Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)
Předpisy EU a SDEU (2)

LIT32549CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí a vnitra a předložit vládě návrh stavebního zákona. Příprava návrhu nového zákxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xztah ke všem právním předpisům, kterých se změna stavebního práva dotkne, a to zpracováním návrhu dalšího, samostatného zákona o změně některých zákoxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxí plánování
Z provedené analýzy právní úpravy na úseku územního plánování vyplynuly zejména tyto hlavní problémy současné právní úpravy:
- Instituxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxho novelizací nevyhovují v plném rozsahu současným požadavkům.
- Četné legislativní úpravy právního okolí narušily původní systematiku a soudržnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxí, jiné instituty v praxi chybí.
- V soustavě územně plánovacích podkladů jsou zařazeny takové, které slouží k modelování stavu a možností rozvoje úzexxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xlní funkci neformálních podkladů. Podrobná právní úprava těchto nástrojů se jeví v systematice a v praxi územního plánování jako matoucí a nadbytečnáx
x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxních souvislostech.
- Rozhodování v území v rámci pořizování územně plánovací dokumentace na straně jedné a v rámci územního řízení na straně druhé vyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
- Soustava územních rozhodnutí zahrnuje i taková rozhodnutí o území, která jsou svojí povahou nařízeními vůči neurčitému počtu abstraktních subjekxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xesortní pojetí, založené často na správním uvážení. Nedaří se účinně a rychle řešit rozpory mezi jednotlivými správními úřady na různých úrovních. Prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xeúčinným a ekonomicky často náročným průtahům, které ponechávají v neodůvodněné právní nejistotě ty, kteří čekají na jejich výsledky.
- Nejednotná xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxních hájí veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, svojí nepřehledností a roztříštěností ztěžuje pořizování územně plánovací dokumentacx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky mezinárodních úmluv, zejména na úseku životního prostředí. Právní úprava územního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xni jiné možnosti, jak postup racionalizovat.
- Nedostačující jsou současné možnosti účasti veřejnosti na pořizování územně plánovací dokumentace x x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených správních úřadů, vyjadřovaná v jejich stanoviscích a řešená v jednáních mezi úřady.
- Vzhledem k době svého vzniku nemohla platná právní úpxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí území. Totéž se týká předpokladů pro zainvestování území a úpravy režimu podílu jednotlivých vlastníků na úhradě požadovaných veřejných investic.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnocování území, ze kterého mají prospěch, zcela chybí na úseku územního plánování, i když byla zakotvena v právní úpravě stavebního práva 1. poloviny 2xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2001/42/ES, v současnosti upravují tři právní předpisy1. Toto řešení je z pohledu veřejnosti zcela nepřehledné a z pohledu administrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxdu vyplynuly zejména tyto hlavní nedostatky:
- Stavební řízení je co do pojetí obdobné s územním řízením, přestože tato řízení sledují podstatně rozdxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxají v procesně náročných řízeních před stavebními úřady.
- Není zajištěna odpovídající kontrola průběhu provádění staveb a jejich změn stavebními úxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinné prostředky působení k nápravě zjištěných nedostatků.
Součinnost stavebních úřadů s orgány veřejné správy, hájícími v řízeních o stavbách zvxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxích řízení.
Přenesení některých správních pravomocí na obce, které nejsou stavebním úřadem, není vyhovující, neboť odborná úroveň jejich činnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxžňuje specializaci ani vzájemné zastupování pracovníků a je limitujícím faktorem odborné úrovně stavebního úřadu.
Stavba jako klasické stavební dxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem (tzn. strojírenskou nebo jinou průmyslovou technologií).
Započetí s užíváním nových staveb a jejich změn, pokud byly provedeny v souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxané právní úpravy
Územní plánování
Tradice územního plánování a jeho právní úprava xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxivnit a jsou i na ní závislé. Územní plánování je výrazem potřeby společnosti z těchto důvodů usměrňovat nakládání s územím a s jeho částmi a chránit při txx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy účasti na nich tak, aby umožňovaly v reálném čase dojít ke zřejmým a obecně přijatelným závěrům ve shodě s obecně respektovanými hodnotami. Účelem novx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejného a soukromého sektoru, zájmů investorů, provádějících změny v území a veřejnosti, na kterou mají dopad.
Územní plánování sleduje, posuzuxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xulturního dědictví, a především identifikuje problémy v území. Soustavně a trvale zpřesňuje a konkretizuje veřejný zájem na využití území, který je sxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevratného procesu jeho přeměny. Veřejným zájmem, který chrání územní plánování, je zvyšování kvality území s ohledem na požadavky udržitelného rozxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxování, které je nezastupitelné v koordinaci záměra a zájmů v prostoru i čase (komplexnost a
kontinuita
této činnosti), poskytuje veřejné správě jedixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxí souladu veřejných zájmů není možná bez dosažení konsensu o oprávněnosti, prospěšnosti a posloupnosti změn v území a o ochraně jeho hodnot mezi správnxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxpy navrhovaného řešení:
- úprava postavení a
kompetence
orgánů územního plánování i zvláštních orgánů, zřizovaných na úrovni obcí, obcí s rozšířenxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xdborné pomoci v procesech územního plánování; k tomu se uplatňují příslušné prostředky právní ochrany,
- naplnění požadavků "Úmluvy o přístupu k infxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xarhuská úmluva),
- nové pojetí kvalifikačních podmínek pro výkon územně plánovací činnosti - ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti je požadováxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xzemí, jeho limitů a možností jeho využití; ty jsou nezbytné pro kvalitní, kvalifikované a hospodárné pořizování územně plánovací dokumentace, územnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtroj územního plánování, který určuje strategii a podmínky pro naplňování cílů a úkolů územního plánování v potřebných republikových a mezinárodnícx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xožadavky na plošné a prostorové uspořádání,
- regulační plán je skupinovým územním rozhodnutím, žádost o jeho pořízení, včetně návrhu, mohou podat i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxy v území lze nejen na základě územního rozhodnutí, ale i na základě nově zavedeného institutu územního souhlasu, který představuje souhlas příslušnéxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy, které se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmu blíže neurčeného okruhu osob,
- vymezení zastavěného a nezastavěného území s odlišnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxmezením ploch nadmístního významu v zásadách územního rozvoje,
- koncepčně je jinak pojata spolupráce dotčených orgánů, které při pořizování územnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh lhůt pro rozhodování a jeho racionálního rozsahu, jakož i požadavku na účast veřejnosti, zákon až na výjimky koncentruje související rozhodovací a pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů.
- koncepčně novým způsobem je pojata transposice požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, ze dne 27. června 2001, o posuzovánx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxch živočichů a planě rostoucích rostlin, a směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, v rozsahu, v jakém se týkají poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxtěna maximální úspornost procesu posuzování vlivů na životní prostředí v územním plánování.
Kromě zabezpečení přístupu k informacím na základě napxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovací dokumentace a nově zejména ve veřejném územním řízení, a to i zavedením zvláštního institutu zástupce veřejnosti, kterému je svěřeno oprávnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxmi sdruženími rozšířen i na zástupce veřejnosti. Nově byla novelou soudního řádu správního (zákon č. 127/2005 Sb.) upravena možnost podání návrhu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxcné povahy a rozhodnutí vydávaných podle stavebního zákona je zabezpečen podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších předpisxx x xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxo řádu přispěje ke zjednodušení a zrychlení povolování staveb. Oprošťuje řízení od nadbytečných administrativních úkonů, odstraňuje nebo snižuje jxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxu staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které nebude třeba povolovat ani ohlašovat,
- přesunutí řady staveb ze správního režimu (tzn. poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xez vedení standardního správního řízení,
- procesní zjednodušení stavebního řízení a jeho omezení na určení stavebně technických podmínek pro provxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich pověření některými úkony, které se týkají zejména povolování staveb,
- zásadní změna a racionalizace principů součinnosti se spolupůsobícxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvidelné a systematické kontrolní prohlídky staveb s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi, včetně jejich vynutitelnosti,
- výxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx provedl v souladu s vydanými povoleními a ověřenou dokumentací,
- možnost redukování počtu obecných stavebních úřadů a oprávnění obcí, které nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxné právní úpravy v jejím celku
Nedostatky zjištěné v rámci provedené analýzy platné právní úpravy stavebního zákona jsou natolik principiální, že je xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx právní úpravy byla vyvolána i v souvislosti se začleňováním České republiky do struktur Evropské unie a do společného trhu. Nemalý vliv na nutnost změn xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitního životního prostředí i sociální stability. Vzájemně vyvážený vztah těchto oblastí je předpokladem udržitelného rozvoje, má dopad na území, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvebním řádu byla plně prokázána již ve fázi zpracovávání, projednávání a schvalování věcného záměru tohoto zákona.
Při přípravě nového zákona o územxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxřejné správy na tomto úseku. Ten upravuje nové postupy a nové instituty, jejich zohlednění si vyžádalo výrazné změny v právní úpravě územního plánovánx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxčemž upravuje v nezbytné míře odchylky od obecné právní úpravy.
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s právními akty Evropských společenství
Navrhovaná právní úprava není v rozporx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxtelná.
Evropská
charta
místní samosprávy, jako právní dokument Rady Evropy, vstoupila pro Českou republiku v platnost dnem 1. září 1999, byla uveřexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxlování místní samosprávy v různých evropských zemích. Tyto principy jsou promítnuty do navrhované právní úpravy.
V novém stavebním zákoně jsou zohlxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxého územního rozvoje evropského kontinentu - přijato evropskou konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování v zemích Rady Evropy v Hannoverxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxou republiku v platnost dnem 1. října 2004. V novém stavebním zákoně je naplněn požadavek čl. 5 - Všeobecná opatření, písm. a) "právně uznat krajinu jakx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxity", rovněž písm. b). Hlavním obsahem a účelem této charty je stanovení zásad působících zejména k ochraně a posilování místní samosprávy v různých evxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtně stavebního a urbanistického plánování" je vzájemná spolupráce smluvních stran. Konkrétně je tato spolupráce upravena následujícími články Evrxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xtavebního řádu respektuje zejména Směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobky), rozhodnutí Komise 94/23/ES ze dne 17. ledna 1994 o společných pravidlech postupu pro evropské technické osvědčování a sdělení Komise 94/C 6xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxky obchodu. Směrnice se vztahuje na stavební výrobky, platí-li pro ně základní požadavky na stavby upravené vnitrostátním předpisem (čl. 3 odst. 1).
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, směrnice Rady 92/43/EHS ze den 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxají politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace jakožto koncepcí posuzovaných z hlediska jejich vlivů na životní prostředí a vlivů na evxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxnsposice jejích požadavků do práva členských států2). První možností je začlenění těchto požadavků "do stávajících postupů", druhou je jejich zahrnxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xákona nového. Transposice směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí byla zajištěna přijetím zákona č. 93/2004 Sb., účinného od 1. května 2004x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxv. SEA). Mezi tyto koncepce patří také politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Na novou situaci reagovala některá připomínková mísxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx obě procedury, tj. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a pořizování územně plánovací dokumentace se ve značné míře obsahově i procesxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx transakční náklady na straně projektantů a výrazné zvýšení výdajů veřejné správy, především obcí a krajů, na pořizování územně plánovací dokumentacxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé společně upravují pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí4). V tomto procesu vzxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx je vyloučena možnost duplicitního zpracování týchž informací a analýz pro obě procedury a možnost duplicitního projednávání s dotčenými orgány a s vexxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxanovisko z hlediska těchto vlivů, přitom zůstávají zachovány. Zvláštní předpis5) stanoví jejich
kompetence
a rozsah posuzování.
Vedle požadavkx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxky směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin7). Jedná se o požadavek, aby posuzování vlivů koncepxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy a ptačí oblasti), pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučí možnost negativního vlivu pořizované územně plánovací dokumentace na tyxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xokumentace a zahrnuje většinu existujících požadavků na jejich obsah.8)
6. Předpokládaný hospodářsky a finanční dosah navrhované právní úpravy
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxeré zkvalitní operativnost a rychlost výstupů činností orgánů územního plánování a stavebních úřadů, potřebných pro soukromou sféru a pro efektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xrojektovou přípravu a realizaci staveb i pro jejich povolování. Bude významně posílena právní jistota a hodnověrnost opatření veřejné správy, přispxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xnfrastruktury soustředěné v zastavěném území a díky vhodnější lokalizaci nové veřejné infrastruktury dosažení většího užitku investic z veřejných xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, což by mělo přispět ke zkrácení období nezbytného pro transformaci hospodářství České republiky a pro adaptaci jejího území na podmínky společného exxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxpočty
Návrh stavebního zákona přináší úpravu toků veřejných finančních prostředků na územně plánovací činnost tím, že mění podíl úhrady těchto náklxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxních úřadů nesou územní samosprávy a dlouhodobá nedostatečná podpora jejich činnosti ze státního rozpočtu způsobuje řadu problémů.
Pro kvalifikovxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxualizovaná znalost o a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxní znalost o limitech a možnostech území je nyní získávána v rámci vstupní etapy (průzkumy a rozbory) pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) pxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xískávána nesoustavně a nepravidelně při pořizování územně plánovací dokumentace cca u 350 územních plánů ročně z celkového počtu 6254 obcí (tj. cca 5,x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace relativně nákladné. Podle počtu ročně pořizovaných ÚPD a finančních nákladů na průzkumy a rozbory se jedná o sumu cca 94 mil. Kč/rok. Dle naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxstí (205 x 2 pracovníci) a krajských úřadů (14 x 3 pracovníci) při pořizování územně analytických podkladů, představujících soustavnou a průběžnou čixxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxx. Kč = 181 mil. Kč/rok.
Nová právní úprava při vyšších výdajích ze státního rozpočtu (181 mil. Kč/rok, z toho na činnost úřadů obcí s rozšířenou působnosxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx
xxxxxxx nároky na státní rozpočet a úspora nákladů územních samospráv jsou odůvodněny shora uvedenou profesionalizací a soustavností pořizování územně anaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxní, zkvalitnění a zlevnění územní přípravy změn v území, a to i pro fyzické a právnické osoby, zkvalitnění územního rozhodování, prováděného stavebníxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxě nákladů na pořizování územních plánů a regulačních plánů vynakládají obce další finanční prostředky na smluvně zajišťovanou odbornou podporu nedoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xzemně plánovací činnost, budou pořizovat územně plánovací dokumentaci pracovníci úřadů obcí s rozšířenou působností s aktuální znalostí spravovanxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxost o limitech a možnostech území, která je nezbytná pro kvalifikované, efektivní a odborné rozhodování o území je žádoucí a potřebné zajistit pro celé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnů.
Náklady na pořizování územně plánovací dokumentace krajů se novou právní úpravou nezmění, protože lze předpokládat, že pořizování zásad územníxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdklady krajů.
Pořízení politiky územního rozvoje (§ 32 - 36), její trvalé vyhodnocování a aktualizace, pro kterou je nezbytné vytvořit potřebné podmxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxé odborné organizační složky státu a další náklady spojené s kooperanty, grafickým zpracováním, projednáním apod.
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxlem zásadního zlepšení dosavadní úrovně je v zákoně navržena řada procesních omezení a zjednodušení, která se projeví zejména ve sníženém administraxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxzvoj a oprávnění zřídit odbornou organizační složku (§ 12)
- nárok povinných osob na částečnou nebo plnou úhradu nákladů vynaložených na provedení naxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxxx
x xxxxxxost stavebních úřadů konat kontrolní prohlídky staveb, což vyvolá zvýšené náklady na cestovné (§ 142 a 143)
- povinnost stavebních úřadů uhradit expxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti správních úřadů, které rovněž vyvolají určité zvýšení nákladů na výkon správních činností.
Při zkoumání potřeby finančních prostředků na pokrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 8.005 Kč na každých 100 obyvatel (zákon č. 675/2004 Sb.). Protože potřebu finančních prostředků na pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxpublikově to představuje zvýšení o
16.3 mil. Kč
ročně.
Kraje budou mít zvýšené výdaje na zaškolení svých zaměstnanců a zaměstnanců obcí, které jsou sxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx
x xxxx xx
x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xoskytnout příspěvek ke krytí nákladů na provádění výkonů rozhodnutí, neodkladných vyklizení a odstranění staveb nebo zabezpečovací práce, které by xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xdhadovat, neboť bude záviset na četnosti případů, které budou stavební úřady nuceny řešit. Hrubým odhadem lze uvažovat s částkou
28 mil. Kč
ročně, což xx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxjí v celkové výši
2 mil. Kč
ročně. Pokud by MMR zřídilo odbornou organizační složku státu podle § 12 odst. 3 návrhu zákona s 15 pracovníky, nepřesáhly by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxytických podkladů, politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje, podmínky sloučení postupů při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo racionální a hospodárné využití při zachování vlastnických práv v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod. Nově je upravována evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx či jiných postupů vykonávaných stavebními úřady týkajících se povolování, užívání, údržby či odstraňování staveb, jako tomu bylo dosud. Jinak je uprxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxizovaného inspektora a poprvé jsou ve stavebním zákoně upraveny povinnosti účastníků výstavby (stavebník, projektant, autorizovaný inspektor, osxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh stavebními úřady jako tomu bylo dosud.
K § 2 a 3
Tímto ustanovením se vyhovuje požadavku, aby definice základních pojmů na úseku územního plánovxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x období od přijetí stavebního zákona v r. 1976. V souvislosti s tím se nevyhovující terminologie precizuje nebo nahrazuje novou. Účelem zaváděných defxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xojmy užívané v části územního plánování, které jsou touto právní úpravou buď nově zaváděny, jako např. veřejná infrastruktura, veřejně prospěšné opaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upraven, což činilo problémy ve výkladu zákona a jeho uplatnění v dosavadní praxi.
Ustanovení nově upravuje též definice některých pojmů stavebního xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xdržba stavby. Zpřesněn je rovněž obsah pojmu stavba.
Ustanovení § 2 odstavce 4 deklaruje pojem "stavba" jako legislativní zkratku zahrnující změny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x 4
V souvislosti se základními principy pro výkon veřejné správy podle nového správního řádu, zejména s požadavkem, že veřejná správa je službou veřexxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnování nebo stavební úřad možnost zvolit odpovídající postup s cílem, aby dotčené xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dotčených osob. Návrh zákona upravuje současně možnost využití veřejnoprávní smlouvy namísto vydání správního rozhodnutí (§ 161 odst. l správního řxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxávního řádu.
Řízení a postupy prováděné podle stavebního zákona jsou charakteristické tím, že se v nich střetávají požadavky na ochranu veřejných záxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxek, souhlasů, vyjádření apod.) a na koordinaci těchto veřejných zájmů včetně řešení rozporů mezi jednotlivými dotčenými orgány. Návrh zákona přicháxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvní náročností a z toho vyplývajícím prodlužováním lhůt rozhodování. Návrh zákona v souvislosti s návrhem zákona o změně zákonů využívá institut závaxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlatňují se stanoviska dotčených orgánů obdobným způsobem jako ve správním řízení podle správního řádu. V návrhu zákona o změně zákonů je s cílem racionxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxava sjednocena s pojetím a principy uplatňování závazných stanovisek, která jsou zahrnována do výroků správních rozhodnutí a opatření obecné povahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxnovisek dotčených orgánů v postupech a ve správních řízeních podle stavebního zákona, které komplikují zejména přípravu investiční výstavby, je změxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxímá opatření, které zdůrazňuje kontinuitu stanovisek dotčených orgánů, a které umožňuje uplatňovat nové požadavky pouze na základě nových skutečnoxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu a ne až v závěrečných fázích povolovacích procesů a dodatečně přicházet s novými požadavky, kterými vrací přípravu zpět.
Návrh zákona trvá na zásaděx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxat zpětně ze strany dotčených orgánů požadavky, které směřují do předchozího rozhodnutí. Na druhé straně je svěřena dotčeným orgánům pravomoc samostxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxíslušného správního rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané podle stavebního zákona.
Jedním z řady dalších zásadních a radikálních opatření x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho stanoviska), jež musí dotčený orgán vydat v případě, že je příslušný k vydání několika stanovisek (závazných stanovisek) podle několika zvláštnícx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na základě jedné žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxzi dotčenými orgány z jednotné právní úpravy podle správního řádu a v tomto směru pouze na příslušné ustanovení odkazuje (§ 136 správního řádu).
K x x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Účelem je stanovit přehledné podmínky pro výkon působnosti na úseku územního plánování.
Navržené řešení, které předpokládá rovněž Ústava čl. 105, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx x opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy existuje i v zahraničních právních úpravách a představuje akt veřejné správy, který svou povahou není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxuhu osob. Specifická povaha rozhodování územních samospráv při schvalování územně plánovací dokumentace naráží na limity, které jsou předepsány záxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxného rozhodování obcí a krajů. K vyloučení tohoto nepřípustného důsledku návrh zákona v jednotlivých nástrojích a postupech striktně rozlišuje úrovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxchází ke střetu těchto úrovní nebo k jejich průniku, je vždy vyžadována dohoda příslušné obce a kraje a v opačném případě nelze záměr realizovat.
Záměrxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdat správní žalobu vlastníky pozemků nebo zástupci veřejnosti. Cílem není centralizace rozhodování, ale především úprava vztahu mezi krajem a obcí, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxeku územního plánování v rozsahu příslušné úrovně nadmístního nebo místního významu. Řešení právní úpravy schvalování územně plánovací dokumentacx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxností přezkumu. Rozdílné právní úpravy v kontextu samostatné a přenesené působnosti lze nalézt v jednotlivých demokratických zemích, přičemž není pxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxledem k charakteristice problému rozvoje území České republiky a nárokům na jeho usměrňování prostřednictvím územně plánovací dokumentace je navržxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxnů obcí je rozdělena xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxy obcí s rozšířenou působností. Rozsah úkolů, jejichž plnění je svěřeno dalším obecním úřadům, je odstupňován podle toho, zda obecní úřad splňuje předxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxování o pořízení územně plánovací dokumentace má zastupitelstvo obce, pro jejíž území se územně plánovací dokumentace pořizuje. Zastupitelstvo obcx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xada obce.
Pokud není pro území obce pořizován územní plán, je radě obce svěřena působnost vydat samostatné opatření obecné povahy o vymezení zastavěnxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xraje je rozdělena mezi krajský úřad, zastupitelstvo kraje a radu kraje v souladu se zákonem o krajích.
Krajskému úřadu jsou svěřeny úkoly a činnosti, kxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xákladě zákona vyhradí, a vedení evidence územně plánovací činnosti.
Zastupitelstvo kraje kromě jiných činností vydává v samostatné působnosti zásxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxat svým nařízením úřady pro výkon činnosti pořizovatele za zákonem stanovených podmínek. Současně bude mít možnost svým nařízením tuto působnost odexxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořizuje úřad městské části územní plán pro vymezenou část území hlavního města Prahy.
Nově se zřizuje Rada obcí pro udržitelný rozvoj území xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxod obce s rozšířenou působností a vyhodnocení vlivu územních plánů na udržitelný rozvoj území. Cílem zřízení tohoto orgánu je vytvořit podmínky pro spxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx by toto zajišťoval. Vytvoření Rady obcí pro udržitelný rozvoj území je svěřeno v souladu se zákonem o obcích starostovi obce s rozšířenou působností, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Zákon stanoví
kompetence
Ministerstva obrany a újezdních úřadů pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxstrojů územního plánování.
Působnosti Ministerstva pro místní rozvoj vycházejí z jeho postavení jako ústředního správního úřadu ve věcexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxo rozvoje a při vedení evidence územně plánovací činnosti.
Nově se vymezuje působnost Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního úřadx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxby a sporadickou kontrolu probíhající výstavby formou státního stavebního dohledu. Zkušenosti zejména z posledních let prokazují, že je třeba zesílxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stavebního zákona je stavěn mj. na koncepci kontroly výstavby a vyhodnocování zjištěných opakujících se vad včetně systémových opatření k omezení jexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxpakovaly a aby stavby byly prováděny podle pravidel stavební techniky, která jsou všeobecně uznávána.
- Bezpečné provádění stavby a její budoucí bezxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými lze rozumět stavebníka, projektanta, výrobce stavebních hmot a výrobků, osobu provádějící vlastní stavební a montážní práce a dozor nad nimxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxvárie způsobena úmyslně nebo nedbalostí anebo se jedná o problémy, které svým charakterem jsou nové; není známa předloha k jejich řešení ani vypracováxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xoustavně sledována účinnost technických předpisů a norem ani dbáno o jejich rozvoj. V praxi působí problémy i to, že není zabezpečena součinnost obecnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxeno, aby Ministerstvu pro místní rozvoj zákon svěřil působnost a pravomoc k tomu, aby mohl nedostatky v současné praxi účinně odstranit. Proto je např. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxe vyhradit vedení stavebně technického zjišťování příčin havárií staveb nebo účast na něm. Nové je zmocnění ministerstva zřídit odbornou organizačnx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxění stavebních úřadů na obecné, které vykonávají úplnou pravomoc stavebních úřadů, včetně územního rozhodování, na speciální stavební úřady a na staxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxi měst a obcí vznikaly od 1. října 1976 způsobem upraveným v platném stavebním zákoně. Skutečnost, že byly zřizovány pouze opatřením okresního národníxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxy. Ukončení nekontrolovaného vzniku nových stavebních úřadů přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 83/1998 Sb. Přetrval však staxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxladě dohod mezi obcemi nejsou vždy kompatibilní se správními obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. To plyne již z faktux xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 314/2002 Sb. je 205 a obcí s pověřeným obecním úřadem stanovených citovaným zákonem, je 388.
Rozhodnutí vydávaná podle stavebního zákona, resp. důxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svěřena též obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem. Pokud je však stavebním úřadem obec, která vykonává působnxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxé tento stav, kdy si stavebník sám opatřuje další stanoviska, souhlasy či vyjádření, je předmětem neustálé kritiky.
Z těchto skutečností vychází zněxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o obcích), stanovené zvláštním předpisem (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxávní obvody byly stanoveny i s ohledem na dostupnost; navíc pověřené obecní úřady existují již od roku 1990 (podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích), takxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxadě jednání s kraji a obcemi, mohou být stavebními úřady nejen obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. Vychází se z toho, že kraje znají stav na úsekx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxní úřady budou obecným stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že jde o zajištění výkonu přenesené působnosti, navrhuje se, aby další stavební úřady byly urxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx že počet stavebních úřadů nesmí překročit stávající stav.
Shodně s dosavadní právní úpravou se řeší případy, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnění podle § 12 odst. 2 písm. a), se stanoví povinnost stavebních úřadů a správních orgánů zúčastněných na zjišťování příčin havárií staveb poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxo stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a pro vodní díla, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Ustanovenx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xykonávají tuto působnost u vyjmenovaných druhů staveb sloužících zvláštním účelům (stavby vojenské správy mimo území vojenských Újezdů, stavby pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxjenských Újezdů, nevykonávají pravomoci na úseku územního rozhodování.
Rozšiřuje se
kompetence
Ministerstva průmyslu a obchodu pro stavby souvixxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtavebního úřadu na obecní úřady, které stavebním úřadem nejsou, protože stavby, zařízení a jejich změny, o nichž mohou podle § 124 současného stavebnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxdkem a kázní na úseku výstavby tím, že sledují veškerou stavební činnost v obci a dbají, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, dozírajx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxjí bez povolení nebo v rozporu s tímto zákonem. Jedná se o výkon přenesené působnosti v rozsahu, který se v podstatě shoduje s dosavadní úpravou v § 122 staxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx právní úpravou si nadřízený stavební úřad může vyhradit působnost prvoinstančního stavebního úřadu u jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxcích a souvisejících, které jsou upraveny v § 131, 132 a 135 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xlánování je vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území. Návrh nového stavebního zákona používá termín "udržitelný rozvoj území" s akcentem nx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxny v území, koordinuje a harmonizuje požadavky na kvalitní životní prostředí, ekonomické aktivity i sociální potřeby. Vytváří předpoklady pro účelnx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který je soustředěn na racionální využívání zastavěného a zastavitelného území a na ochranu území nezastavěného a nezastavitelných pozemků.
Při nxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxroji územního plánování, zejména územně plánovací dokumentací. Přitom musí územní plánování vycházet z požadavků souvisejících vědních oborů.
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xájmu na harmonickém vývoji území a jsou zmocněním pro výkon veřejné správy na tomto úseku. Specifické úkoly jsou zaměřeny na zjišťování stavu území a jexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých, architektonických a estetických požadavků na jejich řešení. V rámci snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof je územnímu plánxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxroje územního plánování, zejména územně plánovací dokumentace, vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxný vztah územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. Z tohoto důvodu se stanoví úkol obligátního zpracxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxn specifikuje, bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území také součástí územního plánu. Toto vyhodnocení zahrne vyhodnocení vlivů koncepce nx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxS a 79/409/EHS, která budou doplněna o posouzení vlivů na hospodářský a sociální "pilíř" udržitelného rozvoje a o hodnocení vyváženosti vztahu těchtx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxde v plném rozsahu zachována. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území tak vytvoří rámec pro návrh řešení politiky územního rozvoje nebo územně plxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxemního plánování je pojata tak, aby byly využity veškeré možnosti k co největší informovanosti veřejnosti a také účastníků příslušných řízení. Příslxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxní vyvěšení celého dokumentu na úřední desce možné nebo účelné, oznámí základní údaje o obsahu s uvedením, kde a kdy je možné do písemnosti nahlédnout.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxastníkům nemovitostí, investorům, projektantům) o možnostech změn v území, vycházející z odborné znalosti omezení a hodnot území, které je nutno resxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí územně plánovacích informací navazuje na novou právní úpravu o vydávání předběžných informací podle správního řádu. Podmínkou kvalitní informace xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o podmínkách pro úspěšné vydání rozhodnutí nebo opatření podle tohoto zákona.
Návrh zákona předpokládá povinná veřejná jednání při pořizxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxo správní řízení vedená podle stavebního zákona platí ustanovení o veřejném ústním jednání tak, jak jsou upravena v novém správním řádu a se speciální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti účasti veřejnosti, spočívající v tom, že každý může podávat připomínky způsobem a ve lhůtách stanovených tímto zákonem a může se zúčastnit veřejnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtňovat se i dílčích jednání při pořizování územně plánovací dokumentace. Zákon stanoví podmínky pro zvolení zástupce veřejnosti na základě zmocnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xby veřejnost byla reprezentována občanským sdružením nebo obecně prospěšnou společností, jejichž předmětem činnosti je územní plánování, podpora xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xajistit laické veřejnosti účast na projednávání územně plánovací dokumentace a v územním řízení a to prostřednictvím zástupce veřejnosti. Zástupce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Dosavadní právní úprava jednoznačně prokázala, že k výkonu územně plánovací činnosti pracovníky obecních a krajských úřadů je nezbytné potxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xe projevuje výrazná asymetrie a nevyhovující disproporce v požadavcích na odborné vzdělání a praxi pro projektanty územně plánovací dokumentace (auxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxatele územně plánovací dokumentace obecními úřady bude to, aby v nich byli zařazeni osoby splňující kvalifikační podmínky podle tohoto ustanovení.
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxínky změn využití území,
- politika územního rozvoje, která je strategickým nástrojem územního plánování na celostátní úrovni, určuje rámce pro napxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcí činnost krajů, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj,
- územně plánovací dokumentace, která stanovuje směrnice pro navazující rozhodování o změxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxzována orgány územního plánování krajů a obcí a po veřejném projednání vydávána jejich zastupitelstvy nebo radami a to v závislosti na tom, o který druh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xpatření, jako nástroj, který z důvodu veřejného zájmu s časově omezenou platností upravuje poměry v území formou opatření obecné povahy,
- rozhodnutx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnické vztahy v něm tak, aby mohlo být využíváno hospodárně ku prospěchu všech jeho vlastníků. Obdobná právní úprava existovala ve stavebním právx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxrobně rozebrány v jednotlivých pasážích, které se jich týkají,
- předkupní právo, které je stanoveno pro obce, kraje nebo stát a to podle jejich přísluxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxeží vlastníkům pozemků nebo staveb v důsledku omezení jejich práv.
Územně plánovací podklady zahrnují povinně pořizované a trvale a průběxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx uvážení orgánů územního plánování.
Současná právní úprava nezajišťuje trvalou a aktuální znalost stavu území, omezení, možností, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxné, děje se tak zhruba v 10 až 18tiletých cyklech a obsahují proto neaktuální a nespolehlivou znalost o stavu území. Tato znalost je nezbytná celoplošněx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxemně analytické podklady budou proto představovat významný podklad pro zpracování územních plánů GeJicn pořizování se tím významně zrychlí a zlevnxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxsudků vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
Na rozdíl od současné praxe budou územně analytické podklady trvale pořizovány a průběžně aktuxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxejňovány každé 2 roky.
Účelem územně analytických podkladů je hodnotit území a jeho změny v potřebných územních i časových souvislostech. To současnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxadu obce s rozšířenou působnosti (úřad územního plánování) a pro území kraje. Nezbytné pro jejich zpracování jsou údaje o území poskytované "poskytovxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxexistuje obecný právní předpis upravující sdílení údajů o území vytvářených uvedenými poskytovateli údajů, způsobuje obtížnou dostupnost údajů, nxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xlánování podmínky poskytování a používání údajů o území a součinnosti poskytovatelů údajů při pořizování územně analytických podkladů.
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxklu. V půlročním předstihu před termínem aktualizace bude prováděna kontrola použitých vstupních údajů o území tak, aby územně analytické podklady oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxužitých orgánem územního plánování.
Rozbor udržitelného rozvoje území, sloužící ke zjištění a posouzení vyváženého vztahu podmínek hosxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx řešeného území. V případě rozboru pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností je předkládán k projednání Radě obcí pro udržitelný roxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdnání rozboru Radou obcí pro udržitelný rozvoj území v potřebných souvislostech všech dotčených obcí. Rozbor zpracovaný úřadem územního plánování bxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxení variant řešení vybraných problémů a úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území. Územní studie se neprojednává ani neschvaluje; příslxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtace. Pořizuje se v případech, kdy je to uloženo zásadami územního rozvoje, územním plánem nebo na základě rozhodnutí orgánů územního plánování. Zákox xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xpravuje podmínky úhrady nákladů na pořízení územní studie v případě, je-li pořizována na základě návrhu orgánu veřejné správy nebo na základě žádostix xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxtřebných republikových a mezinárodních souvislostech. Tímto novým nástrojem se budou koordinovat jak jednotlivé resortní dokumenty mající dopad dx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxdnictvím i územně plánovací dokumentace obcí). Politika územního rozvoje bude směrnicí pro uplatňování zájmů ve využití území České republiky s ohlexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxící vliv na využití území České republiky.
Politiku územního rozvoje pořizuje pro celé území státu jako nadresortní koncepci Ministerstvo pro místnx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Tímto ustanovením je určen obsah politiky územního rozvoje. Stavební zákon zde stanovuje, že neopominutelnou součástí politiky územníhx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa vyhodnotit její vliv na životní prostředí vychází mimo jiné z čl. 5 odst. l přílohy č. l Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES. Tímto ustanoxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí prostředí (v souladu se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí9)) a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (v soulxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xebo varianty scénáře rozvoje území. K tomuto vyhodnocení vydává Ministerstvo životního prostředí zvláštní stanovisko podle zákona o posuzování vlixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoje, včetně způsobu a lhůt projednávání a vyhodnocení vlivu politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, uplatňování stanovisek a připomínxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xouladu se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí7) je upraveno také "mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí". Výsledky tohoto mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxmí, a spolu s výsledky projednání těchto vyhodnocení, podkladem pro úpravu návrhu politiky územního rozvoje před jejím schválením.
Určujx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Aby byly naplněny požadavky příslušných směrnic 7), 8), je návrh politiky územního rxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx viz § 20 odst. 2) a spolu se sděleními, která vysvětlují, jak byly výsledky vyhodnocení vlivů, jakož i výsledky projednání, ve výsledném návrhu politikx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxi při jeho schvalování opomenuty, naopak vytváří rámec pro schvalované řešení.
Negativní vlivy na evropská chráněná území přírody, tj. území Nátura xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xosažení cílů ochrany území Nátura 2000, nelze vyhnout, pak lze politiku územního rozvoje schválit jen za velmi přísných podmínek, které vyplývají z člx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xákon stanovuje způsob aktualizace politiky územního rozvoje tím, že ukládá její vyhodnocování ve čtyřletých intervalech a předložení zprávy o jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmi ústředními správními úřady a kraji. Výsledkem zprávy bude buď návrh na aktualizaci politiky územního rozvoje, nebo návrh na pořízení nové politiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správních úřadů.
Koncepčně novým nástrojem územního plánování krajské územní samosprávy jsou zásady územního rozvoje, které mají význaxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxlostátní úrovni v politice územního rozvoje, na druhé straně v nadmístních souvislostech řeší a koordinují vazby územního rozvoje jednotlivých obcí x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxojem, kterým kraj určuje základní strategii pro rozvoj svého území s ohledem na podmínky udržitelného rozvoje a na hospodárné využívání. Zákon ukládá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxstupitelstvo kraje formou opatření obecné povahy podle správního řádu.
V zásadách územního rozvoje se stanovují v nadmístních souvislostech záklaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xkolů územního plánování, které upřesňuje celostátní strategický nástroj územního plánování - politika územního rozvoje. Zásady územního rozvoje mxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxdinačním nástrojem pro územní plány jednotlivých obcí, regulační plány a činnost veřejné správy, uplatňující veřejné zájmy v území.
Zásady územníhx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xebo alternativách. Pro vymezené oblasti a plochy určují nástroje, kterými budou následně prověřeny (územní studií) nebo stanoveny (regulačním plánxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xzemní plány jednotlivých obcí, tj. na jejich obsah, aktualizaci nebo změnu. Zákon vylučuje, aby prostřednictvím zásad územního rozvoje kraj intervexxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvislostí, vazeb mezi jednotlivými obcemi a takových změn v území, které mají dopad do správních území více obcí.
K § 38 a 39
V tomto ustanovení zákoxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxě plánovací dokumentace se nemusí povinně zpracovávat koncept řešení zásad územního rozvoje, pokud není výslovně zastupitelstvem kraje toto uloženxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
Návrh zásad územního rozvoje posuzuje před řízením o jejich vydání Ministerstvo pro místní rozvoj a to z hlediska souladu s politikou územního rozvojx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnisterstvo ve spolupráci s dalšími resorty informovat poslušná ministerstva těchto států o zpracovávání návrhu zásad územního rozvoje.
Součástí nxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxý vztah územních podmínek pro hospodářský rozvoj, zdravé životní prostředí a sociální soudržnost územních společenství obyvatel.
Toto vyhodnocenx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí z evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 8), 11)). Tímto ustanovením je transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, o pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxím právním předpisem k obsahu zásad územního rozvoje. Protože je vyhodnocení vlivů součástí zásad územního rozvoje, je spolu s nimi také projednáváno x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxzování vlivů na životni prostředí se stanoví také postup pro "přeshraniční konzultace". Pokud lze předpokládat vliv zásad územního rozvoje na území xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxy vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnoceni vlivů na životni prostředí a na území
NATURA
2000, a aby zohlednil výsledky projedxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxvažnému negativnímu vlivu na tato území, který může ohrozit cíle jejich ochrany, lze zásady územního rozvoje schválit jen za podmínky přijetí kompenzxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
K § 40 a 42
Zásady územního rozvoje vydává zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xyužíváním území. Přitom zákon jednoznačně stanoví, že zásady územního rozvoje nelze vydat v případě, kdyby zasahovaly nad rámec stanoveným zákonem dx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xodle zvláštních právních předpisů.
Při podání námitky musí být vždy vymezeno dotčené území. Rozhodnutí o ní je vždy územně konkretizovatelné.
Návrx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Součástí projednávaného návrhu zásad je také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které zahrnuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xchraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně volně žijících ptáků8). Vyhodnocení je podkladem pro výběr vhodné alternativy nebo varianty scénářx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řešení s těmito stanovisky a s výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území přezkoumá krajský úřad. Výsledek tohoto přezkoumání a uvedené vyxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xožadavků příslušných směrnic zohlednit výsledky projednání a výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí a území
NATURA
2000.
Zásady územníhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxušit. Věcné řešení musí být nalezeno po projednání podle tohoto zákona, včetně dohodnutí s dotčenými orgány, nemůže být měněno orgánem příslušným k přxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xežimu změn územně plánovací dokumentace.
Zákon stanovuje povinnost krajského úřadu předkládat pravidelně jednou za 2 roky zprávu o uplatňování zásxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxo rozvoje, které budou pořízeny a schváleny nejpozději do tří let po nabytí účinnosti tohoto zákona, budou poté vyhodnocovány v pravidelných intervalxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxroj územního plánování obce. Uzemní plán je závazný pro zpracování regulačních plánů a pro rozhodování o území. Stejně jako podle předchozí úpravy se úxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxlku. Územní plán se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu a to v samostatné působnosti. Specielní ustanovení upravuje zvláštní režxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xlánu se současně stanoví potřebné zadání regulačního plánu. Ustanovení řeší zvláštní podmínky při pořizování územního plánu na území vojenských Újexxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí činnosti a byl nařízením kraje určen pro výkon činnosti pořizovatele, tedy obecní úřad, který zaměstnává pracovníky odborně vybavené pro výkon územxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxní plán na jejich požádání úřad územního plánování, který trvale a soustavně aktualizuje územně analytické podklady, poskytující potřebnou znalost xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxřizování územního plánu, jeho kvalitní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx organizační a personální vybavení pořizovaly územní plány. Nová právní úprava přitom zachovává pravomoc každé obce vydávat územní plán a regulační pxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xořízení územního plánu.
Územní plán může být pořízen na základě podnětu zastupitelstva, nebo na základě návrhu orgánu veřejné správy, návrhu fyzickx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xaždý občan obce.
Zpracování územního plánu hradí obec, jejíž zastupitelstvo rozhodlo o jeho pořízení. Zpracování změny územního plánu můxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx hradí. V případech pořízení změny územního plánu, která byla vyvolána zásadami územního rozvoje, hradí náklady kraj.
Zákon upravuje obsaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pořizovatel v případě, že navrhovatel ve stanovené lhůtě neodstranil jím zjištěné nedostatky. Splňuje-li návrh náležitosti stanovené tímto zákonexx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxdání obsahuje hlavní cíle a požadavky pro zpracování návrhu, případně povinnost zpracování variantních řešení formou konceptu územního plánu (ten jx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pořizování územního plánu. Dosavadní právní úprava neumožňuje použít hospodárné postupy pořizování v odůvodněných případech. Ustanovení dále uprxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xeho předpokládaných vlivů na podmínky udržitelného rozvoje území, které zahrnuje i vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (požadavek směrxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxice o ochraně volně žijících ptáků8), pokud dotčený orgán uplatnil u pořizovatele tento požadavek. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se všxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxírody (krajský úřad nebo správa chráněné kraj mne oblasti či národního parku) ve svém stanovisku k návrhu zadání vyloučí závažný negativní vliv na územx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxdněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu může zastupitelstvo uložit zpracování konceptu územního plánu, který jinak není povinný.
K § 4x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xbsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na území
NATURA
2000, je toto vyhodnocení součástí konceptu územního plánu a projednává se spolu s níxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xodkladem pro výběr nejvhodnější varianty řešení a pro stanovení eliminačních a kompenzačních opatření minimalizujících negativní vlivy funkčního xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelstvo obce v samostatné působnosti.
Pořizovatel zajistí zpracování návrhu územního plánu a jeho projednání s dotčenými orgány. Rada obcx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxení jeho vlivu na životní prostředí. Tímto ustanovením jsou do stavebního zákona transponovány požadavky čl. 6 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xávrhu územního plánu, pokud již bylo projednáno spolu s jeho konceptem, anebo v případech kdy se koncept nezpracovává, pokud návrh územního plánu nevyxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlivu uplatňování územního plánu na území
NATURA
2000 8), 9).
Jestliže se zpracovává vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu, projednává se jako souxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxnzultace s orgány a veřejností a na zohlednění výsledků těchto konsultací (projednání) a zohlednění zprávy o stavu životního prostředí14).
Negativxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxo území, který může ohrozit cíle jejich ochrany, lze zásady územního rozvoje schválit jen za podmínky přijetí kompensačních opatření a za dalších přísxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxhů a planě rostoucích rostlin. Protože tyto podmínky platí obdobně pro schvalování zásad územního rozvoje, odkazuje navržené ustanovení na tuto úpraxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxování stanoviska krajského úřadu, podle kterých posuzuje návrh územního plánu a stanoví další postup při nesdělení stanoviska v určené lhůtě. Smyslex xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxmou opatření obecné povahy k územnímu plánu navazuje na novou úpravu podle § 171 a následující správního řádu. Zákon upravuje zvláštnosti související x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxční zásadu a vylučuje opakované projednání námitek, stanovisek a připomínek ve věcech, o kterých již bylo rozhodnuto. Uplatněná námitka musí vždy obsxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxání, opakuje se veřejné projednání, nebo na základě pokynů pro zpracování návrhu územního plánu schválených zastupitelstvem obce v samostatné působxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlu s návrhem odůvodnění.
Zastupitelstvo obce vydává územní plán na základě předloženého návrhu územního plánu jako opatření obecné povahx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Zákon ukládá, že tuto dohodu lze měnit pouze na základě nového projednání s dotčenými orgány. Z těchto důvodů je v tomto ustanovení řečeno, že v případě nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvem obce.
Uzemní plán je po schválení zastupitelstvem obce závazný v celém rozsahu pro rozhodování v území, účinnosti nabývá 15. dnem po dni vyvěšení vxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxbem umožňujícím dálkový přístup v evidenci územně plánovací činnosti (§ 171), způsob ukládání územního plánu a způsob, jakým je možné do něj nahlížet, xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dotčenými orgány a s veřejností spolu s konceptem nebo návrhem územního plánu, se stává součástí odůvodnění výsledného návrhu. Jeho součástí jsou takx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxostředí a na území Nátura 2000. Odůvodnění je předkládáno zastupitelstvu spolu s návrhem územního plánu k vydání. Vydaný územní plán je zveřejněn v souxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxování jejích vlivů15).
Uzemní plán nelze rozhodnutím v přezkumném řízení změnit, ale v případě jeho rozporu správními předpisy lze územní plán nebo jxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxým k přezkumu.
Nová úprava ukládá orgánům obce povinnost sledovat a vyhodnocovat uplatňování územního plánu. Zákon stanoví pořizovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxrávními úřady. Na pořizování a vydávání změn územního plánu se přiměřeně použijí ustanovení o pořizování a vydávání územního plánu.
Toto uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxího rozhodnutí zastupitelstva obce k tomuto procesu uplyne doba delší než l rok. Ustanovení má napomoci k odstranění neodůvodněných průtahů v činnostx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx případech vyčleněna část, která je společně řešena v podrobnosti regulačního plánu. Regulační plán tohoto území je pak pořizován současně s územním pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxup není v současné právní úpravě možný. Obdobná právní úprava existuje např. v zákoně o územním plánování pro Anglii.
Území každé obce je xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxlné, na základě opatření obecné povahy o samostatném vymezení zastavěného území, které vydává rada obce v přenesené působnosti. V tomto případě na rozxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxd jeho neodůvodněnou přeměnou na území zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území, k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěnéxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxavěné, zastavitelné plochy a území nezastavěné. V případě, že není účelné pořízení územního plánu, provádí se členění území obce na zastavěné a nezastxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxení.
Při vymezení zastavěného území se bude vycházet z hranic zastavěných částí obce ke dni 1. 9. 1966 (tzv. intravilánů), které jsou zakresleny v kataxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnů, orgánů územní samosprávy i podávání a posuzování námitek vlastníků a připomínek veřejnosti.
Regulační plán vždy nahrazuje územní rozxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxření. Regulační plán je pořizován jako skupinové územní rozhodnutí, pořízení regulačního plánu nahradí další územní rozhodnutí v rozsahu stanovenéx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxi platné právní úpravě odstraňuje požadavek vydání územních rozhodnutí v řešeném území.
Regulační plán vydává jako opatření obecné povahx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působnosti. Tento rozdíl je odůvodněn zejména tím, že regulační plán se pořizuje v návaznosti na předchozí vymezení ploch v územním plánu. Regulační pxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxo podnětu obce nebo jiného podnětu, v zákonem stanovených případech, nebo jej lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby a to pro plochy, které jsox xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx upravuje podmínky úhrady nákladů na zpracování a pořízení regulačního plánu s ohledem na to, je-li pořizován z vlastního podnětu obce, na návrh orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na jeho zpracování. V případech pořizování regulačního plánu na žádost, hradí jeho pracxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx.
O pořízení regulačního plánu z podnětu rozhoduje příslušné zastupitelstvo v samostatné působnosti. Není-li schváleno zadání v zásadách územního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxo kraje při jeho schválení určuje, které druhy územních rozhodnutí jsou v řešeném území nahrazeny vydaným regulačním plánem.
Zákon upravuje náležitxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo jiné návrh regulačního plánu projednaný s dotčenými orgány. Součástí žádosti je rovněž návrh plánovací smlouvy, kterou schvaluje příslušné zasxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxán v pojetí navrhovaného zákona nemá charakter koncepce, kterou by bylo třeba posuzovat z hlediska jejích vlivů na životní prostředí (SEA). V případecxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxe posuzován jako záměr ve smyslu tohoto zákona (EIA). Pokud regulační plán stanoví podmínky pro realizaci záměru kategorie II. přílohy č. l uvedeného zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxký úřad) v závěru zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení je jedním ze stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání. Z toho plyne, že pokud pořizxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xrgánů při projednání návrhu zadání zahrnout také příslušný úřad ve smyslu tohoto předpisu.
Dotčeným orgánem při projednání návrhu zadání bude rovněx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxí nevyloučí možnost významného negativního vlivu na území
NATURA
2000 8)9), který by mohl ohrozit cíle ochrany tohoto území, musí být návrh regulačníxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxgulačního plánu, pořizovatel zajistí, aby spolu s návrhem byla zpracována také dokumentace vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxovisku k návrhu zadání možnost negativního vlivu na území Nátura 20008), 9), pořizovatel zajistí rovněž posouzení předpokládaného vlivu na území evrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxání návrhu regulačního plánu, dokumentace vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na území
NATURA
2000 s dotčenými orgány vydá příslušný úřad (Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxska lze prodloužit. Při úpravě návrhu pořizovatel toto stanovisko zohlední.
Skutečnosti zjištěné v dokumentaci vlivů provádění záměru na životní pxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxximečných případech nelze navrhnout takové řešení, které negativní vlivy na území
NATURA
2000 vyloučí, lze zahájit řízení o regulačním plánu pouze v pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Protože tyto podmínky platí obdobně pro schvalování územního pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxtředí a posouzení vlivů na území
NATURA
20008), xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí výše uvedené omezující podmínky pro vydání regulačního plánu, pokud by se navrženým řešením nepodařilo vyloučit významný negativní vliv na území Náxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxípadě žadatel rovněž stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
K § 68 a 69
Úprava řízení o vydání opaxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhu regulačního plánu, zejména stanoví povinné konání veřejného projednání, kterým správní řád rozumí v podstatě veřejné ústní jednání. Stanovx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxé úpravě návrhu regulačního plánu nebo požadavku na jeho přepracování, opakuje se veřejné projednání. Pořizovatel předkládá návrh územního plánu zaxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je v rozporu s veřejnými zájmy, předloží návrh na jeho zamítnutí.
Regulační plán vydává rada obce nebo kraje formou opatření obecné povahy pxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx Rozhodnutí o námitkách při vydání regulačního plánu je součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Ustanovení upravuje, jak řešit situaci, dojde-lx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxzhodnutím v přezkumném řízení změnit, ale v případě jeho rozporu s právními předpisy jej lze zrušit. Řešení musí být nalezeno po projednání podle tohotx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxupitelstva obce pořizovat regulační plán (avšak pouze z podnětu, nikoli na žádost) souběžně se změnou územního plánu, která je vyvolána potřebou jeho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x souběžné pořizování a vydání změny územního plánu. Musí být provedeno před vydání regulačního plánu.
Platnost, změna a zrušení regulačníxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxo z podnětu orgánu veřejné správy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xez ohledu na práva žadatele o pořízení regulačního plánu.
Odstavec 3 a 4 tohoto ustanovení zajišťuje uvedení regulačního plánu do souladu s později vyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxání regulačního plánu je i jeho posuzování podle zvláštního právního předpisu4^ časově náročná procedura probíhající v několika po sobě následujícíxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxo z jehož podnětu je regulační plán pořizován, závažný problém. Z tohoto důvodu přináší návrh zákona možnost obě procedury sloučit tak, aby správní úkoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xáměr řešený regulačním plánem odpovídá záměrům uvedeným ve sloupci B přílohy č. l zákona o posuzování vlivů na životní prostředí4). Oznámení záměru se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxlačního plánu a v řízení o regulačním plánu se spolu s upraveným návrhem regulačního plánu zveřejňuje a projednává informace o dokumentaci vlivů na živxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území nejen na základě územního rozhodnutí, ale i na základě nově zavedeného institutu úzxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxeny ve veřejném zájmu regulace využití území.
Nový stavební zákon sleduje dosavadní pojetí pravomoci stavebního úřadu vydávat územní rozhodnutí na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbní úřady vydávají územní rozhodnutí na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí a dle výsledků provedeného územního řízení.
V případě nespornýxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího předpisu, nelze vydat územní rozhodnutí bez stanoviska příslušného úřadu o vlivech na životní prostředí, územní rozhodnutí lze nahradit územním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxelných plochách a splňují obecné technické požadavky na výstavbu.
Územní rozhodnutí pro řešené území nahrazuje schválený regulační plán, který staxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xzemních rozhodnutí základní obsah výroků.
Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxmínky pro její umístěni a pro zpracování projektové dokumentace, zajišťující ochranu zdraví, přistup a užívání staveb osobami s omezenou schopností xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení.
Uzemní rozhodnutí ani územní souhlas se nevyžaduje v případech, které jsou z hlediska územního plánovaní nevýznamné nebo v případech, které jsox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxu druhu pozemku, stanovení dobývacího prostoru, terénní úpravy apod.
Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území zajixxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxledky nebo územní nároky. Jedná se o nový druh územního rozhodnutí, které se samostatně vydává ve významných případech změn vlivu v území. V opačných přxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxvé dělení nebo scelování pozemků. Žádost o toto územní rozhodnutí musí být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich, které jsou pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxěž jiným územním rozhodnutím nebo při pozemkových úpravách.
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání okolní území určité stavby nebo zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování o příslušném záměru, ale lze je vydat rovněž samostatně. Nevydává se, pokud podmínky ochrany vyplývají přímo z právních předpisů.
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a to v případech, kdy obsah a důsledky územního rozhodování jsou velkého rozsahu a rovněž bude sledováno propojení územního řízení zejména s procesy poxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkon o státní památkové péči) svěřují pravomoc vydat rozhodnutí o změně využití území (schválení dobývacího prostoru) a o ochranném pásmu (památek) jixxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí báňského úřadu nebo orgánu státní památkové péče vydat.
Pojetí účastníků územního řízení je v novém stavebním zákoně podstatně širšxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xebo toho, kdo má jiné věcné právo k takovému pozemku nebo stavbě, jsou účastníky územního řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousexxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxstavní opuštěna definice sousedních pozemků jako pozemků se společnou hranicí. Účastníky územního řízení jsou dále osoby, o nichž to stanoví zvláštnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxhu účastníků odpovídá nové koncepci správního řádu a pro případy doručování veřejnou vyhláškou odlišuje účastníky, kterým musí být vždy doručováno xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxh příloh stanoví zákon; podrobnosti obsahu žádosti budou stanoveny v prováděcím právním předpise.
Vedle ostatních náležitostí musí být žádost o vydxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxti záměrem ve smyslu zvláštního právního předpisu4). To znamená, že před podáním žádosti o územní rozhodnutí musí v tomto případě proběhnout posouzenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxní vlivů na území
NATURA
2000, pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku, které žadatel získal před podáním žádosti o územní rozhodnutí, takovýtx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pro vydání uvedeného stanoviska příslušného úřadu před podáním žádosti.
Stavební úřad posoudí, zda žádost obsahuje všechny zákonem požaxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxt nemá požadované náležitosti, vyzve žadatele k jejímu doplnění nebo úpravě a řízení přeruší. Nebude-li žádost ve stanovené lhůtě doplněna či upravenxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení a nařizuje se veřejné ústní jednání. Oznámení se doručuje v souladu s požadavky správního řádu pro doručování veřejnou vyhláškou. Žadateli a dxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí plán nebo regulační plán. Tehdy, protože dosud vůbec xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
Územní řízení je správní řízení upravené obecně správním řádem. Zákon pouze v potřebných případech upravuje odchylky jako např. speciální důvodx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
V územním řízení se vždy koná veřejné ústní jednání (§ 49 odst. 2 správního řádu). Zákon podrobně upravuje uplatňování všech námitek, stanxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xoplněny podklady územního rozhodnutí, které mohou mít podstatný vliv na obsah územního rozhodnutí a nemohly být předloženy dříve.
Nově je zavedena pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxném místě u staveb nebo pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit. Součástí informace musí být i grafické vyjádření záměru. Navržená právní úprava vycháxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkoumá žádost o vydání územního rozhodnutí, mimo jiné též soulad záměru s plamou územně plánovací dokumentací, s požadavky na ochranu architektonickxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejných zájmů a oprávněných zájmů účastníků řízení.
Pokud žadatel připravuje záměr, který nese znaky záměrů uvedených v příloze č. l sloxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx podáním žádosti o územní rozhodnutí proběhnout proces posuzování vlivů na životní prostředí. Tím se období projektové a administrativní přípravy rexxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxzení s procedurou posuzování vlivů na životní prostředí, a to tak, aby správní úkony byly pokud možno prováděny společně a lhůty podle obou předpisů (stxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovává, zveřejňuje a projednává spolu s projektovou dokumentací záměru.
Vyžaduje-li záměr posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního přxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxmto případě není potřebné zpracovávat varianty umístění záměru. Tím dochází k velké časové úspoře, kdy neprobíhají dvě, vzájemně navazující projednxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x o případy méně závažné z hlediska komplexní ochrany životního prostředí. Příslušný správní úřad pro posouzení vlivu na životní prostředí vydá své staxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důvodů pro zamítnutí žádosti, která v platné právní úpravě dosud chybí. V obsahu územního rozhodnutí zdůrazňuje výslovně rozhodnutí o námitkách účasxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx účastníkům jednotlivě. Územní rozhodnutí je závazné pro žadatele, všechny účastníky územního řízení i jejich právní nástupce (§ 73 odst. 2 správního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxejnoprávní smlouvy v souladu s navrhovanou úpravou nového správního řádu na jinou osobu. Obdobná právní úprava již existuje při převodu rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxá platnost územního rozhodnutí a kdy je možno tuto platnost prodloužit. Stavební zákon současně upravuje zánik územního rozhodnutí v důsledku upuštěxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxně vzhledem ke svému rozsahu s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Oproti dosavadní právní úpravě se předpokládá pouze náhrada příslušné části výroxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro územní řízení.
O umístění vybraných druhů staveb a o jejich změnách, o změně využití území, o dělení a scelování pozemků může stavební úřxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xotčeném pozemku či stavbě vyvěsit informaci o svém záměru. Proti zjednodušenému územnímu řízení je možné do určité lhůty podat námitky, nesouhlasná sxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxo rozhodnutí (podle návrhu výroku) a toto nabude právní moci doručením veřejnou vyhláškou. Podáním námitek je zahájeno územní řízení o návrhu a platí pxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxování. Uzemní souhlas v případech stanovených zákonem je souhlasem příslušného stavebního úřadu s oznámením požadovaného záměru v území a nahrazuje x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xa případy, ve kterých z hlediska územního plánování nedochází k podstatným změnám v území a požadovaný záměr splňuje požadavky právních předpisů.
Záxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxípadech stanovených zákonem v zastavěných územích nebo zastavitelné ploše, pokud je oznámený záměr v souladu s veřejnými zájmy, poměry v území se podsxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Uzemní rozhodnutí nelze nahradit územním souhlasem, pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právníhx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxípady nevyžadující povolení ani ohlášení podle stavebního řádu nebo podléhající pouze ohlášení, může být rozhodnutí nahrazeno územním souhlasem.
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxjednán v územním řízení.
Územní opatření je novým nástrojem územního plánování, který je odůvodněn odlišnou povahou řešených problémů i fxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxojem územního plánování a řeší problematiku více případů a územního rozhodnutí, které je výkonným nástrojem územního plánování a řeší individuální pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxné povahy vydávané radou obce nebo kraje (pokud se dotýká území více obcí) v přenesené působnosti.
Mezi územní opatření, kterými se chrání veřejné zájxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxkazují nebo omezují všechny nebo některé stavební činnosti s výjimkou údržby staveb. Územní opatření o asanaci území vymezuje území po živelní pohromx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxeré budou odstraněny a stanoví bezprostřední podmínky pro neodkladné změny v uspořádání území. Tímto opatřením se pozastavuje platnost schválené úzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxcí dokumentaci.
V těchto ustanoveních stavební zákon přesně vymezuje obsah obou druhů územního opatření.
Součástí územního opatřexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxedovaný územním opatření o stavební uzávěře.
Zákonem jsou stanoveny náležitosti územního opatření o asanaci území. Toto opatření se vydává na záklaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxžití území v důsledku odstraňování živelní pohromy nebo havárie.
Rozhodnutí o výměně pozemků, jako nový nástroj územního plánováníx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxů může být vydáno jen tehdy, pokud bude mít navrhovatel k dispozici odpovídající náhradní pozemky srovnatelné hodnoty jako původní pozemek před zhodnxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmínek. Před podáním návrhu na výměnu pozemků musí navrhovatel prokázat, že cíle výměny nelze dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. K předmětným pozexxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xazbu na regulační plán.
Zákon podrobně upravuje náležitosti návrhu na výměnu pozemků.
Pozemky navržené k výměně musí odpovídat původníx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxchy se stejným funkčním využitím podle regulačního plánu. Náhradní pozemek vyměňovaný v rámci nezastavěného území musí mít stejné funkční využití. Pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxstníka původního pozemku. Za přiměřenou se považuje výměra do 5 % rozdílu mezi vyměňovaným pozemkem a náhradním pozemkem. Navrhovatel je povinen vyroxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xozemku určeného k výměně, jakož i osoby, která mají jiná věcná práva, a obec. Nájemci pozemků účastníky tohoto řízení nejsou.
Při projxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vždy zkoumat soulad s územně plánovací dokumentací, přiměřenost navrhovaných pozemků a ochranu práva vlastníka původního pozemku zastavět daný pozxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx. Odkladný účinek odvolání není vyloučen.
Vyměněné xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxnem stanovených podmínek lze na žádost původního vlastníka rozhodnutí o výměně pozemků zrušit.
Pro občanskou infrastrukturu, veřejná pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xovinnosti vlastníka pozemku, obce, kraje a státu, způsob zjištění ceny, proces výkupu dotčeného pozemku i zánik předkupního práva při neuzavření smlxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxe.
Náhrada náleží podle odstavce 2 tohoto ustanovení i vlastníkovi pozemku v případě změny územního plánu nebo regulačního plánu nebo územního rozhoxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxů územního plánování na toto rozhodování a vytvoření předpokladů pro uplatňování této odpovědnosti.
Povinnost poskytnout náhradu má obec nebo krajx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxskytuje v penězích na základě znaleckého posudku.
ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD
Výrazně se rozšiřuje okruh staveb a jejich změn, terénních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxdovat stavební povolení ani ohlášení; u některých z nich však bude vyžadován územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Výčet staveb a zatížení byl vybrán xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxstěna v ochranném pásmu pozemní komunikace, a pro stavební úpravy pozemních komunikací a udržovacích práce na nich, platí speciální právní úprava v záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvky zvláštních právních předpisů vztahující se na stavby a terénní úpravy.
Na stavby specifikované v § 111 se vztahuje odpovědnost i povinnosti stavxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxou podléhat ohlášení. K jejich realizaci postačí souhlas stavebního úřadu. Pokud se stavební úřad ve stanovené lhůtě čtyřiceti dnů nevyjádří, platí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvé omezení jeden rok je v případě udělení souhlasu mlčky počítáno od uplynutí čtyřicetidenní lhůty od ohlášení stavby.
Na rozdíl od dosavadní právní úxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxšení mohou být prováděny i stavby větší technické náročnosti, jejichž umístění musí být předem stanoveno (územním rozhodnutím, územním souhlasem) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx x xx2 odst. 2 písm. a) až d), § 113 odst. 2, § 167).
Standardní režim ohlašování se nevztahuje na informační a reklamní zařízení [písmeno j)], u kterých se posxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxmětem ohlášení je výrobek, ale má plnit funkci stavby. Takový výrobek musí být prováděn (smontován, osazen) podle pokynů výrobce, nikoli podle podmínxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxnění účastníka řízení u písm. h) u staveb v režimu zákona o vlastnictví bytů a k přehlednějšímu seřazení jednotlivých subjektů.
Tímto ustxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxění vyplývá, že stavebníkem může být i osoba odlišná od vlastníka pozemku či stavby, jestliže doloží potřebné občanskoprávní oprávnění k provedení stxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxhy jiným způsobem. Není věcí stavebního úřadu tyto občanskoprávní vztahy blíže zkoumat a hodnotit.
Stavební úřad zastaví stavební řízení, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx projektové dokumentace a dalších podkladů připojovaných k žádosti o stavební povolení.
Uvádí se povinná kriteria přezkoumáni žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlasu, musí být zajištěna komplexnost výstavby a včasné vybudování technického vybavení, dodrženy obecné požadavky na výstavbu včetně požadavků zabxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxscích dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Toto je jeden z důvodů navrhované redukce počtu obecných stavebních úřadů tak, aby výkon vexxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxálně zabezpečit racionální průběh stavebního řízení.
Zjistí-li stavební úřad nedostatky žádosti, vyzve stavebníka k jejich odstranění v přiměřenx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xž poté, kdy je žádost úplná a jsou k dispozici všechny podklady nezbytné k jejímu posouzení. Jedině tak je možné uplatnit zásadu koncentrace řízení, podxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxatnění námitek, jejíž počátek se podle obecných pravidel počítá ode dne doručení oznámení účastníkovi. U staveb s větším počtem účastníků řízení se poxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxodním ustanovení (§ 4) vychází z toho, že stavebník (nebo projektant) opatřil stanoviska dotčených orgánů, která jsou pro něj nezbytná již ve fázi zpraxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxch mohou uplatnit své námitky účastníci řízení. Je zde uplatněn zájem na plynulém průběhu řízení. Vzhledem k dosavadním zkušenostem bylo nutno upravixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxmínky, za kterých bylo o stavbě již územně technicky rozhodnuto územním rozhodnutím, regulačním plánem, popř. v územním opatření o stavební uzávěře nxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo řízení uplatňovat, a nakládání s takovými námitkami. Nelze znovu uplatňovat námitky, které se vztahují k umístění stavby, její velikosti, stínění a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxsahují rozsah jeho působnosti, a jejichž řešení je upraveno technickými předpisy. Navržená dikce ustanovení odpovídá názorům uplatňovaným v praxi sxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxd stanoví podmínky, kterými zabezpečí ochranu veřejných zájmů při výstavbě, s čímž souvisí i stanovení etap výstavby, které mu musí být oznámeny k provxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xterých lze platnost prodloužit. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxní stanoví prováděcí vyhláška.
V návaznosti na nový správní řád, na ustanovení § 4 odst. l tohoto zákona, a obdobně jako v § 79 odst. 3, se nově xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxví prováděcí vyhláška.
Ustanovení o zkráceném stavebním řízení zakotvuje zcela zásadní novinku, když upravuje posouzení dokumentace a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx některých členských států EU ze západní Evropy.
Návrh zjednodušuje řízení o stavbě do té míry, že na základě ověření věcné správnosti, nerozpornosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxavby, lze stavbu zahájit na základě certifikátu vydaného tímto inspektorem. Nebude tedy vedeno standardní stavební řízení ani vydáváno stavební povxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxzení, se stavbou souhlasí. Autorizovaný inspektor posuzuje stavbu ze stejných hledisek jako stavební úřad a za výsledek své činnosti odpovídá občansxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxvedení stavby na základě zkráceného stavebního řízení, certifikát nevydá.
Změna stavby před dokončením je přípustná za předpokladu jejxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe možné ji povolit i v rámci zkráceného stavebního řízení.
Nově je upraveno oprávnění stavebního úřadu schválit změnu stavby operativně při kontrolnx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxvaná změna dotýkala zájmu chráněného zvláštním předpisem.
Nová úprava vychází z toho, že stavebník má právo na užívání stavby v bezprxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xžívání zakázat, nejsou-li splněny podmínky bezpečnosti, ochrany života, zdraví osob nebo zvířat a životního prostředí nezbytné pro užívání stavby. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxanění závad na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Tímto souhlasem se eliminuje (stává se bezpředmětným) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvebník musí předložit stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby, respektive k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, pokud při její realizxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit; zákon uvádí jejich příkladmý výčet. Použité slovo "uživatel" vyjadřuje, že může jít nejen o osobu užívajxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xochybnost, zda jde o takovou stavbu, pamatuje ustanovení § 123 odst. 1.
Pro užívání těchto staveb se vyžaduje kolaudační souhlas, k jehož vydání je nutxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvání stavby nebo jejího zařízení, zajistit vyhotovení geometrického plánu a provedení předepsaných zkoušek a jejich vyhodnocení. Náležitosti žádoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx-li žádost o jeho vydání doložena odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora.
Při dodržení stanovených podmínek nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxému užívání stavby dán souhlas zhotovitele stavby.
Stavební úřad může souhlas vydat neformálně, zamítnout žádost však jen správním rozhodnutím, ktxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxu k užívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojuje k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Stavby vyžadující zkušebxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxžena povinnost po celou dobu trvání stavby vést knihu o užívání stavby, do které se budou zapisovat skutečnosti významné pro zachování vlastností stavxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxvazuje na požadavky směrnice Rady 89/106/EHS ve znění směrnice Rady 93/68/EHS, týkající se vlastností staveb.
Podrobnosti stanoví prováděcí vyhlxxxxx
x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkutečnému provedení podle vydaných povolení a opatření. Zachována je i právní domněnka o povoleném způsobu užívání v případech, kdy dokumentace stavxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxška.
Zákon zachovává povinnost užívat stavbu jen k povolenému účelu, ať je stanoven v kolaudačním rozhodnutí podle dosavadní úpravy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření, popřípadě pokud by odlišný způsob užívání stavby mohl ohroxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxím zákonem a zvláštními předpisy.
Jestliže stavební úřad se změnou v užívání stavby souhlasí, postačí jeho písemný souhlas. Zde může jít pouze o přípaxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxním úkonem v řízení. Pokud je změna v užívání stavby podmíněna provedením změny stavby, která vyžaduje povolení nebo ohlášení, postupuje se podle ustaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxní úpravě je povolení k odstranění staveb řešeno v režimu ohlášení. Vlastník stavby ohlásí svůj záměr stavebnímu řadu a připojí podklady stanovené proxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxinou bude dáván mlčky (fiktivní souhlas). Případné povolení je správním rozhodnutím vydaným ve správním řízení; na postup se vztahuje správní řád.
Bxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxvby mohou být odstraňovány svépomocí, pokud si vlastník zajistí stavební dozor. Odstranění terénních úprav a zařízení bude podléhat režimu ohlášení xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nařízení odstranění stavby je především její závadný stav ohrožující hodnoty uvedené v tomto ustanovení, jestliže ani přes rozhodnutí stavebního úřxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxx x xxxtup odstranění stavby zakotvuje ustanovení x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxvody, při jejichž existenci musí být odstranění stavby nařízeno. Stavba nemusí být odstraněna jen v případech, kdy její vlastník požádá o dodatečné poxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx projedná v režimu stavebního řízení. Toto řešení bylo zvoleno pro odstranění určitých pochybností spočívajících v tom, že řízení o odstranění stavby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxbu vydáno územní rozhodnutí, má dodatečné povolení stavby i právní účinky změny územního rozhodnutí. Tím se řeší případy, kdy stavba může být dodatečnx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Upravuje se v dosavadní právní úpravě neřešená problematika užívání dodatečně povolované stavby.
Oproti dosavadní právní úpravě se výslovně uprxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxužití analogie, což vede k nejednotné praxi stavebních úřadů. Upravuje se postup v případech, kdy je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu staxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxy na obsah rozhodnutí, kterým se povoluje nebo nařizuje odstranění stavby, terénních úprav či zařízení. Dosavadní právní úprava stanoví tyto náležitxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxst za škodu na sousedním pozemku nebo stavbě vzniklou v souvislosti s odstraňováním stavby.
Hlava II - Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebníxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxktivní. Orgány státního stavebního dohledu nemohou jednat dostatečně operativně a zjednat bez zbytečného prodlení odstranění zjištěných závad, prxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxmo stavebnímu úřadu.
Stavebnímu úřadu se dávají významné nástroje, kterými ve veřejném zájmu může zasáhnout do práv fyzických i právnických osob. Je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa stavbě nebo na stavebním pozemku, nařídit provedení udržovacích prací, vyklizení stavby a přijímat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. Naříxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xutné zabezpečovací práce též stavební firmě.
Zvláštní pravomoci může stavební úřad využívat jen ve veřejném zájmu. Aby se eliminovala možnost libovxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxážek bezbariérového užívání stavby.
Stanoví se, ve kterých případech je kontrolní prohlídka stavby prováděna povinně a kdy je stavexxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxmku, aby mohl operativně a bez zbytečné byrokratické zátěže přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo se znalostí věci umožnit nepodxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxndardního pojetí kolaudačního řízení a započít s užíváním stavby bezprostředně po jejím dokončení.
Účinnost kontrolní prohlídky a ochrana veřejnýxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxbníka též projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor, a pokud je to potřeba, může být přizván též autorizovaný inspektor nebo dotčxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxvení úřad vycházet též z dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace), jejíž rozsah a obsah upraví prováděcí právní předpis.
Nástrojex x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xby v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, vydal stavební úřadu rozhodnutí bez předchozí výzvy.
Na provádění kontrolní prohlídky se nevztahuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Hrozí-li stavba zřícením a ohrožuje tím životy osob nebo zvířat, nařídí stavební úřad vlastníku její odstranění a zabezpečí její odstranxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nutné zabezpečovací práce. Pro případy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, se stavebnímu úřadu zakládá oprávnění nařídit provedení prací stavebnímu poxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxřídit odstranění stavby, popřípadě nutné zabezpečovací práce i bez předchozího projednání s vlastníkem stavby.
Oprávnění uvedená v tomto ustanovexx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Jejich ochraně dává stavební zákon přednost před ochranou vlastnického práva, popřípadě jiných práv k předmětné stavbě či pozemku.
Z tohoto důvodu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxužití této zvláštní pravomoci váže, byly splněny. Proto se zachovávají principy dosavadní právní úpravy, která umožňuje v případech, kdy jsou hodnotx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvého rozhodnutí se doručí účastníkům řízení neprodleně poté.
Náklady na neodkladné odstranění stavby či nutné zabezpečovací práce nese vlastník stxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxcení vymáhá na vlastníku stavby. Jiné řešení, tj. aby neuhrazené náklady vymáhal na vlastníku stavby stavební podnikatel, není možné; byl by to neopráxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxučasná právní úprava, z existence veřejného zájmu a možnosti užít toto oprávnění stavebního úřadu jen z důvodů taxativně v zákoně vymezených. Nezbytnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxavebnímu pozemku, jsou v zákoně tyto důvody přesněji vymezeny a oproti současnému stavu rozšířeny.
Provedením nařízených nezbytných úpravy lze docxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření, světelným zářením; lze dosáhnout též připojení stavby na rozvodné sítě nebo účinný oxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvání bylo přerušeno nebo zastaveno.
Pokud provedení nezbytných úprav vyžaduje dokumentaci nebo jiné podklady, stavební úřad nejprve vlastníku staxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aby současně rozhodl o poskytnutí zálohy stavebního příspěvku (§ 147) na pořízení této dokumentace a o podmínkách jejího vyplacení. Pokud vlastník stxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxasná právní úprava umožňuje poskytnutí stavebního příspěvku mimo jiné v případech, kdy bylo nařízeno provedení nezbytných úprav na stavbě. Nepřiznáxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvedení nezbytných úprav, náleží na úhradu jejich nákladů stavební příspěvek. Nelze totiž spravedlivě požadovat, aby vlastník stavby nebo stavebníhx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x1 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, protože jde o omezení výkonu vlastnického práva, a to není možné uskutečnit bez náhrady.
Výsledkem nařízenxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x závislosti na těchto okolnostech. Stavební příspěvek poskytuje stavební úřad, který nezbytné úpravy nařídil, a to rozhodnutím na základě žádosti vlxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxných nezbytných úprav, popřípadě na zpracování projektové dokumentace bude možné poskytnout podle zvláštních právních předpisů (např. podle zákonx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi vlastník tuto svoji povinnost a neuposlechne-li ani výzvy stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu jejich provedení nařídíx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxřejností nařídil vlastníku stavby předložení časového a věcného plánu udržovacích prací na jednotlivých částech stavby či jejím technologickém zařxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxbní úřad ve veřejném zájmu nařídil (především podle § 144), musí mít právní prostředky umožňující vyklizení stavby, pokud je užívána. Vyklizení se vztxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrací souvisejících s vyklizením stavby oprávněné osobě, která je způsobilá vyklizení provést. Nejde o provádění stavebních prací, proto se oprávněnxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxsné věci nebo i částí stavby a zařízení, které je možné bez ohrožení života a zdraví osob ze stavby vyjmout.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může být vyklxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxsti k výzvě stavebního úřadu poskytnout při vyklizování stavby veškerou součinnost, především v případech, kdy je nutné poskytnout podle občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, že vlastníkům pozemků a staveb lze uložit pouze to, aby strpěli provádění některých prací na sousední stavbě ze svých nemovitostí.
Souhrxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxých úprav, udržovacích prací, vyklizení stavby a opatření na sousedních pozemcích. Okruh účastníků je vymezen tak, že respektuje nález Ústavního souxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxbního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxení procesů povolení realizace a užívání vybraných druhů staveb svěřit některé úkony autorizovaným inspektorům (AI) jakožto privátní sféře. Obdobnx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxpoklady pro jmenování autorizovaného inspektora (AI) ministrem pro místní rozvoj, jeho územní působnost, období na které je jmenován, zánik funkce Axx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxt Komory informovat ministra o disciplinárním opatření uloženém autorizovanému inspektorovi.
Autorizovaný inspektor bude svoji činnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtu posudku či jiný odborný úkon. Vyžaduje se, aby AI byl pojištěn pro případ, že svou činností způsobí jinému škodu, a aby o své činnosti (úkonech) vedl evxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxje se oprávnění AI a stanoví se povinnost jeho sebevzdělávání. Služeb AI mohou využít především stavebníci pro urychlení povolovacího řízení s tím, že x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxbo jinou odbornou pomoc. Rovněž stavební úřad může využívat AI, například při kontrolních prohlídkách staveb (§ 142) nebo v rámci expertní součinnostx xx xxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uchazečů o jmenování AI, evidenci a pro řešení dalších otázek souvisejících s činností AI.
Hlava IV - Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě staxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpují v procesu přípravy, provádění a užívání staveb a zařízení.
Zákon určuje stavebníka hlavním subjektem ve výstavbě, resp. jako hlavníhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxváděním stavby.
U staveb, které budou - byť jen xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxm společnosti na hospodárném vynakládání finančních prostředků. Zákon proto ukládá stavebníkovi povinnost zajistit odborný technický dozor nad jexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxí rovněž osobám, které ovlivňují vlastní proces realizace stavby. Jde především o stavbyvedoucího, na něhož jsou kladeny nejen nároky kvalifikační, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvby.
Podobně, avšak v méně podrobné dikci, jsou rámcově stanoveny též povinnosti a odpovědnost osob, které budou vykonávat stavební dozor [§ 2 odst. 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxní dokončených staveb. Obdobně se tyto povinnosti vztahují i na informační a reklamní zařízení, popř. jiné konstrukce a technická zařízení, pokud nejxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxíčiny. Tato povinnost přímo souvisí s působností Ministerstva podle § 12.
Shodně s právní úpravou v zemích EU i s dosavadní právní úpravou v xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxhodující vliv na jejich výslednou kvalitu. Tyto vlastnosti musí být respektovány jak při navrhování, tak při provádění staveb. Především v zájmu bezpxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxhnické požadavky na stavby, zejména na jejich navrhování a provádění, bude i nadále podrobněji upravovat prováděcí vyhláška MMR v rámci obecných požaxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxázející proces realizace staveb s tím, že u staveb, které bude možné provádět jen na základě ohlášení, postačí vést jednoduchý záznam o stavbě. Zákon stxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxí deníku a jednoduchého záznamu o stavbě budou obsaženy v prováděcím předpisu.
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxon vymezuje povinnosti a odpovědnost projektanta oproti dosavadní právní úpravě podrobněji. Z odstavce 3 vyplývá, které projektové činnosti budou sxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxn (tzv. autorizační zákon), a naproti tomu u kterých staveb bude postačovat, aby jejich projektant měl jen stanovený druh vzdělání a nejméně 3 letou praxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdně specializované právnické osoby a podnikající fyzické osoby [stavební podnikatelé - § 2 odst. 2 písm. b)] s tím, že jsou povinny zajistit odborné vedxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxních podnikatelů s podmínkou, že bude zajištěn stavbyvedoucí, nebo stavební dozor nad prováděním prací.
Vlastníkům staveb, které mají pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti vést o nich evidenci - též povinnost sdělovat ve 30 denní lhůtě potřebné identifikační údaje o vedení a poskytovat v souvislosti s činnostmi podle sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxdzemních inženýrských vedení.
Evidence územně plánovací činnosti je zajišťována příslušnými orgány územního plánování podle rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxaje o výsledcích své činnosti. Návrh vychází z dosavadního systému evidence prováděného Ústavem územního rozvoje.
Orgány územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm územního plánování údaje zveřejňovat a umožnit k nim dálkový přístup i nahlížení.
Hlavním nositelem povinností vést evidenci a uklxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxní stavebních archivů, které jsou nenahraditelnými zdroji informací o stavbách nejen pro současnost, ale zejména xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn tuto úpravu přiměřeně upravuje.
Nahlížení do některých částí dokumentace stavby, především projektové dokumentace, je omezeno nebo vyloučeno z dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxvání kopií dokumentace staveb je upraven zvláštní postup vyžadující souhlas stavebníka, popř. vlastníka stavby. Jinak platí správní řád.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxonné předpisy, především vyhláška č. 137/1998 Sb. Proto je třeba, aby zákon uložil účastníkům všech fází procesů souvisejících se stavěním - počínajx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxké požadavky na výstavbu.
Zákon současně pamatuje na případy, kdy z vážných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebude možné u konkrxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xěch ustanovení, která budou v předpise výslovné označena jako "výjimková". O případné výjimce se bude rozhodovat ve správním řízení, podmínkou jejíhx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxného zákona o omezení nebo vyvlastnění vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), stavební zákon již neobsahuje procesně právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx a podle stavebního zákona. Jiné, specifické účely vyvlastnění, obsahují zvláštní zákony (např. zákon o pozemních komunikacích, o ochraně přírody a kxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a další, bude ji obsahovat zmíněný samostatný zákon, jehož účinnost se uvažuje shodně se stavebním zákonem.
Ustanovení o státním dozoru oxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xpatření vydaných podle nich, na vykonávání působnosti orgánů veřejné správy a na činnost autorizovaných inspektorů. Obce, které nejsou stavebním úřxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti.
Při respektování vlastnických práv chráněných ústavním pořádkem se vymezují důvody, ze kterých mohou vyjmenované osoby při plnění úxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsnější podmínky jsou stanoveny pro vstup do obydlí, které požívá zvýšené ústavní ochrany.
V případech ohrožení života nebo zdraví anebo při uplatňovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí z prodlení. Nové je oprávnění stavebního úřadu nařídit umožnění stupu s vyloučením odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí.
Nově sx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxný v tomto ustanovení. Procesně je postup upraven správním řádem.
Expertní součinnost je chápána jako forma odborné spolupráce vyjmenovxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx a násl., cílená ke zvýšení odborné úrovně činnosti stavebních úřadů. Upravují se i otázky úhrady nákladů; určuje se, kdy náklady na expertní součinnosx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxy obrany a bezpečnosti státu. Ministerstva obrany a vnitra jsou jednak zmocněna oznámit stavebním úřadům území, na kterých mohou rozhodovat jen se souxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdy na úpravy staveb, které budou prováděny na základě požadavků MO a MV, hradí tyto orgány.
Další skupina zvlášť chráněných zájmů vychází zx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxěných částí přírody a archeologické nálezy. Zákon v této souvislosti ukládá stavebním úřadům, stavebníkům, stavebním podnikatelům a stavbyvedoucíx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní nebo dokonce k jeho zrušení.
Zároveň se stanoví pravidla pro úhradu ztrát a prokázaných nákladů vzniklých přerušením či zastavením prací na stavběx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxích. K odvrácení nebo zmírnění možných účinků takových mimořádných událostí zákon umožňuje odchýlit se ve vymezeném rozsahu od standardních zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxlo doplněno do stavebního zákona jako tzv. "povodňová novela" (zákon č. 422/2002 Sb.).
Ustanovení je členěno na Část preventivní, bezprostředně přixxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stavby.
Ustanovení upravují správní delikty, a to jak přestupky, kterých se mohou dopustit fyzické osoby, tak správní delikty právnxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Výše pokut a jejich rozmezí je stanovena s ohledem na skutkové podstaty, resp. s ohledem na závažnost porušení veřejného zájmu chráněného zákonem, ke xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých se může dopustit pouze určitá fyzická osoba (např. § 187 odst. 4 - přestupek stavbyvedoucího). Stejně tak se stanoví skutkové podstaty správxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xodnikající podle zvláštních právních předpisů je za porušení zákona, ke kterému došlo v souvislosti s podnikáním, odpovědná stejně jako osoba právnixxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby) stejně přísná sankce. Rozsah pokut je vymezen tak, že respektuje nálezy Ústavního soudu publikované pxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxavadní úpravě bude možné, aby se i právnická osoba zprostila odpovědnosti za správní delikt; stanoví se rovněž skutečnosti, které ovlivňují výši pokuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtech právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů povede stavební úřad.
Tyto paragrafy specifikují přechoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x měsíců. Podle odst. 3 pak na základě údajů o území pořídí územně analytické podklady (v souladu x x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxx xokončených a rozpracovaných podkladů, zejména urbanistických studií a zajišťuje, aby byly po prověření aktuálnosti převedeny do režimu tohoto zákoxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx
V odstavci l je řešen vztah k dříve zpracované územně plánovací dokumentaci. Ta byla do roku 1992 pořizována v režimu stavebního zákona ve znění před rokxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxemní plány velkých územních celků (odstavec 2 tohoto ustanovení) neodpovídají dnešním potřebám a zpravidla nežádoucím způsobem zasahují do
kompetexxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do zásad územního rozvoje, které má kraj podle odstavce 3 za povinnost pořídit do tří let (v návaznosti na dvouletou lhůtu pro politiku územního rozvojexx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxje zastupitelstvo obce dle potřeby a na rozdíl od regulačního plánu, jehož pořízení vyplývá z územního plánu nebo zásad územního rozvoje. Již od zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
První zásady územního rozvoje budou pořízeny na základě zadání. Jeho obsah, projednání a schválení upravuje odstavec 4. Pro pořízení aktualizovanýxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxatňování § 46 odst. 2 k úhradě nákladů na změny územních plánů pořízených obcemi. Obecně platí, že vyvolají-li zásady územního rozvoje změnu územního xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxje musí být pořízeny do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (§ 195 odst. 3) a nové nebo upravené územní plány mají být vydány zastupitelstvy obcí dx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxské úřady (odstavec 6) již začaly pořizovat územní plány velkých územních celků, které odpovídají požadavkům na zásady územního rozvoje. Toto ustanoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxních celků, je potřeba ukončit platnost těch jejich částí, které zasahují nadměrně do pravomocí obcí x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxně plánovací dokumentaci obcí a jejich částí bylo nutné rozdělit do několika skupin (odstavec l a 2 tohoto ustanovení). Dokumentace pořízené v režimu zxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe podle tohoto zákona upraví, stejně jako dokumentace rozpracované (odstavec 3). Přechodná ustanovení zajišťují, aby činnosti již ukončené nebylo nxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxné územní plány obcí a regulační plány (odstavec 4) a může nastat naléhavá potřeba změny jejich závazné části nebo úpravy směrné části, bylo potřeba navxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů v platné územně plánovací dokumentaci po přechodnou dobu postačuje, i když toto vymezení v některých částech neodpovídá skutečné zxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxentací rozhodnuto a nehrozí zneužití nepřesností zákresu. Ustanovením odstavce l se tak uspoří nadbytečné úkony a náklady.
Odstavec 2 řeší vztah závxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrana hodnot území) kraje byly obce vázány.
Tímto zákonem stanovené náročné kvalifikační předpoklady lze plně aplikovat na nově přijímané zaměstxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxec 3 tohoto ustanovení).
Ustanovení odstavce 4 řeší stav mezi dnem nabytí účinnosti stavebního zákona a dnem nabytí účinnosti nařízení kraje o určení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx pořizovat dosavadní pořizovatele.
Specifikují se přechodná ustanovení týkající se správních řízení a jiných postupů na úseku stavxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxokou různorodost řízení a jiných činností zabezpečovaných stavebními úřady, jakož i na komplikovanost některých řízení nebo jejich fází, se pro přípxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxuky", resp. situací, které nastanou u stavebních úřadů, pokud již nebudou tuto působnost vykonávat.
Správní řád obecně upravuje jeho poxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx1 a 202
Zákon zmocňuje MMR k vydání prováděcích vyhlášek k zákonu, a to jak na úseku územního plánování, tak v části stavební řád.
Současně se zmocňují xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tento paragraf umožňuje odstranit přílišnou tvrdost zákona v případech úředníků se středoškolským vzděláním nebo vysokoškolským vzdělánxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Toto ustanovení ukládá povinnost činit všechny podání, pro která jsou předepsány tiskopisy, pouze na těchto tiskopisech.
Naxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x jeho provedení.
Účinnost zákona je navrhována k l. lednu 2007 shodně s nabytím účinnosti nového správního řádu. Ke stejnému datu je navrhoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení upravuje účinnost § 104 odst. 2 o náhradě za změnu územního plánu, regulačního plánu nebo zrušení územního rozhodnutí a to od 1. 1. 2010 s ohlxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxuladu s přílohou č. l směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxtoucích rostlin a směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků na posuzování vlivů na území
NATURA
2000 se stanoví rámxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx 2005
předseda vlády Ing. Paroubek, v. r.
ministr pro místní rozvoj Mgr. Martínek, v. r.
x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ochraně přírody a krajiny; stavební předpisy
xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxí prostředí
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí; zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xůdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 285/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších pxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdy 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdí
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska vlivů na životní prostředí.
xxx xxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxní prostředí
xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxstředí

Předpisy ČR
Předpisy EU a SDEU