Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

LIT27715CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xráv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací. Pro všechna tato práva, která patří mezi práva duševního vlxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxat případy, kdy může autor nebo jiný nositel práva podle autorského zákona vykonávat práva podle tohoto zákona sám, popřípadě prostřednictvím svého zxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxáv podle autorského zákona je prakticky nemožný anebo ekonomicky nevýhodný, je žádoucí využít institutu hromadné správy autorských práv. Hromadná sxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxje nositele práv tak, že za ně sjednává smlouvy o užití jejich autorských děl, výkonů výkonných umělců či jiných předmětů ochrany podle autorského zákoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxvídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům, popř. tyto odměny a náhrady vymáhá.
Cílem navrhované právní úpravy je i zajištění závaxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Všeobecná úmluva o autorském právu ve znění pařížské revize z roku 1971, Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxní smlouva mezi ČSFR a USA apod.) a jejichž naplňování musí stát garantovat.
Institut hromadné správy autorských práv, dokonce spolu s institutem výhxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx léta. Již v době první republiky bylo založeno družstvo autorů, které vykonávalo hromadnou správu autorských práv, Ochranný svaz autorský pro práva k xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxamatickým (srv. § 30 a 3Oa zákona č. 218/1926 Sb., o právu autorském, ve znění zákona č. 120/1936 Sb., vyhlášku č. 214/1936 Ú.l., o přiznání výhradných prxx xxxxx xxx xx xx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxany původských práv k dílům literárním). V polovině padesátých let bylo založeno jako lidové družstvo ještě Ochranné sdružení výkonných umělců v Prazxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxizacím, obecně nazývaným ochranné organizace autorské, bylo přiznáno výhradní oprávnění již vyhláškou č. 145/1954 Ú.l., kterou se ochranným organixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy jí vyplatit autorskou odměnu. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 99/1958 Ú.l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcíx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských. Uvedenou vyhláškou bylo pro vymezený obor působnosti uděleno výhradní oprávnění vedlx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvem kultury. Naposledy došlo k právní úpravě výhradního oprávnění v roce 1991 vyhláškou č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxlo přiznáno OSA a nové nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů INTERGRAM. DILIA a 00A při ČFVU nově přixxxxx xxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xozpočtu a vždy působily jako organizace nevýdělečné, neboť odměny a náhrady, které pro zastupované subjekty práv vybraly, rozdělily po odečtení režixxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxasné době se situace v oblasti ochranných organizací změnila v tom smyslu, že dosud existující se přetransformovaly na subjekty podle práva soukroméhx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx "spolčovacího zákona" (INTERGRAM a Ochranná organizace autorská - sdružení pro práva autorů výtvarných a architektonických děl), tak na bázi obchodxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxmu právu příbuzných umožní subjektům soukromého práva výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných, měl by stanovit určixx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxlo dojít ke zneužití jejich postavení v té které oblasti působnosti. Z toho důvodu přistoupilo ministerstvo kultury ke zpracování návrhu zákona o hromxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxnárodně uznávaným standardním modelem. V některých evropských zemích byla dokonce přijata taková úprava, podle které v určité oblasti působnosti můxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxanoveny takové podmínky, že je prakticky nemožné, aby ji v určité oblasti mohly vykonávat dvě anebo více ochranných organizací. Zásadně platí, že hromxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxaných nosičů) anebo bez neúměrných nákladů (např. u provozování děl a výkonů na veřejných produkcích) nositel práva vykonával své právo sám. Právní úpxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxora, jestli se nechá zastupovat ochrannou organizací nebo jestli se rozhodne vykonávat svá práva sám.
Při dopracování návrhu bylo využito srovnávacx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy autorských a autorskému právu příbuzných práv v Dánsku, Německu, Španělsku, Francii, Švýcarsku a ve Spojeném království Velké Británie a Severního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xe takové oprávnění nutné jen pro hromadnou správu určitých práv (Dánsko, Švýcarsko). Ve Francii oprávnění ke kolektivní správě autorských práv a práv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxaci takové organizace. Jen ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska není státní souhlas podmínkou pro výkon kolektivní správy jakýchkxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xřad a ve Švýcarsku Federální úřad pro duševní vlastnictví. Podmínky pro udělení oprávnění k výkonu hromadné správy se v jednotlivých zemích liší. Přípxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v žádném ze zkoumaných zákonů upraven. Ve všech zkoumaných zemích také existuje určitá státní kontrola při vytváření a uplatňování soustav odměn (tarxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxících hromadnou správu práv, ale např. i ze zákonů cenových a protimonopolních. Soudní dvůr ES v řadě řízení rozhodl, že pro činnost organizací kolektixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxním zákonem z roku 1965, doplněným zákonem z roku 1985, ve Španělsku zákonem o duševním vlastnictví, v Dánsku zákonem o kulturní nadaci a o některých oprxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu se udělováním souhlasu k užití díla a vybíráním autorských odměn zabývají organizace vytvořené jako družstva autorů se specializací na malá práva huxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx ve stanovách družstva byly vyjádřeny zásady zabraňující zneužití monopolního postavení těchto organizací jak ve vztahu k veřejnému zájmu, tak i ve vzxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnizovány na spolkovém základu, bez státního přivolení a bez
ingerence
státu. Celý systém ochrany autorských práv je vybudován na smlouvách s autory a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxorskému právu příbuzných.
Z dokumentu WIPO "Kolektivní správa autorského práva a práv příbuzných právu autorskému" (Ženeva 1990), který obsahuje sxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxké, ekonomické a právní podmínky a na tradice příslušného státu při zachování demokratických principů samy zvolily pro kolektivní správu veřejnopráxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxně. Za žádoucí je považován dozor státních orgánů nad činností organizací, vykonávajících hromadnou správu, který by měl zaručit, že budou existovat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxů těchto práv, tak i ve vztahu k uživatelské veřejnosti.
Návrh zásad zákona byl ve znění předloženém vládě konzultován se zástupci Světové organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxndencím v této oblasti.
Návrh zákona není v rozporu se Směrnicí Rady ES 92/100/EEC ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování, jakož i o určxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxcí se zvukového záznamu nebo originálu či rozmnoženiny filmu na výrobce zvukového záznamu nebo filmu, právo na přiměřenou odměnu za pronájem. Podle odxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a členské státy mohou upravit, zda a v jakém rozsahu mohou organizace pro kolektivní správu právo na získání přiměřené odměny vykonávat, jakož i otázkux xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxkace autorského práva.
Jiná Direktiva Rady ES, která by se zmiňovala o kolektivní správě autorských a autorskému právu příbuzných práv, neexistuje a xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých, jimiž je Česká republika vázána, a nevyvolá nároky na státní rozpočet.
Zvláštní část
K části I:
K § 1:
Návrh definuje pojem hromadné správy práx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxkonu jejich práv, která jim vyplývají z autorského zákona.
K § 2:
V tomto ustanovení se uvádí obory a oblasti, ve kterých může být oprávnění k výkonu hxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxedevším tam, kde autor nebo jiný nositel práv podle autorského zákona dost dobře anebo účinně nemůže vykonávat svá práva sám. Jako příklad lze uvést uplxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxatel takové produkce obstaral jednotlivě od nositelů práv souhlas k užití jejich děl anebo jiných předmětů ochrany podle autorského zákona, stejně taxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe uplatnění nároku na odměnu nebo náhradu z nenahraných nosičů za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové, obrazové nebo zvuxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxný hmotný podklad, a to pro osobní potřebu. Pokud jde o odměny a náhrady z nenahraných nosičů, je právo na ně upraveno v § 13 odst. 2 autorského zákona a právx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx aby je nositel práva sám účinně uplatňoval u jednotlivých výrobců nebo dovozců.
Samostatně není řešena ochrana práv k počítačovým programům, protožx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí díla. Ke stejnému závěru se kloní i poslední zasedání Výboru expertů svolané Světovou organizací duševního vlastnictví - WIPO 5. - 9.12.1994 k posouzxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury garantuje. Hmotně právní ustanovení uvedené direktivy budou předmětem novely autorského zákona.
K § 3:
Hromadnou správu práv autorskýcx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu právní formy právnické osoby, která může být ochrannou organizací, tzn. že může jít nejen o právnickou osobu zřízenou podle ustanovení obchodního záxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvrhovatel tu právní podmínku, podle které bude moci hromadnou správu vykonávat pouze právnická osoba a nikoli osoba fyzická. V případě, že bude právnixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxy.
Oprávnění uděluje ministerstvo kultury jako orgán státní správy odpovídající podle kompetenčního zákona za provádění autorského zákona, a to nexxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xutorského zákona těch jejich nositelů, kteří k zastupování v jejich výkonu žádnou právnickou osobu nezmocnili, náleží nadále těmto nositelům a mohou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxady, které se k žádosti přikládají.
Vedle nejzákladnějších údajů, týkajících se žádající právnické osoby, je třeba, aby žadatel předložil také prohxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxé podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, které budou obsahovat zmocnění k výkonu těch práv vyplývajících z autorského zákona, která nejsxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxlývajících jejich nositelům z autorského zákona v případě, že bude oprávnění k výkonu hromadné správy uděleno. To bude přicházet v úvahu zejména u nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnu hromadné správy práv podle navrhovaného zákona mohla ucházet ta právnická osoba, o jejíž "služby" nositelé práv neprojevili zájem.
Předkladatel xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxkož i vzorové smlouvy o zastupování, přičemž z těchto dokumentů by mělo být patrné, že jsou dostatečně chráněna práva autorská nebo práva autorskému prxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
K § 5:
Na udělení oprávnění k výkonu hromadné správy má nárok ten žadatel, který splní stanovené podmínky.
V oblasti pořizování zvukových, obrazoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxo zákona) a pořizování rozmnoženin podle § 15 odst.2 písm. a) autorského zákona pomocí reprografických (kopírovacích) zařízení prostřednictvím třexxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxých zařízení, jakož i z hlediska nositelů práv je nemyslitelné, aby výběrčími odměn a náhrad byly dvě (ne-li více) ochranné organizace. Jedná se totiž o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh a zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xákona. Okruh nositelů těchto práv však nelze fakticky předem určit, neboť jde o presumpci užití děl nebo jiných předmětů ochrany podle autorského zákoxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx odvádět. Je tedy třeba určit jediný subjekt, který bude ve vztahu k plátcům uvedených poplatků vystupovat jako jejich jediný výběrčí.
K § 6:
Vzhledxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xeřejnosti, je třeba, aby nejen evidence ochranných organizací, ale především rozhodnutí o udělení oprávnění bylo obecně přístupné. Z toho důvodu se txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxlo právnické osobě uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy, je namístě zákonem upravit některá její práva a povinnosti, a to jak v zájmu nositelů práxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xěl, výkonů výkonných umělců a dalších předmětů ochrany podle autorského zákona, a v neposlední řadě také z hlediska naplnění mezinárodních autorskopxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx cizích nositelů práv jako s vlastními. Pro informaci lze uvést, že tomu odpovídá i obsah smluv uzavřených existujícími organizacemi, které provádějí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxzace bude mít povinnost zastupovat všechny nositele práv v daném oboru a oblasti působnosti, kteří ji o to požádají, a to bez ohledu na tzv. členský princxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hromadné správy je také vybírání a vyplácení odměn a náhrad nositelům práv, pak nárok na odměnu má jen ten, jehož díla, popřípadě uměleckého výkonu anebx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ochrany) bylo užito.
Pokud prokáží nezastupovaní nositelé práv, že došlo k užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany, mají také nárok na odměnu nexx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xchranná organizace vybírá odměny a náhrady ze všech nenahraných nosičů pro všechny autory, výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx době dochází k citelnému porušování autorských práv a práv autorskému právu příbuzných uživateli předmětů ochrany podle autorského zákona, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxonů výkonných umělců apod. jejich uživateli. Jestliže stát umožní některým právnickým osobám vykonávat ve vymezené oblasti hromadnou správu při splxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxlé autorských děl, výkonů výkonných umělců, popřípadě dalších předmětů ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xa srážku určité části vybraných odměn a náhrad, která bude krýt její režijní náklady s výkonem hromadné správy spojené. Je třeba si uvědomit, že i při nevxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xtátního zájmu o ochranu autorského práva a práv autorskému právu příbuzných, zejména z hlediska mezinárodních závazků, nepůjde o naplňování zájmu vexxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xozdělování odměn a náhrad nositelům práv bylo ochrannými organizacemi prováděno spravedlivě, a to i s ohledem na mezinárodní zvyklosti.
Ustanovení xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxlze v některých případech zcela přesně a konkrétně stanovit nositele práv, v jehož prospěch bylo určité plnění přijato, přičemž tento jeho nárok trvá a xxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi by měl provádět ten orgán státní správy, který oprávnění k výkonu hromadné správy udělil. Ministerstvo bude kontrolovat plnění závazků z mezinárodnxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo ustanovení vymezených se strany ochranné organizace může být i odnětí oprávnění. Nepředpokládají se žádné garance státu za závazky ochranné organixxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
K § 10:
S ohledem na skutečnost, že v současné době jsou dvě z existujících ochranných organizací - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebníx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxy č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce, kterou se navrhuje zrušit, je třeba jim dát moxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxch s domácími nositeli práv, tak i ze smluv se zahraničními partnery. Totéž platí i o těch právnických osobách, které sice nemají výhradní oprávnění, alx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xromadnou správu podle navrhovaného zákona, požádají o udělení oprávnění dva až tři měsíce před koncem lhůty, po jejímž uplynutí již nebudou moci nositxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxdříve po účinnosti zákona, neboť v opačném případě by po uplynutí uvedené lhůty mohlo nastat vakuum zejména z hlediska závazků, které těmto organizacíx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxlení oprávnění k výkonu hromadné xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxznamů (snímků) za úplatu je nepochybně užitím díla ve smyslu autorského zákona a vyplývá to z celého jeho kontextu (jmenovitě z § 12 a 14). Připojení dověxxx x xxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxívá v obligatorním výkonu práva na autorskou odměnu z prodeje prázdných (nenahraných) fono a video kazet pro užití v osobní sféře kupujících prostřednxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxě obrazových záznamů a vykonávat je pak samostatně. Přitom např. půjčování zvukových záznamů (fonogramů) na tzv. CD (kompaktní disky) výrobci těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxolují a obecně je naopak zakazují pro nebezpečí pirátského zneužití ze strany vypůjčitelů a pro značné ekonomické ztráty z toho vyplývající.
Větu druxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxučen nežádoucí výklad dosavadního znění. Ten vyplynul v praxi z rozhodování soudů, které odmítly příslušné žaloby ochranných organizací v případechx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxým, který měl již nároky autorů uspokojeny na podkladě smlouvy. Soudy přitom právem poukazovaly na doslovné znění citovaného ustanovení, obsahující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právo na odměnu autorům, jejichž díla lze pro vlastní osobní potřebu rozmnožovat na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin pomocí přístrojů reproxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxjí na vysoké úrovni vybudovaný celý systém autorskoprávní ochrany prostřednictvím k tomu určených ochranných organizací. Právo reprodukce pomocí kxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxivně technického charakteru, odráží novelu autorského zákona provedenou tímto zákonem a novelu autorského zákona provedenou zákonem č. 468/1991 Sbxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ochranné organizace, které hodlají vykonávat hromadnou správu autorských a autorskému právu příbuzných práv, se v návrhu zákona stanoví povinnost mxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtavci 1 nebo jsou povinny vyplatit jim odměnu" podle odstavce 3 dosud platného § 44 autorského zákona, jsou tyto povinnosti částečně promítnuty do navrxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti uložené jim předpisy autorského práva nebo smlouvou). Na druhé straně se předkladatel domnívá, že je věcí smluv mezi ochrannými organizacxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkona může udělit ochranná organizace jen v rozsahu, ve kterém k takovému jednání byla smlouvou s nositelem těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxdle autorského zákona vykonával sám. Proto se navrhuje § 44 autorského zákona vypustit.
K části III:
Jde o novelizaci, která souvisí se zrušením § 44 axxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxrat smlouvy s ochrannými organizacemi podle tohoto zákona. Povinnost uzavřít tyto smlouvy je natolik zásadní a potřebná, že se její neplnění navrhuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xde v podstatě o licenční princip podle tohoto zákona. Předkladatel proto zastává názor, že činnost ochranné organizace by se neměla vedle toho řídit jexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxhranné organizace nemají vyvíjet činnost za účelem dosažení zisku, tak jak to předpokládá živnostenský zákon (§ 2), ale pouze za účelem ochrany předevxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K části V:
Vzhledem k tomu, že se navrhují ke zrušení zákon č. 81/1957 Sb., o hudební a jiné koncertní činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 8xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů, a vyhláška č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí, stává se ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona obsolxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxravující podmínky pořádání filmového představení, výstavy nebo přednášky, takže na tomto úseku činnosti nemůže k přestupkům docházet. Z důvodů právxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxu ochrany podle autorského zákona souhlas nositele práva je - s výjimkou tzv. zákonných licencí - povinností vyplývající přímo z autorského zákona, přxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxažuje navrhovatel příslušná ustanovení vyhlášky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí, za nadbytečná. Pokud jde o samotné pořádání veřejnýxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxě pořádání veřejných produkcí jde o přenesenou působnost, ve které samy nemohou přijmout úpravu, která by jim vyhovovala.
V této souvislosti se také nxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení k podrobnější úpravě pořádání veřejných produkcí, provedené vyhláškou č. 117/1991 Sb., kterou se rovněž navrhuje zrušit.
V platném zněnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvat divadla mohou "národní výbory, dále společenské organizace a kulturní fondy". Jde-li o divadla v působnosti jiných orgánů, než xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx není důvodné zachovávat ustanovení o tom, že divadla mají být buď rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi. V době, kdy byl přijímán zákon ČNR č. 1xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxdu, že jejich ponechání v platnosti bude mít vliv na zachování divadel a jejich snadnější financování, což se ukázalo zcela mylným. Proto se navrhuje zrxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opodstatnění i úprava výhradního oprávnění, dnes navíc zakotvená pouze pro dvě existující ochranné organizace, i když fakticky existují i další ochrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch děl, je navrhováno její zrušení z řady důvodů. Jednak jsou některá její ustanovení v rozporu s Listinou základních práv a svobod (§ 2, podle kterého je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxuje principu, podle kterého mohou být povinnosti ukládány jen na základě zákona a v jeho mezích), dále jsou činěny neopodstatněné rozdíly mezi produkcxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., která navíc - pokud jde o výši odměn výkonným umělcům - odkazuje na vyhlášku č. 196/1954 Ú.l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx

Předpisy ČR