LIT32204CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxké, daly právní základ vzniku dvoustupňové bankovní soustavy k 1. 1. 1990; vycházely však z tehdejších koncepcí přestavby hospodářského mechanismu. xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxlčí novela zákona č. 158/1989 Sb. proto nepřicházela v úvahu a byl připraven - s pomocí expertů Mezinárodního měnového fondu (dále jen "MMF") a s využitxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtví (dále jen "ES") pro obchodní bankovnictví.
Návrh zákona vyjadřuje základní požadavky na činnost bank, která má přímý vliv na dosahování cílů a úkoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního systému. Činnost bank musí být proto realizována na takových principech, aby veřejnost mohla k nim mít důvěru, aby byly chráněny zájmy vkladatelůx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, že umožňuje vstup zahraničního kapitálu do sféry bankovnictví. Využití těchto možností by mělo přispět k vytvoření potřebné konkurence v obchodním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxk s další existencí státních peněžních ústavů, tak i s jejich privatizací; je umožněno i založení státního peněžního ústavu.
Zákon neuvádí typy bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě poptávky a nabídky na trhu bankovních produktů a služeb.
Zákon umožňuje vstup zahraničního kapitálu a zahraničních bank na náš trh ve formě joxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxích bank po získání povolení působily jako banky podle tohoto zákona a mohly v ČSFR provádět bankovní činnosti.
Předkládaný zákon na rozdíl od zákona čx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Evropských společenství. Výkon uvedených činností vyžaduje povolení působit jako banka. Banka s tímto povolením může vykonávat vedle uvedených dvox xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxátní banka československá v dohodě s ministerstvy financí.
Nad bankami je ve všech vyspělých zemích vykonáván dohled. Z hlediska organizace bankovnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxí.
Základní úlohou bankovního dohledu je pečovat o bankovní sektor z hlediska jeho bezpečného a vyváženého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxru která je důležitým faktorem měnové stability. Péče o stabilitu měny je hlavním úkolem centrální banky, která určuje měnovou politiku a ve vztahu k baxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxe frekventovaný je bankovní dohled jako součást organizační struktury centrální banky. Tak je tomu např. ve Velké Británii, Nizozemsku, Itálii, Irskxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxí v Polsku.
V řadě zemí jsou tradicí samostatné instituce bankovního dohledu, které však jsou ve většině případů z organizačního i funkčního hlediska xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpod., bez nichž je koncipování a pružné uplatňování měnové politiky centrální banky nemožné. Jde vesměs o země s rozvinutými tržními vztahy a finančně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxáci s externími auditory, revizory a dalšími specialisty. Náklady na činnost těchto institucí bývají značným podílem kryty bankami a i z tohoto důvodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xentrální banky), Francie, Belgie, Kanada, Norsko, Švédsko, Švýcarsko.
Třetí alternativa, umístění bankovního dohledu v odpovědnosti ministerstxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx ministerstva financí vznikl bankovní dohled v Maďarsku, nyní již má samostatné vedení. Proti umístění bankovního dohledu v podřízenosti ministerstxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxjně jako měnové politiky - od závislosti na změnách politické reprezentace v orgánech výkonné moci.
V ČSFR se relativně rychle začíná vytvářet bankovxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxký okruh specialistů schopných plnit úkoly bankovního dohledu v tržní ekonomice; přitom externí auditoři a další, např. účetní specialisté pro bankoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx provozní požadavky, zakázané činnosti, zásady pro obchody banky s osobami, které mají zvláštní vztah k bance, jakož i zásady účetnictví a kontroly a zvxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi aktiv banky a jejího kapitálu (kapitálového vybavení), diverzifikace úvěrů a korunové a devizové likvidity, tvořící v souhrnu pravidla bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxna opatření k nápravě, popř. uplatňovány zákonem vymezené postihy. Podobně jako v jiných zemích s nestátním bankovním sektorem jsou stanoveny postupx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxk ustanovení, která vycházejí z příslušné směrnice Rady Evropských společenství.
Návrh zákona nemá dopad na státní rozpočty.
II. xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxářející závazek banky vůči vkladateli a poskytují úvěry a kterým bylo uděleno povolení působit jako banka.
Definice banky v zákoně vychází z definice xx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí a další pravidla, která musí zachovávat banky především proto, že pracují s penězi vkladatelů, jejichž zájmy jsou tímto chráněny.
Bankami nebudou sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxstituce; její zdroje nejsou "vypůjčené". Rovněž tak nejsou bankami obchodní společnosti poskytující úvěry z vlastních zdrojů a rovněž ani společnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxo zákon.
K § 3:
Novým ustanovením je ochrana názvů "banka" a "spořitelna". Tímto ustanovením se však nezakládá spořitelna jako instituce jiná nex xxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhny banky se sídlem na území ČSFR včetně poboček v zahraničí a rovněž pobočky zahraničních bank, kterým bylo uděleno povolení působit jako banka.
K čxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x x x x xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxáno v dohodě s ministerstvy financí. Zákon stanoví, jaké podklady je třeba předkládat spolu se žádostí, jejíž náležitosti budou vyhlášeny opatřením vx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxlní), technické a organizační vybavení vzhledem k předpokládanému rozsahu činnosti. Opatřením v boji proti "praní špinavých peněz" je zkoumání půvoxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstí (§ 1 odst. 3) tak, aby mohlo být současně rozhodnuto o případném omezení nebo vyloučení některých činností.
K § 8:
Udělení povolení právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxo uděleno povolení, musí však být k nahlédnutí ve všech úřadovnách Státní banky československé, tj. ve federálním ústředí, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xmezení rizik některé požadavky na organizaci banky, např. zásadu nejméně dvoučlenného statutárního orgánu, ustavení dozorčí rady z osob, které nejsxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxosti stanov, především žádá, aby specifikovaly pravomoci pracovníků banky oprávněných k provádění obchodů a systém vnitřní kontroly; tyto skutečnoxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx obchody a služby se mohli patřičně informovat o podmínkách, za nichž jednotlivé banky provádějí obchody a poskytují služby.
Banky jsox xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxatelů. Pojetí pravidel v zákoně je v souladu s doporučeními MMF a ES.
V § 13 je stanoveno, že rozsah aktiv banky, z nichž jsou rozhodující položkou poskyxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxstupně bude třeba je zvyšovat, aby bylo dosaženo v ES požadovaného standardu.
V zájmu předcházení rizik nesmí být banka nadměrně úvěrově angažována vxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v korunách i cizích měnách. Za tím účelem jsou povinny dodržovat pravidla, kterými jsou stanoveny vztahy mezi celkovými aktivy a pasívy bank (např. mezx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xlouhodobými zdroji, mezi krátkodobými devizovými aktivy a pasívy) apod. Takové relace a jiné požadavky na sladování splatnosti aktiv a pasív a vyrovnxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh v § 13 až 15, jakož i podrobné vymezení metodiky výpočtu není možno vtělit přímo do zákona. Tak tomu není ani ve státech s vyspělou a stabilizovanou ekonoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xašich podmínkách se navíc soustava pravidel a kritérií vyvíjí, přičemž náročnost požadavků se bude postupně zvyšovat, především pokud jde o kapitáloxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xapitálu i snížení kapitálu, je třeba předchozího souhlasu Státní banky československé. Předchozí souhlas je třeba i ke vstupu zahraničního kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.
Bankám se nepovolují bez předchozího souhlasu Státní bank československé dva druhy aktivit - investovxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xelkový rozsah takových investic, a naopak, aby se taková obchodní společnost podílela na kapitálu banky v rozsahu větším než 10 %. Toto opatření má zabrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx
x x xx a 20:
V souladu s požadavky na etiku bankovnictví a s přihlédnutím k legislativě ve vyspělých zemích se nově do právního řádu zavádějí některá omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxnky, popř. jejich blízkými příbuznými, jde-li o osoby fyzické. Cílem je jednak zabránit možnosti korupce, jednak bránit bance v uzavírání rizikových x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxí vedení banky.
Omezuje se také poskytování úvěrů pracovníkům banky dvojnásobkem ročního příjmu; celkově je banka limitována při poskytxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
xůležitou vypovídací schopnost o stavu hospodaření banky v každém okamžiku má řádně vedené účetnictví a výkaznictví. Vedení účtů a výkazů bank se bude řxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a výsledků hospodaření banky za hospodářský rok je základním požadavkem kontroly hospodaření banky z vnějšku, přičemž povinnost banky zveřejnit ročxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvat stanovené doklady. Výkon bankovního dohledu vyžaduje přístup k potřebným informacím, a to i o hospodaření obchodních společností, v nichž má bankx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxenské podle zákona o Státní bance československé vyžadovat si od bank potřebné podklady a informace, které Státní banka československá zpracovává sxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx xxdostatků při výkonu bankovního dohledu může Státní banka československá použít škálu opatření od upozornění přes pokutu, nucenou správu až po odnětí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxady od veřejnosti nebo používají v obchodním názvu slovo banka nebo spořitelna, ačkoli jim nebylo uděleno povolení působit jako banka.
Proti pravomoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxtiletou objektivní lhůtou.
K části sedmé: Nucená správa
Zavedení nucené správy je závažným zásahem do postavení banky. Nucená správa mxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxené správy je ozdravění banky bez poškození vkladatelů.
Rozhodnutí o zavedení nucené správy musí obsahovat kromě důvodů pro její zavedenx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxladů. Jde o závažné opatření, které představuje dočasný zásah do vlastnických práv klientů. Tento zásah však není v rozporu s ústavním principem zaručxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxídající a závazek banky na vrácení vkladu není však absolutní - s výjimkou případů, kdy má stát záruku za vklady. V případě úpadku banky by mohlo dojít k toxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxho úpadku. Omezení klientů dočasným zmrazením vkladů je tedy dočasným nezbytným omezením práv klienta.
Zveřejnění rozhodnutí o nucené sxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xeho zveřejnění.
Pozastavení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxící se zápisu do obchodního rejstříku a podpisových vzorů. Nucený správce svým rozhodnutím podřídí některé obchody banky svému přímému dohledu.
x x xx x xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx Státní banky československé i zmrazit vklady (§ 31) na dobu nejvýše jednoho roku.
Zájem na ozdravění banky může být vyjádřen i poskytnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxhody mezi centrální bankou a bankami.
Nucená správa končí uplynutím stanovené doby za předpokladu, že přinesla požadovaný výsledek. Můžx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo banka a dochází k likvidaci banky, která probíhá způsobem vyplývajícím z obchodního zákoníku.
K části osmé: Odnětí povolení
Pokud se oxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xalší důvody pro odnětí povolení jsou odvozeny z příslušné směrnice ES, zejména důvod spočívající v nečinnosti banky v hlavním oboru její činnosti, tj. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxon proto stanoví povinnost rozhodnutí zveřejnit. Ode dne, ke kterému bylo odňato povolení, je činnost omezena pouze na vypořádání pohledávek a závazkxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxhu i nadále existovat, by zrušením zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách ztratily oporu v právním řádu. Proto je třeba upravit jejich právní pxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxučuje se, v případě mimořádné potřeby, vznik státního peněžního ústavu i za platnosti navrhovaného zákona
K části desáté: Společná ustanovení
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, které vznikají a budou vznikat např. v souvislosti se změnou úrokových sazeb u již existujících vkladů. Možnost banky jednostranně měnit podmínky vexxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
x x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxném rozsahu se zachováním anonymity klienta, avšak banka má právo zachování anonymity klienta odmítnout u všech služeb. U obchodů nad 100 tisíc Kčs a přx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxje proti "praní špinavých peněz"; ustanovení odpovídá i požadavkům směrnice ES v tomto směru.
Banky při zachování bankovní etiky musí v rámci zákona pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx x xxx
x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxmství. Povinnost zachovávat mlčenlivost ve věcech bankovního tajemství je zcela obvyklou povinností pracovníků bankovního sektoru. Porušení této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvat zprávy na základě zákona, a tím i nutnost zprostit příslušného pracovníka mlčenlivosti, vyplývá zejména z trestního řádu a notářského řádu; bude xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xximěřeně správní řád. Zákon dává předpoklady pro zajištění zdravého fungování bankovního systému v zájmu ochrany vkladatelů, a musí proto dát orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtému. Rozhodnutí podle tohoto zákona proto nepodléhá přezkoumání soudem.
Lhůty pro rozhodnutí jsou stanoveny s přihlédnutím k náročnosti posuzováxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch bank v ČSFR, kdy je nezbytné spolupracovat mj. také s orgány bankovního dohledu v mateřské zemi příslušné banky.
Možnost podat rozklad proti rozhodxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xstanovení přechodná a závěrečná
Ustanovením se právní postavení existujících xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tak, aby záruka zůstala zachována až do vytvoření systému pojištění vkladů a úroků podle zvláštního zákona.
Toto ustanovení řeší situaci xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxá se zejména o oblast bytové výstavby. Na rozdíl od zákona č. 158/1989 Sb. úhradu této majetkové újmy, budou mít právní nárok na tuto úhradu.
V Praze dne xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR