředně ověxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx určitý druh písemností do budoucna. Učiní tak zejména vyvěšením informace na úřední desce nebo na internetu.
V odstavci 3 je osobám neovládajícím jedxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxlců a tlumočníků vedeného krajským soudem, resp. Ministerstvem spravedlnosti. Právo na tlumočníka vyplývá také z čl. 37 odst. 4 Listiny, který stanoxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxy náležejícím k národnostním menšinám, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, jednat před správcem daně, ale i činit podání, v jejixx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Není-li úřední osoby, která ovládá jazyk národxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx stanoví správci daně povinnost ustanovit a uhradit náklady tlumočníka nebo prostředníka v případě, že je jednáno s osobou neslyšící nebo osobou hluchxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxího šetření nebo daňové kontroly) jsou podle odstavce 1 případy, kdy by taková úřední osoba rozhodovala nebo uplatňovala postup při správě daní v záležxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxm k jejímu poměru k osobě zúčastněné na správě daní nebo předmětu daně (např. spoluvlastnický vztah k nemovitosti).
Proti podjatosti lze podle odstavxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdleně oznámit úřední osobě stojící v čele správce daně existenci skutečností naplňujících kritéria podjatosti.
Odstavec 3 umožňuje osobě, které se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xastane pouze tehdy, pokud se pochybnosti o podjatosti zakládají na racionálním základě (je důvodné předpokládat, že tu existuje podjatost). Nelze texx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxou dány důvody podjatosti úřední osoby, resp. zda je úřední osoba vyloučena či nikoliv. V případě, že bude shledána podjatost a úřední osoba z dané činnoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xa jiného správce daně.
Odstavec 6 stanoví, že instrument vyloučení úřední osoby z důvodu podjatosti nelze aplikovat u úředních osob stojících v čele úxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxoby, nebo o zamítnutí návrhu. Platí, že proti tomuto rozhodnutí nelze podat opravné prostředky. Vzhledem k tomu, že oznamovatelem skutečností, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxa, je stanoveno, že třetí osoba bude o výsledku pouze vyrozuměna (nedojde tedy k formálnímu doručení do vlastních rukou).
Odstavec 8 odkazuje na obdobxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxjektů obsažených v různých typech podání je hlavním zdrojem informací správce daně jeho vlastní činnost, tedy specifické postupy jím uplatňované. Tyxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxní činnosti na jedné straně a ochrana práv daňového subjektu na straně druhé. Systematické uspořádání je voleno tak, aby byla zajištěna vzájemná propoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxváno i na skutečnost, že propojení těchto instrumentů v platné právní úpravě není ideální, a lze se tak setkat s řadou duplicit a ustanovení řešících jinxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxtečnosti rozhodné pro správu daně. Důležité je, aby správce daně měl možnost postupovat i bez vědomí daňového subjektu a opatřit si potřebné důkazy. Přx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtních osob (podání vysvětlení) nebo na místě (místní šetření). Tyto informace správce daně využívá k zjišťování majetkových a jiných poměrů osob, zdrxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxdávací činnosti (sběru informací) dochází jak mimo probíhající řízení, tak v jeho průběhu. Taková činnost správce daně může být ve smyslu odstavce 2 vyxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xjištění nebo bude zahájeno následně. Pro vyhledávací činnost je důležitý okamžik vzniku daňové povinnosti (§ 3), tedy okamžik, kdy podle daňového zákxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxací činnosti sledovat vývoj daňové povinnosti ještě v časovém úseku před započetím daňového řízení a ve vyhledávací činnosti pokračuje i v průběhu daňxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxího břemene, které zákon v některých případech stanoví správci daně (§ 92 odst. 5), jakož i pro případy, kdy je správce daně nucen konat z moci úřední.
Prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxci daně nadřízenými. Účelné to bude zejména v případě odborné činnosti či činnosti, která svým významem pokrývá větší okruh daňově-právních vztahů.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ke správě daní těchto osob, avšak jeví se, že její činnost má znaky předmětu daně. Tomuto úkonu správce daně nemusí předcházet dožádání.
§ 79
Vysvětxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolány k ústnímu sdělení skutečností, které mohou být indiciemi pro další sběr důkazních prostředků. Instrument vysvětlení je jedním z postupů, jixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k prověření skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy daní. Podmínkou pro využití tohoto postupu je (v souladu se zásadou - co nejméně zasahovat xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx mají povinnost toto vysvětlení poskytnout, přičemž odepření součinnosti by mohlo být vynucováno pořádkovou pokutou (§ 247 a násl.). Osoby podávajícx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxce 3 využít jako důkazního prostředku. K tomu je nutné formálnější procedury svědecké výpovědi s právem účasti daňového subjektu. Podaná vysvětlení vxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxě podle povahy věci úřední záznam nebo protokol. K protokolaci dojde zejména v případě, kdy je osoba podávající vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xředvedení (§ 100).
Místní šetření (§ 80 až § 84)
Zejména k získávání důkazních prostředků provádí správce daně místní šetření, které je součástí vyhxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxti si na určitém místě efektivně opatřit potřebné informace. Stejně jako dosud je pro provádění místního šetření stanovena daňovému subjektu i dalším xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xprávce daně, nicméně mnohé konkrétní podmínky jsou v návrhu stanoveny tak, aby byla šetřena práva povinných osob.
§ 80
Odstavec 1 upravuje obecným zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxm pro správu daně. Toto ohledání probíhá většinou jako šetření na místě, není však vyloučen ani jeho průběh u správce daně.
Správce daně si může k výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxdnotlivých úkonech konaných v rámci místního šetření sepisován protokol nebo úřední záznam, přičemž forma úředního záznamu bude vzhledem k charaktexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xusí před započetím nahrávání upozornit zúčastněné osoby o tom, že je takový záznam pořizován. Skutečnost, že došlo k pořízení zvukového nebo obrazovéxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx § 64 odst. 3 součástí spisu a daňový subjekt si na základě § 67 odst. 3 může vyžádat kopii tohoto záznamu.
§ 81
K provádění místního šetření je správce dxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxstup do všech míst podnikání daňového subjektu a dále pak o právo požadovat informace od subjektu, u něhož je ohledání prováděno. Vstup do obydlí, je-li xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdem k tomu, že se jedná o zásah do základního práva na nedotknutelnost obydlí, je nutné respektovat ústavní meze, které v tomto případě zakládá čl. 12 odsxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytnosti takového zásahu s přihlédnutím k tomu, že žádaného výsledku nelze dosáhnout jiným způsobem.
Z účetních záznamů nebo jiných písemností, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxdobě.
Ve smyslu odstavce 3 má ohledně údajů na technických nosičích dat správce daně právo na informace o příslušných programech, ve kterých jsou data xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxvinnost daňovému subjektu a všem přítomným osobám poskytnout úřední osobě veškeré přiměřené prostředky a pomoc, která je potřebná x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xapůjčit správci daně doklady a další věci nezbytné pro správu daní, o které požádá, případně další věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředky.
xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní, a to v rozsahu nezbytném pro provedení příslušné expertizy, přičemž tyto vzorky správce daně této osobě vrátí, pokud to jejich povaha umožňuje.
V oxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxení místního šetření.
§ 83
Ustanovení odstavce 1 opravňuje úřední osobu k zajištění věcí i bez součinnosti osoby, u níž je místní šetření prováděnox xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxizaci svého oprávnění. K tomuto opatření se přistoupí zejména, chybí-li řádný průkaz o původu obchodního zboží, jeho množství, ceně, popřípadě kvalixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxjich nezajištění mohlo mít za následek nemožnost dodatečného prokázání skutečností potřebných pro správné zjištění a stanovení daně. Je samozřejméx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxtění věcí je forma správy daní náročná jak pro daňový subjekt, tak i pro správce daně a proto bude využívána jen v nejnutnějších případech. Správce daně jx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xěc zajistit. Mimo jiné se umožňuje nechat zajištěné věci přesunout na jiné vhodné místo tak, aby byl splněn účel zajištění, resp. aby nemohl být zmařen.
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxění a lhůtu pro odstranění důvodu zajištění.
Dle odstavce 4 musí správce daně po dobu zajištění sledovat, zda trvají důvody pro zajištění. V případě, žx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrávce daně rozhodnutí o zajištění zruší, čímž existence zajištění skončí.
Dle odstavce 5 se v případě, že zajištěné věci nelze převzít protokolárně (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x4
Toto ustanovení upravuje postup pro případ, kdy věci převzaté nebo zajištěné nelze vrátit jejich vlastníkovi, případně jiné osobě, které byly odejxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xdy není vlastník (eventuelně jiný držitel) znám.
Daňová kontrola (§ 85 až § 88)
V navržené právní úpravě zůstává hlavní význam daňové kontroly zachovxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Navrhovaná úprava rovněž zohledňuje apel na jasné vymezení předmětu a rozsahu daňové kontroly, přičemž předpokládá, že daňová kontrola nemusí být vžxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xprávce daně prověřuje tvrzení daňových subjektů a jiné skutečnosti mající vliv na stanovení jejich daňové povinnosti. Cíl daňové kontroly pak korespxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx jejího předmětu. Předmět daňové kontroly bude podle odstavce 1 určen vždy ve vztahu ke konkrétnímu daňovému řízení (§ 134) a konkrétnímu období, jde texx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daňové kontroly, společně s pravidly jejího provádění, by měl přinést zvýšenou míru ochrany postavení daňového subjektu.
Daňovou kontrolu lze v souxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, že potřebné důkazní prostředky se mohou nacházet i v jiných místech, než je sídlo či místo podnikání daňového subjektu.
Další důležitý ukazatel uvedxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xa provedení celkové revize předmětu daňové kontroly. Většinou dochází ke koncentraci na důkazní prostředky v rozsahu, který se týká věcí, kde se vyskyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxý typ nákladů, nebo může jít o celkové prověření všech důkazních prostředků relevantních pro určité daňové řízení. Rozsah kontroly lze v průběhu upřesxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí, které se týkají téhož daňového subjektu. Je tak do zákonného textu zakotvena výslovná podpora dosavadní praxe při daňové kontrole, kdy v jednom zaháxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxo “spojování” jednotlivých daňových řízení v jedné daňové kontrole je podobně jako v případě
exekuce
naplnění zásady hospodárnosti a povinnosti co nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Odstavec 5 uvádí přesné podmínky, za kterých je nezbytné správci daně umožnit opakovat šetření i ohledně věcí, které již byly zahrnuty jak do předmětux xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxní dodatečného daňového přiznání na daň nižší i vyšší. Rozsah opakované kontroly je pak závislý na nově zjištěných skutečnostech. Druhým důvodem je zmxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxly v textu zákona je vzhledem k současné absenci tohoto vymezení posílením právní jistoty adresátů právní normy.
§ 86
Daňový subjekt je povinen v soxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aby prokázal, že je schopen doložit svá tvrzení. Výlučně vrchnostenský charakter získává daňová kontrola až spolu s prvními pochybnostmi, že důkazní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xaňový subjekt jedná při daňové kontrole prostřednictvím jím určených osob. Nemusí to vždy být zaměstnanci, mohou to být i nejrůznější osoby, které se pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xubjektu, u něhož je prováděna daňová kontrola. Tyto povinnosti jsou nastaveny tak, aby v době daňové kontroly mohly být daňové povinnosti, které jsou pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx na příslušná ustanovení staví pravomoc správce daně při kontrole na roveň jeho oprávnění při místním šetření tím, že mu svěřuje zákonem stanovené prosxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x x7
Zahájení daňové kontroly podle odstavce 1 je okamžikem provedení prvního úkonu vůči daňovému subjektu, ze kterého je jasné, co je předmětem a v jakém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxo dojít i k faktickému prověřování, resp. připravenosti toto faktické prověřování vykonat; může nastat situace, kdy z důvodů na straně kontrolovanéhx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxájemné dohody obou stran. Pokud nebude bezprostředně po zahájení daňové kontroly správce daně pokračovat v její realizaci, musí důvody, proč nepřezkxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xo zahájení daňové kontroly dojde ke změně místní příslušnosti, je v zájmu hospodárného a efektivního dokončení tohoto postupu umožněno, aby daňovou kxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájení daňové kontroly. Odstavce 2 až 6 tak podrobně řeší situaci, kdy daňový subjekt neumožní zahájit a provést daňovou kontrolu, čímž se konkludenxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
§ 88
V kontextu s chronologií daňové kontroly jsou upravena pravidla pro zpracování zprávy o daňové kontrole, která je formálním završením tohoto pxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxčení kontroly pro případ, že daňový subjekt spolupracovat nechce. Navržený text se velmi podrobně zabývá náležitostmi zprávy o daňové kontrole a postxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xéto zprávy. Možnost vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění však nemůže být ze strany daňového subjektu zneužívána k účelovému prodlužování projxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzních prostředků dojde ke změně kontrolního zjištění a správce daně vyzve daňový subjekt k dalšímu vyjádření ke změněnému výsledku kontrolního zjištxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxo postupu uplatňovat další návrhy x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxu a úplnému zjištění a stanovení daňové povinnosti je tzv. postup k odstranění pochybností, který nahradil terminologicky nepřesný výraz platné právxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxě realizován v rámci nalézacího řízení (§ 135 a násl.). Správce daně jej využívá ke zjištění, zda je tvrzení daňového subjektu podloženo důkazy, jestlixx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxce daně se rozhoduje, zda ověří schopnost daňového subjektu své tvrzení prokázat pomocí institutu místního šetření, při kterém dojde např. k ohledání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxstačí, pokud daňový subjekt potřebné listiny s případným vysvětlením doručí správci daně. V případě, že se správce daně domnívá, že není potřeba prováxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxě, vyzve jej v tomto duchu. Cílem návrhu je upravit nejen zahájení tohoto postupu, ale také jeho průběh a ukončení, které v současné úpravě absentují. Je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxupem obdobným pro daňovou kontrolu tak, aby měl možnost aktivně se na správě daně podílet.
§ 89
Zvolí-li správce daně k vyjasnění sporných a nejasnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Obsah výzvy musí být podle odstavce 2 formulován tak, aby umožnil daňovému subjektu konkrétní a určitou odpověď, resp. dodání požadovaných důkazníxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt nejasnosti, nepravdivé údaje opravit, a prokázat pravdivost zbývajících údajů). Nepostačí tedy pouhé tvrzení, že tu jsou pochybnosti.
Podle odstxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xpojených s nedodržením této lhůty.
Zvláštní úprava je v odstavci 4 věnována omezení, do kdy může správce daně vyzvat daňový subjekt, který uplatňuje dxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxtek ovšem na rozdíl od současné úpravy doplněné poslaneckou iniciativou v roce 2007 započne nejdříve po uplynutí lhůty pro podání daňového tvrzení. Toxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxostí proběhne jako písemný či ústní dialog mezi správcem daně a daňovým subjektem. V ideálním případě postačí písemná odpověď či ústní vysvětlení (telxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxat, nikoli další výzvou k odstranění pochybnosti (ta je z povahy věci vydávána pro daný případ pouze na začátku), ale běžnou komunikací v rámci dokazováxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho vyřízení úřední záznam. Z tohoto dokumentu xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správcem daně ve výzvě, popřípadě vzniknou další navazující, což vyplývá z protokolu nebo úředního záznamu, tak vzniká podle odstavce 2 daňovému subjxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxx daně vyhoví žádosti daňového subjektu na pokračování v dokazování, zahájí podle odstavce 3 v rozsahu přetrvávajících pochybností daňovou kontrolu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvajících pochybností ze strany správce daně, ale také návrhem daňového subjektu, který tento postup svou žádostí iniciuje. V případě, že správce dojdx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xaň lze dostatečně spolehlivě stanovit, musí vydat rozhodnutí ve věci do 15 dnů od podání žádosti.
Odstavec 4 stanoví nepříznivé právní následky pro daxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xroces dokazování. Tento důsledek neúspěšného odstranění pochybností, tj. stanovení daně kontumačně podle pomůcek, může rovněž nastat, i když kontrxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxě z jedné strany ohraničeno aktem, který jej zahajuje (buď podáním osoby zúčastněné na správě daní nebo úkonem správce daně vůči této osobě) a z druhé strxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xro rozhodnutí. K tomu slouží proces dokazování a jednotlivé důkazní prostředky. Vedle zjišťování zmíněných skutečností, potřebuje správce daně rovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní instrumenty procesních předpisů, jako je předběžná otázka či předvolání a předvedení, jakož i úpravu nákladů řízení. V návrhu je materie upravujícx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxně), které mají navazující vztah k dokazování.
§ 91
Zahájení řízení
Ustanovení odst. 1 upravuje okamžik zahájení řízení. Řízení může být zahájeno xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xměrem k osobě zúčastněné na správě daní. Počátek řízení je obecně vázán ke dni doručení podání příslušnému správci daně (tj. ke dni přijetí tohoto podánxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxně, nastane okamžik zahájení řízení až v momentě, kdy je příjemce tohoto rozhodnutí s jeho obsahem seznámen. Nestačí tedy pouhé vyhotovení stejnopisu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxonem došlo k zahájení určitého řízení, čímž je posílena právní jistota osob, kterých se řízení týká. Obecné pravidlo o zahájení řízení lze uplatnit i prx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxní). K takovémuto dalšímu postupu dochází většinou z iniciativy správce daně (např. daňová kontrola, ohledání apod.).
Odstavec x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xříslušné podání. Nejčastěji se bude jednat o nepodání daňového přiznání.
§ 92
Dokazování
Provádění dokazování je svěřeno správci daně, který přx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xostupů a úkonů, které mu daňový zákon umožňuje; podle odstavce 1 může také dožádat o některý z úkonů nebo postupů jiného správce daně stejného nebo nižšíxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxvce daně má povinnost zjistit skutečný skutkový stav, ale měl by vyvinout maximální úsilí, aby se tomuto stavu přiblížil. Správce daně není vázán dispoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxle toho však může provádět i dokazování iniciované vlastní úvahou. Při správě daní se však neuplatňuje zásada vyhledávací obvyklá např. v trestním práxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxbjektu, který v procesu dokazování vedeném správcem daně musí své břemeno unést, jinak se vystavuje možnému kontumačnímu stanovení daně podle pomůcex xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx subjekt povinen uvádět ve svých tvrzeních (nikoliv jen ty, které fakticky uvedl), nese daňový subjekt. Existence této povinnosti úzce souvisí s břemexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxečností, které ve svých podání tvrdil, nebo tvrdit měl. Půjde tedy zejména o podání řádného daňového tvrzení či dodatečného daňového tvrzení, ale i dalxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxl daňový subjekt k prokázání určitých skutečností, které jsou potřebné pro správné stanovení daně. Při tom musí šetřit práva dotčeného daňového subjexxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkladní prvek komunikace mezi správcem daně a daňovým subjektem mimo přímou interakci zejména v daňové kontrole. Využití nalezne např. v rámci postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxce daně použije výzvu podle tohoto ustanovení.
Základní výčet skutečností, při jejichž prokazování důkazní břemeno nese správce daně, vymezuje ustxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx že není třeba dokazovat existenci právních předpisů a
notoriety
.
Ustanovení odstavce 6 zavazuje daňový subjekt k odůvodnění požadované účasti jiné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxvce 7 završen závěrečným hodnocením důkazů, ve kterém správce daně určí, které provedené důkazní prostředky, resp. důkazy z nich získané jsou použitexxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxíše správce daně úřední xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xoměrně stručná současná úprava důkazních prostředků má být doplněna o jejich podrobnější vymezení. Precizován je i vztah pojmu důkaz, který návrh cháxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xramen důkazu (např. svědek, listina), ale i procesní činnost správce daně směřující k poznání skutkového stavu (např. výslech svědka, čtení listiny)x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxého řízení je možné použít všech důkazních prostředků, které umožní buď zjištění nebo ověření skutečností rozhodných pro správné stanovení daňové poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxm způsobem. Není přitom rozhodné, zda podklady byly získány před zahájením řízení nebo až v jeho průběhu. Dále se zde uvádí demonstrativní výčet obvyklx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxvá přiznání, hlášení, vyúčtování, účetní záznamy apod.), ohledání určité věci movité či nemovité, při němž úřední osoba konstatuje určitý stav ohledxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxré prostředky, které byly správci daně předané jinými orgány veřejné moci, a které tyto orgány získaly v jimi vedených řízeních, včetně poznatků získaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxními berními správami.
Odstavec 3 upravuje postup pro využití protokolu o svědecké výpovědi získaného z jiného řízení. Pokud se bude jednat o řízení nxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxí tomuto návrhu vyhovět, pokud je provedení svědecké výpovědi reálně možné (nikoliv tedy při úmrtí svědka či jeho reálné nedosažitelnosti).
Odstavex x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxí prostředky hmotného charakteru (zejména listinné povahy). Musí při tom ctít povinnosti těchto orgánů a osob spojené s ochranou utajovaných informaxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxjnou listinu je považován jak protokol pořízený při ústním jednání (§ 60 odst. 1), tak např. i zpráva o daňové kontrole.
Odstavec 2 dále umožňuje správcx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí, pokud nevyplývá z mezinárodní smlouvy něco jiného. Jedná se o možnost, neboť v současné praxi aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění se běžně uznáxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxalecký posudek
Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba specifických odborných znalostí, provede se obvykle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xrostředek i daňový subjekt zvolit. Pokud nesplní daňový subjekt zákonnou povinnost předložit takový posudek, nebo je-li nutné prokázat další skutečxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx subjektu je rozhodnutí zasíláno pouze pro informaci, tudíž odvolání proti ustanovení znalce přísluší pouze dotčenému znalci.
Odstavec 3 stanoví daxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxsti (§ 6 odst. 2). Ostatním osobám, jejichž součinnost je při vypracování znaleckého posudku potřeba, povinnost spolupracovat ukládá správce daně roxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxhu znalce a klást mu otázky, podobně jako u svědecké výpovědi, kde je tato skutečnost vyplývající z principů spravedlivého procesu konkretizována ve vxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xtanovena povinnost každému vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech při správě daní, týkajících se jiné osoby za podmínky, že jsou mu známy. Bezxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xako svědek tak bude povolána fyzická osoba, která svými smysly vnímala skutečnosti, které by mohly být důležité pro správné posouzení věci v souladu s cxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxdá se, že svědek by neměl mít zájem na jakémkoli zkreslování skutečností, o nichž vypovídá, avšak tento ideální stav v praxi nemusí vždy nastat, proto by xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxerého se daňové řízení přímo dotýká; jeho tvrzení (ústní i písemná) je pak nutno posuzovat jako jiný typ důkazního prostředku (§ 93 odst. 1).
Vyslechnuxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxních předpisech vyplývajících z čl. 37 odst. 1 Listiny.
Správce daně má podle odstavce 4 povinnost poučit předem svědka o možnosti odepřít výpověď, o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxlížet jako na napomáhání spáchání trestného činu spočívajícího v neodvedení nebo zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, které je správce dxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xčastnit prováděného výslechu svědka, tedy i možnost klást mu otázky. Podmínkou je, že skutečnosti, které mají být svědeckou výpovědí dokázány, mají vxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xěla negativní dopad na existenci svědecké výpovědi. Pokud není naplněna tato podmínka, je správce daně povinen daňový subjekt zavčas vyrozumět o chysxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxení má být tento důkazní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxědka), uvede správce daně ve výzvě i označení této osoby tak, aby se daňový subjekt přizvaný k výslechu svědka mohl odpovídajícím způsobem připravit.
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx uložena povinnost vést průběžně evidenci o jednotlivých platbách. Tato povinnost stíhá daňový subjekt pouze v případě, že mu záznamní povinnost o těcxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xovinnost, aby kromě evidence, kterou je povinen vést podle ustanovení zvláštních právních předpisů, vedl evidenci zvláštní, a to za předpokladu, že jx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxuto rozhodnutí se lze odvolat ve zkrácené lhůtě 15 dnů a odvolání má odkladný účinek. Období vedení takové evidence je vázáno na existenci skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxedpokladu, že skutečnosti, na jejichž základě byla uložena, pominuly, nebo tuto povinnost změnit, pokud došlo ke změně rozhodných skutečností. Exisxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxnost, maloobchodní prodej atd. Bez vedení těchto záznamů a při absenci speciální právní úpravy, kterou byl např. zákon o registračních pokladnách, lzx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxmentu sáhne pouze v případech, kdy celková činnost daňového subjektu vykazuje známky úmyslného krácení daně, zejména tehdy, kdy se daný živnostník poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxhodnutím, proti kterému se lze odvolat s odkladným účinkem, uložit odstranění zjištěných závad.
V odstavci 5 je stanovena lhůta, po kterou je daňový sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaným řádným splněním uložené záznamní povinnosti. Tato doba odpovídá časovému prostoru, kdy může být výše stanovené daně měněna, tj. lhůtě pro stanovxxx xxxx xxxxx x xxxx
x xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkonem stanovenou povinnost, tj. neunese důkazní břemeno, v důsledku čehož je zmařena možnost stanovení daně na základě dokazování. Pokud taková situxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xřípadné součinnosti (či nesoučinnosti) daňového subjektu, což však nevylučuje, aby správce daně využil důkazní prostředky předložené daňovým subjxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x odečitatelné položky daně z příjmů, kde je jejich uplatnění základní podmínkou.
Ustanovení odstavce 3 obsahuje demonstrativní výčet obvykle použíxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxé daně prostřednictvím dokazování, a správce daně nemá potřebné pomůcky. Dohoda, která je dvoustranným právním úkonem, bude obsahem písemného protoxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
Předběžná otázka
Podle odstavce 1 je nutné za předběžnou otázku v řízení považovat otázku, o níž bylo již pravomocně rozhodnuto příslušným orgánem vexxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxeré nebylo dosud pravomocně rozhodnuto příslušným orgánem veřejné moci, za této situace si může správce daně o takové otázce sám učinit úsudek, popřípxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xe zde umožněno, aby správce daně vyzval osobu zúčastněnou na správě daní, aby iniciovala zahájení příslušeného řízení sama, a to ve lhůtě přiměřené sitxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x otázky osobního stavu.
§ 100
Předvolání a předvedení
Pokud je v řízení nutná osobní účast osoby zúčastněné na správě daní, správce daně osobu předxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxené povinnosti. Poté, co by předvolaná osoba nesplnila výše uvedenou povinnost, a to ani na opakované předvolání, může dát správce daně tuto osobu předxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxední osobou realizující předvedení. Pro realizaci dané pravomoci je možné využít příslušný bezpečnostní sbor (Policie ČR či Celní správa ČR). Není vyxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxobcí. V případě, že je předvolávána právnická osoba, protože se nedostaví k jednání, tedy nedostaví se osoba, která jedná jejím jménem, a tato osoba je nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxuvisející s institutem rozhodnutí se sice v základních rysech shoduje s dosavadní úpravou, nicméně přináší také množství podstatných změn. Odstavec x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx autoritativně prohlašuje již existující práva a povinnosti (
deklaratorní
charakter rozhodnutí).
V souvislosti s tím pak odstavec 2 vymezuje okamxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxovení. S okamžikem vydání rozhodnutí pak zákon spojuje na řadě míst důležité právní účinky. Z důvodu právní jistoty příjemců rozhodnutí je pak nutné tyxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxt prodlení, které ovšem nemůže být na újmu jeho adresátům. V případech, kdy se rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xojem příjemce rozhodnutí. Ačkoli samotný název tohoto pojmu navozuje dojem, že se jedná pouze o adresáta, kterému se rozhodnutí doručuje, má tento pojxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xyto deklaratorně prohlašovány. Příjemcem rozhodnutí se tak stává každá osoba zúčastněná na správě daní poté, co je vůči ní učiněno rozhodnutí (popřípxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jako je např. možnost podat odvolání, návrh na povolení obnovy řízení tam, kde to zákon nevylučuje, či právo býti o tom poučen.
Podle odstavce 4 lze přizxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xn idem
.
Odstavce 5 a 6 stanoví, že se rozhodnutí oznamuje všem jeho příjemcům. Dále je zde stanoven okamžik účinnosti takového rozhodnutí, tj. doručenxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxsoby seznámení se s rozhodnutím se označují společným pojmem oznámení rozhodnutí, přičemž v určitých případech navrhovaná právní úprava používá užšx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxhodnutí seznámen.
§ 102
Prostřednictvím taxativního výčtu jsou vymezeny v odstavci 1 základní náležitosti rozhodnutí. Ve výroku na rozdíl od sprxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxt ustanovení, která se k výpočtu jedné částky využijí. Důsledné naplnění požadavku na citaci všech použitých ustanovení by vedlo k nepřehlednému výčtx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xěla ctít právo na právní pomoc zakotvené v čl. 37 odst. 2 Listiny.
Výraznou koncepční novinku představuje obecný požadavek obsažený v odstavci 2 na odxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xávrh pak v určitých případech, zejména tam, kde je navrhovateli plně vyhověno, nebo odůvodnění vyplývá z jiného dokumentu (např. zpráva o daňové kontrxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx z něj mají být patrné. Podrobnější odůvodnění bude obsaženo v těch rozhodnutích, která byla vydána na základě provedeného dokazování. Z odůvodnění pax xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vypořádání se s návrhy a námitkami daňových subjektů atd. Důvodem je nejen zajištění informovanosti příjemce rozhodnutí, ale i možnost případného pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxzhodnutí.
§ 103
Právní moc rozhodnutí vydaného správcem daně při správě daní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxostředku zákonem, nebo z důvodu vzdání se či zpětvzetí odvolání. Zde je třeba podotknout, že ve většině případů, tj. zejména u platebních výměrů, se jedxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v materiálním slova smyslu dochází až uplynutím prekluzívní lhůty pro stanovení daně (§ 148).
Vykonatelnost rozhodnutí podle odstavce 2 nastává tehxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x nepravomocné rozhodnutí), a pokud zároveň uplynula lhůta stanovená správcem daně ke splnění povinnosti uložené tímto rozhodnutím, jestliže byla stxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xom, že byla tato doložka vydána učiní úřední záznam do spisu.
§ 104
Opravy zřejmých nesprávností
Oprava zřejmých nesprávností uvedených v rozhodxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xe zhojení těchto vad zajistí správce daně vydáním nového opravného rozhodnutí.
Ustanovení odstavce 2 stanoví lhůty, v nichž lze opravu zřejmých nespxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xicotnost rozhodnutí
Návrh opouští instrument tzv. neplatnosti rozhodnutí, známý ze současné právní úpravy, a nahrazuje jej v souladu s obdobným pojxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx rozhodnutí trpí takovými závažnými vadami, pro něž je nelze považovat za rozhodnutí, které by bylo sto vyvolat určité právní následky. Jedná se tedy o pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxe 1 nejblíže nadřízený správce daně, správci daně, který rozhodnutí vydal; jedná-li se ale o rozhodnutí, které vydala úřední osoba stojící v čele ústřexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx část důvodů svědčících pro nicotnost rozhodnutí musel autoritativně osvědčit až soud (tak jako je tomu ve správním řádu), neboť tento model neodpovídx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtnosti uskutečňuje správce daně buď na základě vyhodnocení vlastních informací, nebo z podnětu jiného správce daně či jiné osoby, kterou může být jak dxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxě shledá tento podnět oprávněným, prohlásí nicotnost takovéhoto rozhodnutí a řízení o opravném prostředku zastaví.
Odstavec 2 v obecné rovině uvádíx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xterá byla vydána správcem daně, který k tomu nebyl vůbec příslušný. Půjde tak o absolutní věcnou nekompetenci správce daně danou např. zásadním omylem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxry, značnou mírou neurčitosti nebo jsou zcela nesmyslná) nebo, která požadují plnění, které je protiprávní, trestné nebo absolutně nemožné. Za nicotxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxstatku formy - tj. ústně sdělené rozhodnutí). Za nicotná je však nutno považovat i ta rozhodnutí, která jsou sama o sobě perfektní, avšak vychází (navazxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxzději ukázalo nicotným.
Odstavec 3 vymezuje okruh osob, kterým bude rozhodnutí o prohlášení nicotnosti doručeno, přičemž odvolání proti tomuto rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxípadě, kdy na rozhodnutí, jehož nicotnost byla prohlášena, navazují další rozhodnutí, správce daně prohlásí za nicotná všechna navazující rozhodnuxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x odstavci 4 se řeší situace, kdy navazující nicotná rozhodnutí jsou vydána různými správci daně, ať již v linii podřízenosti nebo například po změně mísxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí (§ 101 odst. 3); v tomto případě nejde o řízení, proto se o odložení nevydává rozhodnutí.
§ 106
Zastavení řízení
Ustanovení odstavce 1 vymexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro vydání takového rozhodnutí v tomto ustanovení mohou být modifikovány a rozšířeny případnými ustanoveními jiných zákonů (např. oproti stávající xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2004 Sb., o správních poplatcích).
Možnost částečného zastavení řízení, a to pro případ, že by se některý z výše uvedených důvodů dotýkal předmětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu.
Odstavec 3 umožňuje zbytečně nedoručovat rozhodnutí o zastavení řízení, pokud ten, o jehož právech nebo povinnostech má být rozhodnuto, zemřel bex xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmku v těchto případech bude představovat situace, kdy je v řízení více příjemců rozhodnutí (např. v exekučním řízení). V takovém případě je nutné rozhoxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlady řízení, které jsou hrazeny z rozpočtových prostředků příslušného správce daně, s výjimkou nákladů na vymáhání nedoplatků, a nákladů, které vznixxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, a která se na výzvu správce daně účastní řízení. Takové osobě je správce daně povinen nahradit účelně vynaložené hotové výdaje a ušlý výdělek, pokud se xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxdaje. Správce daně uhradí i náklady vzniklé při vyhledávací činnosti. Jedná-li se o účast právnické osoby v případě, kdy se osoba jednající jejím jménex xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxanovení odstavce 3 upravuje způsob řádného uplatnění nároku vzniklého třetí osobě zúčastněné na řízení podle odstavce 2. Příslušný k rozhodnutí o takxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x doklady, kterými je možné takový nárok prokázat, a to v prekluzívní lhůtě do 8 dnů ode dne účasti.
Ustanovení odstavce 4 stanoví rozsah a způsob náhrady xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, který takového zástupce ustanovil. Pokud byl ustanoven daňový poradce, použije se pro stanovení náhrady právní předpis, kterým jsou stanoveny odměxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxto nároku, přičemž nejpozději lze nárok uplatnit do dvaceti pracovních dnů ode dne učinění posledního úkonu ve věci zástupcem, který požaduje náhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ustanovení odstavce 5 vymezuje lhůtu, v níž správce daně musí rozhodnout o podání, kterým subjekt uplatňuje nárok na náhradu nákladů; jedná se zde o paxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxě povinen rovněž poukázat žadateli rozhodnutím přiznanou náhradu. Toto rozhodnutí je možno napadnout odvoláním a je zde stanovena speciální patnáctxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxdložení byl primárně povinen daňový subjekt) daňovému subjektu, tzn. možnost a způsob uplatnění regresivního nároku správce daně vůči daňovému subjxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxvování výše hotových výdajů je upraven v odstavcích 7 a 8 jednak odkazem na zvláštní zákonnou i podzákonnou právní úpravu, pokud se tyto údaje týkají jízxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch hotových výdajů a způsob výpočtu výše nároku na náhradu ušlého výdělku, postup jeho stanovení a úhrady.
2.7. Opravné a dozorčí prostředky
Přezkouxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxstit dostatečnou kvalitu rozhodování ať už tím, že je zásadně umožněno dvojité posouzení každé věci (princip dvouinstančnosti) a tím, že se napravují xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxut revize rozhodovací činnosti. Toto zpřehlednění a větší provázanost právní úpravy opravných a dozorčích prostředků by mělo přispět k usnadnění jejxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxzi konkrétního rozhodnutí a jeho případné nápravě, nejsou zařazeny do této části návrhu. Obdobně je tomu i u instrumentu prominutí daně.
2.7.1. Obecnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxného rozhodnutí, a mezi dozorčími prostředky, na jejichž základě může být těchto změn dosaženo z moci úřední. Jako řádný opravný prostředek, který směxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxcnému rozhodnutí) je třeba považovat návrh na povolení obnovy. K obnově řízení však může dojít i z moci úřední. V takovém případě nařízení obnovy řízení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxedstavuje instrument umožňující z moci úřední zhojit nezákonnosti či vady řízení, které ovlivnily výslednou podobu rozhodnutí. Speciální případ apxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxů
Ustanovení odstavce 1 vymezuje opravné a dozorčí prostředky, na jejichž základě lze rozhodnutí vydané při správě daní přezkoumat, resp. kterými lzx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxx xozhodnutí vyloučen ten který prostředek.
Odstavec 2 konkretizuje specifický řádný opravný prostředek, kterým je rozklad. Jedná se o tradiční název xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x že tak činí podle ustanovení upravujících odvolání, pokud to povaha věci nevylučuje.
Podle ustanovení odstavce 3 nelze opravné nebo dozorčí prostřexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx ústředního správního úřadu, s vymezenou výjimkou pro vybraná rozhodnutí. Těmi jsou rozhodnutí o povolení nebo nařízení obnovy řízení (§ 119) a rozhodxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx x xxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdého příjemce rozhodnutí (§ 101 odst. 3) podat odvolání proti rozhodnutí správce daně, pokud daňový řád nebo zvláštní zákon jeho podání nevylučuje. Je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvoláním je nutné rozumět podání, prostřednictvím kterého příjemce rozhodnutí (nemusí vždy jít pouze o daňový subjekt) žádá správce daně vyššího stupxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxůvodnění takto napadeného rozhodnutí.
V odstavci 2 se vymezuje okruh rozhodnutí správce daně, která není obecně možné napadnout odvoláním; další koxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxcesní povahy, které zákon označuje termínem výzva (např. výzva k odstranění vad podání, výzva k podání řádného daňového tvrzení, výzva k podání přihláxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxně připouští proti tomuto typu rozhodnutí odvolání (např. výzva ručiteli).
V odstavci 3 je určen správce daně, u něhož lze odvolání uplatnit. Odvolánx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxonuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxi 4 je upravena třicetidenní lhůta, ve které lze odvolání uplatnit a počátek jejího běhu, který je stanoven na stejný den, ve kterém došlo k doručení rozhxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xélka této lhůty, která je pro odvolatele příznivější než v obecném řízení správním, vyplývá ze skutečnosti, že klíčová rozhodnutí ve věci správy daní sx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlací lhůta kratší. Pokud se příjemce rozhodnutí seznámí s obsahem rozhodnutí jiným způsobem (§ 101 odst. 6), tj. dojde k oznámení rozhodnutí, může se odxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx doručením, běh lhůty pro podání odvolání mu začne běžet až ode dne doručení. Jinými slovy, odvolání je v dispozici příjemce rozhodnutí od okamžiku, kdy xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo, jímž je ovládáno odvolací řízení, upravené návrhem tohoto zákona; jedná se o pravidlo, podle něhož primárně není spojen s podáním odvolání odkladný xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xaní jsou spojena s povinností uhradit určité peněžité plnění do veřejného rozpočtu. Nepřiznání obecného odkladného účinku je specifikem daňového prxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnnost daň uhradit je dána ke stejnému okamžiku jako povinnost ji tvrdit (přiznat), což znamená, že v době vydání rozhodnutí je (v ideálním případě) již pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxí, což by pochopitelně vedlo k ryze účelovým odvoláním a rozporu se zásadou hospodárnosti. Z tohoto obecného pravidla se navrhuje v jednotlivých ustanxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxutí splatnosti daně stanovené správcem daně nad rámec tvrzení daňového subjektu až za právní moc rozhodnutí (viz k § 139).
§ 110
V tomto ustanovení sx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxdky. Toto řešení pak umožňuje považovat i rozhodnutí s vadným poučením za perfektní. Odstavec 1 řeší situaci, která nastane při chybějícím či nesprávnxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xšak v mezidobí správce daně napraví svou chybu vydáním opravného rozhodnutí, je nutné odvolání podat nejpozději do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. Toto prxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxný v odstavci 2, kdy by bylo příjemci rozhodnutí přiznáno právo se odvolat, ačkoliv je tato možnost zákonem vyloučena. Nejeví se jako vhodná konstrukcex xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení se zastaví.
Při poučení o odkladném účinku se uplatní podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxvněním, čímž je apelováno na právní jistotu příjemce rozhodnutí, který postupuje v dobré víře v presumpci správnosti vydaného rozhodnutí.
§ 111
Uxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxím napadené původní rozhodnutí nabývá tímto úkonem příjemce rozhodnutí právní moci a nelze se proti němu dále odvolávat. Tohoto práva může příjemce roxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx příjemců rozhodnutí, nastává okamžik právní moci až vzdáním se posledního z nich.
Ustanovení odstavce 2 upravuje možnost zpětvzetí odvolání. Dále sx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxjekt využít do doby, než je rozhodnutí o odvolání vydáno (§ 101 odst. 2).
Odstavec 3 stanoví, že pokud odvolatel vezme své odvolání zpět, je odvolací řízxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xdvolacího řízení, ke kterému v případě zpětvzetí ze zákona dojde, bude ve smyslu § 106 odst. 3 odvolatel informován, avšak z hlediska hospodárnosti se bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxávní moci až zpětvzetím odvolání posledním z nich.
Pro případ, kdy může odvolání směřující proti témuž rozhodnutí správce daně podat několik daňovýcx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávnění pouze některý z nich. Správce daně je v takové situaci povinen vyzvat k vyjádření i zbývající daňové subjekty a zaslat jim kopii podaného odvoxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxe daně, který rozhodnutí vydal, popř. jemu nejblíže nadřízený správce daně. Ke změně místní příslušnosti může dojít jak v mezidobí od vydání rozhodnutx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a nestihne dokončit odvolací řízení. Mělo by jít o výjimečný a excesivní případ vzhledem k tomu, že podle § 148 bude mít na odvolací řízení vždy minimálně x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxo nebo druhého stupně, podle toho, který z nich příslušnou skutečnost zjistí.
§ 112
Náležitosti odvolání
Návrh na zahájení odvolacího řízení má nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxtanoví žádné důvody, které by odvolatel musel respektovat. Lze tak brojit proti nezákonnostem, nesprávnostem, nesprávnému úřednímu postupu či způsxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxjí řádné projednání věci. Půjde tak zejména o absenci esenciálních náležitostí odvolání předvídaných zákonem, od nichž je však nutno odlišovat náležxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxání, zmeškaná lhůta, osoba nepříslušná atd., omezí se správce daně při posuzování nezbytnosti jednotlivých náležitostí pouze na ty, které jsou nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe stanovené lhůtě vyhověno. Správce daně však musí pečlivě rozlišovat, zda je i nadále dána absence esenciálních náležitostí, které brání řádnému proxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxtavení řízení. Po odstranění esenciálních vad podání je na něj nutno hledět jako na řádně podané, a to k původnímu okamžiku podání. Toto ustanovení je noxxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxe případy, kdy správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, rozhodne o tomto podání sám v rámci tzv. autoremedury nebo může využít i svého opráxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvení odvolacího řízení, jestliže je odvolání podáno opožděně nebo se jedná o nepřípustné podání. V případě úplné i částečné autoremedury zůstává připxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xrojit proti výsledku odvolání podaného jiným příjemcem.
Odstavec 2 umožňuje správci daně provést doplňující řízení k odvolání, a to tehdy, když výslxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxouzení rozhodnutí, které je odvoláním napadeno.
V odstavci 3 je upraven postup správce daně pro případ, že o odvolání sám nerozhodne. V tomto případě sxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxrh oproti současné právní úpravě výslovně nenormuje konkrétní náležitosti, které musí být naplněny v rámci komunikace správce daně prvního stupně s oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx
xxxxx xxxxáší pravidla pro určení odvolacího orgánu a pro jeho činnost v odvolacím řízení. Zejména to, že není vázán návrhy odvolatele, i když primárně přezkoumáxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxvisní princip. Odvolacímu orgánu je sice umožněno přezkoumat rozhodnutí i nad rámec podaného odvolání, avšak z povahy věci nemůže ke každému rozhodnuxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxna zejména na skutečnosti, které odvolací orgán zjistí v souvislosti s posuzováním důvodů uvedených v odvolání. Odvolací orgán může v plné šíři provádxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxlivní rozhodnutí v neprospěch odvolatele (neplatí zákaz reformace in peius). V takovém případě návrh nově počítá s tím, že odvolatel dostane možnost sx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxdnutí změní nebo zruší, a nebo že odvolání zamítne. Samozřejmostí je, že proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nejde dále odvolat (princip dvouinstanxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xaně prvního stupně.
Ustanovení odstavce 2 stanoví rozsah přezkoumávání odvoláním napadeného rozhodnutí, kdy je odvolací orgán povinen přezkoumat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxvolatele, je oprávněn změnit takto napadené rozhodnutí i v neprospěch odvolatele, tzn. umožňuje se mu uplatnit zásadu reformace in peius. Důvodem uplxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxzování v souladu s principem
apelace
.
Správce daně podle odstavce 3 při svém rozhodování prověří a použije všechny skutečnosti, které vyšly v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx podání odvolatele směřuje proti rozhodnutí o stanovení daně podle pomůcek, je stanoven v odstavci 4 speciální postup, který reflektuje tu okolnost, žx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxé podmínky pro použití kontumačního postupu a zda bylo přihlédnuto k okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro daňový subjekt (§ 98 odst. 2). Odůvodnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxyly zohledněny, rozhodnutí změní. Pokud zjistí, že neměla být daň vůbec stanovena, rozhodnutí zruší. V případě zjištění, že měla být daň stanovena dokxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx druhého stupně bez nutnosti vracet se zpět k orgánu prvního stupně. Tento princip se navrhuje až na výjimky zachovat, neboť to odpovídá charakteru daňoxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxačnou kvantitou důkazních prostředků, které je možné v průběhu řízení doplňovat. Odvolací orgán je tak v odstavci 1 povolán k tomu, aby pomocí vlastníhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x souladu se zásadou hospodárnosti a ekonomie řízení (především z kapacitních důvodů), dožádat správce daně prvního stupně o provedení jednotlivých úxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxánem, bude vydáno rozhodnutí konečné (pravomocné), a subjekt nespokojený s jeho výsledkem bude nucen proti výsledku brojit u soudu, event. se pokusí o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro případný dialog xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxokazují), případně navrhl jeho doplnění. O případném jednání, v jehož rámci je odvolatel seznamován s dosavadními výsledky dokazování, se ve smyslu § xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxo stupně, a tato změna by měla za následek zhoršení postavení odvolatele. Odvolatel je tak při zachování principu
apelace
chráněn před tzv. překvapivxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxstor pro dialog vytýčený v předchozím odstavci však nemůže být zneužit pro
obstrukce
v odvolacím řízení, proto je v odstavci 3 navržena maximální možnx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xuďto písemnou výzvou, nebo přímo na jednání se správcem daně.
Dojde-li k seznámení odvolatele s výsledkem dokazování a poskytnutí prostoru pro přípaxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxání doplňovat tímto způsobem po uplynutí lhůty stanovené pro možné vyjádření. Je tak zohledněna určitá koncentrace úkonů, které může odvolatel činit xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxání odvolatele. Odvolací orgán může o takovém podání rozhodnout buď sám, a to tím způsobem, že napadené rozhodnutí změní (tzn. že např. vyhoví) či zrušíx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxá principu kasace. Zůstává tak zachován tradiční princip
apelace
. Důvody pro tuto odchylku spočívají jednak ve vykonatelnosti rozhodnutí a tedy povixxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvé řízení, pro které je typické, že ve většině případů se o stejném druhu daňové povinnosti vede několik řízení souběžně. Jedno řízení je ve fázi vyměřovxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxodno, aby řízení byla ukončována co nejdříve při zachování dostatečné ochrany práv daňových subjektů.
Odstavec 2 stanoví odvolacímu orgánu povinnoxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxž i vyjádření k odvolacím důvodům, které byly vzaty v potaz, a to tak, aby mohl být zajištěn následný přezkum (soudní či dozorčí) východisek, které vedly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxsaci pouze omezený prostor. Zachována je tak v odstavci 3 pouze tradiční možnost vrácení věci orgánu prvního stupně v případě naplnění podmínek pro vyuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxvoláním napadeno. Správce daně prvního stupně je v dalším řízení o podání odvolatele vázán právním názorem odvolacího orgánu.
Proti rozhodnutí odvoxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxčené řízení obnovit, a to na návrh příjemce rozhodnutí nebo z moci úřední, což odpovídá současné úpravě. Do okruhu důvodů, pro něž je možné řízení obnovixx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxuace, kdy lze důvodně předpokládat, že by bylo rozhodnuto jinak, kdyby správce daně měl k dispozici informace, které se dozvěděl až později a nemohl se jx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xbecný opravný a dozorčí prostředek formou obnovy řízení je pro nalézací řízení omezen ve prospěch speciálního instrumentu, kterým je dodatečné tvrzexx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxi klasického doměřovacího řízení, jehož výsledkem bude platební výměr, proti němuž se lze dále odvolat.
Samotná obnova řízení - tedy řízení o mimořádxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxedním stupni. Jejím cílem je vyřešit otázku, zda obnovu řízení povolit či nepovolit. V případě nařízení obnovy řízení z moci úřední nemá tato fáze pevně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxnutí o nařízení obnovy řízení. Oproti tomu obnova řízení iniciovaná návrhem příjemce rozhodnutí je zahájena (ve své první fázi) tímto podáním a ukončexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxna novým rozhodnutím ve věci, kterým se původní rozhodnutí ruší (nahrazuje).
Předpokládá se, že obnova řízení může být jak povolena, tak nařízena i vůxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxavuje předpoklady pro zahájení obnovy řízení, a to jak na návrh příjemce rozhodnutí, tak i z moci úřední. Důvody, pro které lze řízení obnovit, spočívajx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxtředky, které nemohly být dříve bez zavinění obou stran zúčastněných na řízení uplatněny, o zpochybnění použitých důkazních prostředků z hlediska jexxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo prostředku pro rozhodnutí vydaná v nalézacím řízení. Důvodem je zavedení možnosti podávat dodatečná daňová tvrzení, která požadují snížení daně z dxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx doměřovacího řízení.
§ 118
Příslušným k přijetí návrhu na povolení obnovy je podle odstavce 1 správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Dxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxmezena šesti měsíci ode dne, kdy se navrhovatel o důvodu, na základě kterého může být obnova řízení povolena, prokazatelně dozvěděl, přičemž objektivxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxnovy. Jedná se o označení okolností svědčících o důvodnosti tohoto podání a dále o uvedení skutečností, jimiž lze prokázat dodržení lhůt pro povolení řxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxštní režim je v odstavci 2 stanoven pro případ, kdy o věci rozhodovala v posledním stupni úřední osoba stojící v čele ústředního správního orgánu. Vzhlexxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxé složení od komise, která ve věci rozhodla v rámci rozkladového řízení (§ 108 odst. 2).
Mezi základní náležitosti rozhodnutí správce daně příslušnéhx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxva řízení nařizuje nebo povoluje.
V odstavci 4 jsou vymezeny objektivní lhůty, v rámci jejichž běhu je možné nařídit nebo povolit obnovu řízení. V naléxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxcí dobu, po kterou lze do daných řízení ještě aktivně zasáhnout (§ 148 a § 160). Pro ostatní případy navrhovaný zákon stanoví objektivní tříletou lhůtu, x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xozhodnutí, kterým se povoluje nebo nařizuje obnova řízení ke změně místní příslušnosti, provede řízení o povolení či nařízení obnovy řízení, jakož i vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxní příslušnosti již nemá na určení oránu příslušného v dané věci konat vliv.
§ 120
Obnovené řízení
Ustanovení odstavce 1 stanoví, který správce daxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxním stupni. Nově zakotvenou zvláštností je, že pro případ obnovy z důvodu založeném na podvodném jednání bude obnovené řízení provedeno u správce daněx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx nařízení. Proti tomuto rozhodnutí mohou jeho příjemci podat odvolání, které má odkladný účinek.
Odstavec 3 zajišťuje to, aby daňový subjekt nebyl vyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xo návrhu přijata koncepce, že napadené rozhodnutí se zruší až v okamžiku vydání nového, je zakotven odkladný účinek povolovacího rozhodnutí vůči napaxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx účinky spojené s vydáním rozhodnutí o povolení nebo nařízení obnovy řízení neuplatní. Po dobu trvání odkladných účinků nevzniká žádný úrok stanovený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí z hlediska věcného posouzení různý vztah. Pokud správce daně provádějící obnovu řízení dospěje k závěru, že není důvodu k věcné změně, bude nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xozhodnutí bez náhrady. Toto rozhodnutí musí v odůvodnění obsahovat i zdůvodnění vztahu k původnímu rozhodnutí. Proti novému rozhodnutí je možné se odxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzení, v případě, že nové rozhodnutí tohoto správce daně odůvodňuje zrušení nebo změnu navazujícího (navazujících) rozhodnutí jiného správce daně, pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtředek, který lze zahájit toliko z moci úřední (
ex officio
). K přezkoumání tak může dojít z vlastního podnětu či podnětu jiného správce daně, ale také z pxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí nárok na přezkoumání rozhodnutí, tj. není aktivně legitimován k podání příslušného návrhu, který by zahájil řízení. Důvodem k využití tohoto dozorčxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxh vad řízení (často daných nesprávným či nezákonným úředním postupem). Ve smyslu zásady oficiality by pak správce daně měl postupovat tak, aby pokud moxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tomu, že správce daně nevyhoví podnětu směřujícímu k tomuto přezkoumání, je příjemci rozhodnutí umožněno podat odvolání proti rozhodnutí, kterým se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx napadnout důvody, pro které byl přezkum nařízen.
Nařízení přezkoumání rozhodnutí (§ 121 a § 122)
§ 121
Podle odstavce 1 je třeba k tomu, aby bylo možnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxními předpisy. Za rozpor s právním předpisem je nutné považovat i vady řízení, které svou závažností ovlivňují celkový soulad daného rozhodnutí se zákxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx něhož bude možné instrument přezkoumání rozhodnutí použít pouze v případech, kdy v téže věci již nerozhodl soud v rámci soudního přezkumu rozhodnutí vxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxven na dispoziční zásadě, tudíž není povinností soudu zhojit všechny objektivně existující nezákonnosti či vady řízení.
Odstavec 3 upravuje podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí. Správci daně při tom musí ctít zásadu oficiality, která jim přikazuje konat, jakmile dojde ke zjištění příslušných skutečností.
Odstavec 4 upravuxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxmotný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxx přihlédnuto či nikoliv, je tomuto podateli umožněno požádat (nejlépe rovnou při podání podnětu) správce daně, aby ho vyrozuměl o výsledku jeho posouzxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxšným k vydání rozhodnutí o nařízení přezkoumání rozhodnutí je podle odstavce 1 správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který ve věci, jejíž přezxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxení, ale mělo by zároveň napomáhat k efektivnějšímu sjednocování praxe správců daně. Nařízení přezkoumání rozhodnutí však neznamená, že přezkoumávxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxrava platí podle odstavce 2 pro případ, že rozhodnutí, o jehož přezkoumání jde, bylo v poslední instanci vydáno ústředním správním orgánem, resp. úředxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Vzhledem k obecné podmínce podjatosti (§ 77 odst. 1) je nezbytné, aby komise ustanovená úřední osobou stojící v čele ústředního správního orgánu měla xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v jejichž rámci je možné nařídit přezkoumání rozhodnutí. Přezkoumání rozhodnutí o stanovení daně je shodně jako u obnovy řízení časově omezeno lhůtou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xiná rozhodnutí je stanovena obecná lhůta 3 let, což znamená její prodloužení o jeden rok oproti současné úpravě.
Podle odstavce 4, pokud od doby právní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxkumné řízení, správce daně, který je příslušný po změně místa pobytu (sídla, místa podnikání). Pozdější změna podmínek pro určení místní příslušnostx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávce daně k provedení přezkumného řízení a časový okamžik, kterým je toto řízení zahájeno. Návrh v souladu se současnou úpravou stanoví, že přezkumnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxoti tomuto rozhodnutí mohou jeho příjemci podat odvolání, které má odkladný účinek.
Podle odstavce 3 v rozhodnutí o nařízení přezkoumání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxzán i právním názorem vysloveným v rozhodnutí o nařízení.
Současně se v odstavci 4 stanoví odkladný účinek vydání rozhodnutí o nařízení přezkoumání rxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxy rozhodnutí, které bude vydáno na závěr přezkumného řízení. Na rozdíl od obnovy řízení zde nedochází k vydání nového rozhodnutí ve věci, nýbrž ke změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xaně dá podnět jinému správci daně, který vydal případné navazující rozhodnutí, ke změně či zrušení tohoto rozhodnutí, pokud se ukáže, že je pro to zákonxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxudního řádu správního uspokojit navrhovatele, který se žalobou proti rozhodnutí správního orgánu domáhá zrušení rozhodnutí vydaného správcem daněx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxí typ přezkumného řízení, které bude oproti obecné úpravě obsažené v § 121 a násl. vykazovat určité odchylky.
Podle odstavce 2 je k přezkumnému řízení sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxní provede, a to v případě, že uzná žalobní důvody (nebo jejich část) uplatněné navrhovatelem. Dále vydá nové rozhodnutí ve věci, kterým by mělo dojít k uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xíž v přezkumném řízení směřujícím k uspokojení navrhovatele ve správním soudnictví nelze poukazovat na nové skutečnosti a navrhovat nové důkazní proxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tvrzení v případě nalézacího řízení (§ 141).
V odstavci 4 je zakotvena zásada zákazu reformace in peius, což znamená, že výsledkem přezkumného řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx mělo být úplné, nebo přinejmenším částečné uspokojení navrhovatele. Navrhovatel pak má ve smyslu § 62 odst. 3 soudního řádu správního možnost sdělit xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxci brojit opravnými prostředky. Důvodem je jednak existence zásady zákazu reformace in peius, ale také skutečnost, že v případě, že navrhovatel není s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxboť nedošlo k jeho uspokojení. Zůstává tak pouze možnost zasáhnout prostředky dozorčího práva, např. nařízením obnovy řízení v důsledku korupčního jxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxí a která nejsou součástí daňového řízení (§ 134), byť s ním velmi úzce souvisí. Základním předpokladem pro vznik tohoto řízení je existence registračnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. daňové povinnosti v nich vznikají pro jednotlivá zdaňovací období. Registrace správci daně umožňuje přehled o klíčových údajích, z nichž je nutnx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu, po splnění předpokladů uvedených v tomto ustanovení, podat ve lhůtě 30 dnů přihlášku k registraci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxtavec 2 upřesňuje, co se myslí dnem účinnosti. Jde o den, od kterého je daňový subjekt oprávněn začít určitou činnost vykonávat.
Odstavec 3 rozšiřuje rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxávnění, přičemž však vykonávají činnost, jejíž výsledky jsou předmětem daně, nebo pobírají příjmy, které jsou předmětem daně. Specificky je pak stanxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxle toho, která z činností nastane dříve.
Odstavec 4 zavazuje k registrační povinnosti i osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud splňují kritxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxvec 5 ukládá registrační povinnost plátci daně, pokud se dostal do tohoto právního postavení a z toho titulu mu vznikly povinnosti příslušející podle dxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxení, čímž mu vznikly i povinnosti s tím spojené.
Registrační povinnost stíhá podle odstavce 6 i plátce daně, kterému vznikla plátcova pokladna. Jedná xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxoby oprávněné jednat za plátcovu pokladnu.
§ 126
Toto ustanovení vymezuje prostřednictvím taxativního výčtu množinu zdanitelných plnění, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnost. Z registrační povinnosti jsou tak liberovány daňové subjekty u jednorázových daní, daňové subjekty, které stíhá toliko daňová povinnost k dani x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxň z příjmu ze závislé činnosti).
§ 127
Odstavec 1 stanoví údaje, které je povinen daňový subjekt uvést v průběhu plnění své registrační povinnosti. xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxénem jednat, tzn. činit právní úkony tak, jak je to upraveno v § 24.
V odstavci 3 se předpokládá povinnost uvést, zda se jedná o první registraci, případnx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxmá přidělen obecný identifikátor (§ 130 odst. 3), kterým je v současnosti rodné číslo. Tato osoba je povinna sdělit datum svého narození a daňové identixxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je povinna si je vyžádat. Vesměs se bude jednat o daňové subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Vzhledem k tomu, že lhůtu pro podání registrační xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxáška obsahovat i vyžádané identifikační číslo, je možné žádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání přihlášky. V této žádosti by mělo být doloženxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nevydává Ministerstvo financí, nýbrž Ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž obecná ustanovení o možnosti učinit podání v elektronické formě se poxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxé je způsobeno tímto podáním, dojde až okamžikem přijetí tohoto podání správcem daně. Explicitně je zde vyjádřeno, že lhůta, která připadá na vyřízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxsady rychlosti a spolupráce by předání podání mezi živnostenským úřadem a příslušným správcem daně mělo proběhnout v nejkratší možné době.
§ 128
Oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xby vedená evidence registrovaných údajů se udržovala aktuální. Jde-li o změnu, která vede ke zrušení registrace (např. odejmutí živnostenského opráxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxt povinen předkládat správci daně ve lhůtě 15 dní. Jde o akt prokazující zrušení daňového subjektu - právnické osoby (nejčastěji obchodní společnostixx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxán. Může jít též o akt, podle kterého povolení nebo oprávnění přímo zaniká. Smlouva o prodeji podniku nebo jeho části se předkládá vždy.
Rozhodnutí o rxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxtup v případě, že má správce daně pochybnosti o správnosti údajů. Správce daně vyzve daňový subjekt k nápravě.
Odstavec 2 stanoví účinky opravení vad rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxstrace
ex officio
podle v úvahu přicházejících daňových dopadů. Např. bez vyjasnění nastalých pochybností by nemělo dojít k registraci osoby jakožtx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtraci. V odůvodněných případech, kdy je řádné prověření registračních údajů zvláště složité, lze zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí prodloužit nexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, že rozhodnutí o registraci je svou povahou pouze deklaratorním osvědčením, že údaje uvedené v přihlášce k registraci vzal správce daně na vědomí a nesxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxnutí o registraci zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikační číslo (DIČ); u daňového subjektu, který je fyzickou osobou, obsahuje čísxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonem. Není-li rodné číslo nebo jiný identifikátor přidělen, použije správce daně vlastní identifikátor. Cílem návrhu v tomto případě není odlišné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, tradičně používané podle současné právní úpravy. Dále se zde vymezuje povinnost používat přidělené DIČ v případech týkajících se daňových povinnosxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch nepřímých daní.
§ 131
Odstavec 1 stanoví postup v případě, že daňový subjekt nesplní svoji zákonem stanovenou registrační povinnost. Správce dxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxc 2 umožňuje správci daně z moci úřední rozhodnutím změnit či zrušit rozhodnutí o registraci (např. za podmínek stanovených zákonem o dani z přidané hodxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xa předpokladu, že půjde o reakci na oznámení takovýchto změn ve smyslu § 128 odst. 1. O takovéto změně sepíše úřední záznam.
Odstavec 3 a 4 stanoví konkréxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx dojde ke změně místní příslušnosti již zaregistrovaného daňového subjektu. Vymezení časového okamžiku změny místní příslušnosti v souladu s tímto uxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxo určení místní příslušnosti (změna adresy místa pobytu, sídla atd.).
3.2. Řízení o závazném posouzení
V navrhovaném textu nové právní úpravy se jakx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxostředí v České republice zdůvodněných složitostí, nepřehledností a rozdílným výkladem některých daňových zákonů. Navrhovaná úprava bude tedy nadxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm vymezených případech a za podmínek stanovených tímto daňovým zákonem, což odpovídá zkušenostem např. z Holandska nebo Belgie. Instrument závaznéhx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xa základě těchto skutečností deklaruje, jak by postupoval při jejich posouzení. Správce daně v rozhodnutí o závazném posouzení zavazuje sebe (nebo jixxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxuladu s tímto rozhodnutím.
Závazné posouzení (§ 132 až § 133)
§ 132
V odstavci 1 se daňovému subjektu přiznává oprávnění požádat příslušného (věcnx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxzuje zvláštní zákon. K tomu, aby mohl být institut závazného posouzení využit je tedy zapotřebí příslušné úpravy v jiném zákoně, která vymezí okruh oblxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxutí výslovně označené jako závazné posouzení, ve kterém kromě obecných náležitostí uvede časový a věcný rozsah posouzení, tzn. které skutečnosti a jaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnek, za kterých bude toto rozhodnutí v průběhu nalézacího řízení o příslušné dani akceptováno. Tyto podmínky vyplývají z údajů, které v žádosti daňový xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxosti.
Možnost brojit proti závaznému posouzení řádnými či mimořádnými opravnými prostředky se podle odstavce 3 nepředpokládá s tím, že oponovat názxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtředky. Těch bude moci být využito zejména v případě, že odvolací orgán v rámci nalézacího řízení dojde k jinému právnímu názoru než deklaroval správce xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxazném posouzení.
§ 133
Odstavec 1 stanoví, že závazné posouzení je účinné vůči správci daně, který v dané věci rozhoduje, přičemž se nutně nemusí jexxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvce daně se pak v rámci své rozhodovací činnosti v nalézacím řízení musí řídit právním názorem deklarovaným v rozhodnutí o závazném posouzení. To platí x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxení je neměnnost skutečností, na jejichž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, a skutečností zjištěných při stanovení daně.
Podle odxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxěně zákonné úpravy, která byla podkladem pro jeho vydání. Musí se samozřejmě jednat o takovou změnu zákona, která mění jeho význam ve vztahu k posuzovanx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxtí o závazném posouzení uplatnit. Pokud nenastanou jiné skutečnosti zakládající neúčinnost rozhodnutí o závazném posouzení, lze toto rozhodnutí poxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxit, že v těchto započatých daňových řízeních je třeba právní názor vyslovený v rozhodnutí o závazném posouzení respektovat po celou dobu trvání daňové xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxní daně za zdaňovací období, jehož běh započal před uplynutím 3 let ode dne, v němž nabylo toto rozhodnutí právní moci, tak se tyto účinky vztahují i na příxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxanění převodu nemovitosti apod.
Odstavec 5 stanoví, že správce daně rozhodnutí o závazném posouzení
ex lege
nepoužije pro ta daňová řízení, u nichž nxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxrávce daně vždy nejprve zkoumat, zda jsou v době rozhodování dány podmínky, které byly předvídány.
3.3. Daňové řízení
§ 134
Daňové řízení
Nově je x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně, její prvotní vyměření, dodatečné stanovení daně, včetně doměření po kontrole, opravné a dozorčí prostředky, předepsání a řízení vedená při plaxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxení trvá po celou dobu existence daňové povinnosti, i když někdy v
latentní
podobě, tedy po dobu, po kterou lze daň stanovit (tj. vyměřit nebo doměřit) pxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xěhem této doby lze provádět jednotlivé postupy typické pro toto řízení (např. daňová kontrola, výzva k úhradě nedoplatku). Pro daňové řízení je typickxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoto vymezení lze nalézt pouze u dílčích daňových řízení. Splní-li daňový subjekt své daňové povinnosti přesně podle zákona, je daňové řízení zahájeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxlčí řízení končí pouze uložením platebního výměru ve spise, pokud se stanovená částka shoduje s částkou tvrzenou daňovým subjektem, což je optimální pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxi, a oba, tj. daňový subjekt i správce daně mohou činit další zákonem předjímané úkony k nalezení poslední známé daně a tedy k zahájení a provedení dalšíhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxetržitě s existencí daňové povinnosti, pokud není dosaženo jeho cíle (cíle správy daní). Velmi komplikované řízení může trvat v nalézací rovině až desxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxynutím prekluzívní lhůty pro stanovení daně (§ 148), resp. lhůty pro placení daně (§ 160).
V odstavci 2 se upřesňuje, že slovo daň, ve smyslu předmětu daxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti (daň dědická, daň z převodu z nemovitostí), přičemž zdaňovacím obdobím se rozumí pravidelně se opakující časový úsek.
V průběhu daňového řízení o kxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxanovení odstavce 3. Je zde obsaženo základní rozlišení na řízení nalézací, kam patří vyměření a doměření daně, dále řízení související s placením daněx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xízení před správcem daně prvního stupně i před odvolacím orgánem. Posledním okruhem jsou řízení o mimořádných opravných prostředcích a prostředcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí, která vedou k naplnění cíle správy daní, tedy ke zjištění a stanovení daně a její úhrady. V průběhu daňového řízení o konkrétní daňové povinnosti využxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxí je předmětem dalších ustanovení.
3.4. Nalézací řízení
Tato xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxnovení pro nalézací řízení, kam patří postup při nepodání řádného nebo dodatečného tvrzení, zaokrouhlování, rozhodnutí o stanovení daně a lhůty pro sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxdčených postupů stávající právní úpravy. Pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování návrh využívá zkráceného pojmu “řádné daňové tvrzenxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxn základní princip daňového řízení, kterým je existence břemene tvrzení na straně daňového subjektu.
3.4.1. Vyměřovací řízení
Řádné daňové tvrzenx xx xxx xx x xxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxňovým zákonem stanovené předpoklady pro takový právní úkon, popřípadě poté, co je k tomuto úkonu správcem daně vyzván.
Odstavec 2 dále konkretizuje sxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxo výsledek spolu s dalšími potřebnými údaji, které vyplývají z jednotlivých daňových zákonů a které jsou předvídány v jednotlivých tiskopisech, uvedx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xe které je daňový subjekt povinen podat daňové přiznání nebo hlášení. Zároveň je zde stanovena obecná lhůta splatnosti pro vratky.
§ 136
Podle odstxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxího období. Typickým příkladem daně vyměřované za zdaňovací období je daň z příjmů.
Pokud se jedná o daňový subjekt, který má mít na základě povinnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxní plné moci před uplynutím prvního termínu pro podání daňového přiznání a také daňové přiznání podává, je v odstavci 2 stanovena lhůta, v níž je daňový sxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxektu zachována i v případě, že daňový poradce zemře nebo zanikne. Důvodem pro zachování tohoto zvýhodnění je zejména garance větší profesionality, jaxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro případ, že se jedná o daně vyměřované na roční zdaňovací období. Tento způsob vyměřování je uplatněn u daně z nemovitostí.
Ustanovení odstavce 4 urxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxou většinou vyměřovány za kratší období, než je jeden rok.
V odstavci 5 se všem daňovým subjektům, které podávají daňové přiznání a v určitém zdaňovacíx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx subjekt registrován a správce daně tedy oprávněně očekává daňové přiznání a vyzýval by zbytečně daňový subjekt k jeho podání.
§ 137
V odstavci 1 se uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxk regulován zvláštním zákonem. V tomto případě zejména zákonem o daních z příjmů. Lze předpokládat, že evidence vedená u správce daně se bude postupně rxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x přidané hodnoty.
Dalším instrumentem pro komunikaci s plátcem daně je vyúčtování podle odstavce 2, které plátce daně podává ve lhůtě čtyř měsíců po upxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházet povinnost podávat hlášení či nikoliv. Povinnost stanovená ve vyúčtování se vyměřuje, případně doměřuje obecným postupem zakotveným v náxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování
Tento instrument umožňuje daňovému subjektu, který podal daňové přiznání nebo vyúčtování ještě před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtanoví povinnost správci daně, aby se původním vadným podáním dále nezabýval. Obdobným způsobem lze měnit i dodatečné daňové přiznání či dodatečné vyxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxx x x xxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx daně zjištěn případný základ daně (v závislosti na druhu daně) a vyčíslena daň, popřípadě daňový odpočet, daňová ztráta či jiný způsob zdanění, a v té výxx xx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atd. Výsledkem vyměřovacího řízení, které je zahájeno podáním daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední, je vydání rozhodnutí (platebníxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx poznání v daném okamžiku jeho skutečné daňové povinnosti. Pokud na základě provedených zjištění správce daně zjistí, že tvrzená daň neodpovídá daňovx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpadech, kdy daňový subjekt nesplní svou povinnost tvrzení a nepodá řádné daňové tvrzení, stanoví výslednou daň správce daně s využitím postupů předvíxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xe je daň stanovena plátci daně k přímé úhradě na základě speciální úpravy daňových zákonů (viz k § 233 a násl.).
Odstavec 3 stanoví náhradní lhůtu pro zapxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu navazující na stanovení daně, ať už vyměřením nebo doměřením, je posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového suxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxměřenou) částku, bude splatný až patnáct dní po právní moci rozhodnutí. Jedná se ovšem o náhradní lhůtu splatnosti, tudíž úrok z prodlení se počítá i nadxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxik splatnosti, ovšem s rizikem, že neúspěch v odvolacím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxu jde o zcela logickou ochranu před paušálním odvoláním vedeným pouze za účelem odsunout splatnost rozdílně stanovené částky. Touto změnou se očekává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxedku čehož je pak část uhrazených prostředků vracena i s příslušným úrokem. V tomto případě nelze přímo hovořit o odkladném účinku odvolání, byť se jednx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu, se týká toliko rozdílu mezi částkou tvrzenou a částkou vyměřenou či doměřenou. V případě odkladného účinku by byla postižena i případná částka tvrxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
x xxstavci 1 je upraven postup správce daně pro případ, že se správcem daně stanovená daň neodchyluje od údajů tvrzených daňovým subjektem v daňovém přiznáxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xaňovému subjektu, což odpovídá zásadě hospodárnosti a ekonomie řízení. Pokud je daňový subjekt vyzván k odstranění pochybností (§ 89 a násl.), nebo doxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx vyměření se v tomto případě považuje den vydání platebního výměru s účinky ke dni jeho oznámení.
Pro případ, kdy není platební výměr oznamován, je v odsxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xznámení (tedy doručení), nastanou účinky vyměření daně k tomuto dni, i když reálně k vyměření přistoupí správce daně v souladu s množstvím podaných přixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxá informační schránka).
Podle odstavce 3 je daňový subjekt v zákonem vymezené lhůtě oprávněn zažádat o zaslání stejnopisu platebního výměru, který bxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xd okamžiku vydání.
Proti souhlasnému vyměření daně není podle odstavce 4 na rozdíl od současné právní úpravy možné odvolání, neboť není důvodu brojit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x § 132 a násl.).
3.4.2. Doměřovací řízení
§ 141
Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování
Ustanovení odstavce 1 vymezuje podmínky, za nicxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaňové přiznaní za včas podané. Současně se stanoví, že povinnost podat dodatečné daňové přiznání trvá po celou dobu běhu lhůty pro stanovení daně (§ 148xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxavadním průběhu daňového řízení pravomocně stanovena správcem daně. Jedná se zároveň o částku, vůči které je změna dodatečným daňovým přiznáním provxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx dodatečné daňové tvrzení na daň nižší podat, přičemž je pro něj stanovena stejná lhůta jako při podání dodatečného přiznání nebo dodatečného vyúčtováxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxo dodatečné vyúčtování na daň vyšší. Podmínkou pro podání dodatečného přiznání nebo dodatečného vyúčtování na daň nižší je existence nových skutečnoxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxl dán rozdíl oproti poslední známé dani). Dodatečné přiznání nebo dodatečné vyúčtování tak nepůjde využít v případě, že dané důvody daňový subjekt již xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxvání na daň nižší představuje speciální instrument vůči obnově řízení, jejíž využití je pro potřeby nalézacího řízení zúženo v ustanovení § 117 odst. 2x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnutí). Za tímto účelem je daňovému subjektu umožněno domáhat se sjednání nápravy v odvolacím řízení a poté v rámci správního soudnictví, event. podnětxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxpadě, že daň byla stanovena podle pomůcek, nebo byla se správcem daně sjednána (§ 98). To odpovídá charakteru případů, kdy k použití pomůcek či stanovenx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a s ním spojené důkazní břemeno.
Odstavec 4 upravuje možnost podat dodatečné přiznání nebo dodatečné vyúčtování, kterým budou měněny pouze tvrzené úxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxdní známé dani a den, kdy byly zjištěny důvody, které vedly daňový subjekt k podání tohoto dodatečného daňového přiznání nebo vyúčtování.
V odstavci 6 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xi řízením, včetně soudního, revidována dosud stanovená daň a rozdíl, který by byl tvrzen, by tak byl až do ukončení postupu nebo řízení nejistý.
Ustanoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaňového přiznání nebo vyúčtování. I v takovém případě se však nejedná o doměření daně z moci úřední a nevzniká tedy sankce v podobě penále.
Odstavec 8 stxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dodatečného daňového přiznání či dodatečného vyúčtování. To znamená, že daňový subjekt, který ve svém dodatečném tvrzení přiznává, že oproti dosud sxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xaňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Plátce daně je tedy povinen podat, po splnění zákonem stanovených podmínek a v zákonem vymezené lhůxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdném hlášení uvedený rozdíl uhradit. Pokud z následného hlášení vyplyne nárok plátce daně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxx x x xxxx
x xxx
xxxxxxxx x stanoví, že daň může být doměřena na základě podání daňového subjektu, formou dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, nebo i z mocx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xosud stanovená daň není správná. Toto zjištění může být učiněno jak správcem daně, tak i daňovým subjektem. Doměření může spočívat ve zvýšení nebo snížxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xždy daňový subjekt tvrzení své daně provede perfektně, stejně tak jako kapacita státních orgánů neumožňuje komplexní audit, tedy jednoznačné prokázxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxměření daně. Jedná se o specifický postup výlučný pro daňový proces, kdy se po pravomocném rozhodnutí ve věci předpokládá ještě možnost nového rozhodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxné daňové přiznání nebo vyúčtování, tak z moci úřední, zejména když správce daně zjistí nesprávnost tvrzení daňového subjektu při daňové kontrole. K dxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxvci daně, včetně zahraničních berních správ, získá nové důkazy či
indicie
, na jejichž základě lze předpokládat, že původně stanovená daň není správnáx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxěří daň z moci úřední. Jinými slovy řízení o nalezení správné částky daně je otevřeno po celou dobu běhu prekluzívní lhůty pro stanovení daně (§ 148) a dosxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxných platebních výměrů, která mimo jiné umožňuje daňovému subjektu domoci se soudní ochrany, není na překážku doměřovacímu řízení. V materiálním sloxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxlatní i v případě, že je na základě dodatečného vyúčtování nebo z moci úřední po ukončeném vyúčtování daň stanovena dodatečně plátci daně k přímé úhradě xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxrávce daně, kdo zjistí důvody pro doměření daně. V ustanovení se předpokládá dvojí možná situace. Buď správce daně důvody zjistí v rámci daňové kontrolx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx
x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxným způsobem, vyzve daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování (§ 145 odst. 2). Tento způsob respektuje primáxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx daňového subjektu, zda učiní i v tomto stádiu nalézacího řízení o své daňové povinnosti tvrzení, čímž otevře možnost postupu k odstranění pochybností x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxě, pravomoc správce daně tyto změny provést. Ke stejnému výsledku může správce daně dojít i při doměření z moci úřední na základě provedené daňové kontrxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxspozicí danou daňovým subjektem, není třeba ve smyslu § 144 doručovat platební výměr.
V odstavci 5 je stanovena splatnost doměřené daně, a to v tzv. náhxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xaňového subjektu (dále viz k § 139 odst. 3).
§ 144
V odstavci 1 je upraven postup správce daně pro případ, že se správcem daně doměřená daň neodchyluje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru založí pouze do spisu a nezasílá ho daňovému subjektu, což odpovídá zásadě hospodárnosti a ekonomie řízení.
Pro případ, kdy není dodatečný plaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhledem k tomu, že účinnost rozhodnutí nastává dnem jeho oznámení (tedy doručení), nastanou účinky doměření daně k tomuto dni, i když reálně k doměření pxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňová informační schránka).
Podle odstavce 3 je daňový subjekt oprávněn zažádat o zaslání stejnopisu platebního výměru, který byl založen do spisu xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxšného rozhodnutí, lhůta započne běžet až od okamžiku vydání.
Proti souhlasnému doměření daně není podle odstavce 4 na rozdíl od současné právní úpravx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxladě rozhodnutí o závazném posouzení, lze se proti němu odvolat (viz k § 132 a násl.).
3.4.3. Společná ustanovení pro nalézací řízení
Tato část návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxezuje postup správce daně pro případ, že daňový subjekt nepodal řádné daňové tvrzení včas. Pokud taková situace nastane, správce daně vyzve daňový subxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxost uvedenou ve výzvě správce daně nesplní, stanoví správce daně daň podle pomůcek.
Obdobný postup se uplatní podle odstavce 2 v případě, že správce daxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jejíž počátek je pro daňový subjekt určen okamžikem zjištění důvodů pro podání dodatečného tvrzení. Správce daně je povinen postupovat při zjištění dxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxacího řízení o své daňové povinnosti tvrzení, čímž otevře možnost postupu k odstranění pochybností a tedy k zahájení dokazovacího postupu, nebo zda umxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xůvody, pro které ho k podání tvrzení vyzývá.
§ 146
Zaokrouhlování
Ustanovení upravuje pravidla pro zaokrouhlování čísel, jimiž jsou vyjádřeny: xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxení je zároveň stanoveno, jak se obecně vypočítá výše úroku připadajícího na jeden den v případě, že je tento úrok odvozován od repo sazby stanovené Českxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxsní předpis pro jednotlivé hmotně-právní daňové zákony, je obecným předpisem i pro zaokrouhlování. Tzn. speciální úprava ve zvláštních zákonech má pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).
§ 147
Rozhodnutí o stanovení daně
Ustanovení odstavce 1 reflektuje skutečnost, že rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxedpisný seznam a současně obecně stanoví, že za dále stanovených podmínek se tato rozhodnutí neodůvodňují. Tato úprava vychází z předpokladu, že ve věxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxjektu odůvodňoval jeho vlastní tvrzení. Současně správce daně ve většině případů předpokládá, že je daňový subjekt schopen, pokud nebude prokázán opxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe 1 není splněn a kdy správce daně stanoví daň odlišně od tvrzení. Pak je správce daně povinen tuto odchylku odůvodnit. Platí přitom, že se odůvodňuje pouxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v případě, že se jedná o stanovení daně z moci úřední.
Odstavec 4 stanoví, že pokud je rozdíl mezi daní tvrzenou a stanovenou daňovému subjektu znám z výsxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se tedy o speciální výjimku z norem obsažených v odstavcích 2 a 3.
§ 148
Lhůta pro stanovení daně
Jedním z cílů návrhu je obnovit právní jistotu ohledxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xízení je typické, že uplynutí prekluzívní lhůty je rozhodným okamžikem určujícím konec daňového řízení v jeho nalézací rovině a definitivní vypořádáxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxk ve prospěch daňového subjektu, tak v jeho neprospěch.
Odstavec x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxávní úpravě tříletá. Oproti současnému znění se však navrhuje odvozovat počátek běhu této lhůty ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného tvrzeníx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxímu přerušení, prodloužení nebo stavění.
K odstranění právní nejistoty je v odstavcích 2 a 3 nově stanoven
taxativní
výčet úkonů ze strany správce daxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx věcně i právně správně zjištěné a stanovené daně. Vzhledem k aktuální judikatuře se navrhuje řešení, které zohlední snahu o omezení možnosti prodloužxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Pokud by došlo v průběhu posledního roku k níže vyjmenovaným úkonům, lhůta pro stanovení daně by se podle odstavce 2 prodloužila o jeden rok. Půjde o:
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a to za předpokladu, že tato výzva vedla k doměření daně,
* oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru,
* zahájení řízení o obnově xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx nicotnosti rozhodnutí.
Tímto prodloužením dojde k posunutí posledního dne této lhůty, což je nutné zohlednit při posuzování, zda následné úkony splxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx určení toho, zda se jedná o posledních 12 měsíců této lhůty, vycházet ze stavu po jejím prodloužením, nikoliv z původního tříletého rámce.
Zahájení daxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxury) s rozdílem, že tato lhůta neběží až od konce kalendářního roku, ale ode dne, kdy byl úkon učiněn. Stejné účinky by mělo mít i podání řádného daňového txxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxti. Posledním úkonem, který způsobí přetržení tříleté lhůty pro stanovení daně, je oznámení výzvy správce daně k podání řádného daňového tvrzení v příxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xtanovení daně dočasně zastavit z důvodu, že paralelně probíhá řízení před soudem, které má zásadní význam pro správné stanovení daně (např. dědické říxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxní daně neběží při řízení před soudem, které se týká rozhodnutí o stanovení daně a může vyústit i v jeho zrušení. Tento případ může nastat i v rámci řízení pxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxedem k tomu, že je navržena změna konstrukce instrumentu navrácení v předešlý stav tak, že jej bude možné uplatnit i na propadné lhůty procesního charakxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxí daně stavěl i po dobu, která nastala od propadnutí lhůty do jejího navrácení v předešlý stav. Pokud tedy daňový subjekt se svou žádostí o navrácení odvoxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxel podal odvolání včas. Obdobný efekt pak bude mít případné rozhodnutí o neúčinnosti rozhodnutí, kterým žadatel docílí eliminaci
fikce
doručení ke dxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb.
V odstavci 5 je stanovena tradiční maximální desetiletá lhůta, po kterou je možno lhůty obnovovat a tedy daň stanovit.
Odstavec 6 modifikuje pravixxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní trestného činu daňového, tedy trestného činu, jehož skutková podstata je vymezena v závislosti na porušení daňových zákonů. Jedná se např. o trestnx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxň bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovní daně.
Správci daně je podle odstavce 7 dána možnost stanovit daň bez ohledu na běh lhůt, pokud se daxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
3. 5. Placení daní
Velice důležitou část návrhu představují ustanovení upravující platební rovinu daňového řízení. Pojem placení daní tradičně zaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxa jde o dobrovolnou úhradu nebo úhradu nedobrovolnou. Zvýšeného významu se dostává platební části vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s § 106 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxní o placení daní
Evidence daní (§ 149 až § 151)
Návrh upravuje postup při evidenci daňových závazků a daňových pohledávek vzhledem k veřejným rozpočtxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxé orgány veřejné moci, pokud zajišťují placení pohledávek vzniklých na základě jejich rozhodnutí podle správního řádu a spravují placení podle zákonx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxbecňuje způsoby evidence a rozděluje příslušná oprávnění mezi úřední osoby tak, aby byla zajištěna dostatečná kontrola o prováděných záznamech na osxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpředevším z členských zemí EU), bude evidence vedená u správce daně postupně nabývat na rozsahu a významu. Jedna úřední osoba bude oprávněna rozhodnoux x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxadem a umožní zaevidovaní této částky a odlišná úřední osoba provede případnou výplatu prostředků z veřejného rozpočtu.
§ 149
Odstavec 1 obecně vymxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx; nelze evidovat daňové povinnosti, které existují pouze v
latentní
podobě a nebyly správcem daně určeny.
Odstavec 2 vymezuje osobní daňové účty a zpxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xednotlivé daňové subjekty odděleně za každý druh daně, přičemž je možné při zohlednění specifik určitých druhů daně (daň z příjmů či daň z přidané hodnoxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxupem podle ustanovení o přeplatku a jeho vratitelnosti.
Pro jednoznačnou orientaci daňových subjektů v jejich osobních daňových účtech zveřejní na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxstech vedena. Osobní daňové účty se ve smyslu odstavce 2 vedou pro jednotlivé druhy daně nebo pro jejich části. Údaje zveřejněné Ministerstvem financí xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem na své úřední desce a pomocí dálkového přístupu.
Podle odstavce 4 se evidence provádí pomocí tzv. předpisných, odpisných či platebních doklxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xísemné, tak i elektronické podobě. Jde o to, aby jakýkoliv pohyb na osobních daňových účtech byl prováděn na základě dokladů potvrzených konkrétní úřexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xrůkaznost evidence daní.
Podle odstavce 5 jsou evidované údaje a jejich správnost měsíčně správcem daně odsouhlaseny podle stavu účtů u poskytovatexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxního kalendářního měsíce roku je podle odstavce 6 v evidenci daňových povinností na osobních účtech provedena roční uzávěrka záznamů, ze které se výslxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxouží k evidenci předpisů a odpisů daňových povinností, včetně případných oprav a odepisování nedoplatků na základě předpisných a odpisných dokladů.
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxtů a vratky vyplacené z těchto příjmových účtů, a to především na základě dokladů poskytovatelů platebních služeb, popřípadě provozovatelů poštovníxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxmáhány, pokud je u nich odůvodněný předpoklad, že budou alespoň z části vymoženy.
V odstavcích 4 až 7 je upravena povinnost správce daně shromažďovat nxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxpadně vzniklého vratitelného přeplatku.
§ 151
Toto ustanovení vymezuje pravidla pro poskytování a využívání informací z evidence daní a nahlížexx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxavu osobního daňového účtu musí být zřejmé, kdy nastal den splatnosti (resp. poslední den splatnosti) u jednotlivých daní, což má vliv na to, zda daňový xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k dani, u níž došlo k posunu splatnosti do náhradní lhůty, zejména v souvislosti s posečkáním (§ 156 a násl.). Na takovéto nedoplatky je možné převádět přxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o stavu osobního daňového účtu musí splňovat určité formální náležitosti. Ačkoliv samo o sobě není rozhodnutím, je třeba přiměřeně aplikovat ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxy daně
Dle odstavce 1 se v rámci zlepšení postavení daňových subjektů předřazuje
priorita
úhrady daně před její příslušenství. Daňovému subjektu se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxty, úrok z prodlení apod. Toto pořadí je určující pouze ve vztahu k danému osobnímu daňovému účtu, přičemž postup při úhradě nedoplatků na jiných osobníxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xterou platbu daně (posléze příslušenství daně) bude úhrada započtena na prvním místě, je rozhodující stáří dané pohledávky. Platí obecné pravidlo, žx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxodem skutečnosti, že na vymáhané nedoplatky bude platba připisována až po uhrazení ostatních nedoplatků, je zohlednění zásady hospodárnosti a ekonoxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxledně nichž není zahájeno exekuční či jiné řízení tak, aby již započatá řízení nemusela být ukončována a posléze opět zahajována ke zbývajícím nedoplaxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxedávku za majetkovou podstatou, přihlášené pohledávky k uspokojení z výtěžku veřejné dražby nebo nedoplatku, který je vymáhán jiným způsobem,
priorxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxžník, proti němuž je vedeno exekuční řízení, dlužný nedoplatek uhradí dobrovolně.
§ 153
Nedoplatek
Nově je v návrhu obsažena definice nedoplatkxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxti, popřípadě uplynutím posledního dne splatnosti, pokud je splatnost stanovena lhůtou. Jedná se tak o částku, která se může měnit v průběhu času tím, žx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxá též neuhrazená částka zajištěné daně. Tento nedoplatek je hrazen daňovým subjektem jako jeho dluh. Tomu odpovídá i označení daňového subjektu, kterx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxký můstek” k jiným právním předpisům (vztah insolvenčnímu řízení), je tedy pojmem širším, zahrnující i daň, u níž dosud neuplynul poslední den splatnoxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxsobem podává definice přeplatku na dani. Precizována je i úprava nakládání s přeplatkem ve vztahu k nedoplatkům na jiných daňových účtech a u jiných sprxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xprávnění daňového subjektu disponovat se svým vratitelným přeplatkem.
§ 154
Odstavec 1 vymezuje pojem přeplatek tak, že se jedná o kladné
saldo
osxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxjektu. Tento postup se uplatní pouze v případě, že nelze reálně očekávat, že do 10 dnů vznikne předpis na osobním účtu, na kterém přeplatek vznikl. Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxelným a jako takový se dostává do dispozice daňového subjektu. Podmínkou vzniku vratitelného přeplatku je neexistence jiných nedoplatků, a to i u jinýxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxdoplatky existují na více osobních daňových účtech téhož daňového subjektu. Správce daně v tomto případě upřednostní účet, na němž jsou evidovány nákxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxtovat pravidlo zakotvené v § 152, podle něhož k převodu na nedoplatky, jejichž úhrada je již realizována při některém ze způsobů vymáhání, dochází až poxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrý je veden jiným správcem daně, než osobní daňový účet, na kterém je vykazován nedoplatek. Podmínkou pro to, aby mohl být nedoplatek jiného správce danx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxými správci daně.
Odstavec 5 stanoví datum, s jakým je přeplatek podle předchozích odstavců převáděn; zároveň je zde zakotvena povinnost správce danx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxízenou daňovou informační schránku, není třeba zvlášť vyrozumívat, neboť veškeré pohyby na jejich osobních daňových účtech jsou v této schránce zaznxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtitelný přeplatek, vznikne mu současně i oprávnění disponovat s tímto přeplatkem. Tento vratitelný přeplatek správce daně, požádá-li o to daňový subxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxňový subjekt může nově též žádat o přímé převedení svého vratitelného přeplatku na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu, a to u kteréhokoliv sprxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxtitelným přeplatkem, je možnost požádat správce daně, aby mu tento přeplatek nebo jeho část vrátil. Správce daně je povinen tento vratitelný přeplatexx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx že tak stanoví daňový řád nebo jiný zákon (např. zákon o dani z přidané hodnoty) nebo pokud vratitelný přeplatek zavinil svým rozhodnutím správce daně sxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xdy daňový subjekt uplatní žádost nejdéle 60 dní před vznikem vratitelného přeplatku. V tomto případě se považuje žádost za podanou dnem vzniku přeplatxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xozhodnutí, proti němuž se lze do 15 dnů odvolat, pokud nebylo žádosti plně vyhověno. I v případě, že správce daně žádosti plně vyhoví a není povinen ve věcx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjektu tak, že nevyhoví-li správce daně žádosti o vratitelný přeplatek ve stanovené lhůtě (tzn. ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti o vrácení přeplaxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxšného kalendářního pololetí. Tento úrok náleží daňovému subjektu ze zákona ode dne, kdy došlo k překročení lhůty pro vrácení přeplatku a je poukazován xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx částky z účtu, na který byly vracené prostředky přijaty.
Odstavec 7 upravuje zánik vratitelného přeplatku pro případ, že daňový subjekt nepožádá o jexx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx x x xxxx
x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxčkat stanovením náhradní lhůty splatnosti nebo jejím rozložením do splátek. Důvody pro posečkání zohledňují především sociální a hospodářské aspekxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxna pro daňový subjekt s vážnou újmou nebo že by nebylo možné vybrat od daňového subjektu celý nedoplatek najednou z jiných důvodů; posečkání lze také povxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xávrhem daňového subjektu.
Rozhodnutí o žádosti správce daně v souladu se zásadou rychlosti vyřídí do 30 dnů. Spolu s povolením posečkání může správce xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nedoplatek se přeplatky z jiných účtů nepřevádí a úhrada daně na osobním účtu provedená na pozdější daňovou povinnost se neprovádí. Přepokládá se takéx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsečkání tak lze využít i k eliminaci či snížení dopadů, které představuje prodlení znamenající současně vznik příslušného úroku z prodlení. Oproti plxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (odvolání). Důležité je, že změna platebních podmínek, kterou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxu z prodlení na úrok z posečkané částky, tzn. za dobu, na kterou je posečkáno, vzniká daňovému subjektu nižší úrok než by byl úrok z prodlení. Jedná se o výhxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Výše úroku vyjadřuje spodní hranici ceny peněz a odpovídx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxží jako informace pro daňový subjekt o předepsaném úroku z prodlení. Úrok se nepředepisuje v případě, že nedosáhne 100 Kč. Jde o standardní konstrukci k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu.
Podle odstavce 5 má porušení podmínek stanovených fakultativně správcem daně při posečkání za následek zánik posečkání
ex nunc
. O této skutečnostx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xaňovému subjektu, o čemž není zapotřebí
deklaratorní
rozhodnutí vydávat. To však nebrání, aby daňový subjekt v úpadku, resp. insolvenční správce poxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxšenství daně a peněžitých plnění v rámci dělené správy, neboť u těchto daňových pohledávek nevzniká ani úrok z prodlení.
Podle odstavce 7 správce daně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxistil takové podmínky, mohl by upustit od předepsání úroku z prodlení. Existenci takovýchto podmínek by proto měl daňový subjekt uvést v žádosti o posexxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxuací je nedobytnost takového nedoplatku, přičemž pojem nedobytnost je dále definován. Druhý případ je, když nedoplatek sice není formálně nedobytnýx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrý je umístěn v zahraničí a spolupráce při vymáhání s příslušnou berní správou se neuskutečňuje.
Odstavec 2 definuje nedobytnost nedoplatku. Důležixx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxí zřejmě nevedlo k výsledku, nebo náklady by přesáhly potenciální výtěžek. Tímto se sleduji hospodárnost výkonu správy daní.
Odstavec 3 řeší postup pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxadů s tím, že tento způsob realizace odpisu nedobytného nedoplatku z účtu daňového subjektu je akcentován z důvodu zajištění určité kontroly postupu jxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxutí lhůty pro placení daně (§ 160).
§ 159
Námitka
Návrh zachovává tradiční ochranný prostředek pro oblast placení - námitku. V případech, kdy nový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxvý subjekt vznést proti tomuto úkonu námitku, a to v subjektivní lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděl. Námitka se podává u správce daně, který úkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodňovat. Řízení o námitce se vede obdobně jako řízení o odvolání, proti rozhodnutí o námitce však nelze uplatnit opravný prostředek.
§ 160
Lhůxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxně. Věcnou změnou je pojetí této lhůty jako výlučně prekluzívní, podobně jako je tomu u lhůty pro stanovení daně; je tak opuštěna koncepce promlčení, ktxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xikoliv.
Ustanovení odstavce 1 stanoví délku lhůty pro placení daně na 6 let. Počátek jejího běhu je vázán na okamžik splatnosti daně, který vyplývá ze zxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxhto lhůt rozhodný náhradní den splatnosti, tj. okamžik, kdy má být (nikoliv měla být) podle dodatečného platebního výměru uhrazena doměřená daň. To řexx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx se 2 upravují podmínky pro přerušení běhu šestileté lhůty pro placení daně a zároveň se vymezuje její nový začátek v případě, že došlo k jejímu přerušeníx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxzení a postupy, které přerušují běh lhůty pro placení daně, jsou taxativně uvedeny v odstavci 3, což přispěje k odstranění právní nejistoty ohledně běhx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxní výkonu rozhodnutí soudu nebo soudnímu exekutorovi podle příslušné právní úpravy), zřízení zástavního práva a rozhodnutí o posečkání.
Odstavec 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxenční řízení, veřejná dražba), dožádání mezinárodní pomoci, která jsou mimo vliv správce daně. Dalším důvodem je případ, kdy je daňová
exekuce
prováxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx delšího časového úseku, než představuje šestileté období.
V odstavci 5 stanoví maximální možnou délku lhůty pro placení daně na 20 let. Je tak objektixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxstavci 6.
Zákon v odstavci 6 stanoví třicetiletou lhůtu k prekluzi práva vybírat či vymáhat nedoplatek, pokud je takový nedoplatek zajištěn zástavníx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxvadní praxe vyplynulo, že vyhovuje úprava, která stanoví jednotný, racionální postup pro správu placení (tedy vybírání, vymáhání i evidenci) peněžixxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxíslušnosti, ke které může v rámci dělené správy docházet. Prostor je věnován i vztahu mezi orgánem, který předal správu placení jím uloženého peněžitéxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx připravena i na plánovaný přechod z celních úřadů, které dosud plnily funkci obecných správců daně, na územní finanční orgány.
§ 161
Odstavec 1 vymexxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxání, evidence a s tím související úkony) určitého peněžitého plnění, které je ukládáno (event. vzniká ze zákona) podle jiného nežli daňového zákona (txx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nutně pouze o příslušnou pasáž označenou “placení daní”. Tato peněžitá plnění v rozsahu, ve kterém se na jejich správu navržený zákon použije, jsou zahxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxx xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxdy daně, resp. specifického plnění do veřejného rozpočtu, na jehož správu placení dopadá daňový řád. Jde o funkční přístup k vymezení, tzn. určitý orgáxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx daně. Ten, komu byla uložena povinnost zaplatit peněžité plnění, je v procesním postavení daňového subjektu.
Odstavec 3 vymezuje pojem dělené správx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxho orgánu veřejné moci, který např. platební povinnost k peněžitému plnění stanovil individuálním správním aktem vydaným podle správního řádu, na obxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxmci věcné dělené správy nastávají. Vychází tak ze skutečnosti, že v některých zákonech je rozdělení věcné působnosti při správě placení peněžitého plxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxdpokládána příslušnost obecného správce daně pro obě tyto oblasti, tedy vybírání i vymáhání příslušného peněžitého plnění. V této souvislosti je pak xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povinnost peněžitého plnění uložil, nově příslušnému správci daně. Rovněž je zde stanovena povinnost k předání údajů o právní moci předmětného rozhoxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxě přezkumu soudu) či na důvody pro odložení
exekuce
.
Odstavec 4 prolamuje povinnost mlčenlivosti, pokud jde o informace ohledně peněžitých plnění v rxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxbrovolné úhradě nastal.
Odstavec 5 obsahuje speciální ustanovení pro určení místní příslušnosti správce daně provádějícího správu placení předanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xaně je její vybrání (přijetí dobrovolné platby). Na daňový subjekt, který v rámci plnění svých daňových povinností a respektování zásady součinnostix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx až § 165)
§ 163
Ustanovení odstavce 1 stanoví, že daň je primárně placena příslušnému správci daně v české měně.
V odstavci 2 je upraven postup pro příxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní způsoby platby daně. Primárním způsobem placení daní by měl být bezhotovostní platební styk, ale je připuštěno i placení v hotovosti, přičemž v přípxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdstavuje nutnost zabezpečení větších peněžních částek v hotovosti.
V ustanovení odstavce 4 je Ministerstvo financí zmocněno k vydání prováděcího pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxou daň je jeho platba určena a zároveň povinnost správce daně ji na tuto daň přijmout.
Odstavec 2 upravuje postup správce daně a následně i daňového subjxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxjekt je vyzván k dodatečnému určení platby. Při nesoučinnosti je právo určit označení daně postoupeno správci daně.
Podle odstavce 3 se účet nejasnýcx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxu provedla, identifikoval a posléze přiřadil došlou platbu ke konkrétní daňové povinnosti. Platba, která není identifikována do 6 let, se stává příjmxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xe vychází z předpokladu, že osoba, která platbu provedla, tím sledovala specifický účel a byla si vědoma možných důsledků. Lhůta šesti let je delší než nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx x odstavci 4 stanoví povinnost přijmout každou platbu daně, a to nezávisle na tom, kým byla tato platba provedena. Je tak umožněno, aby platební operaci vxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxové povinnosti na jiného (§ 241).
§ xxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ručitelem (§ 172). Je řešen i postup při oprávněné reklamaci chybné platby daně na účet správce daně ze strany poskytovatele platebních služeb nebo proxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxcením jakékoliv částky sleduje, zda osoba, které má být částka vrácena, má nedoplatek. V takovém případě jsou prostředky použity na úhradu tohoto nedoxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxobě potvrzení. Tato osoba může řešit věc k tomu příslušnými právními prostředky s daňovým subjektem, který by získal neoprávněnou výhodu.
§ 166
Dex xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx platebního styku považuje až den připsání této platby na účet správce daně, ať již byla platba prováděna prostřednictvím poskytovatelů platebních slxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxušným poskytovatelem platebních služeb o tom, kdy byla platba odepsána z příslušného účtu daňového subjektu či jiné osoby. Výhodou je určité zjednoduxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xšak nebude k tíži daňového subjektu, byť se na první pohled jeví jakoby zhoršovala jeho postavení tím, že musí peněžní prostředky zasílat s určitým předxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx z prodlení (§ 252), nikoliv jako dne následujícího po dni splatnosti, ale až pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. Tím je kompenzovánx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb, daňový subjekt má vůči němu nárok na náhradu takto vzniklé škody. Pokud je platba prováděna v hotovosti, tak se za den platby považuje den pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx se vychází z toho, že právní stav by měl odpovídat faktickému, a proto je za den platby považován až okamžik, kdy se prostředky dostanou do sféry dispozicx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxk, aby tento měl k dispozici potřebné údaje v situaci nejasných plateb.
Podle odstavce 3 má provozovatel poštovních služeb povinnost do 2 pracovních dxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je stanovena s ohledem na to, že platba poštovním poukazem je vyjmuta z úpravy platebního styku, který stanoví lhůty, do kdy mají být převody uskutečněnxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdený rámec zákonem.
V odstavci 4 je výslovně stanovena provozovateli poštovních služeb povinnost hradit správci daně úrok z prodlení v případě opoždxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxx xznikající podle odstavce 4 nebo vycházející z právního předpisu upravujícího platební styk (obecně platební xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxěno více druhy zajišťovacích instrumentů: zajištěním úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, zajišťovací exekucí, zástavním právem, ručxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx až § 169)
Proti stávající úpravě doznává tento institut pregnantnější úpravy, která v případě úhrady pohledávky správci daně zajišťuje co nejrychlexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x x x xbecně vymezují předpoklady (důvodné obavy správce daně) pro vydání zajišťovacího příkazu, přičemž důvody, které vedly správce daně k vydání zajišťoxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxlatné.
Nejčastějším způsobem zajištění je podle odstavce 3 složení předmětné částky na depozitní účet správce daně se lhůtou splatnosti 3 dny. Pro výxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxatná a vykonatelná okamžikem předání daňovému subjektu.
V odstavci 4 je upraven způsob stanovení výše zajišťované částky dosud nestanovené daně. Nexxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxovit a popřípadě zajistit jen její úhradu. Správci daně je umožněno povolat daňový subjekt ke spolupráci tak, aby mohlo dojít ke kvalifikovanému odhadxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxolání podaném daňovým subjektem ve lhůtě 30 dnů, která začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takové odvolání bylo podáno věcně i místně příslušnémx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xprávce daně nebude moci být uplatněno obecné pravidlo o tom, že je zachována odvolací lhůta v případě podání místně nepříslušnému správci daně, popřípxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxož i apel na koncentraci dokazování do případného odvolacího řízení proti zajišťovacímu příkazu.
Odstavec 3 ukládá správci daně povinnost rozhodnoxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xrvají, ale zajištěná částka by měla být nižší, vydá rozhodnutí, kterým částku v zajišťovacím příkazu změní a současně ukončí účinnost původního zajišxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxovacího příkazu, je tato daň splatná ke dni jejího stanovení. Stanovením daně se konzumují účinky zajišťovacího příkazu a zajištěná daň se započítává xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxání či vymožení případného nedoplatku, nebo naloží s případným přeplatkem dle obecných pravidel dle § 154 a násl. Pokud se přeplatek stane vratitelnýmx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxvního práva. Toto ustanovení pak zakládá kontinuitu zřízeného zástavního práva i v době, kdy zanikla (popřípadě byla omezena či zrušena) účinnost zajxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxího příkazu novým vykonatelným rozhodnutím v téže věci, zůstávají veškeré účinky dosud zahájeného způsobu vymáhání zachovány. Nebude tedy nutné, jaxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxrh předpokládá racionální úpravu institutu zástavního práva ve správě daní, která by nahradila současnou nedostačující a kritizovanou úpravu. Zástxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxc 2 rozšiřuje základní náležitosti rozhodnutí stanovené v § 102 o další nutné údaje, které správce daně musí v rozhodnutí uvést. Vedle výše zajištěné daxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xísemného souhlasu vlastníka založit zástavní právo i k věcem tohoto vlastníka odlišného od daňového subjektu. Jedná se o dobrovolnou garanci nedoplaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzhodnutím správce daně. Jde tedy o speciální úpravu vůči obecným normám občanského zákoníku. V případě movitých věcí vzniká zástavní právo doručením xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxění daňové pohledávky daňového subjektu; nikoli tedy odevzdáním zástavnímu věřiteli jako je tomu dle občanského zákoníku. U nemovitostí je pro vznik xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxtavního práva odvozován až od právní moci rozhodnutí, je fakt, že smyslem tohoto institutu je snaha poskytnout dlužníkovi šetrnější způsob, kterým buxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zcizit a tak znemožnit případnou exekuci, která je alternativním postupem při řešení úhrady nedoplatku a rozhodování o zřízení zástavního práva, samxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxvině upravuje občanský zákoník, zaniká zástavní právo podle odstavce 5 také právní mocí rozhodnutí, kterým správce daně rozhodl (např. i za trvání nedxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxikem zajištěné daňové pohledávky), dojde k zániku
ex lege
, avšak z hlediska aplikace zásad vstřícnosti a spolupráce bude možné, aby o této skutečnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též v důsledku uspokojení se ze zástavy, tj. jejím zpeněžením. Ke zpeněžení dojde většinou v rámci daňové
exekuce
prodejem movitých či nemovitých věcxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xástavy (§ 338a občanského soudního řádu), a to na návrh správce daně. Možné je též přihlášení do veřejné dražby v souladu s § 175 odst. 1. V případě zpeněžxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu, nebude možné využít výše zmíněnou cestu pomocí daňové
exekuce
(dotyčný nemá postavení daňového subjektu - dlužníka).
Ručení (§ 171 a § 172)
Náxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxti ručiteli uplatněno správcem daně ručení, získává obdobné procesní postavení, jako má daňový subjekt v rámci platební roviny daňového řízení a při nxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, vedle daňového subjektu. Je mu však nově přiznán účinný prostředek, jak brojit proti nezákonnostem či vadám řízení, jakož i předkládat nové důkazy a pxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonného ručitele, které vzniká na základě jiných zákonů (v oblasti daňové to je daň z převodu nemovitostí a daň dědická). Navrhovaná úprava tak vychází x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xučení podle obchodního zákoníku) nebo zda ručí pouze za nedoplatek na dani (daň z převodu nemovitosti a daň dědická). Procesní postavení ručitele je akxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxradě je pak ručitel touto výzvou povolán. K zajištění dostatečné informovanosti ručitele správce daně k výzvě připojí i kopii rozhodnutí, kterým stanxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Je tak výslovně normováno, že zánik daňového subjektu - právnické osoby, který může být i účelový, nemůže znamenat ztrátu tohoto zajišťovacího prostřxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dlužníků.
Správce daně může dle odstavce 3 uplatňovat nárok vůči ručiteli pouze, pokud daňový subjekt nedoplatek neuhradil, ačkoli byl bezvýsledně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxlo až v případě selhání daňového dlužníka coby primárního dlužníka. Naplnění zmíněných podmínek není zapotřebí v případě, že bylo vůči daňovému subjexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xůči daňovému subjektu a tím i naplnění výše zmíněných podmínek. Tento způsob uspokojení pohledávek mimo insolvenční řízení je v souladu s insolvenčníx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti, které může ručitel namítat v odvolání proti výzvě správce daně, zákon na rozdíl od současné právní úpravy neomezuje ani nespecifikuje. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxt obnovu řízení, nebo namítat rozpor s právním předpisem.
Správci daně je v odstavci 5 umožněno v rámci odvolacího řízení zohlednit důvody, které ve svxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akcesoricky upraví i ručitelský závazek. Sekundárně pak nastane případ, kdy pouze sníží povinnost platby ručiteli a zachová původní rozhodnutí vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 172
Pokud bylo vůči ručiteli uplatněno správcem daně ručení, získává ručitel dle odstavce 1 obdobné procesní postavení jako má daňový subjekt. Nuxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxacení stanovené daně (fáze platební). Ve fázi nalézací je daňové řízení vztahem mezi daňovým subjektem a správcem daně. Ručitel v tomto případě nemá poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxškerá komunikace musela vést jak s daňovým subjektem, tak s ručitelem, přičemž ručitele se výsledek tohoto řízení bude přímo týkat pouze v nepatrném prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxerým by tak byly zasílány písemnosti ze strany finančních úřadů, které se jich přímo netýkají. Ručitele se tak přímo dotýká až fáze platební, a to pouze v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnávající práva či povinnosti daňovému subjektu pouze v rovině platební. Ručitel může též v souladu s příslušnými ustanoveními návrhu zákona zprostit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx poskytne dostatečné informace k tomu, aby mohl kvalifikovaně brojit proti zaslané výzvě, popřípadě aby uplatnil podnět k prominutí daně z moci úředníx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxel iniciuje svou žádostí instrument posečkání daně nebo rozložení úhrady daně do splátek (§ 156). V takovém případě se výhoda z toho plynoucí bude vztahxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxstí, že přišel k majetku, který může být exekuován.
Po dobu posečkání se vůči ručiteli neuplatní úrok z posečkané částky tak, jako se ve smyslu odstavce x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxné
exekuce
a náklady s tím spojenými. Jinak je mu v tomto ohledu přiznáno příznivější postavení než daňovému subjektu (dlužníkovi), jemuž je nedoplatxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xyžádat si potvrzení o úhradě nedoplatku.
Platby uskutečněné ručitelem nelze podle odstavce 6 použít na nedoplatky k jiným daním, než za které ručitel xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xaně, úhradě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxje postup při vracení přeplatku tak, aby byl vůči ručiteli šetrný, neboť v případě existence vlastních nedoplatků ručitele u správce daně provede spráxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je dobrovolné ručení a bankovní záruka. Pro oba tyto soukromoprávní instituty se použije obecná úprava občanského, resp. obchodního práva, pokud navxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxe odstavce 1 písemnou formu, přičemž podpis musí být úředně ověřený. Akceptaci provede správce daně formou rozhodnutí.
Dokladem o přijetí bankovní zxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxového procesu jsou podle odstavce 3 shodná s právy a povinnostmi zákonného ručitele.
§ 174
Zálohy
Daň lze zajistit prostřednictvím placení zálohx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxny poslední známé daně zálohy toliko nižší (tedy příznivější), případně povinnost daň zálohovat zrušit.
Ustanovení odstavce 1 vymezuje pojem zálohxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh, kdy je potřeba odlišit tento instrument od obecného pojmu daň, který je použit v ostatních případech.
V odstavci 2 se vymezují právní skutečnosti, nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxému subjektu nebo o povinnost, která je daňovému subjektu stanovena v rozhodnutí správce daně.
Současně se v odstavci 3 upravuje zásada, podle níž je sxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxe procesní postup a právní následky pro platby záloh na daň v případě, že jsou tyto závislé (jejich výše nebo periodicita) na poslední známé dani.
Součaxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxu záloh od povinnosti stanovené zákonem, případně aby v odůvodněných případech zrušil povinnost daňového subjektu daň zálohovat, a to i za celé zdaňovxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxuálním případě zásadně změnit; správce daně pak výši záloh nebo celou zálohovou povinnost přiblíží realitě. Tato změna však nově nemůže být provedena x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxvující vymáhání daní dopadá na oblast, kdy daňový subjekt dobrovolně neuhradí nedoplatek (tj. splatnou daňovou pohledávku). Tato úprava se týká
exekxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxekuci na nepeněžitá plnění a v případě § xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxkladě další volby, kterou návrh orgánům veřejné moci (nyní v postavení správce daně) přiznává, bude zvolena jiná nežli daňová
exekuce
, o níž bude pojedxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxí úpravě spočívá v opuštění formalizovaného instrumentu výzvy k úhradě nedoplatku. Toto procesní rozhodnutí, na jehož přezkoumání ve správním soudnxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně. Dlužník pak má možnost v rámci odvolacího řízení proti této výzvx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx okolních zemí (s výjimkou Slovenska vycházející ze stejné předlohy) ojedinělá, je v návrhu opuštěna. Praxe poukazuje na negativa spočívající nejen vx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxý subjekt tohoto instrumentu využije spíše jako možnosti oddálení
exekuce
(placení) bez
relevantní
argumentace, popřípadě pomocí tohoto prostřexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxjištěna opravnými prostředky proti exekučnímu příkazu (s možností následné soudní ochrany). Instrument takto formalizované výzvy nemá obdobu ani v xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxení s platbou, upozorněn na existenci nedoplatku a hrozící nebezpečí
exekuce
, pokud nedojde k jeho dobrovolné úhradě, spolu s výhodami, které předstaxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx i klientskému přístupu daňové správy. Na obdobné koncepci je postavena i právní úprava a praxe v ostatních evropských zemích.
Pro úpravu daňové
exekuxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxizaci vymáhání se správci daně v odstavci 1 ponechává možnost volby, zda tak učiní sám postupem označeným v navrhované úpravě jako daňová
exekuce
, zda pxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu nastat, je zde i obecné zmocnění pro správce daně k tomu, aby uplatnil daňovou pohledávku v řízení realizovaném podle právní úpravy, která řeší úpadxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xúčastněných osob (zásada přiměřenosti) a k zásadě hospodárnosti, jakož i k vlastnímu personálnímu vybavení, zvolit co nejefektivnější možnost pro vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxců daně (zejména v rámci dělené správy), kteří ve snaze zjednodušit si práci opomíjí základní principy, na nichž je veřejná správa postavena. Mělo by tax xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxů korun, ačkoliv lze zajistit vymáhání nedoplatku vlastními silami nebo předáním správci daně, příslušnému vymáhat nedoplatek v rámci dělené správy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xteré v kontextu toho, že
exekuce
na peněžitá plnění je svěřena daňovému řádu, bude dopadat toliko na
exekuce
nepeněžité.
Odstavec 3 stanoví, že spráxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xohoto jednoznačného vymezení působnosti je skutečnost, že orgán, který nedoplatek vymáhá, nemusí být vždy totožný s orgánem, který povinnost zaplatxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i zajištění) a evidenci nedoplatků na další orgán. Nejčastějším případem, kdy k této situaci dojde je tzv. dělená správa. To, zda k dobrovolné úhradě a jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxx
Ustanovení obsahuje
taxativní
výčet písemností, které je možné pro účely
exekuce
, vedené podle tohoto nebo jiného zákona, považovat za exekuční tixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxst k zaplacení peněžitého plnění, je exekučním titulem i výkaz nedoplatků, jehož povinné náležitosti jsou taxativně vymezeny v odstavci 2. Zásadním úxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxem daně. Potvrzením o vykonatelnosti správce daně ve výkazu nedoplatků osvědčuje, že veškeré nedoplatky v něm uvedené jsou vykonatelné, a tedy vymahaxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxní daňové
exekuce
územními finančními orgány, dalšími správními úřady i jinými orgány státu, jakož i orgány územních samosprávných celků, jež jsou pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciální procesní úpravy provádění daňové
exekuce
se nahradí dosavadní velmi kusá úprava této problematiky v § 73 a § 73a zákona o správě daní a poplxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xom, že odkazem na přiměřené použití OSŘ přenáší problémy spojené s takovýmto způsobem vyjádření pravomoci na aplikační praxi. Předpis veřejného právx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx Praktický efekt je takový, že kvalita
exekuce
závisí na kvalitě metodického zázemí, tj. orgány, které mají v tomto ohledu lepší podporu (územní finanxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejných rozpočtů (pokuty, dávky, odvody, poplatky atd.) je okruh správců daně, kteří ji budou realizovat, dosti široký. Ve svém důsledku orgány, ktxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxž se ovšem vždy nejeví jako řešení hospodárné a vůči dlužníkovi přívětivé.
Cílem navrhované úpravy je vytvořit předpoklady pro zlepšení fungování vexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxich oprávněných zájmů, respektujíce jednotný přístup k poddlužníkům. Mělo by dojít k zlepšení aplikace příslušných norem správcem daně, který již nexxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xůstávají zachovány podle občanského soudního řádu, neboť nelze požadovat, aby např. zaměstnavatelé nebo poskytovatelé platebních služeb reagovalx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxsidiární použití občanského soudního řádu nenahraditelné.
Navrhovaná úprava v uživatelsky přívětivější podobě nemá tendence být komplexní exekuxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxch postupy změnit v povinnost uloženou přímo zákonem, preferovat zákon před texty stanovujícími povinnosti v rozhodnutích úředníka.
* Pravomoci a pxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxání se do role soudu.
* Zapracovat do DŘ rovněž ta ustanovení, která obsahují odůvodněné odchylky od obecného OSŘ, jehož text je v určitých pasážích praxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xudíž by nebylo vhodné ponechat úpravu této oblasti pouze ve stavu přiměřenosti použití jiného zákona.
§ 177
Vztah k občanskému soudnímu řádu
Odstxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí obsažené v občanském soudním řádu se využijí zejména ustanovení, která upravují postup poddlužníků, ať již se jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxji postup správců daní a zachovat obecná pravidla tak, aby poddlužníci nemuseli diferencovat podle toho, kým je výkon rozhodnutí veden.
Odstavec 2 koxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxexním způsobem upraveny v daňovém řádu, tudíž normy, které upravují postup soudu se nepoužijí. Naopak ustanovení, která na tyto normy odkazují použít xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxávci daně nepřísluší, tudíž např. způsoby
exekuce
, které daňový řád správci daně výslovně neumožňuje provést (prodej podniku), správce daně nemůže v xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxpak subsidiárně aplikovat občanský soudní řád, tj. v případě, že daňový řád neobsahuje speciální úpravu. Správce daně, který zde zastupuje zájmy toho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxzdíl od pozice soudu) nevyjadřuje vrchnostenské postavení správce daně.
§ 178
Nařízení daňové
exekuce
V případě, že se správce daně rozhodne dluxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx účelem vede, je jedním z dílčích daňových řízení probíhajících v rámci placení daní. Zahájení exekučního řízení nastane podle odstavce 1 tehdy, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxžníkovi. Tato odchylná úprava od obecné úpravy zahájení řízení je dána speciálním postupem při doručování, kdy s ohledem na zajištění předmětu
exekucx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxerým se nařizuje daňová
exekuce
, musí mít náležitosti rozhodnutí a musí v něm být uveden způsob, jakým má být daňová
exekuce
provedena, jakož i výše nedxxxxxxxx xxx xxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xterý je podkladem k vykonání
exekuce
a který se zakládá do spisu - část vymáhání. Exekuční příkaz musí obsahovat odůvodnění, ve kterém se správce daně oxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxhaných nedoplatků. V odůvodnění lze zmínit též upomínky, které byly dlužníkovi před zahájením
exekuce
zaslány.
V odstavci 3 se stanoví, že správce dxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxce daně v exekučním příkazu rovněž uvede způsob výpočtu předepsaného úroku z prodlení.
Odstavec 4 obsahuje obecné vyjádření o tom, komu bude exekuční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zde rovněž stanovena délka odvolací lhůty, která činí 15 dnů.
Ustanovení odstavce 5 prostřednictvím taxativního výčtu konkretizuje jednotlivé způxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxdniku, kterou může, stejně tak jako výkon rozhodnutí prodejem zástavy, provést správce daně pouze návrhem na nařízení výkonu rozhodnutí soudem nebo sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xdstavec 6 reaguje na skutečnost, že exekučním titulem může být i vykonatelný zajišťovací příkaz. Není-li takovému zajišťovacímu příkazu vyhověno do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxil zajišťovací příkaz. Úkony, které byly v rámci daňové
exekuce
zůstávají účinné a není je třeba opakovat. V důsledku neexistence takovéhoto titulu nxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího příkazu.
§ 179
Vyloučení majetku z daňové
exekuce
Pro určení, na který majetek (tj. věci i pohledávky) se daňová
exekuce
nevztahuje, platí obxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxuje úpravu oprávnění každé osoby, v jejíž prospěch svědčí právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí, podat po nařízení daňové
exekuce
u příslušného spxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxním řádu, přizpůsobené specifickým podmínkám daňového řízení. Na rozdíl od
excindační
žaloby a řízení o této žalobě, kde se jedná o řízení návrhové, jxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtého práva znemožňujícího provedení daňové
exekuce
, je v případě postupu při správě daní možné toto řízení zahájit i z moci úřední a správci daně je přímx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtými zjištěními o tom, že by takové právo existovat mohlo.
Odstavec 2 stanoví správci daně lhůtu, do které musí o návrhu rozhodnout, a to v délce 30 dnů. Oxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe předmětem návrhu na jeho vyloučení z daňové
exekuce
, pod dobu řízení (tedy i odvolacího) ve věci tohoto návrhu. Na rozdíl od občanského soudního řádu (x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxy věci vylučuje instrument
excindační
(vylučovací) žaloby dle občanského soudního řádu, naopak ustanovení o soudním přezkumu v rámci správního souxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx o žalobu “na plnění”, projednávanou ve sporném řízení podle části třetí občanského soudního řádu, kterou se žalobce domáhá po žalovaném náhrady za plnxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxodaný v rámci daňové
exekuce
, byl do soupisu věcí zařazen neoprávněně.
V odstavcích 3 a 4 se upřesňují jednotlivé lhůty, ve kterých mohou dotčené osoby x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxučního příkazu je lhůta k podání návrhu shodná s odvolací lhůtou, která je ve smyslu § 178 odst. 4 patnáctidenní. Ostatní osoby mohou svůj návrh podat v suxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. provedení daňové
exekuce
v případě, že k prodeji věcí dochází mimo dražbu.
§ 180
Prohlášení o majetku
Odstavec 1 přiznává správci daně možxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyzván k plnění této povinnosti, musí obsahovat poučení, ve kterém správce daně dlužníka seznámí s jeho povinnostmi a následky jejich nedodržení. Nepxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxo řízení. Podmínkou vyžádání prohlášení o majetku je nemožnost vymoci nedoplatek daňovou exekucí z účtu u poskytovatele platebních služeb ať již zapoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx rozdíl od úpravy obsažené v občanském soudním řádu umožňující učinění prohlášení o majetku toliko při formálním protokolovaném jednání před soudcemx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxm dopadům způsobeným nekorektním prohlášením x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxčeny věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, tedy zejména věci nižší hodnoty patřící dlužníkovi, jejichž úplné uvedení by bylo prakticky nereálnxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce daně v uplynulých šesti měsících před doručením další výzvy k podání prohlášení o majetku, anebo pokud byl k obdobnému úkonu vyzván soudem.
Soxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxstavce 6 se zakazuje dlužníkovi disponovat s jeho majetkem, s výjimkou činností uvedených v tomto ustanovení, pod sankcí neúčinnosti takovýchto úkonx
xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxám (oprávněným), které mají vůči dlužníkovi pohledávku vymahatelnou na základě exekučního titulu. Návrh tak explicitně uvádí, to co je v současnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxho rozhodnutí soudu. Prokázána je už tím, že k právnímu úkonu došlo po doručení výzvy dlužníkovi. Osoba, které neúčinnost svědčí, tak má zákonný titul pxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxstavce 1 vymezuje demonstrativní výčet případů, pro které může dojít k odkladu daňové
exekuce
. Odklad může nastat rovněž z jiného důvodu, specifickéhx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xaně. Tento důvod není ničím jiným, než tzv. sociální důvody, na základě kterých odkládá soud výkon rozhodnutí (§ 266 odst. 1). Z tohoto důvodu není nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxho řádu).
Vzhledem k tomu, že daňová
exekuce
je obvykle vedena ohledně nedoplatků, které vznikly v různých daňových řízeních, připouští se i částečnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxatelných nedoplatků předmětem jednoho exekučního příkazu. Právní účinky úkonů, realizovaných před vydáním rozhodnutí o odkladu daňové
exekuce
, zůxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xěkterých (nebo všech) právních úkonů zrušit. Vzhledem k tomu, že odklad daňové
exekuce
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx má za následek rozhodnutí správce daně o pokračování v exekučním řízení, pokud již nedošlo k zastavení daňové
exekuce
. K odkladu
exekuce
může dojít i
ex xxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xísm. c).
Odstavec 2 vymezuje kromě obecných důvodů pro zastavení daňového řízení speciální důvody, pro které lze nařízenou exekuci zcela nebo částečxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxkuční řízení může být zastaveno pouze částečně.
V odstavci 4 se příjemcům rozhodnutí o odkladu, pokračování a zastavení daňové
exekuce
odjímá možnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxx
x xxx
xxxxxxec 1 stanoví dlužníkovi povinnost k úhradě exekučních nákladů, přičemž výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy byla daňová
exekuce
realizována sprxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxavení např. ta skutečnost, že správce daně v průběhu realizace předmětné
exekuce
zjistil, že pro nařízení této
exekuce
nebyly splněny zákonné podmíxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Odstavec 2 konkretizuje pojem exekučních nákladů, k jejíž náhradě je dlužník povinen. Těmito náklady se rozumí náklady za nařízení
exekuce
, náklady xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrávce daně v souladu s odstavcem 3 pouze případné hotové výdaje. Teprve právní mocí rozhodnutí o pokračování v exekuci vzniká dlužníkovi povinnost úhrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx jako výrok exekučního příkazu, nebo jako samostatné rozhodnutí s patnáctidenní odvolací lhůtou.
Dle odstavce 5 se hotové výdaje správce daně stanovx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dlužník i když k realizaci prodeje nedojde.
V souladu s odstavcem 6 se exekuční náklady evidují na dlužníkově osobním daňovém účtu a vymáhají se současxx x xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xe možné požadovat po dlužníkovi úhradu výše uvedených nákladů pouze jednou, přičemž je nutné podotknout, že účelem tohoto ustanovení je zajištění ochxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo způsobu, který se v konkrétním případě neosvědčil, jiný exekuční způsob a nárokovat úhradu výše uvedených nákladů ke každému tomuto způsobu zvlášť. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxových výdajů, vzniklých správci daně v průběhu realizace daňové
exekuce
. Správce daně je poté převede do rozpočtu, ze kterého byly zálohovány.
Podle xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xpravuje případ, kdy správce daně realizuje daňovou exekuci či exekuční úkony k vymožení nedoplatků více dlužníků; pro tento případ je zde stanoveno prxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxvinnost k úhradě hotových výdajů vzniklých v souvislosti s prováděním
exekuce
, k úhradě přiznaného úroku z neoprávněného jednání správce daně (§ 254) xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx ustanovení pro daňovou exekuci
Odstavec 1 specifikuje postavení druhého manžela v případě daňové
exekuce
tak, že má ohledně tohoto majetku obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xoudním řádem. Skutečnost, že manžel má v tomto rozsahu stejné postavení jako dlužník znamená, že disponuje i stejnými procesními právy a povinnostmi. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx mohou nastat situace, kdy správce daně nebude schopen s jistotou posoudit, zda daný předmět
exekuce
spadá do společného jmění manželů či nikoliv, návxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xteré přesahují výši vymáhaného nedoplatku a oprávněných nároků přihlášených věřitelů (§ 230 odst. 5), se uplatní postup, kterým se zjišťuje vratitelxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je vymáhán způsoby uvedenými v ustanovení § 175 daňového řádu; nedoplatek přihlášený jiným správcem daně k uspokojení z rozvrhu výtěžku dražby ve smysxx x xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxslušnosti u daňové
exekuce
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxil, je tak umožněno její dokončení.
3. 5. 5. 2. Daňová
exekuce
postižením majetkových práv
Daňová
exekuce
postižením majetkových práv se provádí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých práv. Úprava daňové
exekuce
pak záměrně opomíjí způsob prodejem podniku, který ponechává ve výlučné kompetenci soudního výkonu rozhodnutí.
§ xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xříkazem povinnosti dlužníkovi a poddlužníkovi, který je oprávněn nakládat s majetkovým právem dlužníka; platí obecná norma obsažená v občanském souxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xlužníkovi. Z ustanovení upravujících jednotlivé způsoby
exekuce
pak vyplývá, kdo má postavení poddlužníka.
Odstavec 2 stanoví obecnou povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx stanoví přísnější formu vyrozumění tím, že musí dojít k doručení do vlastních rukou.
Pokud poruší poddlužník své povinnosti, odpovídá podle odstavcx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxě je v odstavci 4 stanovena povinnost informovat případné poddlužníky o změně místní příslušnosti, a to včetně nového bankovního spojení.
Daňová
exexxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxůležitějším a také nejčastějším způsobem daňové
exekuce
. Pro účely daňové
exekuce
srážkami ze mzdy je mzda definována mnohem šířeji, než ji definují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxkého soudního řádu.
§ 187
Ustanovení konkretizuje důsledky nařízení daňové
exekuce
srážkami ze mzdy a jiných příjmů a
ex lege
ukládá plátci mzdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny způsoby vykonávacího řízení prováděného různými orgány a platí tak ustanovení občanského soudního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxého soudního řádu představuje minimální limit, který nesmí být v důsledku
exekuce
překročen, a to ani v případě, že s tím dlužník souhlasí.
Odstavec 2 xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xtanoveno, že vydání exekučního příkazu zahajuje daňovou exekuci srážkami ze mzdy tak, že se vztahuje na všechny mzdy pobírané dlužníkem, stejně tak i nx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxci mzdy jsou pojaty obdobně jako v občanském soudním řádu s tím, že daná povinnost vzniká dle tohoto ustanovení přímo ze zákona, zatímco v občanském soudxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvomocí správce daně bez dalšího neaplikovatelné přímým použitím obecné úpravy.
Odstavec 3 na rozdíl od úpravy v občanském soudním řádu (§ 287) při exexxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxávci daně je však umožněno snížit výši srážené částky na základě návrhu dlužníka. Na toto snížení není právní nárok a proti kladnému či zamítavému rozhoxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxtavec 4 upravuje postup správce daně v případě, že se dlužník dostane do vztahu s novým plátcem mzdy po nařízení daňové
exekuce
, tak, aby byla zachována
kxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxm, že stanoví správci daně povinnost k tomu, aby určil, jakou část základní částky nemá plátce mzdy srážet. Správce daně určí jednotlivým plátcům mzdy lxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xusí být dodržena zásada, že příjem dlužníka z jeho mzdy (mezd) nesmí v důsledku
exekuce
klesnout pod základní částku. V případě, že by mzda u daného plátxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxámit tuto skutečnost správci daně, který pak upraví poměr jednotlivých limitů tak, aby dlužníkovi bylo zajištěno jeho právo na základní částku mzdy.
x xxx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxvce daně uložit pořádkovou pokutu (ustanovení § 296 občanského soudního řádu se neaplikuje). Je tak apelováno na součinnost vůči správci daně ve smysxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxytovatele platebních služeb koresponduje s postupem soudu v obdobných kauzách. Stanovují se
ex lege
základní povinnosti poskytovateli platebních xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxnak stanovovat správce daně v exekučním příkazu, neboť tak činí podle úpravy občanským soudním řádem soud v nařízení výkonu rozhodnutí.
Ustanovení rxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxtavu pro případ, že peněžní prostředky dlužníka na účtu, jenž je uveden v exekučním příkazu, nepostačují na uhrazení povinností stanovených v exekučnxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xvým rozhodnutím.
Při dalším postupu pro zacházení s peněžními prostředky a jejich odepisování z účtu poskytovatelem platebních služeb se uplatní přxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxx xx x xxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xoudního řádu je upraveno i postavení dlužníka - povinného (§ 304 odst. 3).
Postup podle § 320b až 320h občanského soudního řádu správce daně neuplatníx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb lze vymáhat finanční prostředky pouze z účtu dlužníka, tj. v případě, že má dlužník postavení majitxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxižením jiných majetkových práv (§ 192 a násl.). To platí i pro účet, jehož majitelem je manžel dlužníka. Pokud jsou tedy na účtu manžela uloženy finančnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx postavení majitele účtu ve smyslu § 709 odst. 4 obchodního zákoníku.
§ 191
Daňová
exekuce
přikázáním jiné peněžité pohledávky
Daňovou exekucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxních služeb, přičemž úkony potřebné k vyplacení pohledávky dlužníka správci daně, které přísluší xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xpůsobu
exekuce
plnit a které by musel jinak stanovovat správce daně v exekučním příkazu, neboť tak činí podle úpravy dané občanským soudním řádem soud x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxetkových práv (§ 192 až § 193)
Dalším způsobem tohoto druhu vymáhání je
exekuce
postižením jiných majetkových práv - předmětem je jiné právo dlužníkax xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxká práva a povinnosti v družstvu. Jiným majetkovým právem je rovněž právo dlužníka na finanční prostředky, které jsou uloženy na běžném, vkladovém nebx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, proti jeho manželovi, je-li manžel dlužníka výlučným majitelem běžného, vkladového nebo jiného účtu. Majitel účtu má v takovém případě postxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvého způsobu daňové
exekuce
, který nejlépe odpovídá povaze majetkového práva, které je touto exekucí postiženo. Správce daně má pravomoc k provedení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xe většinou jedná o vydání nebo dodání movitých věcí. Poddlužníkovi je exekuční příkaz doručován přednostně. Současně s vyrozuměním poddlužníka o práxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xebo bude týkat v budoucnu.
3. 5. 5. 3. Daňová
exekuce
prodejem movitých věcí a nemovitostí
V rámci rozšíření úpravy
exekuce
v daňovém procesu docháxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xozdílům mezi mocí výkonnou a soudní problematická. Navrhovaná úprava si klade za cíl sjednocení postupů při dražbě movitých a nemovitých věcí do té mírxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxdních osob.
Dražba (§ 194 až § 202)
V následujících ustanoveních jsou společná ustanovení, která sjednocují a upřesňují postup při exekuci movitých xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxzovat obdobný postup jako u
exekuce
nemovitostí. Těmito ustanoveními tak dochází mj. k “narovnání” praxe se zákonnou úpravou. Jedná se tedy o komplexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxd to povaha draženého předmětu nevylučuje.
§ 194
Je zde stanovena pravomoc správce daně k provedení dražby věcí movitých a nemovitých v průběhu daňxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxy k zajištění dražby; další obvykle speciálně pověřovanou úřední osobou je licitátor.
Vymezuje se zde pojem osoby zúčastněné na dražbě, přičemž se nexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxnem právnické osoby pak příslušné oprávnění.
Pokud osoba zúčastněná na dražbě učiní v průběhu dražby podání, stává se dražitelem. Pokud je dražiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxovádění daňové
exekuce
prodejem movitých nebo nemovitých věcí; vymezují se zde její náležitosti. Vůči dražební vyhlášce lze uplatnit řádný opravný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzhodnutí pak nepřipouští žádný opravný prostředek a doručuje se stejným způsobem jako dražební vyhláška.
§ 196
Vymezuje se okruh osob, kterým je dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xo s rozlišením u movitých věcí a u nemovitostí. Z důvodů právní jistoty je správci daně uložena povinnost zajistit zveřejnění dražební vyhlášky na dalšxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xeřejné rejstříky, ve kterých se mj. provádí záznam o zřízení zástavního práva k předmětné věci. Správce daně je rovněž oprávněn dožádat obec, kde měl dlxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvec 1; ten dále uvádí oprávnění i povinnost správce daně rozhodnout o tom, zda je předkupní právo prokázáno. Předkupní právo, jenž svému nositeli zaručxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe vydražitel stává ke dni vydání rozhodnutí o udělení příklepu a to za podmínek, že toto rozhodnutí nabylo právní moci a bylo zaplaceno nejvyšší dražebnx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxržovací právem, které vázne na předmětu dražby, k jejich přihlášení tak, aby při rozvrhu výtěžku dražby k němu bylo přihlédnuto. Nevyužije-li věřitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx občanského soudního řádu, která umožňuje přihlášení i osobám, které mají vůči dlužníkovi (povinnému) jakoukoli pohledávku přiznanou exekučním titxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxva daná zákonem č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. V tomto zákoně jsou zakotvena pravixxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xe mohou přihlásit do probíhající
exekuce
. Tak tomu bude i v případě daňové
exekuce
, kde zákon na jednotlivých místech upravuje pozici oprávněných z
exexxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxti kterému nelze uplatnit opravné prostředky.
Odstavec 4 umožňuje správci daně, který daňovou exekuci provádí, jakož i jiným správcům daně, přihlásxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxno do zahájení dražby přihlásit i ty nedoplatky, které vznikly po právní moci exekučního příkazu a které v něm nebyly zahrnuty. Správce daně tak má zajišxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx8
Odstavec 1 hovoří o tom, kde lze uskutečnit vlastní dražbu; při stanovení tohoto místa je zohledněna zásada hospodárnosti.
V odstavci 2 je vymezen vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx které musí zúčastněným osobám oznámit před tím, než započne licitace.
V odstavci 3 se dávají taxativním výčtem daňovému exekutorovi základní oprávnxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxi kterému nelze uplatnit opravné prostředky.
Podmínky, které je nutno v případě přerušení konání dražby respektovat, stanoví odstavec 4.
§ 199
Oxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxní. Licitace pak trvá do doby, než dojde k prodeji dražené věci nebo dokud jsou činěna dražební podání.
Vymezení pojmu dražební podání se podává v odstaxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxor příklep ve prospěch dražitele s nejvyšším dražebním podáním (tj. vydražitele); před jeho udělením však musí zjistit, zda proti jeho udělení nejsou xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xražby nemá povahu rozhodnutí a proto návrh oproti obecné úpravě občanského soudního řádu neobsahuje ustanovení o charakteru a přípustnosti případnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxíklepu. Tím je třeba rozumět specifický typ rozhodnutí vydávaného v souvislosti s dražbou, přičemž jeho účinky se liší podle toho, zda se jedná o dražbu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxdpisy na předměty prodávané v dražbě nedopadají.
Ve shodě s odstavcem 6 se preferuje předkupní právo; při stejných nejvyšších dražebních podáních roxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx exekutor a dále ti, kteří vznesly výhrady proti udělení příklepu. Správce daně může z důvodu vhodnosti a hospodárnosti zařadit do jednoho dražebního jxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby bylo jasné, jaký výtěžek byl dosažen v jednotlivých případech; při rozvrhu výtěžku společné řízení neprobíhá.
§ 201
Toto ustanovení přímo zaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xteré nesmí dražit. Kromě jiných vymezených osob nesmí dražit vydražitel, který již ten samý předmět dražby vydražil, ale neuhradil nejvyšší dražební xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxžby ve vztahu k draženým věcem, dosaženému výtěžku.
Daňová
exekuce
prodejem movitých věcí (§ 203 až § 217)
§ 203
Exekuce
prodejem movitých věcí (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xož je vymezeno zejména v § 322 občanského soudního řádu.
Vyžaduje-li to účel daňové
exekuce
, má daňový exekutor právo na vstup do obydlí a toto právo si xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxponuje širšími oprávněními než při klasickém místním šetření; každý, v jehož prostorách se nalézají věci, které jsou předmětem
exekuce
, je povinen výxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxání přístupu ke všem věcem. Považuje-li daňový exekutor za nezbytné, může za použití ustanovení § 80 odst. 2 k provádění mobiliární
exekuce
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxující překonání překážek bránících provedení
exekuce
.
§ 204
Toto ustanovení předpokládá, že správce daně určí jednotlivé věci, které mají být v rxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxi budou do soupisu věcí zahrnuty, daňový exekutor přímo při soupisu věcí. Zákaz nakládání (tzn. převedení, zatížení, či jiná manipulace) s věcmi je ze zxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxněné převedení sepsaného majetku je neplatnost takovéhoto právního úkonu. Ta má za následek, že majetek, který přestože byl fakticky předán, de jure nxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm vůbec nedošlo.
Exekuční příkaz, jímž se nařizuje daňová
exekuce
prodejem movitých věcí, se doručí dlužníkovi nejdříve při příchodu daňového exekxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxávce daně exekuční příkaz spolu s protokolem o soupisu věcí až poté, co byl soupis proveden.
§ 205
Toto ustanovení upravuje postup v případě, kdy přexxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dlužník vlastní takovéto cenné papíry, určí je výslovně v exekučním příkazu k prodeji. Okamžikem doručení exekučního příkazu tomu, kdo má svěřenou evxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx obecné úpravy § 204 odst. 2.
§ 206
V odstavcích 1 až 3 je upraven postup daňového exekutora při výkonu soupisu věcí a kritéria, která se uplatňují při vxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxsí daňový exekutor přihlédnout především k tomu, které věci může dlužník nejspíše postrádat a také k tomu, které věci se nejlépe zpeněží. Vychází se tak xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx možné tyto věci rychle prodat a zároveň nejsou pro účely daňové
exekuce
jiné vhodné věci k dispozici. Nelze sepsat movité věci, které tvoří příslušensxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxeba k uplatnění vlastnického práva a další věci jako jsou ceniny, peníze, další platební prostředky, platební karty, drahé kovy, polodrahokamy a drahxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxny daňovému exekutorovi.
Odstavec 6 stanoví, že pokud výtěžek prodeje v rámci daňové
exekuce
nestačí k úhradě vymáhaných nedoplatků, doplní daňový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
nebyla mařena, tj. aby se sepsanými věcmi nebylo nakládáno v rozporu se zákonem a mohl tak být naplněn sledovaný cíl daňové
exekuce
.
Dle odstavce 1 spráxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxout i dodatečně. V případě, že správce daně zvolí tento postup, postará se o vhodné zajištění odejmutých věcí.
Podle odstavce 2 může daňový exekutor se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxe odstavce 3 ponechány na místě, kde byly sepsány. V tomto případě se viditelně označí, přičemž z tohoto označení musí vyplývat, který správce daně soupxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxe prováděna za přítomnosti dlužníka, tak i v případě jeho nepřítomnosti. Stejnopis protokolu se dlužníkovi předá na místě a pokud nebyl soupisu přítomxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxh případech odhadne cenu po nabytí právní moci exekučního příkazu správce daně. Postup pro odhad cen je odvozen od ceny obvyklé, zjištěné v souladu s § 2 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxe daně zaznamená v úředním záznamu. To se neuplatní v případě, že věc podléhá ocenění podle zvláštního právního předpisu nebo je-li cena takové věci staxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvých předmětů, které jsou jejich součástmi, a předmětů kulturní hodnoty.
Provedení odhadu ceny věcí, které podléhají rychlé zkáze, není vázáno na prxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxpu upraveného tímto zákonem. Věci, které tvoří předmět dražby, se draží jednotlivě; věci, které tvoří soubor, se draží nejprve najednou a teprve poté, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xouze v případě, že je tak stanoveno v dražební vyhlášce.
§ 211
Toto ustanovení obsahuje speciální pravidla oproti obecné úpravě dražby v občanském xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvolávací cenu i vyšší (diskrece), než umožňuje stávající znění občanského soudního řádu, z čehož může mít prospěch jak státní pokladna, tak dlužník. Kx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xejnižšího dražebního podání pak správce daně ve smyslu § 195 deklaruje v dražební vyhlášce.
Vydražitel, kterému byl udělen příklep, musí dle odstavcx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxhodnutím o udělení příklepu vydražiteli dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému předmětu.
Nedojde-li při dražbě k prodeji konkrétní věci a lze pxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxje 500 000 Kč, se draží přiměřeně postupem pro věci nemovité. Tento postup platí i pro movité věci, se kterými jsou spojena věcná práva nebo nájemní práva xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxm věcem. V těchto případech se rovněž uplatní společná ustanovení o rozvrhovém řízení (§ 228 a násl.). Důvodem pro přiměřenou aplikaci ustanovení o proxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxedbatelné hodnoty.
§ 212
Pro některé věci je podle jejich povahy stanoven speciální postup pro prodej, který se uplatní místo klasického prodeje v xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxe příslušných zákonů oprávněna tyto věci nakupovat nebo s nimi obchodovat.
§ 213
V tomto ustanovení se upravuje další ze speciálních způsobů zpeněxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a zajištění péče o ně. Jsou to kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich součástmi a přexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některýxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxo organizační složky právnické osobě, předmětem jejíž činnosti je péče o tyto věci. Správce daně může tyto věci prodat shora uvedeným subjektům nejménx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxté lhůtě částku uvedenou v nabídce, správce daně tyto věci prodá v dražbě; tato úprava je speciální vůči § 328a občanského soudního řádu.
§ 214
Podlx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxci projeví více zájemců, prodá je správce daně tomu, kdo nabídne nejvíce a zaplatí na místě převzetí věcí. O prodeji takovýchto věcí se pořídí protokol; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxcí.
§ 215
Pokud je do soupisu věcí zahrnuta vkladní knížka nebo jí obdobná forma vkladu, správce daně ji předloží poskytovateli platebních služeb sxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxaných nedoplatků. Výplata vkladu bude příslušným subjektem vyplacena, i když je výplata vkladu vázána, a to v české měně.
Dále se podrobně upravuje poxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx3 a § 334 odst. 4 občanského soudního řádu.
§ 216
Toto ustanovení opravňuje správce daně zpeněžit cenné papíry, pokud byly sepsány, nebo získal-lx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtrojů vyplývá z ustanovení o součinnosti orgánů veřejné moci.
Správce daně může cenné papíry prodat v souladu se zvláštními právními předpisy, přičexx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaknihovanými a imobilizovanými cennými papíry platí ustanovení § 334a odst. 5 občanského soudního řádu.
§ 217
Podle odstavce 1 může správce danx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí o vyloučení věcí ze soupisu se doručí dlužníkovi, kterému se nepřiznává možnost uplatnit opravné prostředky, neboť se jedná pouze o akt prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxlil, kam mu mají být vráceny; o jejich vrácení se podle odstavce 3 sepíše protokol.
Odstavec 4 upravuje postup správce daně pro případ, že dlužník odmítxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxuace nastane, může správce daně rozhodnout o propadnutí těchto věcí ve prospěch státu.
Daňová
exekuce
prodejem nemovitostí (§ 218 až § 228)
§ 218
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxje správce daně při prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti. S ohledem k přiměřeného použití občanského soudního řádu (§ 335a) lze dovodit, žx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xříslušenství věci obecně definuje občanský zákoník jako vše, co k věci podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila (sxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxsuzování těchto skutečností je rozhodující stav v době, kdy byl exekuční příkaz vydán.
§ 219
Odstavec 1 stanoví povinnosti dlužníkovi tak, že nesmx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx
xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx exekučního příkazu je obdobně jako u obdobného případu u movitých věcí (§ 204) neplatnost takovéhoto právního úkonu. Ta má za následek, že nemovitost dx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxním úkonům vůbec nedošlo.
V odstavci 2 se dlužníkovi ukládá, aby správce daně informoval ve lhůtě 15 dnů od oznámení exekučního příkazu, zda a kdo má k nexxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxenými se rozumí především věcná břemena, kterými je nemovitost zatížena (např. právo chůze a jízdy, čerpání vody, aj.), nájemní práva a jiná práva, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxí odpovědnost za škodu, kterou tím způsobí, o čemž je v exekučním příkazu poučen.
§ 220
V tomto ustanovení je uvedeno, komu se doručuje exekuční příkxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 221
K ocenění nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závazků s ní spojených, ustanoví správce daně dle odstavce 1 znalce poté, cx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xoku přede dnem nabytí právní moci předmětného exekučního příkazu a pokud se okolnosti rozhodující pro ocenění nezměnily, se neprovádí.
Odstavec 2 zaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doručena nejméně osm dnů před termínem ohledání.
Dle odstavce 3 správce daně na základě znaleckého posudku stanoví obvyklou cenu nemovitosti, jejíhx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxdejem v dražbě nezaniknou, jsou vymezeny v § 336a odst. 2 občanského soudního řádu.
Odstavec 4 pak zmiňuje způsob výpočtu výsledné ceny správcem daněx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxutí o výsledné ceně doručuje, stanoví odstavec 5.
§ xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxe daně stanoví výši dražební jistoty podle okolností, avšak maximálně do výše poloviny nejnižšího dražebního podání na rozdíl od obecné úpravy občansxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí; ta běží ode dne právní moci o udělení příklepu a nesmí být delší 2 měsíců.
Dále v odstavci 4 jsou určeny osoby, kterým se musí doručit rozhodnutí o udělexx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí úřad proto ve své evidenci zaznamená změnu vlastníka na základě tohoto rozhodnutí, a to po obdržení vyrozumění ze strany správce daně, že byly splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo dražebního podání. Proto správce daně dle odstavce 5 zasílá toto sdělení katastrálnímu úřadu spolu s pravomocným rozhodnutím o udělení příklepu. Vzxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vůči těm, kteří vedou obdobné veřejné rejstříky. Půjde tedy zejména o rejstřík letadel či rejstřík lodí v případě, kdy předmětem dražby bude loď či letaxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxodnutím příklep potvrdí nebo původní rozhodnutí změní v tom smyslu, že se příklep neuděluje. Oproti obecné úpravě se zde rozšiřuje okruh subjektů opráxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxlení příklepu.
§ 224
Neúspěšným dražitelům správce daně dražební jistotu vrátí do třiceti dnů ode dne ukončení dražby, což platí za podmínky, že drxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxlnost přeplatku.
§ 225
Pokud podle odstavce 1 nebyla provedena dražba z důvodů, že při dražbě nebylo učiněno ani nejnižší dražební podání nebo nebyxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxdle odstavce 2 polovina výsledné ceny dražené nemovitosti.
Odstavec 3 řeší případ, kdy ani podruhé nedošlo k naplnění cíle dražby; tehdy lze dražbu dáxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxedné ceny, může ji správce daně v souladu s odstavcem 4 určit znovu. Na tuto dražbu se pak nahlíží jako na první v pořadí, pročež nejnižší dražební podání sx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxššího podání. A to i v případě, že uplyne lhůta, která byla k žádosti vydražitele správcem daně prodloužena. O této skutečnosti informuje správce daně vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxučního řízení. Vydražitel je tak povinen nejen k úhradě rozdílu mezi jím učiněným podáním a nejvyšším podáním učiněným vydražitelem při opakované draxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravují postup správce daně a povinnosti osob zúčastněných na správě daní v souvislosti s tzv. rozvrhovým řízením. Jedná se o finální část daňové
exekxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx která rozvrhové řízení upravuje pouze v rámci ustanoveních věnovaných prodeji nemovitostí, konkrétně jde o § 337 a násl.
Dalším významným rozdílem oxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xprávněného. Do rozvrhového řízení vedeného v rámci daňové
exekuce
není proto možné, na rozdíl od rozvrhu prováděného soudem, přihlašovat bez dalšíhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxstavní či zadržovací právo) a dalšími právy a závadami, jako jsou věcná břemena či nájemní práva.
Střet s jinými exekučními tituly je tak ponechán na spxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxa pravidla pro střet více exekucí s tím, že prováděna bude vždy ta
exekuce
, která byla zahájena první. Ostatní
exekuce
se
ex lege
přerušují a oprávnění x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxné v rámci zajištění objektivity a ochrany práv všech zúčastněných povolat k provedení rozvrhu nezávislý soud.
§ 228
Koncepce tohoto ustanovení vxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxého rozvrhového jednání, kam by bylo zapotřebí zvát všechny dotčené osoby. Odpovídá to i výše zmíněnému zužujícímu charakteru rozvrhového řízení konxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxeli, jejich pohledávkami apod.
Rozvrhové řízení tak podle odstavce 1 započne v nejkratší možné době po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a úhrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenství ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy. Apel na bezodkladnost vydání výzvy ze strany správce daně je zapříčiněn tím, že příslušenství, které naběxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxst, že správce daně při rozvrhu výtěžku dražby nebude k nevyčíslené části pohledávky, resp. jejího příslušenství, přihlížet.
Odstavec 2, který vyjaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx ve stejné lhůtě jako věřitelé podle předchozího odstavce vyjádřit k tomu, zda chtějí pokračovat v právním vztahu po změně vlastníka či nikoliv, tj. akcxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxm v jejichž prospěch váznou na předmětu dražby závady, o nichž bylo v rámci ocenění majetku v souladu s dispozicí danou § 336 odst. 2 občanského soudního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxx xxxhlas s trváním daného práva i po změně vlastníka, kterým je nově vydražitel, přičemž tomu pak vzniká právo na náhradu ve výši, která vyplývá z rozhodnutíx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Primární je úhrada exekučních nákladů, poté pohledávky zajištěné zadržovacím právem (týká se pouze movitých věcí) a následně je třeba uhradit pohledxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxdá koncepci obsažené v § 337c odst. 5 občanského soudního řádu s tím, že u daňových pohledávek je lišeno mezi těmi, které jsou součástí exekučního příkaxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nárok na úhradu přihlášené pohledávky v závislosti na výši výtěžku dražby a jejich pořadí. Zároveň se musí správce daně v tomto rozhodnutí vypořádat se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx čemuž odpovídá i koncepce ustanovení § 231 i text odstavce 4, když spojují klíčové právní následky s okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvrhu. Jedním x xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxrávce daně samotného.
Odstavec 2 upravuje, jakému okruhu adresátů bude rozhodnutí o rozvrhu doručováno. Je mezi nimi i vydražitel, který tímto rozhoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xřiznat i eventuelní náhradu za zachování závad souvisejících s předmětem dražby i po změně vlastníka (viz k § 228 odst. 2). Pouze faktickým vyplacením nxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xřemene s vyplacením náhrady vydražiteli, zaniknou tyto závady právní mocí rozhodnutí o rozvrhu vždy, přestože nebude náhrada vyplacena této osobě z dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxledávky všech platně přihlášených věřitelů, stává ze tento přebytek přeplatkem dlužníka a naloží se s nim podle obecného ustanovení o přeplatku v daňoxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xále též zánik těch věcných břemen či nájemních práv s výjimkou těch, které na základě předchozích ustanovení nezaniknou.
Z hlediska komplexnosti úprxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxkého podílu, který návrh předvídá v § 203 a § 218.
Pravomocné rozhodnutí o rozvrhu, ve kterém byla vypořádána další existence či zánik věcných a nájemníxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxných údajů.
§ 232
V případě, že do daňové
exekuce
přistoupí oprávněný z
exekuce
přerušené podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidlx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxníků tak, že správce daně podá návrh na zahájení řízení o rozvrhu podstaty k obecnému soudu dlužníka. Jedná se o postup, kdy jsou již prostředky uloženy nx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxkou ochranu práv při uspokojování nároků. Spolu s návrhem na provedení rozvrhu správce daně připojí daňový spis, a to v takovém rozsahu, aby byl patrný pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx co obdrží pravomocné usnesení soudu o výsledku rozvrhového řízení, provede rozdělení výtěžku z dražby, přičemž nebude vůči jiným osobám, než vůči dluxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxí daně srážkou je speciální způsob plnění daňové povinnosti, obvykle uplatňovaný u daní z příjmů, kdy je plátci daně uložena povinnost daň srazit z platxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxx (u daně silniční i u daně z příjmů). Rozdíl mezi srážkovou daní a zálohou na daň je v osobě daňového subjektu. Zálohy platí poplatník na daň, jestliže její xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxkou v rámci obecného procesního předpisu, neboť
parciální
úprava v jednotlivých daňových zákonech by byla z hlediska provázanosti s obecnými instruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xž § 236)
§ 233
Odstavec 1 obecně upravuje povinnost plátce daně daň srazit z platby poskytované poplatníkovi a částku vybranou srážkou odvést správcx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xovinnost nebyla splněna ve stanovené výši nebo lhůtě; plátce daně je povinen zjištěný rozdíl na dani popřípadě celou daň odvést, a to bez prodlení poté, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a dodatečné vyúčtování.
Plátce daně, který funguje jako prostředník mezi poplatníkem a správcem daně, odpovídá podle odstavce 3 za řádné plnění svýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
x xx4
Odstavec 1 odkazuje na speciální právní úpravu v hmotně-právních zákonech, která podrobně upravuje postup plátce daně podle specifických podmínex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxrzení již není potřeba zahrnout údaje za období, ve kterém došlo k autoritativnímu zásahu správcem daně z moci úřední, tzn. za období, kde došlo k dílčímx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx případ, kdy přestane být plátcem této daně.
§ 235
Odstavec 1 upravuje postup správce daně v případě, že dospěje ke zjištění, že částky tvrzené v podaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxho subjektu autoritativně potvrdí úředním razítkem a podpisem oprávněné úřední osoby na podaném vyúčtování. Takto potvrzené vyúčtování je pak založxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí nezakládá překážku věci rozhodnuté a plátce daně je povinen, kdykoliv zjistí, že daň měla být sražena a odvedena v jiné výši, podat dodatečnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxraveného vyúčtování daňovému subjektu na vědomí, přičemž den stanovení daně, tj. den, kdy správce daně vyúčtování autoritativně potvrdil, zůstává sxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxování, neodpovídají skutečné daňové povinnosti dané zákonem. V takovém případě správce daně vydá platební výměr, ve kterém uvede rozdíl mezi oběma čáxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxávné sražení a odvedení daně, přičemž tento rozdíl může být kladný i záporný.
V odstavci 3 se upravuje lhůta splatnosti případného rozdílu mezi částkox xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxní povinnosti plátce daně odvést daň, splatný v náhradní lhůtě třiceti dnů ode dne doručení platebního výměru.
V odstavci 4 se upravuje postup v případxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx vzniklého přeplatku do třiceti dnů ode dne, kdy plátce prokáže, že částka byla vrácena poplatníkovi.
§ 236
Odstavce 1 a 2 upravují procesní odchylkx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxenou daň, penále mu nevzniká. V případě úroku, který vzniká k pozdě odvedeným částkám před vyúčtováním, tedy v průběhu zdaňovacího období, dochází k jexx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xlátce daně
Návrh zachovává specifický prostředek ochrany poplatníka proti nesprávnému postupu plátce daně. Vzhledem k univerzálnímu pojetí stížnxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx který bude možné dle odstavce 1 využít v případě, kdy poplatník má pochybnost o tom, zda plátce daně provedl správně srážku, či jinou formu vybrání daně. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxi.
Plátci daně se v odstavci 2 ukládá povinnost písemně odpovědět na žádost poplatníka ve lhůtě třiceti dnů.
Nesouhlasí-li poplatník s vysvětlením pxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxany plátce daně žádnou reakci, může podle odstavce 3 podat na takto závadný postup plátce stížnost u správce daně, v jehož obvodu má plátce daně sídlo nebx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxnosti na postup správce daně se obdobně použije procesní postup upravený v rámci odvolacího řízení. Správce daně vydá o stížnosti na postup plátce daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxti kterému stížnost směřovala. Toto rozhodnutí je možno příjemcem rozhodnutí, kterým je jak poplatník tak plátce daně, napadnout odvoláním.
3.7. Pxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxich daňové nedoplatky v platební i nalézací rovině. Předmětné vypořádání se tedy týká jak daňového tvrzení, které již bylo správcem daně stanoveno, doxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxto. Jde o případy skonu fyzických osob nebo ukončení jejich podnikatelské činnosti a případy zániku právnických osob s likvidací, bez likvidace nebo pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxového subjektu - fyzické nebo právnické osoby, se koncentrují do ucelené části návrhu zákona.
§ 238
Ukončení činnosti
Daňovému subjektu, který je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správce daně, který správce daně vydá na žádost. Stejná povinnost je uložena právnické osobě, která zaniká bez právního nástupce, v případě žádosti o vxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxé právní úpravy již nebude vyžadován souhlas správce daně v případě ukončení podnikatelské činnosti, tj. zejména v případě žádosti o zrušení živnostexxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx žádost o výmaz opakovat, jestliže původní žádosti nebylo správcem daně vyhověno.
V odstavci 3 je
právní fikce
vydání souhlasu za podmínky, že správcx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe vzniku daňové povinnosti. V tomto případě je správce daně povinen učinit nezbytné kroky při správě daní k jejímu urychlenému stanovení a zaplacení, pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxečnost příslušnému orgánu veřejné moci, který vydal povolení, na jehož základě byl daňový subjekt registrován. Správce daně může v případě daňového sxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx o postup, který by měl odstranit z registrů “mrtvé duše”.
Přechod daňové povinnosti (§ 239 až § 241)
§ 239
Odstavec 1 do jisté míry duplicitně, avšak x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xeho předchůdce.
Odstavec 2 stanoví, že daňová povinnost v případě úmrtí fyzické osoby (zůstavitele) přechází na jejího dědice. V tomto ohledu je respxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxytého dědictví. Dědic, na něhož přešla daňová povinnost v tomto rozsahu, získává procesní postavení daňového subjektu namísto zůstavitele.
Odstavxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní, tedy osob, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a dosud nebylo autoritativně vyjasněno, v jakém rozsahu nabývají dědictvíx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xodat daňové přiznání kterýkoli z nich. K podání takovéto osoby bude také daň stanovena s jasným vyjádřením, že se jedná o daň za zůstavitele. Za platbu taxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, určí správce daně jednoho z nich.
Pokud je ustanoven správce dědictví soudem nebo z listiny o správě dědictví, tedy z vůle zůstavitelovy, plní tento pxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxli ustanoven správce dědictví, je správci daně v odstavci 5 umožněno, aby podnětem upozornil soud na tuto situaci a z důvodu obecného zájmu na vypořádánx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnčeno dědické řízení, daňové řízení stojí, stejně jako běh příslušných lhůt pro stanovení či placení daní.
Odstavec 6 řeší situaci, kdy dědictví připxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxpokladu, že nejlépe tyto povinnosti, vzniklé před zánikem daňového subjektu, zná dosavadní správce daně. Nic však nebrání tomu, aby podle reálné situxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkajícího daňového subjektu, dále upravuje procesní postavení právního nástupce. Současně stanoví správci daně povinnost na základě žádosti právníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxávnická osoba, která je daňovým subjektem, zanikne rozdělením, přičemž není zřetelně vypořádán přechod daňové povinnosti na její právní nástupce. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvnické osoby jsou nástupci zavázáni solidárně. Správce daně proto může žádat její plnění na kterémkoli z nich.
Odstavec 3 určuje pro snazší orientaci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdna, které vznikají a po určitou dobu trvají, avšak stále pod přímou majetkovou odpovědností daňového subjektu, který je vytvořil. Nejedná se tedy v toxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxní daňové povinnosti.
Ustanovení odstavce 4 upravuje práva a povinnosti právního nástupce či orgánu veřejné moci, který rozhodl o zániku právnické oxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x uloženy povinnosti, jaké by měla zaniklá právnická osoba.
Povinnosti právnické osoby, která vstoupila do likvidace, ve vztahu k daňovému řízení, a tx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti nebo výmazu v obchodním rejstříku byl zjištěn dosud neznámý majetek; vzniklá daňová povinnost se považuje za daňovou povinnost, která byla předměxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s likvidací a je např. na základě těchto skutečností soudem rozhodnuto o obnovení likvidace.
Odstavec 6 pak řeší postup tzv. zbytkovýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxanoví místní příslušnost správce daně po přechodu daňové povinnosti na právního nástupce. Ustanovení vychází z předpokladu, že nejlépe tyto povinnoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xovinností na správce daně příslušného právnímu nástupci.
§ 241
Toto ustanovení určuje neúčinnost případných dohod uzavřených s tím, že daňovou pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xráva pro konkrétní typ smlouvy předpokládá opak. Jedná se např. o ustanovení § 477 obchodního zákoníku, které stanoví, že při prodeji podniku předcháxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu. Je tedy nezbytné zdůraznit, že tyto nové způsoby zajištění nelze považovat za dohody vyloučené z přenosu daňové povinnosti.
Vztah k insolvenčnímu xxxxxx xx xxx xx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxativně či terminologicky zlepšuje platnou právní úpravu. Návrh v tomto ohledu využívá pojmu daňová pohledávka, který jednak navazuje na terminologix xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxní nedoplatek (§ 153 odst. 2), ale i pohledávky nesplatné.
§ 242
Odstavec 1 stanoví, jaké daňové pohledávky jsou považovány za pohledávky za majetkxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxetkovou podstatou, je okamžik, kdy vznikla daňová povinnost (§ 3). V případě, že pohledávka vznikla v období ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do dnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nárokovat u osoby s dispozičním oprávněním.
V odstavcích 2 a 3 se k odstranění případných pochyb o možnosti využití institutu občanskoprávního započxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku. Platí totiž obecné pravidlo, podle něhož se přeplatek dostává do dispozice daňového subjektu až v případě, kdy je vratitelný, tj. neexistuxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxrávce daně, ale i pro potřeby přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, odděluje přeplatky vzniklé v souvislosti s aktivitami daňového dlužnxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenou v insolvenčním zákoně, která spočívá v tom, že daňové pohledávky, které je třeba uplatnit přihláškou v insolvenčním řízení, není možno započíst s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xahájit a v celém daňovém řízení pokračovat kromě provedení daňové
exekuce
, jejíž realizace je zde stejně jako v insolvenčním zákoně zakázána. Ustanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x insolvenčním řízením dochází k zastavení nalézacího řízení týkajícího se daňových povinností, které vznikly do rozhodnutí o úpadku. Časový okamžik xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
xx xxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpadkového práva, podle něhož všichni věřitelé mají v insolvenčním řízení rovné možnosti, a zároveň zohledňuje zásadu hospodárnosti a procesní ekonxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xako efektivní. Při přihlášení nepravomocné pohledávky totiž s velkou pravděpodobností dojde k jejímu účinnému popření, přičemž v případě popření poxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní správce či daňový subjekt (dlužník) má pak možnost změnit výsledek zastaveného nalézacího řízení v rámci tzv. incidenčního sporu u civilního soudux
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Navazuje tak na úpravu insolvenčního zákona, dle kterého lze přihlásit (a následně upokojit v rámci insolvenčního řízení) pouze sankci za nezaplacenx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxtou. Obdobně jako úrok z prodlení se neuplatní ani úrok z posečkané částky, neboť ve smyslu § 157 odst. 5 pozbývá rozhodnutí o posečkání okamžikem zahájexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsí být správcem ve smyslu odstavce 4 zohledněn v jeho daňové evidenci.
§ 244
Odstavec 1 obecně stanoví povinnosti, které vznikají daňovému subjektx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxé přiznání nebo hlášení, popř. vyúčtování, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou doposud nebyla podána. Vzhledem k nutnosti přihlásit cx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxzhodnutí o úpadku), je výslovně odejmuta možnost jakýmkoli způsobem tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Osobou, která plní daňové povinnosti, může být dxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x§ 229 insolvenčního zákona). Tou se insolvenční správce může stát toliko od okamžiku prohlášení konkursu (§ 246 a 228 insolvenčního zákona), nikoli texx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxním obtížím insolvenčních správců při převzetí dokladů je zde stanovena povinnost přímo insolvenčnímu správci, aby v případě, že nemůže z tohoto důvoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxě podle pomůcek, neboť tímto vyrozuměním insolvenčního správce bude mít správce daně za prokázané, že daňový subjekt ve věci dosud nepřiznaných nebo nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxvého přiznání, hlášení, nebo vyúčtování a dodatečných podání v průběhu insolvenčního řízení, zachovány. Jde tedy o podání v daňových řízeních, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x toho, že daňový subjekt v úpadku dále hospodářsky funguje a plní daňové povinnosti standardním způsobem.
Odstavec 3 stanoví daňovému subjektu (
de faxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popřípadě vyúčtování ke dni předložení konečné zprávy, ke dni podání návrhu na zrušení konkursu a ke dni zrušení konkursu nebo ke dni splnění jiného způxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxého subjektu mimo standardní lhůty dané zdaňovacími obdobími, aby jako věřitel mohl adekvátně reagovat na dění v insolvenčním řízení.
Odstavec 4 řešx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxu. V takovém případě je zde založena povinnost zpracovat k tomuto xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxhož účinnost může splývat s účinností rozhodnutí o úpadku, je oproti současné právní úpravě jednoznačně stanoveno (nově půjde toliko o situace, které xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx lhůtě dle odstavce 5.
V odstavci 5 je určena lhůta pro podání řádných daňových tvrzení zpracovaných dle odstavců 3 a 4 v délce 15 dnů od tohoto zpracováníx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání řádného daňového tvrzení podle odstavce 1, kdy nesplnění této lhůty znamená pro správce značnou časovou tíseň vzhledem k tomu, že sám je (jakožtx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxjprve výzvu k dodatečnému splnění povinnosti podat řádné daňové tvrzení tak, jako je tomu dle obecné úpravy v § 145 odst. 1. Pro možnost kontumačního staxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení, ve prospěch zvláštní situace (tj. úpadek, právní nástupnictví), je nutné tato pravidla vztáhnxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které stanoví konkrétní lhůtu pro podání daňového přiznání (např. ve vazbě na účinnost rozhodnutí o úpadku) se netýká jen aktuálního zdaňovacího obdxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxnostněno před obecnou lhůtou, pokud tato poskytovala delší časový prostor pro podání řádného či dodatečného daňového tvrzení.
4. Následky porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xásti zákona. Jsou zde obsažena především ustanovení postihující deliktní jednání ryze daňového charakteru. Jde jednak o úrok z prodlení vznikající jxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxrušení povinností daňového subjektu v rovině tvrzení. Speciální případ stíhající porušení povinnosti na straně správce daně je úrok z nesprávně stanxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxněžitého plnění je dána přímo ze zákona.
Další okruh pak tvoří sankční ustanovení stíhající porušení povinností nepeněžitého charakteru, přičemž sx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxích deliktů uložením pokut v režimu přestupkového zákona, resp. správního řádu. Případné ztěžování součinnosti při správě daní je řešeno v rámci stanxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxání, jehož subjektem může být pouze fyzická osoba. Jedná se o přestupek spočívající v porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost uloženou daňovým řáxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xč.
Příslušným k projednání přestupku je ten správce daně, který je nejblíže nadřízen správci daně, k jehož činnosti se povinnost mlčenlivost vztahujxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxípadech, tedy i v situacích, kdy se případ týká správce daně - obce. Navrhovaná úprava v případě, že se nejedná o územní finanční orgány, svěřuje pravomox xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxípad, kdy se povinnost mlčenlivosti vztahuje k činnosti více správců daně. V takovém případě je pro určení příslušnosti nejblíže nadřízeného správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při správě daní, je toto jednání postižitelné pořádkovou pokutou, která zahrnuje prvek donucení směřující k odstranění protiprávního stavu.
§ 24x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xprávě daní, jestliže ztěžuje průběh jednání, které vede správce daně. Jsou zde taxativně uvedeny důvody vedoucí k uložení pořádkové pokuty: rušení poxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x odstavci 2 je upravena situace, kdy nejsou plněny procesní povinnosti nepeněžité povahy plynoucí pro dotyčného ze zákona nebo z výzvy správce daně vydxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxové pokuty použít i na tyto případy. Nicméně primárním zájmem správce daně je, aby povinnost byla splněna. Výše pokuty a skutečnost, že může být udělováxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se zde umožňuje, aby uložil pořádkovou pokutu pouze v případě, že s nesplněním procesní povinnosti nespojuje zákon jiný důsledek. Pořádková pokuta poxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxdá osobám zúčastněným na řízení spolupracovat se správcem daně tak, aby mohl být naplněn základní cíl správy daní.
V odstavci 3 je řešena situace vztahxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx to odpovídá zásadě rychlosti a procesní ekonomie.
V odstavci 4 je stanovena prekluzívní lhůta jednoho roku, ve které lze pořádkovou pokutu uložit, a tx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxstor pro uvážení (diskreci) správce daně při ukládání pořádkové pokuty, tzn. při rozhodování, zda tuto pokutu uložit či neuložit, a při určení její výšxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxžit pokutu i opakovaně za předpokladu, že po uložení pořádkové pokuty nebyla zjednána náprava a protiprávní stav i nadále trvá nebo se opakuje. Je tak rexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxdy, kdy dotyčná osoba nespolupracuje ani po předchozí “varovné” sankci.
Podle odstavce 3 bude diskrece správce daně také předmětem odůvodnění rozhoxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxo ustanovením stanovena až na patnáctý den poté, co rozhodnutí o uložení pokuty nabude právní moci.
V odstavci 4 se stanoví, který orgán veřejné moci spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xůzných veřejných rozpočtů.
§ 249
V tomto ustanovení je řešena situace, kdy v zájmu rychlosti a hospodárnosti bude účelné celou záležitost týkajícx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xbou stran, tj. při jednání. Navrhuje se proto umožnit správci daně uložit pořádkovou pokutu při jednání s osobou zúčastněnou na správě daní a její zaplaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx x xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxžení a zároveň ji na místě zaplatí. V takovém případě není nutno zaprotokolované rozhodnutí o uložení pokuty odůvodňovat a nelze proti němu uplatnit odxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xydání tiskopisů stvrzenek pořádkových pokut zaplacených na místě. Nadále se při správě daní nepočítá s využitím tzv. blokové pokuty.
§ 250
Pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxtečných podání. Pokuta vzniká přímo ze zákona ve stanovené výši, nastanou-li zde předpokládané skutečnosti. Vzhledem k tomu, že její výše je stanovenx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxberován z prvních pěti dní, které promešká.
Stanovená výše sankce je tvořena procentní částkou, která se počítá za každý den prodlení. Toto procento jx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxlní hodnotou 300.000,- Kč. Minimální suma, kterou lze předepsat je z důvodu hospodárnosti nastavena na 100,- Kč.
V případě, že výsledkem následného sxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dány důvody pro osvobození), je správci daně přiznána diskreční pravomoc uložit pořádkovou pokutu do výše 1000,- Kč.
Správce daně rozhodne o uložené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxna vzniklé pokuty.
§ 251
Penále
V odstavci 1 je upraven institut penále, které je
obligatorní
sankcí vznikající přímo ze zákona, pokud správce daxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxedek za nesplnění povinnosti tvrzení, která stíhá daňový subjekt a který má povahu platebního deliktu. xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxona. Tato sankce se uplatní bez ohledu na stav osobního daňového účtu daňového subjektu a postupuje se obdobně jako za situace, kdy je správcem daně evidxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo k přechodu od daňové ztráty, tedy záporného základu daně do kladné daňové povinnosti, uplatní správce daně penále v součtu částek podle odstavce x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx svém tvrzení uvede neoprávněně vyšší daňovou ztrátu a toto pochybení nezhojí ani dodatečně. Snížení se navrhuje zejména s ohledem na nejistotu, zda vůxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxí daně naopak sníží o penále vzniklé při zjištění snížení daňové ztráty v některém z předchozích zdaňovacích obdobích, byla-li předmětná ztráta uplatxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x je uloženo správci daně vydat dodatečný platební výměr o povinnosti uhradit penále a je zde také stanovena splatnost penále ve vazbě na právní moc tohotx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí, dodatečné hlášení nebo dodatečné vyúčtování, neboť v tomto případě nevzniká penále, a to do výše částky, která je v takovém dodatečném podání uvedenxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxx x x xxxx
x xxx
Úrok z prodlení je stanoven jako ekonomická náhrada za nedoplatky peněžních prostředků na daních, které musí veřejné rozpočty získávat z jiných zdroxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a to za každý den prodlení z daňového nedoplatku. Úrok se počítá až od pátého pracovního dne, který následuje po dni splatnosti, ve kterém měla být uhrazexx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx má být sice zaplacena poslední den lhůty, ale nově platí, že daň je uhrazena až připsáním na účet správce daně (§ 166), přičemž se předpokládá, že mnozí buxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxlatnosti může být v důsledku doměření daně stanoven vícekrát (pro jednotlivé částky odpovídající rozdílu, který je doměřen). V takovém případě se jedxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xočně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Výxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxodlení nejdéle 5 let. Vzhledem k tomu, že úrok z prodlení vzniká na základě skutečností přesně vymezených zákonem, není daňový subjekt o aktuální výši úxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx splatný dnem, v němž jsou splněny zákonné podmínky xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoku z prodlení před stanovenou lhůtou, a to zejména v případě, jestliže byl úrok z prodlení již zcela uhrazen, nebo nedoplatek, na jehož základě úrok z prxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxsplnění povinnosti platit zálohu.
V odstavci 5 je řešen postup správce daně v případě, že platba, kterou správce daně přijal, nebyla daňovým subjektex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxku vzniklého na základě zákona v případě, že to vyžaduje stav jeho osobního daňového účtu. Musí při tom ctít zásadu přiměřenosti a hospodárnosti.
§ 2xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxočit úrok z prodlení, aby mohl být správcem daně předepsán na osobní účet daňového subjektu. Tento limit by se vztahoval na každý druh daně u daného správxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxem je liberovat daňové subjekty z placení drobných částek na úrocích z prodlení, ke kterým v praxi hojně dochází při menších zpožděních s platbou daně. Axxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxi 2 je obsažena liberace z úročení po dobu běhu lhůty pro podání daňového přiznání dědicem. Je tak reflektována skutečnost, že přechod práv a povinností xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxi 3 jsou vymezeny případy, kdy úrok z prodlení nevzniká. Je zde jednoznačně stanoveno, že se neúročí příslušenství daně, což odpovídá obecnému principxx xx xxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxn přímo daňovým zákonem, který peněžité plnění zakládá. Speciální pravidlo ve vztahu k úroku z prodlení je obsaženo v ustanoveních o vztahu k insolvenčxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu, vůči němuž bylo správcem daně vydáno rozhodnutí v nalézacím řízení, které bylo později zrušeno pro nezákonnost či nesprávný úřední postup nebo proxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxpostačí jakékoli zrušení či změna rozhodnutí, ale musí k němu dojít v souvislosti s konstatací nezákonnosti původního rozhodnutí, která je způsobena xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxzákonným rozhodnutí uhradil, a to za dobu od jejího uhrazení až do jejího vrácení. Výjimkou je případ, kdy daňový subjekt provede úhradu daně přede dnem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xako výše úroku z prodlení. Pro posouzení vzniku nároku na úrok podle tohoto ustanovení se analogicky použije úprava zákona č. 82/1998 xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxuž byla vedena neoprávněná
exekuce
, nárok na úrok ve dvojnásobné výši, než je tomu v případech podle odstavce 1. Možnost této sankce, která stíhá správcx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xo vlastnického práva, který vymáhání představuje. Tato sankce se neuplatní v případě, že je
exekuce
provedena neoprávněně z důvodu, že bylo vyhověno xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxz právního titulu. Správce daně by však před tím, než provede exekuci, měl zohlednit existenci případných žádostí tohoto druhu.
Rozdíl mezi odstavcex x x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxhém případě jde o sankci v rovině platební (neoprávněná
exekuce
). Z povahy věci pak plyne, že odstavec 2 dopadá i na případy, kdy k neoprávněné exekuci doxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxbjekt úspěšně využije liberačních instrumentů navrácení v předešlý stav (§ 37) a neúčinnosti doručení (§ 48) a v důsledku toho se ukáže, že nařízená
exexxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xměny v evidenci do 15 dnů ode dne, kdy se zrušovací rozhodnutí (nadřízeného správce daně či soudu) stalo účinným, resp. byla prohlášena neoprávněnost vxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je podle odstavce 4 správce daně povinen daňovému subjektu vrátit do 15 dnů vzniklý vratitelný přeplatek bez ohledu na to, zda o to daňový subjekt požádxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxtu je v odstavci 5 přiznáno právo brojit námitkou podle § 159, kterou lze obecně uplatnit pouze na úkony správce daně související s placením daní proti poxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem k úroku z nesprávně stanovené daně. Smyslem tohoto úroku je předejít komplikoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvat náhradu škody, bude případná náhrada škody umenšena o již vyplacený úrok z nesprávně stanovené daně.
5. Ustanovení společná, zmocňovací, přechxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xteré je užíván společný pojem poradce zavedený legislativní zkratkou v § 29 odst. 2. Ustanovení zohledňuje specifické postavení advokátů a daňových pxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzování. x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxčné části návrhu je zejména snaha udržet jednotnou systematiku tohoto zákona a vyvarovat se textům, které svou povahou nemají charakter obecné procesxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxný text pouze pro advokátskou profesi, avšak toliko na daňovou kontrolu (nikoliv tedy např. místní šetření). Z hlediska provázanosti a jednoty právníxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů a zákon č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky). Avšak vzhledem k tomu, že analogická ustanovenx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxové kontroly pamatoval i na jiné na situace, kdy je správce daně oprávněn dožadovat se údajů, které jsou potřebné pro správné a úplné zjištění daňových pxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxho poradce pak je, do jaké míry bude se správcem daně spolupracovat bez nutnosti součinnosti Komory (zejména při dokazování jeho vlastní daňové povinnxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxde možné uplatnit specifický proces ochrany. Pro zajištění ochrany se vyžaduje přítomnost advokáta nebo poradce v prostorech, kam hodlá úřední osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxecifický mechanismus ochrany mlčenlivosti v podobě nezbytné součinnosti Komory (České advokátní komory a Komory daňových poradců). Aby se správce dxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Dále se řeší situace, kdy zástupce Komory odmítne udělit souhlas. V takovém případě jsou písemnosti poradce zabezpečeny a předány Komoře s tím, že ta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxhlasu by se správce daně mohl s písemnostmi seznámit.
§ 256
Opatření při mezinárodním zdanění
Toto ustanovení zakládá pro Ministerstvo financí zxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů o způsobu zdanění ve sporných případech.
Převod výnosu daní (§ 257 a § 258)
§ 257
Do společných ustanovení je rovněž zařazena problematikx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v takových případech převést výnos podle daného rozpočtového určení, a to ve lhůtách stanovených zákonem určujícím rozpočtové určení.
Pro případy, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xroti rozhodnutí správce daně ve věci převodu výnosu daní může být uplatněna námitka a poté odvolání s odkladným účinkem, nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxy převedeny v souladu s rozpočtovým určením, musí tyto účty vést v souladu se standardy, které vymezují ustanovení o evidenci daní (§ 149 a násl.).
§ 2xx
xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xani (včetně řešení způsobu a výše úroků z tohoto vratitelného přeplatku), příslušným daňovým subjektům u daní, jejichž příjemcem není státní rozpočex xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xedoplatku, jsou založena na principu umožňujícím použití jakýchkoliv ještě nepřevedených prostředků. Při jejich nedostatku se o vrácení vratitelnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxx x§ 259 až § 260)
§ 259
Návrh předpokládá, že nárok na prominutí daně či jejího příslušenství, jakož i pravomoc k tomuto prominutí založí buďto jednotlixx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxovací a dani z převodu nemovitosti, č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích), nebo přímo daňový řád (§ 260). V daňovém řádu by pak měla být zároveň obsaženx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmž odstraňuje zbytečnou dualitu mezi prominutím daně, prominutím nedoplatku a posečkáním.
Instrument prominutí daně lze uplatnit ve smyslu odstavxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxy, že důvody pro prominutí daně, resp. jejího příslušenství, budou dány již před zahájením daňového řízení (např. pro živelné události). Lze tedy promxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxní daní (§ 160), tedy okamžikem, kdy končí možnost vstoupit do daňového řízení ohledně platebních povinností.
Postup při podání opětovné žádosti je uxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxčení zamítavého rozhodnutí, přičemž opětovná žádost musí obsahovat důvody odlišné od těch, které byly uplatněny v žádosti původní. Důsledkem setrváxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxplývá i z jeho systematického zařazení mimo část věnovanou opravným a dozorčím prostředkům, jakož i z důvodů, pro které je tento institut uplatňován. Nx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxuto rozhodnutí však není možné uplatnit řádné ani mimořádné opravné prostředky. Je však umožněno revidovat rozhodovací činnost správce daně v rámci dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxušenství, a to ze dvou důvodů. Za prvé se jedná o případ, kdy se zjistí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx
při aplikaci dvou právních norem (může se jednat i o normy obsažené ve stejném právním předpise). Jinými slovy, v případě, že postup nařízený normou prxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxování obecné možnosti řešení případných nesrovnalostí je nutný vzhledem k charakteru daňových zákonů daného především politickým tlakem, který proxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxna. Druhou možností je prominutí daně jako reakce na mimořádné události, jako jsou zejména živelní pohromy.
Významným rozdílem oproti platné právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrých se důvod týká, přičemž toto rozhodnutí musí být zveřejněno ve Finančním zpravodaji. Tyto nové podmínky se navrhují mimo jiné proto, aby se předešlx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxpadech, ale bude nutné zajistit nediskriminační přístup ke všem daňových subjektům, kterých se daný případ týká. Druhým důvodem je i povaha důvodu proxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx ustanovení je, obdobně jako je tomu u správního řádu, zařazen institut stížnosti, tj. obecného prostředku ochrany osob zúčastněných na správě daní, sxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxrity nezávislý na správním řádu (§ 262), tak poskytuje osobám zúčastněným na správě daní podobný prostředek ochrany jako správní řád v ustanovení § 175x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxužití stížnosti je nutnost předchozího vyčerpání všech prostředků ochrany, které daňový zákon obsahuje. Půjde především o využití řádných a mimořádxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx stížnost na postup plátce daně podle (§ 237). Z uvedeného je patrné, že se počítá s využitím institutu stížnosti jako subsidiárního prostředku ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx chování, zakotvené již v ustanovení § 6 odst. 4.
Podání stížnosti nesmí být pro stěžovatele spojeno s žádnou újmou, s výjimkou odpovědnosti za spáchánx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxzení stížnosti je 60 dnů s tím, že počíná běžet ode dne, kdy byla doručena příslušnému správci daně. Speciální případ představuje stížnost proti excesůx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xe tak nahrazen institut námitky proti postupu pracovníka správce daně podle ustanovení § 16 odst. 4 písm. d) zákona o správě daní a poplatků.
V rámci vyřxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvatele.
Pro případ, že se stěžovatel xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxtřil způsob vyřízení stížnosti. Nadřízený správce daně využije ustanovení o vyřizování stížnosti a věc prověří svým postupem. Jedná se tedy o zvláštnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxmto způsobem.
§ 262
Vztah ke správnímu řádu
Toto ustanovení upravuje jednoznačné vyloučení správního řádu pro správu daní, a to včetně jeho ustanxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí
Obsahuje shrnutí jednotlivých zmocnění pro Ministerstvo financí k vydání prováděcích právních předpisů tak, jak jsou uvedeny jednotlivých částexx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxména v souvislosti s výkonem jejich funkce zástupce při daňovém řízení, dále o vyhlášku, kterou se vydávají kolkové známky a upravuje způsob placení toxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxných změn nebude mít navrhovaná úprava komplexnější dopad na systematiku právního řádu v tom smyslu, že by vyžadovala větší počet prováděcích právnícx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxru se navrhuje zajistit určité přechodové lhůty, zejména v souvislosti s novinkami, které se od nové právní úpravy očekávají. Z přechodných ustanovenx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a poplatků.
Bod 1 řeší vymezení působnosti nového daňového řádu ve vztahu k řízením, která byla zahájena ještě před nabytím účinnosti nové právní úpraxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxch účinky se posuzují již podle nové úpravy. V případě pochybností o rozsahu dříve udělené plné moci vyzve správce daně zmocnitele k předložení jejího nxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxný přístup by znamenal duální aplikaci původních procesních pravidel vedle pravidel nových, což by např. při doručování vedlo ke zbytečnému a nehospoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxi a nesnadnosti nelze vyžadovat, aby se dosud vedené spisy přizpůsobily nové úpravě, tudíž jejich vedení bude nadále zabezpečováno podle ustanovení § xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xpravy není výslovně upravena možnost prohlášení nicotnosti rozhodnutí, přičemž zde existuje institut tzv. neplatnosti rozhodnutí, který je svým obxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxvrhovaný zákon vyžaduje pro nicotnost rozhodnutí.
Bod 4 určuje zachování stávajících pravidel pro výpočet lhůt pro vrácení vratitelného přeplatkux xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxchodu na novou soustavu postihů za porušení povinností při správě daní tak, aby nedošlo k retroaktivnímu působení. Stávající institut “zvýšení daně” xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxitutu penále (§ 251) a úroku z prodlení (§ 252 a násl.) je vázáno na původní den splatnosti, resp. lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení tak, aby se navxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxbytí účinnosti tohoto zákona zůstává zachováno i po nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že zachovány zůstávají i všechny účinky tohoto zástavního prxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxé kolkové známky zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 265
Zrušovací ustanovení
Tímto ustanovením se výslovně zrušuje 7 vyxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů.
§ 266
Účinnost
Vzhledem k časově náročným legislativním procesům a nutnosti zajistit dostatečně dlouhou legisvakanční lhůtu potřebnox xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxádat, že s nabytím účinnosti nové právní úpravy lze spojovat termín od 1. ledna 2010.
V Praze dne 19. listopadu 2008
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR