LIT30359CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxavuje rozvoj a internacionalizace organizované kriminality a terorismu. Je proto vyvíjena řada aktivit, které mají vést k preventivním i represivníx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxpské unie, Rady Evropy i v řadě dalších mezinárodních organizací.
Odčerpávání výnosů z trestné činnosti, ať již vznikají při organizované, závažné xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx ročně propráno více než 500 mld. USD, celkové výnosy ze zločinu jsou odhadovány až na 1 500 mld. USD. Škody z odhalené trestné činnosti v České republice sx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlkové škody, způsobené trestnou činností, ve výši 100 až 150 mld. Kč. Jedním ze základních principů, na nichž je nebo má být postaveno trestní právo je, žx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxstné činnosti, a vedle trestu bude pachateli „s pravděpodobností hraničící s jistotou“ hrozit i to, že takto získaný výnos ani po odpykání trestu neužixxx
xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi (obecně se užívá termín „praní špinavých peněz“) vytvořeny standardy, které tvoří více či méně účinné překážky pro „práče“, a současně byly vybudováxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mezinárodního terorismu se cca od roku 2000 začínají tyto struktury využívat i pro boj proti jeho financování.
Smysl a účel těchto opatření lze shrnoxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx stop po přesunech majetku, včetně záznamu o tom od koho, prostřednictvím koho a ke komu se tyto prostředky přemisťovaly.
a) Zhodnocení platného právxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které vycházejí
1. z mezinárodních smluv:
* Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, přijatá z iniciativy Rady Evxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtva zahraničních věcí č. 33/1997 Sb.), a
* Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, přijatá z iniciativy Organizace spojených nároxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx);
2. z členství v Evropské unii:
* směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systéxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxximku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře (dále jen „prováděcí směrnice“),
* nařízení Evropského parlxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxopského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků.
Opatřexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní části trestního zákona se jedná zejména o skutkové podstaty trestných činů podle § 95, odst. 2 písm. b)(financování terorismu) a podle § 252a(legalixxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxího práva je zásadní úprava soustředěna v zákoně č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa a s výkonem činnosti příslušných správních orgánů.
Zákon č. 61/1996 Sb. byl přijat 15. února 1996 s účinností od 1. července 1996. Na základě tohoto xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxká jednotka“ (Financial Intelligence Unit - FIU) podle požadavků mezinárodního práva.
Zákon č. 61/1996 Sb. byl celkem jedenáctkrát novelizován, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
Posledně uvedeným zákonem byla provedena zejména harmonizace s tehdy platným právem Evropské unie, současně však byla řešena i možnost užití opatřexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxéhají režimu tohoto zákona, a bylo řešeno i zapojení dalších orgánů do kontroly jeho dodržování.
Postupnými novelizacemi však zákon ztrácel přehlexxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxx xrakticky všech jednotlivých ustanovení, bylo přijato rozhodnutí navrhnout nový zákon, který by stávající zákon č. 61/1996 Sb. nahradil.
Současnx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx dopad do oblasti ovlivňující rovnost mužů a žen.
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhovaný zákon přebírá většinu ustaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxi xx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxými legislativními postupy řešena v samostatném návrhu zákona.
Věcné změny oproti dosavadní právní úpravě jsou především transpozicí nové AML směxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxetně její novely, provedené směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES. Tato nová AML směrnice je v účinnosti od 15. prosince 2005 a členské stxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa až v červnu 2006 a tato směrnice byla vydána v Úředním věstníku EU dne 4. srpna 2006.
Nově navrhovaná úprava řeší zejména tyto základní okruhy problémxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxou povinnost identifikace klienta. Jeho účelem je především omezení možnosti „rozmělňování“ transakcí k utajení identity klienta. Na základě návrhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxení“), má usnadnit jejich pozici při provádění identifikace klienta a vyžadování identifikačních údajů a informací o jednotlivých obchodech.
3. Mxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx republice (např. banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry) či obdobná instituce v zahraničí, podléhající srovnatelné právní regulaci. Taková xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zákoníku), byla do zákona vložena novelou provedenou zákonem č. 56/2006 Sb. s účinností od 8. března 2006; zde postačí, aby
klient
zaslal první platbx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i pro jiné (např. podnikatelské) účely; je to však podmíněné spoluprací instituce, která identifikaci provedla. Poskytnutí údajů musí být v takovém pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xépe rozlišit podezřelé obchody. Za tím účelem musí být oprávněny od klienta požadovat konkrétní informace o obchodech a původu zdrojů.
5. Pro zjednoxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxami“ podle tohoto zákona (nebo mají obdobné postavení v jiných státech) a o jejichž identitě a podnikatelských aktivitách není pochyb. Tato výjimka se xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxou kontrolu konkrétních transakcí.
7. Mezi podnikatelsky propojenými subjekty se omezuje zákaz vzájemného sdělování informací o podaných oznámexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx který se již rizikově projevil, a mělo by přinést vyšší kvalitu ve vyhodnocování podezřelých obchodů.
8. FAÚ nemá a zřejmě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxo měly být zapojeny i další kontrolní orgány, které by v rámci své běžné kontrolní činnosti měly věnovat pozornost také plnění povinností v oblasti AML/xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx4 zapojena Česká národní banka, Komise pro cenné papíry, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, státní dozor v oblasti pojišťovnictví a penzijníxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxe se stanoví jednoznačný zákaz korespondenčního styku se „shell banks“ a s bankami, které jejich činnost podporují.
10. Nastoluje se možnost povoloxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxa z nařízení ES č. 1781/2006, která umožňuje placení zboží a služeb do limitu 1 000 eur platbami typu „sdruženého inkasa“.
12. Ustanovení o správním trxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch předpisů. Základní náležitosti oznámení podezřelého obchodu a způsob jeho podání se navrhuje stanovit přímo v zákoně, doplňující „metodické“ infxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xyl upraven v souvislosti s přijetím zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí vyhláškou č. 282/2006 Sb. Tento průkaz je využitelný i pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtovosti bude přílohou zákona.
Jediná prováděcí vyhláška tak bude vydávána podle § 21 odst. 9 jako vyhláška ČNB vztahující se na povinné osoby, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxavy v jejím celku
Vedle shora uvedených změn, jejichž účelem je dosažení vyšší účinnosti AML/CFT opatření v jejich preventivní i represivní roli, je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxnovených lhůtách.
Pro činnost bank, obchodníků s cennými papíry a dalších finančních a úvěrových institucí je rovněž zásadní, aby právo, jímž se ve sxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xýznamné mezivládní organizace, která celosvětově stanovuje standardy a rozpracovává a propaguje zásady politiky boje proti praní peněz a financováxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
e) Zhodnocexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxmi smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Ve vztahu k právu Evropských společenství návrh řeší:
* Transpozici AML směrnice; lhůta pro transpxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxkona o platebním styku a souvisejících předpisů.
* Transpozici prováděcí směrnice; lhůta pro transpozici je rovněž 15. prosince 2007.
* Adaptaci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ximo jiné stanovit sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti. Česká republika má tento problém dostatečně vyřešen v současně platném znění zákona č. 6xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx x účinnosti zákon podle tohoto návrhu. Protože hraniční částky v nařízení ES č. 1889/2005/ES jsou nižší (10 000 eur) než v současném znění zákona č. 61/19xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny) do účinnosti zákona podle tohoto návrhu zůstane v platnosti limit podle zákona č. 61/1996 Sb. (15 000 eur).
* Adaptaci právního řádu vůči nařxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xožnost uplatnit výjimku pro žirové platby. Platnost nařízení nastává od 1. ledna 2007; sankční opatření mají členské státy uplatňovat od 15. prosince xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxí výčtu povinných subjektů nad rozsah, stanovený směrnicí č. 2005/60/ES (čl. 4 odst. 2)
* sankcích stanovených za neplnění povinností podle nařízexx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxý a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopaxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxyval Rady Evropy v právě finalizované hodnotící zprávě) na účinnou kontrolu a vynucování plnění stanovených povinností v oblasti AML/CFT opatření, sx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtrolních skupin.
Tento požadavek byl vznesen již v rámci novely, přijaté v roce 2004; požadavek na personální posílení FAÚ pro výkon kontroly byl i soxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xe v náplni FAÚ, umožňují současnou kontrolu v obou oblastech. Požadavek na zřízení dvou kontrolních skupin lze považovat za nutné minimum. Znamená to pxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxje představují 1 643 tis. Kč), a to od rozpočtového roku 2008.
Návrh zákona nezakládá další požadavky na státní rozpočet. Personální posílení FAÚ včexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxnem dotčených hospodářských subjektů mohou nově vzniknout jednorázové výdaje povinným subjektům na přepracování tzv. „systémů vnitřních zásad“. Nxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxí nárůst nákladů lze předpokládat zejména u bank zvýšením počtu identifikací (dosud mají povinnost identifikace podle zákona o bankách od 100 000 Kč, axxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxntifikace. Konkrétní nárůst nákladů lze však jen stěží odhadovat. Jelikož shodné požadavky budou muset ve stejném čase plnit všechny úvěrové a finančxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xa ostatní veřejné rozpočty a nemá ani dopady sociální či dopady na životní prostředí.
II. Zvláštní část
ČÁST první - úvodní ustanovení
K názvu zákxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxsů z trestné činnosti“ užívá dále i v trestním právu.
K § 1:
Navrhovaný zákon je transpozicí AML směrnice a prováděcí směrnice. Dále zajišťuje adapxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx
x x x
x xxxx. 1: Zařazení jednotlivých subjektů podle jejich typu, oprávnění nebo vykonávané činnosti je nutno posuzovat vždy z hlediska odst. 3, tedy že povinnýmx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxm. c) a e)), které příslušné činnosti vykonávají jako předmět svého podnikání. Tak např. účetní bude povinnou osobou pouze v případě, že pracuje pro jinx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxec.
Mezi povinnými osobami zásadní postavení mají úvěrové a finanční instituce, jejichž výčet je jednotný pro celé evropské právo a má význam i pro upxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxí v dalším textu zákona.
Je-li u některých činností povinnou osobou i osoba, která takové činnosti zprostředkovává, je to v ustanovení konkrétně uvexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxt vykonává na základě registrace České národní banky, je však nutné jej v příslušném ustanovení jednoznačně vyloučit (odst. 1 písm. b) bod 3).
V soulaxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxxxxxváním dluhů a pohledávek a obchodováním s nimi (odst. 1 písm. b) bod 9) se rozumí i faktoring a forfaiting.
Platebními službami (odst. 1 písm. b) bod 11) xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxebních služeb (viz nařízení ES č. 1781/2006), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxilními operátory. Vedle platebních služeb, které upravuje zákon o platebním styku, existují v českém právu dále i peněžní služby, které jsou regulováxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hotovostní, bezhotovostní nebo kombinované.
Omezení okruhu povinných osob oproti stávajícímu předpisu na základě posouzení rizikovosti se význxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při provozování životního pojištění (odst. 1 písm. b) bod 8).
Oproti určení povinných osob podle AML směrnice je jejich výčet v tomto návrhu v souladu x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x sebou přinášejí riziko zneužití v oblasti ML/FT (odst. 1 písm. c)). Rozšíření o provozovatele číselných loterií a kurzových sázek bylo provedeno již v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtivní i přes často vysoké investice do odborné přípravy pracovníků, technického rozvoje i úprav a udržování stavebních objektů. Tuto skutečnost již dxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx05 částku 90,7 mld Kč, což je nárůst o 7,2 % oproti roku 2004. Zhruba ve stejné výši narostly i výhry sázejících a příjmy provozovatelů. Výrazně stouply sáxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxozované pomocí technických zařízení (dále též „technické hry“) jsou identifikovány v § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jinxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch, prostřednictvím centrálních on-line loterijních systémů s videoloterijními terminály nebo provozované po telefonu. Dikce ustanovení § 50 odstx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hry jsou hry popsané v loterijním zákoně, které se hrají na jiném technickém zařízení.
V souladu s AML směrnicí jsou mezi povinné osoby zařazeny i subjxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxenskou“ činnost podle živnostenského zákona, ale i podle jiného právního řádu.
Rozšíření o provozovatele obchodů s kulturními památkami nebo s přexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxvodu jejich častého zneužívání k překupování věcí, pocházejících z trestné činnosti. Po úpravě navržené v souběžně navrhovaném „změnovém“ zákoně se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky v ČR, které zde nepodniká a nezapisuje se do obchodního rejstříku, a které není pobočkou ani provozovnou, může však uzavírat některé obchodní smlxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe vrací Středisko cenných xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxe a jeho zařazení mezi povinné osoby nelze s ohledem na dikci uvedeného zákona odvozovat.
K odst. 2 písm. d): Povinnosti, které se z tohoto zákona vztahxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxt. 3 písm. e) AML směrnice a jeho použití není vyloučeno zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Uvedený zákon neřeší situaci, kdy nadlimixxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx návrhu a uplatní pravidlo uvedené v § 54 odst. 3: „Je-li platba rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu nebo platby jejich součetx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxužbu (nikoli tedy pouze pro vlastní potřebu) vykonávat některé vyjmenované činnosti, jsou s ohledem na AML směrnici „povinnými osobami“. Pokud jde o pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiskovým organizacím v rámci členského státu do částky 150 eur (podmínky požadované tímto nařízením jsou však natolik omezující, že navrhovatel nepovxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnnost identifikace pro hotovostní příspěvky neziskovým organizacím.
Protože jsou však obecně považovány za zneužitelné, resp. často zneužívané xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxěž pro tyto případy jsou konkrétní povinnosti uvedeny v § 28 a platí zde povinnost sčítání rozdělených plateb podle § 54 odst. 3.
K § 3:
Odst. 1: Pojxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x je takto používán i v trestním právu. V zahraničí je se stejným významem obvyklejší pojem „praní špinavých peněz“.
Již původní zákon z roku 1996 nerozxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xinnosti související s drogami, v průběhu let se projevuje trend směřující k mnohem širší definici, založené na velmi širokém okruhu predikativních trxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxžadavkem AML směrnice je, aby za predikativní byly považovány minimálně všechny trestné činy, za něž je možné uložit trest odnětí svobody nebo ochrannx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dolní hranici, všechny trestné činy, za něž je možné uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s omezením osobní svobody v trvání nejmxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxezření vztahovat, navrhujeme shodně s původním zákonem považovat za predikativní všechny trestné činy, které jsou schopné vytvořit výnos.
Odst. 2x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa. Dle preambule AML směrnice (odst. 8) je třeba do preventivních opatření proti financování terorismu zahrnout i shromažďování majetku pro teroristxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxzačnímu jednání, resp. došlo či má dojít k jednání spojenému s terorismem. AML/CFT opatření vyplývají z mezinárodních smluv a dalších dokumentů mezinxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxrismu bez ohledu na to, kde došlo ke spáchání predikativního trestného činu, kde došlo k následným jednáním k zakrytí transakcí nebo kde má nastat škodlxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxné informace, bez ohledu na to, že na území ČR nepřichází v úvahu žádné další šetření či např. represivní opatření, předal příslušným orgánům dalších stxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxst povinných osob. Příslušná opatření se tedy netýkají nakládání s majetkem uvnitř této povinné osoby, ale nakládání s majetkem jiné osoby. Přitom je vxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnání, které nakládání s majetkem předchází.
Pojem „majetek“ se nedefinuje; obecně se za majetek považují věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx
x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xouze tehdy, pokud jejich hodnota překračuje určitou hranici; jestliže se však jedná obchod, který není jednorázový („u něhož se od počátku předpokládxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdní vztah je proto třeba pro účely tohoto zákona definovat. Na rozdíl od směrnice však není obchodní vztah definován trváním, když časovou hranici nelzx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxnoven směr takového plnění.
K odst. 3: V souvislosti se zajišťovacím opatřením podle § 20(odklad splnění příkazu klienta) a v navazujících ustanovexxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxe jeho výklad, který pokrývá nejširší spektrum formy pokynů, které může
klient
dát za účelem nakládání s majetkem. Není rozhodující, zda úkon činí písxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxbě přímo nebo zprostředkovaně.
Pojem „skutečný majitel“ (odst. 4) je s ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xl. 3 odst. 6 AML směrnice. „Jinými obdobnými osobami“ vedle obecně prospěšných společností (písm. c)) mohou být například některé další typy neziskovxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxárodním prvkem.
K odst. 5: Doplňuje se definice politicky exponovaných osob v souladu s čl. 2 prováděcí směrnice; není přípustná transpozice, která xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xýznamné veřejné funkce s minimálně celostátní působností, nikoli na nižších úrovních; ze souvislostí a zejména recitalu obou směrnic vyplývá, že napxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xejbližší společníky fyzických osob, kterým jsou svěřeny významné veřejné funkce, se uplatní tehdy, kdy je obchodní nebo jiný vztah osoby ve významné vxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xle nepředpokládá, že by po této informaci instituce a osoby, na které se tato směrnice vztahuje, aktivně pátraly. [Poslední dvě věty: preambule provádxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdmínky uvedení místa trvalého pobytu umožňuje k identifikaci použít například i cestovní pas.
V odst. 7 se definuje „korespondenční bankovní vztahxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xednoznačnou identifikaci fyzické a právnické osoby k naplnění účelu tohoto zákona. Na základě požadavků z praxe, a to jak ze sféry státní, tak ze sféry sxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxe o fyzické osobě - podnikateli jsou
relevantní
pouze tehdy, pokud
klient
v konkrétním obchodě vystupuje jako podnikatel.
K § 6:
V úvodní části xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i s nižším stupněm pravděpodobnosti předpokládat, že prostředky v něm použité pocházejí z nějakého spáchaného (resp. páchaného u trestných činů trvaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx financování výcviku a dalších příprav pro budoucí teroristickou činnost. Povinné osobě přitom vůbec nemusí být známo, o jaký trestný čin by se mělo jedxxxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxocuje, mohou být například anomálie v chování klienta oproti jeho obvyklému chování, nebo oproti chování množiny klientů obdobného typu.
Částečně xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvity a vyhodnocení obchodu jako podezřelého je tedy podmíněno uvážením, situace popsané v odst. 2 budou vždy důvodem k podání oznámení podle § 18.
Mezxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdních lidských práv a boje proti terorismu, vyhlášené Radou bezpečnosti OSN, nebo přijaté v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, pokxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx (nařízeními nebo rozhodnutími) - v těchto případech je aktuální seznam sankcionovaných subjektů zveřejňován na internetových stránkách EU.
K § xx
x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxfikace vždy bez ohledu na limit, kterou rovněž některé státy EU uplatňují) přiměřeným způsobem umožňuje splnit AML směrnicí uloženou povinnost sledoxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxdá částkám, užívaným k obdobným účelům i v dalších předpisech, například v nařízení ES č. 1781/2006, a v některých jiných mezinárodních aktech. V dosavxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxikace klienta od hodnoty obchodu 100 000 Kč; tato povinnost bude nahrazena identifikací podle tohoto návrhu zákona a v příslušných předpisech bude změxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxt. 1. Výplata zůstatku na anonymní vkladní knížce bez ohledu na její výši nově vždy zakládá povinnost identifikace, stejně jako obchod s politicky expoxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxdeje nebo do zástavy s ohledem na zneužívání této služby k legalizaci odcizených věcí provádí bez ohledu na hodnotu obchodu vždy.
Odst. 3: V případě žixxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xojistného plnění přesahuje limit, stanovený pro povinnost identifikace, postačí tuto identifikaci provést bezprostředně před jeho výplatou.
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obchodu, se zásadně provádí „tváří v tvář“.
V odst. 2 se jednoznačně upravuje, které identifikační a další s identifikací související údaje je třeba xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxadována u „doručovatele“, jeho identifikace ve stanovených případech však není vyloučena.
Odst. 4: Zastoupený (zmocnitel) nemusí být identifikoxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxána na zaručený elektronický podpis, postačuje běžně v rámci obchodního styku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo obdobná dohodnutá jednoznačně identifikující opatření. Zásadně však taková opatření musí rozlišit fyzickou osobu, která konkrétní obchodní úxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xontrola identifikačních údajů klienta v době trvání smluvního vztahu nemůže být s ohledem na rozmanitost typů těchto vztahů zákonem termínována (odsxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průběžných kontrol ve svých vnitřních předpisech.
V odstavci 8 se navrhuje uložit klientovi povinnost součinnosti a současně dát povinným osobám oxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaného.
K § 9:
Nově zaváděná povinnost „kontroly klienta“ zahrnuje požadavky AML směrnice k „hloubkové kontrole klienta“ (customex xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xovinnost součinnosti. Povinná osoba může informace dále zpracovávat, avšak pouze pro naplnění účelu tohoto zákona; jakékoli jiné využití takových ixxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxných u § 7, povinnost kontroly klienta je spojena s obchody, které obecně představují vyšší riziko zneužití. Proto kromě vyjmenovaných případů je povixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxocení „identifikátorů“ podezřelých transakcí (jak jsou m.j. demonstrativně uvedeny v § 6 odst. 1); pokud je povinná osoba zprostředkovatelem finančxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x odstavci 3 se v souladu s požadavky AML směrnice dává povinné osobě možnost kvalifikované úvahy k určení rozsahu kontroly klienta na základě vlastního xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxce se uplatňuje. Navrhuje se proto jako alternativní možnost k základní formě identifikace (prováděné přímo povinnou osobou) ponechat s úpravami, ktxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxli odkazem na jiný předpis; nadále tak zprostředkovanou identifikaci nebudou provádět velitelé lodí při dálkových plavbách a všechny obecní úřady, axx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxjména vytvořit možnost využití některých služeb i pro osoby s omezenou mobilitou či v případě výskytu jiných překážek,
* upravit vedení evidence zprxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx klienta provádí; žádost může ale nemusí být písemná. xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxou veřejné listiny o ověření existence osoby a jejích identifikačních údajů, a proto je třeba stanovit náležitosti takové listiny. Vlastní identifikxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxdická pomůcka ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí, částka 2, ze dne 10. března 2006; vzhledem k tomu, že změny v tomto návrhu zákona nejsou zásadní, jxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xxx
xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtroly klienta provedené jinou povinnou osobou, přičemž volbu zda a kterou z těchto možností připustí, ponechává na jednotlivých členských státech. Nx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 uvedeného ustanovení AML směrnice, která umožní převzetí identifikace mezi úvěrovými a finančními institucemi (i mezistátně), s výjimkou směnárex x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost a umožňovalo snadnější obcházení zákona.
Odst. 2 řeší požadavek čl. 18 AML směrnice. V něm je sice uvedeno, že „třetí osoby neprodleně zpřísxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx příslušných údajů či dokumentů“, což by bylo možno jako povinnost vztáhnout na úvěrové a finanční instituce v rámci EU, ale nikoli již na příslušné povixxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtovaly zdarma či bez reciprocity.
Povinná osoba, která při identifikaci a případně i kontrole klienta spoléhá na třetí osobu, odpovídá v konečném důxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xebo úplnosti příslušných informací, nesmí takovou identifikaci nebo kontrolu klienta přijmout (odst. 3).
V odst. 4 zůstává zachována výjimka pro „xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (a to i na území jiného členského státu); úmyslně s ohledem na možnost např. úvěrové smlouvy tohoto typu se nestanoví směr platby. Jednoznačně se v tomto xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xehdy, jestliže se na příslušný obchod vztahuje povinnost identifikace klienta podle § 7.
Využití „vázaných zprostředkovatelů“ (odst. 5), kteří nexxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxslušných povinností a pokud nejsou řádně splněny, nesmí obchod uskutečnit.
Obdobně je třeba upravit provedení některých úkonů investičními zprosxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. 6).
K § xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zprostředkovatelem bezprostředně při uskutečnění obchodu; příslušné informace a případné dokumenty lze v tomto případě k uložení předat povinné osxxx xx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxí jsou sami povinnými osobami, a jejichž identita je dostatečně známá a průhledná a u nichž není předpoklad, že by své obchodní aktivity zneužívali k ML/xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxT a proto je lze obecně vyjmout z povinnosti identifikace a kontroly klienta.
Navrhuje se povolených výjimek využít v celém rozsahu AML směrnice.
Vxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s použitím elektronických peněz tedy nemusí být doprovázen informací o plátci, pokud nepřesahuje limit 1 000 eur.
Podmínky v jednotlivých bodech v oxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; horní hranicí hodnoty obchodu je součet jednotlivých plnění, pokud podle informací, které má povinná osoba k dispozici, spolu tyto platby souvisí. Txxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx
x x x4:
Omezení stanovená v nařízení ES č. 1781/2006 hrozila způsobit kolaps vnitrostátních platebních systémů typu „sdruženého inkasa“ některých člexxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tento předpis.
K § 15:
Pokud povinné osobě není z jiných zdrojů znám původ majetku, který je použit v obchodu politicky exponovanou osobou (§ 4 odsxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxřízeného zaměstnance se vztahuje vůči řadovým zaměstnancům povinné osoby a neznamená, že by o takových obchodech musel vždy rozhodovat nejvyšší manaxxxxxx xxxxxx xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako pětiletá. V rámci České republiky byla tato lhůta již v původním návrhu zákona č. 61/1996 Sb. stanovena jako desetiletá s tím, že tato doba korespoxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Navrhuje se ponechat desetiletou lhůtu; jinak by mohlo docházet k absurdním případům, kdy trestný čin by dosud nebyl promlčen, avšak důkazy o jeho spáxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodpisové vzory a s nimi spojená identifikace příslušných oprávněných osob) jsou velmi důležitým důkazem v případném trestním procesu.
Mezi údaje a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rámci „kontroly klienta“ podle § 9 odst.2.
K odst. 3: Pro činnost povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. j) a k), tedy osoby oprávněné k obchodování s použxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxtačí při nižších hodnotách obchodu lhůta uchování pětiletá (shodně s uchováním informací o předmětu obchodu podle § 31 odst. 4 živnostenského zákona)x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt či povinnost uchování údajů podle jiných právních předpisů, pokud je v nich stanovena lhůta delší, než jak je stanovena v tomto zákoně.
Pokud tento nxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxentifikačních údajů a například kopií dokladů předložených k identifikaci (pokud byly pořizovány), ukládat i v elektronické podobě; v některých příxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxosti. Době uchování musí odpovídat přiměřená kvalita média a způsob jeho uložení.
K § 17:
Stejně jako při „převzetí identifikace“ musí být pro všxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí identifikace, i když se dohodnou na tom, že uchovávat je bude pouze některá z nich. Povinná osoba však musí být schopna na základě žádosti oprávněného oxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxou jednotku (Financial Intelligence Unit - FIU), která je odpovědná za přijímání oznámení o podezřelých obchodech (čl. 21 AML směrnice). V České repubxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxá práva a povinnosti FAÚ, s ohledem na nutnost bezprostřední reakce na přijaté podněty v situaci, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, a s ohledem na stanovenx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost je nutno v zákoně jednoznačně vyjádřit, proto se navrhuje úprava uvedená v odst. 4; konkrétní spojení, na která se oznámení podává, se podroxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xperativnímu šetření.
Lhůta uvedená v odst. 1 (5 dnů) je lhůtou hmotněprávní, rozhodným okamžikem pro její naplnění je doručení oznámení FAÚ.
Nebexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxy trestního řízení.
Oznámení podezřelého obchodu musí obsahovat veškeré informace, které má oznamovatel v souvislosti s podezřelým obchodem o tomxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm trestním řízení a současně byla zajištěna ochrana zainteresovaných pracovníků povinné osoby, v oznámení se neuvádí jména osob, které zjistily podexxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí), vždy se jedná rovněž o podezřelý obchod podle tohoto návrhu zákona (viz § 6 odst. 2). Protože by jí tím vzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxt oznamovací povinnost jediným podáním.
Odst. 6: Pro případné vyžádání doplňujících informací potřebuje FAÚ znát konkrétní osobu u oznamovatele, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxhlášena kontaktní osoba včetně příslušných možností spojení (§ 22), nemusí se tato informace předávat při oznámení podezřelého obchodu. Jestliže poxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
K podávání oznámení podezřelého obchodu jsou využívány jak standardní postupy (doporučený dopis, osobní oznámení), tak i nové formy. Vzhledem k toxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxví), a samo oznámení podezřelého obchodu podléhá mlčenlivosti podle tohoto zákona, měla by být použita forma předávání informací s vyšším stupněm bezxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnu přenášených údajů.
K § 20:
Dočasné zajišťovací opatření v tomto ustanovení je včetně jednotlivých lhůt prakticky převzato z dosavadního přexxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxzsahu dosavadního zákona č. 61/1996 Sb., tedy v délce nezbytně nutné k provedení urychleného šetření FAÚ.
Orgány činné v trestním řízení mohou pro účxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxní trestné činnosti určené (např. k financování terorismu). Jestliže povinná osoba podává oznámení podezřelého obchodu a hrozí, že majetek, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxt z dosahu orgánů činných v trestním řízení, tento obchod může uskutečnit až po uplynutí lhůty stanovené v odst. 1. Zejména na tyto případy se pak vztahujx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxé ustanovení má zabránit úniku informací o probíhajícím trestním řízení v době, kdy jsou prováděna operativní opatření podle příslušných předpisů, nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdloužit nejvýše na celkovou dobu 72 hodin od momentu, kdy přijalo oznámení podezřelého obchodu od povinné osoby (písm. a)). Lhůta včetně jejího prodloxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxli povinné osoby, tedy i u té, která v dané věci nepodávala oznámení podezřelého obchodu, provést bezodkladné opatření k zajištění majetku na omezenou xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxjištění, je třeba v rozhodnutí podrobně popsat.
K odst. 4: Při zajišťování majetku se vydává rozhodnutí. Toto rozhodnutí je součástí šetření podezřxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, tedy té, u níž má být majetek dočasně zajištěn.
K odst. 5: Ustanovení je nutné pro jednoznačné určení počátku lhůty v případě vyhlašování rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxou činností, tedy jestliže důvody zajištění pominou, ministerstvo zajišťovací opatření zruší rozhodnutím, které podléhá stejnému procesnímu režixx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxštění končí uplynutím lhůty, pokud není dále postupováno podle odstavce 7.
Lhůta stanovená v odst. 7 má umožnit orgánům činným v trestním řízení přijxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxva.
Na zajištění podle § 20 se vztahuje povinnost mlčenlivosti (§ 38 odst. 1), jejímž účelem je zejména předejít maření případného vyšetřování. V záxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestní oznámení, uplynutím nebo ukončením lhůty zajištění podle odst. 1 nebo 3 (§ 39 odst. 1 písm. j)). Pokud ministerstvo podalo trestní oznámení a orxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x 79a odst. 2 tr. řádu); další utajování toho, že majetek byl předtím zajištěn podle zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti tak nexx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxh, počítá se tedy od začátku dne následujícího po dni, v němž byla povinná osoba FAÚ vyrozuměna o podání trestního oznámení, a končí buď provedením příslxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch cenných papírů, zajištění jiné majetkové hodnoty), nebo sdělením příslušného orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxelu tohoto zákona se vztahuje na všechny povinné osoby, jen určené povinné osoby však mají povinnost mít tato opatření zpracována v písemné formě.
K oxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxípadě musí vypracovat vlastní systém vnitřních zásad.
K odst. 6: Systém vnitřních zásad by měl především upravovat činnosti a postupy pracovníků v kxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodu (písm. f)) by měla být i opatření k ochraně informací.
K § 22:
Povinnost určit konkrétní osobu k zajištění průběžného styku s příslušným státnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxt úplnost a smysluplnost oznámení podezřelého obchodu a zajistit nejen následnou výměnu informací, ale i provedení opatření, o kterých rozhodne minixxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxých ministerstvem, ale i k průběžnému předávání informací významných pro přijetí vnitřních opatření k boji proti ML/FT.
V úvěrových a významných fixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxnost nebyla omezována jinými zájmy (odst. 3). Současně by s ohledem na význam AML/CFT opatření měl být zajištěn přímý kontakt této osoby s nejvyšším vedxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxních orgánů (odst. 4).
K § 23:
Oproti předchozímu předpisu se ukládá i povinnost proškolení nových zaměstnanců a dalších osob, které jsou pro povxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxL/CFT standardech a poznatcích jak domácích, tak i z mezinárodní oblasti, ale i o konkrétních vlastních poznatcích z praktického uplatňování AML/CFT xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxtahu se „shell banks“ (AML směrnice je charakterizuje jako „banky nevyvíjející žádnou činnost“) vychází z 18. doporučení FATF a dosud nebyl výslovně vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdným uplatňováním AML/CFT opatření ekonomicky rozvinutými státy by měly být „shell banks“, stejně jako ten, kdo je podporuje, vytlačeny z trhu. Např. xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxdavky čl. 13 odst. 3 a odst. 5 AML směrnice.
V odst. 4 se navrhuje transpozice čl. 31 AML směrnice, podle níž má dále Česká republika povinnost informovax x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xovinná osoba v popsaném případě přijme, by měla být uvedena v systému vnitřních zásad.
V odst. 6 se navrhuje transpozice čl. 32 AML směrnice; povinnosx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxx xxxfese musí být v zájmu zajištění ústavních práv zachovány výjimky z povinnosti ohlašovat informace získané před soudním řízením, během něj či po něm, nexx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxní praní peněz nebo financování terorismu, nebo poradce ví, že
klient
vyhledal právní poradenství za účelem praní peněz nebo financování terorismu.
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxst příslušných komor se tento postup upravuje pro auditora, soudního exekutora a daňového poradce v odst. 3 a 4.
K § 27:
Navrhované ustanovení uprxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
V odstavcích 1 a 2 je upravena výjimka z oznamovací a informační povinnosti v případě, kdy advokát nebo notář poskytuje právní poradu a zjišťuje „právnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xříslušné komoře, která postoupí oznámení Ministerstvu financí v tom případě, kdy zjistí, že není zjevně bezdůvodné a že není v rozporu s ochranou práv kxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xxxxxxx x x xxx x xx x x xxx
x x xxx
xxxxx xx xxxxxxxtel, event. „nezisková organizace“, stává povinnou osobou pouze tehdy, když přijímá hotovostní platbu nad 15 000 eur, zákon podle tohoto návrhu by se nx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxti je současně upraveno i zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který však nevylučuje „dělené“ platby a ani v dalším nepokrývá problemaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x6 AML směrnice vůči subjektům, které provádějí zasílání peněz formou peněžní poukázky, je třeba stanovit podmínky způsobilosti osob, které se na takoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxn, resp. zákon o platebním styku. Osvědčení bude vydávat ministerstvo formou rozhodnutí ve správním řízení. K tomuto ustanovení se vztahuje i přechodxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě novely zákona o Rejstříku trestů připravované podle usnesení vlády č. 855/2006.
K § 30:
Pro šetření přijatých oznámení o podezřelých obxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x x x xx xxxxxx xxskávání informací z evidencí vedených Ministerstvem vnitra, které jsou důležité pro šetření podezřelých obchodů.
V rámci tohoto šetření, a to jak pxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Pro účely šetření oznámení o podezřelých obchodech nelze předem vyloučit kteroukoli z informací, které jsou v uvedených evidencích MV vedeny. Nestanxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxšen vztah k zákonu č. 101/2000 Sb. a příslušné výjimky, bez nichž by nemohl být naplněn účel zákona. Oznámení podezřelého obchodu a šetření prováděné mxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxránit povinné osoby, resp. jejich zaměstnance, před případnou mstou ze strany „oznámeného“ klienta, dále však také umožnit finanční zpravodajské jexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxže být zahájeno trestní řízení. Tato činnost ministerstva je srovnatelná s operativní činností kriminální služby policie. Shromážděné informace moxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx
x xxx xxxxxxxxxxxx xx měly být stanoveny přiměřené lhůty, po které mohou být uchovávány a zpracovávány informace, které obsahují například osobní data a data chráněná profxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxy, ale i na „rychlost“ postupu trestního řízení v České republice nepřichází v úvahu lhůta kratší.
K odst. 4: Jedná se o transpozici povinnosti, uložexx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxního řízení, tedy ty, které má k dispozici Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.
V odstavci 5 se z dosavadního předpisu přebírá ustanovxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxádání se získanými daty a při jejich uchovávání, která zaručí jejich ochranu vůči třetím osobám (mezi ně patří např. organizační a technické oddělení ox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxení.
Jeho součástí je poskytnutí všech relevantních informací, které FAÚ v průběhu svého šetření získal.
Ustanovení odstavce 2 by nemělo ukládat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxace v některých případech působit kontraproduktivně. Současně se text oproti předchozí úpravě doplňuje tak, aby poskytnutí příslušných souvisejícxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxrtifikace surových diamantů ani spolupráce s příslušnými zpravodajskými službami v případech, které souvisí terorismem, ZHN či dalšími „citlivýmix xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx
K § 33:
Mezinárodní spolupráce je vázána zejména na naplnění účelu AML/CFT opatření; úprava je shodná s předchozím předpisem. Pro naplnění účelu zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxárodním smlouvám je například teprve v ratifikačním procesu, ale které již mají vybudovány příslušné instituce. Současně existují i další mezinárodxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxx5; do
ratifikace
připravované úmluvy, která má být pokračováním činnosti tzv. „Egmontské skupiny“, tedy celosvětového sdružení FIUs, to budou orgáxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xpravou uplatnit princip reciprocity jako jeden ze základních principů mezinárodního práva veřejného. Na mezinárodní spolupráci klade důraz nejen Sxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xříslušná finanční činnost je vykonávána příležitostně nebo ve velmi omezené míře - jako příklad jsou v preambuli prováděcí směrnice v čl. 11 uvedeny „hxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxrétní uvedenou činnost.
Konkrétní podmínky, za nichž je možno výjimku povolit, jsou vymezeny prováděcí směrnicí a jsou transponovány v odst. 2. Výjxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nad limit 15 000 eur (§ 2 odst. 2 písm. d)).
Limit uvedený v odst. 2 písm. b) má být stanoven na vnitrostátní úrovni a má být „přiměřeně nízký“, což s ohledex xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxho klienta (čl. 4 odst. 1 písm. třetí pododstavec prováděcí směrnice). Vzhledem k charakteru předpokládaných transakcí (viz výše) se za přiměřenou pexxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxení výjimky, jehož důvodem může být např. i změna podmínek, stanovených Komisí (čl. 40 AML směrnice).
Po udělení výjimky nemá příslušný podnikatel pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxa jejich podezřelosti; přesto může podávat oznámení podezřelého obchodu (odst. 6), tuto povinnost však nelze vynucovat.
K § 35:
Kontrola má zásxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xontrola, mimo kontrolní
kompetence
ministerstva vztahující se k celému spektru povinných osob, diverzifikována mezi specializované orgány. Náslxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnímu družstvy, pojišťovnami a kapitálovým trhem.
V odst. 2 se řeší kontrolní pravomoci k nařízen ES č. 1781/2006.
K odst. 5: Jedná se o rozšíření ve sxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxrmace, které zjistí při své činnosti.
K § 36:
Přebírá se ustanovení dosavadního předpisu, které v případech zde uvedených v zájmu prevence před dxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxět k odnětí (zrušení) oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti fyzické nebo právnické osoby. S tím koresponduje i povinnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxofese z kontrolní pravomoci Ministerstva financí, pokud jde o plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona. Dohled nad dodržováním těchto povinnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxečně zhostily.
K § 38:
Oznámení podezřelého obchodu je v zájmu nerušeného průběhu šetření spojeno se zákonem uloženou povinností mlčenlivostix xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxrmaci v rámci podniku oznamovatele, pokud je předání takové informace v souladu s rozdělením kompetencí a subordinačními vztahy nebo postupy při předxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xnformací o oznámení podezřelého obchodu a úkonech, učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kteří by například z jiných důvodů mohli s příslušným klientem přijít do styku a měli by proto být informováni o přiměřené opatrnosti při dalších obchodxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxánů, přičemž ani u nich nezaniká skončením pracovního nebo obdobného poměru (odst. 2).
Vzhledem k tomu, že při šetření ministerstva mohou do styku s cxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxí upozornit.
K § 39:
Výjimky z povinnosti mlčenlivosti v odst. 1 se navrhují prakticky v rozsahu předchozí právní úpravy.
Na základě zkušenostx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxnných komodit či o porušení této oznamovací povinnosti (písm. b)).
Navržené písmeno d) je pouze pro jednoznačnost doplněním již v předchozím zákoně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případech, kdy byla prováděna zajišťovací opatření podle § 20, na nezbytně nutnou dobu, které je třeba k provedení počátečního šetření a případně k přixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxání informací o podaných oznámeních podezřelého obchodu mezi podnikatelsky propojenými subjekty (písm. a) a b)) a mezi povinnými osobami, které se spxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxly větší pozornost i dalším obchodům klienta, který se již rizikově projevil, stejně jako by mělo napomoci kvalifikovanějšímu vyhodnocení, zda se v koxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
x x xxx
xxxxxxx x xxxxxnosti mlčenlivosti pro příslušné profese se upravuje s ohledem na jejich specifické postavení a v souladu s AML směrnicí.
K § 41:
Protože ustanovxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx9/2005, nejen co do požadavků na nahlašování, ale i způsobu plnění ohlašovací povinnosti a procesních postupů celních orgánů, navrhuje se pro přehledxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxté zneužívání k financování aktivit spojených s terorismem a s potlačováním lidských práv, ale i k praní špinavých peněz, navrhujeme v zákoně shodně s dxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xznamovací povinnost i pro poštovní zásilky, pokud obsahují věci podléhající oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu.
Rovněž tuto úpravu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xstatních poplatků, které jsou pro řízení celních orgánů obvyklé.
K § 42:
Samostatné ustanovení upravuje některé procesní postupy, které v naříxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxištění věcí (odst. 4) se týká té jejich části, na kterou se vztahuje oznamovací povinnost (jsou-li dělitelné). Například v případě neoznámené převážexx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxjí podrobně rozepsaná ustanovení o správních deliktech, formulovaná podle zásad správního trestání, navržených Ministerstvem vnitra. Jako správnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxosti (§ 43) a neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech (§ 50) je řešeno jako kombinované ustanovení, jehož se může dopustit jak fyzxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvních předpisů ES se může dopustit jen podnikatelský subjekt a jsou proto pouze správním deliktem.
Návrh současně řeší i stanovení sankcí za nesplněxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xruhém případě je však delikt blíže vymezen pouze odkazem na příslušná ustanovení § 41 (k tomu dále komentář k § 41).
Výše sankcí se stanoví pouze horní xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxstí tak není vůbec sankcionováno. Horní hranici sankce je však třeba stanovit s ohledem na spektrum povinných osob jako přiměřeně odstrašující i pro poxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxy sankcionovaného subjektu.
K § 51:
S ohledem na druh a charakter věcí, na které se vztahuje oznamovací povinnost podle § 41, se jako účelný postup vxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxé postihnout konkrétního pachatele, ale věcí obecného zájmu je příslušnou věc trvale odebrat, může být i zabrána (odst. 2).
K § 52:
Podmínky odpoxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xteré připouští i AML směrnice. V otázce výše sankcí bylo přihlíženo k dosavadní úpravě, ke značně širokému spektru povinných osob a k odstrašující rolix xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxa ustanovením odstavce 2.
Promlčecí lhůtu (odst. 3) se navrhuje stanovit v délce přiměřené závažnosti správních deliktů.
Správní delikty podle txxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxatňovaných od 1. ledna 2006, a podle dosavadní zvláštní úpravy pro jednotlivé orgány, je řešeno vybírání i vymáhání pokut a náhrady nákladů řízení.
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx navrhuje řešení případného porušení povinností podle tohoto zákona ponechat na komorových orgánech.
K § 54:
Použití měny euro pro stanovení lixxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxz požadavku na nutnost novelizace při změně kurzu české koruny nebo po přistoupení k měnové unii.
V návaznosti na současný způsob zveřejňování kurzů xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxková platba měla být vždy považována za platbu v hotovosti. Známé je také jejich zneužívání k nelegálním aktivitám, zejména financování teroristickýxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx se oproti původnímu zákonu č. 61/1996 Sb. mění procesní předpis, podle kterého postupují státní orgány při činnostech podle tohoto zákona, a to s ohlexxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prakticky vždy souvisí s obchodním, bankovním či dalším tajemstvím, je řízení zásadně neveřejné (odst. 1). S ohledem na spektrum šetřených podezřelýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při šetření podezřelého obchodu se podle správního řádu postupuje pouze při dílčích úkonech. Současně je řešena i zpětná vazba vůči oznamovateli (odxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxn tak, aby byl univerzálně použitelný i pro účely AML zákona.
K § 57:
K odst. 2: Týká se v době přípravy návrhu tohoto předpisu pouze jediného subjekxx x xxxx xxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxena zákonem č. 61/1996 Sb., který je tímto návrhem nahrazován.
V Praze dne 4. prosince 2007
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR