LIT32454CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých paliv

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o doplnění zákona č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy.
Předkládaný návrh zákona vychází z právních norem, které jsou v platnosti v některých evropských zemích, zejména v Rakousku a ve Spolkové republicx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Svým obsahem vytváří jednoznačný rámec podmínek pro zamezení používání některých ropných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě celních dokladů za rok 1993 bylo do České republiky dovezeno cca 437,0 tis t paliv a maziv, která mohou být použita jako topné oleje anebo jako pxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pohonná hmota, nebyla zdaněna spotřební daní a byla nesprávně zdaněna daní z přidané hodnoty.
Vedle daňových a celních úniků způsobuje používání těcxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxřízení pro provádění polních zkoušek v terénu. Odhaduje se, že bude třeba vybavit kontrolní orgány cca 600 - 700 kusy testovacích souprav. V současné doxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
- dovybavení Státní zkušebny lehkého průmyslu v Kolíně, která bude provádět rozhodčí analýzy. Náklady jsou odhadnuty na 3 000 tis Kč.
Celková odhadnuxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxde upřesněn dodatečně.
Doplnění zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vychází z toho, že plátcem spotřební danx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx) a použije je jako pohonnou hmotu.
Obchodník, který tyto výrobky od výrobce nebo dovozce bez spotřební daně nakoupí a dále je prodá, není plátcem spotřxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxědnost plně na uživateli, a tak je to uvedeno i v § 18 odst. 2 zákona o spotřebních daních.
Pokud ovšem obchodník uvede svého odběratele v omyl a prodá mu nexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xa svém dodavateli.
V zájmu ochrany konečných spotřebitelů tzv. "motorové nafty" před nepoctivými obchodníky a v zájmu zamezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxké osoby, které získají ropné produkty bez spotřební daně a potom je dále prodávají deklarované jako pohonné hmoty.
Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xro tyto činnosti je nutná odborná kvalifikace a správná výrobní praxe.
Zvláštní část
Vymezuje předmět úpravy zákona. Určuje požadxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdná se o paliva a maziva, která mohou mít, s ohledem na vlastnosti, dvojí užití.
Vymezuje fyzikální vlastnosti některých uhlovodíkoxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxch použití. Dále, kde by to vadilo užitné hodnotě výrobku anebo s ohledem na vlastnosti paliva či maziva.
Definuje základní pojmy pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Vymezuje podmínky pro barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv u výrobce a dovozce. Stanoví podmínku certifikace obxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxzce prokázat se certifikačním dokladem.
Vymezuje povinnosti osob nakládajících s uhlovodíkovými palivy a mazivy. Výrobci stanovx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxla záruka, že do oběhu je propuštěno pouze barvené a značkované zboží. Důležitým prvkem je, aby činnost výroby a zpracování paliv a maziv a to včetně těchx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xevybaveném zařízení.
Dále paragraf 5 vymezuje opatření umožňující kontrolním orgánům provádět kontrolu u výrobců. Jedná se o předložení výrobní dxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xovoleno. Je to opatření proti záměrným změnám zabarvení paliv a maziv nebo barvení a značkování jiných produktů. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxtrolní orgány pro dodržování povinností stanovených zákonem.
Při dovozu budou provádět kontrolu celní orgány před propuštěním paliv a maziv do oběhxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xontroly se bude řídit interními předpisy.
Definuje oprávnění konkrétních orgánů a povinností kontrolovaných osob ve vztahu na zákxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxna. Pokuty jsou stanoveny progresivně a s ohledem na závažnost a dopady z neplnění ustanovení zákona.
Pokuty jsou diferencovány podle porušení jednoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy, které budou bránit kontrole.
Vymezuje obecná pravidla pro ukládání pokut.
Vymezuje postup spolupráce mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhodu k vydání vyhlášky k tomuto zákonu.
Vymezuje novelizaci zákona o živnostenském podnikání a to tak, aby výroba paliv a maziv a něxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxě na neodpovídajícím zařízení.
Vymezuje doplnění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., spotřebních daních v návaznosti na znxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxůmyslu a obchodu
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR