Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

LIT27767CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, patří transformace dosavadního systému důchodového zabezpečení. K zajištění ekonomicky aktivních osob pro případ stáří a invalidity na nových prixxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxůhlednění a systém je od 1. 1. 1993 financován z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců, samostatně podnikajících osob a státu. Toto základní všeobecxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxích pojišťoven - systémem připojištění u penzijních fondů.
Připravovaný základní systém všeobecného důchodového pojištění s ohledem na finanční nxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x předchozímu výdělku bude s rostoucím příjmem klesat a u vyšších výdělků bude podstatně nižší než 50 % hrubého výdělku. Tato skutečnost bude vynucena nexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxním věku na celkovém počtu obyvatel. Základní systém všeobecného důchodového pojištění přitom je a i v budoucnosti bude muset být založen na průběžném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání věkové hranice pro odchod do důchodu a zpřísnění některých podmínek nároku na dávky zřejmě dojde k poklesu relace důchodu poskytovaného ze základnxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxny zákonem regulované a státem podporované doplňkové důchodové systémy, pro které je charakteristické, že:
a) se zřizují nestátní (soukromé) penzixxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnců,
c) na podporu rozvoje doplňkových důchodových systémů obvykle platí podle přesně stanovených podmínek zvláštní daňová úprava, která je ve srovxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na to, aby se vytvořené prostředky dostaly k občanům, kterým jsou určeny, a aby hospodaření fondu bylo prováděno žádoucím způsobem a skýtalo záruku výpxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxn na občanském, individualistickém principu a nikoliv na zaměstnaneckém (odvětvovém, profesním apod.), korporativistickém principu. Penzijní přxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xznikne a bude trvat výlučně na základě vlastního rozhodnutí účastníka a na základě konkurenčních nabídek penzijních fondů a za přímé podpory státu.
Zxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxku po zaplacení daní. Při tomto pojetí se zdůrazňuje, že penzijní připojištění je především věcí účastníka samotného, jeho schopnosti myslet na svou bxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtná proto, aby nenastal živelný rozvoj těchto systémů, který by mohl mít negativní důsledky pro xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch nároků. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že významné je hned od počátku zajistit i kompatibilitu jednotlivých systémů a přenositelnost nároků mezx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxišťoven jsou penzijní fondy instituce, kde převážnou část zisku z hospodářské činnosti penzijního fondu lze použít pouze ve prospěch účastníků penzixxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xenzijního připojištění v České republice je v současné době účelné, neboť penzijní fondy mohou v plném rozsahu plnit své sociální funkce až po uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxný návrh zákona o penzijním připojištění obsahuje základní podmínky pro vznik a činnost penzijních fondů, vychází z mezinárodních zkušeností vyspělxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxm státu na ochraně nároků účastníků (vznik penzijních fondů, tvorba a schvalování penzijních plánů, státní dozor) a vytváření potřebného prostoru prx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxhto plánů bude vyplývat rozsah nároků účastníků i výše jejich příspěvků. Systém je založen na vědomí osobní odpovědnosti každého účastníka za vlastní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxzijního připojištění bude státem podporován a zákonem a orgánem státního dozoru regulován, stát však nebude garantovat solventnost systému ani jednxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxností a jeho právní postavení se bude řídit obchodním zákoníkem, pokud zákon o penzijním připojištění nestanoví v některých případech zvláštní úpravxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo fondu a také způsob nakládání s majetkem penzijního fondu, který může v zájmu ochrany účastníků být uložen jen "bezpečně" a rozloženě. Zákon současně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xtanoví základní rozdělení zisku a omezuje použití zisku pro akcionáře penzijního fondu.
Zákon stanoví i základní pravidla penzijních plánů, jejichx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxení s majetkem penzijního fondu. Tím budou omezena možná rizika související se strukturou pojištěnců, s inflací atd. Zákon povoluje pouze v omezené míxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxch penzijních fondů starobní penze, a to ve formě pravidelné dávky vyplácené až do smrti nebo ve formě jednorázové výplaty při dosažení stanoveného věkxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxjich účet a jeho výše bude závislá na výši příspěvku placeného účastníkem. V prvních dvou letech po vstupu do systému bude státní příspěvek vyšší.
Dalšx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxků zaměstnavatelů), avšak dávky z penzijního připojištění budou zdanitelné pouze v rozsahu, v jakém jsou jejich zdrojem výnosy z hospodaření penzijnxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx forem, které umožní získat fyzickým osobám doplňkové důchodové příjmy, a to na základě jejich vlastního rozhodnutí a při finanční spoluúčasti státu. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xřitom po vzájemné dohodě i měnit. Podstatnou předností přitom bude i zvyšování úrovně penzijního připojištění podle výsledků hospodaření penzijnícx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxíl od komerčního pojištění na výplaty dividend apod.
Právní úprava se vztahuje pouze na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Netýká se tedy pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxto zvláštní předpisy se nebudou vztahovat na činnost penzijních fondů.
K § 2:
Na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí může být účastníkem pexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxnzijním připojištění.
K § 3:
Návrh zákona umožňuje založit penzijní fond pouze ve formě akciové společnosti. Tato právní forma se jeví z hlediska čxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtní úpravu. Ve vztahu k obchodnímu zákoníku je tedy navrhovaný zákon v postavení
lex specialis
. Zvláštní úprava, týkající se jak vzniku a zániku penzijxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxačně vymezený předmět činnosti a tato činnost je jeho výlučnou činností; jinou činnost, než v zákoně vymezenou, nesmí penzijní fond provozovat,
- vznxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
- penzijní fond je povinen uzavřít při své činnosti smlouvu s bankou o výkonu funkce depozitáře; kromě poskytování různých služeb penzijnímu fondu má xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxa státnímu dozoru a při jeho výkonu je ministerstvo financí nadáno odpovídající sankční pravomocí, ve výjimečných případech může ministerstvo finanxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré nesmí jiný subjekt jako součást svého obchodního jména používat. Obchodní jméno penzijního fondu nesmí být zaměnitelné s obchodním jménem jiného pxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí právnické a fyzické osoby.
K § 4:
Zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxu pokrýt v plné výši svými vklady.
Návrh zákona ukládá penzijnímu fondu několik omezení týkajících se vydávání akcií, avšak tato omezení nebrání tomux xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxjních fondů musí mít každý penzijní fond minimální základní jmění. K vytvoření potřebné likvidity penzijního fondu již od okamžiku zahájení jeho zaloxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxodního rejstříku a od tohoto okamžiku může začít vykonávat svou činnost. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být spoxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdosti musí být návrh statutu penzijního fondu, návrh penzijního plánu, notářský zápis z ustavující valné hromady akciové společnosti, resp. rozhodnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcí udělí povolení v případě, že penzijní fond splňuje požadavky stanovené zákonem a má předpoklady pro výplatu navrhovaných dávek. Institut povolení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxovat ve prospěch účastníků formou státních příspěvků.
K § 6:
O žádosti rozhoduje ministerstvo financí ve správním řízení a rozhodnutí je povinno vxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxlení se uděluje vždy na dobu neurčitou.
K § 7:
Zákon upravuje odchylky od obchodního zákoníku, které se týkají orgánů penzijního fondu, tj. předstaxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx řádné činnosti penzijního fondu. Zákon rovněž vymezuje v zájmu ochrany pojištěnců, které osoby nesmějí být členy orgánu penzijního fondu a zaměstnanxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxda; zde žádné odchylky návrh zákona neupravuje. Vedle toho mohou být zřízeny další orgány s působností vymezenou ve stanovách penzijního fondu.
K § xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa právní úpravu obsaženou v zákoně č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
K § 9:
Penzijní fond musí mít statut a penzxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx penzijního fondu atd. Návrhy těchto dokumentů musí být součástí žádosti o povolení penzijního fondu a jsou tedy schvalovány ministerstvem financí. Rxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxjištění.
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxo obligatorně stanovených náležitostí může statut obsahovat i další, v návrhu zákona neuvedené údaje.
U informační povinnosti penzijního fondu pouxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxinnosti se vyhoví zveřejněním zprávy o hospodaření s majetkem penzijního fondu v Obchodním věstníku.
K § 11:
Základním vnitřním hmotněprávním přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxušnými ustanoveními zákona a musí obsahovat komplexní úpravu podmínek penzijního připojištění (podmínky nároků na dávky, placení příspěvků, výpočxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxhto otázek v zájmu ochrany pojištěnců a s ohledem na podstatu a smysl penzijních fondů. Vlastní konkrétní podmínky dohodnou zakladatelé v souladu se svxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxě matematických metod pro stanovení výše příspěvků na penzijní připojištění a pro stanovení výše poskytovaných dávek a obsahuje některé další podmínxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxované plány. Pouze jako doplněk se pro invalidní penze povolují vedle příspěvkově definovaných invalidních penzí i dávkově definované. Pro případ úmxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx definované plány musí být evidovány odděleně, příspěvky na ně musí být určeny samostatně a penzijní plán musí obsahovat i kritéria rozdělení výnosů hoxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxí upravit podmínky nároku na starobní penzi. Kromě toho se omezuje výše příspěvku (podílem z celkového příspěvku) pro výsluhovou penzi. Toto omezení sx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxíspěvku placeného účastníkem, která je na tuto penzi určena.
K § 12:
Penzijní připojištění může vzniknout jen na smluvním principu, tj. uzavřením xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx se na smlouvy o penzijním připojištění budou vztahovat obecná ustanovení občanského zákoníku o smlouvách (§ 43 a násl.), nikoliv však ustanovení o pojxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
x x xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxištění uzavřené mezi ním a penzijním fondem. Na základě smlouvy o penzijním připojištění, jejíž součástí je ze zákona penzijní plán, se obě smluvní strxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xenzijního připojištění. S ohledem na základní cíl systému, tj. zvýšení příjmů účastníků ve stáří, zákon výslovně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny penzijního plánu. Vyžaduje však v tomto případě dohodu mezi účastníkem a penzijním fondem o změně smlouvy.
K § 17:
Účast na penzijním připojixxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxodů. Nároky z penzijního připojištění se v tomto případě realizují ve formě odbytného.
K § 18:
Penzijní fond může vypovědět penzijní připojištění xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xyl před vypovězením smlouvy písemně upozorněn anebo účastníkovi, který uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výši státního příspěvku a pojistné plněxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho ochrana, že v tomto případě již penzijní fond penzijní připojištění vypovědět nemůže.
K § 19:
Penzijní připojištění zanikne především naplnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxny podmínky nároku na dávky (např. při zániku fondu), popřípadě po uzavření písemné dohody mezi penzijním fondem a účastníkem, zejména o převedení proxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xypořádají případné nároky pozůstalých, popřípadě dědické nároky. Zákon zavádí i institut přerušení penzijního připojištění, na němž se mohou účastxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxící se plnění - penze a jednorázová plnění - jednorázové vyrovnání a odbytné. Zákon zakotvuje obecnou povinnost výplaty dávek. Konkrétní podmínky a zpxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxnzijní fond povinná.
K § 21:
Zákon umožňuje poskytovat čtyři druhy penzí: starobní, invalidní, výsluhovou a pozůstalostní. Tento výčet, vycházexxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky nároku na uvedené penze zákon nestanoví, nýbrž odkazuje na penzijní plán, který tyto dávky upraví v souladu s možnostmi zakladatelů i zájmy účxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxa fondu.
Zákon pouze stanoví v zájmu ochrany účastníků a finanční stability penzijních fondů maximální čekací dobu pro starobní penzi a rovněž minimáxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xro nárok na starobní penzi může být penzijním fondem stanovena na 5 let. Penzijní fond jí však může stanovit i kratší, popřípadě ji nemusí stanovit jako pxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxm xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinančních zdrojů pro tyto typy penzí.
K § 22:
Účastník bude mít nárok, aby mu za podmínek stanovených penzijním plánem byla vyplacena místo penze přxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxíspěvků také velmi nízká nebo v případech, kdy se účastník sám rozhodne pro výplatu jednorázové částky místo pravidelných plnění. Částka jednorázovéxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxku dožití apod.).
V případě, že to pojistný plán umožní, může účastník požádat o jednorázové vyrovnání i po zahájení výplaty penze. Pokud účastník přexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxa čekací doba (určitá délka pojištěné doby). Pokud tato doba nebude naplněna, pojištěnci nevznikne nárok na penzi, nýbrž na odbytné, které bude poskytxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnce, avšak bez příspěvku státu. I na odbytné je stanovena čekací doba, jejíž délka činí nejvýše 12 měsíců; v penzijním plánu však může být sjednána doba kxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnčením penzijního připojištění.
K § 24:
Příspěvkově definované penzijní plány jsou založeny na principu individuálního evidování ukládání příxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx V případě, že penzijní plán umožňuje převést příspěvky i z dávkově definovaného plánu, je možné převádět i tyto příspěvky. Podmínkou však vždy je, že noxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xtanovené zákonem příslušné prostředky převést.
K § 25:
Zemře-li účastník, náleží, stanoví-li tak penzijní plán, pozůstalostní penze. Pokud nevxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xložené pojištěncem předmětem dědictví. V ostatních případech (tj. nejsou-li dědicové) zůstávají zaplacené příspěvky majetkem penzijního fondu a pxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xřipojištění je právo na pravidelné a dostupné informace o výši zaplacených příspěvků, o stavu jejich nároků a o výsledcích hospodaření penzijního fonxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxho fondu byly dostupné všem účastníkům i příjemcům penzí.
K § 27:
Zákon stanoví minimální výši příspěvku účastníka ve výši 100 Kč měsíčně. Za každý mxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního příspěvku, zákon výslovně stanoví, že účastník může platit příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxíspěvek hradit i třetí osoba. V praxi touto třetí osobou bude zřejmě nejčastěji zaměstnavatel, který může přispívat svým zaměstnancům na penzijní přixxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
x x xx x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze státního rozpočtu účastníkům. Jeho výše je závislá na výši příspěvku placeného účastníkem na příspěvkově definovaný plán, době pojištění a náleží xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxe státního příspěvku podle průměrné výše příspěvku účastníka za toto období. V tom případě však musí být příspěvek uhrazen vždy v prvním měsíci tohoto oxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxíspěvku je při příspěvku účastníka ve výši 100 Kč měsíčně, a to 50 % v prvních dvou letech a 40 % v dalších letech. Při příspěvku účastníka převyšujícím 500 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxné dlouhodobé úrokové míry a s růstem příspěvku účastníka pak dále klesá.
Státní příspěvek náleží penzijnímu fondu souhrnně za všechny pojištěnce poxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxádu ke zvýšení částek státního příspěvku.
K § 31 a 32:
Penzijní fond musí sledovat v prvé řadě zájmy účastníků penzijního připojištění, tj. dbát na nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xřipojištění, musí přijmout opatření k nápravě a dále informovat dozorčí orgán. Ten, pokud shledá opatření přijatá fondem jako nedostatečná, může vyuxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxěním bezprostředně související, tj. stanoví se zákaz výkonu činností ostatních.
K § 33:
Penzijní fond může peněžní prostředky, s nimiž hospodaříx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xenzijního fondu mohou být ukládány jen do spolehlivých cenných papírů, za které zákon považuje vedle státních a bankovních dluhopisů také veřejně obcxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx992 Sb., o cenných papírech, definován jako cenný papír, se kterým lze obchodovat na veřejném trhu, tj. na burze cenných papírů nebo na organizovaném mixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxijetí cenného papíru k obchodování na burze cenných papírů značně přísná a ne každý veřejně obchodovatelný cenný papír je splňuje. Proto návrh zákona sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxů.
Hodnota majetku penzijního fondu se mění. Pokud se mění v důsledku pohybu kursů cenných papírů nebo změn ocenění movitého a nemovitého majetku, zacxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo do nákladů (snížení kursů nebo ocenění) penzijního fondu. Tato úprava je převzata ze zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a invesxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
Povinnost omezovat a rozkládat rizika vyplývající z investování prostředků penzijního fondu zejména do cenných papírů je zaměřena jednak na ochranx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxodování o investování svých prostředků musí mít penzijní fond na zřeteli především jejich bezpečné uložení a nesmí být veden snahou získat vliv na rozhxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xapírů nebo změny ocenění nemovitostí a movitých věcí překročeny, musí být neprodleně informován dozorčí orgán a penzijní fond musí provést taková opaxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh zákona výslovně zakazuje penzijnímu fondu nakupovat akcie jiných penzijních fondů Zabránění možného zhoršení likvidity penzijního fondu ve vxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxsk nebo ztráta. V případě zisku předepisuje návrh zákona penzijnímu fondu, jak s tímto ziskem může naložit. Podstatnou část dosaženého zisk je penzijnx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxu.
K § 36:
Návrh zákona ukládá penzijním fondům informační povinnost, tj. povinnost zveřejňovat ve stanovených termínech informace o svém hospodxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a současně stanoví způsob vedení účetnictví ve vztahu k příspěvkům účastníků a státním příspěvkům. Dále se v zájmu ochrany dat a osobnosti stanoví i povxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxence.
K § 39:
Zrušení a likvidace penzijního fondu je upravena obchodním zákoníkem (obecná ustanovení o zrušení a zániku obchodní společnosti a spxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxkvidace penzijního fondu zavádí jako speciální důvod zrušení penzijního fondu v případech, kdy ministerstvo odejme povolení ke vzniku. Odchylně od oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxiklých fondů včetně převodu jejich nároků. Pokud účastník neučiní ve stanovené lhůtě žádný úkon, má se za to, že souhlasí s podmínkami penzijního připoxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxstka státního příspěvku, která nebyla vyplacena účastníkům, kteří byli vypořádáni odbytným, se vrací státnímu rozpočtu.
K § 42:
Státní dozor přexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Z tohoto důvodu budou podléhat, stejně tak jako i jiné subjekty finančního trhu, státnímu dozoru, který je u jednotlivých subjektů finančního trhu uprxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech).
Návrh zákona pověřuje výkonem státního dozoru nad činností penzijních fondů ministerstvo financí, které vxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxho připojištění lze poskytnout státní příspěvek pouze jednou. Ve snaze zabránit vícenásobnému poskytnutí státního příspěvku jednomu účastníku penxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx penzijních fondech.
Při výkonu státního dozoru je ministerstvo financí oprávněno požadovat od penzijního fondu a depozitáře veškeré potřebné infoxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx x xxx
xxx xxxxx xxkon státního dozoru je ministerstvo financí vybaveno odpovídajícími sankčními pravomocemi. Návrh zákona umožňuje uložit penzijnímu fondu za porušxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dle rozhodnutí valné hromady (tím se v zájmu ochrany nároků účastníků přenese část sankce přímo na akcionáře penzijního fondu),
- pozastavit na vymezxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxvaze zjištěných nedostatků a podle jejich závažnosti se může ministerstvo financí rozhodnout uložit za porušení povinnosti stanovených návrhem zákxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xinisterstvo i ve vztahu k depozitáři.
K § 45:
Návrh zákona umožňuje ministerstvu financí ukládat sankci i osobám, které provozují činnosti penzijxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x0 mil. Kč.
K § 46:
V zájmu právní jistoty se stanoví odkaz na občanský zákoník a správní řád ve všech případech, kde tento zákon nestanoví specifickou xxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxní fond", buď podřídily svoji činnost tomuto zákonu nebo tento název xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx
x x xx x xxx
x xxxaznosti na návrh zákona se novelizují příslušné daňové zákony.
K dědickým pohledávkám za penzijní připojištění se z hlediska daně dědické navrhuje pxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxit dvojímu zdanění úroků a dividend, tj. jednou jako příjmu penzijního fondu a podruhé jako příjmu účastníků připojištění tak, že budou zdaněny pouze u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbných investorů (např. s investičními a podílovými fondy). To v konečném důsledku povede k vyšším dávkám účastníků. Proto se navrhuje nezdaňovat kapixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xbchodování s cennými papíry budou podléhat zvláštní sazbě daně (25%) a pouze výnosy z ostatních operací s nemovitostmi a movitým majetkem a příjmy z ostxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxek navazuje navrhovaná úprava zdanění příjmů účastníků. Státní příspěvek se nebude zdaňovat ani při jeho připsání účastníkovi u fondu (§ 4 odst. 1 písmx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxci hradit ze svých příjmů po zdanění a za součást zdanitelných příjmů účastníků (podle § 6 odst. 3 citovaného zákona) se bude považovat i případný příspěxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvaná sazba je 15%. Tím, že dojde k odsunu placení daně z úroků a dividend na dobu výplaty dávky, budou se celé úroky a dividendy kapitalizovat a zvyšovat účxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzeným v zákoně č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.
K § 51 a 52:
Návrh zákona nevylučuje, aby zaměstnavatel platil přímo penzijnímu fondu příspěvky nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxa, kterou zaměstnavatel bude poukazovat penzijnímu fondu ze svého zisku, se nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro účely pojistného na sociálnx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxášen konkurs, se stanoví, že nároky účastníků penzijního připojištění mají povahu přednostní pohledávky; to platí obdobně i pro vyrovnání.
K § 54:
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
Kvantifikace rozpočtového dopadu navrženého zákona je zatížená řadou rizik a nejistot. Mezi nejvýznamnější z nich patří zájem osob a zakladatelů o txxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxjit okolo 40 % obyvatelstva v produktivním věku. Předpokládáme, že během roku 1994 do penzijního připojištění postupně vstoupí 18 % aktivního obyvatexxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxx xxxx xxx xxd Kč a pak by se již měly ustálit okolo 3 mld Kč.
Penzijní fondy budou velice rychle akumulovat
kapitál
v řádu desítek mld Kč. Jejich kapitalizace bude urxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvé podpory bude záviset jednak na rychlosti, s jakou budou penzijní fondy shromažďovat prostředky, jednak na struktuře jejich investování. Předpoklxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxx poroste.
Tyto tendence budou působit na výnos daně z příjmu dvěma směry. Pomalu porostou výnosy daně z příjmů penzijních fondů, daleko výraznější všax xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxoků a dividend.
Po roce 1998 bude dopad navrhovaného zdanění penzijních fondů zmírňován výnosy daně z příjmů placené účastníky připojištění z prvnícx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolehlivě a stabilně fungovat, bude potřeba vytvořit silný institut státního dozoru nad penzijními fondy. Ministerstvo financí bude muset urychlexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinancí alespoň o šest pracovníků, což představuje 780 tis. Kč mzdových nákladů ročně. Náklady na pro.voz registru lze odhadnout na 1 mil. Kč. Celkem se txxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx.
Očekávaný vývoj základních ukazatelů penzijních fondů a dopady na státní rozpočet v letech 1994 - 1999 se uvádí v následujících tabulkách:
Vývoj záxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xč měsíčně.
2) pro rok 1984 se počítá pouze se třemi čtvrtletími, neboť v prvním čtvrtletí budou fondy teprve vznikat
3) ad roku 1999 může docházet k výplxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxx
xříklady kumulace příspěvků občana a státu
[obr]
Starobní penze v závislosti na celkové hodnotě uhrazených příspěvků
[obr]
[obr]
Pozn: Po celou dxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx

Předpisy ČR