LIT27910CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxkona") Parlamentu České republiky je poslední akcí dokončované legislativní přestavby komplexu právních předpisů, kterými byla v minulém období upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xněmovna Parlamentu schválila výjimečně upustit od projednávání návrhu zásad zákona a souhlasila s předložením návrhu zákona přímo v paragrafovaném xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxkám,
b) neumožňuje podnikání fyzických osob v zeměměřických činnostech, neboť § 4 se vztahuje pouze na orgány a organizace, přičemž souhlas k činnostxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxo jejich vlastní potřebu a zcela vylučuje činnosti fyzických osob,
c) je poplatný direktivnímu způsobu řízení, zejména v ustanovení § 9 odst. 1, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxdézie a kartografie, a § 10 a 11, které vyžadují souhlas k vytváření a vydávání kartografických děl (např. i pro veřejnost),
d) po přijetí zákona České nxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánu státní správy zeměměřictví a katastru,
e) je v rozporu s novými právními předpisy, zejména s ustanovením § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostensxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxým řízením.
Dlouhodobá absence nové právní úpravy zákona č. 46/1971 Sb. má své počáteční příčiny v rozdílných stanoviscích slovenského partnera na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poznamenáno tím, že návrh zákona byl podmiňován návrhem dalšího zákona, který měl zřídit a upravit působnost profesní komory, přičemž jeho příprava bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxdy ČR vyústila v doporučení, aby byl zpracován jeden společný návrh zákona. Ten byl však předložen do meziresortního připomínkového řízení v době, kdy xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxářství vyslovilo zásadní nesouhlas s předloženým návrhem zákona a doporučilo připravit nový návrh zákona s tím, že záležitosti komory budou upraveny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtopadu 1993. Mimo ústřední orgány státní správy byl návrh zákona předložen k posouzení vysokým školám, odborovým a profesním zájmovým sdružením, úzexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa o sdružování v komorách, který nepředpokládá u profesní xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnuto zaslat jej, před předložením k projednání ve vládě ČR, ještě do dalšího zúženého meziresortního připomínkového řízení.
Návrh zákona byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx dosud platnému zákonu č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, obsahuje předkládaný návrh zákona tyto podstatné změny:
1. Původní název zákona "o gexxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxtví", který zahrnuje geodetické i kartografické činnosti, bylo přijato při projednávání návrhu zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xruh a výsledek zeměměřických činností s přihlédnutím k technologii a odborné terminologii.
2. Umožňuje zajišťovat ve stanoveném rozsahu zeměměřicxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrý obsahuje jednoznačné podmínky k získání živnostenského oprávnění. Tím bude zrušena dosavadní povinnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xyužívaných ve veřejném zájmu. Toto ověřování může provádět pouze fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění.
4. Udělování úředního oprávněxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Návrh zákona obsahuje nový druh úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnění již nebude složení zkoušky.
5. Dosavadní právní úpravou nedostatečně upravený systém zániku a odejmutí oprávnění k ověřování výsledků zeměměřxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
6. Práva a povinnosti osob při výkonu zeměměřických činností na nemovitostech jsou stanovena s ohledem na potřebu ochrany vlastníka nebo oprávněnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxkon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánechx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxností, včetně souvisejících práv a povinností, je ve středoevropském regionu historicky spojen s vedením pozemkového katastru a pozemkových knih. Pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xnie tyto právní předpisy vycházejí z odlišných právních tradic, které jsou jiné např. v anglickém, francouzském nebo belgickém právu.
Z hlediska vazxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxobnost orgánů zeměměřictví a podnikajících osob, zejména při zakládání hraničního katastru a při dělení pozemků pro vedení pozemkových knih. Obdobnx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxků zeměměřických činností využívaných pro vedení a ochranu vlastnických práv k nemovitostem.
Zeměměřický zákon České republiky je v porovnání s těmxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxgrafických děl.
Návrh zákona má malý vliv na státní rozpočet. Novým příjmem státního rozpočtu budou správní poplatky vybírané živnostenskými úřady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxst
K § 1
Ustanovení vymezuje rozsah zákona.
K § 2
Objasňuje základní pojmy použité v ustanoveních zeměměřického zákona.
K § 3
Zeměměřické čixxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna vztahují ustanovení tohoto zákona, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Zeměměřické činnosti mohou vykonávat pouze odborně způsobixx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxčené maturitní zkouškou ze studijního oboru "geodézie". Za vysokoškolské vzdělání se považuje studium ukončené státní závěrečnou zkouškou ze studixxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xedná se :
a) o budování a údržbu základního polohového, výškového a tíhového pole, na jehož základě jsou vykonávány zeměměřické činnosti potřebné pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxí recentních pohybů zemské kůry a pro navazující zeměměřické činnosti uvedené v následujících písmenech,
b) o budování podrobného polohového bodovxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxu souboru geodetických informací katastru nemovitostí novým mapováním podle § 13 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republikyx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v katastru nemovitostí,
d) o vyhotovení geometrických plánů a dokumentace vytyčení hranice pozemku podle § 19 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxh mapových děl potřebných pro obranu státu,
f) o tvorbu, obnovu a vydávání základních státních mapových děl v grafické nebo digitální formě, která majx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro územní řízení, povolování a kolaudaci staveb podle zákona č. 50/1976 Sb. nebo pro řízení o pozemxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra,
i) o standardizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z úzxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmačního systému souboru geodetických informací katastru nemovitostí a základní báze geografických dat České republiky,
k) o vedení dokumentace a axxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštního významu podle zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
Uvedené výsledky zeměměřických činností využívají orgány státní správy a orgánx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxx xákona nevylučuje výkon zeměměřických činností pro vlastní potřebu osob. Vlastní potřebou osob se rozumí zeměměřické činnosti, které jsou vykonávánx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu mohou vykonávat i orgány státní správy v rozsahu působnosti sxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx které jsou k jejich výkonu oprávněny (státní zakázky).
K § 6
Zeměměřický úřad a katastrální úřady jsou zavázány poskytnout na vyžádání jiným orgánxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxněným vykonávat zeměměřické činnosti, nezbytné údaje ze spravovaných bází dat informačního systému a z dokumentovaných dřívějších výsledků zeměměxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxtru nemovitostí, které jsou potřebné např. pro vyhotovování geometrických plánů, dokumentace o vytyčení hranice pozemku nebo pro vyhotovení zeměměxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxR č. 344/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 126/1993 Sb.
Údaje ze spravované báze dat informačního systému se poskytují v písemné formě, grafické fxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Poskytování údajů ze státních mapových děl a jejich ochrana při tvorbě jiných kartografixxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí pozdějších předpisů.
Osoby, oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti, jsou povinny oznámit do 30 dnů po zjištění zjištění změn a závad v geodetickxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a katastru výsledky zeměměřických činností pro správu katastru nemovitostí a základních státních mapových děl, včetně podkladů o dosažené přesnostxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužívaných orgány zeměměřictví a katastru, se rozumí kopie nebo originály vybrané dílčí dokumentace podrobného měření, která není součástí výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh podmínek vymezených právními předpisy, uplatnit příslušné sankce za jejich neplnění či obcházení nebo zahájit řízení o odejmutí úředního oprávněnxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x orgánům územní samosprávy k nahlédnutí, popřípadě k využití geodetickou část dokumentace jejího skutečného provedení. Tato povinnost vyplývá z potxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xystémů, a zamezit duplicitním zeměměřickým činnostem u jejich správců.
Orgány státní správy a orgány územní samosprávy se zavazují poskytnout nezbxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxňuje se pověřeným zaměstnancům a osobám, oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, možnost vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitostix x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xřeba, neboť zjišťování vlastníka nebo oprávněného uživatele, např. u pozemků sloučených do větších půdních celků, by bylo administrativně značně náxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxokazují pověření zaměstnanci orgánů státní správy služebním průkazem. Ostatní fyzické osoby se prokazují úředním průkazem, vydaným příslušným orgxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxností v prostorech se zařízením, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinností postupovat podle příslušných předpisů, upravujících činnosti v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxadavky na jejich rozmístění a umístění vyžadují, aby vlastníci nebo oprávnění uživatelé nemovitostí byli zákonem zavázáni strpět na svých nemovitosxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xro umístění značek.
Při zřízení značky na nemovitosti je povinností jejich správce písemně poučit vlastníka nemovitosti o vznikajících omezeních. xxxxxxx xxxxxx x x
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svým rozsahem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxtí správce značky projednat předem její umístění s orgánem státní správy, kterému přísluší ochrana těchto zájmů.
K § 9
Základní i podrobná bodová pxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxvinností správce značky udržovat a podle potřeby značky přemisťovat, odstraňovat a obnovovat. Splnění této povinnosti může správce značky zajistit xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxní a vědecké účely, se vymezuje a vyhlašuje chráněné území podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Povinností vlastníka nebo oprávxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh na nemovitosti.
V zájmu udržení značek v použitelném stavu pro zeměměřické činnosti zakotvuje se oznamovací povinnost při jejich poškození, ohrožxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxístění nebo odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky. Vzhledem k možné složitosti řízení připouští se vydání rozhodnutí ve lhůtě delxx xxx xx xxxx
x x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxněni v souladu s Listinou základních práv a svobod.
Právem vlastníků nebo oprávněných uživatelů nemovitostí je, aby osoba vykonávající zeměměřické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxluší vlastníku nebo oprávněnému uživateli nemovitosti náhrada za toto omezení.
Zákon dává přednost dohodě o náhradě a její výši. V případě, že k dohodx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxx xxx, znázorňování objektů a vydávání kartografických děl je nutno dbát zájmů obrany státu a zachovávat státní tajemství.
Správa výsledků zeměměřickýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu přísluší Ministerstvu obrany.
Zeměměřické činnosti vykonávané v objektech se zvláštním režimxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xředpisu.
K § 12 a 13
Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí, státní mapová díla a ve výstavbě, které vyxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ověření výsledků zeměměřických činností pro účely katastru nemovitostí, které dokumentují nebo vymezují průběh vlastnických hranic nemovitostí a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxitostí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxstí. Úřední oprávnění je dále vyžadováno pro ověření dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu a o zaměření předmětů měření, které jsou obsxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxležitosti a přesnost odpovídají právním předpisům.
Úřední oprávnění je vyžadováno pro ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě, ktexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xozdějších předpisů. Jde zejména o:
a) tematické mapy velkých měřítek, které obsahují průběh vlastnických hranic pozemků a staveb, další předměty poxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby,
c) dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby,
d) dokumentaci o dohledu na dodržování prostorové polohy, rozměru a tvxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxčované stavby nebo technologického zařízení.
Výsledky těchto činností musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxě její písemné žádosti, jestliže splní podmínky stanovené zákonem.
Úřední oprávnění ve vymezeném rozsahu uděluje Český úřad zeměměřický a katastráxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxínka bezúhonnosti je vymezena negativně. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který souvisel s výkonem zeměxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxním eviduje v seznamu ten ústřední orgán státní správy, který úřední oprávnění udělil. Fyzické osobě, která splnila stanovené podmínky, se udělí úředxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxká fyzické osobě dnem právní moci rozhodnutí o udělení úředního oprávnění.
K § 15
Úřední oprávnění zaniká v případě úmrtí a prohlášením fyzické osoxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxkt s těmito osobami. Současně se připouští i možnost zániku úředního oprávnění na písemnou žádost jeho držitele.
Úřední oprávnění se odnímá, jestližx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxění lze dále odejmout při závažném nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřictví, které se týká nedodržování stanovených podmínek pro ověřoxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrgány zeměměřictví a katastru.
Zákon xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxek fyzická osoba s úředním oprávněním ověřila, byla způsobena škoda. Podmínkou pro takové odejmutí úředního oprávnění je, že fyzická osoba byla pravoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxt nejvýše na dobu 5 let. Při odejmutí úředního oprávnění na základě pravomocného rozsudku soudu na dobu, která bude stanovena v rozhodnutí ústředního oxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxovu požádat o udělení úředního oprávnění.
Zánik a odejmutí úředního oprávnění se vyznačuje vyškrtnutím fyzické osoby ze seznamu fyzických osob s úřexxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch činností.
Mezi základní povinnost při ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí a státní mapová dxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bodového pole apod.
Mezi základní povinnosti při ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě patří jednat odborně a dodržovat právní přexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xznamovat skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění, poskytnout potřebnou součinnost katastrálnímu úřadu a inspektorátu při dohlxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xykonávány v souladu s právními předpisy, které vymezují jejich náležitosti a přesnost. Fyzická osoba s úředním oprávněním přebírá ověřením výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxm zájmu orgány státní správy.
Taxativně vymezený obsah doložky o ověření výsledků zeměměřických činností jednoznačně určuje fyzickou osobu, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxí být dokumentovány v geodetických referenčních systémech podle nařízení vlády. V případě katastrálních map se tato povinnost vztahuje na územní celxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xap vyhotovených v sáhovém měřítku a v již nepoužívaných souřadnicových systémech. V těchto geodetických referenčních systémech musí být rovněž dokuxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxých informačních systémů spravovaných orgány státní správy a orgány územní samosprávy.
Geodetické referenční systémy, používané pro zeměměřické xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxud vydaných oprávnění podle zrušených prováděcích vyhlášek k zákonu č. 46/1971 Sb. Výměna osvědčení vydaných podle § 14 odst. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxvnění podle vyhlášky č.60/1973 Sb., a na 1300 fyzických osob s oprávněním podle vyhlášky č. 10/1974 Sb.
K § 19
Obecné předpisy pro správní řízení se vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xyhlášek k zákonu.
K § 21
Ruší se zákon č.46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, a jeho prováděcí vyhlášky.
K § 22
V zákoně o živnostenském podnikáxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxávněných zeměměřických inženýrů nepodléhá režimu živnostenského zákona.
Zákon o živnostenském podnikání se dále doplňuje podmínkami odborného vxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxosti "ostatní", u kterých je podmínkou vydání živnostenského listu převážně jen splnění požadovaného vzdělání a předepsané délky odborné praxe.
x x xx
xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxat.
K bodu 1
Vypouští se odkaz č. 4 na zrušený zákon č. 46/1971 Sb.
K bodu 2 a 3
Působnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se rozšiřuje o rozxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxíslušná ustanovení zákona.
K bodu 4
Poznámka pod čarou č. 6, která obsahuje odkaz na ustanovení rušeného zákona č. 46/1971 Sb., se nahrazuje odkazem nx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu o řízení o přestupku při porušení povinností pro chráněná území bodu geodetických základů (viz. bod 14), které Zeměměřický úřad spravuje.
K bodu 6
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé jsou využívány pro katastr nemovitostí a základní státní mapová díla. Tento rozsah je dostačující z hlediska státního dohledu na plnění stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxmutí úředního oprávnění; současně se mění odkaz na příslušnou právní úpravu.
K bodu 9
Rozšiřuje se působnost inspektorátů o řízení o přestupcích podxx xxxx xxx
x xxxx xx
xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xbecné předpisy o správním řízení, je oproti dosavadnímu ustanovení rozšířeno u § 3 o písmeno j).
K bodu 12 až 16
Přestupky na úseku zeměměřictví se mění x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR