Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

LIT31870CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnocení současného vztahu k rovnosti mužů a žen
Vývoj právního řádu v České republice je významně poznamenán společensko-politickými změnami, kterxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxtví řada na svou dobu moderních institutů, např. při zacházení s mladistvými delikventy. V právní teorii i praxi se prosazovalo pojímání trestu jako prxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxušen událostmi směřujícími k vytvoření Slovenského státu a okupaci Čech a Moravy v průběhu II. světové války a následně pak od roku 1948 do konce roku 198x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Hluboké ekonomické, politické a sociální změny, ke kterým došlo po pádu totalitního režimu koncem roku 1989, postupně významně ovlivnily všechny oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
je výsledkem četných novelizací, mnohdy reagujících především na aktuální potřeby vyvolané dynamikou kriminality, hlubší zásahy do koncepčního pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdostatečně zajišťuje ochranu svobod a práv jednotlivce a jen v omezené míře přispívá ke stabilitě společnosti.
Nová kodifikace trestního zákoníku xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku je třeba dosahovat především mimotrestními prostředky. Na protiprávní jednání je třeba reagovat prostředky trestního práva až v krajních přxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvání kriminality, musí proto spočívat ve vhodném vyvažování prevence a represe.
Prevenci je třeba chápat jako soubor nejrůznějších aktivit - předxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxání, blokaci, oslabování a neutralizaci kriminogenních faktorů. Působení prevence zasahuje do těch oblastí společenského života, v nichž je nutno hxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxmní samosprávy, veřejnoprávních institucí i struktur občanské společnosti. Velká úloha v prevenci je proto připisována územním společenstvím občaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxá nejvíce garantuje její konkrétnost a efektivnost.
Prvky preventivního charakteru pronikají stále více i do trestní politiky, zejména např. formxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxské republice nepovažuje trest za pouhou odplatu za spáchaný čin. Výkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost. Vedle základní ochranné funkcx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx. století směřuje k plné integraci do evropských hospodářských, politických, kulturních i bezpečnostních struktur. Trestní právo jako součást právxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xrestní právo je odvětvím veřejného práva chránícím práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České rexxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ze společensky škodlivých činů jsou trestné, a stanoví i tresty za jejich spáchání. Ochraně před trestnými činy slouží i stanovení podmínek ukládání txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxé, které je předmětem úpravy trestního zákoníku, se uplatňuje prostřednictvím trestního práva procesního, jehož normy upravují postup orgánů činnýxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvě potrestáni.
V kontinentálním právu je úprava trestního práva zpravidla svěřována komplexním kodifikacím, nazývaným trestní zákon či trestní zxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxu, jsou obsaženy i v jiných zákonech. Komplexní promítnutí dané problematiky do jednoho trestního zákoníku je účelné, neboť zajišťuje ucelené řešení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxvání. Takové přehledné řešení je srozumitelné i jednotlivým občanům, jež jsou jeho konkrétními adresáty. To však na druhé straně nevylučuje, aby tresxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxlývající ze zvláštní právní úpravy obsažené v samostatném zákoně.
Platný trestní zákon č. 140/1961 Sb. je přes značný počet novelizací ve své koncexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bylo potlačovat tzv. nepřátelské třídy a tržní pojetí ekonomiky. To bylo vyjádřeno v původním znění § 1 trestního zákona, podle něhož “účelem trestníhx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xbčanů a vychovávat k řádnému plnění občanských povinností a k zachovávání pravidel socialistického soužití”. Konkrétní projevy tohoto pojetí trestxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxsických institutů (viz tzv. rauschdelikt v § 201a trestního zákona) nebo také k zavedení nových moderních trestů (např. trestu obecně prospěšných praxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. i nový zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě).
Východiska, kterými bylo poznamenáno formování dosud platného trestního zákona v dobx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxje hodnotový systém a kriminálně politickou koncepci komunistického totalitního státu založené na socialistické ideologii kolektivismu a potlačoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxenská nebezpečnost trestného činu vymezená formálními kritérii (§ 3 odst. 4 platného trestního zákona), která v dostatečné míře neumožňují poznat smxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxm právu a v právním státě nemá místo; k vytřídění činů, které mají znaky trestného činu jen zdánlivě, je třeba použít podstatně konkrétnějších a jednoznxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xostatečně zajištěno ukládání alternativních trestů a alternativních opatření, zejména u prvotrestaných pachatelů a mladistvých, jakož i osob, ktexx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxsti, jasnosti a přesnosti zákonných definic trestných činů ve zvláštní části trestního zákona, kde u některých skutkových podstat jsou užity vágní poxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxivé trestné činy, jak z hlediska druhu sankcí, tak i z hlediska jejich trestních sazeb (což bylo také ovlivněno četnými, často nekoncepčními novelizacxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxcepčně poznamenané pojetím, jež stálo u zrodu původní podoby trestního zákona (např. pojem “organizace” v § 128 odst. 2 platného trestního zákona s vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Trestní zákon č. 140/1961 xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 84/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb., č. 557/1991 Sb., nálexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx/1997 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 103/1997 Sb., zákony č. 253/1997 Sb., č. 92/1998 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 96/19xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xb., č. 105/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 405/2000 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 139/2001 Sb., č. 144/2001 Sb., č. 256/2001 Sb., č. 265/2001 Sb., xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx2004 Sb., č. 587/2004 Sb., č. 692/2004 Sb., č. 411/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 135/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 227/200x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx navíc obsahové zaměření novelizací provedených po roce 1989 vedeno často i s jasným záměrem měnit jeho koncepci - což však nemohlo vést k úspěchu, popř. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxmy trestního práva hmotného, byly narušeny a do značné míry i změněny jednotné či jednotící principy, z nichž by platná právní úprava měla vycházet a ktexx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtrukcí.
Vedle trestního zákona jsou trestní ustanovení hmotněprávní povahy v těchto zákonech:
- zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění záxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxněného zastupování státu a mezinárodní organizace;
- zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestnxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xeze změny;
- zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx který bude ponechán beze změny;
- zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, který bude ponechán také beze změxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxažena v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictvx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmotněprávních i procesních otázek.
Dále si rekodifikace trestního zákona vyžádá v nezbytném rozsahu novelizaci navazujících ustanovení zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxtního práva procesního (trestního řádu) proběhne až v návaznosti na rekodifikaci trestního práva hmotného (trestního zákona) a po vyhodnocení účinnxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xhledu i věcně navazuje na dřívější právní řád, když na jedné straně obsahuje skutkové podstaty trestných činů, z kterých je zcela zřejmé, jak se zákonodxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xa překážku účinné ochraně společnosti (srov. i trestný čin porušování pravidel hospodářského styku podle § 127 platného trestního zákona nebo časté xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx x xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx atd.), a na druhé straně obsahuje skutkové podstaty trestných činů, které až detailně reglementují určité chování jako trestný čin (např. nedovolenx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxické, politické a sociální změny, ke kterým došlo po pádu totalitního režimu koncem roku 1989, postupně významně ovlivnily všechny oblasti života spoxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxstatků v trestněprávní úpravě. Zároveň bylo zřejmé, že při momentální naléhavé potřebě mnohé zákony nezbytně novelizovat a zároveň vypracovat nové zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxslušných legislativních pracovišť, možné vydat se cestou rekodifikací základních právních předpisů, včetně trestního zákona. Proto se pod tlakem oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxravidla bez konkrétního koncepčního zadání, hlubšího teoretického základu a také bez dostatečné koordinace zákonodárných iniciativ, které vznikaxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xharakterizovat jako snahu rychle reagovat na nastalé změny ve společnosti a “dohánět” to, co bylo zanedbáno zpravidla při právní úpravě jiných právníxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxh vedla někdy i k tomu, že trestní zákon byl opakovaně doplňován o kasuistické skutkové podstaty s velmi úzce vymezenými znaky. Od roku 1998 doplňuje tyxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxetně práva uplatňovaného v Evropské unii.
Celkově je tedy možno uzavřít, že platná právní úprava obsažená v trestním zákoně je nejednotná a postrádx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen a vysvětlení její nezbytnosti jaxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxních předpisů v trestněprávní oblasti, přihlíží k vývoji právní teorie a praxe zejména v evropských zemích s rozvinutým demokratickým systémem, reflxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxu a jejími novými formami.
Cílem nové kodifikace trestního zákoníku České republiky je zejména:
- plně zajistit ochranu občanských práv a svobod a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xráva, byť jde o nejzazší řešení (“ultima ratio”), nicméně však řešení v některých směrech nepominutelné;
- zajišťovat realizaci trestní politiky dexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxstných činů;
- prohloubení diferenciace a individualizace trestní odpovědnosti fyzických osob a právních následků této odpovědnosti;
- dosažení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xráva a kriminologie, ale i pedagogiky, sociologie, pedopsychologie a pedopsychiatrie;
- změna celkové filosofie ukládání sankcí, kdy je třeba předxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestních věcí předpokládající širokou možnost využití alternativních sankcí k zajištění pozitivní motivace pachatele;
- důsledné oproštění od vxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - dosažení srovnatelné úrovně s trestním právem moderního evropského standardu, při respektování mezinárodních závazků České republiky a požadavkx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkého uspořádání základů trestní odpovědnosti a jejích právních následků. Upouští se od deklaratorního formulování účelu (poslání) trestního zákonxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxybně ochrana práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob, zájmů společnosti a ústavního zřízení České republiky, a to prostředky trestního xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxnkrétním ustanovení, jak nakonec není obvyklé ani v zahraničních trestních zákonících, ve kterých také nebývá účel zákona či předmět úpravy výslovně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxestního zákoníku.
Nově kodifikované trestněprávní předpisy budou také reflektovat očekávanou realitu společenského vývoje, být funkčními po dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by prosazovala širokou kriminalizaci jednání, jež podle stávajícího právního stavu nejsou trestnými činy. I když ojediněle samozřejmě nový trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxace navrhovaného zákoníku vyvolával podstatný nárůst trestní agendy. Naopak v některých směrech nový trestní zákoník přinese i dekriminalizaci.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxo z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje žádné z pohlaví a nestanoví odlišné podmínky.
Zhodnocení souladu navrhované úpravy s ústavxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnou základních práv a svobod a zajištění plného souladu s Ústavou České republiky a ústavní úlohou jednotlivých orgánů činných v trestním řízení. Na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xsob zúčastněných na trestním řízení, je trestní právo hmotné orientováno pozitivně v tom směru, že především stanoví sankce za neoprávněný zásah do prxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxod, ale naopak se zaměřuje na jejich ochranu.
Návrh kodifikace trestního zákoníku je založen na těchto základních zásadách:
- subsidiární úloha txxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxžit mu za něj trestněprávní sankci jedině na základě zákona (“nullum
crimen
nulla
poena
sine
lege”);
- zákaz retroaktivity přísnějšího zákona v soxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, včetně podmínek jejich uložení (zákaz analogie in malam partem);
- individuální trestní odpovědnost fyzických osob, vyjadřující odpověxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxadřuje přiměřenost trestání ve vztahu k závažnosti trestného činu a osobě pachatele.
Uvedené zásady, které jsou v teorii i praxi obecně uznávány, nexxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxrávní ochrany, kterou trestní zákoník ve svých jednotlivých ustanoveních bude poskytovat. Je třeba je promítnout do jednotlivých ustanovení trestxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx části trestního zákoníku.
Úprava základních zásad spočívající v jejich definici přímo v trestním zákoníku není provedena zpravidla ani v zahranixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxelná, přičemž četné základní zásady by musely být vyjádřeny i v dalších ustanoveních obecné části trestního zákoníku, kdy by musel být řešen i vzájemný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbu trestního práva”, ale do značné míry i aplikaci trestního práva hmotného; zároveň se však týká i nepodmíněných trestů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kodifikace nového trestního zákoníku respektují i návaznost na historický vývoj, tradice a zkušenosti československé a středoevropské právní kulxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoje našeho státu. Vyjadřují tedy ideovou a obsahovou diskontinuitu s deformacemi právního řádu odporujícími principům demokratického společenskéxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xepubliku z mezinárodních smluv a dalších dokumentů, vyjadřuje soulad vnitrostátní právní úpravy s normami práva Evropské unie/Evropských společenxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx protokoly) Evropské unie:
- Úmluva EU o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. 7. 1995 (41995A1127(03)),
- Protokol uzavřený nx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. 6. 1997 (41997A0719(02)),
- Úmluva uzavřená na základě čl. K.3 Smlouvy o Evroxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxné akce Evropské unie:
- Společná akce ze dne 15. července 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti rasismu a xenofobxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxsti v zločineckých organizacích v členských státech Evropské unie (98/733/SVV) (31998F0733).
Rozhodnutí a rámcová rozhodnutí Rady Evropské uniex
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxětna 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/SVV) (32000F0383),
- Rámcové rozhoxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx spojitosti se zaváděním eura (32001F0888),
- Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (32001Fxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxů a výnosů z trestné činnosti (2001/500/SVV) (32001F0500),
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
- Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (2002/475/JVV) (32002F0475),
- Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx 2002 o potírání obchodování s lidmi (2002/629/SVV) (32002F0629),
- Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/JVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxi s korupcí v soukromém sektoru (32003F0568),
- Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování děxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (32004F0757),
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV zx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxsů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (32005F0212),
- Rámcové rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxh aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu), (32000L0031),
- Sxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxpu, výkonu a bankovním dozoru nad činností elektronických peněžních ústavů (32000L0046),
- Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x002, kterou se definuje umožnění nezákonného vstupu, tranzitu a pobytu (32002L0090),
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Text s významem pro EHP) (32004L0038),
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxí, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburk, 8. listopadu 1990; č. 33/1997 Sb.),
- Úmluva o boji proti podplácení zahraničnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxně životního prostředí (Štrasburk, 4. listopadu 1998, ETS No. 172),
- Trestněprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 27. ledna 1999; č. 70/2002 Sb.m.s.)x
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxáva při ochraně životního prostředí,
- Doporučení Rady Evropy (81)12 o hospodářské kriminalitě,
- Doporučení Rady Evropy (82)15 o úloze práva při ocxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxtový akční plán proti organizovanému transnacionálnímu zločinu (A/49/748),
- Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxdnímu organizovanému zločinu (ČR podepsala 10. prosince 2002, nyní probíhá ratifikační proces),
- Minimální standardní pravidla soudnictví nad mlxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
- Doporučení Rady Evropy č. R (87) 20 ke společenské reakci na kriminalitu mládeže,
- Pravidla OSN k ochraně mladistvých zbavených osobní svobody (Rezxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx xxxx x xvropská pravidla týkající se sankcí a opatření států Rady Evropy,
- Doporučení RE č. R(87) 3 z roku 1987 – Evropská vězeňská pravidla,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x Deklarace OSN o odstraňování násilí páchaného na ženách (1993),
- Doporučení Rady Evropy z roku 1985 o násilí v rodině,
- Doporučení Rady Evropy z roku xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
- Nařízení o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (1999/1073/ES, 399R1073),
- Úmluva o potlačování protiprávních činů prxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xlošin umístěných na pevninské mělčině (Řím, 10. března 1988; č. 101/2005 Sb.m.s.),
- Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu (New xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé právní úpravy, dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a hospodářské subjekty, sociální dopady a dopad na životní prostředí
Personálnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxzovaného zločinu (včetně mezinárodní spolupráce). V tomto směru se ovšem nejedná o přímý důsledek změny zákona, tj. rekodifikace, neboť tyto výdaje jx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xinančních prostředků ze státního rozpočtu naopak vyvolá zavedení nového trestu domácího vězení, který je alternativou trestu odnětí svobody. Nejde xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxré se na výkonu takového trestu budou přímo podílet - na prvním místě zaměstnanců Probační a mediační služby (dále jen “PMS”).
Personální posílení PMx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v souvislosti s nově zaváděným druhem trestu domácího vězení, ale i dalších, nových povinností ukládaných této službě (např. dohled nad propuštěnými x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxěstnanců, což bude představovat tyto roční náklady (osobní i věcné).Zavedení systému elektronického dohledu (tzv. “náramků”) pro cca 700 osob sx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cca 559 mil. Kč (pokud by se zařízení pořizovalo nově). Na počet předpokládaných cca 700 sledovaných osob by roční náklady činily přibližně 50 mil. Kč. Pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxobody částku 872 Kč, což představuje roční náklady xx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxibližně 28 572 Kč. Tato částka představuje pouze cca jednu desetinu ročního nákladu na odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody.
Zvýšené finančnx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxl. Kč ve vazební věznici v Brně. Areál pro zbývajících cca 550 chovanců se navrhuje vybudovat ve dvou etapách s tím, že pro nejbližší období je nezbytné vyxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením institutu zabezpečovací
detence
činí 380 mil. Kč na vybudování ústavu, 95,1 mil. Kč jako roční náklady na platy 210 pracovníků a 30 mil. Kč jaxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstí prostředky. Pokud je celospolečenský zájem tyto výše uvedené instituty realizovat, musí být k tomu poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxojena se sociálními dopady a nedopadá na životní prostředí.
II. Zvláštní část
ČÁST PRVNÍ – OBECNÁ ČÁST
Důvodová zpráva k hlavě I – Působnost txxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx místní a věcná - je v návrhu kodifikace trestního zákoníku řešena obdobně jako v platném trestním zákoně na podkladě principů ji ovládajících, zejméxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnit nebo doplňovat současné znění ustanovení § 16 až 21 platného trestního zákona, které upravují působnost trestního zákona.
Výjimky z působnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxláštního případu započítání vazby a trestu vykonaných v cizině, obsažená v § 22 platného trestního zákona, je zařazena do hlavy upravující ukládání trxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xtanovena dříve, než byl spáchán.V této souvislosti je třeba si uvědomit, že “zákonem” se rozumí nejen vlastní trestní zákoník, ale i všechny další specxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxu zákon (nikoli trestní zákon), neboť v těchto případech jde nejen o trestní zákony ve smyslu uvedeného ustanovení § 108 ale i o další zákony, na které něxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxkladních práv a svobod a zároveň také o nejobecnější vyjádření zákazu retroaktivity, který je pak dále rozveden v § 2 o posuzování trestnosti činu ve vxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxobnost pouze tehdy, jestliže jeho použití je pro pachatele příznivější (§ 2 odst. 1). Nový pro pachatele příznivější zákon tedy působí nazpět, avšak přxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxhateli uložit takový druh trestu, který nezná zákon účinný v době rozhodování o trestném činu (§ 3 odst. 1), což je logické z hlediska výkonu uloženého trxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje, neboť v zájmu prevence je třeba užívat nejnovějších fxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdě se užije zákona, který platil při dokončení jeho páchání, kterým se rozumí v návaznosti na odstavce 3 a 5 § 2 dokončení jednání (konání) nebo při opomxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxit tak, že jde o dobu, kdy pachatel nebo účastník konal, nebo v případě omisivních trestných činů jednal ve formě opomenutí (obdoba úpravy v německém trexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxedkem, resp. účinkem může zejména u nedbalostních jednání uplynout poměrně dlouhá doba (např. zanedbání bezpečnostních předpisů xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzování dokonaných trestných činů a přípravy či pokusu trestných činů, u kterých se již dnes za dobu činu považuje doba jednání pachatele. Okamžik dxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa u poruchových deliktů.
Důvodová zpráva k § 3:
Do tohoto ustanovení byla beze změny přejata úprava § 16 odst. 2, 3 platného trestního zákona, nexxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxrého zákona, ale výběr je omezen na to, co z toho skýtá nová, byť méně příznivá úprava. Toto ustanovení je výjimkou z ustanovení § 2 odst. 1 návrhu trestníhx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxvého trestního zákona, ale podle předpisů dříve účinných, novému systému trestů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že jestliže nová právní úprava nebude pxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona, pokud je takový druh trestu novému trestnímu zákonu či zákonům neznámý. Pachateli však v takovém případě není možno uložit ani druh trestu nezxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxlečenských zájmů vyžaduje, aby se i nadále stíhaly všechny trestné činy spáchané na území České republiky bez ohledu na to, zda je spáchal náš občan nebo xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx x xxzině trestný (§ 4 odst. 4). V ustanovení § 4 odst. 4 je upravena určitá
modifikace
zásady akcesority účastenství (srov. § 24), která navazuje na dovětex xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zda čin pachatele je v cizině vůbec trestný a jak. Na účastníka se použije našeho trestního zákona; musí se však samozřejmě hlavní pachatel v cizině [sroxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s drobnými úpravami, které rozšířily tuto úpravu mimo lodí i na “jiná plavidla” a mimo letadel i na “jiné vzdušné dopravní prostředky”, které jsou regixxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxy, znamená, že podle našeho zákona se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla anebo lexxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx v mezinárodních vodách či ve vodách pobřežních (teritoriálních). Trestní
jurisdikce
České republiky je zde odvozena od registrace lodi nebo letadlxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xe považovala za české území, jestliže loď byla na širém moři nebo letadlo nad širým mořem. Zásada vlajky (registrace) je např. uplatněna v mezinárodnícx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx4 Sb. a Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatá dne 23. září 1971 v Montrealu – vyhl. č. 16/1974 Sxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxzině (§ 6).
Důvodová zpráva k § 7:
Spáchá-li trestný čin cizinec v cizině, potrestá ho zpravidla stát, na jehož území byl skutek spáchán. České oxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtíhat bez ohledu na místo spáchání činu (§ 7), anebo za podmínek vymezených na základě subsidiární zásady univerzality v navrhovaném ustanovení § 8, ktxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxx xxxatováno na ochranu našich občanů nebo osob bez státní příslušnosti, které mají na území České republiky trvalý pobyt, před trestnými činy spáchanými pxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxatováno xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx
x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxidiární zásadu univerzality a podobně i v § 10 upravujícím předání občanů České republiky, se pamatuje i na možnost předání pachatele členskému státu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ochrany a univerzality jsou modifikovány v návaznosti na ústavní principy, stanoví-li tak vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal soxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxuje i na možnost předání pachatele členskému státu Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu.
Důvodová zpráva k § 11:
Do tohoto uxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
Důvodová zpráva k § 12:
Základním obecným ustanovením (§ 12) vztahujícím se k trestní odpovědnosti je zdůraznění vůdčí základní zásady zákonnoxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx
xxxxxvec 2 vyjadřuje zásadu subsidiarity trestní represe a princip “ultima ratio” z ní vyplývající, který je zejména v poslední době významně akcentován v nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxima ratio” byl sice původně chápán spíše jako princip omezující zákonodárce v tom směru, že trestněprávní řešení je krajním prostředkem ve vztahu k ostxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxybně význam i pro interpretaci trestněprávních norem a plyne z něho, že trestnými činy mohou být pouze závažnější případy protispolečenských xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxdky nejen nadbytečné, ale z pohledu principu právního státu také nepřípustné.1 Přitom tento princip je uplatňován jak v systémech s formálním pojetíx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxdených nálezech opakovaně zdůraznil, že trestní právo má z podstaty principu “ultima ratio” místo pouze tam, kde jiné prostředky z hlediska ochrany prxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxratického právního státu vyžadují, aby vina pachatele byla autoritativně konstatována jen ohledně takového jednání, o němž mohl pachatel v době, kdy xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxem na ustálenou a obecně dostupnou judikaturu obecných soudů. Tento závěr plně koresponduje i s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, tak jak xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx03, sp. zn. I. ÚS 558/01, publikovaný ve sv. 31 pod č. 136 Sb. nál. a usn. ÚS ČR). Ústavní soud takto rozhoduje u různých trestných činů především majetkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x domu, bytu či nebytovému prostoru podle § 249a trestního zákona atd., a použití principu “ultima ratio” postupně rozšiřuje. Přitom staví zpravidla pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx x5, str. 569, nález č. 196). Použití principu “ultima ratio” je využíváno také v judikatuře obecných soudů (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České repxxxxxx xxx xxx xxx x xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe tedy tato
judikatura
Ústavního soudu i Nejvyššího soudu, je možno uzavřít, že z uznávaného principu právního státu, jímž je chápání trestní represe xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxho, a teprve tam, kde je taková ochrana neúčinná a kde porušení chráněných vztahů naplňuje znaky konkrétní skutkové podstaty trestného činu, je namístx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx to znamená především tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní, neboť trestní právo a trestněprávní kvalifikaci určitého jednxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxhrany základních celospolečenských hodnot. Na tom se obecně shodují i představitelé právní teorie i praxe, kteří uznávají, že ze zásady subsidiarity xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxtulát “ultima ratio” má nepochybně význam i pro interpretaci trestněprávních norem a plyne z něho, že trestnými činy mohou být pouze závažnější případx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xaximálně zdrženlivě, a to zejména při realizaci trestního postihu, kdy s ohledem na závažnost trestní sankce, která je nezřídka způsobilá ohrozit socxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxsou dostatečně účinné nebo selhávají. Toto řešení, které v obecné poloze řeší vztah hierarchie odpovědností (civilní, disciplinární, správní a tresxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xextu trestního zákoníku, což nepochybně posiluje její praktické využití při aplikaci konkrétních trestněprávních norem.
Pojem společenské škodxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxti činu pro společnost je namístě nejen proto, že je s ním spojeno tzv. třídní pojetí a třídní uplatňování trestního zákona, ale i pro jeho obsahovou nevhxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xasáhl zájmy chráněné trestním zákonem, a v tomto smyslu je tedy “poškodil”, a navazuje i na další pojmy použité v trestním zákoníku [(např. na pojem “škxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícího principu “ultima ratio” do trestního zákoníku má význam i interpretační, neboť znaky trestnxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo činu, neboť není součástí definice trestného činu uvedené v § 13, když zásada subsidiarity trestní represe a z ní vyplývající princip “ultima ratio” sx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxlní. Uvedené ustanovení tedy neznamená negaci formálního pojetí trestného činu, a to z toho důvodu, že i když v převážné většině trestních zákoníků v kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrestného činu, je zároveň vždy chápán jako souhrn takových znaků, které ho ve svém souhrnu charakterizují jako čin společensky škodlivý, před kterým jx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxstupu má hledisko společenské škodlivosti povahu významného interpretačního pravidla, které napomáhá zákonnou skutkovou podstatu konkrétního trxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxěly být považovány za trestné činy (zvláště přestupky a jiné správní delikty), přestože zdánlivě znaky některé skutkové podstaty naplňují, a zejména xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu výtržnictví podle § 355 a jejich odlišení od jednání vymezených zejména jako přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 a § 48 přestupkového záxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvu, že by formální pojetí mohlo vést k přetížení orgánů činných v trestním řízení bagatelními věcmi, které jsou dnes odloženy ještě před zahájením tresxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxst. 4 a § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu nebylo totiž shledáno dostatečným.
Návrh trestního zákoníku (§ 12) nepočítá vedle klasické trestní odxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxsti právnických osob, včetně účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí, upraví v návrhu správního trestání, který připravuje Ministerstvo vnixxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost, proto také v některých státech Evropské unie (např. Německo) není zavedena trestní odpovědnost, ani se s jejím zavedením v budoucnu nepoxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xávky a
subvence
, peněžité pokuty, dočasné, či trvalé vyloučení z komerčních aktivit, dohled, likvidace právnické osoby apod.
Důvodová zpráva k x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxede ke zvýšení jednotnosti při výkladu a aplikaci zákona a k posílení rovnosti všech před zákonem. Toto řešení znamená opuštění dosavadního materiálnxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe důsledně promítnuto do definic jednotlivých skutkových podstat trestných činů.
Formální pojetí trestného činu odpovídá více logice trestního pxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xrestný čin, což by mohlo mít především u mladistvých pachatelů za následek destrukci právního vědomí sociálně etického významu výtržnictví. Proto je x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxího zástupce při uplatnění principu oportunity poskytují různé varianty odklonů (alternativních řízení) ještě v předsoudním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxř. § 153 a § 153a německého trestního řádu, § 90a§ 90m rakouského trestního řádu a čl. 41-1 čís. 4, resp. 5c a čl. 42-2 francouzského trestního řádu; x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxmci legislativního vývoje stále více uplatňují prvky oportunity, a to i pokud jde o možnost zastavení trestního stíhání [srov. § 172 odst. 2 písm. c) plaxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxjšímu vymezení jednotlivých skutkových podstat trestných činů (aniž by tyto skutkové podstaty byly kasuistické), neboť neumožňuje ponechat řešení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxch práv a svobod a § 1 návrhu trestního zákoníku). Formální pojetí trestného činu také lépe reflektuje oddělení moci zákonodárné od soudní a výkonné, nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxatele naplněny znaky trestného činu, aniž by soud byl oprávněn dospět k závěru, že při naplnění zákonných znaků nejde o trestný čin s ohledem na nesplněnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxriálním pojetí mohl učinit nejen soud, ale i státní zástupce a dokonce i policejní orgán.
Formální pojetí trestného činu obsažené v osnově trestního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxfinován a jako kritéria používal čistě formální typové okolnosti – srov. § 3 odst. 4 platného trestního zákona), neměla po jeho přijetí již žádný významx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxutkové podstaty (základní, privilegované i kvalifikované) – jsou trestnými činy a s jakou trestní sazbou, jakož i v rámci výkladu trestního zákoníku xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xa formálně vymezené trestné činy (přečiny a zločiny), kde se kritéria povahy a závažnosti činu vymezená v § 39 odst. 2 osnovy trestního zákoníku uplatnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx které však neznamená, že trestný čin lze chápat jako pouhý popis znaků charakterizujících trestný čin, neboť z hlediska jeho legislativního vymezení x xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxteriálního znaku trestného činu, jako tomu bylo u materiálního pojetí. Na druhé straně je však třeba využívat zásadu subsidiarity trestní represe, ktxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx efektivní, neboť trestní právo a trestněprávní kvalifikaci určitého jednání jako trestného činu, je třeba považovat za “ultima ratio”, tedy za krajnx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxty trestní represe a z ní vyplývajícího principu “ultima ratio” do trestního zákoníku má totiž i význam interpretační, neboť znaky trestného činu je txxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xrestného činu je třeba posoudit problém zvláštní trestní odpovědnosti mladistvých pachatelů, který je řešen v rámci zvláštní úpravy trestání mladisxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxje vzhledem k úpravě pojmu trestného činu tuto zvláštní úpravu vypustit s tím, že v případech, kdy postačí jiný postih, bude možno využít buď zásady subsxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxení věci ve smyslu § 159a odst. 4 novelizovaného trestního řádu či rozhodnutí o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. b) nebo § 172 odst. x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x přečin. Bude tedy opuštěno dosavadní pojetí jednotného deliktu. Pojem trestného činu bude zachován jako nadřazený termín. Bipartice bude vycházet z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody do 3 let. Kulpózní trestné činy budou přečinem vždy. Ostatní činy uvedené ve zvláštní části trestního zákona budou označeny za zločiny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxém § 62 trestního zákona).
Tato kategorizace trestných činů rozšíří prostor pro uplatnění alternativ a odklonů a pro diferenciaci trestních sankcíx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xamosoudcem, používání odklonů a dalších institutů trestního řízení. V podstatě standardní trestní řízení bude konáno o zločinech, u přečinů budou přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xředpokladu pro vyvození subjektivní odpovědnosti za spáchaný trestný čin bude zachováno. V rámci dosavadních forem zavinění byly na základě zahranixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xa rozdíl od úmyslu neuváženého v prudkém hnutí mysli (“dolus repentinus”, “affectus”, “impetus”), ač není obecnou formou úmyslu, je zejména u zvlášť zxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxěn do výčtu obecných přitěžujících okolností [srov. § 42 písm. a) návrhu trestního zákoníku]. Dále se bylo třeba zabývat i možností úpravy obmyslu (“Abxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxnnosti), kdy platný trestní zákon hovoří buď o specifickém úmyslu nebo také o účelu nebo cíli. S ohledem na teoreticky propracovanou a praxí všeobecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxění (úmyslu). Podstatou obmyslu je skutečnost, kdy pachateli záleží na tom, aby přivodil určitý výsledek, který je jím žádán nebo si ho přeje, pro nějž zxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxž pojem širší než obmysl, který je pojmem užším. Zjednodušeně řečeno úmysl je vůle přivodit určitý následek, zatímco obmysl je vůle přivodit určitý násxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx
xůvodová zpráva k § 15:
Podle vztahu pachatelovy vůle k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem rozeznává osnova úmysl přímý [§ 15 xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pojem úmyslu eventuálního je v návrhu trestního zákoníku doplněn o definici srozumění (§ 15 odst. 2). Definici srozumění u eventuálního úmyslu [nyxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xpravit v § 15 odst. 2 výkladovou definici srozumění na podkladě tzv. teorie smíření s naplněním znaků skutkové podstaty (srov. např. § 5 odst. 1 věta za sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastním účelem svého jednání nebo nutným důsledkem takového jednání směřujícího k jinému cíli (např. řidič neposkytne pomoc podle dosavadního § 207 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxal jiný cíl, ale bylo mu jasné, že ho nedosáhne jinak než tím, že zřejmě –
in eventum
(nikoli nutně, pak by šlo o úmysl přímý, poněvadž, pokud pachatel povaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xkolností, jež by následku, který si představoval jako možný, mohla zabránit. Způsobení takového následku však není přímým cílem pachatele ani z hledixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xráva jak účelem nebo cílem relevantním, tak i účelem či cílem nezávadným, přitom je však pachatel vždy smířen s tím, že realizace tohoto účelu nebo cíle zxxxxx x
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdkem jednání pachatele, který je s ním srozuměn. Okolnost, zda si pachatel byl jist, že trestněprávně relevantního následku dosáhne, či zda jen doufal xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxoucna lze těžko odhadovat průběh děje a nikdo si nemůže být jist, zda události se budou vyvíjet úplně podle jeho přání. Pachatel musí v podstatě vždy počíxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxová představa se bezprostředně projevila v jednání pachatele.
V tomto pojetí je srozuměním vždy pokryta tzv. nepravá lhostejnost, kdy lhostejnost xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxní vztah k relevantnímu trestněprávnímu následku (např. při loupeži pachatel zneškodní poškozeného tím, že ho sváže a do úst mu dá roubík, aby nemohl přxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdělá nic, aby mu dýchání usnadnil a zanechá ho po dokončení loupeže uzamčeného v bytě - nepřímý úmysl, na rozdíl od případu, kdy pachatel ze stejného důvoxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxý úmysl, neboť trestněprávně
relevantní
následek je nutný, a konečně též na rozdíl od případu kdy mu při odchodu z bytu ještě včas roubík uvolní tak, že mxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x proto poškozený zemře hladem a žízní - vědomá nedbalost k následku smrti).
Složitější je to u tzv. pravé lhostejnosti, kdy podle dosud zaujímaných náxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxh důvodů, že k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nedojde, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxchtění při této formě nedbalosti. Podle tohoto převažujícího pojetí v nauce však také v podstatě o lhostejný vztah nejde, neboť se pachatel spoléhal, žx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxí srozumění ve smyslu smíření tak na jedné straně dovoluje zachovat toto dosavadní pojetí, ale na druhé straně dokonce umožňuje postoupit ještě dál, nexxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vykládán jako smíření se s ním mlčky (ani srozumění výslovné či ve formě lhostejnosti nepravé, ani nechtění ve smyslu nedbalosti), byla by dokonce přimxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akceptovaná právní kvalifikace nulitní vůle však není adekvátní (pachatele spíše zvýhodňuje), proto je logické ji změnit v právní kvalifikaci přiměxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti nechce způsobit následek nebezpečný pro společnost ani s jeho způsobením nesouhlasí (není s ním smířen). Předpokladem zavinění z nedbaloxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxní, ale při zachování potřebné míry opatrnosti pachatel takovou vědomost mít měl a mohl [§ 16 odst. 1 písm. b)].
Nedbalost se proto bude členit na nedbaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxální zejména u trestných činů v dopravě. Některé trestné činy (např. hospodářské či proti životnímu prostředí) budou nadále stíhatelné jen v případě txxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxmé nedbalosti, ale jen vyjádřením míry nedbalosti požadované trestním zákonem, a to ať už jde o nedbalost vědomou či nevědomou. Hrubá nedbalost není bux xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxom možnosti, že tu jsou skutečnosti zakládající trestní odpovědnost za jím spáchaný čin nebo že způsobí výsledek v zákoně uvedený. Podrobíme-li tuto dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxního zákoníku vymezuje definici hrubé nedbalosti, jíž se rozumí vyšší stupeň intenzity nedbalosti, ať již vědomé či xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxěným trestním zákonem.
Důvodová zpráva k § 17:
Z platné právní úpravy je přebírána v podstatě beze změny úprava zavinění ve vztahu k zvlášť přitxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxího zákoníku do ustanovení o výměře trestu (§ 39).
Důvodová zpráva k § 18:
Zákon nově upravuje v souladu s požadavky praxe skutkový omyl (§ 18), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxního skutkového omylu. Skutkový omyl negativní bude podle navrhované úpravy vylučovat trestní odpovědnost za
dolózní
čin, což nevylučuje odpovědnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Jinými slovy řečeno, byla tu využita úprava dnes známá jako
putativní
nutná obrana či
putativní krajní nouze
.
Návrh trestního zákoníku naproti toxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xkutkového omylu, když takové úpravy nejsou obvyklé ani v zahraničních úpravách. Tyto případy nečiní v praxi potíže, neboť jsou užívána řešení vypracoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xo mohl nebo nemohl pachatel vyvarovat) jako okolnost snižující nebo vylučující trestní odpovědnost (§ 19). Právní omyl má význam zejména ve vztahu k blxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxnce neúměrně přísný, a ne vždy je možné vycházet z míry zavinění činu. V zásadě by neměl být trestný ten, kdo jednal v omluvitelném právním omylu, přičemž xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxstní odpovědnosti pachatele jeho právní omyl negativní, a to omyl neomluvitelný (tj. omyl, jehož se pachatel mohl vyvarovat). Naopak omyl omluvitelnx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxkového, který nevylučuje nevědomou nedbalost, má negativní právní omyl omluvitelný v tomto směru dopady absolutní, tzn. že vylučuje xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti, nikoli jen za nedbalost, jako je tomu u omylu skutkového negativního. Tento rozdílný právní dopxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxící okolnosti uvedené v § 41 písm. h) návrhu trestního zákoníku, a to podle konkrétní povahy důvodů, jež vylučovaly možnost považovat takový právní omyx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxíslušnými právními předpisy, jak bylo jeho povinností). Navrhovaná úprava omylu se dotýká protiprávnosti jako znaku trestného činu ve smyslu § 13, včxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestním zákoně se uplatní zásada “neznalost trestního zákona neomlouvá”. Protiprávnost je totiž třeba posuzovat z pohledu celého právního řádu, nxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxá z čl. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož “každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá”. Ohlxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxch relevantnost se zřetelem ke spáchanému činu. Zde návrh trestního zákoníku i nadále zachovává dosavadní koncepci, tj. posuzování těchto případů jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxme s nesporným pojmem “putativního deliktu”. Zmíněný druh právního omylu není zpravidla upravován ani v zahraničních úpravách.
Důvodová zpráva k xxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxo již dokoná trestný čin, který si předsevzal, ale v určitých nebezpečnějších případech i ten, kdo podnikne jednání, které zatím jen směřuje, byť i vzdáxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxáchat trestný čin, který si předsevzal (§ 21). Dosavadní úprava přípravy i pokusu trestného činu se v zásadě osvědčila, neboť umožňuje přesně rozlišovxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k jeho dokonání, a proto se s úpravou vyplývající ze zavedení formálního pojetí trestného činu přebírá do návrhu nového trestního zákoníku. Vzhledem k xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxravy u zvlášť závažných trestných činů, jak je tomu podle platné úpravy, bude nahrazena úpravou, která připouští trestnost tohoto stadia trestné činnxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xávažný zločin (§ 14 odst. 3). Vychází se ze zásady, čím společensky závažnější je trestný čin, tím širší škála vývojových stadií by měla podléhat trestnxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxípravy k zvlášť závažnému zločinu je i nadále zachována trestnost nezpůsobilé přípravy, aniž by byla rozlišována absolutně a relativně nezpůsobilá pxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx měly zůstat nepotrestány, jak to vyplývá z navrhovaného ustanovení § 46 odst. 2 o upuštění od potrestání, nebo by měly být potrestány výrazně mírněji pxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxilého pokusu.
K upřesnění došlo i při formulaci dobrovolného upuštění od přípravy (obdobně je tomu i u pokusu v § 21 odst. 3), přičemž nová dikce zdůrazxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxiklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, tak k učinění oznámení o přípravě k zvlášť závažnému zločinu v době, kdy nebezpečí, ktexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestní zákon, že pachatel sice dobrovolně učiní o přípravě oznámení ve smyslu písm. b), ale zároveň neupustí od dalšího jednání směřujícího k spáchánx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravce, jde-li o přípravné jednání více osob, je třeba vykládat pojem “odstranil nebezpečí” nejen ve vztahu k nebezpečí, jež vzniklo z jeho vlastníxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 24 odst. 2 větu první německého trestního zákoníku). Pokud se však na činu podílí více osob, nebrání zániku trestní odpovědnosti přípravy pachatele, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Důvodová zpráva k § 21:
Podle návrhu nového trestního zákoníku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxernativně bylo uvažováno u přečinů s tím, že pokus by byl trestný jen v případech uvedených ve zvláštní části trestního zákona, ale tato možnost byla v prxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokusu, aniž by byl rozlišován absolutně a relativně nezpůsobilý pokus, neboť pro toto rozlišení by se v zákoně zřejmě nenašla uspokojivá forma. Přípaxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx. 3 německého trestního zákoníku - StGB), jak to vyplývá z navrhovaného ustanovení § 46 odst. 2 o upuštění od potrestání, nebo by měly být potrestány výrxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xokusu (obdobně je tomu i u přípravy v § 20 odst. 3), přičemž nová dikce zdůrazňuje dobrovolné upuštění od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestnéxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx o pokusu trestného činu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu, mohlo být ještě odstraněno. Tíx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxpustí od dalšího jednání směřujícího k dokonání trestného činu, a přesto se na něho bude vztahovat ustanovení o dobrovolném upuštění od pokusu.
V příxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xztahu k nebezpečí, jež vzniklo z jeho vlastního jednání, ale i ve vztahu k nebezpečí, které vzniklo z jednání ostatních, a to bez ohledu na to, zda se o toto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xdpovědnosti pokusu pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli (§ 21 odst. 4) nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vychází z rozlišování pachatelství, včetně nepřímého pachatelství (navrhovaný § 22 odst. 2), spolupachatelství (§ 23) a jednotlivých forem účastenxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí části trestního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je věnována zvýšená pozornost zákonné definici pachatele, která ve znění dosavadního platného ustanovení § 9 odst. 1 trestního zákona zdůrazňuje, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxslušném ustanovení zvláštní části (pachatel na dokonaném trestném činu), nebo ji alespoň připravovat nebo se o ni pokusit (pachatel přípravy nebo pokxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, poněvadž pachatel může mít účastníky (organizátora, návodce a pomocníka). Z toho vyplývá, že pachatelem je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxchatel, který k spáchání trestného činu užije jiné osoby, která je v rukou pachatele tzv. “živým nástrojem”, přičemž taková osoba sama nejedná nebo nejxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbě, aby usmrtila poškozeného, kterého nenávidí).
Jednotlivé formy nepřímého pachatelství jsou v návrhu zákona vymezeny v souladu s tím, jak jsou vxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxdeným případům je společné, že tzv. živý nástroj není buď vůbec trestně odpovědný (např. pro nepříčetnost, nedostatek věku nebo pro omyl), nebo odpovíxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxlný trestný čin, který prostřednictvím “živého nástroje” spáchal.
Úmysl nepřímého pachatele se musí vztahovat i ke skutečnosti, že využívá k spáchxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednat o pokus návodu trestný za podmínek ustanovení o přípravě k zvlášť závažnému zločinu podle § 20 nebo o návod podle § 24 odst. 1 písm. b), šlo-li o osoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxáchání trestného činu).
Nepřímé pachatelství není možné u takových trestných činů, které může pachatel vykonat jen osobně (tzv. vlastnoruční tresxxx xxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xráva hmotného věnována náležitá pozornost i pojmu “spáchání činu společným jednáním”, kdy je možno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xby společníci nebyli při činu vyrušeni) nebo tzv. “volavky” (osoba po dohodě s ostatními společníky vyláká oběť pod smyšlenou záminkou na opuštěné mísxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxe jako spáchaný ve spolupachatelství (srov. č. 1/1980, str. 18 a č. 23/1994 Sb. rozh. tr.). Za spolupachatelství u trestného činu porušování domovní svxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxu jiného, ale v rámci rozdělení úkolů směřujících k úspěšnému provedení bytové krádeže hlídá před domem nebo bytem jiného, do něhož vniknou ostatní pacxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxedená jednání nelze zahrnout do objektivní stránky trestných činů loupeže podle § 234 platného trestního zákona či porušování domovní svobody podle x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by bylo posuzovat taková jednání za pomoc ve vztahu k některému z uvedených trestných činů a nikoli za spolupachatelství6. Z těchto hledisek se navrhujx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxm překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, ...”). Při tomto upřesnění forem pomoci nebude již třeba definovat pojem “sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxstihovat pouze tehdy, došlo-li alespoň k pokusu trestného činu. Jinak budou odpovídat při splnění zákonných předpokladů jen za přípravu k trestnému čxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxchatele (§ 24 odst. 2).
V rámci návodu bude třeba stíhat i tzv. najmutí ke spáchání trestného činu či objednávku trestného činu, a to včetně tzv. poptávxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxednávky, neboť pouhé obecné rozhodnutí páchat eventuálně v budoucnu trestnou činnost, nemůže být důvodem, aby v případě konkrétní objednávky napříkxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxa objednávka vraždy. V případě, že by pachatel byl již rozhodnut trestný či spáchat, a to v jeho konkrétní podobě, pak by se zejména při nabídce, ale i v někxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezná nejzávažnější formu účastenství podle českého práva, a to organizátorství, které je charakteristické tím, že jeho závažnost (společenská škoxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxxxých forem návodu; naproti u pomoci bude zásadně její závažnost nižší než u pachatelství).7 Konkrétní přístup soudu je pak vyjádřen v § 39 odst. 6 písm. bxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxví nebo návod, i mimořádné snížení tohoto trestu podle § 58 odst. 5 vzhledem k povaze a závažnosti pomoci, a to bez omezení ve smyslu § 58 odst. 3.
Nově osxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v praxi potíže. Přitom, půjde-li o účastenství více osob je třeba vykládat pojem “odstranil nebezpečí” nejen ve vztahu k nebezpečí, jež vzniklo z jeho vxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xsrov. přiměřeně i § 24 odst. 2 věta první německého trestního zákoníku).
Důvodová zpráva k § 25:
Po rozsáhlé diskuzi při přípravě návrhu rekodixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxti s úpravou nepříčetnosti (§ 26) bylo do osnovy doplněno i výkladové ustanovení vymezující pojem duševní poruchy, které navázalo na zdravotnické vymxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxtrie, I. vyd., Praha 2001) vymezuje jako zřetelná odchylka od stavu duševního zdraví a rovnováhy, kterým se rozumí stav úplné a sociální pohody, jako výxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neboť pojem duševní nemoci je užším pojmem. Specifická (smíšená) porucha osobnosti (dříve nazývaná “psychopatie”), u které se povaha lidí nápadně odxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxevní chorobou nebo jinou nemocí, která má takovou poruchu za následek, anebo může být vyvolána požitím návykových látek, např. alkoholu nebo omamných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx jako příčina dopravní nehody, při níž dojde k ublížení na zdraví) či minut (např. epileptický záchvat v rámci něhož dojde k ublížení na zdraví osobě poskxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxvní poruchou nejenom duševní choroba, ale i krátkodobá porucha psychických xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxla za následek ztrátu nebo zmenšení rozpoznávacích či ovládacích schopností.
Osnova stíhá jen taková společensky škodlivá jednání, jejichž protixxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xrávním omylu). Představu o protiprávnosti činu nemají však zpravidla lidé v době činu stižení, třeba jen dočasně, duševní poruchou, ať již je původ tétx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx věku nedosažených patnácti let pak nelze předpokládat takovou způsobilost s ohledem na jejich duševní rozvoj.
Důvodová zpráva k § 27:
Nově je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poruchy výrazněji snížena (návrh používá pojem “podstatně snížena”), schopnost pachatele rozpoznat protiprávnost činu nebo schopnost pachatele oxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxak jít o stav úplně vylučující některou z těchto schopností, protože to by znamenalo nepříčetnost ve smyslu § 26, resp. postup podle § 357 (trestný čin oxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xen ve vztahu k určitému trestnému činu pachatele. Povaha této otázky vyžaduje, aby její posouzení bylo založeno na odborných znalostech, a proto se posxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxího i z kvantitativního hlediska duševní porucha u pachatele ovlivnila jeho schopnosti rozpoznávací a ovládací, zda se tyto či alespoň jedna z nich již xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx což má pak rozhodující význam pro otázku, zda šlo o podstatně sníženou rozpoznávací nebo ovládací schopnost pachatele. Zmenšená příčetnost zjištěná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxdu je zmenšená příčetnost především důvodem k upuštění od potrestání ve smyslu § 47 odst. 1, 2, ovšem jen za podmínky, že se projevila u pachatele v době, kxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxhu k určitému činu. Zmenšenou příčetnost obviněného je třeba vzít v úvahu také při hodnocení povahy a závažnosti trestného činu, zejména z hlediska staxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxluurčují povahu a závažnost trestného činu podle § 39 odst. 2. Zmenšená příčetnost jako okolnost, která spolupůsobila při spáchání trestného činu, vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxcí okolností a nemusí vždy znamenat nižší stupeň závažnosti spáchaného trestného činu (srov. obdobně v platné judikatuře č. 41/1976 Sb. rozh. tr., s. 2xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xx xx xxx
x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xdy se již ze zákona vylučuje protiprávnost skutku. Kromě případů nutné obrany, krajní nouze a oprávněného použití zbraně uvádí též případy svolení pošxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáva hmotného třeba věnovat zvýšenou pozornost i okolnostem vylučujícím protiprávnost. Nové formulace podmínek pro krajní nouzi má umožnit, aby nebyxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx upravovat jako novou okolnost vylučující protiprávnost výkon práva nebo plnění povinnosti (povinnost může vyplývat přímo ze zákona, jindy však musí xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx o protiprávní čin (skutek). Výkonu práva se blíží i případ vykonávání dovolené činnosti, s níž je zpravidla spojeno určité nebezpečí (obyčejně pro živxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xinností. Podobně je tomu i při provozování sportu, s nímž je někdy spojeno nebezpečí pro zdraví lidí (dovolené riziko). V této souvislosti je třeba zdůrxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu budou upraveny jen nejdůležitější a nejfrekventovanější typy těchto okolností včetně souhlasu poškozeného a dovoleného rizika.
Beztrestnost xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xa jednotlivé specifické případy, kde přichází v úvahu (např. obchodování s lidmi, kuplířství, penězokazectví, nedovolenou výrobu a obchod s narkotixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx řešena i otázka provokace (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Texeira de Castro c. Portugalsko ze dne 9. 6. 1998).
Důvodová zpxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxní - ošetřovatel v nemocnici, nebo postavení - voják ve válce). Tuto povinnost snášet nebezpečí ukládají určitým kategoriím osob zvláštní předpisy, a xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxly např. zneužitím pravomoci úřední osoby. Navrhované řešení takové jednání z dosahu krajní nouze vylučuje.
Důvodová zpráva k § 29:
Úprava nuxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§ 29) dostatečně akcentuje situaci obránce, včetně překvapivosti či brutality útoku, strachu, zmatku či leknutí obránce, které se v praxi posuzují v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxé obrany po vzoru rakouské nebo německé úpravy tak, aby základem byla nutnost či potřebnost obrany k odvrácení útoku vedle pojmu zcela zjevná nepřiměřexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xaké z použití tohoto pojmu v odstavci 2 § 29 osnovy, přičemž s pojmem nutnosti (potřebnosti) obrany k odvrácení útoku, běžně pracuje teorie i praxe (srovx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx znakem nutné obrany je schopnost odrazit útok, by mohl vést k tomu, že by v podstatě nebyla dovolena málo intenzivní obrana s odůvodněním, že tato by mohlx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxto hlediska musely posuzovat i orgány činné v trestním řízení.
Navrhovaná úprava na rozdíl od některých zahraničních úprav (srov. pojmy “rechtswidxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxm zákoníku či “injustifiée” v čl. 122 – 5 francouzského trestního zákoníku atd.), výslovně nezdůrazňuje protiprávnost útoku, která podle naší teorie x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxpovědnost např. zanikla, popř. jím může být i jednání, které má znaky přestupku.8 Protože útok musí být vždy protiprávní, nelze nutnou obranu použít pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxval své právo či povinnost (např. zloděj se nemůže dovolávat nutné obrany, jestliže poranil poškozeného, který vůči němu chránil svůj majetek, anebo nxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x xxxxxx xxxxxxího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxlosti s úpravou tohoto institutu byl upraven i případ beztrestnosti pachatele v případě udělení dodatečného souhlasu poškozeným (trestný čin byl spáxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xterá nebyla při činu přítomna (arg. slovo “jinak”), by tento souhlas udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. V této souvislosti je třeba zxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxstního zákona byly v zásadě odmítnuty.
Důvodová zpráva k § 31:
V navrhovaném trestním zákoníku je také obecně definováno přípustné riziko (x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx o přípustné riziko nejde, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní v souladu se zvláštními právními předpisy soxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. Při zvažování míry rizika je třeba v rámci přiměřenosti posuzovat optimální relaxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu, i stupně pravděpodobnosti, že tyto nastanou. Nejde tedy jen o maximalizaci možných výhod na jedné straně a minimalizaci možných ztrát na druhé stranxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxlze proto zásadně podniknout rizikové jednání, které by sice na jedné straně mohlo mít významné kladné výsledky, ale také katastrofální následky, i kdxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxickým výzkumům a dalším mimořádně rizikovým aktivitám.
Definice přípustného rizika v zásadě pokrývá všechny případy tohoto rizika, neboť stranou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxna lékařů, ale i horských vůdců, lyžařských instruktorů apod.) atd. Na druhé straně přípustné riziko představuje jednu samostatnou okolnost vylučujxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxci okolností vylučujících protiprávnost jde zjevně o několik takových okolností, jejichž podmínky se výrazně liší. U těchto okolností bude možno pouxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxspěch jednajícího, neboť tyto okolnosti trestní odpovědnost zužují, nikoli rozšiřují.
Důvodová zpráva k § 32:
Beze změny zůstává ustanovenx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmi.
Důvodová zpráva k hlavě IV – Zánik trestní odpovědnosti – § 33 až 35:
V hlavě nazvané “Zánik trestní odpovědnosti”, což je přesnější pojem než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxmálního pojetí trestného činu byl logicky z trestního zákoníku vypuštěn “zánik nebezpečnosti činu pro společnost” (dosavadní § 65 platného trestníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxho řádu).
Důvodová zpráva k § 33:
V podstatě beze změny oproti současné úpravě nová kodifikace upravuje zánik trestní odpovědnosti ve formě účixxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xčinné lítosti. Ochrana některých nejdůležitějších zájmů chráněných trestním zákonem totiž vyžaduje, aby v tomto ustanovení uvedené některé těžké xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xásledkům než na potrestání pachatele, byly včas odhaleny nebo, aby se jejich následkům jinak včas zabránilo, a to i za cenu, že pachatel nebo některý z paxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x to i s přihlédnutím k zvláštnímu ustanovení o účinné lítosti (§ 240) u trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxí daně nebo podobné povinné platby, které je svou povahou zpravidla podvodným jednáním, zatímco trestný čin podle § 239 postihuje pouhé neodvedení taxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
Návrh také upravuje promlčení trestní odpovědnosti za trestný čin, neboť uplynula-li delší doba od spáchání trestného činu a nebylo-li zahájeno tresxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxatel nedopustil stejně závažného nebo závažnějšího xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxní odpovědnosti v důsledku promlčení trestní odpovědnosti za trestný čin (§ 34).
Nově byly u promlčení v souladu s požadavky teorie i praxe více diferxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bylo třeba jednoznačně vymezit okamžik, od kterého počíná běžet promlčecí doba. Nauka i praxe zde vycházejí zásadně z toho, že rozhodující je doba ukonxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxatu, začíná promlčecí doba plynout až od účinku nebo těžšího účinku (např. u vraždy počíná promlčecí doba běžet od okamžiku, kdy nastala smrt člověka). xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xočíná promlčecí doba od jednání hlavního pachatele, neboť teprve od této doby se stává účastenstvím. U pokusu nebo u přípravy běží promlčecí doba od okaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxtné činnosti, kterým je poslední dílčí útok takového trestného činu. Při trvajícím trestném činu počíná promlčecí doba běžet od okamžiku ukončení proxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxplněna další doba, která se do promlčecí doby nezapočítává, a to doba, po níž byla oběť některého trestného činu uvedeného v hlavě druhé zvláštní části txxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx okamžiku nabytí zletilosti takové oběti. Takto stanovený běh promlčecí doby požaduje mimo jiné i návrh Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálníx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxt dítěte (oběti) tak, aby bylo možné vybrané trestné činy postihující sexuální vykořisťování či zneužívání dítěte (oběti) efektivně stíhat i po dosažxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxhání přerušeno [§ 173, § 188 odst. 1 písm. d), § 224, § 255, § 314c odst. 1 písm. a) trestního řádu]. Naproti tomu byla u tzv. stavení promlčecí lhůty vypuštěxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxu prakticky význam.
Z hlediska přerušení promlčecí doby nebyl z hlediska právní jistoty shledán jako vhodný pojem “úkony policejního orgánu, státnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xsou ty, které směřují k trestnímu stíhání pachatele. Proto byl tento pojem nahrazen podstatně přesnější a jednoznačnější úpravou, podle které se promxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxkého zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxvé znění písm. a) tak mnohem lépe odpovídá nejen požadavku právní jistoty, ale je též v souladu se zásadou rychlosti řízení, neboť vede orgány činné v trexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxy (návrhu na potrestání) a od jejího podání do vyhlášení odsuzujícího rozsudku (doručení trestního příkazu) soudem.
Důvodová zpráva k § 35:
Uxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů, zejména zákona č. 327/1999 Sb., který nabyl účinnosti dne 28. 12. 1999)
Důvodová zpráva k hlavě V, dílu 1 – Druhy trestních sankcí a obecné zxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxzace, kdy na jedné straně jsou mimo stávajících trestních sankcí (trestů a ochranných opatření), které jsou v potřebné míře upraveny, koncipovány novx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx x rámci revize trestních sazeb ve zvláštní části trestního zákona dochází i k snižování některých trestních sazeb. Na druhé straně však vzhledem k tomux xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xpecifické druhy kriminality (organizovaný zločin, terorismus apod.), se u těchto nejzávažnějších trestných činů podle návrhu trestního zákoníku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxencí, na kterou v minulosti ve světě upozorňoval již Franz von Liszt a u nás Oto Novotný. Franz von Liszt uváděl, že je vlastně totéž, řekneme-li o někom, žx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx quia peccatum est (protože bylo spácháno zlo) a současně ne peccetur (aby nebylo pácháno zlo). Dominantou tohoto rozporu je účel (ne peccetur). Bylo by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxch trestání. Nejen cíl určuje své prostředky, ale i prostředky určují své cíle. Trest bez odplatných momentů nemůže svého cíle dosáhnout a není vlastně xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxvidla týkající se sankcí a opatření států Rady Evropy,
- z doporučení RE č. R(87) 3 z roku 1987 - Evropská vězeňská pravidla,
- ze Zprávy o trestání mladixxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xvobody (Tokijských pravidel).
Nově jsou v zákoně stanovena i konkrétní kritéria, s kterými se musí soud při ukládání trestní sankce v rozsudku vypořxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxecializovaných pracovníků (sociálních kurátorů a probačních úředníků). Posouzen byl i zvláštní způsob zpřísnění sankcí spočívající v tom, že v rámcx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxstní sazby (tzv. zvlášť přitěžující okolnost).
Důvodová zpráva k § 36:
V návrhu nového trestního zákoníku byl po proběhlých diskusích zejménx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxjetí systému sankcí a odmítnutí monismu se uvádějí většinou tyto argumenty:
1. monismus sankcí nenavazuje na princip viny, hlavním regulativem pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxvaného systému sankcí se stírá rozdíl mezi trestem, který si v něm neudrží pro něj typický charakter sociální výtky pachateli pro jeho zaviněný čin jako xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx jako odpověď na čin, nýbrž z podnětu činu jako odpověď na nebezpečnost pachatele,
3. vágnost hlediska pro výměru sankce při monismu sankcí zvětšuje nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxího soudnictví ve věcech mládeže je ve speciálním zákoně, se uplatní monismus sankcí, neboť taková úprava odpovídá koncepci komplexní ochrany mládežx x xx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx i u opatření sociální povahy). Pokud jde o ostatní pachatele, pak je-li vycházeno z dosud zastávaných principů trestního práva, nelze trest a ochranné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx neukládaly kumulativně, ale alternativně a vůbec hlavní problém není v reformě zákona, ale v reformě infrastruktury (vhodná ústavní zařízení, odpovxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxstného činu a k závažnosti nebezpečí, které hrozí ze strany osoby, kdyby byla ponechána na svobodě).
Důvodová zpráva k § 37:
Účel trestních sanxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxáno trestní nauce) a je nahrazen promítnutím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xak i speciálně pro tresty (§ 39 až 45) a ochranná opatření (§ 95 a 96) budou na rozdíl od proklamativního účelu sankcí přímo aplikovatelné na konkrétní přxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxavujících ukládání trestních sankcí. Obecné zásady trestněprávních sankcí je třeba lišit od předpokladů a podmínek pro ukládání sankcí. Zatímco obexxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxní kritéria pro jejich ukládání. Ani obecné zásady pro ukládání sankcí nejsou definovány v zákoně, ale jsou přímo promítnuty do formulací jednotlivýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx o tyto základní zásady trestání i ukládání ochranných opatření:
- zásada zákonnosti, neboť sankce (tresty, ale i ochranná opatření) je možno ukládat xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) sankce spáchanému trestnému činu, podle níž je rozhodujícím kritériem spáchaný trestný čin; tato zásada se uplatní zásadně u trestů, zatímco u ochraxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xdst. 3),
- zásada individualizace použitých sankcí, na základě níž musí být druh a příp. i výměra sankce soudem ukládány s přihlédnutím ke konkrétním oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xociální reintegrace pachatele a jeho poměrům (zvláště u ochranných opatření) a v neposlední řadě i s přihlédnutím k přiměřené satisfakci osob poškozexxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnu a vliv na jeho okolí (zejména rodinné zázemí) by měl být minimalizován,
- zásada neslučitelnosti určitých druhů sankcí u téhož pachatele, která budx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxe ve vztahu ke konkrétnímu pachateli a v konečném důsledku i požadavek, aby tam, kde postačí k dosažení společensky prospěšného účelu sankce (trest nebx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xiné; tato zásada doplňuje svým negativním vymezením zásady předchozí a navazuje na obecné zásady ekonomie trestní hrozby a podpůrnou úlohu trestní rexxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjich ukládání, jež jsou obsaženy v konkrétních navrhovaných ustanoveních trestního zákona upravujících jak obecné předpoklady a principy pro ukláxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxtí svobody chápán jako “ultima ratio”. S tím souvisí i nové uspořádání hierarchie trestů ve prospěch alternativ, kdy soud by měl u méně závažných trestnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxecných zásadách pro ukládání trestních sankcí, že tam, kde postačí k dosažení účelu trestní sankce (trest nebo ochranné opatření) méně intenzivní, nexxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx je třeba ukládat nejen s přihlédnutím ke spáchanému trestnému činu, ale i ve vztahu k osobě pachatele a k jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům (§ 3x xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jako poměrné kriterium pro typovou závažnost jednotlivých trestných činů.
Při tomto pojetí je však třeba trestní sankce ukládat s přihlédnutím ke sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx citelnější (§ 38 odst. 2). Ochranná opatření bude možno i nadále ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně i vedle trestu, ale vedle trestu obdoxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxtým projevem monistického pojetí trestních sankcí. Např. zmenšeně příčetnému pachateli by měl být zásadně podle okolností uložen buď jen trest nebo jxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxestní sazby podle § 40 odst. 2, zvláště když by i ochranná opatření měla být konstruována tak, aby u nich měla svůj význam i určitá adekvátnost spáchanému xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxání trestů.
Důvodová zpráva k § 39:
Okolnosti, k nimž je třeba přihlížet při stanovení druhu trestu a jeho výměry, osnova uvádí v § 39. Na prvním míxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxd přiměřenosti trestu a jeho individualizace ve vztahu ke konkrétním okolnostem spáchaného trestného činu. Povaha a závažnost trestného činu je pak uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xin spáchán, osobou pachatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxx x xýměra trestu určena, se pak podle osnovy vztahuje i k poměrům pachatele a v neposlední řadě i s přihlédnutím k přiměřené satisfakci osob poškozených trexxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm, rodinným a majetkovým poměrům, ale i k chování pachatele po činu, zejména k jeho případné snaze nahradit škodu či jiné škodlivé následky činu. Dále je xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xntegrace pachatele a jako zákonné kritérium stanoví možnosti nápravy pachatele. U individuální predikce je pak třeba se vyvarovat jejího rigidního čx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxobě pachatele, které jsou zpravidla obtížně zjistitelné či přístupné a jejichž úplnost je téměř nedosažitelná.
V návaznosti na poznatky o rozhodovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxžila při stanovení druhu trestu a jeho výměry soudu přihlédnout mimo jiné i k době, která uplynula od spáchání trestného činu, k případné změně situace a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxoud”) posuzována s ohledem na konkrétní okolnosti případu s přihlédnutím ke kriteriím zakotveným v judikatuře Soudu, jimiž jsou složitost případu, cxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Rakousku, 1990; Capuano proti Itálii, 1987; Idrocalce proti Itálii, 1992; Philis proti Řecku, 1997; Portington proti Řecku, 1998; Kudla proti Polskux xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxu by bylo možno za přiměřenou lhůtu považovat. Článek 6 odst. 1 Úmluvy nestanoví žádnou výslovnou sankci, jíž by stíhal porušení tohoto práva, a to ani v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxky předpokládané v čl. 13 Úmluvy, přičemž smluvní státy mají určitý prostor pro posouzení, pokud jde o způsob, jaký prostředek nápravy požadovaný čl. 1x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí práva a přiznání spravedlivého zadostiučinění. Dále takovým prostředkem může být i zmírnění trestu, který je v konkrétní věci uložen obviněnému. Z txxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxdy samotné přihlédnou k nepřiměřené délce trestního řízení při ukládání trestu. Soud vždy konstatoval, že zmírnění délky trestu z důvodu nepřiměřené xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy, jestliže vnitrostátní orgány dostatečně srozumitelným způsobem přiznaly porušení požadavku přiměřené lhůty a poskytly stěžovateli náhradu ve fxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxsudek věci Beck proti Norsku ze dne 26. června 2001, zejména §§ 27-9 a rozhodnutí o přijatelnostu ve věci R. E. P. L. proti Nizozemí ze dne 11. ledna 1995; dáxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx. října 2000 a rozhodnutí o přijatelnosti ve věci Görges proti Německu ze dne 7. května 2002). Judikatuře Soudu v této otázce odpovídá též rozhodovací prxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xII. ÚS 95/04, I. ÚS 554/04 atd.).
Na tuto hmotněprávní úpravu uvedenou v § 39 návrhu trestního zákoníku pak navazuje novelizace § 125 odst. 1 trestníxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxde jakými úvahami byl veden při ukládání trestu, jak posoudil povahu a závažnost trestného činu z hlediska významu konkrétního chráněného zájmu, kterx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx záměru nebo cíle, jakož i polehčujících a přitěžujících okolností, doby, která uplynula od spáchání trestného činu, případné změny situace a délky trxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxtele a jeho chování, kterým přispěl k průtahům v řízení; uvede též, jak přihlédl k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho dosavxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxo spolupracující obviněný též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zvlášť závažného zločinu spáchaného členy organizované skupiny nebx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxá ustanovení trestního řádu) také zákon zohledňuje případy spolupracujících obviněných, u nichž se přihlíží též k tomu, jak významným způsobem přispxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnit pokusu nebo dokonání takového trestného činu.
Nově je v tomto ustanovení upraveno zavinění ve vztahu k okolnosti přitěžující v návaznosti na úprxxx x xxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxsobem, aby pachateli uložil s přihlédnutím k výši takového majetkového prospěchu, některý z trestů, který ho postihne na majetku, a to jako trest samosxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x trestání osob, které se dopustily trestného činu ve stavu zmenšené příčetnosti. Neupustí-li soud od jejich potrestání podle § 46, může za současného uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxpadě, kdy není ukládáno ochranné léčení, je možno použít také mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1, ale v takovém případě již platí xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxcím a přitěžujícím okolnostem (§ 39 odst. 3). Přestože osnova doplnila výčet polehčujících i přitěžujících okolností, setrvává na jejich příkladmém xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xoplněn o okolnosti spočívající v tom, že pachatel se dopustil trestného činu poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých, dále že spáchal trestný čxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxlnosti vylučující protiprávnost, čímž byla doplněna polehčující okolnost obsahující překročení mezí nutné obrany nebo krajní nouze, anebo spáchal xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxodlivý následek, což je protiklad stávající přitěžující okolnosti, obsahující způsobení vyšší škody nebo jiného většího škodlivého následku, nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo organizované skupiny [§ 41 písm. a), b), g), h) a m)].
Důvodová zpráva k § 42:
Výčet přixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky, spáchání trestného činu trýznivým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí. Přitěžující okolnost spočívající ve spáchání trestného činu za krizové situace, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx němž je nebo byla provedena
evakuace
ve smyslu zákonů o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému. Dalšími novými přitěžujícími okolnostmx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxy, ale i jiného většího škodlivého následku a získání většího prospěchu [§ 42 písm. a), b), c), f), g), h) a i)]. Dále byla v návaznosti na zákon o soudnictxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxadistvého, ale i svedení k činu jinak trestnému dítě mladší patnácti let nebo k trestnému činu osobu ve věku blízkém věku mladistvých. V neposlední řadě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxmných a psychotropních látek a jedů, ale všech případů, kdy jde o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxjení.
Pokud jde o povahu rozmyslu na rozdíl od předchozího uvážení, pak spáchání trestného činu s rozmyslem je odlišením od afektu a podobných stavů, xxx xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxchatel si předem, tj. před spácháním činu, zváží rozhodující okolnosti provedení činu a čin si z hlediska jeho provedení tzv. naplánuje.
Důvodovx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxísněji trestný (§ 43). Při řešení systému ukládání trestů za sbíhající se trestné činy se jeví nejvhodnější s ohledem na tradice trestání v České republxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxné nebo podobné trestní sazby. Tento souběh vyjadřuje skutečnost, že pachatel se dopustil více skutků (činů), které opakoval zpravidla v obdobné oblaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u jednočinného souběhu jde jen o jeden skutek (čin), kterým pachatel naplňuje skutkovou podstatu více trestných činů, a proto postačí uložení trestu v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxné úpravy zvyšuje u podstatně závažnějšího vícečinného souběhu horní hranici trestní sazby u nejpřísněji trestného činu o jednu třetinu s omezením, žx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xáležitě vyjádřit postih takových pachatelů, zejména z řad recidivistů, kteří se dopustí celé série takto se sbíhajících trestných činů, u nichž by uloxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnamená, že soud je musí v každém případě využít.
Souhrnný trest (§ 43 odst. 2) se ukládá v případě vícečinného souběhu (proto zde na rozdíl od úhrnného txxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxocně odsouzen, a to podle stejných zásad jako trest úhrnný, neboť v podstatě nastupuje na místo úhrnného trestu. Stávající platná úprava zde nedošla žáxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xřevzata beze změny. Osnova vypouští ustanovení o dalším trestu (§ 36 platného trestního zákona), čímž odstraňuje nerovnost ve vztahu k pachatelům, ktxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody a tresty obecně prospěšných prací), oproti pachatelům, kteří v mezidobí do dalšího odsouzení takové tresty již vykonali nebo vykonali alespox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxá zpráva k § 45:
Vzhledem k tomu, že se v praxi zatím v podstatě osvědčuje novelizované pojetí nepřípustnosti trestního stíhání ve vztahu k pokračováxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xokračování v trestném činu, přebírá se toto ustanovení upravující postup soudu v případech, kdy se rozhoduje o dílčím útoku takového trestného činu v dxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxu u souhrnného trestu, a proto bude soud povinen v rámci společného trestu za pokračování v trestném činu vyslovit některý z těchto trestů, jestliže takxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxících trestných činů trest ukládá v rámci nezvýšené trestní sazby, neboť jde z hlediska hmotněprávního o jeden trestný čin, kdy zostření je zde dáno sčíxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výslovně stanoví, že ustanovení o společném trestu za pokračování v trestném činu se užije i tehdy, je-li dřívější odsouzení takové povahy, že se na pacxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xápravě pachatele přečinu uložení trestu a postačí projednání věci před soudem, pak je uložení trestu zbytečné a lze od něho upustit (§ 46 odst. 1). Dosavxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xinu (§ 20 a 21), kdy lze upustit od potrestání také v případě tzv. nezpůsobilé přípravy nebo nezpůsobilého pokusu (§ 46 odst. 2). Pokud by pak v případě taxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxní o mimořádném snížení trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 5.
Důvodová zpráva k § 47:
Osnova také upravuje možnost upuštění od potrestání v pxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxistit nápravu pachatele i ochranu společnosti lépe než trest. I nadále je možnost upuštění od potrestání vyloučena v případě zaviněného způsobení zmexxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xři současném uložení zabezpečovací
detence
, která má do značné míry stejný charakter jako trest odnětí svobody (výkon v uzavřeném ústavu pro výkon zabxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxje ochrana společnosti (§ xx xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xpůsobení zmenšené příčetnosti nebo duševní poruchy požitím návykové látky, a to s ohledem na povahu zabezpečovací
detence
(srov. § 98), která je vykoxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnosti (srov. § 98 odst. 4 a 5).
Důvodová zpráva k § 48:
V podstatě beze změny zůstává dosavadní úprava podmíněného upuštění od potrestání s dohlxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xouvislosti s podmíněným upuštěním od potrestání s dohledem, a to o omezení a povinnosti spočívající ve zdržení se neoprávněných zásahů do práv nebo práxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jinou dlužnou částku a veřejně nebo osobně se omluvit poškozenému, anebo poskytnout mu přiměřené zadostiučinění. Dále se doplňuje i možnost využxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxho užití podmínek stanovených pro mladistvé v § 48 odst. 5).
Důvodová zpráva k § 49 až 51:
Podstatně přesněji než v platné právní úpravě se vymezuxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxe výstižnějším pojmem “probační plán dohledu”. Pokud jde o vymezení dohledu oddělují se v zájmu přehlednosti povinnosti pachatele, jež se upřesňují o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxm porušení stanovených podmínek, probačního plánu nebo omezení či povinností probační úředník mohl jen upozornit obviněného na zjištěné nedostatky x xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxmovat předsedu senátu. Stejným způsobem jako ve stávající právní úpravě jsou vymezeny povinnosti pachatele, kde probační úředník je oprávněn v návazxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména lhůty pro dostavení se k probačnímu úředníkovi, probační plán či některé důležité okolnosti nebo informace pro výkon dohledu (např. plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxých zásad pro ukládání trestů osnova upravuje systém trestů tak, aby bylo umožněno na základě zásad přiměřenosti trestu, individualizace a personalixx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxatele i možnostem jeho resocializace.
Trest odnětí svobody osnova pojímá jako jeden druh trestu, který je možno uložit nejen nepodmíněně, ale i s podxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xx xxxx xxxx xx xxxxh formách, kdy za zvláštní typ trestu odnětí svobody je považován i výjimečný trest (§ 54).
Systém trestů je doplněn o trest domácího vězení, jenž je daxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxupcích č. 117/1852 ř.z. (srov. § 246), který platil na našem území až do roku 1950. Toto ustanovení bude v budoucnu umožňovat i tzv. elektronické sledovxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxm jejich výkonu a intenzitou represe a izolace, např. víkendové tresty odnětí svobody, kde sice vzniká určitý problém zásahů do rodinného života, avšax xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xbcích zajišťujících tyto sankce) však bude třeba i o těchto alternativních sankcích uvažovat.
Důvodová zpráva k § 53:
Systém trestů vychází z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xostačí sankce méně intenzivní, nesmí být uložena sankce intenzivnější. Jeho důsledkem je i stanovení neslučitelnosti některých druhů trestů (§ 53 odxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxy na 20 let, čímž se vytváří možnost rozšířit některá velmi úzká rozpětí trestní sazby u nejzávažnějších trestných činů (srovnej např. § 92 odst. 2, § 93, x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxacet až do dvaceti pěti (příp. třiceti) let by podle návrhu nadále postačilo, že uložení takového trestného činu vyžaduje povaha spáchaného trestného xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xoživotí, které by mohly být formulovány obdobně jako v nynějším ustanovení § 29 odst. 3 trestního zákona. Osnova nepředpokládá převzetí úpravy v ustanxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrestu odnětí svobody (§ 59).
Důvodová zpráva k § 55:
Úprava trestu odnětí svobody vychází z platné právní úpravy. Trest odnětí svobody podle náxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxpoň jednou z alternativně stanovených sankcí) a kterémukoli dospělému pachateli. Zároveň je však druhem trestu nejpřísnějším, proto návrh předpoklxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k dostatečnému působení na pachatele, aby vedl řádný život” (srov. § 55 odst. 2), anebo v případexxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxě přípustnou hranici trestu odnětí svobody oproti platné právní úpravě (z 15 na 20 let), kterou nelze překročit při jeho ukládání, nejsou-li zároveň spxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxávat bez přerušení více trestů odnětí svobody po sobě tak, že součet jejich celkové doby převýší 20 let, např. pokud mu bylo více rozsudky po sobě uloženo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zprávu k § 44).
Trest odnětí svobody je jediným ze všech odstupňovatelných druhů trestů, který má rozpětí trestní sazby uvedeno zvlášť za každý trestxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtného činu (např. pro účely úhrnného a souhrnného trestu – srov. § 43). Rozpětí mezi dolní a horní hranicí trestu odnětí svobody pak dává prostor pro konkxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxěrů pachatele – srov. § 39).
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxu a se zvýšenou ostrahou vychází z platné právní úpravy. Osnova zařadila pachatele, kterému byl uložen trest za spáchání trestného činu ve prospěch orgxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 1 poslední věta trestního řádu v návrhu zákona o změně některých souvisejících zákonů). V souvislosti s tím byla také upravena ustanovení § 56 odst. 2 pxxxx xx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kterému byl uložen výjimečný trest, ale vyloučeno zařazení takového pachatele do jiného typu věznice podle § 56 odst. 3 by mělo být jen u pachatele odsoxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx právní úpravy s tím, že ji v určitých směrech zmírňuje. Především oproti platné právní úpravě v odstavci 4 písm. b) a v odstavci 6 snižuje povinnou dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jen u doživotního trestu, nikoli již však u druhé formy výjimečného trestu od dvaceti do třiceti let, na kterou se bude oproti platné úpravě vztahovat jix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxují větší diferenciaci rozhodování soudu o přeřazování odsouzených k nejpřísnějším trestům odnětí svobody, kde soud pak může více přihlížet k chovánx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x ximořádného snížení trestu odnětí svobody (§ 58) soud může nově snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže odsuzujx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoměru mezi skutečnostmi, při jejichž zohlednění není soud vázán omezeními podle odstavce 3, se však v tomto případě, stejně jako je tomu u obecného ustaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe vztahu k zabránění jakéhokoli trestného xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxírnění navázáním na trestný čin (opět namísto původního zločinu) přesunut do obecné polehčující okolnosti (srov. § 41 odst. 1 písm. l), kde má své místo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx snížit ukládaný trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby u tzv. nezpůsobilé přípravy a nezpůsobilého pokusu (srov. i možnost upuštění od pxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x9 odst. 2), spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany (§ 29) nebo krajní nouze (§ 28), anebo pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx omezením stanoveným v § 58 odst. 3. Kromě těchto důvodů nově zákon konstruuje důvody pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici tresxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xiž neobsahuje pojem zvlášť nebezpečného recidivisty, který byl příznačný pro trestní zákonodárství zemí bývalého východního bloku, a po změně politxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx došlo novým trestním zákonem č. 300/2005 Z. z.). V západoevropských zemích s kontinentálním systémem se tento institut nevyskytoval a nevyskytuje. V xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x3. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 396/03, publikovaný pod č. 72 ve sv. 33 Sb. nál. a usn. ÚS ČR). Vzhledem k tomu, že recidivní trestná činnost je však i nadále pokládxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu recidivy za určitých zvlášť závažných okolností, a proto osnova upravuje možnost mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody u pachatele, který znovx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxud uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o třetinu, jestliže “závažnost zvlášť závažného zločinu je vzhledxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxestu podle § 54 odst. 2, u něhož však na rozdíl od mimořádného zvýšení trestu odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxjištěno i určité odstupňování uvedených pojmů, tak aby byly vzájemně provázány a navazovaly na sebe i z hlediska své intenzity [srov. i § 54 odst. 3 písm. xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo zákona není soud povinen ukládat trest odnětí svobody v horní polovině takto zvýšené trestní sazby, neboť jde jen o možnost využití zvýšené trestní sxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxx straně právě z hlediska provázanosti s výjimečným trestem zákon v odstavci 2 § 59 umožňuje, aby horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody po zvxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh trestných činů (např. vraždy podle § 138 odst. 1, 2, 3, obchodování s lidmi s následkem smrti podle § 166 odst. 5, loupeže s následkem smrti podle § 171 odsxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xohlavního zneužití s následkem smrti podle § 185 odst. 4 atd.). Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody podle § 59 také nahrazuje nesystematické ustxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxhto trestných činů způsoben pouze z nedbalosti, neboť při úmyslném způsobení následku jde vždy o souběh s trestným činem vraždy, přičemž trest je pak ukxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xomácího vězení (včetně možnosti elektronického sledování), který je veden požadavkem zachování pozitivních rodinných a pracovních vazeb i ekonomixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdy). Tento trest, který bude alternativou především k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, by měl být ukládán osobám, které je třeba s přihlédnutím k pxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxatně menší intenzita zásahu vůči nim. Kontrolu budou zajišťovat probační úředníci nebo bude zavedeno elektronické sledování za použití tzv. náramků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx odst. 4, přičemž podobně jako u dalších převážně výchovných trestů (např. obecně prospěšných prací, zákazu pobytu, podmíněného odsouzení atd.) může xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxdeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé - § 60 odst. 4, 5).
Důvodová zpráva k § 61:
V související novele trestního řádu byl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxraveno i nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody (§ 334g trestního řádu), přičemž se podle návrhu trestního zákoníku rozhodne vždy o výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxatné právní úpravě však jinak vymezuje podmínky pro jeho ukládání. Možnost jeho uložení se omezuje na přečiny, u nichž pro jejich povahu (obecně menší sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxjichž okruh by byl vymezen, tak jak je tomu dosud v platné úpravě, toliko horní hranicí trestní sazby, jež dosud činí pět let odnětí svobody. Takto nově vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxodobně jako je tomu u upuštění od potrestání podle § 46 odst. 1) nachází svůj zcela konkrétní projev.
Výkon obecně prospěšných prací bude založen na užxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxlasti, která bude zajišťovat jejich výkon ve spolupráci s dalšími organizacemi - s obecními úřady, popř. i s charitativními, církevními a dalšími subjxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxaxe, kdy je někdy ukládán trest obecně prospěšných prací opakovaně bez ohledu na to, že odsouzený v předchozích případech tento trest mařil nebo ho řádnx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxrmulace přitom nevylučuje, aby v případech, ve kterých je to odůvodněno změnou postoje pachatele, byl znovu trest obecně prospěšných prací uložen.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxžnost výkonu i kvalifikovaných prací a nejen pouze prací obdobných pracím úklidovým a údržbářským, což má význam zejména u činností ve prospěch jiných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxovnou a sportovní činností.
Důvodová zpráva k § 63:
Osnova upravuje i výměru trestu obecně prospěšných prací v rozsahu od 50 do 300 hodin, čímž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xx xdst. 3 také samostatně upravena možnost využití u pachatelů ve věku blízkém věku mladistvých uložení některých z výchovných opatření uvedených v zákxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xachatele a jeho zdravotní způsobilosti osnova přebírá z platné právní úpravy beze změny.
Důvodová zpráva k § 65:
Ustanovení upravující vlastxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtí svobody za podmínek nově upřesněných v zákoně se vychází z toho, že jedna i jen započatá neodpracovaná hodina obecně prospěšných prací se přemění na jxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxvot.
Pro případ drobnějších porušení režimu výkonu trestu obecně prospěšných prací se umožňuje, aby soud nepřistoupil k přeměně tohoto trestu v nepxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho dokončení výkonu tohoto trestu.
Důvodová zpráva k § 66:
Vzhledem k tomu, že trest propadnutí majetku se v praxi osvědčil, přebírá jej osnova xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx u peněžitého trestu, dovoluje použít tento trest nejen v případech, v nichž se pachatel snažil získat prospěch pro sebe, ale i tam, kde se snažil získat mxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxnto druh trestu uložit, na zvlášť závažné zločiny. Současně s tím byl přehodnocen i výběr konkrétních skutkových podstat, u nichž trestní zákoník výsxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ty nejzávažnější případy, u nichž je sice zištný motiv zpravidla hlavním motivem, nicméně nemusí tomu tak být vždy, resp. jeho prokázání nemusí být vždx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xrestu a poskytnout soudu co nejširší možnost k vyjádření všech okolností každého jednotlivého případu i v ukládaných sankcích.
Důvodová zpráva x x xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh úmyslným trestným činem, bez ohledu na to, zda šlo o majetkový prospěch jeho vlastní či jiné osoby (§ 67 odst. 1). Nejsou-li tyto podmínky splněny, může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx. 2 písm. a)], nebo pokud soud odsuzuje pachatele za přečin a shledá uložení tohoto trestu dostatečným [není tedy dán důvod pro uložení nepodmíněného trxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xásady uvedené v posledně uvedeném ustanovení, avšak nikoli vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody. Jde o takové přečiny (např. únos dítěte a osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxstoru podle § 206 odst. 1 a 2, podplacení podle § 330 odst. 1 a některé další), jejichž spáchání nemusí být nutně motivováno zištností, nicméně vzhledex x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého trestu do výčtu trestů, jež je možno za takový přečin uložit, umožňuje pachateli uložit v závislosti na konkrétních okolnostech případu vexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx pokut, jejichž podstatou je vyjádření povahy a závažnosti činu počtem denních sazeb, přičemž za každý den musí být uhrazena určitá peněžní částka stanxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xychází se především z čistého příjmu, který pachatel má nebo by mohl mít při náležitém využití svých schopností průměrně za jeden den. Tyto částky mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxstky tvořící peněžitý trest a není s ním nutně spojeno jeho placení ve formě řady jednotlivých termínovaných splátek. V našich podmínkách se jeví však pxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxstu.
Původně bylo uvažováno i o podmíněném uložení peněžitého trestu. Tato možnost, kterou zná zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxx xxxxx x xěkteré zahraniční úpravy (srov. např. § 43 a násl. rakouského trestního zákoníku nebo čl. 132 – 31 francouzského trestního zákoníku), byla u nás po podrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtu, přičemž vhodnějším se zde jeví buď podmíněný trest odnětí svobody, příp. i s dohledem, anebo použití některého z odklonů podle procesních předpisůx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu náhradou ve formě obecně prospěšných prací (srov. čl. 293 uvozovacího zákona k německému trestnímu zákoníku). Také tato možnost nakonec do osnovy nexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxtně před uložením peněžitého trestu, a také s ohledem na možnou výši peněžitého trestu stanovenou na základě denních sazeb (srov. § 68 odst. 1, 2), která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xvyšuje sazba náhradního trestu odnětí svobody, až na čtyři léta.
Důvodová zpráva k § 70:
Úpravu trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí (např. obchodního podílu, pohledávky apod.). Tím je naplněn požadavek Úmluvy o praní, vyhlxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je nástrojem, prostředkem nebo výnosem z trestné činnosti.
V souladu se zahraničními úpravami je zde upraven i zákaz zcizení propadlé věci nexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxy soud může uložit zabrání náhradní hodnoty podle § 100. Ve společných ustanoveních v části třetí je pak navrhována i definice věci nebo jiné majetkové hxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxdnota, se kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxi na rámcové rozhodnutím Rady Evropské unie č. 2000/383/SVV o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání, v souvislosti se zavedením exxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvněně nebo v rozporu s právním předpisem věc nebo jinou majetkovou hodnotu podle odstavce 1 a 2 (např. padělané peníze, padělatelské náčiní, střelná xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 99 odst. 2).
Při jednání přes zákaz stanovený v § 70 odst. 4 jak před právní mocí, tak i po právní moxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx k § 71:
V návaznosti na Rámcové rozhodnutím Rady 2001/500/SVV o praní špinavých peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení a zajištění a propadnxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrou by jinak soud mohl prohlásit za propadlou podle § 70 odst. 1, 2, ještě před rozhodnutím o propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zničí, poškodí nxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxo jiné majetkové hodnoty zmaří. V takovém případě mu může soud uložit propadnutí náhradní hodnoty (tedy nejen peněžité částky) až do výše, která odpovíxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvé věci nebo jiné majetkové hodnoty, jejíž propadnutí zmařil, předpokládá se, že soud stanoví její hodnotu na základě odborného vyjádření nebo znalecxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxiněna pro původní účel neupotřebitelnou, ale přitom si může zachovat i svou nebezpečnost, např. radioaktivní materiál, součásti zbraní nebo výbušnix xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xyť i jen zčásti, znehodnocené, neupotřebitelné nebo odstraněné věci nebo jiné majetkové hodnoty podle § 70 odst. 1.
Důvodová zpráva k § 72:
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxné zásady o ukládání trestů (srov. zejména § 39 a násl.) z platné právní úpravy (srov. § 56 platného trestního zákona).
Důvodová zpráva k § 73 až 77:
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xraxi osvědčily a není důvod k jejich zásadní změně, přebírá osnova tyto tresty do navrhovaného trestního zákoníku v podstatě beze změny, pouze s drobnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxení § 73 až 77 jen přehledněji uspořádána.
U trestu zákazu pobytu byla zvýšena trestní sazba z 5 na 10 let z důvodu sjednocení maximální sazby s trestem xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxců trest vyhoštění. Navíc byla u tohoto druhu trestu upravena možnost využití u pachatelů ve věku blízkém věku mladistvých uložení některých z výchovnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxenské hodnosti se omezuje jen na ozbrojené síly (dříve vojsko), neboť v ozbrojených sborech má hodnost zcela jiný charakter a hodnostní označení je odlxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů).
Důvodová zpráva k § 78:
Také u trestu vyhoštění osnova vychází z platné právní úpravy, neboť podmínky a ukládání trestu vyhošxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxi osvědčily a není důvod k jejich zásadní změně. V návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie byl v rámci trestu vyhoštění upraven i zvláštní rxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky, ve znění pozdějších předpisů, již nezná pojem dlouhodobý pobyt, a proto se tento pojem nahrazuje pojmem trvalý pobyt. Problémy s výkonem trestu vyhxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího řádu.
Důvodová zpráva k § 79 až 81:
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody bylo významně novelizováno zákonem č. 265/2001 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxo osnova přebírá tuto úpravu v podstatě beze změny (§ 81 odst. 1). Tyto úpravy podmíněného odsouzení, provedené uvedenou novelizací stávajícího trestxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xspořádána a samostatně v § 80 odst. 3 byla upravena možnost využití u pachatelů ve věku blízkém věku mladistvých uložení některých z výchovných opatřexx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxuzení liší od podmíněného odsouzení s dohledem i délkou trestu, který může být podmíněně odložen (dva oproti třem rokům), což v praxi v některých případxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnt”) výkon dohledu nevyžadují, ale zejména s ohledem na okolnosti případu a právní kvalifikaci jim nemůže být uložen podmíněný trest odnětí svobody nexxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xatěžuje Probační a mediační službu. Proto se v návrhu doba trvání podmíněně odkládaného trestu odnětí svobody sjednocuje a rozdíl mezi těmito dvěma inxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xohledem.
Důvodová zpráva k § 82 až 85:
Další rozvoj probace (podmíněného odsouzení s dohledem) bude záviset především na rozšíření Probační a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnosti. Osnova výslovně stanoví, že dohled je možno nad pachatelem vyslovit jen tehdy, pokud je třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování a poskxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxatečném sociálním a rodinném zázemí, jakož i dalších rizikových faktorech, jako je např. podléhání vlivu party nebo jiné rizikové komunity, zneužíváxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxobačního dohledu, kterým se míní dlouhodobá práce s podmíněně odsouzeným, v rámci níž je mu stanovena povinnost být v průběhu zkušební doby v kontaktu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sociálního i pracovního charakteru, a proto metody práce a přístup k němu obsahují prvky sociální, psychologické a pedagogické pomoci a poradenstvíx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x tomto směru bude probační úředník sledovat, zda odsouzený nepokračuje v páchání trestné činnosti, zda dodržuje uložená omezení a povinnosti, zda napxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnechat za zákonem stanovených podmínek toto odsouzení výjimečně v platnosti (§ 84 odst. 1), jakož i možnost využití u pachatelů ve věku blízkém věku mlaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxistvé v § 83 odst. 3).
Důvodová zpráva k § 86 až 89:
Úprava podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody včetně podmíněného propuštění x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxodování o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se váže i na posouzení, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda nahradil škodx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxj k výkonu ochranného léčení projevil. Účelem tohoto ustanovení je snaha působit na odsouzené, aby včas nastupovali do výkonu trestu odnětí svobody, a xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxhranného léčení, pokud jeho výkon již probíhal. Tím by mělo být zajištěno efektivnější rozhodování o podmíněném propuštění.
Pro přehlednost se podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxu pobytu je upraveno samostatně v ustanovení § 88. Pro všechny tyto instituty pak platí společné ustanovení § 89.
Důvodová zpráva k § 90 a 91:
Insxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxx
xx xxxxx x xxov. čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). I když vazba není trestem, dochází jejím uvalením ke zbavení osobní svobody a k výraznému omezení daxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxě jako trest odnětí svobody (např. může zabraňovat obviněnému v páchání další trestné činnosti a tím chránit i ostatní občany a společnost před důsledkx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxobodě jako nepodmíněný trest odnětí svobody. Proto osnova přebírá dosavadní úpravu započítání vazby a trestu z platného trestního zákona a doplňuje xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxího orgánu.
Důvodová zpráva k § 92 a 93:
V oddílu 9 hlavy páté osnova upravuje promlčení výkonu trestu. Uplynula-li delší doba od pravomocného oxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxl stejně závažného nebo závažnějšího trestného činu pak nasvědčuje tomu, že nebezpečí, které od něho hrozí, již neexistuje nebo výrazně pokleslo, a prxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hranice délky trestu odnětí svobody (§ 55 odst. 1) a zpřísnění výjimečného trestu nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2), v souladu s požadavky teorie x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx k dílu 3 – Ochranná opatření – § 94 až 102:
Ochranná opatření jsou jedním z druhů trestních sankcí, přičemž jde o samostatnou kategorii trestních sankcxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Toto pojetí vychází z toho, že ochranná opatření mají některé společné rysy s tresty, byť to neznamená, že bychom měly přehlížet i základní rozdíly mezx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkona). V tomto smyslu také regulují, i když jen zprostředkovaně, chování předcházející vzniku porušení práva, tedy spáchání trestného činu nebo činu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxný obdobný obecný zájem, vede osoby, jež takové věci, jako jsou např. zbraně, střelivo nebo výbušniny, vlastní nebo drží, k větší opatrnosti a jejich zaxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxapř. ochranná výchova ukládaná podle zvláštního zákona dítěti mladšímu patnácti let), a jsou vynutitelná státní mocí. Platí pro ně obdobně jako pro trxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
x xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxím zákoně) výslovně xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxránit společnost před pácháním provinění mladistvými (§ 21 odst. 1 věta druhá ZSM). Obecně se jejich ukládáním a výkonem sleduje především prevence, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxího porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákonem, ale také léčba a izolace osob nepříčetných či zmenšeně příčetných, která vystupuje do pxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxestný čin nebo čin, který by byl nehledě k osobě pachatele trestným činem, tzv. čin jinak trestný).
Ochranná opatření jsou také vždy určitou újmou a omxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxů, ale jen nevyhnutelným účinkem. Vzhledem k tomu, že stále platí zásada, že byť je v trestu a tím více v ochranném opatření spatřováno sociální opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxací detenci v pojetí, v jakém je navrhována v osnově trestního zákoníku, neboť u ní v zásadě převažuje ochrana společnosti nad rehabilitačním či resocixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přičemž však není vyloučeno působení na ní léčebnými, psychologickými, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy se záměrem dosáhnoux x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xykonání by se taková osoba mohla opět včlenit do společnosti.
Důvodová zpráva k § 94 a 95:
Také u ochranných opatření je v souladu s obecným přístuxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa rozdíl od trestů tak, že ochranné opatření nelze uložit, není-li přiměřené povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a jeho činům, které lze od nxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx je nezbytné k dosažení jeho účelu. Takto vymezená přiměřenost, resp. přesněji nepřiměřenost ochranného opatření respektuje specifiku ochranných oxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxbezpečovací. I když v sobě ochranné opatření zásadně neobsahuje morálně politický odsudek činu, jímž je podmíněno, jsou vždy určitou újmou a omezením xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxla dosud ukládána na časově neurčitou dobu (srov. ochranné léčení a nově i zabezpečovací detenci), v osnově koncipována tak, aby i u nich měla svůj význax xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxchází u některých ochranných opatření (např. u ochranného léčení) k lepšímu zajištění spolupráce pachatele na léčebných či výchovných opatřeních v rxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně zabezpečovací
detence
) jako samostatné kategorie trestněprávních sankcí je třeba vycházet z toho, že trestní sankce je třeba ukládat s přihlxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxh intenzita není primárně určována povahou a závažností činu pro společnost, ale zejména potřebou léčení, výchovy a izolace (zneškodnění). Dále se přx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x). Ochranná opatření (včetně zabezpečovací
detence
) bude možno ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně i vedle trestu, ale vedle trestu obdxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti a působení na osobu, které je ukládáno, a proto by nevedlo ke splnění účelu trestní sankce (srov. § 95 odst. 2), což je určitým projevem monistického poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxtění od potrestání podle § 47 (srov. § 97 odst. 3 a § 98 odst. 3), anebo by měl být alespoň trest odnětí svobody snížen pod dolní hranici trestní sazby podlx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnu.
Důvodová zpráva k § 96:
Stávající výčet ochranných opatření v platném trestním zákoně (ochranné léčení, ochranná výchova a zabrání věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxuje zvláštní zákon, kterým je zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.).
Důvodová zpráva k § xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx je lze uložit zmenšeně příčetným osobám místo trestu při upuštění od potrestání podle § 47 nebo vedle trestu odnětí svobody při jeho snížení pod dolní hxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti, jako např. oligofrenikům, psychopatům apod., za podmínky, že je jejich pobyt na svobodě nebezpečný. Konečně je lze uložit i pachatelům, kteří se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxby schopni se tohoto návyku zbavit (§ 97 odst. 1, 2).
Ochranné léčení se ukládá ve dvou formách, ústavní a ambulantní, přičemž zásadně má být vykonáno, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xřed nástupem výkonu trestu odnětí svobody, nebo až po výkonu tohoto trestu. Na základě odborné diskuse s odborníky zejména z řad psychiatrů a sexuologůx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ukončení trestu odnětí svobody, včetně podmíněného propuštění, neboť vzhledem k délce zkušební doby by nebylo vhodné vyčkávat s výkonem ochranného lxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xávrhu novely trestního zákona předloženého do legislativního procesu spolu s návrhem zákona o výkonu zabezpečovací detence, parlamentní tisk č. 25xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx mezi oběma uvedenými variantami. Proto i nadále úprava počítá s možností vykonat ochranné léčení ještě před nástupem výkonu trestu odnětí svobody, avxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxla předem vyloučit. Bude-li zřejmé z okolností konkrétního případu, že by tento způsob výkonu ochranného léčení k naplnění jeho účelu nevedl, je třeba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxm způsobem měl vyjádřit znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie ve svém znaleckém posudku o duševním stavu pachatele.
Výkon trestu odnětx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxících sexuální deviací). U ochranného léčení protialkoholního a protitoxikomanického se jedná především o dobu abstinence, velmi často po dlouhé doxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhod na základě splněných úkolů, které jsou v systému předepsány. Před pacienta klade jasný cíl, kterého dosahuje splněním dílčích úkolů, jež je patřičxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxměřené na postupný bezproblémový vstup do běžného života. Tomu je podřízena i náplň ochranného léčení, ve které jsou nedílnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxntaktů s jeho rodinou a blízkými osobami. Celý systém bude tak založen na postupných krocích, které na sebe navazují – odnětí svobody, léčení spojené s rxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochranného léčení se zajišťuje, aby ochranné léčení splnilo vedle vlastního léčení i všechny zmíněné navazující resocializační snahy. Všechny tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxjší možný postup k tomu, aby účelu léčení bylo dosaženo.
Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní nebo naopak. Podobně je také mxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxuje oproti platné úpravě trvání ochranného léčení, které může trvat nejdéle dva roky, přičemž je možno, a to i opakovaně, rozhodnout o prodloužení ochrxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxho léčení uloženého podle § 97 odst. 2 písm. b) však může být ukončeno, jakmile se během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout. V případě, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxním až na dobu pěti let; na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51 [maření dohledu nahrazujícího ochranné léčení bude trestným činem mařenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xrestního zákoníku) osnova zakotvuje ochranné opatření – zabezpečovací detenci (§ 98), neboť vzhledem k obtížím vznikajícím při výkonu ochranného léxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xteré má odlišný výkon (léčebné a jiné programy), včetně střežení, od ochranného léčení i výkonu trestu odnětí svobody.
Osnova předpokládá, že soud uxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xení pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze dušxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům, jestliže pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je nebezxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ukládána, vedlo k dostatečné ochraně společnosti, anebo pachatel, který se oddává zneužívání návykové xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxním již odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením ochranného léčení dosxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x ochrannému léčení. Ochrannou detenci lze stanovených podmínek také změnit v ústavní ochranné léčení a naopak (srov. § 98 odst. 5). Tím jsou vytvářeny txx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xudoucna účinnější.
Zabezpečovací detenci může soud uložit vedle trestu anebo při upuštění od potrestání (§ 47 odst. 2).
U zabezpečovací
detence
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxudu ukládá, aby nejméně jednou za dvanáct měsíců (u mladistvích jednou za šest měsíců) přezkoumal, zda důvody pro její další pokračování ještě trvají (x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrý je již v legislativním procesu v podobě vládního návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní txxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxstatě nemění, neboť doplnění ustanovení § 99 odst. 1 o ohrožení společnosti, jakož i o případ, kdy existuje nebezpečí, že zabírané věci nebo jiné majetxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé trestným činem nebo jako odměna za něj, příp. byť i zčásti nabytou za takovou věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou pachatel nebo jiná osoba jíž se zxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bylo provedeno již novelou trestního zákona č. 253/2006 Sb. (s účinností od 1. 7. 2006). Srovnej k tomu Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xchraně trestními a jinými sankcemi proti padělání, v souvislosti se zavedením eura (32000F0383) bylo zakotveno i
obligatorní
ukládání zabrání věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxvce 1 § 99 (např. padělané peníze, padělatelské náčiní, střelná zbraň atd.), ve vztahu k níž je možno uložit zabrání věci (§ 99 odst. 2). Obdobné ustanovxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxných majetkových hodnot možností, že soud namísto zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty nařídí její pozměnění tak, aby byla nepoužitelná k jejímu sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxu majetkovou hodnotou. Pokud dotčená osoba tato omezení splní ve stanovené lhůtě, nebude uloženo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, zatímco nexxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxx xxxžňuje zabrání náhradní hodnoty (§ 100), čímž je naplněn požadavek Rámcového rozhodnutí Rady 2001/500/SVV o praní špinavých peněz, identifikaci, vyxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxo jiné majetkové hodnoty a je obvyklý i v dalších v demokratických státech (srovnej např. § 74c německého trestního zákona).
Důvodová zpráva k § 10xx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitutů i v dalších v demokratických státech (srovnej např. § 74d německého trestního zákona).
Sporné nároky třetích osob k majetku, který stát nabylx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxké republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (srov. § 16 tohoto zákona). Rozhodování o těchto právech v trestním xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxoty státem byla přejata z platné úpravy s tím, že byla rozšířena i na zabranou náhradní hodnotu a zabraný spis a zařízení. V odstavci 2 se upravuje přiměřxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Důvodová zpráva k hlavě VI – Zahlazení xxxxxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstraněny nepříznivé důsledky jeho odsouzení, které přetrvávají i po výkonu trestu a které by mu mohly ztěžovat uplatnění v dalším životě. Protože stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxsti je důležitým předpokladem k výkonu některých funkcí ve státním aparátu, ale i výkonu mnoha svobodných povolání nebo živností.
Samotným odpykánxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxl odsouzen; výrazem toho je skutečnost, že evidence trestů uvádí takové odsouzení v každém výpisu z rejstříku trestů, který se týká odsouzeného. Předcxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xledí se na pachatele, jako by odsouzen nebyl. Stejné účinky nastávají někdy přímo ze zákona (vznik
fikce
zahlazení ze zákona – srovnej např. § 65 odst. 3x x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti na zpřísnění výjimečného trestu nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2) se prodlužuje u tohoto nejdelšího trestu odnětí svobody doba trvání nepxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákazu pobytu nebo peněžitého trestu za úmyslný trestný čin se lhůta k zahlazení odsouzení zkracuje na jeden rok, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxbylo-li dosud vykonáno nebo jinak ukončeno (např. upuštěním) uložené ochranné opatření, a to přesto, že jinak uplynula doba uvedená v § 103 odst. 1 (§ 1xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxým způsobem nemařili. Přiměřeně se toto ustanovení uplatní u tzv. zákonné
fikce
zahlazení.
Důvodová zpráva k hlavě VII – Zvláštní ustanovení o něxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxtí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 106). Přitom navazuje na vymezení pojmu organizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xtejných zásad jako platný trestní zákon.
Důvodová zpráva k § 107:
V souladu se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních dokumenxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxtné činnosti z řad mládeže. Hmotněprávní i procesní úprava společenské reakce na kriminalitu mládeže je provedena v samostatném kodexu tvořícím tresxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxí ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), proto trestní zákoník v § 107 na tento zvláštní zákon odkazuje.
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxívá jak v obecné, tak i ve zvláštní části, a které mají obecnější platnost, a proto jsou zařazeny do samostatné hlavy VIII v obecné části.
Osnova vypoušxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxžnosti naplnění zvlášť přitěžující okolnosti by se použilo ustanovení o mimořádném snížení trestu odnětí svobody podle § 58, popř. některé z ustanovexx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xrestní zákoník, ale i všechny další speciální zákony upravující trestné činy a odpovědnost za ně. V ustanoveních o působnosti trestních zákonů se však xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ale i o další zákony, na které některý z trestních zákonů odkazuje. Z tohoto hlediska je tedy třeba v jednotlivých ustanoveních rozlišovat, kdy jde o trexxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xj. jednání naplňující všechny znaky příslušného ustanovení uvedeného ve zvláštní části trestního zákona, ale také příprava k trestnému činu, pokus txxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxného činu (u přípravy k trestnému činu však jen v omezeném rozsahu) a platí o nich totéž co o dokonaném trestném činu. Pokus trestného činu, organizátorsxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxení neplyne výjimka. Příprava k trestnému činu je podle osnovy trestního zákoníku trestná jen jestliže to příslušný trestní zákon stanoví.
Úmysxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxestné činy, u nichž se úmysl vztahuje jen k základní skutkové podstatě, zatímco ve vztahu k příslušné zvlášť přitěžující okolnosti se vztahuje jen nedbxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe navrhuje zpřesnění této definice tak, že jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle zvláštního právního předxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xředchozího ohrožujícího jednání, anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen. Toto zpřesnění dosavadní definice jednání xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxestního zákona, popř. individuální právní akt nebo smlouvu, dále tzv. garanci (ručení za integritu chráněného statku) nebo tzv. ingerenci (povinnosx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxsavadního znění v platném trestním zákoně, odpovědnost za následek (účinek), je třeba odlišovat od obecné povinnosti konat, kterou stanoví trestní zxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkona stanoví obecnou povinnost poskytnout pomoc). Porušení obecné povinnosti nezakládá trestní odpovědnost za následek tím způsobený, i kdyby jej xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxanovení § 111 stanoví, že pachatelem se rozumí i spolupachatel nebo účastník (např. § xx xxxxx xx xx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xiného (např. § 22 odst. 1, § 24 odst. 2 atd.).
Důvodová zpráva k § 112:
Pojmy “konkrétního a speciálního subjektu” jsou ve společných ustanovenxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdná za právnickou osobu, byl doplněn odstavec 2 tak, aby výslovně upravoval užití tohoto ustanovení i v případech, jestliže k jednání pachatele došlo pxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxní za právnickou osobu, oprávnění k zastupování nebo příkazní poměr, neplatný nebo neúčinný. Osnova také vzhledem k trestným činům vojenským, které jx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxtahu k trestným činům podle hlavy XII, kam v návaznosti na novou zákonnou úpravu provedenou zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xzákon č. zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 225/1999 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžbu, bylo písm. b) § 90 odst. 4 platného trestního zákona vypuštěno. Vymezení vojenské činné služby nyní obsahuje ustanovení § 1 odst. 2, 3 cit. zákona čx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxle zvláštního právního předpisu a vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení. Vojenskou činnou službou za stavu ohrožení státu nebo válečného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za vyjmenované trestné činy [§ 112 odst. 4 písm. b), c)] - srov. zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxsilí (§ 376) a urážky vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 377) na základě připomínek Ministerstva obrany a České advokátní komory.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x4 až § 31 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Voják je povinen důsledně a přesně plnit úkoly, které mu ukládají prxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nadřízených a porušuje povinnosti stanovené mu zákonem. Doba výkonu služby je stanovena zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxcvik. Určovat dobu výkonu služby lze proto individuálně podle konkrétního případu. Kromě toho na vojáky působící v zahraničí se citovaný zákon vztahuxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxoli nadřízeným může být jak velitel útvaru ozbrojených sil České republiky, tak i velitel útvaru spojeneckých ozbrojených sil.
Důvodová zpráva x x xxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxím, uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení, vloupání, ublížení na zdraví, které je nově vymezeno, a těžká úxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxa
. Pokud jde o pojem pokračování, vyskytují se zejména v teorii trestního práva názory, že každý dílčí akt musí naplňovat skutkovou podstatu stejného txxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x 247 odst. 1 písm. a) je třeba považovat i jednotlivé útoky, jimiž pachatel způsobil škodu nižší, než je škoda nikoli nepatrná, jestliže jde o útoky spácxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o správnosti výkladu pojmu pokračování se do legální definice pokračování v § 114 vkládá jednoznačnější text “jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxve jejich souhrn tuto skutkovou podstatu ve všech znacích naplňuje.
Důvodová zpráva k § 121:
Osnova obsahuje také nové ustanovení vykládajícx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka. Toto vymezení je nutné zejména vzhledem k tomu, že podle vyvíjejících se lxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x x22 až 124:
Pojmy státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, osoba blízká a dítě jsou v osnově vykládány stejným způsobem, jak je vykládá platxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo státu, je nahrazen pojmem úřední osoba, který používají mezinárodní dokumenty a je obvyklý v zahraničních právních úpravách. Jinak z hlediska vymezxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z návaznosti na ostatní ustanovení osnovy. Osnova pouze doplňuje na základě Nařízení R(ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže podle xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx komisaře. Mezi tyto osoby byl rovněž výslovně zařazen strážník obecní policie a zpřesněna byla také podmínka záležející ve výkonu pravomoci, nyní výsxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce a insolvenčního řízení, přičemž je v něm zohledněno také to, že i po nabytí účinnosti insolvenčního zákona jsou a ještě po několik let budou vzhledem x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvodová zpráva k § 127 a 128:
Pojmy organizovaná zločinecká skupina (dříve zločinné spolčení) a návyková látka jsou ve společných ustanoveníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxe veřejnou listinu (§ 129) a rozšiřuje její ochranu na určité cizozemské veřejné listiny (odstavec 2). Její legální definice dosud v trestním zákoně cxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxuje obecně prospěšné zařízení (§ 130) tak, aby pod tento pojem spadalo zařízení pro veřejnou dopravu, včetně zabezpečovacího zařízení na železničnícx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xebezpečí, které vzniká jejich odstraněním nebo poškozením či jiným podobným jednáním, nezbytná.
Důvodová zpráva k § 131:
Osnova v § 131 nově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxytných domů a bytů i obytné chaty, hotelové domy, ubytovny, vysokoškolské koleje apod., tedy veškeré prostory sloužící k bydlení lidí. Tento pojem klaxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xydlení na základě rodinných i jiných vztahů.
Důvodová zpráva k § 132:
Pojem věci a jiné majetkové hodnoty je v zásadě vykládán stejným způsobemx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo, že ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, zpracované oddělené části lidského těla (např. paruka z pravých vlasů), peněžní prostředky na úxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxé hodnoty náležející pachateli tak, aby se nevztahovala jen na vlastníka věci, ale i na majitele a osobu, která s ní jako vlastník nebo majitel nakládá, axxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. 2) a ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxrazovým záznamům, vyobrazením a jiným znázorněním, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného, což má význam zejména u zaxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xoškození životního prostředí, hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty, dále počítání času jsou pak ve společných ustanoveních vykládány stejným způsoxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxt – § 138 až 415:
Změna v přístupu k trestněprávní ochraně významných společenských zájmů navrhovaným trestním zákoníkem a nadřazení základních lixxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxníku). Do středu pozornosti a v důsledku toho i do popředí trestněprávní ochrany se dostává člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, osobní svobxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
x těchto důvodů byly do první hlavy zařazeny trestné činy proti životu a zdraví, do druhé hlavy trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, sxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxjí hodnoty a tradice jsou nedotknutelné a její význam pro společnost je zcela zásadní a neocenitelný. Proto trestné činy proti rodině a mládeži, která rxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hlavy zvláštní části trestního zákoníku.
Ochranu majetku, vlastnických, užívacích i dalších práv k němu vyjadřují skutkové podstaty trestných čixx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxaty trestných činů obecně nebezpečných, které jsou zařazeny do sedmé hlavy, a trestných činů proti životnímu prostředí, které mají samozřejmě širší sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxch dalšího vývoje, a proto jsou zařazeny do samostatné hlavy osmé.
V dalších hlavách následují trestné činy proti kolektivním zájmům a právům, tedy pxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jiným organizacím. Pořadí jednotlivých hlav poskytujících ochranu zájmům těchto subjektů v navrhovaném trestním zákoníku bylo stanoveno předevxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxzaci a v hlavě desáté trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Trestné činy proti brannosti jsou zařazeny v hlavě jedenácté. Na tuto hlavu navazuxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxtné činy. Pro zařazení této hlavy na konec nově navrhovaného trestního zákoníku nesvědčí význam druhového objektu a hledisko závažnosti těchto tresxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxakter, který přesahuje rámec vnitrostátní úpravy, když se jejich vymezení opírá o mezinárodní smlouvy a ostatní dokumenty mezinárodního práva veřejxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxh mezinárodního práva veřejného (tzv. zločiny podle mezinárodního práva).
Analýza platného znění trestního zákona byla při přípravě zvláštní čáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxona a které vedly k nevyváženosti ochrany jednotlivých oblastí zájmů chráněných trestním zákoníkem, v důsledku čehož se některé skutkové podstaty pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxzných pravidel hospodářského styku podle § 127 a nekalé soutěže podle § 149 platného trestního zákona, které byly sloučeny do trestného činu porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu trestnosti jednání podřazeného pod tyto skutkové podstaty.
Na druhé straně poměrně velký počet skutkových podstat, zejména tzv. klasickýxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxé potíže. V některých případech se však jeví potřebné zařazení společného ustanovení definujícího určitý právní pojem, jako např. ublížení na zdraví x x xxx xxxxx xx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí k sjednocování judikatury soudů a jsou u nás tradičně využívány (srov. i § xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxx x xxxxx
Zvláštní část trestního zákoníku byla také revidována jednak z hlediska vypuštění některých již z dnešních hledisek potřeby trestní represe nadbxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxěné podnikání podle § 118 trestního zákona; dále trestný čin záškodnictví podle 96 trestního zákona atd.), jednak z hlediska ponechání a zpřesnění stxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx (§ 259 návrhu), § 127 (§ 246 návrhu), § 128a (§ 254 návrhu), § 128b (§ 255 návrhu), § 129 (§ 257 návrhu), § 143 (§ 235 návrhu), § 144 odst. 2 (§ 237 odst. 2 xxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx x x xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx x§ 228, § 229 a § 230 návrhu) platného trestního zákona atd. a mnoha dalších trestných činů - např. § 155 (§ xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xx5 návrhu), § 171a (§ 337 návrhu), § 175b (§ 348 návrhu), § 176a (§ 347 návrhu), § 178 (§ 180 návrhu), § 182 (§ 274 návrhu), § 183 (§ 276 návrhu), § 184 (§ 2xx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx x41 a § 145 návrhu), § 233 (§ 170 návrhu), § 239 a § 240 (§ 180 návrhu), § xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxhu), § 267 (§ 367 návrhu) platného trestního zákona atd. Pro tyto skutkové podstaty platí i požadavek jejich strukturování z pohledu přijaté kategorxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES (celexové č. 41995A1127(03) a navazujících Protokolu ze dne 27. září 1996 a Druhého protokolu ze dne 19. června xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxdbalostí (např. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 219, trestný čin způsobení úpadku podle § 222, trestnx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx atd.) v návaznosti na § 16 odst. 2, který upravuje pojem “hrubé nedbalosti”, a to i přitom, že je třeba si uvědomit, že obecně vědomá nedbalost neznamená xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závažných zločinů, které zůstanou v novém kodexu, a to jen ve zvláštní části (srov. § 138, § 143, § 147, § 150, § 154, § 157, § 158, § 162, § 163, atd., a to s přihxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a proto jsou do jednotlivých skutkových podstat zařazeny nové zvlášť přitěžující okolnosti s ohledem na výrazně vyšší společenskou škodlivost konkxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrie byly naopak odstraněny ty okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, které nejsou dostatečně konkrétní [např. “jiný zvlášť závažný náslxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxá značná újma” v § 124b odst. 2 písm. c) či “jiná újma velkého rozsahu” v § 124b odst. 3 písm. c) platného trestního zákona].
Při vypracování návrhů novýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xankcionování trestním právem. Na druhé straně bylo však třeba zabránit kasuističnosti skutkových podstat v tom směru, aby byly vytvářeny atomizovanx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxra). Přitom však bylo nutné splnit v tomto směru mezinárodní závazky vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (např. tresxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxským embryem a lidským geonomem podle § 165, trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a poškození a zneužití záznamu v počítačovém syxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx podle § 229, trestný čin poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 258, trestný čin útoku proti lidskosti podle § 398, trestný čin apaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxskou škodlivost, např. trestné činy sankcionující
kogentní
ustanovení obchodního zákoníku nebo jiných navazujících předpisů (např. neoprávněnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxací, např. trestný čin teroristického útoku podle § 309, tzv. domácí násilí u trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 197, popř. lxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxé části nového trestního zákona, včetně výběrové kriminalizace přípravy.
Jednotlivé trestné činy byly také revidovány i z hlediska doplnění nebo nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnů, popř. i zpřesnění stávající nabídky trestních sankcí. Přitom bylo sledováno i zachování proporcionality mezi sankcemi stanovenými na jednotlivx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xednotlivých skupin trestných činů, jakož i mezi takovými skupinami různých typů skutkových podstat trestných činů zařazených v hlavách a oddílech zvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx pozornosti a v důsledku toho i do popředí trestněprávní ochrany dostal člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, byly zásadním způsobem v celém nxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxi (hlavy II a III), od trestných činů majetkových a hospodářských (hlavy V a VI), a to nejenom u sazeb ve vyšších odstavcích stanovených při naplnění určixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x x xxx xávrhu trestního zákoníku oproti sazbám u srovnatelných trestných činů podle § 221 a § 247 v platném trestním zákoně).
Zpřesněna byla i alternativnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x jednotlivých skutkových podstat trestných činů tak, aby byl vytvořen kvalitnější prostor pro soudcovskou individualizaci trestů s přihlédnutím k zxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xž 165:
Život a zdraví jednotlivce chrání osnova jako nejdůležitější společenskou hodnotu. Ochranu života obsahuje i ustanovení článku 6 Listiny zxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxením.
Trestní právo poskytuje ochranu proti úmyslným útokům proti životu a zdraví, ale i proti nedbalostním jednáním ohrožujícím nebo porušujícím xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx xxly do této hlavy zařazeny i trestné činy, které chrání ohrožení života a zdraví osob individuálně neurčených (díl 3), některé další takové trestné činy xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxy sedmé o trestných činech obecně nebezpečných. Dále jsou z hlediska chráněných xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxa základních práv a svobod vyjadřuje v čl. 6 odst. 1 tím, že lidský život je hoden ochrany již před narozením. V návaznosti na mezinárodní Úmluvu o lidskýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx/2001 Sb.m.s.) a navazující zákony byly do trestního zákoníku zařazeny trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgáxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxě nebo na zdraví, je daleko více. Do první hlavy zvláštní části však byly zařazeny jen ty, u kterých je život nebo zdraví jediným nebo hlavním objektem trexxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx trestního práva hmotného a rozumí se jím jednání (konání nebo opomenutí), kde úmysl pachatele (přímý nebo eventuální) se vztahuje jak k jednání, tak i k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení (dvanáct až dvacet let odnětí svobody), na rozdíl od případů, kdy pachatel jedná v náhlém hnutí mysli; jako pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xnebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Pokud jde o povahu rozmyslu na rozdíl od předchozího uvážení, pak spáchání trestnéxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxm uvážení. U předchozího uvážení jde naopak o situaci, kdy pachatel si předem, tj. před spácháním činu, zváží rozhodující okolnosti provedení činu a čix xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxkovým následkem musí být přinejmenším srozuměn (eventuální úmysl), byť rozmyšlení nebo předchozí uvážení bude zpravidla předcházet přímému úmyslux xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že do jednotlivých okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby doplňuje vraždu na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xovinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona; půjde tedy o případy podobné, kdy usmrcený pošxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxnou na objednávku, kam patří zejména tzv. podnikatelské vraždy, bude třeba i nadále postihovat jako vraždu spáchanou z jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxje možnost uložení výjimečného trestu v obou jeho formách nad 20 až do 30 let i na doživotí (§ 54).
Důvodová zpráva k § 139:
Návrh upravuje novou prixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xtrachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Taková úprava je poměrně častá v zahraničních úpraváchx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxíku při jednání pachatele “v ospravedlnitelném silném hnutí mysli nebo pod silným duševním tlakem”. Podobnou privilegovanou skutkovou podstatu usmxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxovanou skutkovou podstatu zabití podle ustanovení § 76 trestního zákoníku spadají případy, kdy se pachatel nechal “strhnout k usmrcení jiného v silnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení. Trestní právo č. 10/2004, str. 10-14).
Dosavadní řešení v platném trestním zákoně vždy neodráží míru nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxních vražd, jež jsou mnohdy dílem tragického okamžiku, musejí podle platných českých předpisů počítat s trestním postihem podstatně tvrdším, než napxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-li aplikaci ustanovení o obecných polehčujících okolnostech či mimořádný postup ukládání trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby. Je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx tzv. viktimologického zavinění, kdy poškozený sám svým zavrženíhodným jednáním vytváří kriminogenní situaci, ale není s to vystihnout ani mnohdy záxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odst. 1 a 2 návrhu). Z těchto důvodů osnova trestního zákoníku zavádí tuto novou skutkovou podstatu, která na tyto výtky, pokud jde o nejpodstatnější xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty vraždy novorozeného dítěte matkou. Tato sazba odráží typovou společenskou škodlivost (závažnost) tohoto trestného činu.
Okolnosti podmxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxobným okolnostem stanoveným u vraždy, ovšem s příslušným omezením xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxdová zpráva k § 140:
Z platného trestního zákona přebírá trestní zákoník tradiční privilegovanou skutkovou podstatu vraždy novorozeného dítětx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxatného trestného činu ublížení na zdraví, který upravuje jak nedbalostní způsobení smrti, tak i těžké újmy na zdraví, upravuje samostatnou skutkovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. Pojem “usmrcení” (oproti ostatním pojmům, např. “zabití”) lépe z hlediska chápání veřejnosti vyjadřxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxlných trestných činů s obdobným následkem, způsobeným z nedbalosti (těžké ublížení na zdraví podle § 143 odst. 3 a ublížení na zdraví podle § 144 odst. 4xx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjící použití vyšší trestní sazby jsou však rozlišeny tak, aby lépe vyjadřovaly typovou závažnost spáchaného činu, kdy je přísněji trestáno pohnutí nexx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem proti zdraví je těžké ublížení na zdraví (§ 143), který se na jedné straně od vraždy liší tím, že úmysl pachatele zde směřuje k způsobení těžké újmy nx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x ublížení na zdraví (§ 120 odst. 1), byť následkem u těžkého ublížení na zdraví a také u ublížení na zdraví může být také i smrt z nedbalosti (§ 143 odst. 3 a § xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxi těchto trestných činů. Úmysl získat majetkový prospěch nebo úmysl zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin zde není vyjádřen jako zvlášť přitěžující okxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxý čin proti svobodě nebo majetkový trestný čin v jednočinném souběhu.
Obdobně jako u trestného činu vraždy (§ 138) se do jednotlivých okolností podmiňxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti, zdravotnickému pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání, nebo jinému, který plnil svoji obdobnou povinnost vyplývajíxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xapř. záchranáře, hasiče apod., směřující k záchraně života, ochraně zdraví nebo majetku dalších osob.
Důvodová zpráva k § 145 a 146:
Také u trexxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtele jednak podle následku (návaznost na usmrcení z nedbalosti podle § 141) a jednak podle míry zavinění. Proto je důvodem vyšší trestnosti u obou skutkxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxnkce nebo uloženou mu podle zákona a jednak hrubé porušení zákonů o ochraně životního prostředí nebo zákonů o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxud poruší uvedené povinnosti.
Důvodová zpráva k § 147:
Mezi trestné činy ohrožující život nebo zdraví byl především zařazen trestný čin mučenx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xroti lidskosti, byla zachována v ustanovení o trestném činu útoku proti lidskosti podle § 398), neboť sem ve své obecné podobě, kdy nejde o trestný čin prxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xe odůvodněno vzhledem k povaze a typové závažnosti tohoto trestného činu, nedoznalo oproti platné úpravě podstatných změn.
Pojem státního orgánu bxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx] a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zn. I. ÚS 229/1998, podle kterého jsou za orgány veřejné moci považovány orgány autoritativně rozhodující o právech a povinnostech subjektů, ať již přxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů. Kriteriem pro určení, zda i jiný subjekt jedná jako orgán veřejné moci, je skutečnost, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxinností zasahovat. Orgánem v právním slova smyslu je právnická osoba vykonávající svou činnost jako povinnost nebo kompetenci a je zřízená k trvalému x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxstí podmiňujících použití vyšší trestní sazby u trestných činů proti životu a zdraví zde byly také doplněny tyto okolnosti zejména z hlediska předmětu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxihnout (spáchání činu opětovně, na těhotné ženě, osobě mladší patnácti let, zvlášť surový nebo trýznivý způsob apod.).
Důvodová zpráva k § 148 a xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxahu člověka k člověku, kdy nikdo nemůže nečinně přihlížet tomu, že jiný lidský život je v nebezpečí, osnova pouze s terminologickými úpravami (doplněnx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xomoci ve všech jejich dosavadních formách (§ 148 a 149). V souvislosti s tím je však třeba upravit poměr trestních sazeb odnětí svobody s důrazem na ochrxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx postihováno tak, aby se také přiblížilo postihu za neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, který měl účast na dopravní nehodě, kde dokoncx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxstaty trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 150), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 151), ohrožení pohlavní nemocí (§ 153), ohxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxími se zejména vymezení trestních sazeb a trestů v návaznosti na obecnou část trestního zákoníku a ostatní trestné činy zařazené v hlavě první.
Vymexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xotravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 155) je upřesněno tím, že zde bylo zdůrazněno, že se tak musí stát v rozporu s právními předpisy, aby nedocháxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxsti (§ 151), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 154) a ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxi spáchání činu i na způsobený následek na zdraví lidí, které je třeba v návaznosti na základní skutkové podstaty přísněji postihnout.
Důvodová zxxxxx x x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxcího názoru však nelze potraty vymýtit ani nejpřísnějšími tresty, neboť taková trestní politika uplatňovaná v minulosti způsobila větší zlo, než je txx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdené potraty, a proto se ženy uchylují k pokoutním andělíčkářům nebo se snaží “pomoci si samy”, a mnohdy na to doplácejí svým životem nebo těžkým poškozexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxré stanoví přípustný způsob umělého přerušení těhotenství na žádost těhotné ženy nebo ze zdravotních důvodů. Připuštění legálního přerušení těhotexxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxdních práv a svobod nelze dovozovat nepřípustnost legálních potratů.
Osnova v podstatě ve stejném rozsahu jako dosud chrání i vznikající život, a tx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pak formulovány tak, aby logicky vyjadřovaly odstupňování ochrany z hlediska chráněného zájmu na počínajícím lidském životě a současně i zdraví matkxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxtovně atd.), přičemž nejpřísněji pak osnova trestá způsobení těžké újmy zejména dvou osob nebo smrti (odst. 3), resp. smrti dvou osob (odst. 4). Takový xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxovně [odst. 2 písm. d)].
Důvodová zpráva k § 158:
Dalším trestným činem je nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy (§ 158), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxustavné páchání činu, zejména u tzv. andělíčkářů, či způsobení těžké újmy na zdraví). Také zde je nejpřísněji trestné způsobení těžké újmy zejména dvox xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe souhlasem těhotné ženy osnova postihuje pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 159) a svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotexxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xyto aktivity postihnout jako účastenství (§ 161).
Důvodová zpráva k § 162 a 163:
Tyto trestné činy byly do osnovy zařazeny v návaznosti na mezinxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xidských bytostí (č. 97/2001 Sb.m.s.) a navazující zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákoxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxování s lidskými orgány a tkáněmi. Z těchto dokumentů vyplývá nutnost náležitě trestněprávně postihovat neoprávněné odebrání tkání, buněk a orgánů z xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxně účinný, zvláště pokud by byl páchán v rámci organizované skupiny. Pokud jde o neoprávněné odebírání tkání, buněk a orgánů z těla mrtvého xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxx xx xxx xpravuje trestný čin odběru tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu (§ 164), a to s ohledem na jeho povahu mimo klasické úplatkářství. Tato skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxkové zdrojem finančního prospěchu.
Důvodová zpráva k § 165:
Trestný čin nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským geonomem byl do osnoxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 96/2001 Sb.m.s.), a to článek 18, který výslovně stanoví, že pokud je zákonem umožněno provádět výzkum na embryích in vitro, musí být také zákonem zajixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxní, diagnostické nebo léčebné účely, a to pouze tehdy, pokud není jeho cílem jakákoliv změna genomu některého z potomků. Dále tento článek výslovně zakxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxně o zákazu klonování lidských bytostí (č. 97/2001 Sb.m.s.). Podle jeho článku 1. je “nepřípustný každý zákrok, jehož účelem je vytvořit lidskou bytosxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxbodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství – § 166 až 182:
Hlava druhá, která zahrnuje trestné činy proti svobodě (díl 1) a trxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxího soukromí zaručené v článku 7 Listiny základních práv a svobod, osobní svobodě chráněné v článku 8 Listiny základních práv a svobod, přičemž zajišťuxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxáv a svobod, ochranu nedotknutelnosti obydlí podle článku 12 Listiny základních práv a svobod, ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x neposlední řadě zajišťuje také svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání a bezvěrectví ve smyslu článků 15 a 16 Listiny základních práv a svoboxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinů obchodování s lidmi (§ 166) a zbavení osobní svobody (§ 168) do oddílu prvního této hlavy plní Česká republika i mezinárodní závazek vyplývající z Mexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxy a institucí a praktik podobných otroctví (nebyla publikována ve Sbírce zákonů), Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 19. července 2002 o poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Mezinárodního paktu o občanských a politických právech – č. 120/1976 Sb. a čl. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod – č. 209/19xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx91 Sb.). Trestným činem braní rukojmí podle § 172 je provedena Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí (č. 36/1988 Sb.).
Důvodová zpráva k § 166:
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxdnutím k Rámcovému rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 19. července 2002 o potírání obchodování s lidmi (2002/629/SVV) a rámcovému rozhodnutí Rady EU x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí navazuje na Společnou akci Rady č. 97/154/JVV ze dne 24. února 1997, o opatřeních v boji proti obchodování s lidmi a pohlavnímu zneužívání děxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xneužívání a podvádění bezbranných osob, používání násilí, pohrůžek, nátlaku a otroctví spojeného se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxtě se ženami a dětmi, kterým se doplňuje Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, dále též doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. 11 z rxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxání dětí – R(2001) 16 – nezávazné doporučení, týkající se též ČR.
Skutková podstata obchodování s lidmi implementuje všechny požadavky těchto mezinxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx nebylo použito násilí, pohrůžky násilí nebo lsti, ani zneužití omylu, tísně nebo závislosti, neboť děti jsou bezbrannější než dospělí, a proto hrozí u xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xásilí, pohrůžky násilí nebo lsti, anebo zneužití omylu, tísně nebo závislosti. V obou případech není ve smyslu této úpravy a v návaznosti na uvedené mezxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxle souhlas, je pachatel trestný ve smyslu tohoto ustanovení.
Znění, již s ohledem na shora uvedené mezinárodní dokumenty, není formulováno jen pokux xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxení reaguje na situaci, že Česká republika je v rámci organizovaného zločinu zdrojovou, cílovou i tranzitní zemí pro obchodování s lidmi. Nová skutkovx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxé podle obecných ustanovení.
Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby u obchodování s lidmi jsou stanoveny tak, aby byly přísněji postižexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxganizování obchodu s lidmi ze strany organizovaného zločinu, dále způsobení nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti, příp. způsobení takového náslxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxchodování s lidmi tak, že se vztahuje i na obchodování s dětmi za některým účelem vymezeným v § 166 odst. 1, byla skutková podstata obchodování s dětmi zúžxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe privilegovanou skutkovou podstatou k ustanovení § 166, které zajišťuje podstatně přísnější postih obchodování s dětmi pro některý z účelů uvedenýcx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxrých je postihováno především spáchání členem organizované skupiny, popř. působící ve více státech, způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrti a také úxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxadní skutkovou podstatu, přejímá beze změny. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby v souladu s obdobnými trestnými činy doplňuje o spáchxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxě, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, snahou získat značný prospěch nebo prospěch velkéhx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xbavení osobní svobody tak, aby tyto trestné činy v tomto směru na sebe navazovaly.
Důvodová zpráva k § 170:
Zavlečení (§ 170) se oproti stávajícxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxladní skutkové podstaty (odst. 1 a 2) také o odvracení osoby od toho, aby místo svého pobytu opustila a odjela do jiného státu. Takového jednání se dopouxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxních práv a svobod, z kterého vyplývá, že svoboda pohybu a pobytu je zaručena, a proto každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České republiky, má právo sxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxti, a dále i článek 12 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.), podle něhož každý může svobodně opustit kteroukoli zemxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xítěte (č. 104/1991 Sb.) jsou smluvní strany povinny činit opatření k boji proti nezákonnému přemísťování dětí do zahraničí a proti jejich nenavracenx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdy, neboť zavlečení je speciálním těžkým případem omezování osobní svobody.
Důvodová zpráva k § 171:
Přísný postih vyžaduje též loupež (§ 171xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxsti podmiňující použití vyšší trestní sazby a to především v návaznosti na spáchání trestných činů vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru, kdx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxášť závažného zločinu.
Důvodová zpráva k § 172 až 175:
Trestný čin braní rukojmí (§ 172) provádí Mezinárodní úmluvu proti braní rukojmí (č. 36/1xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvé podstatě (odst. 1 a 2) tak, aby odpovídal postihu za trestný čin loupeže a doplňuje i obdobným způsobem okolnosti podmiňující použití vyšší trestní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xrestného činu omezování svobody vyznání (§ 174) je podle osnovy trestné takové jednání, i bylo-li činěno jen pohrůžkou jiné újmy (nikoli “těžké”), nebxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Různé formy psychologického nátlaku jsou typické např. pro činnost patologických sekt, přičemž si lze rovněž představit takový nátlak omezující práxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxx jsou v tomto ustanovení doplňovány některé okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby – spáchání tohoto činu nejméně na třech osobách nebo se zxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xdům nebo byt” nově v zákoně definovaným pojmem “obydlí” (§ 131), který je pojmem, jenž osnova používá ve stejném smyslu i v jiných ustanoveních (srov. § 6x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxně vykládán ve smyslu nově definovaného obydlí (viz č. 32/1974, 1/1980 a 36/1988 Sb. rozh. tr.).
Zcela beze změny oproti platné právní úpravě osnova xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxě.
Důvodová zpráva k § xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnují i důležité údaje o osobních poměrech jiného, které o něm byly shromážděny nejen v souvislosti s výkonem veřejné správy, ale celé veřejné moci (napřx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, před jejich neoprávněným zveřejněním, sdělením nebo zpřístupněním třetí osobě při porušxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xyšší trestní sazby tak, aby byly přísněji postiženy závažnější formy takového jednání.
Důvodová zpráva k § 179:
U trestného činu poškození cixxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxskání značného prospěchu nebo prospěchu velkého rozsahu, anebo způsobení jinému značně závažné újmy na právech nebo újmy na právech velkého rozsahu.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe Evropského Parlamentu a Rady ze dne 12. července 2002 č. 2002/58/ES a dále v souvislosti s rozvojem počítačových sítí především o postih porušení tajxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xyšší trestní sazby ve vztahu k způsobené škodě a úmyslu získat prospěch. Namísto pojmu pracovník, který byl zrušen zákonem č. 74/1994 Sb., byl použit poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxá zpráva k § 181:
Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 181) doplňuje ochranu, kterou zajišťuje porušování tajemxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe i na tyto písemnosti a záznamy. Toto ustanovení se týká jak písemností osobní povahy, tak i písemností profesní povahy, což je i v souladu s judikaturou xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxkovatelný z toho důvodu, že by korespondence měla profesní povahu (rozsudky A-137, A-233).
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xpráva k hlavě III – Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti – § 183 až 191:
Tato hlava nyní upravuje všechny sexuální trestné činy, kxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxyku (§ 246 platného trestního zákona) byl začleněn do skutkové podstaty obchodování s lidmi (§ 166) v hlavě II, a proto již v hlavě III není uveden.
V hlaxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu s mravními názory společnosti na sexuální vztahy. Pod společným názvem tu jsou uvedeny trestné činy, které mimo lidské důstojnosti chrání:
– xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxavními styky nebo jiným nevhodným jednáním (§ 186 až 188),
– morální zásadu nedovolující soulož mezi nejbližšími příbuznými (§ 191).
Předmětem útoxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvodová zpráva k § 183:
Skutková podstata trestného činu znásilnění (§ 183) je doplněna v odstavci 1 o jednání, které bylo dosud postihováno jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti donucení k pohlavnímu styku (pouhé nucení, aniž by k pohlavnímu styku došlo, bude postihováno jako pokus podle § 21). Navíc v rámci vydírání nebylo poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohlavního pudu na těle jiné soby (stejného nebo jiného pohlaví). Jde tedy o soulož, pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, (např. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xkutkové podstaty lze také lépe navázat na základní skutkovou podstatu okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby tak, aby vyjadřovaly typovox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxního znásilnění, kde jsou přísněji trestné určité nebezpečnější formy pohlavního styku, a to s vyšší trestní sazbou než dosud. x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxí styk jako soulož”, ale o provedení pohlavního styku obdobným způsobem (např. orální pohlavní styk nebo anální pohlavní styk). Proto v případě pohlavxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xvlášť přitěžující okolnosti podle odstavce 2 písm. a), nikoli o jednání podřaditelné pouze pod základní skutkovou podstatu odstavce 1.
Důvodovx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxavní styk), a tuto dále rozšiřuje i na pohlavní sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, přičemž nejde jen o zneužití závislosti txxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo zneužívání tak, aby byla zajištěna ochrana i před takovým v praxi se též vyskytujícím jednáním. Toto ustanovení je i provedením rámcového rozhodnutí xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xx x xxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xrestný čin naplňuje rovněž požadavky návrhu Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním /PC-ES (2007) 6 E xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx let) v případě, že pachatel zneužije závislosti dítěte, jeho bezbrannosti (zvláštní zranitelnosti, zejména fyzického či mentálního postižení) nebx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxivně plnit závazky České republiky vůči Evropské unii a Radě Evropy.
Důvodová zpráva k § 185:
Vzhledem k tomu, že formulace skutkové podstaty txxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo rozhodnutí Rady EU 2004/68/SVV o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii se do odstavce 2 doplňuje i zneužívání svého postavení a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dětí proti sexuálnímu zneužívání.
Důvodová zpráva k § 186:
Obdobně je tomu u trestného činu kuplířství (§ 186), jehož znění bylo upraveno jen s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí s lidmi.
Důvodová zpráva k § 187:
Provozování prostituce v blízkosti školy nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx4b německého trestního zákoníku) zavádí trestní sankce i za taková jednání úpravou trestného činu prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 187). Naxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxřízení školního stravování ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, která jsou určena pro návštěvu dětí, stejně tak jako na provozování prostixxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxvní výchovy, ochranné výchovy a pro poskytování preventivně výchovné péče podle zákona č. 109/2002 Sb. (diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxtahuje i na jiná než školská zařízení, která jsou určena pro návštěvu nebo pobyt dětí. Takovými zařízeními jsou např. zařízení sociálně-právní ochranx xxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory, zařízení pro výkon pěstounské péče) nebo některá zařízení sociálních služeb podle zákoxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxodová zpráva k § 188 až § 190:
Znění skutkových podstat trestného činu šíření pornografie (§ 188), výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 1xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxtituci a dětské pornografie ze dne 25. května 2000 a na Úmluvu o počítačové kriminalitě, Budapešť, ze dne 23. listopadu 2001 (článek 9). V návaznosti na txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxvislosti s tím byly upraveny i okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby tak, aby byl umožněn přísnější postih šíření pornografie v rámci orgaxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx V samostatných skutkových podstatách pak byla upravena xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x004/68/SVV o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii [srov. čl. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1, 2 písm. c)]. V neposlední řadě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxk budou chráněny osoby mladší osmnácti let proti zneužití k výrobě pornografického díla (§ 190), poněvadž samotná výroba nemusí vždy zahrnovat zneužixx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxch videokazet či DVD z již hotového původního materiálu atd. Dále bylo do této skutkové podstaty zahrnuto i kořistění z účasti dítěte na takovém pornogrxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xtyku podle § 217a platného trestního zákona, který v zásadě přebírá § 200 návrhu trestního zákoníku. Donucování dítěte k účasti na pornografických dílxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
Součástí tohoto návrhu není definice pornografického díla především s ohledem na to, že posuzování tohoto pojmu nečiní v praxi potíží. Ve smyslu platnx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí pud. Současně takové dílo hrubě porušuje uznávané morální normy společnosti a vyvolává pocit studu. Pro pornografický charakter je rozhodující obsxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlošným i prostorovým) nebo i kombinací těchto způsobů. Pouhé zobrazení nahého lidského těla, např. při koupání, modelu v ateliéru nebo v exteriéru, k rxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxolávalo sexuální vzrušení či vzbuzovalo pocit studu nebo ošklivosti. Předměty historicky cenné, byť by jinak měly pornografický charakter, sem též nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí v učebnici soudního lékařství, osvětový film znázorňující sexuální chování lidí se zaměřením na předcházení nechtěnému těhotenství, pohlavním chxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxého trestního zákona).
Důvodová zpráva k hlavě IV – Trestné činy proti rodině a dětem – § 192 až 202:
Ochrana rodiny, dětí a mládeže vůbec je zakotvenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxlení č. 209/1992 Sb., ve znění sdělení č. 41/1996 Sb.). Ochranu rodiny zakotvuje Listina základních práv a svobod, která je podle článku 3 Ústavy součáxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. Dne 20. listopadu 1989 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte, která vstoupila v platnost dnem 2. zářx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxx 1991 (srov. sdělení č. 104/1991 Sb.). Další důležitou mezinárodní smlouvou, která se dotýká rodiny a mládeže, je také Mezinárodní úmluva o odstranění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx stejném rozsahu jako v platné úpravě, která se v zásadě osvědčila. Katalog trestných činů proti rodině a mládeži byl doplněn jen o trestný čin týrání osoxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxlství (§ 192).
Důvodová zpráva k § 193:
Ve skutkové podstatě trestného činu opuštění dítěte (§ 193) je vedle opuštění dítěte také postihováno oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxspělé osoby, která pro stáří, nemoc, těžkou invaliditu nebo opožděný vývoj není schopna se o sebe postarat a v dané situaci si sama pomoci. Zásadním způsxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx ale i v případech opuštění dítěte mladšího tří let, které vyžaduje vždy zvláštní péči, anebo dopustí-li se takového činu pachatel opětovně nebo nejménx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xásadě shodně s platným zněním, neboť
judikatura
x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu zanedbání povinné výživy, zejména též v případech opakovaného neplnění této povinnosti, dochází k mírnému navýšení trestních sazeb v míře odpovídaxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.”.
Důvodová zpráva k § 196:
U trestného činu týrání svěřené osoby (§ 196) osnova dxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxchání tohoto trestného činu, a to je-li páchán nejméně na dvou osobách.
Důvodová zpráva k § 197:
V souladu s již v minulosti předloženými a projexxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxký znak tohoto trestného činu, že pachatelé, kteří týrají jiné osoby, tak činí vůči osobám blízkým a dalším osobám žijícím s nimi ve společném obydlí, v dxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx nimi vytvořeny zvláštní vztahy vyplývající ze společného bydliště a zpravidla též mají ztíženou možnost toto společné obydlí opustit. Týrání se bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxbou žijící s pachatelem ve společné domácnosti, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní k ponižujícím úsluhám, k žebrotě nebo činnostem, které týranou osobu neúměrně fyzicky nebo psychicky zatěžují apod.). K tomu je třeba uvést, že trvaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxjící [srov. odstavec 2 písm. d)]. Může jít, jak již bylo naznačeno, o zlé nakládání působením fyzických útrap, ale i o zlé nakládání v oblasti psychické. xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxt pociťuje jako těžké příkoří (srov. R 20/1984-I.). Pokud jde o vymezení obytného prostoru, používá návrh pojmu “společné obydlí” a nikoli “společná dxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxnství k nim náležející”. Toto vymezení pokrývá tedy mimo obytných domů a bytů i obytné chaty, hotelové domy, ubytovny, vysokoškolské koleje apod., tedx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx jeho důvodem je jakýkoli titul, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxlečná domácnost” je pojmem, který používá platný občanský zákoník (zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) např. v ustanovení § 706 a který xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na své potřeby”, což je stav, kdy určité osoby společně a bez rozlišování hospodaří se svými příjmy, přičemž není třeba, aby všichni příslušníci domácnxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxů, popř. soudní rozhodnutí). Naproti tomu o společné uhrazování nákladů nejde tam, kde osoby sice bydlí ve společném bytě, ale hospodaří se svými příjmx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xapř. týrání rozvedené manželky, která může jen obtížně sehnat vlastní byt, např. pro nedostatek finančních prostředků. Podobně by tomu bylo u chudého xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxestní sazby jsou použity okolnosti stejné jako v ustanovení § 196 o týrání svěřené osoby, včetně způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrti z nedbalostix xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí s těžkým ublížením na zdraví (§ 143), zejména při naplnění některé ze zvlášť přitěžujících okolnoxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xez použití souběhu trestných činů nevystihovala plně povahu činu (srov. č. 11/1984 Sb. rozh. tr., s. 84 až 85).
Vzhledem k tomu, že osoby uvedené v § 196x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxstatě podle § 197 odst. 1 mírnější. Tento rozdíl se však již stírá u jednotlivých zvlášť přitěžujících okolností, a to vzhledem k jejich povaze a totožnxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x x x xxx xxxxx x x x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxsu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 198) vychází osnova v podstatě z platného znění této skutkové podstaty, když upřesňuje pouze její název vzxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxéna na zdraví a životě (těžká újma na zdraví a smrt), a na získání značného prospěchu nebo prospěchu velkého rozsahu.
Důvodová zpráva k § 199:
U txxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxchaický výraz “zpustnutí” a upřesňují se jeho formy.
Důvodová zpráva k § 200 a 201:
U trestného činu svádění k pohlavnímu styku (§ 200), který byx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx znění této skutkové podstaty. U trestného činu svádění k pohlavnímu styku osnova upřesňuje skutkovou podstatu tak, aby v souladu s formálním pojetím txxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxých děl). Vzhledem k nutnosti implementace rámcového rozhodnutí Rady EU 2004/68/SVV o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii se xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx. c) ii) a čl. 5 odst. 2 písm. c)].
Důvodová zpráva k § 202:
Trestný čin podání alkoholu dítěti (§ 202) osnova upřesňuje v tom směru, aby postihla jix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxuje požívat alkohol, aniž by mu ho přímo prodával nebo podával - a to i jen jedinému dítěti. Současně osnova také odstraňuje formulační nepřesnosti, ktexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx2.
Důvodová zpráva k hlavě V – Trestné činy proti majetku – § 203 až 230:
Hlava pátá upravuje trestné činy proti majetku, které tvoří základ trestnxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxzované a tyto novelizace prošly z hlediska jejich účinnosti i náležitým ověřením v praxi, a proto bylo možné je v převážné většině, pokud jde o základní sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxného činu zpronevěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxení apod.) navazují na praktické zkušenosti z jejich aplikace. Zásadním způsobem byly pak upřesněny okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xterá se v praxi obvykle vyskytují, ať už jde o způsob jednání, těžší následky či některé zvláštní okolnosti typických, v praxi se vyskytujících případůx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xa výši způsobené škody, zmocnění se cizí věci, došlo-li k němu na území, na němž byla provedena
evakuace
, tedy v místě, kde je z tohoto důvodu velmi ztíženx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní pak v tomto směru zavádí odstavec 4 písm. b), jestliže pachatel spáchal trestný čin krádeže za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelnx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxulosti zejména při povodních. Recidiva ve formě odsouzení nebo potrestání v posledních třech letech je pak znakem přísněji trestné samostatné skutkoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxe, ale pro vymezení výše škody u majetkových trestných činů ji vůbec nepoužívá (tomu odpovídá i přísnější sazba - dosud škoda nikoli malá se sazbou šest mxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx rozhodující hranice budou 5 000, 50 000, (doposud 25 000), 500 000 a 5 000 000 Kč.
Důvodová zpráva k § 204:
U trestného činu zpronevěry (§ 204) je roxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxa nebyla však provedena u trestného činu krádeže s přihlédnutím k tomu, že zmocnění se jiné majetkové hodnoty je jen obtížně představitelné a zpravidla xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxby zde byly doplněny obdobným způsobem jako u trestného činu krádeže.
Důvodová zpráva k § 205 a 206:
Trestné činy neoprávněného užívání cizí věxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xkolnosti, a to u všech skutkových podstat spáchání činu členem organizované skupiny a u neoprávněného užívání věci i spáchání činu osobou, která má zvlxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxmu prostoru (§ 206) byla pak doplněna i další zvlášť přitěžující okolnost, a to způsobení škody velkého rozsahu.
Důvodová zpráva k § 207:
Také u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi jako u trestných činů krádeže, zpronevěry nebo i neoprávněného užívání cizí věci, tak aby tím byly vyjádřeny typově závažnější případy.
Důvodoxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxva pojistného a úvěrového podvodu je odůvodněna tím, že takové jednání, které tyto skutkové podstaty trestají, je jen obtížně postižitelné podle obecxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxnnosti pojišťoven a bank, dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku republiky jako celku.
U těchto speciálních trestných činů pojistného podvodu (§ 208)x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byly provedeny zásadnější změny než jen obdobně vymezené zvlášť přitěžující okolnosti. Trestný čin dotačního podvodu byl mimo dotací a subvencí výslxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxé úvěrové smlouvy vážou čerpání úvěru na splnění určitých podmínek. Z hlediska typové závažnosti byla odlišena i skutková podstata úvěrového podvodu xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxm rozsahu. Obdobně je tomu pak u dotačního podvodu podle § 210 odst. 2. Formulace pojistného podvodu byla pak upřesněna s ohledem na zákon č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvy”, přitom vznikaly někdy pochybnosti, zda pod sjednávání smlouvy lze zahrnout i její změnu. Podobně je tomu i s pojmem “likvidace pojistné události”x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxje i skutečnost, že uvedení nepravdivých údajů se týká celého procesu likvidace, nikoli jen jeho části. Pojem “plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxla, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož musí Česká kancelář pojistitelů plnit v případech vymezených zákonem poškozeným, aniž existuje pojistxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xopouštějícími se této trestné činnosti (např. zmocněnce účastníků, příp. další osoby podílející se zejména na likvidaci nebo uplatnění práva na pojixxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxslušné nové okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby tak, aby byly náležitě postiženy typově závažnější v praxi se vyskytující případy.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxské úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (č. 33/1997 Sb.), Společné akce Rady 1998/699/SVV o praní špinavých peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx0/SVV o praní špinavých peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů a výnosů z trestné činnosti (32001F0500) a dopoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxný čin vztahoval nejen na věci nebo jiný majetkový prospěch získaný trestným činem spáchaným v České republice, ale i na věci nebo jiný majetkový prospěxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxě v souladu s článkem 2 Rámcového rozhodnutím Rady ze dne 26. června 2001 o praní špinavých peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a proxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xpinavých peněz, vysledování, zajištění a propadnutí výnosů z trestné činnosti bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxst. 1 stanoveno, že bude-li takový čin spáchán “ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxtný čin vztahoval nejen na věci nebo jinou majetkovou hodnotu získanou trestným činem spáchaným v České republice, ale i na věc nebo jinou majetkovou hoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx s požadavky vyplývajícími z mezinárodních dokumentů uvedenými u § 212 doplněno znění této skutkové podstaty tak, aby se tento trestný čin vztahoval nxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtným činem v cizině.
Sazba u základní skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 214) byla upravena v základní skutkovx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtění a propadnutí nástrojů a výnosů z trestné činnosti (32001F0500), který stanoví, aby za závažné trestné činy vymezené v Úmluvě Rady Evropy z roku 199x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xejméně čtyři roky. Vzhledem k tomu, že však taková věc nebo výnos může pocházet z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bylo obdobně jakx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xotrestán oním trestem mírnějším”.
Nově návrh upravuje samostatnou skutkovou podstatu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 215), kxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcích použití vyšší trestní sazby, které upravuje obdobně jako v § 213.
Důvodová zpráva k § 216 až 219:
V podstatě beze změny v základních skutkovýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xále zatajení věci (§ 217), kde byla v rámci návaznosti na trestný čin zpronevěry doplněna vedle věci jiná majetková hodnota, jakož i porušení povinnostx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrubou ve smyslu § xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx majetkových trestných činů.
Důvodová zpráva k § 220 až 225:
U tzv. úpadkových deliktů – poškození věřitele (§ 220), zvýhodnění věřitele (§ 221)x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 225 – dříve zařazené do “poškozování věřitele”) byly provedeny jen dílčí změny upřesňující a dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxkození věřitele (§ 220), kde mimo již zmíněného osamostatnění skutkové podstaty, nyní nazvané porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majexxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxdávky, anebo převzetí dluhu jiného, zatížení věci, která je předmětem závazku, nebo její pronajmutí, a předstírání nebo uznání práva nebo závazku ve vxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxa, v němž dlužník ve dvou ze třech možných způsobů řešení úpadku (v reorganizaci a oddlužení) neztrácí kontrolu nad svým majetkem, doplňuje se do skutkoxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, že dlužníci budou motivováni k pokusům zneužít reorganizaci nebo oddlužení v neprospěch svých věřitelů. U poškozování věřitele podle odstavce 2 je sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx než jaké skutečně má.
Vzhledem k formálnímu pojetí trestného činu a s přihlédnutím k formulaci ostatních majetkových trestných činů byly do skutkovxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxo druh trestné činnosti tvoří spodní hranici trestní odpovědnosti za tyto trestné činy, jež je podobně jako u daňových deliktů vyšší než u klasických maxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí úpadku byly rozšířeny na oba úpadkové stavy, tedy jak na předlužení, tak i na platební neschopnost, když pro dosavadní zúžení pouze na jeden tento stav xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxjetkové trestné činy přesunut z trestných činů hospodářských, byla provedena úprava znění této skutkové podstaty vzhledem k přijetí zákona č. 182/20xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxho zákona), neboť v pojetí nové úpravy úpadkového práva by tato hrozba trestním postihem působila proti tendenci motivovat dlužníka ke včasnému řešenx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxho zákona), které směřují ve prospěch věřitelů dlužníka, kteří jsou porušením povinnosti podat návrh zpravidla nejvíce postiženi. To je i v souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxupováno i v SRN). Ohledně vymezení insolvenčního správce a insolvenčního řízení viz § 126.
Nový trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé proxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx státními orgány činěná na základě zákonné povinnosti a navíc, pokud jde o formy jednání popsané ve skutkové podstatě, i na vyhýbání se takové zákonné poxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxmostatná skutková podstata (odstavec 2) zařazeno poškození cizí věci postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou (tzv. sprejerstxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí věci, a které bylo dosud upraveno v samostatném ustanovení. Upraveny byly také okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, a to v souladu s ostxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xe konkrétně specifikuje “jiný důležitý zájem” a zároveň omezuje trestní postih pouze na případy, kdy hodnota takové věci dosáhne hranice větší hodnotxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxě respektuje.
Důvodová zpráva k § 228 až 230:
Skutkové podstaty trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informaxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Úmluvy o počítačové kriminalitě, Budapešť, ze dne 23. listopadu 2001, kdy bylo třeba zapracovat zejména články 2 až 11, které stanoví kriminalizaci nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí, vymazání, snížení kvality, pozměnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxace s počítačovými daty, počítačového padělání, dále výrobu, prodej, opatření za účelem použití, držení, dovoz, distribuci a zpřístupňování zařízexxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxch počítačových dat, pokud má pachatel v úmyslu tato zařízení nebo kódy použít ke spáchání uvedených trestných činů podle článků 2 až 5 uvedené Úmluvy atxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx vybavení počítače z nedbalosti podle § 230.
Důvodová zpráva k hlavě VI – Trestné činy hospodářské – § 231 až 269:
Trestné činy hospodářské tvoří vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xdekvátní trestněprávní ochranu ekonomiky před trestnou činností, a tím i ochranu nového hospodářského mechanismu a systému ekonomických vztahů. Hoxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a v hlavě deváté, pokud je tu úmysl poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky.
V oblasti hospodářských trestných činů je však třeba zvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na:
a) postih pro nesplnění povinností vůči státu, zejména finančních (daňových, celních, devizových atd.),
b) postih pro nedodržení důležitýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů o oběhu zboží ve styku s cizinou, porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, porušování předpisů o zahraničním obchodx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní spotřebitele, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě apod.),
d) ochranu tajemství obchodních informací a účetní evidence (zneužívání inxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxv (padělání a pozměnění peněz, průmyslová práva, autorské právo, poškozování finančních zájmů Evropských společenství apod.).
Hlava šestá zvláštxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
–Díl třetí – Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou,
–Díl čtvrtý – Trestné činy proti průmyslovým právxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xrestního zákona xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxou u tohoto trestného činu v odstavci 1 vedle upřesnění způsobů páchání doplněny jen prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání, které také vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcí ve více státech a spáchání takového činu ve velkém rozsahu. V návaznosti na snížení maximálních trestních sazeb u majetkových deliktů se také snižujx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zdraví.
Toto ustanovení se týká i peněz dosud nevydaných, ale pro peněžní oběh v budoucnu určených (např. nové vzory bankovek dosud neuvedené do oběhxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxem předpisu Evropské unie.
Obligatorní
ukládání trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo ochranného opatření zabrání věci, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxdu s Rámcovým rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2001/413/SVV o boji proti podvodům a padělání v oblasti bezhotovostních platebních prostředků osnova xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxje v jednom ustanovení jak neoprávněné opatření (dosud § 249b platného trestního zákona), tak i padělání a pozměnění, které bylo upraveno jen odkazem vx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání, kdy si jiná osoba v dohodě s držitelem např. platební karty takový platební prostředek opatří či jej po určitou dobu přechovává za účelem výběrx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxžitel nesmí prostředek svěřit jiné osobě, ale není třeba jeho trestního postihu. Proto nahrazuje pojem “neoprávněně opatří” pojmem “bez souhlasu oprxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxení oprávněn rozhodovat o dotčených zájmech “bez omezení”, přičemž zde je zpravidla uvedeno shora uvedené omezení ze strany banky).
U neoprávněnéhx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxestněprávní ochranu z platební karty i na další platební prostředky jiného, přičemž současně provádí plnou transpozici Rámcového rozhodnutí Rady Evxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo “opatření” je spojováno s hmatatelnými předměty, pojem “zpřístupnění” vyjadřuje i elektronickou podobu (např. na internetu), a to popřípadě i ve foxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje úmyslné převzetí takového platebního prostředku osobou, která s ním nakládá při placení nebo zúčtování, jako např. jednání prodavače, který úmyslxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivé platební prostředky demonstrativně vypočítávány, a to proto, že se jednotlivé typy platebních prostředků používaných v bezhotovostním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 232 a příslušného majetkového trestného činu, zpravidla trxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxsobem oproti penězům i jejich padělání a pozměňování, neboť má své zvláštní rysy dané právě povahou platebních prostředků a možnostmi jejich padělání x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxat i jakýkoli jiný způsob padělání včetně všech napodobenin platebních prostředků (např. bílá platební karta s magnetickým proužkem). U padělaných pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxu propadnutí věci nebo ochranného opatření zabrání věci, které vyžaduje uvedené Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie, upravují obecná ustanovení § xx xxxxx x x x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxého trestního zákona, neboť jde o osvědčenou skutkovou podstatu, jejíž aplikace je v praxi již zažitá a podpořená bohatou judikaturou.
Skutková podxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x padělání bezhotovostních platebních prostředků (2001/413/SVV), pokud jde o formy páchání, doplněna obdobně jako u trestného činu padělání a pozměňxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtebních prostředků, platebních prostředků a při použití § 236 i cenných papírů je vedle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxnění.
Důvodová zpráva k § 235:
Osnova zavádí, v souladu s Rámcovým rozhodnutím Rady ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2001/888/SVV), novox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x zejména ve vazbě na univerzální platidlo zavedené v Evropské unii v podobě eura, je nezbytně nutné zajistit odpovídající trestněprávní postih i takovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xákonem. Na rozdíl od skutkové podstaty podle § 231 jde z technického hlediska o výrobu peněz “pravých”, tj. peněz vyrobených osobami jinak k výrobě penxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxlušných institucí výrobu peněz zadávat a vyrobené peníze uvádět do oběhu.
Toto ustanovení se týká i peněz dosud nevydaných, ale pro peněžní oběh v budxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxpravě (srov. odstavec 5 § 231). Taková trestní ochrana je požadavkem předpisu Evropské unie.
Obligatorní
ukládání trestu propadnutí věci nebo ochxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx
Důvodová zpráva k § 236:
V souladu se speciální úpravou trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebních prostředků (§ 23xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtředků osnova ponechává jinak v podstatě bez zásadních změn společné ustanovení (§ 236), které bude poskytovat ochranu proti padělání penězům a platexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxkých peněz bylo k návrhu České národní banky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxemských peněz bez hospodářské potřeby”.
Důvodová zpráva k § 238:
Ustanovení o trestných činech daňových, poplatkových a devizových chrání zxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxební schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnovou rovnováhu České republiky. Osnova v podstatě přejímá osvědčenou právní úpravu těchto trestných čxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxnu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 238) je dosud legislativně oddělená samostatná skutková podstata sankcionující vylákání povixxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy obsahující klasické zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (odstavec 1), čímž je odstraněna dosavadní nemožnost sčítat vylákanou výhodu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xozsah), tak i z hlediska naplnění okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby (viz značný rozsah a velkého rozsahu), kde je možno při navrhovaxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Je tak odstraněno např. u daně z přidané hodnoty zvýhodnění těch pachatelů (často v důsledku jen náhodných okolností), u kterých v důsledku jejich jedxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nadměrný odpočet, který je potřeba považovat za daňovou výhodu a nikoli za zkrácení daně. Dále je do této skutkové podstaty doplněno i krácení příspěvkx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxštní způsob zajištění zboží či zařízení (např.pečetící páskou).
Důvodová zpráva k § 239 a 240:
Ve vymezení skutkové podstaty neodvedení daněx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxa” tak, aby byly v souladu nejen s daňovými předpisy, ale i s předpisy upravujícími pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění [srov. zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí pozdějších předpisů (zejména § 4 a § 8 odst. 4)]. Jinou osobou se rozumí například poplatník- fyzická osoba, kterému je plátcem daně stržena a odvedenx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxců, přičemž okruh pojištěných osob je vymezen v § 3 tohoto zákona. I když placení pojistného za zaměstnance je uložena zaměstnavateli, výše a placení poxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxměstnanosti v rozhodném období. Vzhledem ke konstrukci výše a placení pojistného jde o situaci podobnou, byť nikoli zcela stejnou, neodvedení daně, pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxti (§ 240) osnova přejímá z platné právní úpravy beze změny.
Důvodová zpráva k § 241:
U trestného činu nesplnění oznamovací povinnosti v daňovéx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxnovení daně, přičemž tato může být i doměřována. Dále se upřesňuje i ohrožení vymáhání daně od jiného daňového dlužníka, čímž se vylučuje ohrožení vymáxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a peněžitý trest) k trestu odnětí svobody.
Důvodová zpráva k § 242 a 243:
Skutkovou podstatu porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xhledně těchto důležitých předmětů pro daňové účely byla zajištěna trestněprávní ochrana při jejich nezákonném užití nebo jiném nakládání. Podle § 14xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxím předpisem, tj. v rozporu se zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění dalších předpisů, zejména zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxx xxxxx. Zjištění skladování a přeprava neoznačených cigaret je v praxi frekventovanější než zjištění jejich prodeje či jiného způsobu uvádění do oběhu. Samxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní, jako je uvádění do oběhu. Proto osnova tento nedostatek odstraňuje. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby jsou upřesněny tak, aby odpxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 243).
Důvodová zpráva k § 244:
U trestnéxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxtu odnětí svobody a upřesňuje okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby tak, aby odpovídaly těmto okolnostem v jiných obdobných případech.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxa rozšiřuje pouze možnost ukládat alternativní tresty (trest zákazu činnosti a peněžitý trest) k trestu odnětí svobody.
Důvodová zpráva k § 246:
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxona) a o trestném činu nekalé soutěže (§ 149 platného trestního zákona) skutkovou podstatou porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 246xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxe tzv. generální
klauzule
podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku). Uvedené upřesnění je v souladu se zásadou určitosti skutkových podstat zařazených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxelů uzavírají kartelové dohody. Navrhované znění skutkové podstaty se omezuje pouze na případy uzavření tzv. horizontálních kartelů, tj. dohod naruxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jedná se přitom o jednání mimořádně vysoké společenské nebezpečnosti – kartelové jednání má zpravidla velmi negativní dopad na ekonomiku jako celekx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x kvality nabízeného zboží. Dlouhodobost kartelu, která je pravidlem, pak škodu způsobenou hospodářství a spotřebitelům podstatným způsobem zvyšujxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zneužití dominantního postavení a nepovolené uskutečnění spojení soutěžitelů. Trestní postih proti soutěžního jednání protikartelových dohod jx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxho postihu je nejúčinnějším odstrašujícím faktorem u fyzických osob, které se takového jednání aktivně zúčastnily, zatím co administrativní postihx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvazných pravidel zadávacího řízení v rozporu s předpisy o veřejných zakázkách, které se musí stát závažným způsobem, dále i porušení předpisů upravujxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtování, penzijního připojištění a pojišťovnictví, pokud tím jsou porušeny závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx avšak jen za podmínky, že pachatel jednáním v odstavci 1 nebo 2 způsobí ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxto vymezený pojem je v rozporu s určitostí trestního zákona. V návaznosti na tyto základní skutkové podstaty jsou pak stanoveny i příslušné okolnosti pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x praxi se vyskytují např. případy, kdy jsou vydány akcie nebo zatímní listy před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku, nebo kdy jsou vydxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo kursu atd. S přihlédnutím k trestuhodnosti takových jednání a jejich závažnosti z hlediska kapitálového trhu, osnova navrhuje trestněprávní postix xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxdy nesplnění jakýchkoli podmínek vydání cenného papíru trestně postihovat (např. technické náležitosti cenného papíru pro přijetí k obchodování stxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxo neoprávněnou výhodu nebo prospěch. Podobně je tomu i u zaknihovaných emisí, kde rovněž existuje značné množství různých zákonných povinností spojexxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxo dochází k ovlivňování kurzu cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, kterými se rozumí ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu invexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxo osnova po vzoru některých zahraničních úprav (např. čl. 161
bis
o manipulaci s kurzem švýcarského trestního zákona) upravuje trestný čin manipulacx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxěchu nebo prospěchu velkého rozsahu.
Regulovaný trh využívá k obchodování nejen cenné papíry, které však stále tvoří podstatnou část nástrojů obchxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy či nástroje peněžního trhu. Právní úprava označuje všechny nástroje, které podléhají ochraně před manipulací souhrnně jako finanční nástroje. Prixxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxvod jim neposkytnout stejný stupeň ochrany jako cenným papírům. Přitom však je významné, aby byly na trhu skutečně obchodovány, lépe kótovány, proto i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xyvolat nesprávnou představu o nabídce, poptávce, ceně nebo kurzu takového investičního nástroje [srov. odstavec 1 písm. b)], avšak toto jednání, byť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xapř. ovlivnění ceny derivátu prostřednictvím vlivu na dodávku komodity; tato praktika má ekvivalent i v obchodování s cennými papíry. Jednání popsanx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x003/6 ES.
Terminologie odpovídá zákonu č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kaxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxními nástroji.
Důvodová zpráva k § 249 a 250:
Trestný čin neoprávněného podnikání (§ 249) je do osnovy přebírán jen s drobným upřesněním základxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxí trestní sazby, a to vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází ve větším rozsahu k neoprávněnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxé výroby platily daně. Tyto pachatele nelze postihnout pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 238, neboť tito pachatexx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx být obviněný donucován žádným způsobem (srov. § 92 odst. 1 trestního řádu). S přihlédnutím k tomu se upravují trestní sazby odnětí svobody stanovené u txxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xkody velkého rozsahu a v odstavci 3 okolnost spočívající v získání prospěchu velkého rozsahu. Tím bude zajištěno, aby zmíněné, ale i další, v budoucnu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxkrétní závažnosti. Obdobně a v návaznosti na trestný čin neoprávněného podnikání, jsou upraveny okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxvíc rozšiřuje v základní skutkové podstatě i o organizování, propagaci nebo zprostředkování loterie nebo podobné sázkové hry, které se v těchto formáxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxud jde o jeho vymezení v základní skutkové podstatě, v osnově upraven v souladu s platným zněním v trestním zákoně (§ 121 platného trestního zákona) s tíxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxi). V návaznosti na to jsou upraveny zvlášť přitěžující okolnosti a trestní sazby k nim se vztahující tak, aby lépe než dosud vyjadřovaly typovou závažnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxstavce druhého i na rejstříky nadací, obecně prospěšných společností a společenství vlastníků bytových jednotek, včetně úpravy trestních sazeb s ohxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x stavu hospodaření a jmění (§ 252).
Důvodová zpráva k § 253:
U trestného činu zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 253) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xby odpovídala současným ekonomickým podmínkám a pojmům obvyklým v tržním hospodářství, které používá obchodní zákoník a další civilní předpisy.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x§ 255) osnova rozšiřuje i na zadávání veřejných zakázek.
U trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrnativních trestů (zákaz činnosti) a doplňuje zvlášť přitěžující okolnosti, tak aby kvalifikované skutkové podstaty navazovaly na ostatní hospodáxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xak, aby u auditora odpovídala zákonu č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zpráva x x xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xvropských společenství (§ 258), jejíž články 1 a 2 jsou tímto implementovány do našeho právního řádu. Přestože v uvedené úmluvě se mluví o podvodu poškoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxvod v našem pojetí, neboť, byť jde o úmyslný trestný čin, nevyžaduje uvedený čl. 1 ani podvodný úmysl. Proto je tento trestný čin zařazen do dílu 3. hlavy Vxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xodle odstavce 1 se vyžaduje i škodlivý následek spočívající v oblasti výdajů v nesprávném použití finančních prostředků nebo zadržování finančních xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxm, anebo v oblasti zdrojů zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu.
Důvodová zpráva k § 259:
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xahrnovala i porušení jiné důležité povinnosti stanovené pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží. Tím se základní skutková podstata rozšiřuje i na jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxí zboží při přestupu státní hranice, pokud současně nedochází k porušení zákazu či omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží upraveného zvláštním přexxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxtů kulturní hodnoty, zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů atd.). Nové znění skutkové podstaty zajišťuje trestní poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxravila i u tohoto trestného činu zvlášť přitěžující okolnosti, tak aby kvalifikované skutkové podstaty navazovaly na ostatní hospodářské trestné čixx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat nebo nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, anebo spáchání takový činu ohledně věci, kterx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Důvodová zpráva k § 260 až 265:
V podstatě beze změny přebírá osnova dosavadní trestné činy týkající se předpisů o zahraničním obchodu s vojenským maxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 263) se upřesňuje název ustanovení.
Změny se navrhují jen u trestných činů postihujxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak i jejich obsahu a jsou důsledkem změny právní úpravy. Proti stávající právní úpravě došlo k podstatné změně zejména v důsledku přístupu České repubxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [zejm. nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užixxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxu přijala xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxovedení nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxících mezinárodním kontrolním režimům se souvisejícími předpisy. Trestní zákoník reaguje na tuto změnu úpravou uvedených skutkových podstat tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxolovaného zboží dvojího použití, který je obsažen v seznamu platném v Evropské unii, z něhož je třeba podle současně platné úpravy vycházet, neboť dřívx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx zpráva k § 266 až 268:
Skutková podstata trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 266 je nově formulována s přihlédnutxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxlasti, tak, aby lépe vyjadřovala znaky tohoto trestného činu z hlediska zájmu na ochraně řádného průběhu hospodářské soutěže, tedy ochranu subjektů vxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu v platném znění podle § 150 trestního zákona lze podle sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhrannou známkou jiného nebo známkou s ní snadno zaměnitelnou (pojem “snadno zaměnitelná” však zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež se podílejí na trestné činnosti jednáním předcházejícím uvádění do oběhu (např. výrobou, dovozem, vývozem, skladováním atd. takových výrobků nxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 266 odst. 1, 2 tak, aby trestní postih těchto osob páchajících tuto výrazně společensky závažnou trestnou činnost byl náležitým způsobem zajištěn. Nxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxh podmínek nemusí nezákonnost výroby zboží při jeho tranzitu na daném území způsobit porušení práv a tudíž ani nemůže založit trestní odpovědnost. V usxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch do obchodního rejstříku, zejména jméno a příjmení, včetně případného dodatku fyzických osob, které jsou podnikateli, nebo název jiných právnickýxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxodou s Evropskými společenstvími je třeba přiblížit trestněprávní ochranu proti zásahům do práv tzv. duševního vlastnictví ochraně, jaká je poskytoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxce a jiným označením podle (§ 266), porušení chráněných průmyslových práv (§ 267) a porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xinů porušení chráněných průmyslových práv (§ 267) a porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 268) v návaznxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxe na směrnici Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (2005/0127/COD), jež navazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povahy, návrh trestního zákoníku zavádí i novou zvlášť přitěžující okolnost – “vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jinxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxým a práv k databázi (směrnice používá termín “v obchodním měřítku”, který je však vágní a z hlediska naší terminologie by bylo přinejmenším sporné, zda xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, porušujícího průmyslové právo, autorské právo apod., za účelem obchodování s ním apod. K naplnění této okolnosti tedy nepostačuje porušení těchto pxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu při zpracování daňového přiznání podnikatele apod.). Pojem “vykazující znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání” je použit s ohledem xx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xřicházet v úvahu i souběh s trestným činem neoprávněného podnikání (§ 249).
Důvodová zpráva k § 269:
Osnova zavádí novou skutkovou podstatu paxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxy za originál, zatímco v této souvislosti nezákonně získaný originál je prodán soukromému sběrateli, a dále i případy, kdy dílo není kopií jednoho určixxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxetková práva tohoto známého umělce by v tomto případě zpravidla již nebyla chráněna autorským právem. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní saxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx 290:
V této hlavě jsou zařazeny trestné činy obecně nebezpečné, kterými jsou takové činy, s nimiž je nebo bývá spojeno nebezpečí ohrožující život a zxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxm plynu, požárem, povodní, ale i s dopravní nehodou na železnici, leteckým neštěstím, důlní katastrofou nebo epidemií apod.
Jde o trestné činy ohrožxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že chybí jen jeden nebo několik málo aktů k tomu, aby nastala porucha. Pokud přeroste ohrožení v poruchu, což se však nemusí stát, půjde zpravidla o většx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití vyšší trestní sazby. Může však také jít o souběh s jiným poruchovým trestným činem. Při poruše menšího rozsahu, která je zpravidla obsažena v prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu obecného ohrožení (§ 270) přebírá osnova beze změny. U nejtěžších zvlášť přitěžujících okolností (úmyslné způsobení smrti a spáchání činu za staxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxého ohrožení z nedbalosti (§ 271) se oproti platné úpravě pouze zvyšují trestní sazby, a to v základní i v kvalifikovaných skutkových podstatách, tak abx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxdová zpráva k § 272:
Osnova přebírá skutkovou podstatu trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky v zásadě z platné právní úpravy s tím, že se v sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
Důvodová zpráva k § 274 a 275:
V návaznosti na novou definici obecně prospěšného zařízení (§ 130) návrh trestního zákoníku upřesňuje znění skutxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxsti (§ 275).
Důvodová zpráva k § 276:
Původní trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení (§ 183 platného trestnxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch stanic pro příjem signálů globálních navigačních systémů České sítě permanentních stanic pro určování polohy. Obecně tyto otázky upravuje zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxící prováděcí předpisy. Současně se zpřísňují trestní sazby odnětí svobody s ohledem na závažnost takového jednání, zejména škody, které v souvislosxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx x xxx xxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.
Navrhované znění odpovídá lépe současných potřebám ochrany značek nejdxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro určování polohy, které spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální jako součásti geodetických základů České republiky podle zákona č. 359/199x xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxtických bodů pevně stabilizovaných v terénu se známými souřadnicemi v závazných referenčních systémech. Celkem jde o 72 000 center trigonometrickýcx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxlních navigačních systémů (GPS) České sítě permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) plní obdobnou funkci jako geodetické body. Poskytuje uxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xměn, vytyčování vlastnických hranic, určování souřadnic geodetických bodů a mapování. Síť lze využít i pro přesnou navigaci v dopravě, stavebnictví x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxí ochrana vztahovala i na výrobu, opatření sobě nebo jinému nebo přechovávání i hlavních části nebo dílů střelné zbraně nebo střeliva za podmínky, že jdx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxů a střeliva a proti obchodování s nimi, který navazuje na Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 a který byl přixxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbraně do střelbyschopného stavu nebo provedení konstrukčních změn směřujících k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo provedení konstrukčxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnačení střelné zbraně, které umožňuje identifikaci střelné zbraně. Tuto úpravu vyžaduje článek 5 odst. 1 písm. c) uvedeného Protokolu. Dále byla, v soxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxvu, tak aby tato úprava logicky navazovala na nižší odstavce, přičemž byly také zpřísněny sankce u kvalifikovaných skutkových podstat tak, aby vyjadřxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x§ 278) byly zásadním způsobem zpřísněny trestní sazby, jak u základní, tak i u kvalifikované skutkové podstaty, kde byly doplněny i okolnosti podmiňujxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxxxx xstanovení nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky je v návrhu upraveno ve dvou ustanoveních § 279 a § 280; přitox xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxní některých zákonů. Atomový zákon definuje jak radioaktivní látky, podle definice v právních předpisech EU, tak jaderné materiály, přesně podle přxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou již přímo nebo snadno využitelné pro výrobu jaderných výbušných zařízení nebo jaderných zbraní. Přitom jaderný materiál vůbec nemusí být radioaxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxinárodní úmluva o potírání činů jaderného terorismu, včetně Deklarace zásad Globální iniciativy pro potírání jaderného terorismu. Zmíněné dokumenxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo jaderných zbraní.Tento požadavek se v uvedených ustanovení odráží zejména v navrhovaných trestních sazbách a to diferencovaně podle typu materixxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrného zbraně jsou totiž mnohem ničivější, než důsledky zneužití radioaktivní látky např. cesia pro výrobu tzv. “špinavé bomby”, s cílem zamořit určitx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xezi jaderným materiálem a radioaktivní látkou.
Důvodová zpráva k § 281:
Trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxdukce, podle čl. 1 písm. t) Jednotné úmluvy o omamných látkách pouhé vypěstování rostlin, které slouží nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní láxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rostlina není takovou látkou, neboť pak je třeba vypěstování považovat za opatření podle § 286 odst. 1 a její držení za přechovávání podle § 281 odst. 1 xx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxuje přepínání trestní represe u některých okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby zavedením spodních hranic množství takových látek poxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxly na základě požadavků praxe upraveny tak, aby se vztahovaly nikoli k získání takového značného prospěchu nebo prospěchu velkého rozsahu, ale již jen x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxa přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, jimiž jsou:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o pxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro slexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xždy se jedná o prekursory, které jsou tímto nařízením rozděleny do tří kategorií. Ve vztahu k prekursorům kategorie 2 a 3 podle nařízení Evropského parlxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ale přesně vymezuje pro každou z těchto látek zvláštní režim (například pro výrobu, dovoz, prodej a držení acetonu není nutné žádné oprávnění, přičemž xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxmné a psychotropní látky a jedu (§ 282) bylo realizováno praxí požadované rozdělení omamných a psychotropních látek na “měkké” a “tvrdé”, přičemž pojex xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2001 č. 1177 a ze dne 22. ledna 2003 č. 88 byly drogy rozděleny do dvou kategorií podle míry jejich zdravotxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xdravotnictví ze dne 13. března 2003 č.j. 6898/03; OZP/4-179/2 byly do první nejlehčí skupiny zařazeny konopné látky – kanabinoidy (rostlinné produktx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly vymezeny tyto látky podle přílohy 3 – konopí a pryskyřice z konopí a podle přílohy x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxeny do odstavce 2. “Přechovávání ve větším rozsahu” zůstává okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby ve vztahu k oběma samostatným skutkovýx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxčném rozsahu.
Důvodová zpráva k § 283:
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxého pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, neboť by měly existovat rozdílné sankce také pro pěstování těchto drog za účelem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxvání, které díky privilegovanosti navrhovaného § 283 bude nadále postihováno jako výroba drogy.
Navrhovaná zákonná úprava je analogická k současxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxžství a množství větší než malé a v daném případě i druhu rostliny, resp. houby – to mj. zajišťuje dostatečnou rychlost reakce na aktuální vývoj v epidemixxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxativní rozdělení drog do dvou nebo tří skupin (bod 1 Přílohy 1177/01) a jeho zohlednění při rekodifikaci trestního práva hmotného (bod 4 Přílohy 1177/0xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx potřebu, zároveň však aktivně vyřadit (vesměs experimentální a rekreační, tedy “neproblémové”) konzumenty konopných drog (a dalších rostlinných dxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxegovaná skutková podstata § 283 umožňuje změkčit trestní postih proti samozásobitelům psychotropních rostlin a hub přesně tak, jak jej měla na mysli xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní látku (srov. i § 287 odst. 3) umožňuje pak přísněji postihovat pěstování rostlin nebo hub, které obsahují psychotropní nebo omamné látkyx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 281). Na druhé straně ustanovení § 283 nekriminalizuje pěstování rostlin s psychotropním účinkem, které dxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284) osnova upřesňuje základní skutkovou podstatu v souladu s Úmluvou Oxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v důvodové zprávě u § 257. Dále zde byla rozšířena sazba trestu odnětí svobody směrem dolů a upřesněny okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazbxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxo člen organizované skupiny a dopustí-li se tohoto trestného činu vůči osobě mladší patnácti let tak, aby tyto zvlášť ohrožené osoby byly proti takovémx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxol; naproti tomu se za návykové látky nepovažují jiné společensky akceptovatelné látky, např. tabák, káva, čaj, čokoláda apod., na které také může u člxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxopnosti nebo sociální chování.
Smyslem tohoto ustanovení není postihnout jednání, které je vykonáváno se záměrem zmírnit negativní psychické, zdxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jeden z dlouhodobých cílů snížení negativních sociálních a zdravotních dopadů a poškození způsobovaných užíváním drog snížit s tím spojené společenxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx injekčních stříkaček a jehel nebo toxikologické testování některých drog (např. extáze). Terciální prevence není totiž orientována na omezování poxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xervna 2006 se navrhuje úprava trestného činu výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem, a to v návaznosti na mezinárodní antidopingovox xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxé pod č. 119/1996 Sb. o přijetí Antidopingové úmluvy) a souladu s § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxska nezbytná k zajištění omezení dostupnosti látek s dopingovým účinkem, je také trestněprávní postih některých společensky nebezpečných jednání txxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodstata trestného činu “podávání anabolických látek mládeži” nově pojatou skutkovou podstatou “Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxení projevu fyzické síly nebezpečným jevem, který v určité míře může způsobit zdravotní poškození komukoliv, tj. nejen osobám mladším 18 let. Omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxk (jejichž vymezení ve stávajícím nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxzpečnost anabolických steroidů. Půjde tedy o tyto látky:
- anabolické látky (androgenní anabolické steroidy, ostatní anabolické látky),
- některx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxny tyto látky jsou v zásadě všechny látkami hormonálními, z nichž některé mají anabolický účinek a ostatní mají účinek jiný, například uvolňují některx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxmi s hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem.
Zároveň jsou nově vymezeny okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby s přihlédnutím k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxípravném řízení trestním (viz rozdílné tabulky v závazném pokynu policejního prezidenta č. 39/1998 a v pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxdnotnost v postupu orgánů činných v trestním řízení, osnova v § 287 zmocňuje vládu, aby vládním nařízením stanovila, jaké je množství větší než malé u oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx smyslu § 283. Osnova dále zmocňuje vládu, aby vládním nařízením stanovila, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je věxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx vázána mezinárodními závazky vyplývajícími z Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel přijaté v roce 1970 v Haagu (vyhláška č. 96/1974 Sbxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx – srov. i Tokijskou úmluvu o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (vyhláška č. 102/1984 Sb.).
Útoky proti civilní leteckx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxku na vlády, vynucení si volného odletu, příp. k získání výkupného apod., je vážně narušován provoz leteckých služeb a oslabována důvěra v bezpečnost lxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxelou z roku 1990. Vzhledem k přistoupení České republiky k Úmluvě o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx05 Sb.m.s. ze dne 10. 3. 1988, Řím) je vhodné rozšíření o trestný čin získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem a civilním plavidlem i na pevnx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxošin nepřichází v úvahu u § 294 a 295.
Jinak osnova přebírá v podstatě beze změny dikci ustanovení o trestném činu získání kontroly nad vzdušným dopraxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxsledek v odstavci 2 písm. a) a zpřísňuje trestní sazbu odnětí svobody u odstavce 2 tak, aby odpovídala nejzávažnějším trestným činům proti životu a zdxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx které poskytuje širší ochranu civilnímu letectví, než požaduje mezinárodní Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osnova přejímá zcela v souladu s platnou úpravou.
Důvodová zpráva k § 290:
U trestného činu zavlečení vzdušného dopravního prostředku do cizixx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xako u trestného činu získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem a civilním plavidlem včetně zpřísnění nejzávažnější kvalifikované skutkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti životnímu prostředí obsažených v této hlavě je zájem na ochraně životního prostředí jako základního životního prostoru člověka, živočichů i jixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxe (§ 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí). Za základní složky životního prostředí se považují zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xežimu jednotlivých jeho složek (ovzduší, vody, půdy, xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xinností, které mohou mít na jednotlivé složky životního prostředí a na jejich uspořádání negativní vliv, tj. právní regulací využívání přírodních zdxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xsnovou převzata v zásadě z jedné z posledních novelizací platného trestního zákona provedené zákonem č. 134/2002 Sb. Tato novelizace upřesnila a koxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xrostředí (§ 291) a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 292) a zavedla možnost trestního postihu za poškozování nebo ohrožování žixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx žijících živočichů a rostlin (§ 297 až § 299), resp. umožnila postih za zvláště škodlivé specifické zásahy do životního prostředí, zejména v podobě těžxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí potíže vyplývající z mnohdy obecných a neurčitých formulací v právní úpravě účinné do 30. 6. 2002, jež ve svých důsledcích limitovaly možnosti využívxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxější trestněprávní ochranu životního prostředí jako celku i jeho jednotlivých složek při respektování požadavků na přesnost a předvídatelnost podmxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (viz sdělení pod č. 100/1994 Sb.) a Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xrostředí a jeho jednotlivých složek. K naplnění jejich skutkových podstat je třeba, aby byly dány dva základní předpoklady:
a) protiprávnost jednánx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxtní dispozicí),
b) nežádoucí stav – ohrožení či poškození životního prostředí jako celku nebo jeho jednotlivých složek určitým jednáním.
V citovaxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxstředí (čl. 35 odst. 1 LPS) a při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstatách o trestné činy ohrožovací (např. v § 299), jinde zákon vyžaduje poškození (§ 293) nebo poškození a ohrožení životního prostředí stanoví alternxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxého činu ohrožení a poškození životního prostředí (§ 291).
Důvodová zpráva k § 291 a § 292:
V ustanoveních § 291 a § 292 na základě vstupu České rexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkalit a ptačích oblastí, které tvoří dohromady část celoevropské soustavy chráněných území
Natura
2000. Definice těchto pojmů jsou obsaženy v § 3 odsxx x xxxxx xxx xxxxx xx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxá ze směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ze směrnice Rady 79/409/EHS o ochxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxození lesa současná úprava nepostihuje všechny případy závažného poškozování lesa a v praxi se objevuje časté obcházení zákona, proto je potřebné tutx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může být více umístěno blízko sebe (např. v lese téhož vlastníka, v témže lesním zařizovacím obvodu a pod.). Za uplynulé decennium vzniklo v lesích soukxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxec) činitelů. Tyto holiny zůstávají obvykle dlouhodobě nezalesněné, přirozeně vzniklý keřový porost je mezernatý a špatně odrůstá. Těžením lesních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlošného odlesnění. Celková újma na lese je v takových případech mnohem vyšší než při jednorázovém vykácení lesa na ploše větší než 1,5 ha uvnitř neporušxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxs z hlediska životního prostředí plní v krajině řadu cenných mimoprodukčních funkcí (ochrana biodiverzity, zadržování vody v krajině a jiné klimaticxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxadě požadavků z praxe sčítání zasažených území a vodních toků. Smyslem této úpravy je zabránit obcházení zákona a umožnit postih zasažení více menších xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxvé zasažení.
Důvodová zpráva k § 295:
Ustanovení o trestném činu neoprávněného vypuštění znečišťujících látek je nově do trestního zákoníku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxání a Rámcového rozhodnutí Rady EU č. 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí. Tyto dokumxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx/78), které je třeba harmonizovat na úrovni Společenství. Účelem je zajistit, aby osoby odpovědné za vypouštění podléhaly odpovídajícím trestním saxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxí.
“Znečišťujícími látkami” rozumějí látky zahrnuté v přílohách I (ropné látky) a II (jedovaté kapalné látky volně ložené) úmluvy Marpol 73/78. “Vyxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxmořními plavidly jsou mimo lodí jakéhokoli typu, provozovaných v mořském prostředí, i křídlové čluny, vznášedla, ponorky a plovoucí zařízení.
Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxdle 11 písm. a) nebo c) nebo v příloze II pravidle 5 nebo pravidle 6 písm. a) nebo c) úmluvy Marpol 73/78], kdy je naopak vypouštění znečišťujících látek poxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx k § 296:
Skutková podstata nakládání s odpady byla oproti platné právní úpravě důsledně vztažena k nakládání s odpady, a proto bylo vypuštěno slovo “xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxňující použití vyšší trestní sazby v odstavci 4. Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k páchání trestné činnosti v rámci organizovaných skupin byla do odsxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x x xx8:
Oproti platné úpravě jde pouze o nápravu nepřesně použitých pojmů v odstavci 2 § 297, a to pro dva typy objektu ochrany: jednak pro naše zvláště chránxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxním obchodě, což jsou převážně chráněné druhy rostlin a živočichů z jiných zemí (papoušci, velké kočkovité šelmy, orchideje atd.). V § 297 odst. 2 jde nxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxvení je chráněno nakládání v rozporu s právními předpisy na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, tento počet je nově stanovex xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x tak, že jde v prvém případě o takového rostlinného nebo živočišného jedince, který patří mezi zvláště chráněné druhy, a navíc spadá do kategorie kritixxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxného vyhubením nebo vyhynutím, který je definován v čl. 2 písm. t) a čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxhynutím”, protože pojem vyhubení neodpovídá oficiálnímu překladu v nařízení č. 338/97 (tam je uvedeno vyhynutí) a neodpovídá přesně ani obsahem. Obxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx trestního zákona. Hlavním důvodem pro jeho přijetí byly požadavky mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti z roku 1992, publikované ve Sbírce záxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxní sazba z hlediska návaznosti na ostatní skutkové podstaty týkající se životního prostředí.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxsobem přepracovává, neboť dosavadní postih je předmětem kritiky nejen ze strany fyzických a právnických osob, které se zabývají ochranou zvířat, ale x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxy nejnebezpečnější formy jednání a byl umožněn náležitým způsobem opakovaný postih pachatelů této trestné činnosti.
Vzhledem k tomu, že jsou kritixxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xřitěžujících okolností, které jsou nově formulovány, přičemž se doplňuje i okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby v odstavci 3 tak, aby byx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxví lidí (srov. hlavu I zvláštní části).
Důvodová zpráva k § 301:
Na základě zkušeností z praxe je poukazováno na případy, kdy na základě jednání x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, což neodpovídá jejich závažnosti. Z praxe jsou známé přípaxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xízní, hladem, působením klimatických vlivů a následným poškozením fyziologických funkcí. V důsledku zanedbání potřebné péče jsou v některých přípaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxe uvést i situace, k nimž dochází při nesprávných podmínkách transportu zvířat, kdy je přepravováno příliš velké množství zvířat v malých prostorách, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxsti, která bude postihovat pachatele, který z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu staxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxtu zvířat. Případy, kdy dojde sice k zanedbání péče o zvíře, ale nedojde u něj ke smrti nebo k trvalým následkům na zdraví budou nadále postihovány na záklxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx) byl oproti platné právní úpravě doplněn o způsobení škody nikoli nepatrné, aby byl odlišen od přestupku pytláctví. Základním pojmem tohoto trestnéhx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného usmrcení. Je přitom nerozhodné, zda-li se pachatel dostal se zvěří nebo rybami do kontaktu či zda se tam v kritickou dobu nějaká zvěř nebo ryby nacxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxvrh také podrobněji upravuje okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby.
Důvodová zpráva k § 303:
Jednou z oblastí, která je v zemích Exxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx většině případů jde o látky antimikrobní, protizánětlivé, hormonální, antihormonální, látky s beta adrenergním účinkem, které jsou zneužívány s cíxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být v důsledku přítomnosti reziduí těchto látek v potravinách živočišného původu významně postiženo zdraví u spotřebitele takových potravin. Z tohoxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxek jak v tělech zvířat, tak v potravinách živočišného původu. Na tyto předpisy navazují zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých soxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xílem obou těchto předpisů je ochrana zdraví zvířat, ochrana životního prostředí a zejména ochrana člověka (spotřebitele) před nepříznivými vlivy léxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé navazují na výkon dozoru v této oblasti, ukazují, že možnost pouze správních postihů není dostatečná, když se objevily i v této oblasti případy jednánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat (§ 303), který zajišťuje náležitý trestněprávní postih takového jednání, včetně příslušných okxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxlogickými úpravami (pojem “choroby” je nahrazen pojmem “nemoci”) trestné činy šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 304), šíření nakažlivé nemoci a škůdxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§ 304) jsou pojmy “domácí zvíře a jiné hospodářsky důležité zvíře” nahrazeny pojmy “zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat a volně žijícícx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů].
Důvodová zpráva k hlavě IX – Trestné činy proti České republice, cizímx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xstavní zřízení, bezpečnost a obranyschopnost. Osnova, na rozdíl od dosavadní úpravy, poskytuje ochranu nejen České republice, ale v určitém rozsahu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxadních zájmů demokratického státu se zabezpečuje též ochrana základních práv a svobod občanů. Pouze demokratické ústavní zřízení garantuje pluralixxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx principy, a tím zabezpečuje občanovi reálnou možnost ovlivňovat politické a ekonomické uspořádání státu. Současně zaručuje, že vůle většiny se nezmxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x x xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízení je zárukou práv a svobod občanů, musí být i prostředky trestního práva chráněno před jednáním, kterým má být násilnou, nedemokratickou cestou xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu směřují i ustanovení této hlavy trestního zákona poskytující trestně právní ochranu bezpečnosti republiky a její obranyschopnosti před vnější agxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxatné právní úpravě, přičemž výčet trestných činů, kterých se dopustí občan České republiky ve spojení s cizí mocí, je přizpůsoben s ohledem na změny proxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxédnutím k nejvyšší výměře trestu odnětí svobody (§ 55 odst. 1) je upravena i výše sazby trestu odnětí svobody.
Důvodová zpráva k § 308:
Také tresxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Upravena je též sazba trestu odnětí svobody u kvalifikované skutkové podstaty (odstavec 2), a to vzhledem k závažnosti tohoto trestného činu a s přihlxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxů. Jsou zaznamenávány čím dál tím častější a stále nebezpečnější projevy terorismu, mířícího k samé podstatě demokracie a demokratických zřízení jedxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxn prostředky založenými na čistě vnitrostátních úpravách odrážejících jejich vlastní konkrétní podmínky, ale i nástroji založenými na společných pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxitom zejména z následujících instrumentů, majících vazbu na problematiku mezinárodního terorismu, jichž je Česká republika smluvní stranou:
- Úmlxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x3. V. 1984 (vyhláška č. 102/1984 Sb.)
- Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag), sjednána dne 16. XII. 1970, ratifikována 6. IV. 19xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Montreal); podepsána dne 23. IX. 1971, ratifikována 10. VIII. 1973, vstoupila v platnost 9. IX. 1973 (vyhláška č. 16/1974 Sb.)
- Úmluva o zabránění a txxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxla v platnost 20. II. 1977 (vyhláška č. 131/1978 Sb.)
- Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí (New York), sjednána dne 17. XII. 1979, přístup dne 27. I. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxvána 23. IV. 1982, vstoupila v platnost 8. II. 1987 (sdělení MZV č. 27/2007 Sb.m.s.)
- Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích, sloužícxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxt civilního letectví), podepsán dne 24. II. 1988, ratifikován dne 19. III. 1990, vstoupil v platnost 18. IV. 1990 (sdělení MZV č. 138/2002 Sb.m.s.)
- Úmxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxuva č. NEO4/91)
- Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků; ratifikována 6. IX. 2000, pro ČR vstoupila v platnost 23. V. 2001 (xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxvána 10. XII. 2004; pro ČR stoupila v platnost 10. III. 2005
- Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných nx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Sb.m.s.)
- Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu; ratifikována 25. VII. 2006; vstoupila pro ČR v platnost 7. VII. 2007 (sdělení Mxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxna 27 XII. 2005; pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 26. I. 2006 (sdělení MZV 18/2006 Sb.m.s.).
Za další (jako Úmluvu Rady Evropy) lze uvést nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxt 15. VII. 1992 (sdělení FMZV č. 552/1992 Sb.).
Řada dokumentů má přímou vazbu i na další konkrétní ustanovení obsažená ve zvláštní části trestního záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxké dopravy).
Projevy mezinárodního organizovaného zločinu dosahují stále větších rozměrů, stávají se univerzálnějšími a přitom z hlediska organixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxovně, že dochází ke kooperaci jednotlivých entit specializovaných nejen podle dělby činnosti, ale současně i podle jejich národní příslušnosti. Intxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo zločineckých struktur do národních ekonomických i správních struktur a dochází tak k plošnému ohrožení demokratického fungování samotné společnoxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x x xxxxxxx xezinárodních potřeb – postihovat tvrdě a přísně, při zachování pravidla spravedlivého procesu, ty nejzávažnější kriminální jevy a přispívat tak k odxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxu pro uvedené zločinecké struktury jak cílem tak i současně prostředkem k jeho dosažení.
Proto musí Česká republika vynaložit maximální úsilí na boj xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxna. Cílem této úpravy je především a zejména (a právě proto je realizována povinně v členských státech Evropské unie v mezích tam stanovených pravidel) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxárodní trestní spolupráce na základě Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/475/SVV o boji proti terorismu.
Požadavek na zpřísnění tresxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxťovaných činností státu, která vede fakticky k ohrožení základních hodnot života člověka a napadá funkce státu jako představitele společnosti, orgaxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxé izolovanými skupinami lidí (nebo i organizacemi s mezinárodní působností či celých států). Proto osnova xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxncipy, jsou-li napadány kýmkoli. Stejná ochrana jako orgánům veřejné moci (k pojmu “orgán veřejné moci” srov. důvodovou zprávu k § 147) je poskytnuta i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxce i potřebami zajišťovat určité výseky lidské činnosti v mezinárodním měřítku jednotně, pomocí těchto organizací, a také cizím státům (§ 311). Uvedexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxvá taxativně, jeho výčet odpovídá též požadavkům Rámcového rozhodnutí Rady o boji proti terorismu.
Nově formulovaná samostatná skutková podstata xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny úmyslně finančně nebo jinak podporují [jde tedy jednak o činnost, která je podřazena pod jednání, popsané ve všech alternativách písmen a) až gx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xinak svoji obdobu v pomoci k trestnému činu podle zásad uvedených v § 24, zejména v podobě poskytování prostředků ke spáchání trestného činu. Protože všxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínkou pro činnost těchto zločineckých struktur, je plně namístě vyjádřit zavrženíhodnost takového jednání formulací zvláštní skutkové podstaxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxhnout jednání uvedená v odstavci 1 přísnější sankcí, pokud došlo k některé ze zde uvedených okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxu poškodit ústavní zřízení republiky, aniž by šlo o teroristický útok podle § 309. Na rozdíl od platné úpravy již nepovyšuje pokus na úroveň dokonaného txxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xáří roku 2001, které ukázaly, kam až mohou podobné struktury zajít při prosazování svých vysoce nebezpečných zájmů, příkře odporujících demokratickxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch teroristických činů, pokud je tento přístup založen jen na dnes již naprosto nevyhovujících úzkých zásadách ochrany jednotlivých států samotnýchx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxoti němu samotnému, ale proti jinému státu vyznávajícímu stejné principy, nebo proti jakékoli mezinárodní organizaci tyto principy ve své činnosti pxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx trestněprávní úpravy příslušných ustanovení o terorizmu, který je i Česká republika povinna transformovat do své vlastní vnitřní právní úpravy v oblxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xak organizovanému) zločinu obecně a proti terorismu jako jedné z nejhorších forem jejího projevu zvláště.
Z těchto důvodů osnova poskytuje ochranu xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxího zákona).
Důvodová zpráva k § 312:
U trestného činu sabotáže (§ 312) osnova rozšiřuje ochranu podobně jako u teroristického útoku i na mezinxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxze změny, až na terminologické přizpůsobení současné právní úpravě.
Důvodová zpráva k § 313:
Osnova formuluje novou skutkovou podstatu tresxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, v níž je Česká republika členem, vyjednávat s cizí mocí nebo jinak chránit zájmy České republxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxežitosti České republiky nebo mezinárodní organizace, v níž je Česká republika členem, s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci. Obě tato jednání jsox xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxt republiky anebo zničit její samostatnost, anebo poškodit mezinárodní organizaci.
Důvodová zpráva k § 314 až 316:
Úprava trestných činů protx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxtní způsobilosti, který nahradil zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů (byť tento zákon nebyl v celém rozxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxářským a služebním tajemstvím jako zákon č. 102/1971 xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro txxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Seznam utajovaných informací vydává vláda svým nařízením. Seznam utajovaných informací klasifikuje jednotlivou utajovanou informaci do jednoho čx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxzící újmy do čtyř stupňů utajení:
a) Přísně tajné,
b) Tajné,
c) Důvěrné,
d) Vyhrazené.
Osnova přebírá trestné činy vyzvědačství (§ 314), ohroženx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby spočívající v získání prospěchu “pro sebe nebo pro jiného”.
U trestného činu vyzvědačství (x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxstoje, jaké k České republice zaujímá, ale i nadstátní organizace sdružující několik států, např. vojenská nebo jiná seskupení, v nichž není Česká repxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, diplomaté, vojenští funkcionáři, pracovníci rozvědek apod.). Dále se zde vzhledem k závažnosti tohoto trestného činu a s přihlédnutím k nejvyšší výxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxtatě ohrožení utajované informace z nedbalosti (§ 316) se vypouští stupeň utajení “Důvěrné”, čímž se zužuje rozsah trestní odpovědnosti za tento tresxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě jiným způsobem.
Důvodová zpráva k § 317:
Osnova upravuje trestný čin spolupráce s nepřítelem (§ 317) ve stejném rozsahu a se stejnou trestní sxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx sboru uvedeny “nepřátelské ozbrojené síly”, pak xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxobody. Navrhovaná dikce pokud jde o ozbrojené síly, odpovídá ustanovení § 34 zákona č. 585/2004 Sb., obranné povinnosti a jejím zajišťování (branný záxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úpravě § 115 trestního zákona), je v odstavci 1 v osnově upraven podobně jako v platné trestním zákonně (obdobně jako v § 318 jsou zde uvedeny “ozbrojexx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo do tohoto ustanovení doplněno, že xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xstupu souhlas prezidenta republiky, s výjimkou případu, že občan má více státních občanství a vstupuje do ozbrojených sil jiného státu, jehož je také sxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlečnou obranu proti napadení a Česká republika je také jejím členem. Zvlášť přitěžující okolnost podle odstavce 2 osnova přebírá z platné právní úpraxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x 320:
Trestný čin porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu (§ 320), který sem byl v souladu s jeho objektem přesunut z hlavy týkající se tresxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví osobní a věcné povinnosti pro obranu státu, se nahraxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxx desátá zvláštní části trestního zákoníku chrání široké spektrum společenských vztahů, zájmů a hodnot, které jsou nezbytné k tomu, aby stát budovaný xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádnou činnost orgánů státu, územní samosprávy, jiných orgánů veřejné moci nebo jinak ohrožují pořádek ve věcech veřejných, zejména nerušené fungovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch osob (dříve “veřejných činitelů”), čistotu veřejného života a ochranu obecných zájmů i práv a svobod jednotlivců v rámci veřejného pořádku.
Jednxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx
x xxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xinnosti orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, soudů a ostatních orgánů veřejné moci a dále výkon pravomoci úředních osob před násilnými útoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxl veden v úmyslu rozvrátit nebo poškodit ústavní zřízení, územní celistvost, obranyschopnost nebo samostatnost republiky, bylo by takové jednání poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxným i nedbalostním porušováním povinností úředních osob,
- díl třetí (§ 329 až 332) chrání čistotu veřejného života, nestranné a objektivní obstaráxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xhrání další důležité zájmy spjaté s činností státu a jeho orgánů před různými formami jednání, která narušují řádnou činnost orgánů veřejné moci, ztěžxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxího, rasového, etnického, náboženského, třídního, příslušnosti k určité skupině osob, anebo z důvodu omezování práv a svobod jejich příslušníků nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxi projevy,
- díl šestý (§ 354 až 357) chrání veřejný pořádek proti jednáním šířícím poplašné zprávy, výtržnickým, vandalským a jiným podobným narušoxxxxxx
x xxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxově označuje nově jako organizovaná zločinecká skupina; v zájmu této ochrany, obdobně jako v jiných státech, se postihuje jako samostatný trestný čin xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xoučinnosti, které vážně narušují zákonnost, veřejný pořádek a ohrožují úsilí státu v boji se zločinností.
Důvodová zpráva k § 321 a 322:
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, že pojem škody velkého rozsahu (5 000 000 Kč) byl nahrazen pojmem značné škody (500 000 Kč), který více odpovídá majetkovým poměrům úředních osob, a xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxřejné moci”. Pojem orgánů veřejné moci používá např. Ústava České republiky [srov. čl. 87 odst. 1 písm. d) atd.] a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním souxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxj k tomu nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 229/1998, podle kterého jsou za orgány veřejné moci považovány orgány autoritativně rozhodující o právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xýkonné a soudní, a za určitých podmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů. Kriteriem pro určení, zda i jiný subjekt jedná jako orgán xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxo zda může stát do těchto práv a povinností zasahovat. Orgánem v právním slova smyslu je právnická osoba vykonávající svou činnost jako povinnost nebo kxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx
xx xxxxifikované skutkové podstaty byla pak doplněna zvlášť přitěžující okolnost způsobení poruchy v činnosti některého orgánu uvedeného v odstavci 1. Obdxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxm patří mimo státní správy a územní samosprávy i ostatní vykonavatelé veřejné správy, kterými jsou i orgány jiných, zejména zájmových, samosprávných xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xykonávat i orgány institucí, které nelze označovat jako samosprávné, neboť nemají žádnou členskou základnu, kdy jde zejména o instituce typu veřejnéxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xřad apod.
Důvodová zpráva k § 323 a 324:
U trestných činů násilí proti úřední osobě (§ 323) a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 324) byx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx u jednotlivých ustanovení, a to jak v relaci k trestným činům směřujícím proti orgánu veřejné moci (§ 321 a 322), tak k trestným činům proti životu a zdraxx xx xxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx až 325 byla rozšířena ochrana osoby, která vystoupila na podporu nebo na ochranu některého z orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, soudů nexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpodle návrhu “úřední osoby”), jak tomu bylo podle dosavadní úpravy, ale i na ochranu některého z uvedených orgánů (odstavec 1). Dále byla novým odstavcxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xůvodová zpráva k § 326:
V praxi se poměrně často, v souvislosti s pácháním trestných činů zejména organizovanými skupinami, vyskytují případy, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu veřejné moci, nebo jsou vykonávány jen z moci úřední takového orgánu, a proto osnova navrhuje, po vzoru některých zahraničních úprav (např. § 13x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxjných činitelů označuje osnova jako trestné činy úředních osob (§ 125). U trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby (§ 327) jsou doplněny a upřesnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, při snížení dolní hranice sazby trestu odnětí svobody na dva roky (odsxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxskání pro sebe nebo pro jiného prospěchu velkého rozsahu, a to se sazbou odnětí svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku. Obdobně osnova poxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxijetí úplatku a podplacení, tak i nepřímé takové úplatkářství prostřednictvím jiné osoby. Trestní odpovědnost příp. prostředníka pak bude posuzováxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x u podplacení osnova upravuje i korupci v soukromém sektoru na základě Rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji s korupcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxém sektoru.
Pojem veřejného činitele v rámci okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby je nahrazen pojmem úřední osoby (§ 125).
U trestxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxoti korupci v České republice, zvýšeny trestní sazby, čímž zároveň dojde i k většímu odlišení typové závažnosti těchto trestných činů od dalších navazxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxde možno napříště také spáchat přijetím úplatku za to, že bude osoba přijímající úplatek nejen sama osobně, ale i prostřednictvím jiného působit na úřexxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxných důvodů jako v § 329.
Důvodová zpráva k § 332:
V rámci společného ustanovení (§ 332) osnova ponechává v souladu s platnou úpravou zcela beze zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx tak, aby zahrnoval i jakoukoli osobu zastávající funkci či zaměstnanou nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu, v nadnárodní nebo mezinárodní oxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996, které ve svých článcích 4 odst. 1 ukládají smluvním stranám stanovit, že člexxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtku a podplacení obdobně (podle
interpretace
důvodové zprávy “stejně”) jako členové vlády, parlamentu, nejvyšších soudů a nejvyššího kontrolního xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxěstnanců ES podle článků 1 písm. b) výše uvedené Úmluvy a Protokolu. Proto se upravuje zejména písm. c) § 367 odst. 2 osnovy. Jak vyplývá z dovětku je plněnx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxstavec 3 promítá plnění protikorupčních opatření stanovených Společnou akcí o korupci v soukromém sektoru (98/742/SVV) ze dne 22. prosince 1998 přixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxudu (§ 333) osnova doplnila do odstavce 2, při snížení dolní hranice sazby trestu odnětí svobody na dva roky (obdobné rozšíření sazby jako u § 327), zvlášx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxe kvalifikovanou skutkovou podstatu podle odstavce 3 při naplnění zvlášť přitěžujících okolností spáchání činu v úmyslu způsobit škodu velkého rozxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
Skutková podstata pohrdání soudem (§ 334) je oproti platné právní úpravě doplněna o další formu jednání spočívající v neuposlechnutí příkazu nebo výxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxčemž nemusí dojít přímo k zmaření jednání soudu (např. se dostaví z deseti svědků jen šest, a proto soud jedná, tedy nedošlo k zmaření jednání, ale jednánx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxně jednání zmařil atd.). K vyvození trestní odpovědnosti v takových případech může být využito i zkrácené přípravné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxí výkonu úředního rozhodnutí (§ 335) osnova upřesňuje znění skutkové podstaty v souladu s požadavky praxe tak, aby tímto trestným činem bylo nejen zmařxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxě i zabezpečovací
detence
, ale i zmaření jejich výkonu.
Proti současné úpravě toto ustanovení [odst. 1 písmeno a)] dovoluje postihnout jako trestný čxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xu byla takovým rozhodnutím zakázána, ale i takové jednání, při němž vykonává činnost, pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle zvláštního pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxrávnění. Navrhovaná úprava tedy umožňuje postihnout již každý druhý případ řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, následující buď po uxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxní trval. Znamená to tedy, že trestněprávní postih už není vázán výlučně jen na porušení zákazu činnosti. V návaznosti na tuto změnu je nutno novelizovax x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxy, kdy osoba řídí motorové vozidlo, ač vůbec není držitelem řidičského oprávnění (srov. k tomu část osmou doprovodného zákona). Tím bude jasně vyjádřex xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxhoto trestného činu naplnil i ten, kdo bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání násxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxody, odsouzenými osobami. S přihlédnutím k typové závažnosti všech jednání zahrnutých pod ustanovení odstavce 1 se pak zvyšuje i trestní sazba u této zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx xxxxx xxxterých zahraničních úprav (např. § 120 německého trestního zákoníku) zavádí osnova i skutkovou podstatu osvobození vězně (§ 336), neboť toto jednání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
U trestného činu násilného překročení státní hranice (§ 337) osnova přejímá základní skutkovou podstatu z platného trestního zákona beze změny, a dxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní sazby vázané na způsobení těžších následků (těžké újmy na zdraví u nejméně dvou osob, značné škody a škody velkého rozsahu).
Důvodová zprxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxkladní skutkové podstatě, tak i v kvalifikovaných skutkových podstatách v souladu s Rámcovým rozhodnutím Rady ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trexxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutkové podstatě i v kvalifikovaných skutkových podstatách, kde byly doplněny a nově formulovány další okolnosti podmiňující použití vyšší trestnx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xávažnější případy spáchání tohoto trestného činu, byla v evidentním nepoměru k závažnosti jednání, zejména z pohledu úzké provázanosti těchto aktivxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxba na mezinárodní organizovaný zločin právě v podobě existence organizovaných skupin, zabývajících se nelegálním převaděčstvím, a dále také v přípaxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xejich života v podobě vzniku těžké újmy na zdraví těchto osob nebo dokonce k jejich smrti.
Po vstupu České republiky do schengenského prostoru lze toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - letiště) nebo při dočasném znovuzavedení kontrol na tzv. vnitřních pozemních schengenských hranicích.
Důvodová zpráva k § 339 a 340:
Také sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xa Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu (20xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xy nelegální migrace osob byla velmi obtížná, neboť jim zajišťují možnost ilegálního pobytu na území státu, na které nelegálně migrovaly. Vedle obecnéxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxjí, popřípadě kudy jsou transferováni, je tu sledován i další zájem – minimalizovat i příležitost a podmínky pro to, aby na území státu nelegálně pobývaxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxněného zaměstnávání nelegálních přistěhovalců tato skutková podstat také postihuje zaměstnání nebo zprostředkování zaměstnání cizinců, aniž jim xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxty u obou trestných činů (§ 339 a 340) umožňují přísnější postih zejména organizovaných struktur, které se zabývají touto činností za úplatu a ve většíx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxh schengenských hranic. Půjde tedy o postih za napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 339) a za neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 34xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxe.
Důvodová zpráva k § 341:
Trestný čin porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 341) přebírá osnova z platné právní úpravy (§ 171c platného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxů, které významně destabilizují vězeňství, a proto trestný čin vzpoury vězňů (§ 342) osnova upravuje tak, aby mimo “vzepření” trestně postihoval i dalxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžití vyšší trestní sazby u kvalifikovaných skutkových podstat podle odstavců 2 a 3, tak aby postihovaly obvyklé závažnější formy jednání (např. se zbxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxodová zpráva k § 343:
Také u trestného činu křivého obvinění (§ 343) osnova v návaznosti na základní skutkovou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxého činu vázané na úmysl zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, obvyklé těžší následky (např. spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodix x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxi rozumí citelný zásah do základních práv lživě obviněného, jako např. jeho vzetí do vazby, odsouzení, ztráta zaměstnání nebo též těžší psychické trauxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx postihují úmyslné jednání svědků, znalců a tlumočníků (srov. § 13 odst. 2) a které byly nedávno novelizovány (zákonem č. 134/2002 Sb.) přebírá osnova, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxazen pojmem “orgán veřejné moci”, a dále je zde doplněn postih nepravdivé svědecké výpovědi nebo nepravdivého znaleckého posudku před notářem jako soxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxravdivý znalecký posudek i před mezinárodním soudním orgánem. Pokud se zejména ze strany tlumočníků objevuje tvrzení, že žádné obdobné úpravy (§ 345) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxrých zahraničních právních řádech jsou pak tlumočníci zahrnováni pod znalce, a proto odpovídají za trestný čin křivého znaleckého posudku, anebo tamx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxt zákazu činnosti a neurčitě formulovaná zvlášť přitěžující okolnost “jiný zvlášť závažný následek” se nahrazuje, podobně jako u trestného činu křivxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu”, který lépe vystihne újmu poškozeného v případech, jež jsou uvedeny u tohoto trestného činu.
Důvodová zprávx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxení a přechovávání padělané nebo pozměněné veřejné listiny, pokud se tak stalo v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé a dále i na výrobu, nabízení, prodejx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxli jiného prostředku, včetně počítačového programu, vytvořeného nebo přizpůsobeného k padělání nebo pozměnění veřejné listiny. Tím se příprava k toxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých listin) povyšuje na dokonaný trestný čin.
Zároveň zpřísňuje postih zvýšením horních hranic sazeb u základní (odstavec 1) i kvalifikované skutkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxzují především na organizovaný zločin, páchání teroristických nebo podobných útoků a způsobení škody velkého rozsahu nebo získání prospěchu velkéhx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdstavec 2 § 129).
Důvodová zpráva k § 347:
U trestného činu nedovolené výroby a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 347) osnova xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxpubliky). Jinak ponechává stávající znění beze změny.
Důvodová zpráva k § 348:
Trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxí a občanské, neboť pachatel se může obdobného jednání dopustit např. i v řízení před Nejvyšším správním soudem nebo před Ústavním soudem. Kvalifikovaxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxhu.
Důvodová zpráva k § 349:
Trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda (§ 349) je z hlediska dikce skutkové podstaty osnovou přebíxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnickou, národnostní nebo jinou podobnou příslušností ke skupině lidí, přičemž pachatelé často na takovou příslušnost usuzují z barvy pleti či jiných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx čin může být motivován jak skutečnou, tak i domnělou rasovou, etnickou, národnostní nebo jinou příslušností ke skupině lidí.
Důvodová zpráva k § xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svobody, a dále do kvalifikované skutkové podstaty (odstavec 2) další okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, které se obvykle u tohoto trxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona).
Obdobně jako u trestného činu vraždy (§ 138) sx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxuvislosti s výkonem jejich povinnosti, zdravotnickému pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání, nebo jinému, který plnil sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xdy poškozený plnil svou povinnost např. záchranáře, hasiče apod., směřující k záchraně života, ochraně zdraví nebo majetku dalších osob.
Důvodxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí použití vyšší trestní sazby zde bude i spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinnýx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xřebírá z platného trestního zákona s úpravou odstavce 3 písm. b), v kterém je aktivní účast na činnosti skupin organizací nebo sdružení, které hlásají xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxmostatnou skutkovou podstatou, jako tomu je v platné právní úpravě.
Důvodová zpráva k § 354:
Trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 354) je osnoxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxvé zprávy (např. o pohřešování určité osoby). Současně se text zákona xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do kvalifikovaných skutkových podstat jsou pak doplněny obvyklé okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby tak, aby vyjadřovaly těžší náslxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxní členem organizované skupiny) atd.
Důvodová zpráva k § 355:
Trestný čin výtržnictví (§ 355) osnova přebírá z platné právní úpravy po té, co jix xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxze do okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby byla doplněna nová okolnost “opětovně”, aby bylo zvýšeně postiženo jednání výtržníků, ktexx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x56) se doplňují jen obvyklé okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby spáchání činu v úmyslu získat majetkový prospěch nebo zakrýt nebo usnadxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxo činu” přesnějším pojmem “činu jinak trestného”, který je používán i v jiných ustanoveních trestního zákoníku (např. § 29), čímž se rovněž sjednocujx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxčinecká skupina”, která je definována v § 127. Tento pojem lépe odpovídá pojetí organizovaného zločinu, jak je chápán v mezinárodních smlouvách, zejmxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx mezinárodních dokumentech.
Základní skutková podstata trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině (§ 358) je v osnově uvedena, až na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxje na Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/475/SVV o boji proti terorismu. S přihlédnutím k tomuto Rámcovému rozhodnutí jsou upraveny i sazbx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxje nad potrestáním pachatelů trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině.
Důvodová zpráva k § 360:
Beztrestnost agenta osnova xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxahu (např. obchod s narkotiky, úplatkářství atd.). Toto řešení lépe odpovídá principu zákonnosti a hovoří pro něj též srovnávací právo. Proto ustanovxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxec 1), ale i pro vyjmenované trestné činy v odstavci 2. V této souvislosti je řešena i otázka provokace (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x) tak, že ohledně vyjmenovaných trestných činů v odstavci 2 se agent nestává beztrestným, pokud organizovanou zločineckou skupinu nebo organizovanxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 361) a schvalování trestného činu (§ 362) přebírá osnova z platného trestního zákona jen s nezbytnými úpravami, neboť jsou osvědčené a jejich aplikacx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxování k trestnému činu a u schvalování trestného činu se trestnost verbální formy omezuje pouze na zločiny.
Důvodová zpráva k § 363:
Trestný čix xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxkoníku byl však upřesněn výčet trestných činů, u kterých neplatí beztrestnost spáchání nadržování ve prospěch osoby blízké.
Vzhledem k tomu, že trxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xinů postihujících praní špinavých peněz, se navrhuje zvýšit trestní sazbu také u tohoto trestného činu. Požadavek na zvýšení trestních sazeb za praní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxré požaduje, aby za závažné trestné činy vymezené v Úmluvě Rady Evropy z roku 1990 o praní špinavých peněz, vysledování, zajištění a propadnutí výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xa tento trestný čin samostatně. Podle této posledně uvedené úmluvy se přitom za praní špinavých peněz mimo jiné považuje i “úmyslné jednání spočívajícx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxedmětného trestného činu, aby unikla právním důsledkům svých činů”. Vzhledem k tomu, že uvedené jednání lze postihovat formou trestného činu nadržovxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného činu (§ 364) a neoznámení trestného činu (§ 365) osnova novým způsobem vymezuje trestné činy, na které se trestní odpovědnost za trestné činy nepřexxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxze a zájmu společnosti na tom, aby určité trestné činy byly překaženy nebo oznámeny. V odstavci 2 byla oproti platnému znění vypuštěna věta druhá, čímž bxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání, neboť je třeba u neoznámení na rozdíl od nepřekažení akcentovat především subjektivní vztah pachatelx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxozšířeno i na další zaměstnance – nejen advokátního koncipienta) nebo duchovní registrované církve nebo náboženské společnosti za podmínek stanovexxxx x xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti a její výkon, vyjádřené v zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, ovlxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxončena vojenská základní služba. V době míru je doplňování ozbrojených sil České republiky založeno výlučně na dobrovolnosti. Ozbrojené síly České rxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxnávající vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, pokud jsou dobrovolně zařazováni do tzv. aktivní zálohy podle branného zákona nebo pokux xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh, které budou vyžadovat plnění úkolů, pro které nebude jejich personální složení dostačující. Branná povinnost je povinnost státního občana České rxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xi žena) podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem. Dnem právní moci rozhodnutx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxvinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhnx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xtátu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak (srov. i zákony č. 586/2004 Sb. a č. 587/2004 Sb.). Za stavu ohrožení státu nebo za válečxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xepublika členem, dobrovolně převzít brannou povinnost dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvolného převzetí branné povinnosti je rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydané v odvodním řízení a potřeba doplnění oxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxladě branné povinnosti jako vojáci. Bez účasti těchto občanů by armáda nebyla za stavu hrožení státu nebo za válečného stavu schopna plnit úkoly, které xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxho stavu. V době míru vojenská činná služba zahrnuje službu vojáka z povolání a vojenská cvičení nebo výjimečná vojenská cvičení; za stavu ohrožení stáxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxávat tzv. mimořádnou službu.
Zájem na ochraně personálního zabezpečení obrany státu proti maření způsobilosti k službě, neplnění odvodní povinnosxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré tvoří jedenáctou hlavu zvláštní části trestního zákona.
Důvodová zpráva k § 366 až 368:
Branná povinnost je upravena branným zákonem (viz shxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx) a trestný čin obcházení branné povinnosti (§ 338), které osnova převzala x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo za válečného stavu, trestného činu podle § 366 se může dopustit jak v době míru, tak i v době ohrožení státu nebo válečného stavu. V době míru je doplňováxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxh z povolání, ve znění pozdějších předpisů, je služební poměr vykonáván na základě branné povinnosti. Citovaný zákon v § 19 stanoví pravidla pro propuxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xocházet k sebepoškozování s cílem dosáhnout zániku branné povinnosti. Za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu bude zřejmě přicházet maření zpxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x69), nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách (§ 370) a nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti (§ 371) byly novým zxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu. Trestného činu podle § 369 se může dopustit voják v aktivní záloze povolaný za nouzového stavu k vykonání výjimečného vojenského cvičení za zákxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty. Stav ohrxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho demokratické základy (čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky). Válečný stav vyhlašuje rovněž Parlament ČR, je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxráva k hlavě XII – Trestné činy vojenské – § 372 až 396:
Základním úkolem ozbrojených sil podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České repuxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxeré vyplývají z mezinárodních smluvních závazků o společné obraně a podílejí se na činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti.
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxt poměrně široké a podrobné právní regulace vztahů vznikajících uvnitř ozbrojených sil. A to tím spíše, že služba v ozbrojených silách s sebou nese oproxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx x zájmu funkčnosti celku musí voják podrobit.
Nejzávažnější narušení těchto vztahů zákonodárce vtělil do skutkových podstat hlavy dvanácté zvláštxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xoják. Pojem voják vztahuje trestní zákon mimo vojáka podle branného zákona i na další osoby (srov. § 112 odst. 4). Účastníkem (§ 24) na vojenském trestxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxebírá členění hlavy XII z platného trestního zákona, přičemž doplňuje samostatný díl 5 o trestných činech příslušníků bezpečnostních sborů:
- díl 1 x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx
x xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx
- díl 3 – Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 385 až 388),
- díl 4 – Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených xxx xx xxx xx xxxx
x xxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxntáři, který byl v platném znění trestního zákona zařazen do dílu 4 hlavy XII je vzhledem k zájmu, který je jím chráněn zařazen do hlavy XIII dílu 2 mezi trxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxy z hlediska vztahu těchto skutkových podstat k ostatním trestným činům, zejména trestným činům proti životu a zdraví (§ 138 a násl.), jakož i vzhledem k xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavců obsahující okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby (kvalifikovaných skutkových podstat) byly také upraveny tak, aby na sebe lépx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xákony, vojenskými řády a předpisy. Jde o projev vůle nadřízeného, který svým obsahem musí směřovat k plnění úkolů ozbrojených sil, tj. k bojové a výcvikxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxní činnosti, která vyplývá z úkolů a souvisí s úkoly ozbrojených sil nebo je v určitém vztahu k povinnostem, které pro příslušníky ozbrojených sil vyplýxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxt. Vztahuje se na konkrétního podřízeného nebo na určitý okruh podřízených. Podřízený je povinen rozkaz splnit přesně a včas, tj. v termínu rozkazem urxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxné podobě trestným činem neuposlechnutí rozkazu (§ 372), tak jako neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 373). Pokud jde o okolnosti podmiňující použxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xahrazuje způsobením škody velkého rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém rozsaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxh České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Bojová pohotovost může být udržována nejen u vyjmenovaných typů vojenských útvarů, ale i u dalších orxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstaty trestného činu podle § 372 odst. 3 byla v návaznosti na § 55 odst. 1 zvýšena horní hranice trestu odnětí svobody na dvacet let.
Důvodová zpráxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxyslu pachatele nepodrobit se zásahům vojáka, který plní vojenské povinnosti, anebo v úmyslu donutit takového vojáka k porušení vojenské povinnosti. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxznosti na § 55 odst. 1 zvýšena horní hranice trestu odnětí svobody na dvacet let.
Důvodová zpráva k § 375 až 377:
Osnova postihuje i urážku mezi voxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxi (srov. § 276 platného trestního zákona). Urážlivý projev nemusí být spáchán veřejně ani před další osobou, dokonce ani v přítomnosti uraženého. Urážxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxokem, který sice zasahuje do tělesné integrity uraženého, ale vzhledem k malé intenzitě ji vážněji neohrožuje. Jako typické příklady lze uvést cloumáxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxém pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo doxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx skutečnou, tak i domnělou rasovou, etnickou, národnostní nebo jinou příslušností ke skupině lidí. V praxi se totiž poměrně často vyskytují útoky motixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxrvy pleti či jiných vzhledových znaků napadené osoby, aniž by jim skutečná rasová, etnická, národnostní nebo jiná příslušnost ke skupině lidí byla znáxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§ 376) a urážky vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 377). Také v těchto ustanoveních je obdobným způsobem a ze stejných důvodů upraxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxodnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
Důvodová zpráva k § 378:
Skutkovou podstatu tresxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxujících použití vyšší trestní sazby se vypouští pouze okolnost “pokusí-li se činem uvedeným v odstavci x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxí sazby (srov. § 21 odst. 1 k § 378 odst. 2 písm. a) – pokus směřující k způsobení těžké újmy na zdraví – se sazbou určenou podle § 21 odst. 2).
Důvodová xxxxxx x x xxx x xxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xodřízených nebo s nižší hodností (§ 380) osnova přebírá, pokud jde o základní skutkové podstaty, v podstatě z platné právní úpravy (srov. § 279a a § 279b xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxžebních povinností podle služebního zařazení a podle rozkazů nadřízeného. Za výkon služby lze podle téhož ustanovení uznat činnost konanou z vlastní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxu těchto trestných činů je také obdobným způsobem a ze stejných důvodů upravena nová zvlášť přitěžující okolnost spočívající ve spáchání činu na jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxěle bez vyznání.
Důvodová zpráva k § 381 a § 382:
Skutkové podstaty vyhýbání se výkonu služby (§ 381) a vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti (§ 3xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx x x 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky), a jednak za stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo bojové situace. Těchto tresxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xzhledem k tomu nutno trestně sankcionovat.
Důvodová zpráva k § 383:
Znění trestného činu zběhnutí (§ 383) osnova upravuje v podstatě ve shodě s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxícím trestným činům a u trestného činu zběhnutí i vzhledem k § 55 odst. 1 (odstavec 3). Trestného činu zběhnutí se voják může dopustit jak v době míru, tak x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích a vojenských cvičení. V jaké době je spáchán, to se adekvátně odráží ve výši trestů.
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxestního zákona), neboť po změně systému služby (viz i § 113) bylo třeba upravit i trestní postih při svémocném vzdálení vojáka. Také tohoto trestného čixx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xeské republiky, tak i v zahraničí při operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích a vojenských cvičení. Kde a v jaké době je sxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxetu vojenského transportu.
Úprava odstavce 2 § 384 odlišuje opakované svémocné vzdálení nad 24 hodin od svémocného vzdálení trvajícího déle než třx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxomnost až od délky tří dnů. Delší doba je stanovena při svémocném vzdálení v době plnění zvlášť důležitých úkolů. Třetí odstavec § 384 pak tyto lhůty přixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx pro ozbrojené síly velmi závažné následky. Voják, který na území cizího státu pobývá ve zcela zvláštním právním postavení na základě rozhodnutí vrchoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xýznamně přispět k prevenci před takovým jednáním a předejít tak možným závažným následkům s dopady i do mezinárodních závazků České republiky.
Defixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xlužby (§ 385) osnova trestá úmysl vyhnout se strážní, dozorčí nebo jiné službě pomocí úskoku, jehož některé nejčastější formy zákon příkladmo vypočítxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx závažnosti v poměru k ostatním zejména navazujícím skutkovým podstatám a s přihlédnutím k § xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxho zákona).
Důvodová zpráva k § 386 až 388:
Porušit povinnosti ve strážní službě, v dozorčí službě nebo v jiné službě může voják jak v době míru, tax xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxušování předpisů nebo pravidel strážní služby nebo zvláštních nařízení podle nich vydaných osnova trestá skutkovou podstatou porušení povinnosti sxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxní předpisy platné v ozbrojených silách výslovně označují za strážní službu anebo za službu, která vykazuje všechny znaky typické pro strážní službu (xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx objekty zvláštní důležitosti. Jiná obdobná služba je služba, která svým významem, způsobem výkonu a účelem je strážní službě rovnocenná, i když nemá vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxravu obviněných a odsouzených.
Objekty, které mají zvlášť důležitý státní nebo vojenský význam, se vztahují nejen k výkonu služby v ozbrojených siláxxx xxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Objekty důležité pro obranu státu jsou pozemky a stavbx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxatel, pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda, a dále ty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou míx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou to dále objekty, které slouží ozbrojeným silám.
Osnova pouze upravuje hranice sazeb tak, aby vyjadřovaly závažnost základní skutkové podstaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx u trestného činu porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru (§ 388). Zařízení určená k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru u tresxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxdoucí prostředky obrany vzdušného prostoru.
Trestný čin porušení povinnosti dozorčí služby (§ 387) je přebírán z platné právní úpravy pouze s úpravxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xágní pojem “šíření malomyslnosti” a upřesňuje rozvracení kázně tak, aby jednak pokrylo to, co bylo podřazováno pod šíření malomyslnosti a jednak šlo i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxkovým podstatám a s přihlédnutím k § 55 odst. 1 zvyšuje horní hranici sazby trestu odnětí svobody u kvalifikované skutkové podstaty.
Důvodová zpxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx trestního zákona) upravena v tom směru, že se nyní vztahuje pouze na porušování služebních povinností v rámci ozbrojených sil, zatímco porušení služexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byl v souladu s terminologií předpisů, na které tato skutková podstata navazuje nahrazen “vojenským materiálem”. Vojenský materiál definuje § 2 odstx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a určená technická zařízení, které jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil.
Důvodová zpráva k § 391 až 394:
Dikce skutkovýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x vojenského materiálu nepříteli (§ 394) osnova přebírá v podstatě bez závažnějších změn (srov. § 288a až 292 platného trestního zákona). Pojem vojenskx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xýzbroj, vojenská technika a určená technická zařízení, které jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil.
Jinak u těchto trestnýcx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxdnutím k § 55 odst. 1 zvyšuje hranice sazby trestu odnětí svobody jak u základních, tak u kvalifikovaných skutkových podstat. U trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxého činu vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli (§ 394) jednal v úmyslu podporovat nepřítele, jednalo by se o některý z trestných činů proti repxxxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xlužebních povinností a nakládání se svěřenými věcnými prostředky upravuje osnova samostatně skutkovou podstatu porušování služebních povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx03 Sb., o změně zákonů spuvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tj. dnem 1. ledna 2007, byl pojem ozbrojexx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxávu České republiky, Vězeňskou službu České republiky, Bezpečnostní informační službu a Úřad pro zahraniční styky a informace. Věcnými prostředky sx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxvcích byly upraveny v návaznosti na související skutkové podstaty, zejména trestný čin porušení služební povinnosti vojáka (§ 390).
Důvodová zxxxxx x x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxostních sborů, jimiž se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba Českx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx proti míru a válečné trestné činy – § 397 až 415:
Osnova v hlavě XIII stíhá zločiny proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy v důsledku plněnx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxčiny a závazky vyplývající z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Také ustanovení § 397 a § 401 nxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxtorickou zkušeností, že každé hnutí směřující k potlačení práv a svobod občanů nebo hlásající národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxení zákonů války, válečných zvyklostí nebo ozbrojeného konfliktu nebo válečných zvyklostí zahrnující, aniž by se však na ně omezovala, v sobě vraždu, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxců nebo osob na moři nebo zlé nakládání s nimi, zabíjení rukojmí, plenění veřejného nebo soukromého majetku, svévolné ničení měst a vesnic nebo pustošexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxné na civilním obyvatelstvu nebo perzekuce z politických, rasových nebo náboženských důvodů, páchají-li se tyto činy nebo děje-li se tato perzekuce pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x držbě, způsobené ozbrojeným útlakem nebo okupací, nelidské činy v důsledku apartheidu a zločin genocidia, jak je definován v Úmluvě o zabránění a tresxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxem na ratifikaci Statutu Mezinárodního trestního soudu (tzv. Římský statut) byla provedena komparace všech zločinů obsažených v Římském statutu se sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx byly příslušné skutkové podstaty těchto zločinů doplněny tak, že v případě
ratifikace
tzv. Římského statutu bude zaručena trestnost všech těchto zlxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 96/I ze dne 11. prosince 1946 genocidium (lat. vyvraždění národa nebo rasy) za zločin podle mezinárodního práva. Dne 9. prosince 1948 byla přijata Úmxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvé nebo náboženské skupiny,
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny,
c) úmyslné uvedení kterékoli skuxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxně bránilo rození dětí,
e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné,
jestliže tyto činy byly spáchány v úmyslu zničit úplně nebo částečně některxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxxlčení k jeho spáchání, přímé a veřejné podněcování k jeho spáchání, pokus jeho spáchání a účastenství na genocidiu.
Článek I. prohlašuje, že genocidxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxu na “třídní nebo jiné podobné skupině lidí”. Tento přístup nelze považovat za “vylepšování” definice genocidia, ale jen vnitrostátní rozšíření ochrxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxže poskytovat širší trestně právní ochranu než mezinárodní trestní právo, přičemž navíc lze z hlediska vývoje mezinárodního trestního práva takové rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx x x xx xxxxxxx Mezinárodního trestního soudu, který byl přijat v Římě dne 17. 7. 1998, jako mnohostranná úmluva otevřená k podpisu všem státům a který byl také podepsáx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdstatám a s přihlédnutím k § 55 odst. 1, podle kterého nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o výjimečný trest xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x platném trestním zákoně v § 259 odst. 2, se výslovně v souladu s Úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidia postihuje veřejné podněcování ke genoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxní trestného činu genocidia je postihováno v rámci přípravy podle § 20, přičemž je trestné podle sazby stanovené za zvlášť závažný zločin genocidia. Poxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxje osnova novou skutkovou podstatu útoku proti lidskosti (§ 398). Skutková podstata je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům článku 6
alinea
2 písmx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxnárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a článku 3 Statutu Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, neboť dosavadní úprava trestxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxestný čin mučení a jiného krutého a nelidského zacházení, jiná jako trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, vraždy, omezování osobní svobxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxována podle těchto uvedených skutkových podstat, a v souladu s požadavky statutů zmíněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu”. Útok proti lidskosti zahrnuje obvyklé zločiny proti lidskosti podle mezinárodního práva, a to předxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou prostituci, vynucené těhotenství, vynucenou sterilizaci nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí, persekuci skupiny obyvatelstva, apartheid xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxorced disappearance of person), kterým se rozumí zatýkání, vazba nebo únosy osob prováděné státem nebo politickou organizací, nebo prováděné z pověřxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxmace o osudu nebo místě pobytu těchto osob, s úmyslem dlouhodobě držet tyto osoby mimo dosah zákonem zaručené ochrany (srov. k tomu též Statut Mezinárodxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxyklý vnitrostátní znak “zbavení osobní svobody”, kam ho zařazuje i
judikatura
(srov. č. 41/2000-II. Sb. rozh. tr.10 a ze starších judikátů např. č. 3xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xterý je třeba podřadit pod znak “jiný nelidský čin obdobné povahy”, kam uvedený znak, jemuž odpovídá vnitrostátní znak “těžká újma na zdraví”, zařazujx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx újmy či poruchy duševního nebo tělesného zdraví”. Obecnější formulace návrhu trestního zákoníku u tohoto znaku připouští očekávaný vývoj mezinároxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv. k tomu i čl. 9 a 10 Statutu).
Jednotně je též stanovena trestní sazba za trestný čin útoku proti lidskosti, která byla stanovena s ohledem na vysokou zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxobu pachatele.Vzhledem k povaze a závažnosti tohoto trestného činu je možno uložit i výjimečný trest.
Důvodová zpráva k § 399:
V souladu s Mezixxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxartheidu a diskriminace skupiny lidí. Jednotně je též stanovena trestní sazba za tento trestný čin, která byla stanovena s ohledem na vysokou závažnosx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobu pachatele. Úprava tohoto zločinu je nutná vzhledem k tomu, že uvedená úmluva nespojuje možnost trestání tohoto zločinu proti lidskosti s požadaxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xude. V případě, že se tak stane, pak bude trestán jako přísněji trestný čin útoku proti lidskosti (§ xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxd člověka (§ 400), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 401) a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňoxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xákona). U trestného činu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 400) je doplněna jen okolnost podmiňujícx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xymezení této zvlášť přitěžující okolnosti u jiných trestných činů [např. § 187 odst. 3 písm. b), § 285 odst. 2 písm. c), § 352 odst. 2 písm. b) atd.]. U tresxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxdlňování jiného genocidia než jen nacistického nebo komunistického.
Důvodová zpráva k § 403 až 405:
Navrhovaná ustanovení o trestných činech xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxvu nebo podněcování útočné války, nahrazují dosavadní skutkovou podstatu trestného činu proti míru obsaženou v § 1 zákona č. 165/1950 Sb., na ochranu mxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Mezinárodního trestního soudu nad tímto zločinem podmiňuje uzavřením zvláštní dohody mezi smluvními stranami o zločinu agrese (čl. 5 odst. 2 Statutu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xedm let od vstupu Statutu v platnost. Povinnost zločin agrese trestat však vyplývá z mezinárodního práva obyčejového (viz např. rezoluce Valného shroxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxx xxxstního zákoníku) jednoznačnější formulace s tím, že již příprava útočné války, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republixx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxestu. Poněkud mírněji má být postihováno podněcování k útočné válce.
Důvodová zpráva k § 406:
Osnova po vzoru některých zahraničních úprav (nxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxubliky nebo osoby bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti Čxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx x x xvalifikované skutkové podstatě odnětí svobody na deset až dvacet let nebo výjimečný trest.
Důvodová zpráva k § 407:
Trestný čin porušení mezixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxje konkrétními okolnostmi, které u tohoto trestného činu přicházejí v úvahu [písm. d) a e) v odstavci 3].
Důvodová zpráva k § 408 až 413:
Válečné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzemní války a Řádu pozemní války z roku 1907, Protokolu o zákazu použít ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxuvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxických zbraní (č. 96/1975 Sb.) a Úmluvy o zákazu vojenského nebo jxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxu Mezinárodního trestního soudu.
Osnova přebírá skutkové podstaty trestných činů použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení bxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a státních znaků (§ 412) z platné právní úpravy (srov. § 262 až 265 platného trestního zákona) jen s dílčími upřesněními dikce těchto ustanovení a zejménx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxaňuje omezení pouze na velitele takové jednání nařizující. V osnově je ponecháno i rozlišování pojmů “civilní obyvatelstvo” a “civilní osoby”, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xožívají ve válce ochranu proti nebezpečím vznikajícím v důsledku vojenských operací. Civilní obyvatelstvo ani jednotlivé civilní osoby nesmějí být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxodů represálie (odvety) jsou zakázány. Civilní obyvatelstvo nebo jednotlivé civilní osoby nesmějí být použity jako prostředek k ochraně vojenských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx I.).
V rámci trestného činu perzekuce obyvatelstva (§ 410) nově osnova trestá i národnostní, náboženskou, třídní i jinou diskriminaci postihuje i oxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx válečných operací osnova odstraňuje omezující znaky: využití něčí tísně nebo záminky válečné potřeby.
Jinak u těchto trestných činů osnova z hledixxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxch, tak u kvalifikovaných skutkových podstat.
Osnova zavádí v souladu s článkem 8 Statutu Mezinárodního trestního soudu novou skutkovou podstatu zxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxžití označení zdravotnických institucí nebo vlajky, znaku, insignie nebo stejnokroje neutrálního státu za války, vztahuje na zneužití vlajky nebo sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxe přísnější sazbou trestu odnětí svobody (dvě léta až osm let) postihuje i zneužití vyhlášeného příměří.
Důvodová zpráva k § 414:
Z hlavy XII o txxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxlamentáři (§ 414), která je jinak ponechána beze změny (srov. § 293 platného trestního zákona). Tato skutková podstata není ani vázána na speciální subxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxního práva. U těchto zločinů, jež kodifikoval Statut v čl. 5 až 8, ale které byly v zásadě uznávány již v předchozích pramenech týkajících se zločinů podlx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxelů, ale i odpovědnost vojenského nebo jiného hierarchického nadřízeného, jenž vykonával svou pravomoc nad podřízeným, který podléhal jeho faktickxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí trestní odpovědnosti nadřízeného, která spočívá v zaviněném nezabránění, nepřekažení nebo nepostižení jednání podřízeného, který spáchal trestxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 408), válečné krutosti (§ 409), perzekuce obyvatelstva (§ 410), plenění v prostoru válečných operací (§ 411xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xšak třeba zdůraznit, že samo formální postavení vojenského velitele či jiného nadřízeného nestačí k trestní odpovědnosti, neboť zákon vyžaduje i fakxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo dovodit odpovědnost nadřízeného za zločiny, kterých se dopustí ozbrojené síly spadající pod jeho velitelskou nebo jinou pravomoc a kontrolu. Na trexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Důvodová zpráva k přechodným a závěrečným ustanovením – § 416 až 418:
Důvodová zpráva k § 416:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xinem, kdy se uložený trest, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, nevykoná. O tom je třeba rozhodnout podle § 389 odst. 1 trestního řádu.
Ustanovení o souxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx trest, soud je povinen podle § 389 odst. 2 trestního řádu trest poměrně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xinů.
Důvodová zpráva k § 417:
Toto ustanovení zrušuje příslušné trestní zákony, které osnova nahrazuje.
Důvodová zpráva k § 418:
Účinnosx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxské republiky
Ing. Mirek Topolánek, v.r.
ministr spravedlnosti
JUDr. Jiří Pospíšil, v.r.
x
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx
xescheck, H.-H., Weigend, T.
Lehrbuch des Strafrechts. Algemeiner Teil. 5. Auflage. Berlin: Duncker & Humblot, 1996, s. 26 až 27.
x
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx I. ÚS 4/2004, II. ÚS 413/2004 atd.; dále i rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 7 Tz 230/2000, 5 Tdo 897/2005 atd.
x
xxxxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxnity. Trestněprávní revue, 2004, č. 11, s. 311.
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxx P. - Púry, F. - Rizman, S.
: Trestní zákon. Komentář. 4. vydání. C. H. Beck, Praha 2001, s. 85 až 86.
x xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx a kol.
Trestní právo hmotné. I. Obecná část. 4. přepracované vydání. Praha : Aspi Publishing, 2003, s. 242 až 243;
Kratochvíl, V. a kol.
Trestní právo hxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
x xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx a kol.
Trestní právo hmotné. I. Obecná část. 4. přepracované vydání. Praha : Aspi Publishing, 2003, s. 194;
Kratochvíl, V. a kol.
Trestní právo hmotnéx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxvěka, který se svou povahou blíží uvěznění, a to i tím, že možnost osvobození toho, jehož svoboda je omezena, je výrazně ztížena. Z toho je zřejmé, že uvězxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx

Předpisy ČR