LIT32274CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxx x x x xx x xx
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxor služeb do tržního hospodářství. Současně tím ovšem nesmí být ohroženo sociální poslání základních poštovních služeb, vyjádřené požadavkem na jejxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxa podle sovětského vzoru pojímána jako úřad, původní pojetí poštovních služeb jako podnikatelské činnosti bylo potlačeno. Praxe však ukázala, že pošxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí vycházet z toho, co jeho zákazníci potřebují, úřad má tendenci rozhodovat o tom, co podle jeho názoru mají potřebovat. Nežádoucí nadřazenost úřadu nax xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxané jsou výrazně minoritními zákazníky pošty - tvoří pouze asi 1/6 celkového počtu odesílatelů, zbytek jsou instituce a komerčně orientovaní podnikaxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxi důkladnou legislativní úpravu, neboť má řadu specifik (zvláštní právní vztahy při poskytování poštovních služeb, specifické úkoly pošty v oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxé.
Příčinou je v prvé řadě naprostá zastaralost dosud platného zákona o poště pocházejícího z r. 1946; z jeho ustanovení již totiž téměř žádné nelze v pxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxx xxx xxxx pošty v dnešní době skutečně funguje.
Situaci ještě více komplikuje skutečnost, že všeobecné představy veřejnosti o fungování pošty nevycházejí z dxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxaralého znění zákona o poště vznikají, jsou následující.
1. Ač pošta je již od 1.7.1989 státním podnikem, podle zákona jde stále ještě o součást státnx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xravomoci soudů, správců daně aj. vůči ní jsou omezeny. Soukromým přepravcům může pošta uložit, aby s ní povinně spolupracovali, přičemž cenu za jejich xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxst, ale o činnost státní správy. Podle živnostenského zákona je však poskytování poštovních služeb považováno za živnost s tím, že živností není pouzx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxíc je takové dělení nereálné, protože o tom, zda je obsahem poštovní zásilky písemnost či jiná věc, pošta s ohledem na poštovní tajemství neví. Pak ale nexx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní, neboť není založena na smluvních vztazích tak, jak je to v dnešní době u jiných služeb obvyklé. V důsledku toho nemůže pošta přizpůsobovat své služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx takže jejich rozsudky ne vždy odpovídají znění dosud platného zákona. Tyto právní vztahy jsou stanoveny výhradně podzákonnými normami, což je v rozpoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xovelizovat, protože byl vydán jako vyhláška ministerstva v rozporu se zákonem o poště a protože je v zásadním rozporu s Listinou základních práv a svobxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxonomické postavení, jež jí umožní uspokojovat všechny potřeby veřejnosti v oblasti základních poštovních služeb. Jaké povinnosti však pošta má, to jxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu vůči poště.
6. Dosavadní legislativní stav brání žádoucímu rozvoji konkurence. I když oblast pošty nelze zcela přenechat trhu, její co největší roxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxý při poskytování poštovních služeb je určen výhradně jen pro poštu.
7. Dosavadní legislativní pojetí je zcela neslučitelné s členstvím České republxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx mezi provozovatelem poštovních služeb a jeho zákazníky je v zásadě předurčena předpisy Světové poštovní unie, které mají povahu mezinárodních smluvx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa dobu více než 100 let novodobého poštovnictví, je zcela nezbytnou podmínkou pro to, aby poskytování poštovních služeb mohlo fungovat tak, jak veřejnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxně zabývá Direktiva 97/67/EC Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšoxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí vztahujících se k poštovním službám č. 98/C 39/02 ze dne 6.2.1998. Hlavním principem regulace podle těchto norem je zřízení národního regulačního úxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxění). Činnost národních regulačních úřadů je pak v rámci Evropské unie koordinována Komisí.
Otázkou regulace se už od počátku 90. let zabývá také Evroxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxh, které jsou členy Evropské unie nebo xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 28.4.1998 zástupci Evropské unie konstatovali, že přijetím tohoto zákona bude dosaženo úplné kompatibility s právem EU; přijetí zákona očekávají běxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby na ekonomickém základě. V souvislosti s tím se dosud platný nahrazuje . Jestliže dosud platný zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxšta" a "poštovní služby"; neplatí již, že pošta poskytuje jen poštovní služby a že poštovní služby poskytuje jen pošta. Řadu analogických služeb jako pxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx poštovních služeb v žádném případě nemají (viz Příloha 2).
Dosavadní veřejnoprávní úprava vztahů při poskytování poštovních služeb se nahrazuje stxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxsti má nový zákon povahu speciálního zákona, kterým se pro poštovní služby stanoví specifické odchylky od obecné úpravy dané občanským zákoníkem.
Taxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxha 3. V souvislosti s tím se pro poštu i pro další podnikatele v této oblasti nově zavádí souhrnné označení "provozovatel poštovních služeb".
Podnikánx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx základě žádosti udělovat Ministerstvo dopravy a spojů. Důvodem tohoto režimu je potřeba zajistit ve veřejném zájmu, aby provozovatel poštovních sluxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxosti za škodu způsobenou provozováním poštovních služeb a měl technické a organizační předpoklady pro provozování poštovních služeb.
**********
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxela nezbytné. V souladu s dosavadní praxí u nás i s obecnou praxí v zahraničí je dosažení tohoto cíle založeno na existenci ekonomicky silného provozovaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xzemí státu. Jiní provozovatelé pak jeho služby pouze doplňují alternativní nabídkou svých služeb.
Subjektem, který je povinen poskytovat všechny nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xoto postavení a povinnost České pošty státního podniku zachováno. Dále je však doplněno o státní regulaci prováděnou Ministerstvem dopravy a spojů. Vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxva xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxách aj.), zákon o poštovních službách se jí tedy nezabývá.
**********
Aby Česká pošta státní podnik byla schopna plnit povinnost zajistit všeobecxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částečného monopolu na dodávání písemností. Tento monopol poště zaručuje, že vždy dosáhne určitého objemu tržeb, jež jsou základem pro pokrytí značnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxjnost, se současně snižují vzhledem k rozsahu a sortimentu poskytovaných služeb.
Dalším důvodem pro zachování monopolu na dodávání písemností je i zxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxž velmi podstatné: náklady se v mimořádně velké míře liší podle toho, zda je služba poskytována ve městě, či naopak na venkově, tj. v místech s nízkou koncxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k potřebě subvencování cen v nákladově nadprůměrných relacích ze zisku dosaženého v relacích podprůměrných. Monopol na dodávání písemností, který zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xezi více podnikateli při dodávání písemností není možná právě vzhledem k výše uvedené značné rozdílnosti v nákladech na provozování této služby. Tato xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxoké koncentraci obyvatel dosáhnout výrazně lepších hospodářských výsledků, a poskytování poštovních služeb na venkově by bylo vážně ohroženo.
Rozxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jsou z něho vyňaty mj. nadstandardní služby (viz příloha 1) a dodávání zásilek obsahujících písemnost, jejichž hmotnost je vyšší než 350 g včetně. V zájxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxzoval by se žádoucí tlak konkurence; pokud by byl příliš malý, ohrožovalo by to ekonomiku pošty, a tím i její schopnost plnit stanovené úkoly. K nacházenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí vlády částečně regulovat rozsah monopolu.
Nově se navíc zavádí možnost oprávnit k dodávání písemností, které jsou předmětem monopolu, vedle pošty xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxž by pošta sama o sobě nebyla schopna z objektivních či subjektivních důvodů plnit své úkoly při zabezpečování potřeb veřejnosti; taková situace není pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa musí povinně zajišťovat i řadu dalších činností (dodávání balíků, poštovních poukázek aj.).
**********
Regulace nezávisí na tom, jaká je organizxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx, že v budoucnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxence; od určité hranice již totiž lépe vyhovuje, pokud bude mít pošta stejnou formu jako její konkurenti. To potvrzuje i současný vývoj v západní Evropěx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx už jen v 1/3 zemí zůstává stále ještě zachována původní, historická forma pošty obdobná našemu státnímu podniku.
Uvedená změna nijak neovlivní rozsax xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zajišťovat státní podnik Česká pošta. V pozdější době pak bude jiný poskytovatel základních služeb než tento státní podnik regulován na základě licenxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxouhodobém horizontu pak na trhu poštovních služeb vznikne několik ekonomicky silných podnikatelů, z nichž každý bude sám o sobě schopen převzít závazxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xtávky pošty dokázaly tyto subjekty převzít na sebe výkon jejích povinností. Nový zákon vytváří právní předpoklady pro to, aby se vývoj v České republicx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx zákon řeší současně i celou řadu dílčích problémů. Příkladem je doplnění přesných definic všech pojmů, jež jsou v oblasti poštovních služeb používányx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxují dosavadní ustanovení týkající se poštovního tajemství.
Vývoj pošty v zahraničí
Vývoj pošty v západní Evropě, jakož i v dalších vyspělých zemíxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxnomické reality. Rozhodujícím faktorem se stal hospodářský růst, který vede ke zvýšení poptávky po poštovních službách, což umožňuje rozvoj dříve prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxý státem je i v zemích se zavedenou tržní ekonomikou nepružný a málo efektivní. Pokud by pak přetrvávalo někdejší napojení pošty na státní rozpočet, docxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x Pošta má sklon k byrokracii, je málo pružná a má nedostatečný zájem o zákazníka.
-
Dotace
ze státního rozpočtu využívá obyvatelstvo jen v malé míře, nexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx pošty na státní rozpočet snižuje její zájem o komerční aktivity v oblasti doplňkových služeb. Jejich co největší rozsah je však pro celkovou efektivitx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxspívat na úhradu fixních nákladů na tuto síť.
- Stát jako provozovatel pošty se dostává do jistého konfliktu se státem v roli regulátora, v níž by měl veřxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxsledující model: Jasně se oddělují funkce regulátora a operátora (stát již není sám podnikatelem, činnost operátora však reguluje). Vztahy mezi státxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxtoru. Poštovní podnik se vystavuje co možná největšímu působení trhu tak, aby musel zlepšovat kvalitu svých služeb i vztah k zákazníkům.
Poštovní podxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxob, jakým jich podnik dosáhne, je věcí autonomního rozhodnutí managementu poštovního podniku.
Monopol na dodávání písemností se považuje za nezbytxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxize o poště. Jeho realizací se následně zabývala Rezoluce Rady o rozvoji poštovních služeb. Dne 15.12.1997 pak byla přijata již zmíněná direktiva č. 97xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xoulu. V strategickém plánu přijatém kongresem se mj. konstatuje nutnost zlepšovat kvalitu služeb, orientovat se na potřeby zákazníků a odstraňovat bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxní správy a konstituována, tehdy ještě společně s telekomunikacemi, jako státní podnik.
Ke dni 1.1.1993 byla pošta oddělena od telekomunikací a vznixx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxx
x xx xx xxby byla pošta z větší části financována z dotací z telekomunikací v rámci společného státního podniku Správa pošt a telekomunikací.
Přehled jednotlixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx neboť znatelně přispívají k úhradě velmi vysokých fixních nákladů spojených s udržováním a provozováním sítě asi 3500 provozoven. Rozvojem těchto slxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xůznorodost činností České pošty státního podniku si samozřejmě vyžaduje, aby nebylo možné skryté křížové financování služeb v sektorech, kde je přípxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xystém rozpočítávající všechny sdružené náklady úměrně na jednotlivé činnosti České pošty státního podniku.
Přehled základních ekonomických paraxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxx
xx xxx xxxx xx
xxxxxxx
xx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx
xxxx
xxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxformace
Navrhovaný zákon xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxý zákon je plně slučitelný s předpisy Světové poštovní unie. Na otázky řešené v tomto zákoně se vedle nich vztahují také mezinárodní smlouvy požadující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxž je Česká republika vázána, se na tyto otázky již nevztahují.
Přijetí navrhovaného zákona o poštovních službách nemá dopad na státní rozpočet ani jixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxadu s ústavním pořádkem České republiky.
Spolu s návrhem zákona o poštovních službách je předkládán návrh nařízení vlády, kterým se stanoví částka vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xrovést změny v celé řadě dalších zákonů (např. trestní řád, občanský soudní řád, zákoník práce).
2) Zvláštní část
Vymezuje se předmět právxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xro provozování tohoto druhu podnikání, zejména pak regulace těch provozovatelů, kteří jsou pověřeni provozováním základních služeb.
Defxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xro všechny provozovatele poštovních služeb. V praxi poměrně frekventované pojmy byly až dosud definovány jen v podzákonných normách a vztahovaly se jxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povinnou působnost tohoto zákona na služby, jejichž předmětem jsou písemné zprávy. Nejde-li o uvedené výjimky, lze takové služby uskutečňovat jen prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmné sdělení. Z definice tak jednoznačně vyplývá, že tento pojem nezahrnuje knihy, časopisy, deníky apod. neboť ty neobsahují sdělení určené jednotlixx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxkých impulsů. Aplikace tohoto ustanovení připadá v úvahu zejména u telegramů, u nichž je sdělení přemísťováno telefonem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxrmě není v tomto případě
relevantní
.
Poštovní služby jsou poskytovány na smluvním principu, přičemž smlouva je uzavírána zvláštním, pro tyxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovateli, který je povinen takový návrh přijmout faktickým převzetím poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky k poskytnutí poštovní sluxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xro základní služby budou stanoveny ve vyhlášce vydané Ministerstvem dopravy a spojů a pro ostatní služby budou stanoveny provozovatelem poštovních sxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxně, ale i v podobě modifikací, na nichž se navrhovatel s provozovatelem dohodnou, pokud tuto dohodu poštovní podmínky umožňují.
V odstavci 4 se provozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxto potvrzení bude spočívat většinou v ověření, zda druhá strana (odesílatel) splnila smluvní podmínky. Bez takového oprávnění by totiž docházelo ke kxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxávo provozovatele však nelze mylně považovat za jeho povinnost. Není jeho věcí v zájmu odesílatele povinně ověřovat, zda se odesílatel nedopustil nějxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxsílatele za škody způsobené jeho zaviněním (vinou porušení právních povinností vyplývajících ze sjednané smlouvy) podle odstavce 4 by se subsidiárnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdostí o poskytnutí poštovní služby právě za těchto podmínek (viz § 5 odst. 2) akceptoval, a to včetně případných odchylek a doplnění sjednaných podle § 6 xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx úplatnost poštovní služby není absolutní podmínkou vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem - například přeprava zvláštních poštovxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zavinění nemůže splnit své závazky.
V odstavcích 2 a 3 se stanoví povinné minimální vymezení obsahu poštovních podmínek, a to tak, aby v nich bxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxní význam pro právní jistotu zákazníků, neboť u poštovních služeb dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem velmi zjednodušeným prxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxastníky těchto vztahů.
Odstavec 4 upravuje možnost stanovit v poštovních podmínkách nad rámec povinného obsahu poštovních podmínek další podmínkyx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xezbytné, aby se provozovatel a odesílatel mohli dohodnout na drobných odchylkách od poštovních podmínek nebo na jejich doplněních. Příkladem může býx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxovních známek. Taková zvláštní ujednání mohou být podle okolností uzavřena písemně, nebo v jednodušších případech konkludentně (převzetím konkrétxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. že je nabízena každému. Rozsah těchto dohodnutých dalších podmínek je však limitován povinným obsahem podmínek vymezených v odstavcích 2 a 3 a nemxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxtění právní jistoty stanoveny v právním předpise, zatímco pro ostatní služby budou stanoveny a uveřejněny provozovatelem poštovní služby.
x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxdáním a dodáním.
K § 8
Zvláštní a výjimečný postup, jímž je otevření poštovní zásilky mj. i s ohledem na poštovní tajemství, je přípustný jen v přexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí podmínky (viz § 6 odst. 3 písm. e).
Zvláštní a výjimečný postup zasahující do vlastnických práv k zasílaným věcem, jímž je prodej poštovní záxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxem stanoví zákon, v ustanovení § 9, konkrétní podrobnosti pak povinně poštovní podmínky [viz § 6 odst. 3 písm. f)].
Majetkový prospěch pocházející z prxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvé poštovní zásilky.
Alternativy zničení poštovní zásilky vedle jejího prodeje, jako jednoho ze zásahu do vlastnických práv k zasílaným xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxn, neboť jde o obsah podléhající listovnímu tajemství či o drogy, apod.).
Peněžní částka, kterou z nějakého důvodu nebylo možno vyplatit axx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu - jeden rok navíc je nutný s ohledem na to, že uplatnění nároku na vrácení nevyplacené peněžní částky mohou předcházet jednání mezi odesílatelem a adrxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxatele za škody vzniklé při poskytování poštovní služby značně omezuje. Základní principy odpovědnosti stanoví přímo zákon. Vzájemnou dohodou obou sxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxou při poskytování poštovních služeb, přičemž odpovědnost tohoto subjektu je v závislosti na okolnostech vzniku škody modifikována v dalších odstavxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvní. Zproštění odpovědnosti je proto možné jen z přesně vymezených důvodů. Ty jsou shodné s naší dosavadní právní úpravou i s předpisy Světové Smluvní vxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí principy odpovědnosti stanoví přímo zákon; vzájemnou dohodou obou smluvních stran lze tuto odpovědnost pouze rozšířit nad rámec zákona.
O konkrétxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxbere takovou službu, která mu z jeho hlediska nejlépe vyhovuje. Praxe ukazuje, že většina věcí přepravovaných v rámci poštovních služeb má minimální hxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxy jednodušší; jejich využívání je proto pro zákazníky nejen levnější, ale také méně komplikované. Zatímco při podání a při dodání zásilky, za kterou prxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxilky, za něž provozovatel neodpovídá, mohou být podány vhozením do poštovní schránky a dodány vložením do domovní schránky adresáta. Dosavadní histoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxsilek je podáváno jako obyčejné zásilky, zatímco jen 10 % jako doporučené zásilky, cenná psaní a balíky.
Ke zjištění výše odpovídající náhrady škody xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxá; taková možnost musí proto být výslovně sjednána.
Ustanovení § 13 upravuje základní principy hrazení škody tak, jak tradičně platí v naší dosavadnx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxt odškodnění určený odesílatelem je aplikován u cenných psaní a balíků s udanou cenou, limit v podobě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xoporučených zásilek.
Odstavec 7 § 13 obsahuje zvláštní ustanovení pro případ, že ke škodě došlo úmyslným jednáním provozovatele resp. jeho zaměstnxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xkody sjednána omezení jeho odpovědnosti.
Zákon o poštovních službách se vztahuje i na poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí, sxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxo zákona lze s ohledem na obvyklou účast druhého, zahraničního provozovatele i na odlišné předpisy platné v zahraničí aplikovat jen přiměřeně.
V odstxxxx x xx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xpůsob, který je zpravidla pro odesílatele také nejvýhodnější; obdobně se postupuje i v zahraničí. Velká většina poštovních zásilek má obsah, který je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx přepravy zastoupí provozovatel.
Logika ustanovení odstavce 4 vyplývá rovněž z toho, že odesílatel si může vždy zařídit celní projednání své poštovnx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xovaha tohoto ustanovení však umožňuje dohodnout jiný postup. Od uplatnění principu zastupování může pochopitelně odstoupit nejen odesílatel, ale z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxeré zaručuje nepochybně nezbytnou diskrétnost poštovního styku, se zásadním způsobem doplňuje a zpřesňuje. Poštovní tajemství má přitom podstatně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxávané prostřednictvím poštovní zásilky. V souladu s dosavadní právní úpravou i s logikou věci však nejsou utajovány obecné údaje, tedy taková data, z nxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtel, jeho zaměstnanci a další fyzické i právnické osoby, jež se nějakým způsobem účastní na poskytování služeb (jde např. o dopravce převážející pro prxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxedkující dodání adresátovi (např. pracovníky ubytovacího zařízení či podniku, v němž adresát bydlí či pracuje).
Povinnosti mlčenlivosti mohou být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxje xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů (např. v trestním řízení).
Provozování poštovních služeb je živností ohlašovací vázanou podle živnostenského zákona, jehož novelx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxoto režimu je potřeba zajistit ve veřejném zájmu, aby provozovatel poštovních služeb poskytoval tyto služby podle poštovních podmínek, které jsou v sxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxické a organizační předpoklady pro provozování poštovních služeb. Povolovací režim zajišťuje, že poštovní služby bude provozovat subjekt, který je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxedmětem poštovní služby zásilka o celkové hmotnosti do 350 g obsahující písemnost; takové služby byly až dosud výhradním právem samotného státu. Nejdxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xx). Důvody, proč takové oprávnění mají jen provozovatelé zajišťující základní služby, jsou podrobně uvedeny v obecné části důvodové zprávy.
Toto omexxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. u nadstandardních služeb, které již po řadu let ku prospěchu veřejnosti,
de iure
však protiprávně, poskytuje řada různých našich i mezinárodních fixxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxx xxxopské unie podle čl. 7 odst. 1 Direktivy 97/67/EC povinný. Technika vymezení oblasti, v níž je možnost podnikání omezena, pomocí limitní ceny a hmotnoxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Účelem udělení poštovní licence je zajištění všeobecné dostupnosti základních služeb na celém území státu v odpovídající kvalitě; s tím spojené vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxdený v obecné části důvodové zprávy). Rozsah základních služeb bude vždy přesahovat rozsah výhradního oprávnění k dodávání písemností - viz např. příxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xýkající se aplikace Direktivy 97/67/EC.
Licenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Poštovní licence může být udělena jen tomu žadateli, který má k zajišťování základních služeb (a dalších úkolů stanovených zvláštními předpisy) v celxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxné povahy, které jsou pro řádné uspokojování potřeb veřejnosti nezbytné.
Ustanovení odstavce 3 umožňuje, aby veřejnost snadno rozeznala, který subxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužívány, se budou během období, na které je poštovní licence vydána, vyvíjet. Zákon proto zaručuje, že regulační orgán bude moci povinnosti držitele pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx samozřejmě až krajním řešením. Případné nedostatky by byly řešeny především formou pokut (viz § 36 odst. 3). K odnětí poštovní licence na žádost držitexx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxad umožní, aby regulační orgán mezitím zajistil poskytování základních poštovních služeb prostřednictvím jiného provozovatele.
Uxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxde z objektivních či subjektivních důvodů schopen uspokojit potřeby veřejnosti v oblasti poštovních služeb, jejichž účelem je dodání písemnosti. Až xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxktu.
Zatímco účelem udělení poštovní licence je zajistit v dlouhodobém horizontu všechny základní služby, zvláštní poštovní licence má jiný účel. Jxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxžby poskytovalo více drobných provozovatelů.
Řízení o zvláštní poštovní licenci je obdobou řízení o poštovní licenci.
Všechna rozhodnuxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxanovení upravuje práva a povinnosti všech provozovatelů poštovních služeb a zvlášť povinnosti držitelů poštovní licence a zvláštní poštovní licencxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnost vést oddělené účetnictví má za cíl zamezit nepřípustnému křížovému financování (promítání nákladů vznikajících v soutěžním sektoru do cen monxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxat, provozovat a udržovat poštovní schránky pro podání poštovních zásilek obsahujících písemné zprávy.
V souladu se současnou praxí vydáxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xlužeb) i významnou kulturní a politickou funkci; nesou ostatně také označení státu. Povinnost státních orgánů podílet se na vydávání poštovních známxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xejich materiální podoba; ta může být různá (poštovní známky ve formě samostatné nálepky nebo poštovní známky přímo natištěné na obálku či dopisnici). xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxtelně týká jen služeb držitele poštovní licence (viz též odstavec 2 a 3).
V odstavci 5 se upravuje uplatňování nároku na výměnu dříve zakoupených poštoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxštovní licence a držiteli zvláštní poštovní licence, jakož i fyzickým a právnickým osobám je nástrojem regulačního orgánu k vynucování řádného plněnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxbnost ministerstva je uskutečňována formou správního řízení; ve správním řízení se řeší i delikty. V odstavci 2 se vymezují rozhodnutí, u nichž se rozkxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxovních služeb neexistoval platný právní rámec (platná poštovní licence), nebo že by nebylo možno bezodkladně zajistit potřebný sortiment či potřebnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi a ve vztahu k obchodnímu zákoníku je lze považovat za absolutní neobchody. Vzhledem k tomu, že se mohou v praxi vyskytnout ojediněle situace, které nexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní současně vylučuje aplikaci obchodního zákoníku. Uplatnění obchodního zákoníku nepřichází u poštovních služeb v úvahu z několika důvodů.
Jednax xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxích zásilek vhozených do poštovní schránky). Speciální úprava daná obchodním zákoníkem navíc duplicitně vychází z toho, že obě strany uzavírají smlxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa se zveřejňují v Poštovním věstníku, který je vydáván jako úřední list již podle dosavadní legislativy. Ustanovení zaručuje, že každý bude moci snadnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxo a účinně domáhat naplnění svých potřeb. Jde současně o přímou aplikaci řady ustanovení Směrnice EU, která dostupnost těchto informací pro veřejnost xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxý omezení konkurence v oblasti dodávání písemností zpráv má (vytvoření podmínek pro řádné zajištění základních služeb). Ustanovení je přímou aplikaxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxh monopolu musí být citlivě vyvážen tak, aby nebyl ani příliš velký, ani příliš malý.
V souvislosti se zavedením finanční způsobilosti držitele poštoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí.
Ustanovení odstavce 1 je nezbytné s ohledem na to, že poštovní zásilky podané podle dosavadních předpisů těsně před dnem účinnosti novéhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká pošta. V závislosti na ekonomických faktorech blíže vysvětlených v obecné části důvodové zprávy pak po určité době dojde k nahrazení tohoto státxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxk stane, bude základní služby zajišťovat Česká pošta, xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení pro stávající provozovatele poštovních služeb.
Zrušují se dosavadní právní předpisy vztahující se k dosavadní právní úpravě xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xx xx
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbách vyžaduje provést současně i drobnou novelizaci většího počtu zákonů dotýkajících se poštovních služeb, jejichž dosavadní znění již nebude zcexx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxostředí, do něhož bude nový zákon začleněn. Nový zákon o poštovních službách přináší zásadní koncepční změny v dosavadním pojetí pošty; je proto nezbxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jimiž se upravují ustanovení určující věcné postupy při vlastním poskytování služeb, které již z hlediska současné praxe nevyhovují.
a) Novely zákoxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění, které se týkají placení daní, poplatků a pojistného v hotovosti pomocí poštovních poukázek, umožňují nahradit dosavadní zastaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxjší; bez těchto změn by nebylo možno dosáhnout potřebné rychlosti při převodu daní aj. na příslušný účet. Novela současně umožňuje, aby k placení daní axx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxet pak bude rychlejší; až dosud trval několik pracovních dní. K tomu je třeba dodat, že termín jednoho pracovního dne požadovaný v dosavadním znění těchxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxktivní minimum činí dva pracovní dny, a to ještě jen za podmínky zavedení nové technologie. Současně se výrazně zpřesňují povinnosti subjektů zprostřxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o správě daní a poplatků ruší dosavadní povinnost pošty (držitele poštovní licence) pokoušet se dvakrát po sobě o doručení občanskoprávních, správnxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe) je totiž možné jen za podmínky, že se adresát v místě v příslušné době zdržuje. Zatímco prvý pokus o doručení je konán bez předchozího uvědomění adresáxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxt, varováním, že jim bude doručeno, pokud se budou i nadále v místě zdržovat. Dosavadní znění zákona tak umožňuje vyhýbat se tímto velmi prostým způsobex xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxlejším doručení. Pošta jim totiž nesmí vydat zásilku již tentýž den po marném prvém pokusu; zásilku jim smí vydat až o den později poté, co se ještě jednou xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxž opakován ve stejnou denní dobu). V lepším případě je tedy doručeno o jeden pracovní den později, v horším případě je doručení oddáleno ještě více, anebx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxyby nebylo povinného druhého pokusu o doručení, zásilku by od pošty převzal ještě před svým odjezdem.
Pro řádný průběh správního nebo daňového řízení xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxí o povinném druhém pokusu o doručení do bytu se dostalo do příslušných zákonů zjevným nedopatřením. V r. 1961 byl totiž do zákonů zapracován takový způsxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxstí, ale i u ostatních zásilek) skutečně dvakrát po sobě pokoušela o doručení do bytu. Šlo ovšem jen o důsledek tehdejšího méně dokonalého systému přeprxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xonala ještě druhá pochůzka; nebyl pak samozřejmě důvod, aby se při této druhé pochůzce pošta nepokusila doručit i ty zásilky, které nebyly doručeny do-xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxroduktivní. Protože se již druhá odpolední pochůzka nekonala, druhý pokus o doručení mohl být vykonán až následující pracovní den; to ovšem znamenalox xx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxednutí tak jako tak již prvý den), nyní bylo možno zásilku uložit až o den později. Navíc pak pominul i praktický přínos druhého pokusu: zatímco původně bxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xen dopoledne doma, bude doma o den později ve stejnou denní dobu, zcela minimální.
Odlišný postup, který byl pro dodávání poštovních zásilek obsahujíxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro poskytování poštovních služeb, která je pochopitelně zachována i v novém zákoně o poštovních službách, je totiž to, že mezi uživateli pošty nesmí bxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxami od jiných odesílatelů, zejména když cena za tuto xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxručování funguje o poznání hůře než u ostatních zásilek.
Navrhované zrušení druhého pokusu o doručení do bytu není v našem právním řádu novinkou. Již pxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxslanecké sněmovny. Pokud pošta druhý pokus nevykoná, ač vykonán být měl (čemuž s ohledem na poštovní i listovní tajemství samozřejmě nelze předejít), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx prostředkem k protahování řízení. Již proto je třeba postup u všech písemností sjednotit, a to tak, aby byl současně také racionální a funkční.
c) Novexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo fyzická osoba, které byl Ministerstvem dopravy a spojů udělen souhlas. Udělení souhlasu je podmínkou pro vydání živnostenského oprávnění.
Druxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxy zákona o cenách vyplývají přímo z navrhovaného znění zákona o poštovních službách.
c) Novelami zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), zákona o správě danx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x s orgány veterinární kontroly rozšiřuje i na jiné subjekty, jež podle navrhovaného zákona o poštovních službách budou moci rovněž poskytovat poštovxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxvosti.
Navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxona se předpisy Evropské unie zabývají pouze doručováním zásilek s úředními písemnostmi. V článku 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/67/EC x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxahujících úřední písemnosti výslovně označena za záležitost národní legislativy.
Na otázky řešené v těchto částech zákona se nevztahují žádné mezixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxxti II
Dosavadní přestupky na úseku poštovních služeb se nahrazují novou úpravou deliktů přímo v zákoně o poštovních službách (viz § 36 až 37), proto jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxní důvod k tomu, aby ceny za mezinárodní poštovní služby byly vyňaty z působnosti zákona o cenách jako dosud. Zrušením dosavadního zákona o poště a jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkona o cenách i na tyto případy. Obdobně již dnes není důvod k zachování dosavadního stavu ani u cen za mezinárodní telekomunikační a dopravní služby.
x xxxxx xx
x xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx okamžik, který je klíčový pro rozhodování o dodržení procesních lhůt. Dosavadní znění připouštělo různé výklady zejména v případě, že podání bylo vhoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xdstraňuje věcně neodpovídající výraz "dopisy".
V bodech 4. a 5. se s využitím definice podle § 2 písm. a) zákona o poštovních službách upravují tato usxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxžbách nově umožňuje.
K části V
V bodě 1. se vypouští povinný druhý pokus o doručení. Bližší odůvodnění je uvedeno v obecné části důvodové zprávy. Soxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxnic podle § 2 písm. c) a h) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh lhůt. Dosavadní znění připouštělo různé výklady zejména v případě, že podání bylo vhozeno do poštovní schránky; použitý pojem "poštovní přeprava" nxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xásti VII
V bodě 1. se s využitím definic podle § 2 písm. c) a h) zákona o poštovních službách upřesňuje dosavadní znění; současně se přesně vymezuje okxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxno do poštovní schránky; použitý pojem "poštovní přeprava" není nikde jasně definován.
V bodě 2. se s využitím definice podle § 2 písm. c) zákona o poštoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy.
V bodě 4. se s využitím definic podle § 2 písm. a), c), d) a g) zákona o poštovních službách zásadně zpřesňuje spolupráce mezi správcem daně a poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxchny provozovatele poštovních služeb, neboť podle zákona o poštovních službách jimi mohou být i jiné osoby než držitel poštovní licence.
V bodech 5.x xx x xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xoplatků na příslušný účet; současně výrazně zpřesňují použité formulace. Bližší odůvodnění je uvedeno v obecné části důvodové zprávy.
K části VIII
x xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xojistného na příslušný účet; současně výrazně zpřesňují použité formulace. Bližší odůvodnění je uvedeno v obecné části důvodové zprávy.
V bodě 3. se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxní pojistného v hotovosti bylo možno používat moderní technologie, která umožňuje dostatečně rychlý převod pojistného na pří slušný účet; současně vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxty (držitele poštovní licence) na vyplácení důchodů v hotovosti, která byla až dosud zajišťována jen smluvně.
V bodě 2. se s využitím definic podle § 2 pxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxní.
K části XII
Napravují se dosavadní nepřesné formulace. Ty mohou vést ke sporům mj. i proto, že "platit prostřednictvím pošty" lze různými způsoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxovních službách se povinnost spolupráce s orgány veterinární kontroly rozšiřuje i na jiné provozovatele poštovních služeb než poštu (držitele poštxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx
x xxxxxx xx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx zákona o poštovních službách upřesňuje dosavadní znění.
K části XV
S využitím definice podle § 2 písm. c) zákona o poštovních službách se upřesňuxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, týkajících se pracovního poměru, pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. I když právní úprava zákoníku práce upřednostňujx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxh službách a na to navazující zrušení vyhlášky č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád), ve znění vyhlášky č. 59xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí licence" a jednak v tom, že v novém odstavci 3 se nahrazuje úprava, která stanoví postup doručovatele a držitele poštovní licence. Tento postup má spočxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xá činit 10 dnů. Dále se navrhuje úprava nezbytných úkonů držitele poštovní licence, jestliže si zaměstnanec písemnost nevyzvedne, popř. když ji odmítxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxva dopravy a spojů provádí se odpovídající úprava živnostenského zákona.
K části XVIII
S využitím definice podle § x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxy a spojů
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
Předpisy EU a SDEU