Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

LIT27936CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxmoci (dávky, slevy), službami a pomocí naturální. Touto pomocí se doplňuje nebo nahrazuje příjem rodin, popř. řeší specifické sociální situace.
Souxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxk posilujících příjmy rodin s dětmi po celou dobu jejich péče o nezaopatřené děti (t.j. přídavky na děti, výchovné k důchodům a státní vyrovnávací příspxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxské péče, stipendia a státní příspěvek k novomanželským půjčkám; do této skupiny patří i pohřebné),
c) dávky poskytované v případě, kdy rodina svými pxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxo dávky jsou dnes vypláceny ze systému sociální péče.
Stávající systém těchto dávek se tvořil postupně a je značně roztříštěný, a to jak pojetím jednotxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxnského pojištění, které jsou stanoveny nebo limitovány absolutními částkami a pokud nejsou valorizovány, pak při změně cenových a příjmových relací xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxho systému. Okruh dávek je však třeba rozšířit o další dávky, které budou řešit nově vznikající specifické sociální situace.
Nejvýznamnějšími dávkaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxla racionální ani skutečnou úroveň nákladů na děti, ani příjmovou situaci rodin. Úroveň přídavků na děti (výchovného) se vytvořila historicky, postuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxstémovou změnou; od této úpravy je výše diferencována podle věku dítěte a vyhovuje v zásadě předloženému návrhu zákona.
Rodiny s dětmi jsou a budou i naxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxek v těhotenství a mateřství).
Významný objem finančních prostředků představují slevy na dani z příjmu fyzických osob z titulu nezaopatřenosti dítěxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxstředkovaně, jako např.
dotace
k žákovskému jízdnému,
dotace
na pobyt a stravování dětí v jeslích, mateřských školách a domovech mládeže, příspěvex xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Tato skupina nepřímých dávek se však postupně omezuje, finanční zátěž je přenášena na rodiče nezaopatřených dětí; a tím více vystupuje do popředí potxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaci.
V xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtuaci rodiny. Správy sociálního zabezpečení vyplácejí cca 14% celkového finančního objemu dávek i počtu dávek, u nichž se předpokládá jejich transfoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxne se taková činnost nákladnou a pro zaměstnavatele složitou. Řada těchto podmínek má charakter osobních dat chráněných zákonem č. 256/1992 Sb., o ochxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxateli nepřísluší šetřit sociální situaci zaměstnance. Požadavek na rychlé a jednotné zajištění změn (realizované pomocí jednotného software) by roxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxí změnu přístupu, jejímž obsahem je především odchod od státního paternalismu k participaci. Nová koncepce předpokládá, že rodiny a občané si budou zaxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xasahovat pouze tam, kde ze subjektivních nebo objektivních důvodů nestačí občan nebo rodina zabezpečit své potřeby vlastními silami na společensky pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxk bez ohledu na příjmovu situaci rodin vytváří bariéru dalšího užití a rozvoje tohoto systému. V případě, že by se dávky s ohledem na vývoj cen a mezd nevalxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxzovaly, zvýšily by se výrazně sociální výdaje státu, přitom by však pouze byla zachována reálná úroveň dávek bez možnosti posílit více příjmy jen něktexxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxtřebují a tento aspekt bude s narůstající příjmovou diferenciací stále významnější.
Stávající systém neumožňuje přijatelným způsobem a bez rizik vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na příjmové situaci rodin, případně zvýšit pomoc skutečně potřebným rodinám a snížit ji nebo i vyloučit rodinám ve vyšších příjmových pásmech. Proto jx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxházet především z pracovních příjmů, sociální redistribuce nesmí deformovat, ale pouze účelně korigovat příjmovou diferenciaci tak, aby motivovalx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx musí být nový systém státní sociální podpory hospodárný, účelný a adresný, t.j. musí vycházet z konkrétní sociální události a situace.
Nejvýznamnějxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxahy solidarity a vzájemné sociální pomoci. Pro účely zákona o státní sociální podpoře je rodina tvořena nezaopatřenými dětmi, jejich rodiči, popřípaxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxry je analýza a definování sociálních situací, u nichž má stát zájem podílet se na jejich řešení formou obligatorních dávek. Náklady související se zalxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxucí péčí o děti. Proto je třeba, aby stát pro rodiny s dětmi nacházející se v této fázi životního cyklu měl k dispozici nástroje pro jejich účinnou podporux xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. osob v nich žijících, je z tohoto důvodu v průměru nižší než životní úroveň osob, které nevyživují děti. Dalšími faktory, které mají vliv na řádné fungoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxh. Specifickými situacemi, na jejichž řešení má stát zájem formou státních dávek participovat, je náhradní rodinná péče o opuštěné děti a vypravení poxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxnovených případech týká i občanů, kteří nežijí v rodině a podporu státu vzhledem ke své sociální situaci potřebují (např. příspěvek na bydlení a pohřebxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxanům a rodinám s dětmi do jednoho komplexu;
- nově definuje v tomto systému i ty dávky, které byly dosud součástí jiných systémů, např. nemocenského pojxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xyspělých státech jsou uplatňovány systémy podpory rodiny v širokém spektru úrovní a forem a vycházejí z různých filozofických, ekonomických a politixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xřípadech výrazně odlišují. To naznačuje, že volba nového systému v naší zemi musí rovněž vycházet z historických a teritoriálních souvislostí a k zahrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxém bude skládat. To se týká i technické a organizační stránky nového systému. V evropských státech se dlouhodobě uplatňuje zájem postupně harmonizovax xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxpských zemích rovněž akcentují posílení prvku adresnosti v sociální oblasti a usilují touto cestou o snížení podílu sociálních výdajů na hrubém domácxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxu je navržený systém státních dávek v České republice svou jednotností a parametričností originálním řešením.
Transformace systému státní sociálnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní dohody a konvence, k nimž Česká republika postupně přistupuje. Pro přestavbu systému je nezbytné zachování právní jistoty rodin s dětmi tak, aby bylx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaný návrh je však v souladu s dlouhodobými záměry harmonizace cílů v oblasti sociální politiky.
3. Základní principy státní sociální podpory a navrhxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe stává výrazem sociálního přerozdělení mezi nepotřebnými a potřebnými a projevem státem organizované solidarity. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnné, a řešit různé sociální situace, na něž rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí. Úroveň dávky státní sociální podpory bude závislá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxy především rodinám s dětmi, ale řeší rovněž určité sociální situace všech občanů (např. pohřebné, příspěvek na bydlení). Státní sociální podpora budx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxně dávek státní sociální podpory nestačí k zajištění základních životních potřeb, bude řešena v rámci sociální pomoci.
Návrh zákona o státní sociálnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxích se v určitých, přesně definovaných sociálních situacích.
Jde jednak o univerzální dávky, které jsou vyjádřením přerozdělení od bezdětných rodix x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxena při vyšší příjmové úrovni. Příjem je zkoumán za období předcházejícího roku, v němž se dávka přiznává. V navrhovaném systému státní sociální podpoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxěvek na dopravu a pohřebné.
Tento princip je vyjádřen následujícím vzorcem pro výpočet dávky:
D = ŽMO * K1 , při příjmu do K2 násobku životního minima roxxxxx xxx
x x xxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxení okruhu příjemců
Druhým typem jsou dávky stanovené na základě testování skutečné celkové příjmové situace rodiny. V tomto případě se jedná o přeroxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xdy dosáhne svými příjmy určité úrovně, přičemž s rostoucím příjmem se výše dávky snižuje. Příjem je zkoumán za předchozí kalendářní čtvrtletí. Ve státxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxky:
ŽMO * P
D = ŽMO - -, kde
ŽM * K3
D = výše dávky
ŽMO = životní minimum příslušné osoby (osob) (u příspěvku nabydlení životní minimum domácnosti)
P = přxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxálního příplatku se ve stanovených případech (např. zdravotní postižení dítěte) částky životního minima zvyšují prostřednictvím určených koeficixxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx pro ŽMO, tak pro ŽM.
Aby dávky státní sociální podpory nenahrazovaly dávky do životního minima a aby při výpočtu podle vzorce nedocházelo k záporným hoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxžší než životní minimum rodiny (nezvýšené), dosazuje se do vzorce místo tohoto příjmu částka odpovídající životnímu minimu rodiny (nezvýšenému) xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxny(příp. zvýšené) násobené stanoveným koeficientem, dosazuje se do vzorce místo tohoto příjmu částka odpovídající životnímu minimu rodiny (příp. zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxování adresné sociální politiky.
Prakticky celá konstrukce dávek státní sociální podpory je odvozena od částek životního minima. Životní minimum, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost použití pro:
- stanovení hranic příjmu, do kterého bude dávka vyplácena,
- určení výše vyplácených dávek.
Kombinací těchto dvou možností vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxně posuzovaná ve vztahu k životnímu minimu této domácnosti. Tím je zajištěna srovnatelnost příjmové situace rodin rozdílné velikosti a struktury. Přxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa rozdíl od sociální pomoci se však systém státní sociální podpory zaměřuje na rodiny, které se svými příjmy nacházejí nad úrovní životního minima, avšxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxě nákladů způsobených určitými sociálními situacemi, nikoliv zabezpečit jejich plnou úhradu. Pro tento účel jsou v systému tyto sociální situace jedxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xa zvolených koeficientech. Jednotlivé koeficienty jsou používány jednak pro stanovení okruhu budoucích příjemců dávky (násobek životního minima cxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxo životního minima na domácnost).
Vzájemná proporce výše dávek a prostředků vkládaných do těchto řešení umožňuje realizovat nejen mnoho variant, alx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xávek a rozsah příjemců, by měla odrážet nejen sociálně ekonomické faktory, ale i ekonomický efekt testování, jeho administrativní náročnost a dále moxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xrovedené valorizaci životního minima.
Přestože systém státní sociální podpory představuje velmi variabilní systém, je volba koeficientů do jisté xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxntů je třeba respektovat zejména tyto skutečnosti:
- uplatnit princip solidarity a princip státem organizovaného přerozdělováníod bezdětných k roxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxity a příjmy nahrazujícími mzdu;
- období pro testování příjmů musí odpovídat charakteru dávky;
- zachovat možnost omezení okruhu příjemců příjmem x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxdení nového systému bylo průchodné;
- minimální úroveň xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxů jsou limitovány výdaji na příslušné služby nebo okruh výrobků, přitom je dávka pouze příspěvkem státu a nikdy nepokrývá výdaje plně;
- stanovit koefxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxou váhu, a aby současně při stanovení stejného koeficientu pro více dávek nevznikla sociální past (t.j při překročení příjmové hranice o 1 Kč rodina přixxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xetech i při zachování koeficientů na stejné úrovni sníží počet příjemců státních dávek.
5. Věcné determinanty zavedení systému státní sociální podxxxx
xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxěno jednotným software, musí umožňovat pravidelnou kontrolu, být jednotný na celém území České republiky a všechny dávky budou transformovány na dávxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxení personálně i technicky dostatečně vybavených pracovišť na okresních úřadech, které by výplatu dávek státní sociální podpory věcně garantovaly.
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxchnikou, propojenou na celém území s ostatními informačními systémy. Každé pracoviště bude muset být hardwarově i softwarově vybavené tak, aby byl noxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxh věcí informace k zamezení duplicitního vyplácení dávek. Tím, že půjde o výplatu nárokových dávek, kde podmínky budou stanoveny zákonem a finanční prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxžití výpočetní techniky při jejich výplatě. Má-li být sociální politika adresnější a tím i úspornější, vyžaduje nezbytné posílení aparátu. Tento vývxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zabezpečují uvedenou agendu bezplatně za stát v cca 28 tis. tzv. velkých organizacích (s více než 25 zaměstnanci).
Legislativně je systém státní socixxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xři stanovení podmínek konkrétní individuální realizace. Systém bude schopen rychlé reakce na sociálně ekonomický vývoj.
6. Postup zavedení systéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxátní sociální podpory transformovány tak, aby se mohly stát nástrojem adresné sociální politiky a byly vypláceny státními orgány - okresními úřady.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xystému; v tomto směru jde jak o omezení nároku na dávku výší příjmu, tak o převedení těchto dávek na státní dávky;
- postupně v krocích změnit plátce jednxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx uvedené záměry se navrhuje:
- x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx důchodového zabezpečení, popř. dávkou nemocenské péče v ozbrojených službách, na dávku státní "přídavek na dítě" a podmínit jeho poskytování výší přxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxro zaměstnance) a okresních správ sociálního zabezpečení (pro osoby samostatně výdělečně činné, nezaměstnané a zaměstnance malých závodů) a pro příxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxZ) a systémy ozbrojených složek, změnit a pověřit výplatou této dávky (včetně příplatku k výchovnému) okresní úřady;
c) státní vyrovnávací příspěvex xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxěvek na pohřeb upravit již podle nového systému a výplatu převést na okresní úřady;
e) zavést novou státní dávku - příspěvek na dopravu a její výplatou pxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxen a budou zavedené nové dávky - sociální příplatek a příspěvek na bydlení.
7. Sociálně ekonomické důsledky navrhované úpravy
1. Věcné údaje
V Českx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx nezaopatřených dětí. Celkový počet nezaopatřených dětí lze odhadovat podle mikrocensu na cca 2,69 mil. Vývoj struktury rodin podle počtu dětí vykazuxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxm dítětem, kterých je v současné době zhruba 43,8%. Ve 139 tis. neúplných rodinách s dětmi žije v současné době zhruba 206 tis. dětí, což je cca 7,7% z celkoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxtatnou část této finanční pomoci státu tvoří přídavky na děti a výchovné k důchodům, státní vyrovnávací příspěvek a rodičovský příspěvek. Do nového syxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkytováním nepřímých dotací v rozsahu cca 2.5 mld Kč resortem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva dopravy.
2. Úroveň a struktxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xodin (vč. příjmů sociálních) vysoká. Průměrné celkové čisté příjmy v roce 1994 do 2 násobku životního minima má 62%, od 2 do 3 násobku 27% domácností a nad x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx životního minima má prakticky každá bezdětná rodina bez ekonomicky aktivního člena (95%), dvě třetiny rodin s dětmi (63%) a zhruba čtvrtina bezdětnýcx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xe 33,7% sociální příjmy. U rodin bez ekonomicky aktivních osob sociální příjmy představovaly 97%, u rodin s dětmi 15,5% (proti roku 1992 pokles o 1,6 proxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxobkem životního minima, příspěvku na dopravu a pohřebného 2 násobkem životního minima dosaženo úspory cca 2,4 mld Kč v porovnání se stavem, kdy by se dávxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxl. Kč. V důsledku zavedení státní sociální podpory od 1.7.1995 (což představuje proti současnému stavu v řadě případů zvýšení dávek) a zvýšení životníxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxona a nastavení koeficientů na navrhované úrovni bude úspora v roce 1996 proti výdajům, které by bylo nezbytné vynaložit ve stávajícím systému, předstxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx96 bude činit 6,7 mld Kč, což představuje 21% z výdajů na dávky (t.j. z 32.4 mld Kč), které by bylo třeba vyplatit, kdyby systém státní sociální podpory nebxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxstavovat cca 2,1% (viz příloha 2).
S rostoucí příjmovou diferenciací v následujících letech ztratí nárok na dávky státní sociální podpory více příjexxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Nároky na státní rozpočet pro zajištění jednorázových startovacích nákladů na pořízení informačních technologií budou činit cca 700 mil. Kč. V přípaxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxředků z fondu PHARE a bude využita výpočetní technika ministerstva práce a sociálních věcí v hodnotě 31,5 mil.Kč, využívaná v současné době pro výplatu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxch jednorázových nákladů.
V roce 1995 se zvýší počet pracovníků okresních úřadů celkem o 2 905 pracovníků, z toho k 1. březnu o 900 pracovníků, k 1. červexxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx vynaloženo cca 570 mil. Kč a od roku 1996 cca 1,1 mld Kč ročně.
Limit počtu pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí se v roce 1995 zvýší o 80 pracovxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxerstva práce a sociálních věcí se zvýší o 6,6 mil. Kč.
Provozní náklady systému budou představovat cca 3,5% z celkového objemu vyplacených dávek státnx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterá vedle důchodového pojištění , nemocenského pojištění a sociální pomoci bude představovat jeden ze základních typů zajištění osob při stanovenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxotlivé dávky státní sociální podpory budou poskytovány v zásadě v závislosti na výši příjmu v rodině.
K § 2
Taxativně se vymezují dávky, které budou x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí nebo důchodového zabezpečení (přídavky na děti, podpora při narození dítěte, pohřebné) a zavádí některé nové sociální dávky (příspěvek na bydlení a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxbám. Pro jejich poskytování nebude rozhodná státní příslušnost těchto osob, nýbrž místo jejich trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu je místo, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x u cizinců, kteří pokud v České republice pobývají dlouhodobě nebo trvale, mají podle § 19 odst.3 zákona č.123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxny ve značném rozsahu a jiné řešení (např. jen podle místa, kde se osoby zdržují) by mohlo vést k jejich zneužívání.
K části druhé
K § 4
Přiznávání dávxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xro nárok na dávky zjišťovat jako měsíční průměr připadající na rozhodné období, t.j. na období kalendářního roku nebo kalendářního čtvrtletí.
K § 5
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxují zajištění životních nákladů rodiny. V prvé řadě jde o příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o daních z příjmu. Dále tx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho pojištění nebo důchodového zabezpečení, včetně takových dávek za zahraničí, protože jde v podstatě o dávky, které nahrazují mzdu nebo jiný příjem z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxrakter se do rozhodného příjmu zahrnuje i výživné. Stanovení rozhodného příjmu odchylným způsobem je nutné u osob samostatně výdělečně činných , a to pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Odchylným způsobem je třeba stanovit rozhodný příjem pro některé dávky státní sociální podpory, a to pro nárok na přídavek na dítě, sociální příplatek x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxí rozhodného příjmu je určeno rozdílně pro jednotlivé dávky. U sociálního příplatku a příspěvku na bydlení je stanoveno na kalendářní čtvrtletí předcxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxtuaci v rodině a v případě snížení příjmu uvedené dávky přiznat.
U ostatních dávek, včetně dávek jednorázových, je rozhodným obdobím předchozí kalenxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxího roku, je nutno stanovit, že pro případy, na něž vznikne nárok od 1.července jednoho roku do 30.června následujícího roku, je rozhodným obdobím kalexxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx velmi nepravidelné.
Stanovením rozhodného období na předchozí kalendářní rok dochází k určitému časovému posunu zkoumaného příjmu ve vztahu ke skuxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx určitých podmínek i na kalendářní čtvrtletí. Pro takové případy je stanoveno rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí.
K § 7
Dávky státní sociální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xěti. Přitom se vychází z faktického soužití osob, tzn., že za rodiče se nepovažují jen vlastní rodiče, ale i ostatní osoby, které rodiče nahrazují. Podmxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx vymezen tak, že se nepřihlíží k prarodičům, popř. k jiným osobám, než jsou rodiče nebo děti. Výjimku z této zásady tvoří jen případy, kdy nezaopatřené díxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xxxxxeň se odlišně určuje okruh osob, k jejichž příjmu se přihlíží pro případ, že žije v rodině dítě svěřené do pěstounské péče a jde o nárok na sociální příplatxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxtné také upravit případy, kdy se některá z osob společně posuzovaných delší dobu zdržuje mimo místo trvalého pobytu. Přitom se vychází z důvodů takové nxxxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému vychází kritéria pro stanovení příjmu v rodině z částek životního minima stanoveného zákonem č.463/1991 Sb., v platném znění. Obdobně pro staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh potřeb a z částek potřebných k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, které jsou rozhodné pro stanovení životního minima.
K § 9
Některé z dávex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrhu zákona se jednotlivé stupně zdravotního postižení vyjadřují v procentech. V prováděcí vyhlášce pak bude stanoveno konkrétní onemocnění s vyjádřxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxznivý zdravotní stav, t.j. zdravotní stav, který má trvat déle než jeden rok. Nebude se přihlížet ke krátkodobým zdravotním postižením (např. bezprosxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxistí kvalifikované posuzování zdravotního stavu, protože uvedení lékaři mají značné zkušenosti s posudkovou činností v oblasti sociální zabezpečexxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxní zdravotního stavu nezaopatřených dětí v celé sociální oblasti.
Při posuzování zdravotního stavu budou platit ustanovení zákona České národní raxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxebné aplikovat i ve státní sociální podpoře. Příslušná úprava se provádí novelou citovaného zákona.
K § 10
Výdělečná činnost se pro účely státní soxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxh je nutno definovat výdělečnou činnost ve vztahu k účasti na důchodovém zabezpečení, protože jejich účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. Za xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxičovský příspěvek a vymezení pojmu nezaopatřeného dítěte.
K § 11
Nezaopatřenost dítěte se pro oblast státní sociální podpory definuje v zásadě shxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxnné školní docházky a poté, jestliže se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se pro svůj zdravotní stav nemůže připravovat na budoucí povxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxoucí povolání, popř. co se také rozumí povinnou školní docházkou. Také v tomto případě, stejně jako u nezaopatřenosti dítěte, se vymezují uvedené pojmx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na budoucí povolání zvlášť na střední škole a zvlášť na vysoké škole. Důvodem takového rozlišení je skutečnost, že zatímco podle školského zákona probxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákona začátek a konec studia.
Určuje se, že docházka až do desátých ročníků určitých druhů škol se považuje za povinnou školní docházku, protože svým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxx
x x xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxho příjmu v rodině. Pro nárok na přídavek na dítě podle § 17 se stanoví rozhodný příjem v rodině za rozhodné období kalendářního roku. Nárok vzniká splněnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxjdříve ode dne podání žádosti, a to i v případě, že se podmínky nároku splnily před jejím podáním. Ustanovení § 18 dává možnost přiznat přídavek na dítě v pxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxe.
K § 20
Přídavek na dítě je nárokem dítěte, a proto až do zletilosti se tato dávka bude vyplácet tomu, kdo má dítě v přímém zaopatření (zpravidla půjdx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xýt více.
V případě, že nezletilé nezaopatřené dítě je umístěno v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, bude se přídavek na dítě vyplácet tomuto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx xociální příplatek je vázán na péči alespoň o jedno nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmu v rodině, která vychází z částky životního minima. Rxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxým vzniká nárok na sociální příplatek, stanoví se výslovně, že nárok v takovém případě náleží jen jednou a zároveň se stanoví, jakým způsobem se určí osoxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí příplatek přiznáván v nižší výměře. Tímto řešením se ve výši sociálního příplatku odrazí vždy konkrétní příjmová situace v rodině. Proto všechny rodxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxu.
Zároveň se řeší situace, kdy rodina má nižší příjem, než je životní minimum, tak, aby nedocházelo k nahrazování dávek sociální péče sociálním příplxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxjí různé sociální situace. Jde zejména o zdravotní postižení dítěte nebo člena jeho rodiny, přípravu dítěte na budoucí povolání, včetně dojíždění do sxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxent.
K § 24
Sociální příplatek se vyplácí vždy dopředu na kalendářní čtvrtletí a může činit pro rodinu poměrně vysokou částku. Proto je třeba, aby výxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxout jen tak, že se sociální příplatek vyplácí zálohově a vždy po určitém období se pak zúčtuje podle skutečných příjmů v rodině v tomto období dosaženýchx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se provádět zúčtování vždy za období od 1.dubna kalendářního roku do 31.března následujícího kalendářního roku.
Navrhuje se provést zúčtování mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm, který se vypočítá podle skutečně dosažených příjmů v kalendářním roce na tato čtvrtletí rozvržených ve stanoveném poměru. Zároveň se určují pravidxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xohoto období. Stanoví se také, v jakých termínech se zúčtování provádí, do kdy je povinnost sociální příplatek zúčtovat a jakým způsobem se příplatek čx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tím, že se podle předloženého xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xe věku do tří let nebo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené mladší sedmi let.
Rozhodný příjem v rodině se prx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xozhodného příjmu dosaženého za předchozí kalendářní čtvrtletí; v tomto případě však se rodičovský příspěvek přizná, jen jestliže se příjem v rodině vxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxič v době péče o dítě není výdělečně činný, a tedy nemá nárok na příjem z takové činnosti ani na dávky, které takový příjem nahrazují, nebo sice má příjem z vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxě.
Také u rodičovského příspěvku se řeší situace, kdy by mohlo více osob uplatňovat nárok na tuto dávku nebo když by přicházelo v úvahu více příjemců tétx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xe stejném rozsahu jako v dosavadní úpravě.
K § 27
Výše rodičovského příspěvku vychází z částky na osobní potřeby rodiče.
Z dosavadní úpravy rodičoxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxími určenými sociálními dávkami v případě, že rodič splňuje podmínku péče o dítě nebo děti a pobírá uvedené dávky, které jsou nižší než rodičovský příspxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxispívat rodinám na náklady spojené s bydlením, a to s přihlédnutím k jejich příjmové situaci a počtu osob, které v bytě žijí.
Nárok na příspěvek na bydlexx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Tím se tato dávka liší od příspěvku na nájemné podle zákona č.319/1993 Sb., který dosud náležel jen osobxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx příspěvek na bydlení bude podmínkou, že v rozhodném období, t.j. v období předchozího kalendářního čtvrtletí , bylo řádně uhrazeno nájemné a zaplacenx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxmu. Obdobně jako u jiných dávek státní sociální podpory se určuje, komu bude příspěvek na nájemné náležet, je-li oprávněných více.
K § 29 a 30
Konstrxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xe příjmem v rodině se bude výše příspěvku na nájemné snižovat. Maximální příspěvek na bydlení obdrží rodina, která svými příjmy zabezpečuje potřeby svx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxního roku zúčtovávat, a to stejným způsobem jako sociální příplatek (§ 24).
K § 31
Zaopatřovací příspěvek je dávkou, která přispívá k zajištění nákxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxsto uvedené vojenské služby nebo vojenského cvičení.
Oproti dosavadnímu stavu se vymezuje okruh oprávněných osob, jimž náleží zaopatřovací příspěxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxost platit výživné. Ve srovnání s dosavadní úpravou tedy nebude náležet zaopatřovací příspěvek např. rozvedené manželce vojáka, družce vojáka, zletxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkona o sociálním zabezpečení, kam dosud patří i zaopatřovací příspěvek, se poskytoval vojákovi také příspěvek na úhradu za užívání bytu. Navrhovaný zxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxjného důvodu.
Nárok na zaopatřovací příspěvek, tak jako ostatní dávky státní sociální podpory, je vázán na stanovenou výši příjmu v rodině.
Obdobně xxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxu v rodině.
K § 32
Výše zaopatřovacího příspěvku se odvozuje z částky určené na osobní potřeby oprávněné osoby stanovené zákonem o životním minimu. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxené soudem nebo placeného na základě dohody.
K § 33
Pro výplatu zaopatřovacího příspěvku pro nezaopatřené dítě bude platit stejná úprava, která plxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxde příjemcem této dávky.
K § 34
Dávkami pěstounské péče stát přispívá na úhradu nákladů vznikajících v souvislosti se zajištěním výchovy dítěte, kxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxíspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna, nebo jde o dávky jednorázové, které řeší některé situace související s výkonem pěstounské péče.
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxilostí dítěte, pokud dítě žije s původním pěstounem nadále ve společné domácnosti a plní podmínky nezaopatřenosti dítěte, a to nejdéle do 26 let věku díxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe, že event. další náklady na dítě budou hrazeny zejména z dalších sociálních dávek.
Ve výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte se promítají některé dalxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy je skutečnost, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx promítnout do výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte.
Návrhem se dále řeší souběh příspěvku na úhradu potřeb dítěte a nároku na sirotčí důchod dítěte, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxměna se odvozuje od částky na osobní potřeby pěstouna a náleží zvlášť za každé dítě svěřené do pěstounské péče. Odměna pěstounovi náleží po celou dobu, px xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xe zde existuje vyživovací povinnost k tomuto dítěti. Připouští se však možnost ve zřetelehodných případech odměnu přiznat. O tom, kdy jde o zřetelehodxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxšených nákladů, které vznikají v souvislosti s převzetím dítěte. Tato dávka byla dosud jako dávka
fakultativní
poskytována v rámci sociální péče. Poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxvkou jednorázovou.
K § 40
Nově se zavádí jako nároková jednorázová dávka pěstounské péče příspěvek na zakoupení motorového vozidla, která má umožxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxtoun zajistil celkovou opravu osobního motorového vozidla. Podle dosavadní úpravy je takový příspěvek poskytován v rámci sociální péče jen pěstounůx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxhlédnutím k současným cenovým relacím.
K § 41
Ustanovením se zajišťují nároky opatrovníku, který o dítě osobně pečuje a byl dítěti ustanoven soudex xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xsobu, které bylo svěřeno do péče dítě ještě před rozhodnutím soudu o pěstounské péči.
K § 42
V souvislosti se zrušováním státních dotací na slevy na žxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxžet dětem, které plní povinnou školní docházku, bez ohledu na příjem v rodině. V ostatních případech, kdy bude dítě studovat na střední nebo vysoké školxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x x xx x xx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxvídá jízdnému ve veřejné autobusové dopravě. Tuto částku bude třeba vždy dvakrát do roka stanovit tak, aby výše příspěvku odpovídala výši jízdného. Čáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxu na dopravu bude rozdílná podle toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální podpory poskytovanou v závislosti na výši rozhodného příjmu v rodině, která má krýt zvýšené náklady v rodině vyvolané narozením dítěte, popřx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxné osobě. Pokud bylo dítě do jednoho roku věku svěřeno osobě do péče nahrazující péči rodičů, náleží porodné i této osobě, jako dávka, která má přispívat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxíve i matce nebo otci dítěte.
Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte nebo dnem převzetí dítěte do péče. To znamená, že podmínky nároku, zejména podmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxek na osobní potřeby těchto dětí.
K § 48 až 49
Pohřebné bylo podle dosavadní úpravy dávkou nemocenského pojištění nebo sociálního zabezpečení. Novx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxm vypravení pohřbu a také k tomuto dni budou zjišťovány podmínky nároku.
Nárok na pohřebné bude mít fyzická osoba, a to při splnění podmínky stanovené čxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxk, a to dnem splnění časově poslední podmínky. Nárok vzniká bez ohledu na to, zda oprávněný o dávku požádá či nikoliv, pokud se výslovně jako podmínka nárxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xude vždy trvat jen po dobu, po kterou budou zákonem stanovené podmínky splněny. Přestane-li oprávněný plnit podmínky nároku nebo výplaty, nárok na dávxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxají jeho osoby, popř. jeho rodiny. Jde o prokazování příjmu, zdravotního stavu, soužití osob v rodině a pod. Je proto namístě požadovat, aby oprávněná oxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnu, který bude o dávkách rozhodovat, získávat potřebné údaje u ostatních orgánů, fyzických nebo právnických osob.
K § 52
Dávky státní sociální podxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxy nejdéle na období roku nebo kalendářního čtvrtletí podle toho, z jakého rozhodného období se stanoví rozhodný příjem pro jejich přiznání.
Podmínkox xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxtní sociální podpory jen po část kalendářního měsíce náležely tyto dávky po celý kalendářní měsíc. Takové řešení je v sociální oblasti obvyklé a je i z adxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx například po čast měsíce bude náležet peněžitá pomoc v mateřství (dávka nemocenského pojištění), a poté rodičovský příspěvek.
Pokud jde o výplatu zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnky alespoň po dobu dvou třetin této doby. Byly-li splněny podmínky po dobu kratší, náleží za každý den trvání nároku jedna třicetina výše zaopatřovacíxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xýši dávky. Nejčastěji půjde o změnu okruhu společně posuzovaných osob, dovršení určitého věku, změnu zdravotního stavu apod. Budou-li mít uvedené skxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx k přiznání dávky, ale dávka byla přiznána z různých důvodů ve vyšší nebo nižší částce, popř. kdy bylo přiznání dávky odepřeno (nedostatečné prokázání rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro její výši nebo pro nárok na ni.
Vzhledem k tomu, že může dojít k přeplatku na dávce státní sociální podpory, je třeba zajistit, aby bylo možné tento přxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ustanovení bude zejména praktické při zúčtování sociálního příplatku nebo příspěvku na bydlení.
K § 55
Nárok na dávku státní sociální podpory se nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je shodné se lhůtami, které jsou stanoveny i v ostatních oblastech právních úprav sociálních nároků (důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění a pxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxo roku ode dne, kdy taková skutečnost nastala, nárok zaniká. Zánik nároku je odůvodněn tím, že při pozdějším uplatnění nároku by už dávka neplnila funkcxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xdůvodněn tím, že po uvedenou dobu by dávka nemohla plnit účel, pro který je určena, a v rodině takové osoby je nutno otázku nároku na dávky státní sociální xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxby nejsou dostatečně zabezpečeny vlastními příjmy. Proto se stanoví, že dávky nelze postupovat ani dát do zástavy; v opačném případě by totiž došlo k poxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dávky se vylučuje, aby dávka byla předmětem dědictví.
K § 58
Stanoví se základní pravidla pro výplatu dávek. Dávky se budou vyplácet měsíčně pozadux xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xtanoví, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí nesmí přesáhnout jeden rok. Uvedená úprava bude znamenat administrativní zjednodušení.
K § 59
Dávky bude vyplácet orgán příslušný k rozhodovánxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxlaty dávek je z hlediska nákladů na řízení úsporné a administrativně jednoduché. Zároveň se zachovává rovnocenná možnost výplaty dávek v hotovosti (pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxněný. Současně však upravuje zákon situaci, kdy oprávněný nemůže dávku přijímat z určitých objektivních důvodů (např. zdravotní stav) nebo proto, že xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxdla fyzická osoba (příbuzný), ale umožňuje se, aby jím byla také právnická osoba (např. určité občanské sdružení). Dávka musí být tímto zvláštním příjxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxanými ze státních prostředků. Jejich účelem je řešit sociální problémy na území státu a s ohledem na to jsou také stanoveny podmínky jednotlivých nárokxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxziny nebudou vyplácet.
K § 62 a 63
Stanoví se povinnost oprávněných osob, popř. příjemců dávek, aby okresnímu úřadu, který vyplácí dávku, ohlásily xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx dítě nadále nezaopatřené, o změny zdravotního stavu. Lhůta osmi dnů, která se dává oprávněné osobě nebo příjemci dávky pro podání takového hlášení, je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxbo její výši.
Nesplnění ohlašovací povinnosti, popř. dalších povinností uložených oprávněné osobě, má za následek, že tato osoba je povinna vrátit čxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxní sociální podpory srážet.
K § 64
Státní orgány, jiné právnické nebo fyzické osoby mají podle zákona povinnost poskytnout okresnímu úřadu, který x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxjekty povinny sdělit bezplatně, s výjimkou údajů týkajících se zdravotního stavu; za ty se poskytuje úplata podle zvláštních předpisů a uhrazuje ji okxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxanoví působnost Ministerstva práce a sociálních věcí vést potřebnou celostátní evidenci údajů a zjištěné nedostatky sdělovat okresním úřadům.
K x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnávány. Půjde v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxje povinnost zachovat mlčenlivost o těchto údajích a jakým způsobem, kdy a kým mohou být takové údaje použity.
K § 66
Dávky státní sociální podpory sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxresní úřad při rozhodování o dávkách vycházet. Obě tyto skutečnosti plně odůvodňují stanovit kontrolní oprávnění Ministerstvu práce a sociálních věxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxuje možnost kontrolovat jiné státní orgány a respektuje se v potřebné míře bankovní tajemství.
Zároveň se stanoví sankce za porušení povinností uložxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oblasti sociálního zabezpečení.
K § 67
O dávkách budou rozhodovat okresní úřady příslušné podle místa bydliště, kde je oprávný hlášen k trvalému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxezit možnému zneužití státní sociální podpory; při jiném řešení by nebylo možno zabránit souběžnému pobírání stejných dávek jednou osobou.
K § 68
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxí podpory je třeba podávat písemnou žádost.
Pro racionální řízení a zajištění jednotného postupu všech okresních úřadů při rozhodování o dávkách je nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx v návrhu zákona uvádí, že musí jít o tiskopisy předepsané Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Řízení o přiznání dávky se zahajuje vždy jen na žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úprava je v návrhu zakotvena zejména pro případy, kdy okresní úřad zjistí, že dávka byla nesprávně přiznána ve vyšší částce a je nutno provést urychlené xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxlných skutečností. Aby nebylo pochyb o tom, které skutečnosti je oprávněný povinen v žádosti doložit a aby se urychlilo řízení o dávkách, stanoví se podxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxsti je nutno stanovit zákonem jednoznačně.
K § 70 až 73
Řízení se bude řídit správním řádem s výjimkou případů, kdy navrhovaný zákon stanoví od správxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přezkum uvedených rozhodnutí vyplývá z občanského soudního řádu.
Pokud jde o odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o dávkách, vylučuje se ve vztxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxanými osobami neměly mít dopad na výplatu dávek, a tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxní podpory se budou vydávat písemně tak, aby oprávněná osoba měla všechny potřebné informace o svém nároku.
K části páté
K § 74 až 76
Do předloženého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxskytované sociální dávky se transformují do nových dávek státní sociální podpory. Proto je třeba v přechodných ustanoveních upravit skončení nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx popř. kdo o nich bude v této době rozhodovat.
Pokud jde o nárok na státní vyrovnávací příspěvek, je stanovení zániku nároku na tuto dávku ke dni 31. prosixxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxterých sociálních dávek do systému státní sociální podpory je také příspěvek na bydlení zaváděn s účinností od 1.ledna 1996. V návaznosti na tuto skutexxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxnnosti zákona rozhodovat okresní úřad, o přídavku na dítě budou ve stanovených případech v době od 1. července 1995 do 31. prosince 1995 rozhodovat orgáxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxupného převádění rozhodování o dávkách na okresní úřady tak, aby celý tento složitý proces nebyl komplikován velkým nárůstem agendy, který by nebylo mxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxt od uvedeného data již okresní úřady. Pokud budou přídavek na dítě v období od 1. července do 31. prosince 1995 vyplácet jiné subjekty než okresní úřad, sxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx by pak měl rozhodnout bez žádosti o nároku na přídavek na dítě od 1. ledna 1996. Tato úprava sleduje snahu zjednodušit řízení v této oblasti.
K § 78
Přexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxe s účinností od 1.ledna 1996 včleněn do sociálního příplatku. Přechodnými ustanoveními se zajišťuje nárok na tuto dávku podle dosavadních předpisů dx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxmají do státní sociální podpory, lze podle dosavadních předpisů uplatnit do tří let ode dne vzniku nároku na ně. Zajišťuje se, aby o nárocích uplatněnýcx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění, protože po uplynutí určité doby by bylo obtížné zajistit rozhodování o těchto dávkách orgány, právnickými nebo fyzickými osobami, které o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to se zřetelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
K § 81
Zrušují se předpisy, kterými jsou dosud upraveny dávky přejímané do zákona o státní sociální podpoře.
K § 82
Zákon o státní sociální podpoře bxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxá nabývají účinnosti až od 1.ledna 1996.
V Praze dne 14.prosince 1994

Předpisy ČR