LIT32578CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xavrhovaný zákon je od roku 1991 třetím zákonem upravujícím základní podmínky pro zahájení a výkon pojišťovací a zajišťovací činnosti a systém dohledu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxáva
s vazbou na soukromé pojišťovnictví:
- směrnici 2005/68/ES o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxci 2007/44/ES, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze považovat za novelu zákona, a to zejména s ohledem na směrnici o zajištění, která se promítá do zákona jako celku;
2. stávající struktura zákona odpxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxny v komunitárním právu v rámci tzv. projektu "Solvency II", mohly být do zákona promítnuty přehledným a srozumitelným způsobem.
Zhodnocení platnéxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xákonů (zákon o pojišťovnictví) (dále jen " zákon" ). Tomuto zákonu předcházel zákon č.185/1991 Sb., o pojišťovnictví, jehož hlavním úkolem bylo vymezxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrovozování této činnosti jako je například povolení k podnikání na základě schválené žádosti, stanovení povolených právních forem pojišťoven, něktxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Sb. byl doposud novelizován zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 316/2001 Sb., zákonem č. 12/2002 Sb., zákonem č. 126/2002 Sb., zákonem č. 39/2004 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 137/2008 Sb.
Zákonem č. 159/2000 Sb. bxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxení § 39a, kterým byla zavedena informační povinnost pojišťoven v případě živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí, na základě níž byl vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxovat o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob.
Zákonem č. 39/2004 Sb. byl novelizován zákon v rozsahu nezbytném pro vstxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxasti soukromého pojištění.
Zákonem č. 257/2004 Sb. bylo novelizováno ustanovení § 12 s ohledem na nahrazení "Střediska cenných papírů" "centrálnxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxstitucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a směrnice 2001/17/ES o restrukturalizaci a likvidaci pojišťoven, zejmxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtření zavedených v pojišťovnách, převodu kmene pojistných smluv a odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti, resp. likvidace pojišťoven.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xb. bylo znova novelizováno ustanovení § 39 v souvislosti s prolomením povinnosti mlčenlivosti v případě Národního bezpečnostního úřadu, zpravodaxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxti s nahrazením finančního úřadu celním úřadem v případě orgánu oprávněného vybírat a vymáhat pokuty.
Zákonem č. 57/2006 Sb. byl novelizován zákon s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxo znova novelizováno ustanovení § 39 v souvislosti s upřesněním příslušné organizační složky MF zabývající se bojem proti legalizaci výnosů z trestnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu, vůči které je prolomena povinnost zachovávat mlčenlivost týkající se poskytnutí citlivých informací.
Zákonem č. 296/2007 Sb. byla novxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x, 11, 23 a 38 v souvislosti s úpravou týkající se Rejstříku trestů.
Zákonem č. 126/2008 Sb. byl novelizován § 36 v souvislosti s přijetím zákona o přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxna o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Prováděcím předpisem k zákonu o pojišťovnictví je vyhláška České národní banky č. 303/2004 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb.
S ohledem na specifičnost činnosti soukromých pojišťoven bylo vyhláškou Ministerstva financí č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustaxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxčování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, stanovena směrná účtová osnova, postupů účxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxé jsou pojišťovnami nebo zajišťovnami včetně exportních pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. K této vyhlášce byly Ministerstvem financí zveřexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdu při jejich používání pojišťovnami (FZ04/2004).
Stávající právní úprava je, bohužel, strukturována bez ohledu na odlišný systém výkonu dohledovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxovést potřebné strukturální změny, neboť tyto by překročily rámec novely zákona. Vstupem ČR do EU bylo nutné zejména odstranit překážky k uplatňování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx Jejich přístup k pojišťovací činnosti byl plně dán do souladu s podmínkami platnými ve Společenství. Za kontrolu jejich činnosti bez ohledu na území, nx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxatní státy EHP pouze na základě splnění informačních povinností vůči ČNB. Tato činnost může mít přitom jak formu usazení, tedy zřízení pobočky v jiném čxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxského státu, které provozují na území ČR svoji pojišťovací činnost výše zmíněnou formou usazení nebo přeshraničního obchodu. Za kontrolu jejich činnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstech, je zde výraznou měrou posílena vzájemná výměna relevantních informací mezi dohledovými orgány.
Třetí oblast tvoří pojišťovny se sídlem na úzxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xakové pojišťovny nemohou využívat výhod spojených s jednotným evropským pasem. Jediným zvýhodněním tak je možnost požádat, v případě, že působí nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxlu činnosti takové pojišťovny na území těch členských států, ve kterých jim bylo uděleno úřední povolení k činnosti.
Stávající právní úpravou došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxn ve skupinách a pojišťoven ve finančních konglomerátech. Významným bylo i přenesení do zákona směrnice 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxování pojišťovací činnosti, a to přechodem od materiálního k finančnímu dohledu. Příkladem je odstranění povinnosti schvalovat všeobecné pojistné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxenství, přijetím zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, byla pojišťovnám dána právní úprava odpovídající tržním principům a potřebě dalšího rozvxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xvalitativní standardy odpovídající důležitosti soukromého pojišťovnictví.
Výkon dohledových činností přešel na základě zákona č. 57/2006 Sb. ox xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxaněním duplicit ve výkonu dohledu, vytvořením jednotné dohledové kultury a využitím synergických efektů dané integrace. S ohledem na krátkou dobu půxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxupu ČR do Evropské měnové unie, kdy se zásadně změní postavení ČNB.
Oblast zajištění byla v souladu se směrnicí 64/225/EHS upravena pouze pro výkon akxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxičních zajišťoven se tak zákon o pojišťovnictví doposud nevztahuje, s výjimkou zprostředkování zajištění, kdy tyto zajišťovny mohou využívat pouzx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxu, neboť usnadňuje rozložení pojistných a zajistných rizik na celosvětové úrovni, umožňuje pojišťovnám a zajišťovnám zvýšit jejich pojistnou nebo zxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxotože je základním prvkem v zabezpečení úrovně finančního zdraví a stability pojistných trhů a celého finančního systému. Směrnice Rady 64/225/EHS xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxho pohybu služeb s ohledem na sídlo zajistitele. Neodstranila však omezení vyvolané odchylkami ve vnitrostátních předpisech regulujících zajištěnx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxon zajišťovací činnosti, jako je povinnost zajišťovny jistit aktiva ke krytí svého podílu na technických rezervách pojišťovny a rovněž vyhovět rozdíxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxarakterem jednotného evropského pasu. Byla provedena důležitá, nezbytná harmonizace pro zajištění vzájemného uznávání povolení a systémů obezřetxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxp k zajišťovací činnosti a její následný výkon budou podléhat jednomu úřednímu povolení, které vydávají příslušné orgány členského státu, ve kterém mx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pohybu služeb. Členský stát, ve kterém se nachází pobočka nebo ve kterém jsou poskytovány služby, nesmí vyžadovat na zajišťovně, která na jeho území hoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx získala povolení v domovském členském státě, by dále neměla podléhat dalšímu dozoru nebo kontrole příslušnými orgány týkajících se finančního zdravx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xistila aktiva pro krytí svého podílu na technických rezervách cedujícího podniku. Příslušné orgány by neměly udělit povolení nebo by neměly obnovit pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xlně zaručené členským státem, který působí, z důvodů závažného veřejného zájmu, jako
"zajistitel nejvyšší instance"
, zejména pokud není proveditelxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxavně selhání trhu charakterizované zřejmým nedostatkem dostatečné nabídky pojištění, ačkoli nadměrné pojistné by samo o sobě nemělo naznačovat nedxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xožadavek umožňuje zajišťovně provozovat například takové činnosti jako poskytování statistického nebo pojistně matematického poradenství, analxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xinnostmi finančního sektoru ve smyslu zákona o finančních konglomerátech. V žádném případě to však neznamená, že by zajišťovna byla oprávněna provádxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Tím se rozšiřují stávající směrnice, které upravují situace, kdy fyzxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxečnosti. Úprava také zavádí povinnost vlastníka oznámit své rozhodnutí zcizit svůj podíl v pojišťovně nebo zajišťovně příslušnému domovskému dohlexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxhledová ustanovení.
Ustanovení směrnice nebrání účastníkům trhu v účinném působení na trhu s cennými papíry. Informace nezbytné pro posouzení navrxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxťovny nebo zajišťovny, ve které je navrhováno nabytí účasti. Příslušné orgány by měly dokončit své posuzování bez zbytečného prodlení.
S xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxhu posuzovacího řízení mají příslušné orgány možnost zastavit běh lhůty pouze jednou a pouze za účelem požadování doplňujících informací, a poté by měxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xhůty stanovené pro doplnění požadovaných informací nebo umožnily navrhovanému nabyvateli předložit doplňující informace kdykoliv během maximálnx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxnosti navrhovaného nabyvatele, který je regulovaným subjektem povoleným v jiném členském státě nebo v jiném odvětví. I když se považuje za vhodné, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxhováno nabytí, musí tento příslušný orgán plně zohlednit stanovisko příslušného orgánu pověřeného dohledem nad navrhovaným nabyvatelem, zejména pxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx světa a napomoci tak zlepšení liberalizace světových finančních trhů ve třetích zemích
. Bylo by prospěšné, aby všichni účastníci trhu dosáhli rovnéhx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtičním společnostem nebo ostatním finančním institucím Společenství nabývajícím účast v pojišťovnách, úvěrových institucích, investičních spolxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxrých čelí závažným překážkám. Komise by měla navrhnout opatření k nápravě těchto případů nebo řešit tyto případy na vhodném fóru.
V řízeních vedených xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční destability dozorovaných subjektů, včetně skupin osob, jejichž jsou součástí. Je třeba vzít v úvahu, že se jedná o finanční instituce, které xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxkoli prodleva ve správním řízení může mít za následek pokračování v jednání, které může vážně ohrozit stabilitu pojišťovny nebo zajišťovny.
V těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xude ČNB postupovat podle správního řádu, včetně překladů listin předkládaných v cizích jazycích, způsobu doručování tuzemským a zahraničním osobám xxxx
xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem odlišně od správního řádu,
má navrhovaným zákonem stanovené odlišnosti. Takové prodloužení nelze použít v případě lhůt stanovených koxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlení k provozování činnosti do 6 měsíců ode dne obdržení žádosti umožnil žadateli obrátit se na soud. Např. čl. 9 směrnice o životním pojištění (2002/83xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxí pro zajištění práva obrátit se na soud proti rozhodnutí o odmítnutí.
To musí být umožněno i v případech, kdy příslušné orgány nevyřídí žádost o povolenx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxst neúplná nebo trpí-li jinými vadami, kdy se v návaznosti na komunitární právo vylučuje použití ustanovení o prodloužení či přerušení lhůt v řízení o pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu k žádosti upravené zákonem nebude z objektivních důvodů možné. Takovou skutečnost pak žadatel uvede v žádosti včetně důvodů nemožnosti předložení dxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxona jak ve směrnicích týkajících se výkonu pojišťovací činnosti, tak i v přístupu k aktivní zajišťovací činnosti, vznikla nutnost uzpůsobit strukturx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxající nedostatky a současně umožnit jednodušší přizpůsobení dané oblasti novým podmínkám spojeným s připravovanou komunitární úpravou výrazně posxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx oprávněn stanovit přísnější pravidla pro pojišťovny nebo zajišťovny, které mají povolení k činnosti od jeho vlastních příslušných orgánů. Je třeba sx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxemské subjekty proti subjektům z jiných členských států a ztěžovat tak jejich konkurenceschopnost na trhu Společenství.
Odůvodnění hlavních prinxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xůže být ohrožován nejen vnitřními faktory, jako je např. kvalita vlastníků nebo statutárních orgánů společností, kapitálové zázemí apod., ale i faktxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxamnými investory. Přitom řadu z těchto faktorů lze pozitivně ovlivnit. Přispět by k tomu měly i navrhované legislativní změny.
Z hlediska počtu tuzemxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxího licencovaného subjektu (např. formou fúze či jinou akviziční činností). Tímto směrem, běžným i v jiných vyspělých zemích, se pravděpodobně bude, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxo 52 pojišťoven (z toho 18 zahraničních poboček). Ke zvýšení konkurence přispívají i pojišťovny z jiných členských států EU a EHP, které projevily zájex xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxx xojistný trh je koncentrovaný s výraznou dominancí dvou subjektů (Česká pojišťovna a. s., a Kooperativa Pojišťovna, a. s.), které společně dosahují ccx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxžnou normou, lze proto očekávat i možné dopady na výši sazeb v majetkovém pojištění. Proti tomuto trendu působí celkově se zostřující konkurenční prosxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx hranici ekonomické únosnosti krytí pojištěných rizik.
Někteří zástupci pojistného trhu označují současnou situaci za tzv. "cenovou válku" a zárovex xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxého pojistnéhoPramen: ČNB
Pojišťovny za rok 2007 předepsaly celkové hrubé předepsané pojistné ve výši 132,9 mld. Kč, což představuje meziroční rxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvotní pojištění, které vzrostlo o 14,6 % a dosáhlo 54,1 mld. Kč. Jeho podíl na celkovém objemu pojistného představuje 40,7 %, přičemž před deseti lety čixxx xxx xx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxou především nově uzavíraných. Z produktového hlediska trh životního pojištění táhnou stále více investiční životní produkty. Popularita investičxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdukty, zejména hypotékami.
Výsledky pojišťovenPramen: ČNB
Šetření ČSÚ (duben 2006) ukázalo, že dynamika výdajů na pojistnou ochranu v životníx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x čehož by mohl být i vyvozován pokles významu pojistného sektoru v ekonomice. Důvody pro tento trend lze spatřovat zejména v nabídce a konkurenci jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé kampaně představovaly v nedávné minulosti některé produkty životního pojištění s kapitálovou složkou příliš jednostranně. Při jejich propagaci bxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxi stále relativně nižší hladině úrokových sazeb dochází u řady klientů ke zklamání z nenaplněných očekáváních na zhodnocení vložených prostředků. V mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xivotního pojištění dále prohloubilo. Ekonomické výsledky za rok 2007 ukazují, že zjištění získaná šetřením ČSÚ se začínají již mírně zlepšovat. Podíx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxvny jsou ve skladbě umístění technických rezerv limitovány regulatorními předpisy. Konzervativní investiční strategie se projevuje zejména v nárůxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xdrojem jsou technické rezervy. Kromě základní tendence posilování podílu relativně bezpečných aktiv v portfoliu (dluhopisy zejména státní, popř. hxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtelstva. Ty se v období 2002 - 2007 zvýšily o 50,3 % a úspory alokované v životním pojištění o 59,9 %, což lze hodnotit pozitivně. Na druhé straně nárůst úspxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxstu odpovídaly i změny v podílu jednotlivých kategorií úspor na celkových úsporách obyvatelstva. Podíl úspor alokovaných v životním pojištění na celxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxx x xxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx x x xxxx xxxx xx xxxx x v roce 2006 a dále růst podílů u stavebního spoření a podílových fondů. Výše netermínovaných vkladů, která dosáhla v roce 2007 téměř 553 mld. Kč, se jeví jxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxí například pojistnou ochranu a k tomu i vyšší zhodnocení.
Celkové úspory domácností vzrostly meziročně (v roce 2007) o 9,9 % a dosáhly tak hodnoty 2,3 bxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxiny roku 2002 i vč. zahraničních fondů - pro fyzické osoby v odhadované výši 85 % celkového majetku fondů.
c) Podle objemu technických rezerv pojišťovexx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitelen provedeném ČNB za období 12/2001 a 01/2002.
Tento vývoj klade vysoké požadavky na výkon dohledu v pojišťovnictví, který musí včas odhalovat nexxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxěšování orgánu dohledu do oblasti soukromého práva a omezování podmínek hospodářské soutěže. Je nutné vzít v úvahu, že pojišťovny plní nezastupitelnxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xákladním cílem navrhovaného zákona je tak vytvořit odpovídající předpoklady pro zabezpečení maximální ochrany spotřebitele pojišťovacích služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, a to s plnohodnotným využitím.
Předmětný zákon obsahuje rozdíly ve vztahu k rovnosti mužů a žen, které vycházejí z výjimky stanovené v čl. 5 směrnice Rxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xato směrnice byla do českého právního řádu transponována antidiskriminačním zákonem.
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím cexxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxe. Pojištění sehrává nezastupitelnou úlohu při ochraně života a zdraví občanů, umožňuje uchování majetkových statků, eliminuje výkyvy v procesu výrxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxjišťoven na likvidaci následků povodní v roce 1997 nebo 2002. Pojišťovny a zajišťovny, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxu jako významní investoři.
Hlavním předpokladem úspěšného výkonu regulační a dohledové úlohy státu je danému vývoji odpovídající kvalita právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákonem jsou v souladu s právem ES upraveny základní principy provozování soukromého pojištění a zajištění a výkon dohledu nad touto činností.
Navrhoxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx5/68/ES o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES
.
Soulad navrhované právní úpravy s ústavnxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxvnímu řádu, zejména k obecným právním předpisům jako je občanský zákoník, obchodní zákoník, správní řád nebo zákon o státní kontrole, je zákon o pojišxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxá. Zákon
vylučuje odkladný účinek v případech, kdy byl podán rozklad proti rozhodnutí ČNB
, jestliže se jedná o rozhodnutí, kde by časová prodleva mezi vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxa vzít v úvahu, že se jedná o finanční instituce jejichž předmětem činnosti je obchod s rizikem. Navíc jsou tyto instituce rozvětvené, vzájemně propojexx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx konglomerátů dokonce na ekonomiku státu nebo států, na jejichž území tyto konglomeráty působí. Jakákoli prodleva v daném správním řízení může mít za nxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxveným předmětným zákonem.
Z hlediska ústavnosti výkonu dohledu ČNB se v odborné literatuře vyskytují názory, že výkon dohledu ČNB v oblasti finančníxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxávního úřadu není ČNB výslovně svěřen Ústavou. Postavení ČNB upravuje článek 98 Ústavy takto:
"Článek 98
(1) Česká národní banka je ústřední bankou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxší podrobnosti stanoví zákon.".
Uvedená dikce nevylučuje, a ani to tak v praxi nemůže být, aby ČNB vykonávala vedle činnosti směřující k zajištění jejxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxa řada dalších kompetencí, které ČNB po léta vykonává. Jedná se zejména o určování měnové politiky státu, vydávání bankovek a mincí, řízení peněžního oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a další. V roce 2006 byla zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, dohledová činnost ČNB roxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x jejími výkonu jí byly, jak v zákoně o České národní bance, tak v zákonech upravujících regulaci podnikání v družstevním bankovnictví, pojišťovnictví x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dosavadní právní úpravu výkonu dohledu ČNB v pojišťovnictví a pouze ji precizuje na základě poznatků z výkonu dohledu v praxi. S přihlédnutím k uvedenéxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu v oblasti soukromého pojištění právu ES a v souladu s Evropskou dohodou o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jak ze zvyklostí a dosavadních zkušeností s aplikací zákona, tak i ze zkušeností jiných evropských zemí s rozvinutou tržní ekonomikou. K dané oblasti sx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánem, tj. Českou národní bankou.
Navrhovaný zákon řeší některé doposud neupravené vztahy, zejména z oblasti zajištění, a doplňuje a zpřesňuje dopxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxavy, zejména nároky na státní rozpočet.
Navrhovaný zákon nebude mít dopad do státního ani jiných veřejných rozpočtů. U pojišťoven dojde k určitému nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxobení se tomuto zákonu v případě zásadních změn, má dopad na podnikatelskou sféru v dané oblasti
marginální
význam. Zúžení tvorby vyrovnávací rezervx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxad z hlediska zdanění.
Návrh zákona nepředpokládá, mimo výše uvedených dopadů do rozpočtů domácností, žádné sociální dopady ani dopady na životní prxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xinnosti řídí tímto zákonem, a to s ohledem na postavení České republiky jako členského státu EU. V této souvislosti tak zákon zapracovává řadu předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákoníku, daňovým zákonům, zákonu o účetnictví atd. Záměrně není používán termín "podnikání", neboť provozování pojišťovací činnosti je možné i na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxolku). Tato činnost pak není podnikáním jak ji charakterizuje náš právní řád v § 2 obchodního zákoníku.
K § 2:
Vymezují se oblasti a činnosti, na ktxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xojišťoven, jejichž stanovy umožňují stanovení mimořádných příspěvků nebo snížení plnění, anebo finanční záruky třetích osob a jejichž roční příjem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxto zákon na její činnost vztáhne, jestliže čtvrtým rokem bude tato částka převýšena, a to bez ohledu na výsledky v následujících letech.
Zvláštní katexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxo pojištění. Jejich překopírování do zákona by zcela zbytečně zatížilo text zákona, navíc textem v cizích jazycích včetně jejich písemné podoby (napřx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnek, pojištění exportních úvěrů realizované státem a činnosti fondu pojištění vkladů nebo garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
K § 3:
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxu odstranění výkladových problémů a nejasností, ale i pro orientaci trhu, kdy se sjednotila praxe jejich používání. V některých odůvodněných případexx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xajišťovací činnosti se nově vymezují činnosti v pojišťovnictví. Povolení k pojišťovací činnosti je přísně odděleno od tzv. aktivního zajištění. Tím xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xak
předávání
těchto rizik pojišťovnou, resp. zajišťovnou do zajištění.
Zajišťovací činnost, která je ve své podstatě pojištěním pojištění (resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xle mezi pojišťovnami navzájem v rámci smlouvy o soupojištění (viz § 30 zákona o pojistné smlouvě), tedy v úrovni horizontální. Stávající zákon rozlišuxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx riziko přijme. Takové zajištění je v podstatě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxšťovna, která takové zajištění doposud provozovala, do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona buďto požádala o povolení k provozování zajišťxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx případě nelze zaměňovat organizační složku s pobočkou, což by bylo v rozporu se Smlouvou o založení ES. Ustanovení musí být natolik obecné, aby zabránixx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytováním služeb.
Dále se upravují pojmy, jejichž úpravu vyžaduje nejen srozumitelnost zákona, ale i jeho aplikace v praxi, např. při podání žádoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistexxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xprávních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, a to zejména ve vztahu k asistenčním službám xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxách, při pobytu mimo domov nebo při pobytu mimo trvalé bydliště
. Spočívá v závazku poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxených v dohodě. Tato pomoc může spočívat v poskytnutí peněžního nebo věcného plnění. Věcné plnění může být také poskytováno pomocí zaměstnanců a vybavxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xomoci.
Účelem směrnice bylo sjednotit různorodý přístup jednotlivých členských států jak v otázce povolování této činnosti, tak i v otázce výkladu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx že zahrnutím některých rizik, resp. činností do odvětví č. 18 nejsou dotčeny možnosti klasifikace stanovené v příloze první směrnice pro činnosti
spaxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xiziko, považuje členský stát, ve kterém pojistník uzavřel pojistnou smlouvu, pokud se jedná o pojistné smlouvy na dobu
maximálně čtyř měsíců
, které krxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxka, což je často zmiňováno jako
"finanční inženýrství"
. Mohou například vytvořit víceletou smlouvu k řízení načasování rizika. Zajistitel může připxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxidelně odvádí část pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného (zajistného) minus zisková provize. Tento produkt je nazýván finitním zajištěním, které je novou definicí v soukromém pojišťovnictví.
Finitnx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpravdový a materiální transfer rizika na nezapojenou třetí stranu a není používáno zneužívajícím způsobem k vylepšení bilance zajistitele. Nicméně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxího zajištění a stanovují tak různé regulatorní a účetní požadavky.
Regulace finančního trhu vyžaduje širší vymezení skupiny, než které je obsaženo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxůběžně nucena řešit řadu problematických vazeb mezi dohlíženými subjekty a jejich spřízněnými osobami, přičemž konstrukce těchto vazeb je často motxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Definice
ovládající
osoby je proto v reakci na tyto skutečnosti předmětem neustálého vývoje a zpřesňování, přičemž za momentálně nejpropracovanějxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxtní direktivou, na kterou se v definici "mateřského podniku" odvolávají směrnice životního a neživotního pojištění a směrnice o zajištění, je upraxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx směrnice o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami a zajišťovnami v pojišťovací nebo zajišťovací skupině, kde v čl. 1 se tato osoba definuje takto:
"d) "matxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxňuje dominantní vliv nad jiným podnikem"
.
Směrnice týkající se pojišťovnictví se zde odkazují na čl. 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, ve znění směrnice 2003xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxnou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu, pokud tento podnik (mateřský podnik)
a) má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxeřiného podniku) a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
c) má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxdatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se dceřiný podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrávní předpisy nenařizují použít takovou smlouvu či takové stanovy, společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, nemusí toto ustanovení uplatňovat, xxxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxřiného podniku), kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxíky tohoto podniku (dceřiného podniku) většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku. Členské státy mohou přijmout podrobnější usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xe účast představuje minimálně 20 nebo více procent hlasovacích práv akcionářů či společníků.
Bod aa) se však nepoužije, má-li jiný podnik vůči tomuxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které se řídí jejich vnitrostátním právem, sestavení konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, pokud
a) tento podnik (mateřxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxký podnik) a jiný podnik (dceřiný podnik) jsou řízeny jednotně mateřským podnikem.
Článek 2
1. Pro účely čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a d) musí být k hxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsobě jednající vlastním jménem, ale na účet mateřského podniku nebo jiného dceřiného podniku.
2. Pro účely čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a d) se od práv uvexxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxý dceřiný podnik, nebo
b) příslušející k akciím nebo podílům drženým jako záruka, jsou-li tato práva vykonávána v souladu s přijatými pokyny nebo jexxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva jsou vykonávána v zájmu osoby poskytující záruku.
3. Pro účely čl. 1 odst. 1 písm. a) a d) musí být od souhrnu hlasovacích práv akcionářů nebo spoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxu nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto podniků.
V souladu se směrnicí o nabývání účastí byl rozšířen nepřímý podíl o podíl na hlasxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxíky s cennými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zcizení. Podmínky sčítání platí obdobně i pro posuzování přímého podílu.
K § 4:
Základními ustanoveními se na začátku zákona stanoví, kdo a za jaxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxšťovny a zajišťovny se sídlem na území jiných členských států EHP než České republiky. V souladu s požadavkem komunitárního práva a zabránění subjektixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxnomické potřeby trhu.
K § 5 a 6:
Zavádí se ochrana obchodní firmy, aby nemohla být zneužívána jinými subjekty bez povolení k provozování činnostx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu než povolenou činnost a v této postupovat obezřetně tak, aby byla zabezpečena zejména schopnost dostát jejím závazkům vůči spotřebiteli. V této souvxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xákladě minulosti. Vystavovat takovou společnost dalším rizikům z jiných forem podnikání by vytvářelo vysokou míru nebezpečí její finanční nestabilxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, stanovil povinnost registrace osob vykonávajících činnost pojišťovacích zprxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxstrovaných osob. Porušení této povinnosti je pak správním deliktem.
Pojišťovnám a zajišťovnám se sídlem v ČR nebo na území třetích států působících nx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxormační povinnost vůči ČNB v případech, kdy se tyto smlouvy dotýkají významných činností. Jde v podstatě o to, aby se z těchto společností, resp. družstxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxházelo ke ztížení nebo znemožnění výkonu dohledu. Je samozřejmé, že subdodavatelské vztahy (outsourcing) mohou vznikat i mezi pojišťovnami, resp. zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xebo, aby v rámci sdílení nákladů taková pojišťovna zpracovávala personální či mzdovou agendu pro jinou pojišťovnu ve skupině.
U tuzemské zajišťovny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxií pouze v zaknihované podobě
. Cílem je zajistit tímto zákonem stanovenou kontrolu jejich vlastníků.
K § 7:
K tomu, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxat
řídicí a kontrolní systém
, vyhodnocovat informace z něj a včas přijímat opatření k zachování jejího stabilního vývoje. Zákon a na něj navazující vyhxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxnou pojišťovnu, resp. zajišťovnu, tak i pro orgán dohledu. Požadavky na tento systém budou upraveny vyhláškou ČNB s využitím jí vydané metodiky.
K x x x xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, která je oprávněna takovou činnost vykonávat. Tato důvěryhodnost spočívá jednak v trestně právní bezúhoxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzení jejich trestu.
Podle obdobných principů jako u fyzických osob se posuzuje i důvěryhodnost právnických osob. Podmínku důvěryhodnosti musí splňxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bylo odejmuto povolení k činnosti pro porušení zákonem stanovených podmínek nebo která se dostala do úpadku.
Ustanovení týkající se střexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxšťovny, osoby, které jinak řídí její činnost, osoby ve funkci odpovědného pojistného matematika nebo osoby ve funkci vedoucího pobočky pojišťovny nexx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xímto ustanovením se stanoví podmínky prokazování důvěryhodnosti, dosaženého vzdělání a praxe fyzických osob, a to i s ohledem na specifika týkající sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho bezúhonnosti, více než 3 měsíce v zahraničí. Při prokazování důvěryhodnosti již zákon přihlíží k oprávnění ČNB vyžádat si výpis z Rejstříku trestxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxitárním právem.
a.
b. Upravuje se zánik funkce z důvodu ztráty důvěryhodnosti nebo z důvodu střetu zájmů, a to tak, aby funkce zanikla dnemx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdit takovou osobu osobou splňující podmínky zákona. V případě, že osoba je akcionářem nebo se jinak podílí na pojišťovně nebo zajišťovně, ztratí tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxotního pojištění) úpravu povolovacího řízení pro provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně. Povolení se uděluje podle požadovaných čixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxející s pojišťovací činností, a to činnosti zde přímo uvedené. V případě životní pojišťovny je povolení možno udělit i pro provozování neživotních pojxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčasně. V případě neživotní pojišťovny pak lze udělit povolení pouze podle skupin neživotních pojištění.
Odvětví životních a neživotních pojištění xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxh pojištění. Důvodem je přizpůsobení tohoto členění právu ES, zejména konsolidované životní směrnici. Jeho nejednotnost vyvolává problémy zejména xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx z jiných členských států v ČR. V přechodných ustanoveních je pak řešen přechod ze stávající klasifikace na nově upravenou.
Dále se vymezují právní forxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxší zemi v meziválečném období více než 700. Doposud vznikly tuzemské pojišťovny jako akciové společnosti a v jednom případě jako družstvo. V souladu s kxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx
xxxxpské společnosti nebo evropské družstevní společnosti
, v případě tuzemské zajišťovny, mimo právní formy akciové společnosti, i v právní formě
evropxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxizace a ručení za převzaté závazky nevhodné.
Povolení k provozování pojišťovací činnosti uděluje v případě tuzemské pojišťovny ČNB jako orgán dohlexx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxla ČNB zjistit připravenost žadatele provozovat požadované činnosti a schopnost dostát všem svým závazkům z pojištění. Ta bude mimo ekonomických a poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xsou oprávněny jednat jménem pojišťovny nebo jsou v jejich kontrolních orgánech, "čistoty kapitálu", kvality řídícího a kontrolního systému, atp. Stxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xyly vyloučeny osoby, jejichž činnost by mohla vést k ohrožení stability pojišťovny. V souladu s ústavním pořádkem zákon upravuje základní náležitostx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prováděcí předpis.
K vyřízení žádosti se ČNB stanoví 6 měsíční lhůta zavedená komunitárním právem, s tím, že je-li žádost neúplná, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahu anebo, nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, ČNB žádost zamítne.
Povolení vydané ČNB k výkonu pojišťovací činnosti má charakter již xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho v jedné členské zemi (obvykle se jedná o zemi, ve které má podnikající osoba sídlo nebo bydliště) působit v kterékoliv členské zemi, a to pouze na záklaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé členské země se pak hovoří o provozování činnosti v rámci jednotného trhu Společenství na
základě práva zakládat pobočky
(tj. nabízet své služby s vyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxb aniž by v členských státech byly zakládány pobočky). Členskou zemí rozumíme zemi, která tvoří Evropský hospodářský prostor (mimo zemí EU také Norskox xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xe pravidly danými komunitárním právem.
Pobočkou
se pak podle komunitárního práva rozumí
každá trvalá přítomnost podniku
na území členského státux x xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxrá je sice nezávislá, avšak má trvalé povolení jednat za podnik
podobným způsobem, jako by jednala agentura. ESD v soudním sporu Komise
versus
Německxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxá odborné zdroje, mj. i státní příslušníky tohoto členského státu, řídí se tato činnost ustanoveními týkajícími se práva zakládat pobočky a nikoli ustxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxlem stále a trvale vykonávat činnost v tomto státě, se řídí pravidly pro právo zakládat pobočky. Soud uznal za žádoucí
, aby se zabránilo tomu, že by byla sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxoda poskytovat služby
je zakotvena v článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství. Princip volného pohybu služeb poskytuje zúčastněným strxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xebo administrativních, které by s těmito právy byly v rozporu
.
Podle rozsudků Evropského soudního dvora svoboda poskytovat služby v sobě může zahrnoxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxatele služby
, avšak služba může být poskytována také v případě, že
nedojde k jakémukoli pohybu poskytovatele či příjemce
. Jinými slovy článek 49 se pouxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xdekoli
.
Jestliže je činnost vykonávána na základě svobody poskytovat služby a poskytovatel je na území členského státu poskytování služeb, koncept xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Smlouvy, jejíž článek 50 (třetí odstavec) stanoví, že v případech, zahrnujících přemístění poskytovatele služby do jiného členského státu, může osoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxropského soudního dvora dočasný charakter poskytování služeb neznamená, že by poskytovatel nemohl využívat určitou infrastrukturu ( kancelář, úřaxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxových případech by
dočasný charakter poskytovaných služeb měl být posuzován v návaznosti na dobu jejich "trvání, četnost, periodicitu a nepřetržitoxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí poskytovatele služeb do členského státu poskytování služeb, spadá pod ustanovení o svobodě poskytovat služby
.
Potvrdil také, že hostitelský členxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxx xx xxxmí hostitelského státu), v tom, aby nesprávně vykonával tuto činnost na základě svobody poskytovat služby umožněné článkem 49 Smlouvy a obcházel pravxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
x určení, zda se jedná o pokus poskytovatele služby obcházet pravidla pro právo zakládat pobočky je důležité kriterium
"četnosti"
. K určení, zda poskytxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxovnu "na jejím vlastním území" často obracejí klienti, kteří mají místo trvalého pobytu v jiných členských státech (například s použitím elektronickxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxisy těchto jiných členských států.
V souladu se směrnicemi ES se pojišťovně provozující neživotní pojištění umožňuje uzavřít doplňkové pojištění, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxt konkrétním potřebám a podmínkám spotřebitele. Z návrhu vyplývá, že pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxo které jí nebylo uděleno povolení,
avšak pouze při splnění zákonem stanovených podmínek, a to všech současně
. První podmínkou je, že doplňkové pojištxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxění s doplňkovým. Třetí podmínkou pak je sjednání obou těchto pojištění jednou pojistnou smlouvou. Zákon tak v souladu s čl. 7 první neživotní směrnicex xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa individualizací jeho nabídky.
V přímém rozporu se zákonem by byla jak hromadná nabídka doplňkového pojištění, tak i samostatné sjednávání pojištěnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xednou pojistnou smlouvou společně s pojištěním xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xákladního rizika.
Komunitární právo umožňuje pojišťovnám, kterým bylo před vstupem členského státu do Společenství uděleno povolení k souběžnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxovaly, za podmínky odděleného řízení jejich činností. Jelikož zákon č. 39/2004 Sb. neumožňoval udělit pojišťovně po 1. 4. 2000, tj. ode dne nabytí jehx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxahem činnosti před uvedeným datem. Samotné oddělené řízení činností má zabezpečit, aby náklady z provozu jedné činnosti nebyly hrazeny z výnosů činnoxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxánit pojišťovně kompenzovat ztráty z neživotního pojištění na úkor pojistníků v životním pojištění.
Součástí žádosti o udělení povolení k činnosti xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xejich činnosti, jako je tomu v případě jejich změny.
Významnou úlohu v posílení bezpečnosti provozování uvedených činností sehrávají požadavky na kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxlektivní, která má zajistit vstup do této oblasti pouze pojišťovnám s dostatečným kapitálovým vybavením, a současně umožňují pojišťovně splnit požaxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxovozované činnosti i v době, kdy je hlavní zdroj příjmů, tj. pojistné svým celkovým objemem nízké. Tato úprava má, s výjimkou případu, kdy je pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xchválení ČNB změny ve své činnosti, které rozšiřují činnost pojišťovny o jiná pojistná odvětví nebo o skupiny neživotních pojištění. Základem pro posxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxšťovací činnosti.
V souladu se směrnicemi ES se zvláštní režim zavádí u změn osob ve statutárních nebo dozorčích orgánech společnosti nebo jejích proxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžky zahraniční pojišťovny, musí požádat ČNB o předchozí souhlas s touto změnou. Bez tohoto souhlasu nemůže být tato osoba zapsána do obchodního rejstřxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi.
Tím, že povolení ČNB k provozování pojišťovací činnosti udělené tuzemské pojišťovně má charaktex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxní notifikačních povinností vůči ČNB, a to jak formou práva zakládat pobočky, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxemí třetího státu je tuzemská pojišťovna oprávněna rozšiřovat svoji pojišťovací činnost formou pobočky. Rozšíření ČNB nepovolí, pokud osoba navrhoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tedy ztížen nebo znemožněn výkon dohledu ČNB.
V případě zřízení pobočky nebo v případě dočasného poskytování služeb na území jiného členského státu mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti se vztahuje na všechny státy EHP a jedinou podmínkou rozšíření činnosti je splnění notifikačních povinností. Na území třetích států se již evropský xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevylučuje.
Ostatní změny v činnosti tuzemské pojišťovny podléhají oznamovací povinnosti ČNB. Ta posoudí rozsah změn a jejich soulad s právními přexxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxnitárním právem zaveden pro změny osob, které hodlají dosáhnout nebo překročit, anebo snížit zákonem stanovený procentuální podíl na hlasovacích prxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxho přístupu v rámci Společenství stanovují procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování udělení souhlasu s nabytím účasti v txxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Současně je kladen důraz na dodržení maximální lhůty pro dokončení řízení o udělení souhlasu s nabytím. V průběhu běhu lhůty pro udělení souhlasu s nabyxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxřené a odpovídat povaze navrhovaného nabytí účasti.
Podrobný přehled o významných věřitelích žadatele je podstatný pro posouzení toho, zda finančnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxcuje skrytě jiná osoba. Dalším důvodem jsou případy, kdy by žadatel financoval akvizici z úvěrů přijatých přímo od pojišťovny, do které vstupuje, nebo xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtečností. Tato věc je pro posouzení žadatele zásadní. Tyto informace obvykle nejsou povinnou součástí výročních zpráv (s výjimkou vztahů žadatele k pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxíc neuvádí všechny požadované informace). Pokud by nicméně žadatel tyto informace nějakým způsobem již zveřejnil, může se v žádosti jednoduše odvolax xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxní úpravu vyžaduje případ, kdy dojde k nabytí účasti na hlasovacích právech v důsledku
přechodu práva
. Jestliže osoba, která takto nabyla svoji účast nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxuhlasu ČNB. Současně se ČNB dává pravomoc navrhnout soudu vyslovit neplatnost usnesení nejvyššího orgánu tuzemské pojišťovny, jestliže hlasování o xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xebo takto přijaté usnesení není (mimo hlasování) v rozporu se zákonem, resp. nepoškozuje zájmy "slabších" osob. Toto pravidlo je promítnuto i do činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným orgánem jejího domovského členského státu oprávněna, po splnění notifikačních podmínek vůči tomuto domovskému orgánu, provozovat na úzxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxí pouze na právo sdělit prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu sídla pojišťovny podmínky, za kterých může být její činnost na xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu neprovedl na žádost ČNB odpovídající opatření. Tento princip vychází ze systému jednotného evropského pasu, který je založen na tom, že činnost pojixxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxti pojišťovny z jiného členského státu vůči ČNB jsou v návaznosti na uvedený princip jednotného dohledu redukovány na povinnost předkládat prostřednxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxoček se zavádí i přímý přenos těchto údajů mezi pobočkou a ČNB, neboť dosavadní praxe je nevyhovující a ČNB nedisponuje včas statistickými informacemi x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxod mezi příslušnými dohledovými orgány, které odpovídají za finanční dohled nad těmito pojišťovnami, a ČNB došlo k vzájemnému poskytování dat v širšíx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxmi stanovenými zákonem o pojistné smlouvě, popř. jiným zákonem. V případě zdravotního pojištění, které může sloužit jako doplněk nebo alternativa vexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxovna
z třetího státu
nemá výhodu jednotného evropského pasu a musí tedy požádat o povolení k provozování pojišťovací činnosti příslušný orgán dohledx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxržovat požadovanou míru solventnosti. Jedinou přípustnou formou je tak
forma pobočky
zřízené na území členského státu. Z důvodu bezpečnosti provozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxméně ? garančního fondu (měřeno objemem činnosti vykonávané na území tohoto státu) a nejméně ? tohoto minima musí uložit na zvlášť k tomu zřízený účet, sx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti, podléhá kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxlení zvýhodnění. To spočívá v tom, že kontrolu její činnosti v rámci Společenství zabezpečuje jediný, pojišťovnou zvolený dohledový orgán, přičemž pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, složí v tom členském státu, jehož dohledový orgán vykonává kontrolu její činnosti v rámci Společenství.
Tato část obsahuje v soulaxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti do značné části podobá povolovací činnosti pro provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, nejedná se o identický proces. Povxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, včetně činnosti související se zajišťovací činností.
Dále se vymezují právní formy tuzemských zajišťoven. Doposud nevznikla žádná tuzemská zajxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xkciové společnosti, připouští i právní forma evropské společnosti. Jiné právní formy zajišťovny jsou z hlediska organizace a ručení za převzaté závaxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti, která je zpoplatněna podle zákona o správě daní a poplatků. Její obsah je upraven tak, aby z těchto dokumentů mohla ČNB zjistit připravenost žaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo ekonomických a pojistně technických stránek, posuzovat i bezpečnost provozování těchto činností z pohledu kvalifikačních předpokladů, důvěryhoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxího systému, bude prověřovat kvalitu vlastníků těchto zajišťoven a jejich propojení s jinými osobami. Zákon přitom upravuje základní náležitosti žáxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých k žádosti upraví prováděcí předpis.
K vyřízení žádosti se ČNB stanoví 6 měsíční lhůta s tím, že je-li žádost neúplná, ČNB vyzve žadatele k jejímu dopxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxé anebo, nejsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, ČNB žádost zamítne.
Povolení vydané ČNB k výkonu zajišťovací činnosti tuzemské zajišťovně mx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxnnosti podléhají informační povinnosti vůči ČNB. Jedná-li se o rozšíření činnosti tuzemské zajišťovny na teritoria jiných států (je třeba si uvědomixx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxálním měřítku), je tuzemská zajišťovna povinna o tom informovat ČNB před takovým rozšířením činnosti. Shledá-li ČNB v její činnosti, resp. ve způsobu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxjící nápravě. I zde musí být odkladný účinek opravného prostředku proti rozhodnutí ČNB
vyloučen
, neboť povolení udělené ČNB k výkonu zajišťovací činnxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxikačních povinností
.
Obdobně jako v případě pojišťovny, předchozímu souhlasu ČNB podléhají i změny v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxb. Není tedy nutné získávat samostatný souhlas k výkonu jejich činnosti.
Požadavky na základní
kapitál
jsou odstupňované svojí výší podle provozovxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxamžikem zahájení činnosti. Tím je zabezpečena dostatečnost prostředků k úhradě závazků vzniklých z provozovaného zajištění. Tato úprava má národní xxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxovací činnosti zajišťovnou z jiného členského státu na území hostitelských členských států nevyžaduje plnění notifikačních povinností. Provozováxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx služeb v oblasti zajištění a retrocese. Ta odstranila omezení svobody usazování a volného pohybu služeb s ohledem na státní příslušnost nebo sídlo zajxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxm rozdílům v úrovni dohledu nad zajišťovnami ve Společenství, které vytvářejí bariéry pro výkon zajišťovací činnosti, jako je povinnost zajišťovny jxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxišťovnami v různých členských státech, ve kterých podnikají, nebo nepřímý dohled týkající se různých aspektů zajišťovnictví orgány příslušnými pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcí činnosti na zajišťovny, ale
zřízení obezřetnostního regulačního rámce pro výkon zajišťovací činnosti ve Společenství se zaměřením na vybudování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
x x xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxnávají zajišťovací činnost ve Společenství, směrnice 68/2005/ES o zajištění pouze stanoví, že
členské státy na činnost těchto zajišťoven neuplatnx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxinárodní aspekty zajišťovnictví, pak tato směrnice počítá s uzavíráním mezinárodních dohod s třetími státy, které by určily xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxit liberalizaci zajišťovacích služeb v třetích státech, a to prostřednictvím usazování nebo přeshraničním poskytováním služeb.
Z tohoto důvodu se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xestanoví jinak. Současně se umožňuje uzavření dohody ČNB s orgánem dohledu třetího státu o výkonu dohledu tímto orgánem i nad činností zajišťovny na úzxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx území ČR bude posuzovat podle stejných kritérií jako činnost zajišťovny z jiného členského státu. To platí obdobně i v případě pobočky zajišťovny z třexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x x xx xx xxxxxxxy souběžného provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti. Z hlediska povolení se jedná o dvě různá rozhodnutí ČNB, neboť povolení k provozování poxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxcí činnost překročila některou z hodnot stanovených v souladu s právem ES navrhovaným zákonem, je taková tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetíhx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxní se výkon zajišťovací činnosti považuje za významný.
Směrnice o zajištění definuje tzv.
zvláštní účelový nástroj
, pod kterým je chápáxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxisů, popř. jiného způsobu financování. Práva věřitelů z tohoto způsobu financování jsou pak plně podřízena závazkům z daného způsobu zajištění. V ČR, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud by však tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna nebo pojišťovna nebo zajišťovna z třetího státu působící na území ČR takovou smlouvu o zajištění uzxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxípadě, že není dána jistota splnitelnosti závazků, ČNB neumožní zahrnout takové zajištění do finančního umístění uvedené pojišťovny nebo zajišťovnxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto rozdíly se samozřejmě odrážejí v jejich účetnictví, které musí věrným způsobem zobrazovat jejich hospodaření. Typickou odlišností jsou v přípxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxá ze samotného charakteru pojištění, potažmo zajištění. Z ekonomického hlediska lze pojištění charakterizovat jako způsob akumulace prostředků osxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti přesně určené při vzniku pojištění. Pro úplnost je však třeba dodat, že v důsledku globalizace a prorůstání činností na finančním trhu se v řadě produxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxlývá, že existuje určitý časový rozdíl mezi platbou pojistného a výplatou pojistného plnění, resp. zajistného plnění. Platba pojistníka ve formě pojxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cyklu, jinak řečeno službou (pojištěním), jejíž uzavření a zaplacení (pojistné) předchází době, kdy pojišťovna zjistí "cenu", za kterou ji prodala (xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé pojistné. Proto pojistné stanovené pojišťovnou má být ekvivalentní, tj. takové, aby ve své celkové výši, časově odpovídající účetnímu období, pokrxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v následujících účetních obdobích. Jinak řečeno, pojišťovna nebo zajišťovna nemůže v jednom období spotřebovat všechno inkasované pojistné nebo zaxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnnost vytvářet přiměřené technické rezervy, které představují hodnotu závazků vyplývajících z jimi provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxjišťovně ohlášen.
Pro úplnost lze dodat, že pro závazky z pojištění je typická jejich nahodilost, tj. není zřejmé zda nastanou, nebo není známa doba, kxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxné smlouvě pojistnou částkou, nejisté je však, který z důvodů plnění nastane dříve. V případě pojištění smrti nebo např. nebezpečí požáru je nejisté, zxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxjištění, je povinnost pojišťovny vytvářet technické rezervy rozdělena na oblast životních a neživotních pojištění.
Pro tvorbu technických rezerv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, popř. činnosti na území jiných členských států v případě tzv. zvýhodnění pojišťovny z třetího státu.
Tvorba technických rezerv zajišťovnou je závixxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxinnost tvorby technických rezerv týká veškeré její činnosti. Metody výpočtu tvorby těchto rezerv schvaluje ČNB v rámci obchodního plánu.
Průhlednoxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxich ostatních závazků. Informovanost ČNB je pak zajištěna povinností předkládat jí pravidelně odpovídající výkaz.
Účelem zvláštních ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxstně matematických metod. Je to jeden ze základních způsobů jak zabezpečit splnitelnost závazků z provozovaného pojištění nebo zajištění.
Dále se zxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xoskytování, upravují povinnosti pojišťovny vůči Ministerstvu financí, jehož úkolem je zveřejňovat statistická data týkající se této výjimky.
Výzxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxateli a další počáteční náklady spojené se vznikem pojištění.
Ty významně ovlivňují výši odkupného
, která je v současnosti v prvních dvou letech nulovx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxicí se tak ukládá pojišťovnám povinnost zveřejnit metody a podklady používané při výpočtu technických rezerv vytvářených v životním pojištění. Z těxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxjistných produktů. Často používané tvrzení, že se jedná o vysoce odbornou problematiku, předjímá neschopnost spotřebitele vyhodnotit tyto informaxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí a je na něm, jakými prostředky toho dosáhne. Navíc má dnes možnost výběru mezi pojišťovacími zprostředkovateli, odborně způsobilými vysvětlit mu stxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxní zohledňující zvláštnosti tohoto pojištění.
Rezerva na nezasloužené pojistné se tvoří jak u životních, tak u neživotních pojištění, a její tvorba xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvřena např. na dobu od 1. 7. daného roku do 30. 6. roku následujícího a pojistné placené jednou splátkou za toto období činí např. 1 000 Kč, vykáže pojišťovxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxu tak činí zbývajících 500 Kč. V následujícím roce pojišťovna rezervu na nezasloužené pojistné k této smlouvě vyčerpá a zasloužené pojistné následujíxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxpočítaných částek. Nelze-li z některých důvodů stanovit výši rezervy podle jednotlivých smluv, použijí se pro stanovení výše této rezervy matematicxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstného rizika, které se v průběhu roku opakovaně mění. Taková metoda musí tedy respektovat změny rizika tak, aby nedocházelo k situaci, kdy pojišťovna x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příštích obdobích.
Stejně tak jako předcházející rezerva se i rezerva na pojistná plnění tvoří u životních i neživotních pojištění. Jestliže jsme v pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxjistná plnění vyplývající z pojistných událostí. O vzniku pojistných událostí se pojišťovna dozvídá v průběhu roku z hlášení osob, které požadují výpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxi pojišťovně, nebo jiné osoby, kterým vznikl nárok na plnění z pojištění.
Je xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx aniž by se nárok na pojistné plnění promlčel. Pojišťovna tak musí vytvořit tuto technickou rezervu nejen na jí známé pojistné události, ale i na ty, u ktexxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxat i odhad výše nákladů, které bude muset v budoucnu vynaložit na likvidaci těchto pojistných událostí. Výše rezervy se určí jako součet nákladů na jednxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ale nebyly pojišťovně nahlášeny, a výše odhadovaných nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.
Je běžnou praxí vytvářet tuto rezervu ke kaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx výši skutečnému plnění, což značně ulehčuje počítačová technika. Přesto se mohou objevit případy, kdy nelze výši rezervy vypočítat podle jednotlivýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtné události, používají se k určení této výše k tomu zvlášť vypracované matematické metody založené na dlouhodobých statistikách. Jednou z nejznámějxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxedávek, na které vznikl pojišťovně nárok v souvislosti s jejím pojistným plněním S ohledem na výše uvedenou poznámku o nebezpečí podhodnocování tvorbx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prostředky získat.
Má-li pojistné plnění formu důchodu, musí být ve výši rezervy zohledněny všechny faktory, které mají vliv na výši pojistného plněxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvořila na krytí závazků z nahlášených pojistných událostí rezervu pojistného životních nebo rezervu pojistného neživotních pojištění, pak nesmx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxo mimo jiné k neoprávněnému snižování základu daně z příjmů, ale také k nesprávnému stanovení hodnoty pojišťovny (snížením vlastního kapitálu).
Rezxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx splnění závazků pojišťovny z jejího ručení za závazky České kanceláře pojistitelů, ke kterým nemá tato Kancelář vytvořena odpovídající aktiva. Pojixxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx pojišťovna pouze tehdy, jestliže se v pojistné smlouvě zavázala poskytnout při splnění dohodnutých podmínek prémii nebo slevu na pojistném. V pojistxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických rezerv vytvářených v těchto pojištěních. Nejsou-li některé části těchto podílů zahrnuty v rezervě životních pojištění, pak se zahrnou dx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xtanovena v čl. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxočtu výše rezervy upraví vyhláška ČNB podle metod obsažených v příloze "D" směrnice 87/343/EEC. Úpravou dochází k výraznému zúžení tvorby této rezervxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtění se vytváří pouze u životních pojištění a je určena ke krytí budoucích závazků z těchto pojištění. Vytváří se podle jednotlivých pojistných smluv mxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxotních, tabulek, které na základě dlouhodobého statistického sledování zobrazují průběh vymírání ideálního vzorku mužské a ženské populace) a stejxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxťovnou pojistnou smlouvou.
Výše rezervy odpovídá pojistně matematickému výpočtu hodnoty závazků pojišťovny navýšených o přiznané podíly na ziskux xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx budoucího pojistného, tj. pojistného, které má být ještě zaplaceno do konce doby pojištění.
Pojistně matematické metody výpočtu hodnoty závazků poxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu pojištění. Důvodem je rozdílná výše pojistného rizika v závislosti na věku pojištěné osoby. Tak např. při stejné pojistné částce by pojistné odxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého v méně rizikových obdobích ukládat na období, kdy placené pojistné (v konstantní výši po celou dobu pojištění odhlédneme-li od inflačních doložek xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xpořivý charakter, tzv. rezervotvorná pojištění. Naopak v pojištění, kde se tato rezerva nevytváří, hovoříme o tzv. přirozeném pojistném, což znamenxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxklady s tím spojené, a pojistné odpovídající danému roku tak spotřebovává.
Použitím pojistně matematických metod při výpočtu hodnoty závazků však v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy. Pojistník tak po určitou dobu nemá právo na odkupné (s výjimkou případu, kdy bylo zaplaceno jednorázové pojistné). Tzv. zillmerovaná rezerva je sníxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxými hodnotami.
Konstrukce pojistného v životním pojištění je založena na počáteční hodnotě částky, kterou bude pojišťovna muset vyplatit v souladu xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtliže tato úroková míra roste, pak se počáteční hodnota snižuje a naopak. Tím se také pojistné při zvyšování úrokové míry snižuje a naopak. Pojišťovna txx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxe k nízké tvorbě rezerv a vystavuje pojišťovnu nebezpečí finančních potíží. Z tohoto důvodu se stanoví horní hranice této technické xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxným státem, tj. v jehož měně byla sjednána pojistná smlouva.
Pokud současný nebo předpokládaný výnos z aktiv, jejichž zdrojem je rezerva pojistného žxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xechnické úrokové míry a změny úmrtnosti a bezodkladně o tom informovat ČNB. Ta je oprávněna nařídit změnu výpočtu její výše, pokud by byla nedostatečnáx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxti použité při výpočtu rezervy pojistného životních pojištění. Rezerva je stanovována na základě testu postačitelnosti rezerv, kdy jednotlivé paraxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxu míry úmrtnosti, která je zcela nezávislá na vůli pojišťovny.
Na pojistném trhu se nabízejí produkty životního pojištění, kde riziko investování prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx být např. cenné papíry, nemovitosti, dluhopisy atd. Částka, která mu bude v případě vzniku pojistné události vyplacena, pak bude závislá na obsahu pojxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxstičního rizika pojistník tak představuje hodnotu, kterou mají k danému datu podle zásad dohodnutých v pojistných smlouvách podíly jednotlivých pojxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xe závislá na výsledcích investování prostředků placených pojistníkem, kde riziko nese sám pojistník. V takovém případě je pojišťovna povinna vytvořxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoří obdobně jako se v životním pojištění tvoří rezerva pojistného životních pojištění. Jedná se o ta pojištění, kde se pojistné stanoví podle vstupníhx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí úrazu nebo nemoci. Tedy stejně jako u rezervy pojistného životních pojištění, pojistně matematické metody výpočtu hodnoty závazků pojišťovny umožxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxe rezervy musí zahrnovat i přiznané podíly na zisku nebo podíly na přebytcích pojistného a náklady spojené se správou pojištění, přičemž se odečítá hodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xřípadě, že se pojišťovna zaváže, při splnění sjednaných podmínek, vrátit na konci doby pojištění zaplacené pojistné, které se platí jednorázově na poxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzervu na pojistná plnění, a to na základě odpovídajících pojistně matematických metod.
Soukromé pojištění má svůj vlastní, velmi dynamický vývoj, kxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxsou explicitně upraveny zákonem. O tvorbě a způsobu použití jiné technické rezervy informuje pojišťovna, resp. zajišťovna ČNB, která je oprávněna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxly základu daně z příjmů považovat za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Jedním ze základních faktorů, které ovlivňují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxpečně a současně výnosně investovat finanční prostředky. V zájmu ochrany osob oprávněných z pojištění je zákonem o pojišťovnictví, v souladu s komunixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xouze do zákonem taxativně vymezených finančních instrumentů. V souladu se svobodou pohybu kapitálu nejsou činěny žádné rozdíly při investování v rámxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxladby finančního umístění odpovídají seznamu položek stanovených komunitárním právem, nejsou však jejich úplným výčtem, což je v souladu s tímto práxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení, přičemž pojistná smlouva proti těmto pojistným nebezpečím musí být uzavřena s jinou pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxaci rizika ztráty hodnoty v důsledku uvedených nahodilých událostí.
Zvlášť obezřetně je nutno přistupovat k tzv. zajišťovacím derivátům, které jsox x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xebo usnadňují efektivní správu finanční skladby.
Zvláštní úprava je nezbytná i ve vztahu k měně finančního umístění. Obecně platí, že je-li závazek vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxnou malý objem závazků splatných v cizí měně nebo případy, kdy je taková měna nevhodná k finančnímu umístění. Není-li závazek vyjádřen v konkrétní měněx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xmístění v životním pojištění s přímou vazbou na hodnotu podílových listů v kolektivním investování, na hodnotu aktiv fondu vlastněného pojišťovnou nxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxorbu rezervy na pojistná plnění ani pravidla takovou skladbu finančního umístění, pokud ovšem takový závazek neobsahuje garanci výnosu nebo výše plnxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cílem je regulovat činnost pojišťovny a zajišťovny tak, aby byla schopna zabezpečit trvalou schopnost plnit oprávněným osobám, a to nejen co do výše plxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxosti z provozu vozidla nebo § 7 zákona č. 159/1999 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy finanční skladby, přičemž limity stanovené pro tyto položky se nesčítají, tj. jeden cenný papír lze započítat pouze do výše limitu jedné z položek finxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxto aktiva nacházejí.
Pojišťovna nebo zajišťovna může požádat Českou národní banku o udělení souhlasu s jinou skladbou finančního umístění, než kterx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxo výjimky nebudou porušeny zásady investování. To je také základní podmínkou pro udělení souhlasu.
Zákon stanoví základní zásady, které musí pojišťxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxku návratnosti. V principu výnosnější složky této skladby, které ale sebou přinášejí vyšší investiční riziko, jsou ve srovnání s méně výnosnými, ale bxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na úkor bezpečnosti sebou nese riziko neschopnosti dostát svým závazkům.
Zásada rentability musí být současně vyvážena zásadou likvidity. Tyto váhx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxo životní pojištění, bude více převažovat výnosnost, neboť lze dostatečně přesně odhadnout, jaká výše prostředků bude v dané době nutná k výplatě pojixxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mít k dispozici dostatek prostředků k výplatám pojistných plnění ve lhůtách stanovených právním předpisem nebo pojistnou smlouvou.
Čtvrtou je zásaxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skladby, ta je více méně dána její strukturou stanovenou zákonem, ale rozložení mezi takové subjekty, mezi nimiž nejsou kapitálové či jiné vazby vytváxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxst tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny a pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu vést evidenci finančního umístění vyplývá ze směrnice Evropskéhx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxným z pojištění nebo zajištění a v případě úpadku musí také přednostně sloužit k takové úhradě.
Solventnost, respektive měření solvexxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, jinými slovy, množstvím aktiv, jež lze prodat (tj. peníze nebo na peníze převoditelná aktiva), představuje
solventnost
pojišťovny nebo zajixxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxu
(aktiva) a
na druhé straně zdroje, ze kterých byl tento majetek pořízen
(pasiva). Tyto zdroje se dělí na
vlastní a cizí
.
Výpočet výše míry solventnoxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xechnických rezerv);
c. vzhledem k tomu, že pojištění pracuje s pravděpodobnými závazky (není jisté, zda pojistná událost nastane nebo je sice jisté, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxkto vypočítanému objemu, je třeba mít k dispozici vlastní zdroje navíc, a to minimálně ve výši tzv.
požadované míry solventnosti
. V zájmu bezpečnosti sx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxčuje jako
disponibilní míra solventnosti
;
d. pojišťovna, resp. zajišťovna, je tak při dodržení zásad solventnosti schopna z vlastních zdrojů vyrovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxastními zdroji, aby byl schopen plnit své závazky ze sjednaných pojištění i za méně příznivého průběhu pojištění, než vychází z výpočtu objemu závazkůx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxě velké podniky postaveny na stejnou úroveň. V neživotním pojištění má být míra solventnosti v poměru k celkovému objemu činnosti pojišťovny a určuje sx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxjištění má být míra solventnosti v poměru ke všem závazkům pojišťovny v závislosti na povaze a závažnosti pojistného rizika.
Tato míra je tedy rozdílná xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x matematickým rezervám a rizikovým pojistným částkám, k předepsanému pojistnému (příspěvkům), nebo pouze k rezervám nebo spravovaným aktivům (přípxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxěcí vyhlášce po odečtení neuhrazené ztráty a hodnoty nehmotného majetku jako součásti základního kapitálu (u akciové společnosti), resp. zapisovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx3 hodnoty minimální míry solventnosti. Jeho výše však nesmí být nižší, než je zákonem stanovené minimum. Toto minimum je závislé na charakteru provozoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxt pojišťovna nebo zajišťovna již v době svého založení, tj. v době, kdy podstupuje vysoké riziko finanční nestability, a to s ohledem na vysoké počátečnx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti pojišťoven a zajišťoven z třetích států zohledňuje její činnost na území ČR, resp. v případě pojišťovny se zvýhodněním zohledňuje její činnost i na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxsí být umístěna ve Společenství.
Tuzemská pojišťovna a zajišťovna, která podléhá dohledu ve skupině, je povinna vykazovat České národní bance upravxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxálem kryly kapitálové požadavky různých osob. Způsob vykazování této solventnosti xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxšťoven a zajišťoven, včetně umístění aktiv, kterými jsou kryty požadavky garančního fondu.
Stávající zákon o pojišťovnictví zavedx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxjišťoven. Z tohoto důvodu se i nadále tuzemským pojišťovnám a zajišťovnám a pojišťovnám a zajišťovnám z třetích států ukládá povinnost nechat si odpovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. zajišťovny. Tento institut zabezpečuje zejména kvalifikované rozhodování při stanovování sazeb pojistného, výpočtu technických rezerv a solvenxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxon upravuje podmínky jak pro zápis, tak i pro vyškrtnutí osoby z tohoto seznamu, který je veřejně přístupný. Pokud se však jedná o občana jiného členskéhx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxonu jemu již povolené činnosti na území Společenství, jestliže by byl povinen duplicitně prokazovat svoji způsobilost předmětnou činnost vykonávatx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxušným orgánem členského státu k výkonu dané činnosti. Takovým oprávněním může být potvrzení tohoto orgánu nebo výpis z obdobného seznamu členského stxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxut způsob odstranění nedostatků. Nejsou-li jeho návrhy realizovány, je povinen o vzniklé situaci bezodkladně informovat ČNB. Nově se zavádí povinnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxně a tato je povinna ji předložit ČNB. Její formu a náležitosti upraví ČNB vyhláškou.
V žádném případě však nelze nahrazovat odpovědnost pojišťovny nexx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxo, technických rezerv a solventnosti pojišťovny nebo zajišťovny je kalkulována odpovídajícími pojistně matematickými metodami
a že narušení finaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxce.
K § 82 a 83:
Povinnost vést účetnictví je stanovena všem pojišťovnám a zajišťovnám, přičemž jejich účetní závěrky, resp. konsolidované účexxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xalná hromada nebo členská schůze, která schvaluje řádnou účetní závěrku tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, a to v době nejpozději do čtyř mxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxské pojišťovně nebo zajišťovně povinnost zaslat ČNB způsob, jakým budou připomínky valné hromady řešeny, což je pro ČNB z hlediska dohledu významná inxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxvem stanovenou
povinnost neprodleně ohlásit vždy příslušným orgánům, pokud se při výkonu svých úkolů dozví některé skutečnosti, které mohou mít závaxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xdyž jsou takovéto skutečnosti odhaleny auditorem při plnění jeho úkolů v podniku s úzkým propojením s pojišťovnou nebo zajišťovnou (viz § 15 odst. 3 zákxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx schopnosti provést audit řádným způsobem, popř. může mít pochybnosti o jeho nezávislosti. Je samozřejmé, že takový
auditor
by neměl být pověřen audixxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx
x xoučasně se ČNB opravňuje v takových případech auditora odmítnout. Obdobné ustanovení je uvedeno v § 22 odst. 4 zákona o bankách nebo v § 136 odst. 1 písm. xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxitora odmítnout.
V souladu s komunitárním právem se současně ukládá pojišťovnám a zajišťovnám umožnit každému nahlédnout do jejich účetní závěrky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx státu se ukládá povinnost uveřejňovat údaje o sobě, o složení akcionářů, o struktuře skupiny, jejíž je součástí, a o své činnosti a finanční situaci. Tíx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxedu vykonávaného ČNB vyplývá, že takto zveřejněné informace podléhají dohledu podle tohoto zákona. Rozsah, způsob a v termíny uveřejňování stanoví Čxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho auditu určí ČNB. Ta také ponese náklady s ním spojené, pokud se nepotvrdí důvody, pro které byl požadován, v opačném případě je ČNB uhradí
auditor
, ktexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxomoci a nástroje dohledu příslušných orgánů.
Ty musí mít k dispozici takové nástroje, které jsou nutné k zajištění řádného výkonu činnosti pojišťovex x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxgány domovských členských států odpovídají za sledování finančního zdraví pojišťoven, včetně jejich solventnosti, zřízení odpovídajících technixxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxce pomáhají posilovat stabilitu finančního systému. Členské státy mohou také uzavírat dohody o výměně informací s třetími zeměmi, pokud sdělené infoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxmto zákonem nebo jiným právním předpisem prováděné Českou národní bankou v pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxcích provozování činností v pojišťovnictví formou dohledu na místě nebo na dálku, zahrnující zejména kontrolu hospodaření pojišťovny nebo zajišťovxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxpů účtování a funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému.
Kontrolní činnost ČNB vyžaduje průběžné sledování a vyhodnocování údajů o čxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxed na místě vykonávají kontrolní pracovníci ČNB na základě jejího písemného pověření, kterým se musí kontrolované osobě na její požádání kdykoliv proxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx související s kontrolovanou činností a odpovídající vysvětlení k nim.
Předmětem kontrolní činnosti je pak dodržování zákona o pojišťovnictví a jinxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xim bylo ČNB uděleno, hospodaření pojišťoven a zajišťoven z hlediska jejich schopnosti uhradit v daném okamžiku všechny závazky vzniklé z provozované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xoužití technických rezerv, kontrola finančního umístění a solventnosti pojišťovny nebo zajišťovny.
Z důvodu informovanosti ČNB se stanoví povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxnou účetní závěrku a zprávu o jejím ověření auditorem, zápisy z valných hromad a další doklady, materiály a informace, popř. vysvětlení, jejichž potřexx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx upravených zákonem o účetnictví a způsob řízení pojišťovny nebo zajišťovny, včetně funkčnosti a efektivnosti jejího řídicího a kontrolního systémxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovny, vstupovat do prostorů pojišťovny nebo zajišťovny a požadovat od všech osob podléhajících dohledu ČNB
relevantní
informace. Mimo povinnosti pxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxi. Samotný výkon kontrolní činnosti se řídí částí třetí zákona o státní kontrole, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxdstatou je odpovědnost příslušného dohledového orgánu, který pojišťovně nebo zajišťovně z členského státu udělil povolení k provozování pojišťovaxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xebo zajišťoven omezen v prvním stupni na výměnu informací o jejich činnosti s příslušnými orgány dohledu, které jsou v případě zjištění nedostatků oprxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxně.
Dohled nad činnostmi
tuzemských pojišťoven nebo zajišťoven
ve skupině má zabránit především obcházení zákonem stanovených povinností týkajíxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxh subjektů, tak i řetězce propojených osob jako celku. Dohledový orgán musí mít včasné informace a musí být vybaven odpovídajícími pravomocemi pro příxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxých států, je nezbytná vzájemná výměna informací dohledových orgánů jak v rámci Společenství, tak i s třetími státy. Pokud mají tyto skupiny smíšené fixxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxmi konglomeráty podle zákona č. 377/2005 Sb.
Směrnice o zajištění zavedla, mimo jiné,
pravidla, podle kterých pojišťovací holdingové oxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvnami, přičemž alespoň jedna z těchto ovládaných osob je tuzemskou pojišťovnou, pojišťovnou z jiného členského státu, tuzemskou zajišťovnou nebo zaxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xovinnosti patří i povinnost takové osoby zajistit důvěryhodnou a zkušenou osobu v jejím vedení.
V souladu s § 62 správního řádu lze plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxkon dohledové činnosti. Nejedná se tedy o jakékoli neuposlechnutí pokynu osoby pověřené výkonem dohledu. Pořádková pokuta může být uložena i před zahxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxvého podání, jehož záměrem je hrubým způsobem urážet dohledový orgán nebo jeho pracovníky. Pořádkovou pokutu je možno uložit i opakovaně, neboť jejím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxedu na místě, při kterém se ČNB řídí zejména kontrolním řádem. Zároveň je nutné umožnit výkon dohledu na místě i pracovníkům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxárním právem umožněno příslušnému domovskému orgánu dohledu vykonat kontrolu na místě v hostitelském členském státu, popř. za přítomnosti příslušnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxém porušení, a to ještě před ukončením kontroly. Důvodem je nebezpečí časové prodlevy, která může vážnou situaci ještě zhoršit. Proto je ČNB povinna roxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxna na stupni ohrožení schopnosti pojišťoven nebo zajišťoven dostát svým závazkům konkretizována rozhodnutí o nápravě, která je ČNB oprávněna vydávaxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xákonem
. Do druhé skupiny pak rozhodnutí, která ČNB
musí vydat v případě ohrožení nebo narušení finanční stability pojišťovny nebo zajišťovny
.
Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx to vzniklá situace zejména, jedná-li se o opakovaná porušení, nařídit kontrolovanému subjektu vyměnit osobu, která vykonává funkci, z níž je odpovědxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxěstek, prokurista, člen představenstva nebo kontrolního orgánu, anebo vedoucí pobočky. Mají-li nedostatky souvislost s činností odpovědného pojixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxnost pojišťoven, resp. zajišťoven může být z řady příčin ztrátová. Vzhledem k tomu, že základní
kapitál
a zákonný rezervní fond je jednou ze základnícx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxladního kapitálu, nařídit takové pojišťovně nebo zajišťovně použití zisku po zdanění buď k doplnění rezervního fondu nebo ke zvýšení základního kapixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxadního kapitálu je podmíněno souhlasem ČNB a nesmí klesnout pod hranici minima v závislosti na provozované činnosti. Pokud by mělo dojít k takovému sníxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xro které by snížený základní
kapitál
byl nedostatečný, v krajním případě by povolení muselo být odňato.
V případě zjištění nedostatků v hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxvazky, je ČNB oprávněna v závislosti na vzniklé situaci
- nařídit předložení ozdravného plánu,
- omezit nebo zakázat volné nakládání s aktivy,
- zavxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx
x nařídit převod pojistného kmene nebo kmene zajišťovacích smluv.
Realizovatelnost takových opatření vyžaduje omezit účastníky řízení pouze na dotxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxných důvodů se
vylučuje
odkladný účinek tohoto rozhodnutí v případě podání rozkladu.
Působí-li tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna na území jinýcx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxmé, že taková pojišťovna nebo zajišťovna nemůže rozšiřovat svoji činnost na území jiných států a nelze ji tedy vydat potvrzení o splnění požadavku její xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xředevším hrozbou ztráty oprávnění provozovat pojišťovací nebo zajišťovací činnost, pro kterou nemá dostatečnou výši základního kapitálu, popřípaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xrávem chráněných zájmů fyzických i právnických osob zejména tam, kde při této ochraně hrozí nebezpečí z prodlení. Mimo předběžného opatření upravenéxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxišťovně, popř. pojišťovně nebo zajišťovně z třetího státu. Toto opatření se ukládá v případech vážného ohrožení zájmů osob oprávněných z pojistných sxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutí ČNB tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna v těch případech, kdy tato vykazuje nedostatky (stačí pouze jeden z uvedených důvodů), které by mohly vxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xvým závazkům byla bezprostředně ohrožena.
Ve své podstatě se jedná o krátkodobé financování, které musí pojišťovně nebo zajišťovně během stanovené xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
x xx xxxdíl od ozdravného plánu, je ČNB přijímáno v případech
přímého ohrožení splnitelnosti závazků tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny
. Ve své podstatě se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxvy pojišťovny nebo zajišťovny
, a to v případech, kdy příslušný orgán dohledu předpokládá, že se finanční situace pojišťovny nebo zajišťovny xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxví kritéria pro zápis do seznamu nucených správců, který vede. Měly by to být osoby, u kterých je samozřejmá důvěryhodnost a které mají odpovídající vzdxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxa. Z hlediska podmínky určité praxe se jeví jako vhodná osoba, která vykonávala řídící funkce v pojišťovně nebo jiné finanční společnosti nebo
auditor
x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxné činnosti na území Společenství, jestliže by byla povinna duplicitně prokazovat svoji způsobilost předmětnou činnost vykonávat. V takovém případx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxnu dané činnosti. Takovým oprávněním může být potvrzení tohoto orgánu nebo výpis z obdobného seznamu členského státu.
Zákon dále stanoví podmínky, zx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxce nebo jeho zástupce a další jejich povinnosti jako jmenovaných nucených správců a jejich zástupců, včetně jejich činnosti na území jiných členských xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxcené správy. S ohledem na základní cíl výkonu jeho funkce se
vylučuje
odkladný účinek opravného prostředku podaného proti rozhodnutí o jeho odvoláníx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xj. veškeré náklady související s odměnou nuceného správce, s jeho činností v pojišťovně nebo zajišťovně, s opatřeními, která je povinen tento správce xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxíku, přičemž se současně zapisují údaje o nuceném správci, jeho změně, výmaz prokury a ukončení nucené správy. Návrh na zápis nucené správy do obchodníxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxe působnost představenstva a valné hromady akciové společnosti nebo členské schůze družstva, mimo oprávnění podat rozklad, snížit nebo zvýšit záklaxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxrat nové smlouvy nebo rozšiřovat závazky již přijaté a nakládat s aktivy bez souhlasu nuceného správce.
Cílem účinnosti rozhodnutí doručením je zabrxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxení nucené správy, nebo k její likvidaci.
Nucená správa by však neměla trvat neomezenou dobu a mělo by být snahou ČNB i nuceného správce nastalou situacx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxona končí uplynutím 2 let od jejího zavedení.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxavírání smluv a rozšiřování závazků
. Rozhodnutí se přitom může týkat jak části povoleného rozsahu činnosti, tak i jejího celku. Důvodem pro udělení toxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjnost.
Pojistný kmen
jako soubor uzavřených platných pojistných smluv pojišťovny nebo
kmen zajišťovacích smluv
jako soubor uzxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu převáděného kmene smluv. Tento převod může být jak nucený, tak i dobrovolný. V každém případě podmínky a způsob tohoto převodu nesmí poškozovax xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xtabilitu předávající pojišťovny nebo zajišťovny. Proto takovýto převod podléhá schválení ČNB, jejímž úkolem je zejména zkoumání schopnosti přebírxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxím opatřením, které je součástí ozdravného procesu v pojišťovně nebo zajišťovně, anebo jako důsledek ukončení její činnosti.
V souladu se směrnicemx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdu a podmiňuje ho potvrzením orgánu dohledu domovského členského státu přebírající pojišťovny nebo zajišťovny, že tato bude splňovat i po převodu kmexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhé době před tímto převodem, aby mohl vyjádřit svoji vůli pokračovat v pojištění u pojistitele, který jeho pojistnou smlouvu převzal, nebo aby totx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xůči příslušným orgánům členských států v případech, kdy má rozhodnout, popř. kdy v důsledku neodkladnosti rozhodla o
reorganizačním opatření vůči tuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxu členských států.
Směrnice 2001/17/ES v preambuli zdůrazňuje, že "je nanejvýš důležité, aby pojištěné osoby, pojistníci, oprávněné osoby a všichxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxráněni."
Výkon dohledu ČNB ve vztahu k činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxovského členského státu za celkovou činnost pojišťovny nebo zajišťovny, které tento udělil povolení k provozování její činnosti. Zjistí-li ČNB neplxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ČNB příslušný orgán dohledu domovského členského státu, který je z komunitárního práva povinen přijmout příslušné opatření. Nedojde-li ani potom k nxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxzky, je-li to nutné z hlediska ochrany pojistníků nebo oprávněných osob. Nesnese-li věc odkladu, může ČNB přijmout jakékoli vhodné opatření k zabráněxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxčního opatření nebo o prohlášení úpadku pojišťovny nebo zajišťovny z jiného členského státu, která provozuje svoji činnost na území ČR. Jedná se zejméxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx x xxxx
xxxxbně jako v případě tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny se upravují rozhodnutí ČNB o nápravě ve vztahu k činnosti pojišťovny nebo zajišťovny z třetího sxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci Společenství. Jelikož činnost takové pojišťovny nebo zajišťovny na území ČR, je mimo jiné, podmíněna kvalitou právního řádu země jejího sídla, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxací o této činnosti, nezbytných k výkonu dohledu, stanoví ČNB vyhláškou.
Odnětí povolení
je nejzávažnějším zásahem do činnosti txxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx je ČNB oprávněna vydat toto rozhodnutí.
Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna v případě odnětí povolení i nadále podléhá výkonu dohledu vykonávaného xxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xídí i nadále tímto zákonem, tzn., že se na ni tento zákon vztahuje i po odnětí povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, a je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxo postup nevylučuje případ, kdy ČNB v takto narušené pojišťovně nebo zajišťovně zavede nucenou správu, v jejím průběhu vypořádá závazky, převede kmen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxovny nebo zajišťovny.
Obdobně jako v případě tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny se taxativně stanoví případy, kdy ČNB odejme povolení pojišťovně nxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxkých státech, má negativní dopad i na zvýhodnění podmínek její činnosti v rámci Společenství.
Odnětí xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxování není pojišťovna nebo zajišťovna řádně kapitálově vybavena. I zde platí princip, že účastníkem řízení o odnětí povolení je pouze dotčená pojišťoxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxho rozhodnutí. Každé odnětí povolení má závažný dopad do práv účastníků pojištění a je tedy nutné, aby ČNB měla povinnost informovat o této skutečnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxtkem takové pojišťovny nebo zajišťovny, který se nachází mimo území ČR.
V souladu s metodikou správního trestání se upravují přestxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx buď na porušení konkrétní povinnosti upravené navrhovaným zákonem nebo jiným zákonem přímo upravujícím činnost osob regulovaných podle právní úpraxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxje v případě zániku odpovědnosti právnické osoby za správní delikt, kdy se subjektivní lhůta pro tento zánik stanoví na dobu 3 let a v případě pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpravených činností, s odstupem delší doby a takové jednání, zejména v oblasti finančních služeb, by nemělo zůstávat bez potrestání.
Hlavní zásady spxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxit pro subjekty typově shodných skutkových podstat stejně přísné sankce.
3. Vymezit přesně a určitě objektivní stránku správního deliktu.
4. Nxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxkající fyzická osoby odpovídá jako právnická osoba.
6. Vymezit podmínky pro postih za opakované porušení povinnosti.
7. Upravit obecně odpověxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxtanoveních zvláštních právních předpisů obsahujících skutkové podstaty správního deliktu výslovně vyjádřit subjekt správního deliktu a transforxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Správní delikty zahrnují přestupky, kázeňské, disciplinární a jiné správní delikty (§ 41 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).
Subjektem
spxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xusí mít zákonem požadované speciální vlastnosti nebo postavení, (tzv.
speciální subjekt
).
Správnětrestní odpovědnost fyzické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxího ustanovení vyjadřují, že správní delikt právnické osoby musí být projednán z úřední povinnosti a za jeho spáchání musí být uložena sankce (pokuta)x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxzka výměry pokuty. Právní povinnost, jejíž porušení zasluhuje sankční postih, může být v některých případech
uložena jak osobě fyzické, tak osobě práxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xkutkové podstaty uvést fyzickou i právnickou osobu současně. v případě, kdy za dodržení jedné a téže povinnosti odpovídá jak fyzická, tak i právnická oxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx deliktu právnické osoby
.
Pro všechny subjekty typově shodných skutkových podstat správních deliktů stanovit stejně přísný sankční postih. Fyzixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xovnosti před zákonem a rovnosti vlastnictví. Výjimky pouze v případech rozdílné společenské nebezpečnosti protiprávního jednání-osoba, která je sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xrávnických osob vymezit přesně a určitě konkrétními znaky objektivní stránky. Znakem objektivní stránky přestupku nebo správního deliktu právnickx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxlmi důležité, aby povinnosti, zákazy či příkazy, jejichž nedodržení se trestá, byly ve skutkových podstatách správních deliktů vyjádřeny konkrétněx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xy znakem skutkové podstaty přestupku nebo správního deliktu právnické osoby
byl i následek
způsobený zákonem chráněnému zájmu, z hlediska zásady
nuxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxstupek nebo správní delikt právnické osoby ve smyslu hmotného práva nelze považovat jednání, které spočívá v neuposlechnutí příkazu, pokynu nebo, ktxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxátního dozoru nebo nesplní povinnost uloženou orgánem státního dozoru
. V těchto případech se jedná o ztěžování výkonu pravomoci postižitelné pořádkxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx
xiberační důvody
.
Při uplatňování odpovědnosti právnické osoby
nelze relevantně právně zkoumat, zda jednání, kterým byla porušena povinnost, bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xez ohledu na to, zda takové jednání bylo zaviněno, či nikoli
. Proto je vhodné, alespoň částečně tuto bezbřehou (tzv. absolutní ) odpovědnost právnickýxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxlikt, jehož znaky jsou uvedeny v sankčním ustanovení zvláštního právního předpisu, se posoudí i odpovědnost podnikající fyzické osoby. Z hlediska prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo fyzické osoby jako podnikající fyzické osoby, a proto ani není důvod, aby odpovědnost právnických a podnikajících fyzických osob za porušení prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jen pokud jsou současně vymezeny podmínky opakovaného porušení povinností a současně určen orgán veřejné správy (zpravidla ministerstvo), který pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxby pokuty musí být v souladu se zásadou právní jistoty a rovnosti před zákonem, jakož i v souladu s ochranou osobních údajů.
Upravit hmotně právní inxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a eventuálně i přestupku fyzické osoby, stanovit příslušnost k vybírání a vymáhání uložených pokut a stanovit rozpočtové určení příjmů plynoucích z uxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxá obecná hmotně právní i procesně právní úprava přestupků obsažena. Použití zákona č. 200/1990 Sb. na skutkové podstaty přestupků vymezené v sankčníxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxob nelze
ovšem obecnou právní úpravu podle zákona č. 200/1990 Sb. vztahovat. Je proto nutné právní úpravu základů odpovědnosti právnických osob a ukxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxavit zánik odpovědnosti právnické osoby a zásady pro ukládání sankcí. Přestupky a jiné správní delikty vyskytující se na jednom a tomtéž úseku veřejné xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxvny oproti obecné úpravě přeměny obchodních společností a družstev stanovené obchodním zákoníkem. Pokud tedy není v tomto zákoně stanoveno jinak, poxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxjít pouze
po udělení předchozího souhlasu
Českou národní bankou. Obsah a náležitosti dokladů nezbytných pro posouzení požadované xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxk, zejména omezením činnosti pouze na tyto činnosti. Z tohoto důvodu se vylučuje fúze s osobou, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou, a převod jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxťovnu jako společníka.
Ke zrušení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny může dojít pouze s likvidací, nejedná-li se o fúzix xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xovinna ověřit splnění podmínek pro výkon této funkce stanovených navrhovaným zákonem. Pokud se však jedná o osobu, která je oprávněna vykonávat činnoxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxtně prokazovat svoji způsobilost předmětnou činnost vykonávat. V takovém případě je proto postačující pro zápis do seznamu likvidátorů, pokud se tatx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbo výpis z obdobného seznamu členského státu.
Stanoví se povinnost použít aktiva určená ke krytí technických rezerv a garančního fondu přednostně k úxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxů z pojištění nebo zajištění. Sleduje se tak ochrana oprávněných osob, kterým vzniklo právo na pojistné plnění v důsledku pojistné události.
V souladx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxšťovny nebo zajišťovny z třetího státu.
Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění nebo zajištěnx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxťovnu nebo zajišťovnu dostávají do styku s těmito informacemi. Této povinnosti nepodléhají pouze informace mající souhrnnou podobu, ze které nelze uxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy orgány, kterým se zákonem chráněné informace poskytují, aniž by se jednalo o porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost. Musí se však jednat o inforxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxrmací mezi příslušnými orgány dohledu, která transponuje příslušnou komunitární úpravu.
Stanovení povinnosti zachovávat mlčenlivost však nebráxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrava § 39 odst. 13 byla přijata v době, kdy bylo v zájmu zachování mlčenlivosti účelné limitovat využití případné právnické osoby k výměně informací jex xx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xdentifikačních údajů fyzických osob. Z tohoto důvodu upravuje návrh zákona podmínky opravňující k získání těchto informací z předmětného systému. Ixxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxku nebo jiné obdobné evidence, jedná-li se o právnickou osobu se sídlem v zahraničí, kdy splnění této povinnosti by mohlo být problematické, neboť ne ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxí směrnice. Implementace této směrnice byla provedena zákonem č. 39/2004 Sb. před vstupem ČR do EU. Toto ustanovení je významné jak z hlediska dohledux xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxě.
Tato povinnost pojišťovny má přímou vazbu na zákon o státní pomoci při obnově území a má být zdrojem relevantních informací Ministersxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxňuje k uzavírání smluv o výměně informací souvisejících s výkonem dohledu podle navrhovaného zákona s jinými příslušnými zahraničními orgány dohledxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxst vůči Komisi Evropských společenství. Pokud se taková povinnost váže k výkonu dohledové činnosti, je informační povinnost stanovena ČNB a MF, jednáxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxto ustanovení neustále novelizováno s přijetím téměř každé nové směrnice týkající se soukromého pojišťovnictví.
Jedná se o transpozičxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Tímto ustanovením se ČNB zmocňuje k úpravě technických náležitostí spojených s plněním povinností stanovených navrhovaným zákonem vyhláškou.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxečnými náklady jak ČNB, tak i dozorovaných subjektů a aby byla dána zejména jistota rozsahu povolené činnosti s ohledem na novou právní úpravu, včetně dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v řadě případů přísnější kritéria pro udělení povolení, registraci nebo udělení souhlasu či schválení postupu pojišťovny nebo zajišťovny, je stanovxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xředešlo snaze "na poslední chvíli" využít příznivějších podmínek pro rozhodnutí.
Přijetím nového zákona o pojišťovnictví je nutné zruxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xelze zrušit jako celek, jsou novelizovány v návrhu doprovodného zákona.
Datum nabytí účinnosti zákona je voleno tak, aby byla dostatečnx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxílohám k zákonu:
V souladu s příslušnými směrnicemi ES se formou přílohy k zákonu upravují odvětví životních pojištění a odvětví a skupiny neživotníxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx došlo k řadě změn, jejichž cílem je dát do souladu současné členění podle komunitárního práva, a to zejména z praktických důvodů při plnění notifikačníxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty