Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

LIT32446CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xchraně postupně takřka ve všech evropských státech převzal stát. Především nad tou jeho částí, která je dnes v zemích Evropské unie nazývána národním pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxlad, resp. národní kulturní bohatství si členské země samy vymezují a stanoví režim jeho ochrany, jehož dodržování je nezbytné k tomu, aby byl chráněn pxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xchrany národního kulturního dědictví dosud zákonem vymezeny pouze dvě významné části národního kulturního bohatství. Archiválie zákonem č. 97/197x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Oba tyto zákony také stanoví zvláštní režim nakládání s archiváliemi a kulturními památkami, včetně režimu vývozu do zahraničí. Sbírky, které rovněž xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxých věd, zatím vymezeny nebyly.
Ochrana národního kulturního dědictví má dlouhou tradici i v českých zemích. Na území České republiky, které od třicexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxly dováženy tisíce cenných předmětů kulturní hodnoty, je movité kulturní dědictví velmi bohaté. Je také ale stále více ohrožované krádežemi, nelegálxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxní, doplňování a využívání se podílí a má zájem též stát, a byl stanoven režim nakládání s ním podobně, jako tomu je v ostatních evropských zemích. Má-li bxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx nakládání s touto částí předmětů uchovávaných in fondo (tj. vyjímaných ze svého původního prostředí a shromažďovaných na k tomu určených místech) nenx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxajově, neboť upravuje především postavení institucí spravujících sbírky, a to státních a obecních, sbírky však nevymezuje a jejich ochranu nezajišťxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xchrany historických knižních fondů a mobiliářů hradů a zámků, na niž lze zákon o sbírkách rovněž aplikovat) tak není zajištěna. Změnit tento stav způsoxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxí v současné době změnami vlastnických vztahů je nutno uchovat v jejich celistvosti, která je nejvyšší kvalitou schopnou vypovídat o světě a zprostředxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxon o muzeích a galeriích je poplatný době vzniku a neodpovídá současné situaci, kdy je nutno řešit především problematiku ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxrek muzejní povahy a změně a doplnění některých dalších zákonů. Tedy k úpravě, která by zaručovala ochranu předmětů movitého kulturního dědictví tvořxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xlastníků sbírek zapsaných do centrální evidence, podmínky jejich vývozu a sankce za porušení povinností. Současně je do navrhovaného zákona přenesex xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní se sbírkami u nás a jednak i současnou situaci a především ohrožení movitého kulturního dědictví, vyplývající ze změn vlastnických vztahů, nelegálxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxž je zabezpečena jejich ochrana, a to i do budoucna a pouze u ostatních vlastníků sbírek je ponecháno na jejich vůli, požádají-li rovněž o zápis do centráxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx, umělecký nebo vědecký význam nikdy nebude konečný. Vyvíjí se s rozvojem poznání, předmětem sběratelské činnosti se stále stávají nové a nové okruhy hxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjší přírodniny a nejrůznější lidské výtvory z různých oborů lidské činnosti. Naprosto přesné vymezení toho, co může být předmětem sběratelské činnosxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxkona o ochraně sbírek muzejní povahy vychází z mezinárodních závazků České republiky obsažených ve smluvních dokumentech publikovaných ve vyhlášce xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků.
Komunitární právo oblast ochrany movitého kulturního dědxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxice Evropské unie a navracení kulturních statků, které byly nezákonně vyvezeny z území členského státu.
Podle článku 36 Smlouvy o založení Evropskýcx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xařízení Rady (EHS) č. 3911/92/EEC upravuje vývoz předmětů kulturní hodnoty mimo hranice Evropské unie. Jeho provádění je dáno Směrnicí č. 93/752/EExx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxtu. V rámci Evropské unie se jinak předměty kulturní hodnoty pohybují volně, pokud ovšem netvoří součást "národního pokladu" členského státu.
Pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxuje se na něj Směrnice č. 93/7/EEC o navracení kulturních statků, nezákonně vyvezených z území členského státu. Tato Směrnice předpokládá, že členskx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxativy Evropské unie:
Směrnice č. 93/7/EEC o navracení kulturních statků nezákonně vyvezených z území členského státu bude přijata formou zvláštníxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských států, nebo byly vyvezeny v rozporu s Nařízením č. 3911/92/EEC o vývozu kulturních statků.
Nařízení č. 3911/92/EEC se týká předmětů kultuxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxpské unie a splňují-li kriteria stáří a ceny, dané přílohou k Nařízení, je nutné požádat o vydání osvědčení oprávněnou organizaci. Toto Nařízení po přixxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxdní legislativy, nemá žádný protějšek v legislativě Evropské unie, ale je důležitý pro uplatňování uvedených dvou předpisů. Jeho základním účelem je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxku 36 "Smlouvy o založení Evropských společenství". Ale zároveň tím, že určuje sbírky jako součást "národního pokladu", vytváří předpoklad spolu se zxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, budou muset být podle zmíněné Směrnice vráceny.
Navrhovaný zákon definuje pojem sbírka muzejní povahy, což je základním předpokladem ochrany ve věxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxu a na základě povolení ministerstva. Jedna z částí formuláře povolení doprovází předmět a představuje tudíž i zprávu pro příjemce, že předmět je součáxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo povolení k vývozu je s těmito normami rovněž v souladu. Zákon v tomto smyslu doplní zákony o archivnictví, o státní památkové péči a o prodeji a vývozu pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxozů. Každý příjemce předmětu, tvořícího součást movitého kulturního dědictví a pocházejícího z území České republiky, tak bude informován o tom, že pxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxek muzejní povahy) nebo předmětem kulturní hodnoty (zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty). Ustanovení navrhovaného zákona rovněž odpoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a to jednak stanovením principů legálního xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtnictví ke sbírkám, jejichž podrobnosti, vyplývající z Úmluvy, budou muset být uvedeny v příslušném právním předpisu. Zákonem je zajištěno i plnění Dxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x rámci širší legislativní úpravy je ochrana movitého kulturního dědictví upravena ve většině evropských zemí, např. v Rakousku (zákon o organizaci výxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx, ve Švédsku (zákon o památkové péči) a ve Španělsku (zákon o španělském kulturním dědictví z r. 1985).
Samostatné zákony upravující postavení muzeí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxlké Británii (zákony o transformaci národních muzeí z r. 1992), v Holandsku (zákon o autonomii státních muzeí z r. 1993), v Polsku a Bulharsku (zákony o mxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xbchodem vyvíjí neustálou aktivitu UNESCO. Jde zejména o četná doporučení přijímaná Generální konferencí UNESCO, kam patří např. Doporučení týkajícx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxhu zákona zohledněna. Do problematiky ochrany kulturního dědictví spadá také Doporučení tradičního umění a folklóru a Doporučení týkající se archeoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxzlišuje různé druhy sbírek. Skutečnost, že se v navrhovaném zákoně definuje pojem sbírka, dává první předpoklad k budoucímu přístupu České republiky x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxim.
Zákon o sbírkách muzejní povahy se bude týkat ochrany (a uplatnění zvláštního režimu) cca 220 sbírkových fondů uchovávaných v muzeích a galeriích x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxobí se může pohybovat řádově pouze v desítkách.
Přijetí navrhovaného zákona o sbírkách muzejní povahy odpovídá tedy jak obecné potřebě ochrany kultuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx svůj národní poklad národní legislativou chrání.
Předkládaný návrh zákona o sbírkách muzejní povahy není v rozporu s mezinárodními úmluvami v oblasxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx unie, které se podle čl. 1 Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92/EEC a prováděcí Směrnice č. 93/752/EEC, novelizované Směrnicí č. 98/1526/EEC na navrhovaný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxa o sbírkách muzejní povahy je slučitelný s právem Evropských společenství.
Navrhovaný zákon bude mít následující dopad na státní rozpočet:
Nárokx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákona
- mzdové prostředky - 400 tis. Kč
- náklady na cestovné - 100 tis. Kč
Celkem 500 tis. Kč přepočteno na celý rok. Náklady by zůstaly zachovány i v xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxpy předmětů do sbírek) na celkovou částku 100 000 tis. Kč ročně (nyní cca 78 000 tis. Kč),
c) zajištění jednorázové částky v roce následujícím po roku nabxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxových prostředků pro vybrané státní příspěvkové organizace (muzea a galerie):
- Národní galerie v Praze - 6000 tis. Kč (zahrnuje mzdové prostředky prx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxs. Kč (zahrnuje mzdové prostředky pro 1 zaměstnance),
- Národní technické muzeum v Praze - 1500 tis. Kč (zahrnuje mzdové prostředky pro 1 zaměstnance)x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxe mzdové prostředky pro 1 zaměstnance),
- Moravská galerie v Brně - 1500 tis. Kč (zahrnuje mzdové prostředky pro 1 zaměstnance)
Celkem 22 500 tis. Kč, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtků na celkovou částku 70 000 tis. Kč (současný stav je cca 30 000 tis. Kč).
Předpokládá se, že na každé čtyřleté období (volební) by byla stanovena
prioxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdence, výkupy, 2001 - 2004 - ochrana sbírek před působením vnějších vlivů, apod.), čímž by se postupně zajišťovala komplexní ochrana a správa sbírek, nx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kolik sbírek ve vlastnictví České republiky a obcí bude zapsáno v centrální evidenci, ale není známo, kolik ostatních právnických a fyzických osob z vlxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxické, umělecké nebo vědecké hodnoty) sbírky, z míry jejího ohrožení, stavu jejího uložení a ze stanovené priority na dané období.
Zvláštní část
x x x x x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxce sbírek jako základní nástroj k vymezení sbírek a předpoklad jejich účinné ochrany je institut srovnatelný např. s ústředním seznamem kulturních paxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxného pro potřeby památkové péče.
Návrh rozlišuje mezi sbírkami ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků na straně jedné a sbírkami ve vlaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxány do centrální evidence ze zákona, přičemž o zápisu ostatních sbírek rozhoduje ministerstvo na základě žádosti vlastníků sbírek.
Toto usxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxzhodnutí o zápisu musí ministerstvo získat potřebné údaje o sbírce, jejím vlastníku, popř. správci. Z tohoto důvodu je navržen vzor potřebného formulxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxytnout.
V případě zápisu sbírek ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku je pro organizace státu nebo územního samosprávnéxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxírky do centrální evidence.
Ministerstvo může rozhodnout o zápisu sbírky do centrální evidence na základě žádosti vlastníka sbírky, jde-lx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xádosti vlastníka sbírky vyjadřuje jednak vůli vlastníka sbírku trvale uchovávat ve své celistvosti a umožnit její veřejné užívání, a jednak po posouzxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xbírky do centrální evidence je tedy v tomto případě vyjádřením veřejného zájmu na realizaci tohoto rozhodnutí a závazku tuto realizaci podporovat posxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zahraničí) vyplývá tedy jednak ze zmíněného svobodného rozhodnutí vlastníka trvale uchovávat sbírku a jednak je kompenzováno způsobem stanoveným v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx centrální evidence se předpokládá poradní sbor odborníků, v němž budou zástupci přírodovědců, historiků a historiků umění a jehož stanoviska budou jxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx údaje identifikující sbírku a jejího vlastníka, popřípadě jejího správce.
S ohledem na soustavnou práci se sbírkami umožňuje zákon zápis změn údajx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxe § 6 odst. 1 písm. a), b), d), xx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxpak u údajů podle § 6 odst. 1 písm. c) dochází k změnám rozsahu samotné sbírky, a proto je nutné požádat o změnu zápisu předem. V případě, že dojde ke změnám xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxrávnosti údajů zapsaných v seznamu sbírkových předmětů nebo opodstatněnosti vyřazení sbírkového předmětu z tohoto seznamu. Základem tvorby sbírek xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxk na zápis změn podle tohoto písmena.
V zájmu zjednodušení řízení se v případě provedení změn údajů v centrální evidenci nevydává rozhodnutí, pouze se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxutí.
Zákon stanoví podmínky pro zrušení zápisu sbírky v centrální evidenci, a to jednak z vlastního podnětu ministerstva nebo z jiného podnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxictví státu nebo územního samosprávného celku této výjimce nepodléhají. Při stanovení data, ke kterému lze zápis v centrální evidenci zrušit, bere mixxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x x xx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plnění zaručuje účel zákona. Tyto povinnosti mají různý charakter a vztahují se zejména k vedení sbírek a způsobu jejich uchovávání, popř. vztahu k třexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxého zákona natolik specifický obsah, vyplývající jak ze samotné povahy sbírek, tak i z práce s nimi, že je nezbytné je pro tento zákon specielně vymezit.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxstníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek.
Sbírky zapsané v centrální evidenci, jsou předmětem systému ochrany movitého kulturního xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxčtů územních samosprávných celků. Poskytování těchto prostředků se řídí obecnými předpisy. Jelikož poskytování příspěvků z veřejných prostředků sxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxiní před uplynutím stanovené lhůty, je povinen poměrnou část poskytnutého příspěvku vrátit.
Organizace státu nebo územního samosprávného celku, uxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxání a restaurování. Vychází se z předpokladu, že poskytováním těchto služeb a odborné a metodické pomoci budou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxastnického práva, na které vlastník zápisem do centrální evidence přistupuje.
Vzhledem k tomu, že převážná část sbírek bude uchovávána v muzeích a gaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá osoba, neboť není vybavena jak materielně, technicky, organizačně, tak ani vědecky. Muzeum je tedy vymezeno souborem činností, které je nutno zajišxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxch sbírkových předmětů pouze z taxativně uvedených důvodů a za předpokladu, že bude doložen povolením.
Vydání povolení je podřízeno režimu správníxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých předmětů a dodržování platnosti povolení je zavedena povinnost vlastníka po zpětném dovozu sbírky nebo jednotlivých sbírkových předmětů ze zahrxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K § 12, 13 a 14
Vzhledem k tomu, že sbírky jsou zvláštní druh hmotného investičního majetku, který se vede pouze v operativní evidenci a neúčtujx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxky se při inventuře porovnává kromě souladu evidenčních záznamů se skutečným stavem také fyzický stav sbírkových předmětů a jejich prostředí. Inventxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpadných ztrát oznamuje vlastník sbírky v případě řádné inventarizace ministerstvu.
Provádění kontroly dodržování povinností dle zákona je svěřexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxola byla prováděna ministerstvem.
Zákon umožňuje ukládání sankce za jeho neplnění. Postih za porušení povinností stanovených zákonem není záměrnx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí provádí ministerstvo.
Inventarizace a ukládání sankcí za porušení povinností stanovených tímto zákonem se ve stejném rozsahu vztahuje i na organxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx a 17
Ustanovení vymezuje vztah navrhovaného zákona k některým vybraným právním předpisům, jichž se může dotýkat, a to zejména ke správnímu xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxšení zápisu a vývoz sbírek do zahraničí, s výjimkou vybírání a vymáhání pokut, kde se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
Pokud jsou součásxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxovaného zákona podléhají, co se týče evidence, ochrany a nakládání rovněž režimu zákona o archivnictví.
Pokud jsou součástí sbírek kulturní památky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zvolen proto, že hodnota věcí prohlašovaných za kulturní památky, popřípadě národní kulturní památky není totožná s hodnotou sbírek muzeí a galerií. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx
in situ
, spolunositeli památkové hodnoty objektů, ve kterých existují, součástí jejich duchovního obsahu a vypovídací schopnosti. Nemohou proto poxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxostí, které nemusí být explicitně stanoveny zákonem, předpokládá ministerstvo vydání prováděcího předpisu.
Lhůta dvou let pro účinnost zrušení záxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo územních samosprávných celků uložené v muzeích a galeriích, jejichž objem je dost značný a aby jejich ochrana do té doby podléhala právní úpravě. Za tíxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxrmuláři a to nejpozději v této dvouleté lhůtě.
Současně je nutné vyřešit problém dosavadní evidence vedené muzei a galeriemi tak, aby evidence zpracoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxavky navrhované úpravy.
V souvislosti s navrhovaným zákonem a zakotvením pojmu sbírka muzejní povahy, je nutno uvést do souladu stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxuje rozsah působnosti mj. ve vztahu ke sbírkovým předmětům s odkazem na zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích. Vzhledem k tomu, že po určitou dobu buxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxámky pod čarou.
Návrh respektuje právní úpravu kulturních památek v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a předpokládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxranu a nakládání s kulturními památkami vyjímá z režimu navrhovaného zákona. K naplnění tohoto principu je nezbytné příslušné ustanovení památkovéhx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxku zákona. Dále popisuje různé druhy muzeí a zmiňuje se o sbírkách muzeí a galerií pouze v obecné rovině, aniž upravuje nakládání s nimi. Upravuje vývoz "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pohledu platného právního řádu dostatečně nereflektující jeho změny. Z tohoto hlediska se navrhuje jeho zrušení jako celku, a zakotvení pojmu muzeum x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxní a vnímání, ale i užívání v jiných právních předpisech (např. daňové zákony).
Stanoví se účinnost zákona. Odložená účinnost pro zrušení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxravy do doby jejich zápisu do centrální evidence, přičemž lze předpokládat, že zápis všech těchto sbírek bude mít dlouhodobější charakter.
V Praze dxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx

Předpisy ČR