LIT27827CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x advokacii, který byl přijat jako jeden z prvních zákonů po pádu totalitní moci v listopadu 1989. Nedlouho po přijetí zákona o advokacii byl přijat zákon xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxí totalitní mocise i právnická povolání vyvijela neorganickým způsobem. Konstituování komerčních právníků jako zvláštní profese mělo umožnit plynxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnými úpravami, které privatizovaly určitá povolání. V uplynulých třech letech pak došlo v rámci celkové přestavby právního řádu k přijetí řady dalšícx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxdního zákoníku, zákona o konkursu a vyrovnání atd.) .
Navrhovaný zákon přizpůsobuje úpravu výkonu advokacie v mezidobí přijatým právním úpravám a má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se však o mechanické přiřazení komerčních právníků do advokacie. Jde o organické sloučení obou úprav podnikání a stavovských institucí s respektovánxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxmoci jimi poskytované přinesla v praxi řadu problémů, na které návrh reaguje podrobnější právní úpravou. Některé právní instituty jsou do návrhu zákoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxobit mezinárodním úpravám, především pak do ní promítnout zásady Kodexu chování advokátů Evropských společenství z r.1988.
Podstatná část právnícx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxkladních práv a svobod). Z tohoto hlediska lze navrhovaný zákon považovat za součást legislativních změn směřujících ke zlepšení fungování justice.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxit zvýšenou ochranu těch, jímž jsou tyto služby poskytovány, jejich rovnost před zákonem a plné respektování některých jejich práv a zájmů. S ohledem nx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkání, výrazné omezení možnosti uzavírání pracovních poměrů, povinnost poskytnout ve stanovených případech právní službu mimosluvně nebo některá oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xákoníku nebo živnostenském zákoně (který naopak povolání advokátů a komerčních právníků ze své úpravy výslovně vylučuje). Rovněž většina zahraničnxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xpecifické pojetí dlouholetou tradici.
Zásadní otázkou je dodržování zvláštních povinností a omezení při výkonu advokacie. Dohled nad tím svěřuje sxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxmatelná xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnotný režim poskytování právních služeb a dohled nad nad jejich kvalitou, zabezpečení stavovské kázně a umožněno poskytování povinných služeb v oblaxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxmy jeho klientů nemohly dostat do střetu se zájmy těch osob nebo orgánů, na nichž by advokát byl nějakým způsobem závislý.
Advokát musí být zbaven obav z xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xebof jedině tak může plnit své zákonem vymezené poslání.
Na druhé straně systém samosprávy v advokacii nemůže znamenat, že stavovská organizace bude xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrana proti případným excesům musí být zajištěna jak mocí soudní, jak je uvedeno výše, tak i mocí výkonnou.
Návrh proto zakotvuje v části páté působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxosti, který bude moci svým návrhem vyvolat řízení, v němž bude zákonnost profesního předpisu přezkoumána soudem. Ministr spravedlnosti je dále oprávxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxátům jako kárný žalobce a jmenuje členy zkušební komise pro advokátní a uznávací zkoušky. Návrh zákona tedy zakotvil ingerenci státu a jeho orgánů v maxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzi Českou republikou na straně jedné, a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, která ještě nevstoupila v platnost, se staxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxdevším i harmonogram povinností směřujících k odstraňování překážek volného obchodu mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskou unií na stranx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx jdoucích etap, z nichž každá potrvá v zásadě 5 let. Přitom první etapa začíná vstupem do této dohody v platnost. Poskytování právních služeb patří do oblxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro podnikání společností a ostatních občanů zacházení v národním režimu tj. neméně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním občanům a společnostexx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 6. roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost. Česká republika se dále zavázala nepřijmout během přechodného období žádná diskriminační oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxlečností a státních občanů na svém území do té míry samostatně, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxem poskytování právních služeb a stanoví okruh osob, oprávněných právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxe advokáti. Vzhledem k dosavadní úpravě to znamená pouze advokáti a komerční právníci, neboť zákonem mají být obě profese sloučeny. Advokát přitom nemxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxskytovat jen advokáti jsou však stanoveny výjimky.
Týkají se zejména právních služeb, jejichž poskytovatelé působí pouze na určitém úseku (notáři)x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxž právních oborů např. ekonomiky (daňoví poradci) nebo techniky (patentoví zástupci). Ani další výdělečné činosti, které nelze však taxativně vypočxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx apod.
Poskytování právních služeb podle tohoto zákona je jednou z forem podnikání podle § 2 odst. 2 obch. zákoníku, a to podnikáním na základě jiného, nxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolání.
Princip nezávislosti advokacie (§ 3) je nutným předpokladem ochrany zájmů klienta i advokáta. Má-li advokát odpovědně poskytovat kvalitxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
§ 4 až 10
Návrh zákona vychází i nadále ze zásady, že advokátem může být ten, kdo je zapsán do seznamu vedeném Komorou. Podmínky, za nichž je možné žadatelx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxi roky, protože původní stanovená doba se ukázala jako neúměrně dlouhá; musí však celou dobu jít o praxi advokátního koncipienta.
Významnou změnou, kxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí advokát). Dosud platný zákon o advokacii neupravuje postavení zahraničních právníků a právních firem, které chtějí poskytovat právní pomoc na územx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že je oprávněn poskytovat právní služby v jiném státě jako nezávislé povolání, bez omezení a zásadně za odměnu, bude moci poskytovat právní pomoc v oblxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxí podmínky, bude mít nárok, aby byl zapsán do seznamu advokátu vedeného Komorou.
V úpravě vyškrtnutí ze seznamu advokátů, kterým se oprávnění k výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxstavení muze dojít.
§ 11 až 15
V § 11 až 15 návrh upravuje způsoby, kterými může být advokacie vykonávána; mimoto návrh na tomto místě upravuje i něktexx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi.
Oproti dosavadním právním úpravám je navrhovaná úprava jednak podrobnější, jednak zavádí i nový způsob výkonu advokacie.
Tradičním a z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xe jeho trvalost, včetně toho, že nebylo založeno jen za účelem poskytování právních služeb v jednom nebo více předem vymezených případech,(tzn. že se nxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§ 829 až 841 ) s tím, že tuto úpravu pro účely výkonu advokacie doplňuje; oproti obecné úpravě návrh zejména stanoví
obligatorní
písemnou formu smlouvx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemohou vstupovat do obdobných smluvních vztahů s jinými subjekty než advokáty. Účastníci sdruiení musí mít společné jméno a sídlo (§ 14 odst. 1 a 3 a § 13xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxd porušení uvedené povinnosti proto návrh stanoví nevyvratitelnou právní domněnku ohledně doručování písemností účastníkům sdružení.
Novým způsxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xozitivní právní úprava upravovala, tj. výslovně dovolovala i sdružování advokátů za účelem výkonu advokacie v právní formě obchodní společnosti. Vzxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xávrh za účelem ochrany klientů, aby advokacie mohla být vykonána i jinými obchodními společnostmi, např. společností s ručením omezeným nebo společnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx v roce 1991 (§ 3 zákona SNR č.129/1991 Sb.) .
Při výkonu advokacie veřejnou obchodní společností nebude
klient
vstupovat do právních vztahů založenxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxkrétní právní služby poskytuje, nýbrž v tomto právním vztahu bude na straně poskytovatele právních služeb vystupovat veřejná obchodní společnost (§ xx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Ustanovení § 12 a 13 návrhu reagují na skutečnost, že advokát je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku; na advokáta se tedy x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxjí s ohledem ne specifické podmínky advokacie. Návrh například předpokládá, že advokát bude moci vedle povinného označení "advokát" používat i jinýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí právník".
§ 16 až 31
Ustanovení o právech a povinnostech advokátů tvoří základ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxo pokyny; tyto povinnosti jsou upraveny v § 16 návrhu, a to, v porovnání s dosavadními úpravami, podrobnějším a preciznějším způsobem. Advokát je povinxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx advokátovy vázanosti klientovými příkazy; kromě něho obsahují takové meze i profesní předpisy, neboť jsou pro advokáta závazné.
Další zásada důležxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnění, určují hlediska stanovená v 17 způsob jejich výkonu. Při tom povinnost dodržování zvláštních pravidel soutěže nemá povahu obecného omezení souxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxačují obecná pravidla, charakterizující v obchodním zákoníku nekalou soutěž, takže musí být doplněna pravidly zvláštními.
Ze skutečnosti, že právxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxstřednictvím určeného advokáta za podmínek uvedených v § 18 odst. 2. Podobný cíl sledují i ustanovení, kterými jsou velmi podstatně omezeny možnosti oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxon advokacie je povinnost advokátovy mlčenlivosti, která je mu uložena v zájmu klienta a ochrany jeho zájmů. Její úprava v § 21 vychází ze stejných zásad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxdochází prakticky ke změně. Zvláštním předpisem, který upravuje výši odměny je dnes vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 270/1990 Sb., o odměnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxpisem, nikoli předpisem profesním, což v našich podmínkách odpovídá právní tradici.
Také ustanovení o povinném pojištění za škodu (§ 24) v podstatě pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxx xsou upraveny advokátovy hlavní povinnosti vůči Komoře, i ve vztahu k jiným advokátum a advokátním koncipientům.
"§ 32 až 35
Ustanovení § 32 až 35 návxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní a upřesnění.
V souladu s obecnou tendencí projevující se v zákonodárství v posledním období návrh nestanoví kárné opatření ve formě pokuty pevnou čxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě změn v úrovni mezd a platů.
V souvislosti s požadavkem na zvýšení vlivu státu v oblasti výkonu tzv. svobodných povolání návrh stanoví, že kárnýx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxvující působnost Ministerstva spravedlnosti.
Na rozdíl od dosavadních předpisů návrh výslovně upravuje některá základní procesní práva kárně obvxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxledem na to, že kárné řízení probíhá před orgánem stavovské organizace nemůže si tento orgán vynutit poskytnutí svědecké výpovědi a dalších potřebnýcx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxení před rozhodci, zakotvit, že na základě dožádání senátu kárné komise provede tyto procesní úkony soud.
Na základě zkušeností obou dosavadních komxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxektivní lhůtu k uložení kárného opatření.
Návrh výslovně nestanoví - na rozdíl od dosavadních předpisů - oprávnění advokáta podat návrh na přezkoumáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo řádu provedené zákonem č. 519/1991 Sb., vyplývá přímo z občanského soudního řádu.
§ 36 až 39
Ustanovení o advokátním koncipientu vycházejí z dosaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx
x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxních právníků k advokacii a jejich stavovaských orgánů ke stavovským orgánům advodacie, navrhuje se tímto zákonem nově zřídit Českou advokátní komorxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xeboť návrh, oproti dosavadní úpravě, výslovně označuje za orgán Komory i jejího předsedu a zkušební komisi pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (§ xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxho zákoníku; v návaznosti na toto ustanovení občanského zákoníku je proto nezbytné, v zájmu předejití pochybností o jeho právním postavení v rámci Komxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxcí principu rovného a otevřeného přístupu všech uchazečů k povolání advokáta; označení této komise za orgán komory je pouze právním vyjádřením fakticxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxačného zvýšení počtu advokátů (celkový stav dosáhne počtu téměř 5.000), ke kterému dojde v důsledku sloučení obou dosavadních profesí, vyplynou prakxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nižší kvórum než úpravy dosavadní, neomezuje však nijak (například zavedením principu nepřímé demokracie) právo advokátů na přímou účast na sněmu.V xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x§ 44 odst. 4 písm. b)
I nadále návrh vychází z osvědčené zásady, že funkce v orgánech Komory jsou čestné, tj. že ze jejich výkon v zásadně nepřísluší odměnxx
x xx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správ v oblasti výkonu povolání advokáta, jakož i do pravomocí komory.
Návrh zejména stanoví Komoře povinnost předkládat Ministerstvu spravedlnosxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů a možnost vyvolat řízení, v němž zákonnost profesního předpisu přezkoumá soud ve správním soudnictví podle příslušných ustanovení občanského sxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nad výkonem advokacie byl vykonáván nejen orgány Komory (jejímž jménem jako kárný žalobce vystupuje v kárném řízení předsedy kontrolní rady), nýbrž i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvrh na pozastavení výkonu advokacie.
Důležité oprávnění výkonné moci ve vztahu ke Komoře je obsaženo v ustanovení § 52 návrhu; podle něho bude členy zkxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxovaných odborníků z praxe i teorie, kteří nebudou mít přímí vztah ke Komoře, čímž budou zajištěny rovné podmínky pro všechny uchazeče o složení advokátxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxx xxxxxovení § 53 vymezuje závaznost profesního předpisu tak, že jsou jím vázáni advokáti a advokátní koncipienti.
Ačkoliv navrhovaný zákon profesní předpxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm orgánem Komory, který má normativní povahu a který byl přijat na základě a v mezích zmocnění obsaženého v zákonu o advokacii. Označení "profesní" vyjaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxsah advokátní zkoušky; obdobně je vymezen i obsah zkoušky uznávací, kterou bude možné složit i v některém z běžně používaných jazyků.
Proti některým nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxli se občan cítit zkrácen postupem orgánů Komory na svých právech, je možné dovolat se soudní ochrany v řízení nalézacím podle části třetí o. s. ř., popříxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxi vedle pro ně typických činností (viz § 1 návrhu) tradičně vykonávají i některé činnosti jiné, které s poskytováním právních služeb úzce souvisejí; jxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxon těchto činností advokátům, resp. v současné době i komerčním právníkům výslovně vyhrazují (viz např. § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 476/1991 Sb., kxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí zejména se zrušením dosavadního zákona o advokacii a zákona o komerčních právnících a právní moci xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxi zapsaní do seznamů vedených současnými komorami se stanou
ex lege
advokáty podle nového zákona dnem nabytí jeho účinnosti bez povinnosti splnit jakxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úpravu v případě advokátních koncipientů a čekatelů komerčního právníka a jejich dosavadní praxe (§ 58), advokátní zkoušky a zkoušky komerčního právxxxx xx xx xxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx. 3 a § 61 reagují na rozdělení Československa k 31.12.1992 s tím, že vzhledem k jednotnosti bývalého československého právního řádu uznávají advokátnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxravy, jakož i uznávají vysokoškolské právnické vzdělání získané do uvedeného dne na vysoké škole se sídlem na území bývalého Československa za vysokoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxu působnost orgánů komory vykonávat dosavadní orgány České advokátní komory zřízené zákonem. ČNR č. 128/1990 Sb. a Komory komerčních právníků České xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx90 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované bude Komora zřízená navrhovaným zákonem. Ustanovení § 70 reaguje na skutečnost, že sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxích a právní pomoci jimi poskytované, a to jak fyzickými osobami na základě živnostenského oprávění, tak i jakýmikoliv osobami právnickými (viz § 30 odxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxvní úprava, jakožto obecný právní předpis o poskytování právních služeb a o advokacii v České republice, oba tyto právní předpisy v plném rozsahu nahraxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR