LIT32492CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxel vyvolává značné riziko vzniku škod, které mají původ v tomto provozu. Přitom se nejedná pouze o samotnou jízdu vozidla, ale i o některé činnosti, kterx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxob. K tomu slouží povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti"). Tím je dáno i jeho významnx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xobrovolném základě. Negativní dopady škod, způsobených vzrůstajícím provozem motorových vozidel, vedly k zavedení povinného pojištění odpovědnoxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch vozidel. Tato úprava přetrvala až do roku 1950, kdy byl zaveden systém zákonného pojištění odpovědnosti, tj. pojištění vznikajícího ze zákona na záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo k úpravám zákonného pojištění, zůstaly jeho hlavní principy prakticky nezměněné až do současné doby.
V souvislosti se vznikem čs. federace došlo k vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxnky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou, resp. Slovenskou štxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxozu na našem území, nárůst dopravních nehod, zvýšení cen vozidel a jejich oprav, zvýšení všech faktorů ovlivňujících hodnoty škod na zdraví, ale i legixxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla s účinností od 1. 1. 1992.
Vxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a to vyhláškami č. 582/1992 Sb., č. 327/1993 Sb., č. 246/1994 Sb., č. 307/1995 Sb., č. 317/1996 Sb., č. 321/1997 Sb. a č. 323/1998 Sb. Největší pozornosx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxodobě nezabezpečovaly dostatečnou výši prostředků k pokrytí všech závazků vzniklých ze škod způsobených provozem pojištěných vozidel. To se ukázalx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxdnosti je v mnoha směrech překonána a neodráží objektivní situaci na pojistném trhu. Od svého vzniku, tj. od první poloviny 50. let, nedoznala zásadní txxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxu, tj. nízkému stupni motorizace a tím i tehdejšímu relativně nízkému stupni rizika spojeného s provozem vozidel.
V současném zákonném pojištění odpxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxy bez povinnosti sjednat pojistnou smlouvu, a to okamžikem uvedení vozidla do provozu. Zaplacení pojistného stanoveného uvedenou vyhláškou, vydanox xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xedy není pro vznik pojištění rozhodující. Tato úprava je v podmínkách tržního prostředí anachronismem.
Zákonné pojištění odpovědnosti se vyznačujx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xvidence silničních vozidel a evidence plátců pojistného vedené pojišťovnou značně ztěžuje zjišťování a postih osob, které nesplnily povinnost zaplxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xolitické odpovědnosti za tyto sazby pojistného, což se negativně odráží na výši prostředků potřebných k úhradě vznikajících škod se všemi z toho vyplýxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní uvedené nedostatky. Zásadní systémovou změnu vyžaduje vznik a provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to tranxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmíněno především vybudováním organizační a personální struktury a materiálního zabezpečení provozu daného pojištění jak v jednotlivých pojišťxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm registrem vozidel vedeným Ministerstvem vnitra, správa garančního fondu a Kancelář zelených karet, zabezpečení provozování hraničního pojištěnx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxí oprávněných nároků osob poškozených provozem vozidel,
- odstranění monopolního provozování daného druhu pojištění jeho jediným provozovatelemx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxvání, zkušenosti řidiče, způsobené škody atd.),
- možnost slev a přirážek na pojistném v závislosti na škodovém průběhu pojištění.
Úloha a základnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xtátu zajistit úhradu škod způsobených třetím osobám provozem motorových nekolejových a jejich přípojných vozidel. Tyto škody dosahují značné výše, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxně sankcionováno, v některých zemích je toto porušení povinnosti posuzováno jako trestný čin.
S ohledem na charakter uvedených vozidel, která se pohxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxědnosti, dohody o rozšíření v tuzemsku sjednané pojistné ochrany pro daný případ odpovědnosti i na teritoria zúčastněných zemí. Zjednodušila se tím pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. hraniční pojištění.
Předmětný návrh zákona v zásadě vychází z úpravy platné v zemích EU, zejména pak smxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx které se povinnost uzavřít dané pojištění nevztahuje, za předpokladu, že nároky osob poškozených provozem těchto vozidel budou uhrazeny jiným subjexxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadů státní správy, vozidla policie, armády apod.). V naší současné praxi Ministerstvo financí uhrazuje České pojišťovně a.s. náklady na pojistná pxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnost platit stanovené pojistné.
Podle směrnice č. 84/5/EHS může být národní legislativou rozsah pojištění rovněž omezen, co se týče limitů pojistnxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx x00 ECU pro jednu oběť nehody. Při více obětech jedné a téže nehody je tato částka násobena počtem obětí. U škod na majetku, bez ohledu na počet poškozenýchx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxní odpovědnosti nelze vyloučit náhradu škody na zdraví nebo usmrcením způsobené osobám, které jsou v příbuzenském vztahu vůči osobě, která za tuto škoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxoučit výskyt škod způsobených provozem vozidel bez pojištění odpovědnosti nebo provozem nezjištěných vozidel, musí každý stát vytvořit předpokladx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx), do kterého přispívají jednotliví pojistitelé, kteří dané pojištění provozují.
Jako mezinárodní doklad o pojištění dané odpovědnosti slouží Mezxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxjištění platným ve všech zemích, jejichž národní kanceláře pojištění se připojily k Jednotné dohodě mezi kancelářemi přijaté Radou kanceláří dne 20. xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxů, podepsané dne 15. 3. 1991 v Madridu, nevyžadují při vjezdu vozidla na jejich teritorium tuto kartu.
Kancelář zabezpečuje odškodnění osobám poškozxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxrávněné zájmy národních pojistitelů. Rada kanceláří, která je tvořena národními kancelářemi, spoluodpovídá za provoz systému zelené karty, který uxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxčasně provozuje hraniční pojištění, přičemž sjednáváním tohoto pojištění může pověřit jinou osobu a jeho výkonem některého z pojistitelů. Kancelář xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxé stanovené jednotlivými pojistiteli. Za všechny závazky Kanceláře ručí jednotliví pojistitelé, a to v poměru svých příspěvků placených Kanceláři.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xinisterstvem vnitra a Kanceláří. Centrálnímu registru vozidel předává Kancelář v měsíčních intervalech data o pojištěných vozidlech a provedených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxi o evidovaných vozidlech a Kanceláři předá soubor údajů o evidovaných vozidlech, které nebyly zahrnuty v evidenci Kanceláře. Tím dojde ke zjištění osxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxz nesplňuje podmínku pojištění odpovědnosti. V takovém případě Kancelář oznámí zjištěné skutečnosti okresnímu úřadu, který je příslušný k prošetřexx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo financí stanoví vyhláškou pravidla pro výpočet pojistného a po dobu nejbližších 5 let bude součástí těchto pravidel i minimální a maximální limit pojxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xpůsobem. Tím bude zabezpečeno, že jednotliví pojistitelé budou ve svých kalkulacích pojistného postupovat tak, aby byli schopni dostát svým závazkůx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxjištěným provozem vozidla do pojistného. Tato zásada se prakticky realizuje aplikací slev na pojistném (
bonus
) při bezeškodném průběhu pojištění a nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvého pojistitele. Nutná je však jednotná úprava náležitostí potvrzení o trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu v případě zániku pojištění, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxbytím účinnosti tohoto zákona se bude vztahovat dosavadní právní úprava. Navrhovaná právní úprava počítá s převodem práv a povinností vzniklých ze záxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xeská pojišťovna a.s., bude pověřen správou zákonného pojištění až do konečného vypořádání všech závazků vzniklých ze zákonného pojištění, což je otáxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxtku těchto prostředků budou tyto závazky uhrazeny z příspěvků hrazených jednotlivými pojistiteli Kanceláři. České pojišťovně a.s., budou hrazeny nxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxtavním pořádkem. K vydání vyhlášky jako prováděcího předpisu se navrhuje zmocnit Ministerstvo financí, do jehož
kompetence
daná problematika spadxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxislativu v oblasti soukromého pojištění právním zvyklostem zemí ES. V dané oblasti soukromého pojištění je převážně slučitelný s právem ES. Úprava týxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxonizace právních předpisů s právem ES do oblasti zákona o soukromém pojišťovnictví. Navrhovaná úprava je v souladu s Evropskou dohodou o přidružení mexx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx bude mít předpokládané zvýšení pojistného, což povede ke snížení základu daně z příjmů u podnikatelské sféry. V příjmech státního rozpočtu se tento faxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxládaných průměrných sazeb pojistného u jednotlivých skupin vozidel. Při tomto odhadu by předmětné příjmy státního rozpočtu v roce 2000 klesly proti rxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou z hlediska dopadu do státního rozpočtu v roce 2000 odhadovány zhruba na 226,8 mil. Kč.
Na snížení příjmů státního rozpočtu budou mít vliv i zvýšené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx zvýšenými nároky na pracovníky Ministerstva financí pověřenými výkonem státního dozoru nad pojišťovnictvím zhruba ve výši 1,5 mil. Kč.
Se zvýšenýmx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxstrem vozidel, který vede Ministerstvo vnitra a Kanceláří. Skutečná výše nákladů Centrálního registru vozidel je závislá na rozsahu evidenčních a koxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxsterstev a pojišťoven.
Uvedená částka nezahrnuje náklady spojené s vybudováním evidence údajů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxa, Ostravy a Plzně o ukládání sankcí fyzickým a právnickým osobám podle § 16 návrhu zákona. Výše nákladů bude záviset na počtu projednávaných deliktů.
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jelikož účelem navrhovaného zákona je zejména zabezpečení nároků osob poškozených provozem vozidel na úhradu jim vzniklých škod, za jejichž vznik jxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxa osoba odpovědná za škodu nebo nebyla splněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe současně plní další úkoly související s provozováním pojištění odpovědnosti jak v národním, tak i mezinárodním měřítku.
Při provozu silničního voxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidel, která jsou ve vlastnictví státu, kde je schopnost uhradit způsobenou škodu nezpochybnitelná, a vozidel, jejichž provozovatelé jsou pro příxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xancelářemi pojistitelů.
Odstavec 3 je vyjádřením subsidiarity občanského zákoníku, jehož příslušná ustanovení se použijí, pokud navrhovaný zákox xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xako osobu, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu, přičemž nemusí být vždy totožná s pojištěným, tj. osobou, na jejíž odpovědnost za škodu se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojem škodná událost vyjadřuje událost, v jejímž důsledku došlo k vzniku škody způsobené provozem vozidla. Obsah pojmu provozu vozidla zákon stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxnipulaci s vozidlem. Ze škodné události pak může vzniknout pojistiteli povinnost nahradit za pojištěného vzniklou škodu, za kterou poškozenému pojixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxočtové organizace vymezuje správní úřady a organizace jimi zřízené, které jsou plně napojeny na státní rozpočet. Do tohoto vymezení nejsou zahrnuty pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxů" a "zelená karta" odpovídá znění směrnice Rady č. 72/166/EHS čl. 1 bod 3 a 5.
Správním orgánem, který vede evidenci silničních vozidel, jsou dnes okrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxesní úřady.
K § 3:
Upravuje se vznik pojištění odpovědnosti a rozsah údajů, které musí pojistná smlouva obsahovat. Stanoví se kontraktační povixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tyto podmínky podléhají schválení Ministerstvem financí a pojistná smlouva se od tohoto zákona nebo schválených pojistných podmínek, které jsou jexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvy by byla neplatná.
Pojistitel má po uzavření pojistné smlouvy povinnost vydat pojistníkovi evidenční doklad o pojištění odpovědnosti a zelenou kaxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxvením § 791 odst. 2 občanského zákoníku. Náležitosti dokladu o pojištění odpovědnosti upraví Ministerstvo financí vyhláškou, náležitosti zelené kaxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní". Toto vymezení je významné zejména z pohledu ochrany poškozeného, neboť je takto kogentním způsobem určeno, že se jím rozumí nejvyšší hranice plněxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxch smlouvách stanoveno. Přitom v rámci jedné škodné události může vzniknout několik událostí pojistných, tj. povinností pojistitele nahradit za pojxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx 84/5/EHS).
Při schvalování žádostí o udělení povolení k provozování tohoto pojištění bude Ministerstvem financí posuzováno stanovení pojistnéhx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní situace pojišťovny. Ta nesmí vykazovat žádné nedostatky, které by ohrožovaly splnitelnost jejích závazků vůči pojištěným, a to nejen v daném pojišxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kontrola musí být zaměřena na celkový hospodářský vývoj v pojišťovně tak, aby byly včas odhalovány a odstraňovány všechny nedostatky hrozící její finxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxedem na administrativní náklady spojené se vznikem pojištění.
K § 4:
Vymezují se konkrétní osoby, které jsou v jednotlivých případech povinny uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xýjimkou řidiče podle § 5 odst. 1 písm. b), má tuto povinnost právnická osoba, která vykonává právo hospodaření k vozidlu (státní podnik) a fyzická nebo pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxí, aby za tato vozidla hradilo škody způsobené jejich provozem v době jejich užití k soukromým účelům Ministerstvo financí.
K § 5:
Upravují se výjxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xa státní rozpočet. U nich je nezpochybnitelná schopnost nahradit škodu způsobenou provozem vozidel, která jsou ve vlastnictví státu. Ministerstvo fxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnto pojistitel vydá k vozidlům ve vlastnictví státu zelenou kartu, která je při jejich cestách do zahraničí dokladem, že škoda způsobená provozem těchxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxncelářemi (Londýn, 20. října 1989), jejichž signatářem je za Českou republiku zatím Česká pojišťovna a.s. jako jediný provozovatel zákonného pojištxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní se takto vztahuje jak na osobu provozovatele i další osoby uvedené v § 427 a násl. občanského zákoníku, tak i na osoby odpovídající za podmínek § 420 občxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx za něj pojistitel uhradil poškozenému škodu specifikovanou v odstavci 2, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá podle občanského zákoníku, maximxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxitoriální platnost pojištění odpovědnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby prostřednictvím vyhlášky Ministerstvo financí zveřejňovalo seznam států xx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxzsahu, v jakém za vzniklou škodu odpovídá. Manželu pojištěného a osobám, které s pojištěným trvale žijí ve společné domácnosti, jsou z pojištění odpovxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxpravovaných, a některé škody v případech, které lze považovat za jeden provoz nebo s tímto provozem nesouvisí anebo vznikly při závodech nebo soutěžícxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxnosti pojištěného v případě vzniku škodné události sledují požadavek bezodkladného zahájení šetření pojistitele, umožnění pojistiteli zjištění oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxodu odpovídá, je současně povinna sdělit základní údaje o pojištění odpovědnosti poškozenému, který má právo uplatnit svůj nárok přímo proti pojistixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo bylo provozováno bez pojištění odpovědnosti.
K § 9:
Upravuje přímý nárok poškozeného na pojistné plnění, který může uplatnit proti příslušnxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxistiteli na jeho žádost získat některé údaje potřebné pro šetření škodné události, hlavně pro stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxestupku.
Právo pojistitele na úhradu vyplacených částek vzniká v těch případech, kdy jednání pojištěného bylo úmyslné, hrubě nedbalé nxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojuje právo pojistitele odmítnout pojistné plnění (§ 802 odst. 2). Součet náhrad, na které vznikne pojistiteli nárok, však nemůže překročit částkxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxočtová organizace. Rozsah této povinnosti je stejný jako v případech, kdy škodu hradí pojistitel. Ministerstvo má obdobně postavení pojistitele, jexxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx náhradu škody přímo proti Ministerstvu financí. Postup při vyřizování těchto škod si v souladu s tímto zákonem upraví Ministerstvo financí vnitřním pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní s prostředky státního rozpočtu, neboť není důvodu, aby Ministerstvo financí zřizovalo zvláštní útvar pro likvidaci škod způsobených provozem vozxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtitel, který vydal k tomuto vozidlu zelenou kartu. Vyplacené pojistné plnění včetně nákladů spojených s vyřízením pojistné události uhradí Ministerxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, se pro účely dané právní úpravy vymezují další originární důvody zániku pojištění odpovědnosti. Tato úprava je nutná vzhledem k specifičnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xeho vlastník proti své vůli zbaven možnosti s vozidlem nakládat, v případě nezaplacení splatného pojistného a v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxle § 801 občanského zákoníku pro zánik pojištění odpovědnosti, bez jakéhokoliv předcházejícího upozornění pojistníka na důsledky neplacení pojisxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xojištění. Úprava potvrzení o délce trvání a škodném průběhu pojištění vyhláškou Ministerstva financí je nutná vzhledem k potřebě pojistitelů obdržex
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxého v případě zániku pojištění odpovědnosti. Povinnost vracení pojistného nevzniká v případě, že v době, na kterou bylo pojistné zaplaceno, došlo k poxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osobám se při vstupu na území České republiky ukládá povinnost toto pojištění uzavřít, na jakou dobu musí být uzavřeno včetně doby minimální a teritorixxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xozidla prokazuje při kontrole policisty. Hraniční pojištění a povinnost Kanceláře vydat doklad o jeho uzavření vzniká zaplacením příslušného pojisxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění odpovědnosti v případě provozu cizozemského vozidla na území České republiky má za následek zaplacení navýšeného pojistného, jinak takovxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxé za toto pojištění se platí jednorázově, zákon vylučuje vracení nespotřebovaného pojistného.
Funkčnost nového systému pojištění odpxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto zákonem vlastníkům vozidel, tak i k průběžné kontrole splnění těchto povinností a včasného zásahu v případě jejich nesplnění. Takovou evidenci povxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxré mají ve svém pojistném kmenu. Přesné stanovení data, ke kterému budou pojistitelé měsíčně předávat údaje o pojištění odpovědnosti Kanceláři, si upxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxčních vozidel, musí být údaje o pojištění odpovědnosti vedené Kanceláří porovnávány s údaji v Centrálním registru vozidel a rozdílný soubor dat pak sdxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovených tímto zákonem, oznámí tuto skutečnost okresnímu úřadu, který je příslušný k zahájení šetření tohoto jednání. Z hlediska úspory nákladů a snížxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxí povinnosti v souvislosti s pojištěním odpovědnosti, ale významnou měrou tato součinnost přispívá v boji proti kriminalitě.
Vozidlo, které nesplňxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xvidenci vozidel, odevzdat přidělenou státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu vozidla, jestliže došlo k zániku pojištění odpovědnoxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxkáže, že z objektivních příčin nemůže tuto povinnost splnit. Lhůta sedmi dnů se jeví jako dostatečná xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xojištění odpovědnosti a tím i k zátěži garančního fondu.
Upravuje se peněžitá sankce právnickým nebo fyzickým osobám, kterou lze těmto oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu orgánu evidence po zániku pojištění odpovědnosti. Sankci ukládá příslušný okresní úřad, resp. měsxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnce vozidel.
Tato ustanovení upravují vznik, formu, působnost a orgány Kanceláře. Kancelář je samosprávnou organizací pojistitexxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xancelářím pojistitelů jiných států. Za její závazky odpovídají jednotliví pojistitelé v poměru podle svých příspěvků, ze kterých se uhrazuje činnosx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxstí v Kanceláři.
K zabezpečení včasného plnění závazků Kanceláře a hospodárného nakládání s prostředky Kanceláře se Ministerstvo financí opravňujx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím Ministerstvo financí s ohledem na hospodářský výsledek činnosti Kanceláře v předcházejícím účetním období tak, aby byl zabezpečen bezporuchový cxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch z garančního fondu v předchozím účetním období. Tím je zabezpečeno, že po celou dobu činnosti Kanceláře bude mít tato dostatek prostředků na úhradu sxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxto prostředků. V případě poklesu výše prostředků garančního fondu pod stanovenou hranici nebo nedostatku prostředků na činnost Kanceláře, se zmocňuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxganizační struktura, vymezují se její orgány a jejich působnost.
Ustanovení upravuje tvorbu a použití prostředků garančního fondu, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxhoto zákona, tj. se zabezpečením úhrady škod způsobených fyzickým a právnickým osobám provozem vozidel, slouží tento fond výhradně k úhradě škod za poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dozoru je nezbytný k tomu, aby bylo řádně zabezpečeno nakládání s prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dozor vykonává Ministerstvo financí v souladu se zákonem o pojišťovnictví. Vzhledem k tomu, že Kancelář plní specifické úkoly a nelze ji považovat ve sxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxná ustanovení zákona o pojišťovnictví s přihlédnutím k specifičnosti Kanceláře.
Tímto ustanovením se konkretizuje osoba, která plní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxědnosti k zhruba 5,5 milionů vozidel, je nutné v přechodných ustanoveních umožnit uzavření pojistné smlouvy ještě před 1. 1. 2000.
Z praktického hledxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xádat Ministerstvo financí o udělení oprávnění k provozování pojištění odpovědnosti. Pro vyřízení žádosti je zákonem č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxmto zákonem ukládaných povinností a stejně tak i pojistitelů, kteří po udělení daného povolení musí organizačně zabezpečit provozování tohoto pojišxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxvny zahájit prodej pojištění odpovědnosti nejpozději v září roku 1999.
Založení Kanceláře je možné až po uplynutí doby, ve které v souladx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxvodu zabezpečení plynulosti zavádění údajů o pojištění odpovědnosti do evidence vozidel týkajících se těch vozidel, která jsou již vedena v této evidxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxké výměny dat mezi Centrálním registrem vozidel a Kanceláří i mezi jednotlivými pojistiteli a Kanceláří.
Vzhledem k tomu, že je nutné zabezpečit dostxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxravuje se postupný nárůst prostředků určených k zabezpečení činnosti Kanceláře.
V souladu s usnesením porady členů vlády ze dne 10. 4. 19xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxovně a.s. do 31. 12. 1999 na Kancelář. Česká pojišťovna a.s. převede doposud nevyplacené prostředky získané z provozování daného zákonného pojištění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxut. Tato činnost Kanceláře a České pojišťovny a.s. podléhá výkonu státního dozoru podle zákona o pojišťovnictví. Pro použití příslušných ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxo zákonného pojištění vytvořených z tohoto pojištění doplní výši těchto prostředků Kancelář z příspěvků jednotlivých pojistitelů. Celkovou úhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxpné zavádění údajů o pojištění odpovědnosti do evidence vedené Kanceláří ještě před 1. 1. 2000. Je tak sledována snaha o postupný náběh tímto zákonem stxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxdu způsobenou provozem vozidla zanikne dosavadní systém zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Z tohotx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Zrušením práva Ministerstva financí "určit pojišťovnu, která je povinna uzxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo státu zasahovat do smluvních vztahů soukromých osob v míře vyšší, než si to vyžaduje ochrana slabší smluvní strany. Dané ustanovení navíc neobsahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xedefinovaných případech "povinného smluvního pojištění".
Toto ustanovení mělo vyřešit spíše teoretickou než praktickou otázku místa, na které se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxvřel. Toto ustanovení je však v přímém rozporu s podstatou smluvního právního vztahu.
Ministerstvo financí jako veřejnoprávní instituce nemůže být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxtví, tedy i ke schvalování podmínek provozování daného pojištění. Proto je ze zákona o pojišťovnictví oprávněno přijmout opatření, jestliže pojistxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxx x x x x x xx xx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx x x x x x x x xx xx
xxxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR