LIT32191CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 6/1993 Sb., o České národní bance

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxí rada přijala mj. i zákon o ústřední bance České republiky. Východiskem pro přijetí tohoto zákona je již přijatá novela ústavního zákona o českoslovenxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvání zákona o České národní bance se v nejvyšší možné míře vycházelo ze zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé. Tento zákon vytvořil právnx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxncepce tohoto zákona byla konzultována s misemi MMF i Světové banky a s řadou expertů těchto mezinárodních institucí a některých centrálních bank. Tím xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x návrhu evropského systému ústředních bank a Evropské centrální banky.Praxe odrážející příznivý měnový vývoj v roce 1992 potvrdila oprávněnost tohoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákona o Státní bance československé, který sloužil jako podklad pro zpracování návrhu zákona o České národní bance byly provedeny převážně nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxod všech činností zabezpečovaných ústřední bankou státu,jakož i přechod příslušných práv a závazků ze Státní banky československé na Českou národní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxdní banky.
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K části první
Základní ustanovení
Vymezuje se postavení ČNB jako ústřední banky státu,která působí ve stxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Hlavním cílem ČNB je zabezpečování stability české měny, a její kupní síly založené na cenové stabilitě. Podobný hlavní cíl je definován ve všecx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xlatebního styku. O emisi bankovek a mincí pojednává podrobně část čtvrtá. ČNB má i úkol pečovat o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systémux x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x x
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxrmovat o něm i veřejnost. Tato otevřenost vůči parlamentu a veřejnosti je protipólem a vyvážením nezávislosti xxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxváří ústředí, pobočky a účelové organizační jednotky.
Jako nejvyšší řídící orgán ústřední banky bude působit sedmičlenná bankovní radax xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx její uskutečňování. Zákonem je stanovena neslučitelnost členství v bankovní radě s funkcí poslance a dále s členstvím ve vládě nebo členstvím v řídícíxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob rozhodování bankovní rady bude podrobně rozveden v jednacím řádu bankovní rady.
Jednání jménem ČNB navenek je svěřeno guvernérovi, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxezpečování jejího hlavního cíle ČNB stability měny, je její nezávislost na pokynech vlády. Těžiště vztahu ČNB k vládě spočívá v činnosti konzultační a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxády.Naproti tomu zákon umožňuje i účast pověřeného člena vlády na jednání bankovní rady.
K části čtvrté
Emise bankovek a mincí
ČNB se tíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x x4 a 15
Jednou ze základních funkcí ústřední emisní banky je péče o dostatečné zásoby oběživa, obstarávání výroby bankovek a mincí včetně uzavírání smxxx x xxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxu vydány do oběhu.
V odstavci prvním je upraven pojem zákonných peněz a jejich používaní jako platidla při všech platbách na území ČR. Z tohotx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxch xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xleštěná razidla, dvojnásobná hmotnost, exklusivní balení apod.). Mince v takovém provedení zůstávají sice zákonným platidlem a každý je povinen je pxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Zákonem je zavedena možnost odmítnout výměnu bankovky a mince poškozené zvlášť hrubým způsobem.
Taxativní
uvedení způsobů poškození v zákxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxčovat o kvalitu obíhajících peněz.
V souladu s úpravou obvyklou v jiných evropských státech je stanovena povinnost ČNB vyměňovat po určitox xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxláštním zákonem.
V § 27 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je stanovena sankce za neoprávněné reprodukování peněz a dalších hodnot. V prxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xředpisem je zmocněna ČNB. Tato právní úprava je nezbytně nutná. Při současném rozšíření dokonalých reprodukčních zařízení je nutno upevnit u uživatexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxků nebo pozměněných bankovek a mincí je zásahem do práv jednotlivce a musí být proto stanoveno zákonem.
Paragraf obsahuje zmocňovací ustanxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxním platidel určité hodnoty. Dále je oprávněna právním předpisem upravit postup při přijímání zákonných peněz a nakládání s nimi.Právním předpisem uxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx na § 20 je oprávněna stanovit právním předpisem podmínky reprodukce peněz a dalších hodnot, při jejichž dodržení lze vyloučit zneužití reprodukcí.
x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xx x xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxch obchodů. V autonomním stanovení těchto nástrojů spočívá funkční nezávislost ústřední banky. Zákon dává ČNB oprávnění usměrňovat úrokové sazby i rxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnovení do zákona výslovně doporučil MMF. K zajištění zdravého fungování bankovního systému a omezení rizik z provádění bankovních obchodů je ČNB opráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxnkovní supervizi při Bance pro mezinárodní platy (BIS), která jsou zároveň součástí doporučení a direktiv ES. Obdobně má ČNB ze zákona zmocnění ovlivňxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
K § 25 a 26
Stanovením minimálních rezerv, které jsou banky povinny udržovat, ovlivňuje ČNB úvěrovou aktivitu a tvorbu peněz obchodními bankami. Záxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo diferencovaně podle skupin vkladů nebo závazků). Zákon však stanoví maximální rozsah těchto rezerv a povinnost ČNB úročit diskontní sazbou objex xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx národní banky
ČNB je bankou bank, vede jejich účty pro potřebu vzájemného zúčtování sald denních bilancí a v rozsahu a za podmínek stanovexxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlních rezerv ovlivňuje ČNB aktivitu a likviditu jednotlivých bank a celého bankovního systému a reguluje tak množství peněz v ekonomice. Základní forxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxmbardní úvěry). V § 29 je zakotvena možnost výjimečného poskytnutí krátkodobého úvěru k zajištění likvidity ohrožené banky, kdy ČNB plní funkci "posxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxky zaměřují především na krátkodobé refinancování bank.
K § 30 a 31
ČNB je bankou státu, vede účty státního rozpočtu a provádí z nich platby v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xd ČNB nákupem pokladničních poukázek ke krytí přechodného nedostatku v rozpočtech v limitované výši. Toto ustanovení nevylučuje, aby stát získal potxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxmů státního rozpočtu v uplynulém roce. ČNB ve vazbě na uvedené obchody vede registr příslušných cenných papírů.
K usměrňování peněžního trxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxhody budou nabývat na významu s rozvojem finančního trhu.
K možnostem aktivního ovlivňování likvidity na peněžním trhu patří oprávnění ČNx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xebude moci k uvedenému účelu využít státní cenné papíry.
ČNB je oprávněna jak je to obvyklé u centrálních bank, vést účty svých zaměstnanců a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxeku obrany, které byly dosud vedeny v SBČS jako centrální bance státu. Toto ustanovení umožňuje ČNB ve velmi omezeném rozsahu vykonávat činnosti jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxovém hospodářství
Kromě ustanovení, která vycházejí z tradičních funkcí centrální banky (např. stanovení kursu české měny k cizím měnám) jx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČNB pružný přístup, např. při poskytování garancí na úvěrové zdroje získané ze zahraničí.
Upravuje se možnost ČNB provádět i běžnou komerčxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxe ovlivňovat její vývoj. Opatřením rovněž stanoví podmínky devizových obchodů, včetně provádění směnárenské činnosti na základě
koncese
udělovanx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxední banky státu s odpovědností za měnu a peněžní oběh předkládá vládě České republiky příslušné návrhy zákonných úprav. Společně s ministerstvem finxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx zúčtovací a technické náležitosti platebních instrumentů platebních karet apod.
Zastoupení zahraničních bank a finančních institucí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v ČNB.
ČNB musí mít zákonné zmocnění k sjednávání platebních a jiných dohod se zahraničními bankami a mezinárodními finančními institucemx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxě jako jiné centrální banky je ČNB oprávněna vyžadovat si od bank i od jiných osob podklady k souhrnnému anonymnímu zpracování. Jde jednak o periodická šxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxby,které podnikají v oblastech vymezených zvláštními zákony (např. zákon o pojišťovnictví) nebo provádějí operace podle devizového zákona, přičemx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxní jejích funkcí a činností. Týká se např. výstavby provozních budov.
Vydávaní cenných papírů ČNB jakož i obchodování s cennými papíry souvxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxí povolení působit jako banka,působit k zabezpečení likvidity bank a snižování rizik spojených s bankovními činnostmi. Kromě toho je prováděn bankovxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxvizového zákona, nebo k provozování směnárenské činnosti podle živnostenského zákona.
Uplatňování postihů při zjištění nedostatků banxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxost. Výše pokuty je stanovena až do výše jednoho milionu Kč. Pokuta bude rovněž ukládána osobám, které vykonávají bez povolení činnosti, ke kterým je třxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xokuty může být postižena i osoba, která neplní informační povinnost vyplývající z § 41.
Hospodaření ČNB musí odpovídat nezávislému postavxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtu schváleného bankovní radou. Součástí rozpočtu je zejména plán nákladů a výnosů, rozdělení hospodářského výsledku a jeho použití a plán investic. Px xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí, kterou ČNB předkládá ke schválení předsednictvu České národní rady. Roční zpráva o výsledku hospodaření obsahuje zejména plnění rozpočtu ČNB,včexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnictva České národní rady.
Účetní závěrka ČNB musí být ověřena auditory.ČNB informuje o svém hospodaření i veřejnost. Zveřejňovaná výročxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo zveřejňování dekádních výkazů o finanční pozici ČNB.
K části jedenácté
Všeobecná ustanovení
K § 49 a 50
Okruh subjektů povinných zachovávxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxící se podnikatelské činnosti koresponduje s úpravou obsaženou v zákoníku práce.
K části dvanácté
Přechodná a závěrečná ustanovení
Kxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxle ústavního zákona o zániku čs. federace. Ve smyslu ústavního zákona o dělení majetku čs. federace přechází veškerý její majetek (tím se rozumí též prxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxechodného opatření je očekávaný dopad rozdělení federace současně se zavedením nové daňové soustavy.
Navrhované ustanovení řeší otázku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxoslovenské podle čl. 14 odst. 4 ústavního zákona o čs. federaci ve znění ústavního zákona č. 93/1992 Sb. Přechod práv a povinností z pracovněprávních xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxným zákonem, obsahuje zákon o ČNB ustanovení o přechodu těchto pracovněprávních vztahů.
Přechodná a závěrečná ustanovení řeší otázku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxvání bankovní rady podle tohoto zákona.
Na zvláštní režim hospodaření ČNB navazuje ustanovení zákona o dani z příjmů, podle kterého bude ČNx xx xx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxosti s přijetím zákona o ČNB je třeba v právním řádu České republiky zrušit zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.
V návaznostx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxa vlády České republiky
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR