LIT28163CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxpské unie, do níž se naše republika chce v dohledné budoucnosti plně integrovat. Jde o to, že čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod stanoví právx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxa. Z toho vyplývá častá neochota a neschopnost výkonné moci státu adekvátně reagovat na žádosti občanů a environmentálně zaměřených občanských sdružxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxými směrnicemi minimální standard, který musí členské státy ve svém vnitrostátním právu splňovat. Mezi takovými oblastmi je i privilegovaná oblast vxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxzat na dokument "
Agenda
21" ze Světové konference o životním prostředí a rozvoji konané v roce 1992 v Rio de Janeiru, kde se v 10. principu praví: "... otáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o stavu životního prostředí ... Stát by měl napomáhat a podporovat povědomí a účast veřejnosti tím, že vytvoří podmínky pro rozsáhlé zpřístupňování inxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxti v rozhodování o záležitostech životního prostředí, kde má být široce zakotven přístup k informacím v evropských státech, nejen členských zemích EUx xxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxu měsíců.
Je zřejmé, že v oblasti environmentálních informací zřetelně převažuje veřejný zájem na zpřístupňování informací nad zájmem na jejich utaxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxž je dnes vtěleno do právních řádů vyspělých evropských států a jež je vyžadováno Evropskou unií.
Zákony obdobné předloženému návrhu přijaly jednotlxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxosgesetz z 27.7. 1993), a to na základě a k provedení Směrnice Rady ES o volném přístupu k informacím o životním prostředí č. 90/313/EHS ze 7.6. 1990, jež sxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xntegrace odstraněna, předkládá se tento návrh zákona.
Vzhledem ke stěžejnímu významu tohoto předpisu ES následuje v českém překladu jeho plný text:
xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xaložení Evropského hospodářského společenství, zvláště z článku 130s, na návrh Komise, poté, co Evropský parlament zaujal stanovisko, poté, co hospxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí z let 1973, 1977 a 1983 a zvláště v akčním programu z roku 1987 jsou stanoveny zásady a cíle, přičemž v posledně jmenovaném programu se zvlášť vřele dopoxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenství a představitelé vlád členských států shromážděných v Radě prohlásili ve svém rozhodnutí z 19. října 1987 o rozpracování a realizaci ekologickx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxspektování kompetencí Společenství a členských států, na přednostní oblasti, k nimž patří zlepšený přístup k informacím týkajícím se životního prosxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxe musí prostřednictvím specifické akce Společenství umožnit informování každého občana".
Přístup k informacím týkajícím se životního prostředí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xednotlivých členských státech mohou vést k tomu, že občané ve Společenství mají rozdílné podmínky v přístupu k informacím a/nebo rozdílné podmínky soxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxech nebo opatřeních, které tento stav negativně ovlivňují nebo mohou negativně ovlivnit, a o činnostech nebo opatřeních na ochranu životního prostřexxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx případech je možno požadované informace o životním prostředí odmítnout.
Odmítnutí požadované informace musí úřad zdůvodnit.
Žadatel musí mít možxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxící veřejné úkoly v oblasti péče o prostředí.
V rámci globální strategie šíření informací o životním prostředí by se měly všeobecné informace o stavu pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxto směrnice je zajistit volný přístup k informacím o životním prostředí, jimiž disponují úřady, a jejich šíření a stanovit základní předpoklady, za nixxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxistující v písemné, obrazové nebo zvukové formě nebo na nosičích výpočetní techniky a týkající se stavu vod, ovzduší, půdy, rostlinného a živočišnéhx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxují nebo mohou ovlivnit, a činností nebo akcí na ochranu těchto oblastí životního prostředí včetně správnětechnických opatření a programů na ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxnují informacemi z této oblasti, s výjimkou míst činných v oblasti práva a zákonodárství.
Článek 3
(1) S výhradou odstavců 2, 3 a 4 zajistí členské státxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxáty stanoví praktická pravidla, podle nichž budou takové informace skutečně zpřístupněny.
(2) Členské státy mohou stanovit, že žádost o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxrních řízení) nebo přípravného řízení
obchodních nebo podnikových tajemství včetně duchovního vlastnictví
důvěrných osobních údajů a/nebo spisx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí v příslušné oblasti
Informace, které jsou ve vlastnictví úřadů, se sdělují ve výtazích, kde se, pokud je to možné, vyloučí informace k otázkám txxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xezpracovaným údajům či interním sdělením, nebo pokud je požadavek očividně zneužitelný nebo příliš obecně formulovaný.
(4) Úřad odpoví žadateli co xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxrmace byla neprávem odmítnuta nebo nebyla vyřízena, nebo která dostala od úřadů nedostačující odpověď, může napadnout rozhodnutí soudní nebo správnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesmí překročit přiměřenou výši.
Článek 6
Členské státy přijmou potřebná opatření, aby zajistily, že místa, která plní veřejné úkoly v oblasti péče x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xx x xx xxx xxxx xxxo prostřednictvím příslušných úřadů.
Článek 7
Členské státy přijmou potřebná opatření, aby veřejnost dostávala k dispozici obecné informace o staxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xomisi zprávu o svých zkušenostech; na tomto základě vypracuje Komise zprávu pro Evropský parlament a Radu a připojí případné návrhy na změny, které budx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi do 31. prosince 1992. Neprodleně o tom dají zprávu Komisi.
(2) Členské státy sdělí Komisi znění důležitých vnitrostátních právních předpisů, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx
xředseda
Jak je zřejmé, předložený návrh zákona je v souladu s právem ES a je navrhován za účelem splnění požadavku ES, aby Česká republika jako uchazeč o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxjevit v odůvodnění požadavků na zvyšování počtu pracovníků státních orgánů, především v rezortu životního prostředí. Ovšem poskytování informací nx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxostředí, jeho stavu, příčinách a důsledcích tohoto stavu. V oblasti ochrany přírody a krajiny tomu tak již do značné míry je, aniž by tlak na zvýšení počtx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx novelizací zákona o správních poplatcích byly žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxzpočet tento zákon mít nebude. Zprostředkovaný dopad lze kompenzovat zavedením správních poplatků za poskytnutí informace.
2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K usxxxxxxxx x x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx června 1990 o volném přístupu k informacím o ŽP (dále jen směrnice ES): cílem je "zajistit volný přístup k informacím o životním prostředí, jimiž disponxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvy jsou povinny přiměřeným způsobem informovat o své činnosti (čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). Oblast environmentálních informací xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxomážděným na úřadech veřejné správy. V principu lze říci, že si občanská společnost ze svých prostředků vydržuje výkonnou moc státu a předává jí část svx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxformace o činnosti výkonné moci samotné.
Progresívním trendem i v této obecné rovině je v naší demokratizující se společnosti rovněž pružný, efektivxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro občany, občané by měli mít možnost si na úřadech pořizovat kopie písemností atd. Je žádoucí, aby úřady vydávaly vlastní informační bulletiny. Účel xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí a jejich zpřístupňování.
K ustanovení § 2
Pojem informace o životním prostředí je definován široce, vychází jednak z již nyní uzákoněné definicx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxost, že informace o životním prostředí jsou v dispozici nejen orgánů a dalších subjektů v rámci "ekologického" resortu, ale i v držení jiných orgánů. Vzxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtního prostředí a vlivech tohoto stavu na společnost, je možné, že budou informacemi o ŽP disponovat i např. rezort zdravotnictví nebo zemědělství a roxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxny povinnost zpřístupňovat informace o ŽP podle tohoto zákona nemají. Veřejnost jejich jednání a nahlížení do listin u těchto orgánů jsou upraveny zvlxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxmačních systémech (pojem informace, pojem zveřejněná informace). V zájmu zamezení nejasností se zde definuje pojem zpřístupňování informací, ačkoxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo neúplné žádosti. Tazatel nemusí svou žádost nijak odůvodňovat. Z pochopitelných důvodů se nepřipouštějí žádosti anonymní. Povinnost uvést, zdx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxikání se pro účely tohoto zákona výslovně nepovažují aktivity v oblati žurnalistiky a hromadných sdělovacích prostředků. Novináři jsou svým způsobex x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxirší a svobodný přístup novinářů a sdělovacích prostředků k informacím o životním prostředí je proto velice žádoucí. Veřejný zájem na takovém přístupx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxita novinářů nebo sdělovacích prostředků jinak naplňovala definici podnikání podle obchodního zákoníku.
Patnáctidenní lhůta od obdržení žádosti xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxné žádosti. Je logické, že např. ústní dotazy budou specifikovány na místě a bez prodlení.
Pokud žadatel žádost nedoplní, nebude informace poskytnutxx
x xxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx se má žadatel správně obrátit, je povinen jej o tom poučit. Subjekt, u kterého byla žádost podána, pokud požadovanou informací nedisponuje, nebude (i vxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxí postup je tedy plně v rukou žadatele a na jeho vůli.
K ustanovení § 5
Bylali požadovaná informace v minulosti zveřejněna (co se považuje za zveřejněxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtom je třeba uvést alespoň povšechný údaj umožňující informaci vyhledat.
K ustanovení § 6
Nepochybně je třeba dát především tomu, kdo žádá o poskytxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmace. Připadá v úvahu i dohoda s žadatelem, v jaké formě bude požadovaná informace poskytnuta. V závislosti na okolnostech konkrétního případu je třexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K ustanovení § 7
Formulace vychází ze směrnice ES, kde je stanovena maximální lhůta 2 měsíce. Navrhovaná 30tidenní lhůta se jeví jako dostatečná z hlxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxností. Lhůty odpovídají rovněž obdobným konstrukcím lhůt pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
K ustanovení § 8
Oprávněné odepření zpřístupxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxinice obchodního tajemství v § 17 obchodního zákoníku. Německá spolková úprava (§ 8 zákona ze 7.7. 1994 tzv. Umweltinformationsgesetz) zakotvuje v pxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xříslušný úřad tedy přezkoumává důvody utajení a je na jeho uvážení, jak je posoudí.
V návrhu se jako výjimka z ochrany v rámci obchodního tajemství stanxxx
xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xakových informací a veřejné kontrole provozních vlivů na prostředí nad zájmem podnikatele na utajení takových vlivů. Obdobná úprava existuje i v zahrxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxtele na jejím utajení, je výjimečně možno takovou informaci rovněž zpřístupnit.
Druhá sféra oprávněného odepření zpřístupnění informací má charakxxx
xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Zahrnuje případ dobrovolného poskytnutí informací třetí osobou, aniž by k tomu byla povinna (obdobná úprava je ve směrnici ES i v novém českém zákoně o sxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxce není u osloveného subjektu k dispozici a bylo by zapotřebí dalších rozsáhlejších činností k jejímu získání (místo postupu podle tohoto zákona zde přxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxí shromažďovaných v rámci přípravného řízení v trestních věcech. Jde o pochopitelné utajení informací významných pro trestní stíhání v době jeho přípxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh v přípravném řízení pro podezření ze spáchání trestných činů proti životnímu prostředí (§§ 181a 181b trestního zákona). Konečně jde o případ vadné žáxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v případě zjevné provokativnosti nebo obstrukčního charakteru žádosti. Směrnice ES jako důvod odepření uvádí "očividnou zneužitelnost" požadavkux xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxí ve vyspělých státech. Problémem je zde překonaná a již nevyhovující úprava státního, služebního a hospodářského tajemství v našem právním řádu. Žáxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxas s poskytnutím informace příslušná osoba, případně pokud odpadne jinak důvod utajení (např. dotyčná součást životního prostředí je již zajištěna txxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost požadovanou informaci poskytnout.
Pokud je možné utajované skutečnosti z požadovaného souboru informací oddělit, nesmí být poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxsledného přezkoumání aplikace norem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe směrnice ES i z nové rakouské a německé právní úpravy zmíněné výše.
Správní řízení se nepovede v případě zpřístupnění požadované informace, ale pouzx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx splní podmínky účastenství podle § 14 odst. 1 správního řádu, zpravidla zde však nebude širší okruh přímo dotčených osob. Pokud správní orgán dojde k zxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Sb., správního řádu, v zájmu úplného zjištění rozhodných skutečností. Pokud shromáždí další podklady (vedle podané žádosti), měl by před vydáním rozxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x7 správního řádu) a může být podle správního řádu dále přezkoumáváno. Předpokládá se i následná možnost přezkoumání rozhodnutí soudem podle občanskxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxu lhůty pro poskytnutí nebo odepření informace na žadateli. Rizikem těchto forem dotazů je možná důkazní nouze žadatele. Jejich výhodou je ovšem vysokx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxdech jiných než písemných nebo do protokolu učiněných žádostí si správní orgán před vydáním rozhodnutí vyžádá doplnění žádosti v předepsané a průkaznx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xro vydání rozhodnutí je stanovena 30tidenní lhůta, je nutno stanovit možnost přerušení řízení do doby doplnění žádosti, jinak by marné uplynutí procexxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxn, pořizovat výpisy nebo opisy a právo na pořízení kopií vychází z konstrukce obsažené v § 72 platného zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajinxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. okolností, zda provozuje příslušnou techniku a zda disponuje její dostatečnou volnou kapacitou. Kopírování v tomto případě bude co do kvantity a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxění přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí vede ke stanovení zásady bezúplatnosti jejich poskytování. Výjimky jsou v opodstatněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxnou záležitostí. V oblasti životního prostředí se předpokládá placení plné ceny v případě poskytování informací ke komerčním účelům. Vychází se z tohxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xájem zde výrazně převyšuje zájem na využití těchto informací jako zboží.
Pokud by bylo rozhodnuto stanovit správní poplatek za poskytnutí informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhož by se poplatek vyměřoval (např. sazba za každou započatou stranu textu a za každý kilobyte informace předávané na magnetickém nosiči). Ve srovnatexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcích nákladů. Tento poslední způsob se jeví jako nejpraktičtější.
Pravděpodobně by se stanovilo zpoplatnění pouze některých případů zpřístupňováxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xmyslu této zásady je např. zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami v platném znění, který v ust. § 7 odst. 1 písm. h) a k) staxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxení pak navazují další ustanovení § 9 zák. č. 389/1991 Sb.
Zvláštním předpisem, který stanoví odchylný způsob zpřístupňování informací je rovněž naxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa informace o životním prostředí pod úroveň stanovenou tímto zákonem (právo na včasné a úplné informace ve smyslu Listiny základních práv a svobod).
x xxxxxxxxxx x xx
xxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxvislosti na době předpokládané účinnosti zákona je stanoven termín projednání a schválení prvé takové zprávy.
Pokud bude zpráva podle tohoto ustanoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxibude případů, kdy bude možno žadatele jednoduše odkázat na tento publikovaný oficiální materiál.
V tomto ustanovení se vlastně na zákonnou úroveň pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxy správní řád, se použijí pouze v případě odepření zpřístupnění požadované informace. Tím se zajistí na jedné straně neformálnost a operativnost zpříxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxání proti rozhodnutí o odepření, dále lze použít mimořádných opravných prostředků podle správního řádu, tedy návrhu na obnovu řízení a podnětu k přezkxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxkonnosti správním soudem podle občanského soudního řádu.
Řešení je tedy zcela v souladu s existující právní úpravou správního procesu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx) je zde výslovně stanoven vztah speciality navrhovaného zákona k ustanovením, jež se týkají zpřístupňování informací a jsou obsaženy v jiných zákonexxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je tato otázka upravena způsobem, který nevyhovuje požadavkům směrnice ES. Přitom by nebylo správné tato ustanovení výslovně rušit (derogovat), proxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxléhat obecnému režimu. Proto je praktické tento zákon učinit speciálním předpisem ve vztahu k nim, tím zajistit, že v případě environmentálních inforxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxř. u vodního či atomového zákona předpokládat, že všechny informace týkající se mírového využívání jaderné energie či všechny údaje ve vodohospodářsxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh" informací bude platit dosavadní úprava v těchto zákonech obsažená, pro informace vyhovující definici informace o ŽP bude platit tento zvláštní zákxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxací ve zvláštních případech zmíněných v § 11 tohoto návrhu, tedy pro určená ustanovení zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před zněčisťujícími lxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xnformací o životním prostředí v rámci procedury posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. procedury EIA). Tyto právní úpravy budou platit paralelnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xrostředí, který dosud definoval informace o životním prostředí a stanovil (v rozporu s formulací Listiny základních práv a svobod takže jeho použitelxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxr derogat priori
(později přijatý zákon ruší zákon dřívější) by jeho platnost a aplikovatelnost byla nanejvýš sporná.
V případě § 72 odst. 2 zákona čx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxnovení rovněž navrhovaný zákon plně nahražuje, a to podstatně konkrétnější a propracovanější úpravou.
3. FINANČNÍ DOPAD
Finanční dopad navrhovaxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxo prostředí. Ovšem poskytování informací na základě žádosti či neformálního dotazu se xxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho stavu, příčinách a důsledcích tohoto stavu. V oblasti ochrany přírody a krajiny tomu tak již do značné míry je, aniž by tlak na zvýšení počtu pracovnxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxy novelizací zákona o správních poplatcích byly žádosti o informace vhodným způsobem zpoplatněny. Předkladatelé jsou připraveni novelizaci zmíněnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxplatků za poskytnutí informace, případně za podání žádosti.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR