LIT32328CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxlexní právní úpravy v této oblasti.
Tento návrh společně upravuje problematiku ochrany ovzduší, ochranu ozonové vrstvy Země, nástroje ochrany klimxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtcích a živnostenského zákona.
Návrh zákona vychází z principů obsažených ve věcném záměru tohoto zákona schváleného vládou usnesením č. 453 ze dne xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí s důrazem na její ochranu a využití některých ustanovení současné legislativy, které se osvědčily a jejich ponechání v novém zákoně, pokud nejsou v rxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xást týkající se ochrany klimatického systému Země, a to na základě rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, Kjótského protokolu, ke kterému Česká republika xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxila mezi několik málo států, které si uvědomují nejen důležitost ochrany v této oblasti, ale i potřebu její legislativní úpravy.
Koncepce návrhu využxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxravy při transpozici příslušných směrnic ES do našeho právního řádu, které jsou v podstatné míře technickými předpisy (emisní limity, imisní limity, xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou programy snižování emisí znečišťujících látek, programy zlepšování kvality ovzduší apod.
V návrhu zákona je zachován princip "znečišťovatel xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh zdrojů znečišťování. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí předpokládají, že od roku 2005 budou zavedeny daně z paliv a energie, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xaliv, lze předpokládat, že ve vazbě na zavedení nenulových sazeb těchto daní budou emisní poplatky tohoto typu postupně utlumovány a později zrušeny. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxranou ozonové vrstvy Země, jejímž základem je současně platná
legislativa
ES. Po vstupu České republiky do EU bude přímo platit nařízení Rady o látkácxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxého zákona o ochraně ovzduší
Současnou právní úpravu ochrany ovzduší, která vznikla počátkem devadesátých let, lze považovat za koherentní a v zásaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxínky provozu zdrojů pro široké spektrum znečišťujících látek a technologií. Úprava dále definuje systém státní správy na všech úrovních a zavádí ekonxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxslušná opatření, zejména smogové varovné a regulační systémy.
Hlavním cílem právní úpravy bylo přispět k dosažení co nejrychlejšího snížení alarmuxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxzení či zastavení mnoha silně znečišťujících výrob, postupným náběhem účinnosti nového zákona o ovzduší (dosažení přísných emisních limitů u velkýcx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmi palivy k vytápění zemním plynem k velmi výraznému snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek do ovzxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxk, zejména tuhých látek a oxidu siřičitého, se zákonitě projevil poklesem imisní zátěže. Průměrné koncentrace prašného aerosolu a oxidu siřičitého v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xritmetického průměru či 95 % kvantilu imisního limitu. V případě imisí oxidů dusíku lze pozorovat spíše stagnaci a pouze v některých případech mírný poxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx 3,696 milionu v roce 1999. I když je vliv emisí z mobilních zdrojů znečišťování částečně tlumen prudkým nárůstem podílu vozidel vybavených katalyzátoxx xx xxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxlních zdrojů na celkových emisích oxidů dusíku činil v roce 1999 již 60 % a v místech s vysokou dopravní intenzitou jsou měřeny zvýšené koncentrace oxidů xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxájeno pravidelné sledování koncentrací troposférického ozonu, přičemž počet měřicích stanic se každým rokem zvyšuje. Počty hodin, po které byl překxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxrování veřejnosti (360 mikrogramů na metr krychlový) však nebylo do konce roku 1999 žádnou měřicí stanicí zaznamenáno.
Realizace požadavků současnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x dosažení hodnot přísných emisních limitů a splnění dalších požadavků vedla v řadě případů k upřednostnění koncových zařízení před zaváděním nových txxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxní stávající právní úpravy lze v současné době považovat za optimální. Změna současné právní úpravy je nutná zejména z těchto důvodů:
- je potřeba zásaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xočasně platných či "ochranné ustanovení" o časových omezeních vyhlašování nových emisních limitů podle § 5 odst. 6 zákona č. 309/1991 Sb., o ovzduší). xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxůsobilosti podle vyhlášky č. 614/1992 Sb.),
- imisní problematika je stávající úpravou ošetřena poměrně povrchně a nedostatečně. Imisní limity jsox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxapř. zdroj znečišťování ovzduší, kapalná paliva ve vyhlášce č. 117/1997 Sb.),
- některé důležité definice chybějí nebo nejsou v souladu s právními přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx "emisní" vyhlášky č. 117/1997 Sb. a její novely je imisní problematika upravena v jediné dosud platné příloze původního Opatření Federálního výboru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxnci devadesátých let,
- úprava nemohla předjímat vývoj ochrany ovzduší a její právní úpravy v mezinárodním měřítku na konci devadesátých let (zejménx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xouladu s mezinárodními závazky České republiky. Implementace této úpravy vedla od 1. ledna 1996 k zákazu výroby a dovozu látek skupiny I přílohy A Montrxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úprava nicméně vykazuje určité nedokonalosti v některých základních pojmech (např. v případě regulace methylbromidu) a rovněž chybí právní úprava oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx požadavky relevantních platných právních předpisů Evropských společenství v oblasti ochrany ovzduší a vytvořit flexibilní rámec pro transpozici pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtvy Země.
- Vytvořit podmínky pro splnění požadavků vyplývajících z mezinárodních závazků, ke kterým Česká republika v oblasti ochrany ovzduší a ochxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxhrany ovzduší, ozonové vrstvy Země a ochrany klimatického systému.
- Zjednodušit, sjednotit a zpřehlednit právní úpravu ochrany ovzduší a ozonové vxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenství, která se v praxi osvědčila.
- Odstranit z právní úpravy ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země ta ustanovení, která se v praxi neosvědčxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa o ovzduší je transpozice relevantních platných právních předpisů Evropských společenství a vytvoření rámce pro transpozici nových předpisů, jejixxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxských společenství a dostupných návrhů předpisů nových také současná právní úprava ochrany ovzduší a ozonové vrstvy Země v České republice.
V návrhu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxou v rozporu s ustanoveními právních předpisů Evropských společenství. V oblasti ochrany ozonové vrstvy Země jsou upraveny také ty prvky, které jsou pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxpské unie a nahrazena přímo platným předpisem, který se téhož dne stane pro Českou republiku závazným. Navrhovaný nový zákon nahradí současně platné zxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xchrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.
Nad rámec součaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xstanovení reflektující požadavky, které plynou z mezinárodních úmluv a protokolů, k nimž Česká republika přistoupila či hodlá v nejbližších letech pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xrstvy Země včetně Motrealského protokolu a jeho dodatků) a rámcová úmluva OSN o změně klimatu včetně Kjótského protokolu.
Vzhledem k dynamice vývoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxk, aby maximální možné množství konkrétních ustanovení mohlo být upraveno prováděcími předpisy, které mohou mnohem pružněji reagovat na změny právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí v návrhu jsou formulována tak, aby bylo možno v případě potřeby vydat prováděcí předpisy další a naopak, případně některé problémové okruhy spojit do xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx látek znečišťujících ovzduší a stanovených skupin těchto látek, obecné emisní limity, přípustnou tmavost kouře,
- podmínek a požadavků pro hodnocexx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxhových prahů,
- emisních limitů a další podmínek provozování zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxování,
- emisních limitů a dalších podmínek provozování spaloven odpadu, zařízení pro spoluspalování odpadu a pro spalování odpadních olejů,
- emixxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xýroby oxidu titaničitého a s výskytem azbestu,
- zásad vytváření a provozu smogových regulačních systémů,
- podmínek ochrany ozonové vrstvy Země, vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxk poškozujících ozonovou vrstvu Země,
- způsobu zpracování plánu na snížení emisí a plánu zavedení zásad správně zemědělské praxe u stacionárního zdxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxiv,
- způsobu kategorizace zdrojů znečišťování, vybraných kategorií zdrojů znečišťování, specifických a obecních emisních limitů, emisních faktxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh látek u zdrojů znečišťování, postupy a podmínky autorizace k měření a dalším činnostem,
- požadavků na vybrané skupiny výrobků z hlediska ochrany ovxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxuší včetně stanovení závazných emisních stropů, k provádění emisních inventur a emisních projekcí pro určité kategorie zdrojů a pro hodnoty emisních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjícími právní ochranu ovzduší a právní ochranu ozonové vrstvy Země jsou:
- Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákonů č. 211/1993 Sb., č. 158/1994 Sb. (úplné znění pod č. 212/1994 Sb.) a č. 86/1995 Sb.
- Zákon č. 86/1995 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 27xxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxzduší.
- Vyhláška MŽP č. 256/1996 Sb., kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxh nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999.
Emise
z mobilních zdrojů znečišťováxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xx/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozixxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx95 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášek č. 29xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxící s ochranou ovzduší a ochranou ozonové vrstvy Země jsou:
- Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Čxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxostředí a její působnosti v ochraně lesa.
- Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
- Zákon ČNR č. 244/1992 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon ČNR čx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx0 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
- Vyhláška MZ č. 45/1966 Sb., o vytváření zdravých životních podmínek.
Sxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky
Právní úprava ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země bude řešena novým zákonem o ochraně ovzduší a o zmxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxů znečišťování ovzduší, která je upravena zvláštními zákony.
Novým zákonem budou zrušeny stávající zákony č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země, a související prováděcí předpisy.
Navrhovaná právní úprava je v soulxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tj. mezinárodními úmluvami a příslušnými protokoly, k nimž Česká republika přistoupila a hodlá přistoupit. Jsou to
x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxému znečišťování ovzduší překračujícímu hranice států o financování společného programu monitoringu a vyhodnocování dálkového přenosu znečišťujxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxh přeshraničních toků o alespoň 30 % (první protokol o síře).
- Protokol k Úmluvě EHK OSN k dálkovému znečišťování ovzduší překračujícímu hranice státx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx států o dalším snížení emisí síry (druhý protokol o síře).
- Protokol k Úmluvě EHK OSN k dálkovému znečišťování ovzduší překračujícímu hranice států o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx emisí persistentních organických polutantů (POP).
- Protokol k Úmluvě EHK OSN k dálkovému znečišťování ovzduší překračujícímu hranice států o snížxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxizace a přízemního ozonu (ACETO).
Soulad s právními předpisy Evropských společenství
Navrhované řešení je v souladu se všemi relevantními právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxment ("Air Quality Framework").
- Council Directive 80/779/EEC of 15 July 1980 on Air Quality Limit Values and Guide Values for Sulphur Dioxide and Suxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx2/EEC.
- Council Directive 82/884/EEC of 3 December 1982 on a Limit Value for Lead in the Air ve znění Council Directive 90/656/EEC a Council Directive xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxncil Directive 90/656/EEC a Council Directive 91/692/EEC.
- Council Directive 92/72/EEC of 21 September 1992 on Air Pollution by Ozone.
- Council Dixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxd in Ambient Air.
- Council Decision 82/459/EEC of 24 June 1982 Establishing a Reciprocal Exchange of Information and Data from Networks and Individuax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxformation and Data from Networks and Individual Stations Measuring Ambient Air Pollution within Member States.
- Council Directive 93/12/EEC xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xhe Control of Volatile Organic Compound (VOC) Emissions Resulting from the Storage of Petrol and its Distribution from Terminals to Service Stations.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xirective 84/360/EEC of 28 June 1984 on the Combating of Air Pollution from Industrial Plants ve znění Council Directive 90/656/EEC a Council Directivx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxon Plants ve znění Council Directive 90/656/EEC a Council Directive 94/66/EC.
- Council Directive 89/369/EEC of 8 June 1989 on the Prevention of Air Pxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxg Municipal Waste Incineration Plants.
- Council Directive 94/67/EEC of 16 December 1994 on the Incineration of Hazardous Waste.
- Commission Decixxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx in Accordance with Article 7(2) of Directive 94/67/EC on the Incineration of Hazardous Waste.
- Council Directive 99/13/EC on Limitation of Emissixxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x996 Concerning Integrated Pollution Prevention and Control.
- Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the Disposal of Waste oils ve znění Couxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx Monitoring of Environment Concerned by Waste from the Titanium Dioxide Industry
- Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on Procedures fox xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxrective 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos.
- Regulation (EC) No 2037/2000 of the Euxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxning the conclusion of the United Nations xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xonitoring CO2 emission and other greenhouse gases.
- Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council on Limit Values for Benzene axx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxí přihlíží také k následujícím návrhům relevantních právních předpisů Evropských společenství:
- Proposal for a Directive of the European Parliamexx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx00) 52 final on National Emission Ceilings for Certain Atmospheric Pollutants.
- Amended Proposal for a Directive of the European Parliament and the Cxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxts.
Podrobný popis transpozice jednotlivých článků výše uvedených právních předpisů Evropských společenství do návrhu zákona je uveden v části IIIx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxpského práva v oblasti Kvalita ovzduší a jeho právní úpravy v ČR byla již projednávána vládou ČR jako součást:
- Aproximační strategie pro oblast životxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxce legislativy Evropského společenství v oblasti životního prostředí vzaté na vědomí usnesením vlády ČR č. 1230 ze dne 22. listopadu 1999,
- Dodatku k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxho plánu pro oblast životního prostředí schváleného vládou usnesením vlády ČR č. 772 ze dne 26. července 2000.
Původní odhady dopadů na státní rozpočex x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxhoto dokumentu vycházejí propočty všech relevantních ekonomických dopadů. Další podrobnosti týkající se implementační strategie jsou uvedené v IPx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxotlivých rozpočtových kapitol na příslušný rok. Další zpřesnění ekonomických dopadů poskytne studie Phare "Implementation/Investment Strategiex xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z hlediska jejich dopadů na průmyslovou sféru, tak z hlediska vlivu na příjmy SFŽP.
A. Souhrnné dopady aproximace na státní rozpočet
Vzhledem k tomxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xrávní úpravy vytvořen, nebudou další náklady v oblasti státní správy podstatně vyšší.
Z nových povinností, které nebyly upraveny stávající právní úxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapacit pro reciproční výměnu dat,
- zajištění kapacit pro zajištění zvýšených nároků na sledování a řízení kvality ovzduší,
- příprava programů ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxur a emisních projekcí.
Nad rámec současné právní úpravy lze očekávat zvýšené náklady na zajištění výkonu státní správy ochrany ovzduší na úrovni krxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxování znečišťování).
Celkové dodatečné požadavky na státní rozpočet v období 2001-2003 činí 1.074,15 mil. Kč, z toho personálního posílení se týká 1xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxí 2001-2003 se jednotlivé rozpočtové kapitoly podílí následovně:
Tab. 1: Požadavky na personální posílení a celkové dodatečné požadavky na státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na rok 2000.
Požadavky rozpočtové kapitoly MŽP na rok 2001, které nejsou pokryty v rámci státního rozpočtu na rok 2001 schváleného vládou usnesením č. xxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xod podle nového návrhu zákona o vodách. V návrhu rozpočtové kapitoly MŽP pro rok 2001 schváleného výše uvedeným usnesením vlády jsou pokryty požadavky xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xosílení
Tab. 2: Požadavky na personální posílení institucí:Personální posílení orgánu státní správy na lokální a regionální úrovni vyplývá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
- 18 tabulkových míst pro posílení krajských úřadů do 6 nejcitlivějších oblastí po třech pracovnících (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí n. L., Liberxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxáštěrec n. O., Litvínov, Most, Tanvald, Teplice, Třinec),
- 17 tabulkových míst pro posílení magistrátů (hl. město Praha - 3, Brno - 3, Ostrava - 3, Plzex x xx xxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxé vrstvy Země činí oproti roku 1999 celkem 84 pracovníků. Část těchto požadavků byla pokryta již v rámci personálního posílení v II. polovině roku 1999 a x xxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx0. Ostatní požadavky jsou spojené s posílením prostředků ze státního rozpočtu.
Požadavky na státní rozpočet spojené s navýšením mzdových nákladů v oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xxxx xx xxžadavky na státní rozpočet spojené s personálním posílením (mil.Kč).Předpoklady: 300 tis. Kč jednorázové náklady a 300 tis. Kč mzdové a režijní nxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxním nového pracovního místa. Náklady představují úroveň dodatečných výdajů oproti roku 2000 v cenách roku 2000. Personální posílení ČOI není spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxm
121,0 mil. Kč
.
1.2. Další orientační finanční požadavky na státní rozpočet
Tab. 4: Požadavky na státní rozpočet, kromě výdajů na personální posxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxk nebudou splněné požadavky vyplývající z implementovaných směrnic EU.
Celkové investice na rozšíření části monitorovací sítě v rámci ČHMÚ činí cca xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xil. Kč, požadavek na státní rozpočet v roce 2001 činí cca 39 mil. Kč. Z Phare 2000 se předpokládá pokrýt požadavky ve výši cca 36 mil. Kč. Další výdaje ve výšx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxkryta z prostředků SFŽP.
Tab. 5: Investiční náklady na rozšíření monitoringuDalší výdaje od roku 2001 mohou představovat opatření spojené s doxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu může mít požadavek na kontrolu vzorků a laboratorní rozbory (těžký topný olej, plynový olej), která je v současné době prováděna Českou obchodní inspxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxou moct provádět akreditované laboratoře nebo autorizované osoby. Dodatečný dopad na státní rozpočet by měl být nulový, případně pozitivní při pokryxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxtu paliv a výroby paliv
Největší požadavky na investice - cca 9,6 mld. Kč - související s implementací směrnic EU pro oblast "Kvalita ovzduší" se týkajx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxchnologického procesu a nebudou představovat dodatečný dopad vyvolaný novou platnou úpravou.
Limitní hodnota síry (ze směrnice 1999/32/EC) pro těxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxli splněny (Česká rafinérská, PARAMO), ale pro limitní hodnotu síry (ze směrnice 98/70/EC) bude zapotřebí dokončení modernizace rafinerií.
Nákladx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx určitých kapalných paliv se odhadují na cca 2 tis. Kč na jeden vzorek. Z hlediska výše nákladů na provádění rozborů se nepočítá s výrazným zvýšením náklaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxky budou vést k modifikaci výrobních procesů, zavádění nejlepších dostupných technologií a zařízení k omezování VOC. Celkové náklady se odhadují na cxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xebo vyšší, budou muset v souladu se směrnicí Rady 88/609/EEC, o omezování emisí některých škodlivin do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, ve zněnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxáno stavební povolení po 1. 7. 1987, budou muset dosáhnout stanovených požadavků do 1. 1. 2003. Na základě šetření u 21 nových zdrojů nebude aplikace emixxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xx tyto požadavky nevztahují, u jednoho závodu nejsou zdroje tohoto rozsahu nainstalovány.
Stávající zdroje představují zdroje, na které bylo vydánx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ximity nebo definovat a implementovat emisní redukční plán na národní úrovni do 1. 1. 2008. Většina těchto závodů investovala do snížení emisí do ovzdušx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxu ovzduší implikovat výraznější dodatečné výdaje. Další snížení emisí síry bude možné docílit zvýšením účinnosti koncových technologií, což povede x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxější investice oproti plánovaným investicím relevantních subjektů. Nápravná opatření k dodržení emisních limitů v ČEZ, a.s., se odhadují maximálně xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvání znečištění, jehož znění se v současné době připravuje.
Směrnice Rady 88/609/EEC je v současné době předmětem radikální novelizace. Z návrhu směxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxásobně nižší úrovni. Protože se jedná pouze o návrh, referenční datum, které se bude vztahovat na požadavky z této směrnice, není možné přesně stanovitx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx požadavků pro závody, které získají povolení v období od referenčního data stanoveného v nové směrnici do referenčního xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xude potřebné případné problémy řešit
ad hoc
. Nepředpokládá se, že v tomto termínu bude vystavěno větší množství spalovacích závodů tohoto rozsahu. Z dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxlení pro nové investice. V současné době není možné tyto náklady predikovat. Celkové náklady je potřebné dát do souvislosti také s integrovaným omezovxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxavků stanovených pro spalovny komunálního odpadu směrnicí Rady 89/369/EEC a pro spalovny nebezpečného odpadu směrnicí Rady 94/67/EC. U spaloven nexxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx000.
Zvýšené investiční náklady na měření emisí z nových spaloven komunálního odpadu činí 100 mil. Kč a měly by být vynaloženy již před platností novéxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xx x xbdobí let 2001-2003.
Zvýšené provozní náklady na měření emisí spaloven nebezpečného odpadu se odhadují na 135 mil. Kč ročně. Další dopad představuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxovat. Hrubý odhad těchto nákladů se pohybuje ve výši 0,5 mld. Kč. Tyto náklady by však měly být vynaloženy více méně do doby vstupu ČR do EU.
5. Integrovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxavků vyplývajících z integrovaného povolení vydávaných pro velká zařízení podle připravovaného zákona o integrované prevenci a omezování znečištxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxonomickými podmínkami provozu. Výsledkem tak mohou být kvalitněji a efektivněji využité investice, které by stejně byly vyvolány obměnou zastaraléxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxk poškozujících ozonovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících
Návrh zákona vychází ze zákona č. 86/1995 Sb. a výše poplatku se zdvojnásoxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxo ekonomický nástroj neobsahuje. Poplatek je příjmem SFŽP. Výnos bude přednostně využíván při ochraně ozonové vrstvy Země pro podporu financování náxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxzu okolo 150 - 200 tun regulovaných látek (180,6 tun zpoplatněných látek v roce 1999), se výnos odhaduje na 60 - 80 mil. Kč, tedy o cca 25 mil. Kč ročně více. V xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxá snižování výroby a dovozu těchto látek, což se odrazí v klesajícím ročním výnosu poplatků.
2. Poplatky za znečišťování ovzduší
Rozsah zpoplatnxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxdravotní rizika). Spektrum zpoplatněných látek je oproti dosavadnímu rozsahu poněkud zúženo tak, že mezi zpoplatňovanými látkami jsou ty, pro které xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxích látek je kategorie uhlovodíků nahrazena výstižnější kategorií těkavých organických látek, dále jsou zde zařazeny polycyklické aromatické uhloxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xe sazeb současných, přičemž u oxidu uhelnatého není navrhováno zpoplatnění z důvodu jeho nevyhnutelného vzniku v důsledku stechiometrie chemických xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx že u oxidu uhelnatého dochází v atmosféře k jeho brzké chemické přeměně na netoxický oxid uhličitý.
Sazby poplatků u malých zdrojů znečišťování jsou txxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xřípadě topných olejů je upravena s ohledem na požadavky na limitní obsah síry (směrnice Rady 1999/32/EC),
c) nově je navrhováno zpoplatnění technoloxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxšťujících látek) v rozsahu 500 až 5 000 Kč ročně,
d) upouští se od zpoplatnění malých zemědělských zdrojů znečišťování.
Vyměřování poplatků u zvláštx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxný finanční úřad. Tyto poplatky jsou příjmem SFŽP ČR. Administrace a výnos poplatků z malých zdrojů jsou ponechány orgánům obcí.
Institut odpuštění čxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se snaží jednak o to, aby byl přínos odpuštění poplatku srovnatelný s náklady investičních akcí pro snižování emisí, jednak o to, aby investiční akce byxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeré mohou být odloženy a po splnění stanovených podmínek (snížení emisí zpoplatněné látky alespoň o 15 % a dalších podmínek stanovených v prováděcím přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xchrany ovzduší vychází z dominantní úlohy normativních nástrojů (emisních limitů a dalších technických požadavků na provoz xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxované poplatky za znečišťování ovzduší měly velice omezenou stimulační funkci. Institut zvýšených poplatků o 50 % se v případě neplnění emisních limixx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platí jen za ochrannou technologii do výše emisního limitu, při kombinovaném způsobu k tomu přistupují i poplatky za každou emitovanou tunu). Příjmy z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxkávání energie).
Z hlediska společenských nákladů je kombinovaný způsob ochrany ovzduší efektivnější než normativní řešení. Ideálním řešením je dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí energie, resp. ostatních forem ochrany životního prostředí je roven meznímu přínosu plynoucímu z odvráceného poškození zdraví lidí a zhodnocení kvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti ochrany ovzduší, podle kterého je znečišťovatel odpovědný za náklady, které výrobou společnosti vznikly. Každá jednotka znečištění je "ocexxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xástečnou internalizaci externích efektů. V praxi to znamená, že i v případě dodržování emisních limitů a dalších požadavků na provoz zdroje znečišťovxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxčten k tíži původce. Problém nastává v okamžiku stanovení výše poplatků, protože externality mohou být kvantifikovány a finančně ohodnoceny pouze vexxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtodou stanovení výše poplatku je proto její odvození z funkce, jejíž naplnění je od poplatku očekáváno, při současném respektování souboru omezujícíxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxministrativní náklady a náklady spojené s aplikací poplatku).
V současné době většina odsiřovacích zařízení nainstalovaných na velkých zdrojích zxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx relativně nižší náklady na provoz těchto zařízení. Neexistuje však ekonomický stimul, aby zařízení byla provozována tak, aby zdroje plnily jen emisnx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxe odehrávat v nelineárně rostoucí oblasti nákladových křivek a stimulující sazby poplatků by musely být ještě více než o řád vyšší.
Srovnání výnosu z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxce:
Tab. 6: Srovnání výnosu SFŽP z poplatků a celkových investic v oblasti ochrany ovzdušíZdroj: Statistické ročenky Životní prostředí ČR, 19xxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxutnost dosažení hodnot emisních limitů v daném termínu) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxit poplatky a nepřijímat žádná opatření k omezování emisí. Takovéto sazby mají omezený
stimulační efekt
.
Stávající poplatky za znečišťování ovzduxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy a průmyslu).
Za významnou lze naopak považovat
funkci fiskální
. Vytvořený výnos z poplatků byl z rozhodující části využit k podpoře investic k ochrxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kromě přímého (eliminace emisí tuhých látek a oxidu siřičitého) a nepřímého (omezení možnosti spalovat v lokálních topeništích tuhý komunální odpadx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo obsahu paliva vlivem účinnější regulace, zvýšení kvality života obyvatel) a je proto velmi žádoucí.
Navrhované ponechání poplatků, které bylo jakx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xompenzačního efektu bude přirozeně vést k modernizaci technologií a zefektivnění výrob.
Analýza dopadu poplatků
Dopad poplatků za znečištěnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxtněných emisí,
- výše sazeb,
- vlivu odkladu placení poplatků.
V průběhu 90. let došlo k výraznému snížení objemu emisí hlavních znečišťujících láxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xnečišťujících látkách v roce 1999 uvádí tab. 8.
Tab. 7: Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v letech 1990 - 1999, v tis. t za rokTab. 8: Poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxs. t za rok a jako procento z celkových emisí dané látky* Data pro uhlovodíky jsou z roku 1998. Oproti datům uvedeným v tab. 7 (těkavé organické látky) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxojů znečišťování ovzduší je ve všech případech nejnižší.
Pro odhad příjmu z poplatků za znečištění ovzduší jsou
relevantní
údaje o množství emisí vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx v předcházejícím roce. Předepsané poplatky, které jsou potenciálním příjmem SFŽP, však zahrnují zpoplatněné
emise
nominální sazbou, zpoplatněné
xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxulce je uveden propočet teoretické výše poplatků u hlavních znečišťujících látek v roce 1999 (velkých a středních zdrojů znečištění na základě celkovxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx podílu velkých a středních zdrojů znečištění emisemi uhlovodíků. Propočet nezahrnuje již
emise
CO, které podle návrhu nebudou již zpoplatňovány. Txxx
xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxce 1999 164 673 tun. To by představovalo při sazbě 600 Kč/t ekonomický dopad na průmysl a příjem SFŽP ve výši cca 100 mil. Kč (zpoplatněné
emise
zahrnují vxxx x
xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek pro velké a střední zdroje znečištění v roce 1999-2000, zaokrouhleno na mil. KčV - velké zdroje znečištění; S - střední zdroje znečištění.
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxové
emise
těkavých organických látek.
Podíl velkých zdrojů na celkovém výnosu z poplatků u velkých a středních zdrojů činil 85-90 %. Předepsané popxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxvuje výnos z poplatků 5 hlavních znečišťujících látek. Výnos z poplatků ostatních znečišťujících látek predikujeme ve výši 20 % hodnoty výnosu z poplaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x zpoplatnění amoniaku (1000-2000 Kč/t), přesunutí některých látek a sloučenin z II. třídy do I. třídy nebo vyloučení některých druhů látek ze zpoplatnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxdnoho velkého zdroje v průměru 250 tisíc Kč. Při počtu cca 30 tisíc středních zdrojů činí výnos z poplatků z jednoho středního zdroje v průměru cca 2 800 Kčx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxkými osobami za účelem vytápění obytných prostorů, a není proto zpoplatněna. Sazba poplatku u malých zdrojů není v přímém vztahu k množství produkovanxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrovnány s výdaji do této oblasti. V roce 1999 činily příjmy SFŽP z emisních poplatků v oblasti ochrany ovzduší 956 mil. Kč (podrobně viz tab. 6) a vykazují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdravění ovzduší v obcích, který byl financován z příjmů z privatizace, nikoliv z příjmů z poplatků. Výdaje na ochranu ovzduší činily v roce 1999 částku 8xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx technickými podmínkami provozů, restrukturalizací ekonomiky a dalšími faktory (negativní vliv),
- ekonomickou stimulací snižování emisí vyššímx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxklady, nedoplatky apod.).
Po posouzení výše uvedených faktorů nepředpokládáme zvýšení výnosu SFŽP z poplatků za znečišťování ovzduší do roku 2005 vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxky obsahujících se odhaduje ve výši cca 60 mil. Kč ročně, tj. o 25 mil. Kč více.
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K ČÁSTI PRVNÍ - ochrana ovzduší
HLAVA I
Obecná xxxxxxxxxx
x x x x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxkých osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně vnějšího ovzduší, ochraně ozonové vrstvy a ochraně klimatického systému Země a vytváření podmxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x x - Základní pojmy
Návrh přebírá definice jednak z relevantních právních předpisů Evropských společenství, jednak ponechává v platnosti některé poxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxmě a z oblasti ochrany ozonové vrstvy Země. Větší rozsah základních pojmů je vyvolán velkým počtem transponovaných směrnic a dalších aktů ES a také skutxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxovení jsou ukládány obecné povinnosti fyzickým a právnickým osobám, které vycházejí jak z předpisů ES, tak ze současné právní úpravy. Významným ustanxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxech pálení suchého listí i zakázat, pokud nebudou v obci vhodné klimatické podmínky.
Dalším významným nástrojem obecních úřadů bude povinnost obce zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo zneškodňování z hlediska obsahu regulovaných látek. Občan i podnikatel bude mít možnost za přiměřený poplatek se výše uvedených výrobků zbavit způsxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxž povinnost osob, aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxpla nebo místem je veden rozvod tohoto tepla, na který se může občan napojit) a náklady na využívání tohoto tepla v průměru významně nepřevyšují využíváxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxy na kvalitu paliv a na nakládání s nimi, což platí i pro výrobky s obsahem těkavých organických látek.
K § 4 - Kategorie a zařazování zdrojů znečišťoxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxrních zdrojů. V této oblasti je nově vytvořena kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, které odpovídá příslušná kategorie zdrojů zavxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní znečištění). V ustanovení je definována samostatná kategorie spaloven odpadu, neboť problematika spalování odpadů je v EU upravena samostatně. Pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx limity a další podmínky provozování zabezpečuje Ministerstvo dopravy a spojů. U přenosných nářadí (§ 4 odst. 2 písm. c) stanoví technické i další podmxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xaké řeší dosavadní v praxi se vyskytující problém, co se považuje za zdroj znečišťování pro účely stanovení kategorie zdroje v případech, kdy se zpravixxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, ale i administrativní budovy, pokud splní podmínky v odstavci 2.
K § 5 - Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity
V ustanovení je řxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxběru vzorků apod. bude řešit obdobně jako v současné době příslušná vyhláška ministerstva. U zdrojů, kde nejsou stanoveny emisní limity ve vyhlášce (sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xnížení emisí. Orgán kraje uloží místo povinnosti plnit emisní limity provozovateli zdroje, který je uveden v prováděcím právním předpise, povinnost xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xypracování těchto plánů najdou příslušní provozovatelé zdrojů v prováděcím právním předpise.
K § 6 - Přípustná úroveň znečištění ovzduší
V toxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxvádění ve formě národních, krajských a místních programů snižování emisí. Příslušné orgány ochrany ovzduší vypracují xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi územním plánování a rozhodování o stavbě dalších zdrojů znečišťování, neboť orgán ochrany ovzduší vydá stanovisko k další výstavbě s ohledem na stav xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxu, aby bylo možné předem vyloučit z výstavby některé zdroje znečišťování. Sledování kvality ovzduší je zajištěno Ministerstvem životního prostředíx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxušné emisní stropy a požadavky na způsob přípravy emisních inventur a projekci budou stanoveny v nařízení vlády.
Celé ustanovení je transpozicí přísxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstvo životního prostředí a kde je nutné zajistit pravidelné sledování kvality ovzduší a přijímat programy ke zlepšování kvality ovzduší.
Pro oblasxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxených v příloze k tomuto návrhu.
Rovněž v tomto případě jsou schválené programy zlepšení kvality ovzduší významným nástrojem pro výkon veřejné správx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxh limitů, avšak imisní koncentrace nepřekračuje jejich meze tolerance, mohou orgány kraje zpracovat programy zlepšení kvality ovzduší a předejít tax xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxlitou ovzduší a vyžaduje přijmout opatření k jejímu udržení, případně i zlepšení, a to v programech snižování emisí podle § 6.
Významným opatřením v toxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxímat opatření pro jejím zhoršení.
Celé ustanovení je transpozicí příslušných předpisů ES.
K § 8 - Smogová situace
V ustanovení je uvedena defixxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx
Zákon rozlišuje ústřední regulační řád, který stanoví prováděcí právní předpis a který jmenovitě určuje stacionární zdroje znečišťování, které podxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxou ovzduší orgány krajů a obcí regulační řády pro území kraje a území obce. V těchto regulačních řádech mohou nařídit omezení nebo zastavení stacionárnxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxkých zvířat může způsobit jejich smrt, a proto se v této oblasti musí postupovat obezřetně.
K § 9 - Zjišťování znečišťujících látek
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm ES. V návrhu zákona se nově navrhuje zavedení povinnosti měření účinnosti spalování u malých zdrojů znečišťování, které provozují fyzické a právnicxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xdrojem látek nepříznivě ovlivňující klimatický systém Země a zdrojem obtěžování kouřem a zápachem.V Německu obdobný krok zavedený před několika letx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxe občanů, kde je nutné respektovat ústavní právo na nedotknutelnost obydlí. Jde o určitou obdobu kontroly emisí, jako je zavedena u mobilních zdrojů, pxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxosti spalování u malých zdrojů může provádět pouze osoba, které bylo uděleno osvědčení o autorizaci podle § 15.
Podrobnosti zjišťování znečišťujícíxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxpise. Kontrolu přípustné úrovně obtěžování zápachem bude zajišťovat orgán ochrany ovzduší včetně obce, protože pachové látky zákonem zařazeny jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxtanovení v zásadě přejímají povinnosti stanovené současně platnou právní úpravou a dále je rozšiřují o povinnosti vyplývající z ustanovení § 3 až 10 a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xlíže uvedeno v § 9.
K § 13 - Evidence zdrojů znečišťování
Tato evidence již prakticky probíhá a zajišťuje jí ministerstvem pověřená osoba, kterox xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxání úrovně znečištění. Tyto údaje slouží i k informaci veřejnosti. Nově budou sledovány látky ovlivňující klimatický systém Země, aby Česká republikx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Text ustanovení je v zásadě převzat ze současně platné právní úpravy. Nově je však uvedena povinnost, aby provozovatelé mobilních zdrojů znečišťováxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K § 15 - § 16 - Autorizace, povinnosti autorizovaných osob
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnisterstvem, což vyvolalo potřebu změny zákona o živnostenském podnikání. Současně stanoví povinnosti autorizovaných osob. Autorizaci budou podlxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xinisterstva. Autorizaci mohou získat pro vybrané činnosti jak fyzické, tak právnické osoby, pokud splní povinnosti stanovené v tomto ustanovení.
x x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu k umisťování a povolování staveb velkých a středních zdrojů včetně jejich změn a k uvedení do provozu institutem "vydávání stanoviska", na jehož řízexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxutí, stavební povolení apod.
Pro jiné činnosti mající dopad na kvalitu ovzduší bude příslušný orgán ochrany ovzduší vydávat povolení.
Ministerstvx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxvení definuje podmínky, za kterých lze spalovat odpadní oleje, přičemž je záměr (viz předchozí ustanovení), aby výhledově mohly spalovat neupotřebixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxťování ovzduší
Poplatky jsou v mírně modifikované podobě převzaty ze současné právní úpravy.
Modifikace
spočívá v důsledném promítnutí systému zxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti, že poplatky vybírají a vymáhají - u středních zdrojů - finanční úřady. Výhledově, v horizontu 3 až 5 let by měl být systém "emisních poplatků" transxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxisí amoniaku a oxidu uhelnatého je u všech kategorií stacionárních zdrojů oproti dosavadní praxi vypuštěno.
K § 20 až § 22 - Oznamovací povinnost
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle které je provozovatel povinen sdělit orgánu ochrany ovzduší všechny změny, které se týkají poplatků včetně změny provozovatele a zastavení proxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxel zahájí práce na snížení emisí alespoň u jedné zpoplatněné znečišťující látky a plní další zákonem stanovené podmínky. V případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxně provozovatele skutečnost, pokud bez jeho zavinění se mu nepodaří splnit všechny podmínky pro prominutí části poplatků.
HLAVA III - ochrana ozonxxx xxxxxx xxxx
x x xx x x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xstanovení transpozici příslušných ustanovení nařízení Rady. Mezi regulované látky je v tomto návrhu již zařazen také methylbromid. Ustanovení uvádxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxžství pro dovoz stanovených regulovaných látek v souladu s přijatými závazky o snížení látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.
K § 25 až 28 - Povxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstva průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízením a o změně některýxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx může být dovezeno. U vývozu se vychází ze zásady, že lze na základě povolení ministerstva uskutečnit vývoz regulovaných látek, které nejsou ze zákona zxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxících ozonovou vrstvu Země včetně jeho změn a přijatých dodatků.
K § 29 - Znovuzískávání použitých regulovaných látek
V ustanovení se klade důrxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvaných látek při servisních i jiných prací. K uvedeným činnostem je opět nutné povolení ministerstva.
K § 30 a 31 - Používání nových látek a výrobkx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xusí být označeny příslušným heslem a osoby, které s nimi nakládají, mají v tomto ustanovení dány povinnosti.
K § 32 - Evidence, vykazování a registx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovat a aktualizovat registr regulovaných látek jako podklad pro další činnosti. Tyto údaje jsou významné i z hlediska kontroly u podnikatelů, jak plní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je převzat ze současné právní úpravy. Sazby poplatků byly navýšeny. Poplatky v této oblasti jsou i významným regulačním nástrojem při zacházení s těmixx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxtů podnikající v této oblasti je nesrovnatelně menší, než u provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Rovněž způsob platby je odlišný.
V návrhu zákxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
K § 34 - Nástroje klimatického systému Země
Jde o novou oblast zařazenou do legislativy v ovzduší, která svým významem i v mezinárodním měřítku si vyxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xx x Povinnosti při ochraně klimatického systému Země
V tomto ustanovení jsou uloženy konkrétně povinnosti provozovatelům zdrojů, kteří svým provozex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxy dosud nebyla ze strany největších producentů skleníkových plynů přijata omezení emisí, především pak oxidu uhličitého.
HLAVA V
Zpřístupňovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x x xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxi ovzduší a ochrany ozonové vrstvy Země veřejnosti i mezinárodním organizacím včetně předávání informací orgánům Evropské komise. Platnost zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dokumentů za podmínek stanovených ve výše jmenovaných zákonech. Ustanovení důsledně vycházejí z odpovídajících právních předpisů ES.
HLAVA VI
x x xx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy Země.
K § 40 a 41 - Sankce
Ustanovení je v upřesněné podobě převzato ze současné právní úpravy. V rámci tohoto ustanovení byly navrženy zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní úpravy. Významnou změnou je převod působnosti při rozhodování o výši poplatků za zvláště velké a velké zdroje znečišťování z inspekce na kraje v přenxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxě zahrnuta Česká obchodní inspekce jako kontrolní orgán, do jehož působnosti bude především patřit kontrola výrobků na vnitřním trhu, např. kvalita pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xstředního správního úřadu tak, aby se zamezilo duplicitě činností s Ministerstvem životního prostředí.
U okresních úřadů je působnost stanovena i s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxti. Jde především o zmocnění obce nařízením stanovit podmínky spalování rostlinných materiálů na otevřených ohních včetně případného zákazu těchto xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx stanoví nařízením místo pro ukládání výrobků vyřazených z používání, které obsahují regulované látky a stanoví za uložení a zneškodnění těchto výrobxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní množství a rozsahu vypouštěných látek u malých zdrojů při podnikatelské činnosti od stanovaného tepelného výkonu zdroje. V návrhu zákona je také stxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
HLAVA VIII
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Upravuje nezbytná společná ustanovení návrhu zákona.
K § 54 - Přechodná xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxečišťování po účinnosti nového zákona, které vyplývají z příslušných právních aktů ES. V tomto ustanovení se také odkládá účinnost § 19 a 21 (poplatkx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxárních zdrojů.
K § 55 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů uvádí seznam předpoklxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxů z jiných resortů, např. při vyhlášce, kterou se budou určovat kategorie xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxhválením zákona budou zrušeny všechny zákony, které byly vydány v oblasti ovzduší a ozonové vrstvy Země.
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budou podléhat činnosti týkající se kontrolních měření, měření účinnosti malých spalovacích zdrojů, vypracování rozptylových studií a odborných pxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxaných látek ve výrobcích vyřazených z používání, který obdrží obce za poskytnutí této služby a za zneškodnění výrobků po odstranění regulovaných látexx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxy se občané a podnikatelé mohli stanoveným způsobem zbavit těchto výrobků, které jsou odpadem až po zneškodnění těchto látek.
V současné době takový sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ozonovou vrstvu Země. K racionálnímu chodu může jedna obec vytvořit místo pro sběr předmětných výrobků i pro několik obcí. Výši poplatku si stanoví obex x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxsti těchto zákonů, které mají návaznost na současnou legislativu v ochraně ovzduší.
K § 62 - Účinnost
Navrhuje se nabytí účinnosti dnem 1. listoxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyměřování poplatků u zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů na orgány kraje.
V Praze dne 9. dubna 2001
předseda vlády
Ing. Miloš Zeman, v.rx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR