LIT31684CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxé republiky. Základem současné úpravy pravidel hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky je zákon č. 576/1990 Sb., o hospodaření s rozpoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxházejících letech ukazuje, že řada předpokladů, se kterými se počítalo při jeho přípravě v roce 1990, je překonána a že je nezbytné reagovat na nové potřxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxech.
Hlavní nedostatky současné právní úpravy spočívají
a) v nedostatečné úpravě odpovědnosti za hospodaření a kontrolní činnosti správců kapitoxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxíspěvkových organizací je příliš široké použití rezervního fondu, které umožňuje kapitálovou účast v jiných subjektech a přijímáním úvěrů dochází k xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxx xx xxxx xxraveno řízení a financování státního dluhu, tj. funkce státní pokladny,
f) v tom, že není upraven postup změny financování při vyhlášení stavu ohrožexx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxlizací předstrukturálních nástrojů financování,
h) v úpravě poskytování státních záruk, která umožňuje poskytovat státní záruky v rozměrech, přexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxní formou rozpočtové organizace a v souladu s návrhem zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích se počítá s formou organixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxíspěvkových organizací ke státnímu rozpočtu,
c) ve vymezení základních pravidel a podmínek poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx
měla být poskytnuta dohodou, je třeba, aby tak stanovil zvláštní zákon,
d) ve zrušení samostatnosti rozpočtů okresních úřadů a ve vytvoření rozpočtxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávců kapitol a okresních úřadů,
f) v omezení poskytování státních záruk na celkový rozsah 40 % rozpočtovaných výdajů v daném rozpočtovém roce.
Navíx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxátního rozpočtu, řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu, úpravu hospodaření s prostředky Národního fondu, mimořádná opatření ve fxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxad s ústavní pořádkem České republiky
Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je v souladu s mezinárodními smlouvami o lidxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxo zákona k právu Evropských společenství, nespadá navrhovaný zákon do souboru zákonů, které je třeba v rámci Evropských společenství upravovat jednoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dbá zásad evropského práva. V souvislosti s rozpočtovými pravidly by mohly přijít v úvahu dvě oblasti upravované právem Evropských společenství, a to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxých v Evropské unii při nadměrném deficitu veřejných financí.
Pokud jde o veřejnou podporu, slučitelnost se závazky České republiky vůči Evropským sxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Tato problematika tedy není předmětem úpravy zákona o rozpočtových pravidlech.
Pokud jde o oblast rozpočtové disciplíny, budou příslušná ustanovxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxancí apod.) k datu vstupu České republiky do Evropské unie závazná a přímo aplikovatelná. Zákon o rozpočtových pravidlech není s příslušnými ustanovexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xeřejných financí.
Finančně ekonomický rozbor
Navrhovaný zákon si nevyžádá zvýšení nároků na státní rozpočet ani na rozpočty územních samosprávnýxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xožností státního rozpočtu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Stejný obsah údajů potřebných pro sestavení státního rozpočtu a hodnocení jeho plnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxpočtových kapitol, účelového, tj. podle účelu vynaložených prostředků a druhového.
K § 3:
Nedostatkem platného zákona je, že neobsahuje definovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxou nenávratně poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu, za které neexistuje “protiplnění”. Nenávratné v tom smyslu, že pokud příjemce splní podmíxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxk prostředky vrátit. Navrhuje se, aby návratné finanční pomoci byly poskytovány pouze bezúročně. Stát není banka, a pokud se rozhodne někoho podporovxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xolitiky. Rozpočtový výhled je základním dokumentem o záměrech a cílech rozpočtové politiky na delší období. V současné době není upraveno postavení a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx střednědobé udržitelnosti vyrovnaného vývoje rozpočtového hospodaření a předcházet vzniku rozpočtových nerovnováh v následujících obdobích.
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeďuje rozpočtové příjmy vymezené tímto zákonem, nebo zvláštními právními předpisy k financování výdajů státu. Při sestavování státního rozpočtu se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x 36 odst. 7. Další funkce státu zabezpečují například státní fondy a zdravotní pojišťovny, jejichž finanční prostředky nejsou součástí státního rozpxxxxx
x x xx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxmem státního rozpočtu.
Sankce za porušení rozpočtové kázně jsou podrobně upraveny v § 44. Dochází ke změně v určení výnosů ze státního majetku. Pokud oxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k využití. Dary a dědění jsou upraveny občanským zákoníkem. Prostředky poskytnuté ze zahraničí od zahraničních vlád a institucí, jakož i od mezinárodxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxožky hradí poplatky za vedení účtů, popř. další výdaje spojené s bankovními operacemi ze státního rozpočtu, proto se jmenovitě neuvádějí.
K § 7:
Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxiky a jejím vystupování v právních vztazích umožňuje organizačním složkám státu zakládat akciové společnosti se souhlasem vlády.
Ze státního rozpoxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxce jsou ve státním rozpočtu obsaženy
dotace
a návratné finanční výpomoci fyzickým a právnickým osobám. V návrhu je obsažena rámcová úprava příjemců dxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxeré v čl. 42 odst.1 stanoví, že vláda podává Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu. Některé procesní náležitosti spojené s předložením a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxží návrh zákona o státním rozpočtu předsedovi Poslanecké sněmovny nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku.
Gestorem prací na vypracoxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxné právnické a fyzické osoby v rozsahu daném vyhláškou.
K § 9:
Rozpočtové provizórium je upraveno podobně jako je tato problematika zahrnuta v platxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zákon nebude ještě účinný, bude se postupovat podle zákona, se kterým byl Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas.
K § 10:
V současné době jsou rozpxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxch financování (podíl na dani ze závislé činnosti vybrané v daném okresu) vytváří nestejné podmínky pro výkon státní správy na celém území státu. Proto xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xinisterstvo vnitra.
Jako další kapitolu se navrhuje zřídit kapitolu Státní dluh.
K § 11:
Účelem navrhovaného ustanovení je zajistit, aby nebyly xxxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x 12 a 13:
Nově se zavádějí pojmy související s financováním programu reprodukce majetku, především formy účasti státního rozpočtu, které jsou definoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxí konkrétních forem a výše účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku na základě posouzení jeho dokumentace. Stanovuje se oxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxená pravidla jsou základním předpokladem zavedení systému programového financování nejen pořizování, ale taktéž i oprav a udržování hmotného a nehmxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xonkrétně definovaných cílů programu v určeném časovém horizontu. V zákoně se navrhuje pouze rámcové vymezení systému s tím, že podrobná pravidla pro txxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxní poskytnout dotaci a návratnou finanční výpomoc měly pouze ústřední orgány státní správy vymezené v § 1 a 2 kompetenčního zákona, neboť jsou kapitolaxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxky, které jsou rovněž kapitolami státního rozpočtu a poskytují
dotace
subjektům v oblasti vědy a výzkumu. Zvláštní zákon může rozšířit okruh poskytoxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xprávního řádu. Úpravu způsobu poskytnutí
dotace
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xude stanoveno, že se
dotace
nebo návratná finanční výpomoc poskytuje dohodou, je poskytována rozhodnutím poskytovatele. Poskytování dotací a návrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxravující státní fondy, případně prováděcí předpisy k těmto zákonům (viz § 28 návrhu zákona).
K § 15:
Řízení o odnětí
dotace
nebo návratné finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá poskytovatele
dotace
nebo návratné finanční výpomoci opravňuje dotaci nebo návratnou finanční výpomoc nebo její část odejmout. V tomto řízení se pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxbo z důvodu vydání rozhodnutí v rozporu se zákonem, není možné uložit vrácení již poskytnuté
dotace
nebo její části nebo předčasné vrácení návratné fixxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxe nebo otevřením limitu, na základě kterého bude příjemce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc čerpat. Určité výdaje státního rozpočtu na financovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Smlouvy s těmito bankami uzavře Ministerstvo financí. Důvodem pro tento postup je lepší možnost kontroly dodržování stanoveného účelového určení a dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxnanční výpomoci se poskytují rozhodnutím. Pokud by pro poskytování určitých dotací byla tato forma nevyhovující, umožňuje se, aby zvláštní zákon staxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxtných finančních výpomocích Ministerstvu financí se nevztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v infoxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmační systém podle § 12).
K § 19:
Kritéria pro poskytování dotací do rozpočtů územních samosprávných celků budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxady. Výjimky stanoví tento zákon v § 16 odst. 2 nebo tak může učinit zvláštní zákon.
K § 20:
Vláda hodnotí průběh rozpočtového hospodaření a o výsledcxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího rozpočtu povinnost předkládat potřebné údaje a navrhuje se umožnit Ministerstvu financí sankcionování nečinnosti.
K § 21:
Rozpočtové prostxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxní provést rozpočtovým opatřením a za určitých podmínek převod prostředků do dalšího roku. Navrhují se změny ve smyslu procentního omezení převodu nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxově nezajištěné potřeby je možné zajistit hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením méně naléhavých úkolů nebo použitím mimoroxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Z vládní rozpočtové rezervy lze provést úhradu rozpočtově nezajištěné rezervy jen se souhlasem vlády a v rozsahu jí určeném může úhradu zajistit minixxx xxxxxxxx
x x xx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxíjmy, nebo úsporami na jiných výdajích. Navrhuje se zamezit podávání žádostí o provedení rozpočtových opatření na Ministerstvo financí po 30. listopxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxnce běžného rozpočtového roku. Provádění rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele na financování reprodukce majetku, bude mít zvláxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů.
Aby nedocházelo k uskutečňování výdajů před provedením rozpočtového opatření, zákon stanoví, že výdaje před provedením rozpočtového opatřenx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtátního rozpočtu. Výdaje budou organizační složky oprávněny překročit vždy o použití mimorozpočtových zdrojů, tedy i o plnou výši prostředků poskytxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh v zákoně. Výdaje účelově určené závaznými ukazateli státního rozpočtu může organizační složka vázat jen se souhlasem Ministerstva financí, aby nedxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, při kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů státního rozpočtu, a je tedy v kompetenci správců kapitol, je omezeno možností realizovat výdajx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx:
Vládní rozpočtová rezerva se vytváří k zajištění rozpočtového hospodaření xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxocnění jí může disponovat ministr financí.
K § 28:
Státní fondy se zřizují zákonem jako právnické osoby. Důvodem existence fondu je, aby určité druxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xyto výdaje na srovnatelné úrovni s výdaji státní správy.
K § 29:
Výsledky rozpočtového hospodaření se shrnují ve státním závěrečném účtu, který zaxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxečnost, že závěrečné účty kapitol zpracovávají a předkládají samostatně ústřední orgány. Ústřední orgány budou sestavovat o výsledcích svého ročníxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvat v příslušných orgánech Poslanecké sněmovny. V zájmu komplexního přehledu o hospodaření státu jsou přílohou závěrečného účtu souhrnné údaje o hosxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxch, přehled o stavech fondů organizačních složek státu a konsolidovaná bilance státního rozpočtu a státních finančních aktiv.
K § 30:
Navržená úpxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxě a nepředpokládají se v ní změny. Práce na vypracování státního závěrečného účtu a závěrečných účtů kapitol bude řídit Ministerstvo financí, které buxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xávrhu na použití přebytku rozpočtového hospodaření, případně návrhu způsobu úhrady jeho schodku předloží vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu nejxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xhrady jeho výsledného schodku bude rozhodovat na návrh vlády Poslanecká sněmovna.
K § 31 - 32:
Navrhovaná ustanovení upravují postup Ministerstvx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx předpokládány při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu.
K § 33 - 35:
§ 33-35 návrhu zákona vytvářejí legislativní prostor pro efektivnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxxa č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Funkce státní pokladny určená kompetenčním zákonem Ministerstvu financí neměla dostatečnou další zákonnou opxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxném účtu státní pokladny. Koncentrace bezhotovostních peněžních operací na jediné místo je předpokladem efektivního řízení likvidity. Dále tento pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxerou bude nutné řešit v procesu přípravy na vstup do Evropských společenství. Zákon v § 33 stanoví povinnosti při vkládání peněžních prostředků mimo soxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xontrolu dodržování finanční kázně. V § 34 zákon zpřesňuje rozsah operací, které Ministerstvo financí provádí při řízení likvidity tak, aby byly náklaxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxrávnění Ministerstva financí při financování státního dluhu tak, aby bylo možné snížit náklady na jeho obsluhu.
K § 36:
Toto ustanovení charakterxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxovních i nebankovních institucí, z darů a z technických operací státu, které nejsou příjmovými a výdajovými operacemi státního rozpočtu. Státní dluhxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let bylo v dispozici Poslanecké sněmovny. Součástí státních finančních aktiv je i zvláštní účet důchoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pokrývá realizace finanční pomoci poskytované z rozpočtu Evropských společenství České republice. Národní fond bude centralizovat peněžní prostřxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxch programů. Pokud jde o prostředky státního rozpočtu, územních rozpočtů a dalších veřejných zdrojů a o prostředky soukromých zdrojů, nebude nutná jexxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxrodního fondu sleduje víceletý charakter některých programů a projektů, neboť jeho finanční prostředky se mohou převádět do následujícího roku a být xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxi nedostatku finančních prostředků, které Národní fond musí odvést do rozpočtu Evropských společenství jako důsledek neoprávněného použití jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxnství v Evropské unii je založena na ustanoveních Smlouvy o založení Evropského společenství (zejména čl. 308), a proto je v textu navrhovaného zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenství uhlí a oceli a Evropské společenství pro atomovou energii), a proto je v textu navrhovaného zákona použit termín “rozpočet Evropských společenxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxční orgány jsou hlavními orgány, které provádějí finanční kontrolu. Finanční kontrolu mohou provádět při přidělování prostředků státního rozpočtux xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxé kapitoly je odpovědný za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole. Z tohoto důvodu je povinen vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxspěvkových organizací v jeho působnosti.
Poskytovatelé dotací jsou oprávněni provádět finanční kontrolu u jejich příjemců v celém rozsahu hospodaxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty obcím a jimi zřízeným organizacím. Okresy provádějí tuto kontrolu ve svém územním obvodu.
K § 42:
Kxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxostředky, na které se vztahují rozpočtová pravidla mohou provádět pouze orgány v tomto zákoně uvedené. Je nutno ovšem respektovat kontrolní pravomoc xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxaničí také jejich zahraničním poskytovatelem.
K § 44:
Porušením rozpočtové kázně se rozumí neoprávněně použití prostředků státního rozpočtu, jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch aktiv jejich příjemcem, neodvedení příjmů z prodeje nemovitého majetku České republiky příspěvkovou organizací, nenařízení odvodů správcem kapxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a porušení povinnosti organizační složkou státu dosahovat maximálních příjmů a plnit úkoly nejhospodárnějším způsobem. Podle tohoto ustanovení se xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx a 38). Sankcí za porušení rozpočtové kázně je odvod neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do státního rozpočtu, jiných peněžních prostřexxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxedků. Touto sankcí není dotčena odpovědnost podle jiných předpisů, např. trestního zákona, který v § 250b odst. 2 stanoví trestní odpovědnost pro tohox xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxdářního roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.
Oproti dosud platným rozpočtovým pravidlům byla zvýšena částka penálex xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtelství. Důvodem je to, že územní finanční orgány znají konkrétní situaci v užívání poskytnutých dotací ze své kontrolní činnosti. Prominuta může být x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxých opravných prostředků podle zákona o správě daní a poplatků. Je-li prominuta celá sankce za porušení rozpočtové kázně, dotační vztah nekončí a v příxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxení. To znamená, že příjmy a výdaje organizační složky státu jsou součástí příjmů a výdajů státního rozpočtu. V rozpočtu organizační složky nemohou býx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdy prostředky na různé účely mimo vymezenou činnost.
Organizační složka nemůže vynakládat peněžní prostředky státního rozpočtu na výdaje, které nexxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx které nynější rozpočtové organizací objednávají podle vlastního uvážení a které nejsou nezbytné pro jejich činnost. Prostředky je možné čerpat jen dx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtního rozpočtu a § 47 stanoví převod prostředků do dalšího roku, tedy bez věcného plnění.
Odstavec 3 definuje mimorozpočtové zdroje, jejichž vymezenx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx že daný systém účtů objektivně nepostačuje, je možné zřídit další účty jen se souhlasem Ministerstva financí. Nově je vymezen běžný účet cizích prostřxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xzv. dodatkové období bylo zrušeno na základě zásadní připomínky České národní banky, která na termínu 31. prosince trvá. Prostředky na výplatu mezd včxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxoluje převést do následujícího roku nevyčerpané prostředky do výše 2 % objemu rozpočtu po zohlednění všech provedených rozpočtových opatření, aby nexxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Odlišný režim se navrhuje pro systémově určené výdaje a systémové
dotace
a pro individuálně posuzované výdaje na financování vybraných akcí a indivxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxjí s jejich běžným hospodařením. Jde o fond kulturních a sociálních potřeb a rezervní fond. Tvorba rezervního fondu se navrhuje vzhledem k tomu, že orgaxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, poskytnuté na více let). Tyto fondy nemají postavení státních fondů, jejichž tvorba a použití je dána zvláštním zákonem. S prostředky těchto fondů dixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtele je vhodnější výši přídělu stanovit v prováděcím předpise. Fond bude v průběhu roku naplňován podle jeho rozpočtu, ne podle skutečné výše platů v tox xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx
K § 49 a 62:
Činnost organizační složky musí být financována ze státního rozpočtu. V případě, že příjmy státního rozpočtu nepokrývají jeho výdaje, muxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxklady. Výjimku tvoří zdravotnická zařízení financovaná z prostředků na zdravotní pojištění. Vzhledem ke stále se zhoršující platební morálce zdravxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou být pouze výdaje nebo náklady související s činností vymezenou ve zřizovací listině. Touto činností nemůže být poskytování úvěrů nebo půjček. Dxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxady. Dodavatelé by si měli uvědomit, že stát je partner, který svým závazkům dostojí. Pokud dodavatelé požadují zálohy kvůli svému nedostatečnému kapxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxlohy poskytují na delší období, které může přesahovat i konec kalendářního roku. K poskytování peněžních darů právnickým osobám není důvod. Státní roxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxní, mohou dostat ze státního rozpočtu
dotace
a poskytování peněžních darů je v tomto případě obcházením pravidel pro poskytování dotací.
Možnost poxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xrostředků, které byly poskytnuty, tzn.
dotace
a zálohy a v zákonem vymezených případech úhrady dříve vynaložených výdajů identifikovatelných podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kdy organizační složka státu použije na financování majetku mimorozpočtové zdroje.
K § 51:
Přebírá se současná právní úprava s určitým zpřísněníxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxlován tak, že musí být složeny tak, aby byly připsány na příjmový účet do 31. prosince.
K § 52:
Vnitřní organizační jednotky organizačních složek stxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxx xxxxovatelem a příspěvkovou organizací v jeho působnosti se nepřipouští dodavatelsko odběratelské vztahy (viz § 67). Příspěvkové organizace se mají zřixxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxpokrývají její náklady. Příspěvková organizace musí do rozpočtu v době jeho sestavení zahrnout všechny prostředky, o kterých ví, že je přijme nebo pouxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdářský výsledek. Proto se také nesmí zavazovat k úhradám, které nejsou kryty jejím rozpočtem. Na použití peněžních prostředků se kterými hospodaří přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxy jsou podle § 6 příjmem státního rozpočtu, proto je musí příspěvková organizace odvést do státního rozpočtu.
K § 54:
Finanční vztahy příspěvkové oxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xo rozpočtu stanovil a může při významné změně podmínek zvýšit stanovený příspěvek. Nezakládá se povinnost zvýšit stanovený příspěvek, protože možnoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxšení jejích vlastních výnosů nebo snížení nákladů na činnost. Možnost poskytnutí návratné finanční výpomoci se navrhuje proto, že v případě, kdy přísxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxpisů lze nařídit pouze v tom roce, kdy byly vytvořeny. Cílem tohoto ustanovení je zvýšit koncepčnost práce správců kapitol, kteří již podle stávající úxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx:
Cílem navrhovaného ustanovení je předejít situacím, kdy zřizovatel zřídí příspěvkovou organizaci, neprofinancuje její provoz (většinou pokud jxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxoto se v případě, že jsou použity prostředky podle odstavce 2 písm. c) příspěvková organizace zruší do konce roku následujícího po roce, z jehož výsledkx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxdříve uhradit zhoršené výsledky hospodaření z minulých let a potom teprve je možné posilovat peněžní fondy příspěvkové organizace.
Vláda při projedxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro organizace financované z veřejného zdravotního pojištění a pro hygienické stanice se tedy navrhuje odlišný režim na žádost Ministerstva zdravoxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxěvkových organizací. Důvodem je to, že v podstatě nejde o příspěvkové organizace a pokud by se staly organizační složkou státu, příjmy ze zdravotního pxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe od státního rozpočtu zavedený systémem veřejného zdravotního pojištění.
Hygienické stanice jsou podle zákona o péči o zdraví lidu specifickým druxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxnických osob, provádí výkony, které jsou součástí výkonu státní kontroly - hygienického dozoru. S ohledem na zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxení i v případě déle trvajících ztrát takové organizace.
K § 56:
Zlepšený hospodářský výsledek se rozděluje do jednotlivých fondů až v následujícíx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx x xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxndu reprodukce majetku.
Jestliže je rozpočtováno použití rezervního fondu na krytí rozpočtově nezajištěných potřeb musí být nepoužité prostředky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo fondu do fondu odměn. Jestliže příspěvková organizace převádí nemovitý majetek na organizační složku státu nebo jinou příspěvkovou organizaci, umxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jinak zhodnotit; přejímající organizace neměla na toto zhodnocení prostředky a právní úprava neumožňovala příspěvkové organizaci převést prostřexxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
K § 60:
Navrhované ustanovení vymezuje náklady příspěvkové organizace, které tvoří základ pro výpočet přídělu do fondu kulturních a sociálních potřxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxkud poruší pravidla hospodaření některým fondem, hradí je z dotčeného fondu. V případě, že ve fondu není dostatek zdrojů, hradí organizace sankce na vrxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxovozovat ztrátovou jinou činnost, protože organizace by musela ztráty z této činnosti hradit vlastně na vrub hlavní činnosti, která je v převážné míře xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x x xx:
Navrhované ustanovení řeší situaci, kdy organizační složka státu nebo příspěvková organizace vznikne ze zákona a není v zákoně stanoveno, kde plní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx limity (např. podle nařízení vlády č. 48/1995 Sb.) Rozpočtovým limitem se rozumí výše výdajů, do které mohou právnické osoby čerpat prostředky státníxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxaceny v zákonem dané výši. Otevírání limitů odpovídá struktuře výdajových účtů státního rozpočtu.
K § 66:
Organizační složky státu si neposkytujx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chybí úprava poskytování záloh na drobné a neodkladné výdaje v hotovosti zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací, přestože v praxi se pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxncům, kteří mají uzavřenu se zaměstnavatelem dohodu o hmotné odpovědnosti, protože tento zaměstnanec odpovídá za schodek na hotovosti, kterou je povxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxční složky státu a příspěvkové organizace disponují vlastními zařízeními, která slouží ubytování a vzdělávání. Navrhované ustanovení obsahuje rozxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xást z úhrad za ubytování může organizační složka státu nebo příspěvková organizace hradit vlastnímu zaměstnanci v ubytovacích zařízeních.
K § 69:
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, že zmiňované nařízení vlády je již překonané a nevyhovující, navrhuje se zmocnění Ministerstva financí vyhláškou upravit stravování v zařízenxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxní již neobsahuje.
K § 70:
V navrhovaném ustanovení je upraveno pojištění majetku České republiky, se kterým hospodaří organizační složky státu nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxlu jako v roce, kdy byla přijata, tj. k likvidaci škod způsobených pojistnou událostí.
K § 71:
Navrhované ustanovení umožňuje organizační složce sxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxam těchto akcí souvisí s jejich činností. V případě pořádání konferencí organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací připadají v úvahu 2 moxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxn příspěvky účastníků,
b) konference je pořádána podle stanov mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem a pak nemusí být rozpočet konxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxko závazný ukazatel kapitoly na příslušný rozpočtový rok. V případě, že potřeba vznikne až po schválení zákona o státním rozpočtu, schvaluje přesun prxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzavírat smlouvy o sdružování na základě § 829 a násl. občanského zákoníku. Těmito podmínkami jsou sdružování na provozní činnost, oprávnění k této čixxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy státu nebo příspěvkové organizace zabezpečit ve smlouvě o sdružení využití výsledků činnosti vykonávané podle smlouvy o sdružení přiměřeně k podílx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x x xxx
V době, kdy je vytvářen nebývalý tlak na poskytování státních záruk obecně například různým fondům s nejasnou právní formou (na rozvoj bydlení, na ventxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtů vyplývá, že naše dosavadní právní úprava státních záruk je dosti benevolentní. Světová banka například doporučuje zpřísnit poskytování státních xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxí podmínek pro poskytování státních záruk je dáno i stanovením podílu celkového objemu poskytnutých záruk na celkovém objemu výdajů státního rozpočtx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxh pojmu státní záruka.
K § 74:
V současné době je nutné, aby stát ručil za závazky příspěvkových organizací vzniklých při plnění úkolů vyplývajícícx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxvají podle § 48 odst. 5 se státním rozpočtem prostředky, které byly převedeny ve struktuře ukazatelů a nebyly v rámci těchto ukazatelů použity, za rozpoxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx o použití prostředků, které jí byly poskytnuty, event. provést odvod prostředků. Příjemci dotací provádějí finanční vypořádání rovněž v termínech sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x§ 28 cit. zákona). Proto předkladatel považuje za správné, aby o použití těchto prostředků rozhodla vláda v souvislosti s tím, že se ruší dosavadní pojexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřed účinností tohoto zákona se stejně jako na státní záruky poskytnuté před účinností tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy. Vzhledem k xxxxx xx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxistí, že po nabytí účinnosti tohoto zákona je daná hranice překročena.
K § 78:
Na porušení rozpočtové kázně, které nastalo před účinností tohoto záxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než podle tohoto zákona, použije se tento zákon.
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxt do 2 let od účinnosti tohoto zákona změněny tak, aby odpovídaly znění rozpočtových pravidel, zejména § 28.
K § 81:
Zrušuje se zákon č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxovaly pouze rozpočtová pravidla.
K části druhé
K § 82:
Porušením rozpočtové kázně není pouze neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státnxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxx
x x xx xx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xegislativními pravidly vlády formou novely zrušit části těch zákonů, které novelizovaly rozpočtová pravidla.
K části osmé:
K § 88:
Nabytí účinnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR