LIT27059CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx které vznikají na úseku zaměstnanosti, je upravena zejména zákonem č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, zákonem č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnostx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxsností, za jiných společensko-ekonomických podmínek a byly v průběhu dvanácti let mnohokráte novelizovány. Mnohdy již nemohou účinně regulovat práxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxvání nezaměstnanosti. Pro praktické potřeby a lepší informovanost nezaměstnaných osob se ukazuje jako vhodné upravit právní vztahy v oblasti zaměstxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxx x případech, kdy je vykonávána v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce. Přitom Směrnice Rady ze dne 22.6.1994 č. 94/33/EC o ochraně mladých lxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrnicí pro práci mladistvých. Některá z těchto opatření je nutné nově zapracovat do právního řádu České republiky. Důležité postavení při zabezpečováxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Hlavním účelem navrhovaného zákona o zaměstnanosti je změna stávající právní úpravy, která má xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxk, aby úprava byla kompatibilní s právem Evropské unie (dále jen "EU").
Mezi hlavní principy nové právní úpravy patří
- upřesnění postupů a zpřísněnx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx motivace uchazeče o zaměstnání ke spolupráci s úřadem práce v procesu zajišťování zaměstnání,
- zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxných pravidel při zprostředkovávání zaměstnání agenturami práce v souladu s požadavky Úmluvy MPO č. 181 o soukromých agenturách práce,
- komplexní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxckých osob pro účely zaměstnanosti určené zdravotnické zařízení a povinnost fyzické osoby podrobit se vyšetření zdravotního stavu,
- zavedení novýxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxuladu s požadavky stanovenými v právních aktech EU,
- zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti v souladu s požaxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxntroly a správního řízení, např. rozšíření pravomoci úřadů práce při provádění kontrolní činnosti při potírání nelegálního zaměstnávání.
Platná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxčení Legislativní rady vlády ze dne 14. března 2001 k návrhu věcného záměru zákona.
C. Nezbytnost navrhované právní úpravy
Naléhavost a nezbytnoxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx snižování nezaměstnanosti, potírání nelegální práce apod.).
Navrhovaná právní úprava neomezuje malé a střední podnikání. Naopak, vytváří legisxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe ČR vázána, její slučitelnost s právními akty Evropského společenství
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem a s mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe ( dále jen "Úmluva") v plném rozsahu. Parlament ČR vyslovil v r. 1999 souhlas s ratifikací Úmluvy. Úmluva byla prezidentem ČR ratifikována a její
ratifxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxkladě. Při provádění Úmluvy byla uplatněna výjimka na aplikování jedné z forem zprostředkování práce, tzv. zapůjčování zaměstnanců. Umožnění této fxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xochází k této úpravě. Na základě této úpravy lze tedy provádět Úmluvu v plném rozsahu.
Návrh zákona je plně kompatibilní s právními akty EU. Je to odůvoxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxonizací právních předpisů na úseku zaměstnanosti bylo započato již dříve zákony č. 167/1999 Sb. a č. 220/2002 Sb. Návrh tohoto zákona je dovršením cexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxšení omezení pro pohyb a bydlení pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství
31976L0207 - Směrnice Rady ze dne 9.xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnky
31989L0048 - Směrnice Rady ze xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx - Směrnice Rady ze dne 28.června 1990 o právu pobytu
31990L0365 - Směrnice Rady ze dne 28.června 1990 o právu pobytu zaměstnance a osoby samostatně výdxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvání, která doplňuje Směrnici 89/48 EHS
31992L0085 - Směrnice Rady ze dne 19. října 1992 o zavedení opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxnty
31994L0033 - Směrnice Rady ze dne 22.6.1994 o ochraně mladých lidí v práci
31995L0046 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 19xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
32000L0043 - Směrnice Rady ze dne 29. června 2000, kterou se provádí zásada rovného zxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx rovné zacházení v zaměstnání a při výkonu povolání
32002L0073 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Raxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxcovní podmínky
Navrhovaná právní úprava výkonu činnosti dětí respektuje mezinárodní dokumenty, jimiž je Česká republika vázána, a rovněž dokumenxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a článek 7 Evropské sociální charty.
Zájmem České republiky je také
ratifikace
Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 138 o minimálním věku pro vstxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xebo reklamní.
Z práva Evropských společenství se na danou problematiku vztahuje Směrnice Rady Evropské unie č. 94/33/ES o ochraně mladých lidí v práxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxonomický rozbor a nároky na státní rozpočet
Návrh zákona předpokládá, že aktivní politika zaměstnanosti bude realizována na základě schváleného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi a použijí je pro optimální zapojování uchazečů o zaměstnání na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxním těchto nástrojů výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti nezvýší (kromě níže uvedených), rozdíl bude pouze kvalitativní, ve vnitřním členění stxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxiročního růstu průměrného měsíčního nároku na hmotné zabezpečení o cca 8 % ve výši 3 730 Kč v roce 2004, dle průměrného indexu růstu předchozích let. K orixxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů o zaměstnání v roce 2004 ve věkových skupinách takto:
od 50 let věku do 55 let: 13, 0 %, 55 let věku a více: 7, 0 %.
Výchozími parametry pro orientxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxch měsíčně hmotné zabezpečení cca 165 tis. osob.
S ohledem na navrhovaný posun účinnosti zákona z 1.1.2004 na 1.5.2004 byl orientační propočet vypracxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xx
xxproti původnímu návrhu, který počítal s účinností zákona od 1.1.2004, se jedná o vyšší výdaje)
2. Odhadované zvýšení výdajů v důsledku zvýšení procenxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xx xx x
xxxxxxí výdajů o cca 12,3 mil. Kč
(Oproti původnímu návrhu se jedná o nižší výdaje o cca 51,8 mil. Kč).
3. Odhadované snížení výdajů v důsledku prodloužení dobx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxné a daň z příjmu fyzických osob) v důsledku umožnění souběhu hmotného zabezpečení a výdělečné činnosti při cca 5 % uchazečů o zaměstnání
Snížení výdajx x xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxí sociální exkluze).
5. Odhadované zvýšení výdajů v důsledku prodloužení podpůrčí doby uchazečů o zaměstnání ve věku od 50 let věku do 55 let a ve věku nax xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjů v důsledku předčasných odchodů do starobního důchodu občanů z evidence uchazečů o zaměstnání:
Snížení výdajů o cca 63 mil. Kč
(Z hlediska výdajů stxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - v roce 2002 cca přes 20 tis. osob)
6. Odhadované zvýšení výdajů v důsledku poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiženíxx
xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xx xxlý rok 2003 - 465,2 mil. Kč
za 8 měsíců roku 2003 - 310,1 mil. Kč
předpoklad příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v období kvxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xx xxxxtletí 2002 ve výši 15 172,- Kč. 360,5 mil. Kč.
xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxx x xxxěstnanosti významným způsobem rozšiřuje pravomoc a působnost úřadů práce. Zavedením nových institutů, mezi jejichž hlavní účel patří zejména požadxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xráce zaměstnanců těchto úřadů.
Půjde např. o zajištění osobního kontaktu s uchazeči o zaměstnání přímým, neformálním jednáním zaměstnanců úřadů pxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm atd. ( viz § 33 návrhu zákona o zaměstnanosti), s nimiž úřad práce může vypracovat individuální akční plán směřující ke zvýšení možností uplatnění uchxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxávání cizinců, agenturní zaměstnávání), s agendou spojenou s novými formami aktivní politiky zaměstnanosti ( např. překlenovací příspěvek, příspěxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxravě rekvalifikace apod), s rozšířením předmětu kontroly ( např. potírání tzv. nelegální práce, dodržování zákazu dětské práce apod), s povolováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením bude sestavovat individuální plán pracovní rehabilitace.
Z uvedených skutečností je zřejméx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxvním institutům v navrhovaném zákoně přistupuje mezinárodní aspekt, že Česká republika musí vytvořit předpoklady pro plnění svých závazků v národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlostátního charakteru v oblasti zaměstnanosti mohou být podle návrhu zákona o zaměstnanosti řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně mezixxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxů Evropského společenství. To vše vytváří další tlak na zvýšení počtu zaměstnanců, odborně a jazykově fundovaných.
Vývoj trhu práce v posledních lexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxafického vývoje, restrukturalizací ekonomiky, privatizací podniků, zapojením národní ekonomiky do světového trhu a stavu ekonomického cyklu u našxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxuhodobé nezaměstnanosti (republikově téměř 40%, v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 50-60%) vyžaduje více času a individuální přístup odboxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa apod. Celkově se potvrzuje nejen potřeba, ale i nutnost akceptování preventivního a aktivizačního přístupu v politice zaměstnanosti, který je také x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xejména úmluvou č. 168 o podpoře zaměstnanosti, zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, s cílem dosažení plné zaměstnanosti v duchu závěrů vrchxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxle jen "MPSV") a úřady práce a je zaměřena na dosažení plné zaměstnanosti a na ochranu před nezaměstnaností. Okruh úkolů a činností spadajících pod polixxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xouze nejdůležitější oblasti, aby tento výčet odpovídal základním potřebám. Navrhovaná úprava je rovněž v souladu s mezinárodními normami, zejména úxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xehabilitaci a zaměstnávání invalidů, č. 168 o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti nezaměstnanosti) a úpravou v členských státech EU. Navrhovaný obxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxami, neboť Smlouva o založení ES v čl. 2 prohlašuje rovnost zacházení s muži a ženami za jeden z hlavních cílů Společenství a čl. 3 stanoví, že při prováděnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxení na trhu práce, jsou skupiny uvedené v § 33 tohoto návrhu a úřady práce jsou povinny jim věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná sx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx povinnost státu snažit se o dosažení co nejvyšší úrovně zaměstnanosti a povinnost státu poskytovat bezplatné služby zaměstnanosti.
V souladu s Evrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnanosti podílely i další složky trhu práce, tj. fyzické osoby na straně nabídky pracovních sil, především jako zaměstnanci reprezentovaní odborovýxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxi organizacemi. Tento systém je zabezpečen institucionálně zejména Radou sociální a hospodářské dohody na úrovni nejvyšší a poradními sbory na úrovnx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxem práce (§ 11). S ohledem na účast cizinců ve vztazích podle tohoto zákona se dosavadní pojem "občan" nahrazuje pojmem "fyzická osoba", který je významxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxt a doplnit o zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů, tak jak tomu je v současné době. Zvláštními předpisy upravujícími oprávnění zahranixxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxů v postavení zaměstnavatele se rozumí rovněž stát, který je právnickou osobou ;a zaměstnavatelem ve smyslu § 8b zákoníku práce v právních vztazích poxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednají příslušné organizační složky, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce.
Okruh účastníků právních vztahů podle tohoto zákonx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx provádějící rekvalifikaci, pracovní rehabilitaci a pod.
Právní úprava obsažená v odstavci 2 vychází zejména z Nařízení Rady 1612/68 EHS o volném pxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxovní činnosti a z Nařízení komise (EHS) 1251/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu poté co byli v tomto státě zaměstnáni a zajišťuje občaxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xbčanům států, které nejsou členy EU, jde o odlišnou právní úpravu spočívající např. v tom, že k výkonu práce na území ČR nebudou muset mít povolení k zaměsxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnitř Společenství a dává možnost např. ucházet se o zaměstnání, pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání apod.
Stejné právní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xsou přímo aplikovatelná, odkazuje se na definici rodinného příslušníka v Nařízení rady (EHS) 1612 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství.
x x xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxona. Od roku 1999 bylo pojato jako normotvorné, na jehož základě lze osobě poskytovat ochranu a postihovat prostřednictvím úřadů práce toho, kdo ustanxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xepřímé diskriminace a navádění k diskriminaci. Obdobné ustanovení obsahuje zákoník práce a zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném vxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxěno od diskriminačního jednání, a právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
K § 5:
Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxcké osoby, fyzické osoby, která je podnikatelem a zahraniční osoby.
Bydliště je definováno pro účely tohoto zákona jak pro občana ČR, tak pro cizincex xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxužby úřadu práce.
Ustanovení uvádí výčet nejčastěji se vyskytujících vážných osobních (rodinných) důvodů, které se mohou u uchazeče o zaměstnání vxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxast soustavné přípravy na povolání se vymezuje tak, aby bylo zřejmé, kdo může být zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. Pro účely zprostředkování xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxi v tom, aby jí zaměstnání bylo zprostředkováváno. Z téhož důvodu se za soustavnou přípravu pro povolání nepovažuje doba přerušení studia. Jinými školxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxe vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. nelegální práce a tímto způsobem přispět k odhalování negativního jevu v naší ekonomice, který má rovněž dopad do pracovněprávních vztahů a do sociálxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ministerstva při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které se upřesňují a rozšiřují, např. v souvislosti s vývojem spolupráce a financovxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxinace a o zabezpečení tvorby národní soustavy povolání. Národní soustava povolání popisuje aktuální strukturu světa práce, odráží reálnou dělbu práxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x § 7:
Ustanovení definuje postavení úřadů práce jako správních úřadů zabezpečujících státní správu na úseku zaměstnanosti ve správních obvodech vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxvíce vyhovuje potřebám praxe z hlediska řešení situace na trhu práce. Zákon v některých případech stanovuje odlišnou místní příslušnost, např. pro evxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnosti zřizují úřady práce poradní sbory na tripartitním základě. Nově po dohodě se zástupci zdravotně postižených se navrhuje rovněž zřízení odbornýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxojektů souvisejících s rozvojem lidských zdrojů včetně mezinárodních projektů a programů financovaných z Evropských strukturálních fondů.
Progrxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxí akce, kterými se tyto programy naplňují.
Vybrané úřady práce vykonávají kromě běžných kompetencí úřadu práce ještě koordinační činnost k zabezpexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx koordinační činností, a jejich správní obvody jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.Vybrané úřady práce již v současné době mají rozšířené
kompetxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxuje a aktualizuje informace o volných pracovních místech, životních a pracovních podmínkách v jednotlivých státech EU, o mobilitě pracovní síly a o stxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxy zaměstnanosti, zejména při zprostředkování zaměstnání nebo při volbě vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V souvislosti s tím, že úřxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxdu je v zákoně upravena jejich vzájemná součinnost a její podmínky.
Návrh ustanovení je formulován tak, aby byla dána garance státu při zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) a další právní vztahy účasti na práci, na které se zákoník práce vztahxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí právní předpis nestanoví jinak.
Součástí práva na zaměstnání je rovněž možnost požádat o zprostředkování zaměstnání podle tohoto zákona prostřexxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxezpečení zaměstnání.
Návrh tohoto ustanovení garantuje možnost volby zaměstnání fyzické osoby na základě jejího svobodného uvážení xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může se obrátit na úřad práce, který ji za podmínek dále stanovených tímto zákonem zaměstnání zprostředkovává.
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xevhodná. Nedodržení tohoto ustanovení lze postihnout a sankcionovat úřady práce. Do předpisů o zaměstnanosti bylo zapracováno v roce 1999. Článek 3 Sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx a o pracovní podmínky, požaduje, aby zaměstnavatel nevyžadoval ani jinak nezjišťoval informace o fyzických osobách zajímajících se o zaměstnání, týxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věku apod. a rovněž výběr zaměstnanců byl prováděn tak, aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců.
Návrh ustanovení téměř přebírá doxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxěstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích. Z této zásady zákon povoluje určité výjimky, např. výkon činnosti pro právnickox xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxžňuje i svěřit plnění všech běžných úkolů nebo jen některého jiné právnické nebo fyzické osobě za podmínky, že svěřené činnosti má ve svém předmětu činnxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy k rozšiřování tzv. švarcsystému, který by jinak umožnil zneužití ochrany zaměstnanců, zvýšil riziko zneužití trhu práce cizinci a měl by negativní dxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx provádění kontroly závislé práce vykonávané mimo pracovněprávní vztah úřady práce.
Část druhá
K § 14:
Tato definice vychází z úmluvy MOP xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání a s úmluvou č. 150 o správě práce. Pojem zprostředkování je poněkud širší, než bylo stanoveno předchozími úmluvami MOP č. 34 a č. 96 upravujíxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxk slouží zejména to, že každý subjekt, který má zájem o některou z forem zprostředkování zaměstnání, musí mít povolení k této činnosti a vykonávat ji v soxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxnského významu a též ochrany fyzické osoby, vylučuje jinou úpravu, než stanoví tento zákon a která může být vykonávána kromě úřadů práce také agenturamx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xráce u jiného zaměstnavatele, tato forma je výhradně v kompetenci agentur práce.
V tomto ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxy zprostředkovávajícími zaměstnání je velmi prospěšná a předpokládá ji i úmluva MOP č. 181. Základním cílem úřadů práce i agentur práce je umístění osoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xe o předpokládaném vývoji na trhu práce, o počtech umístěných osob apod.
Ustanovení zaručuje podle článku 49 Smlouvy o založení ES právo příslušníkům xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxy v oblasti zprostředkování zaměstnání ojediněle a dočasně bez nutnosti založení organizační složky nebo pobočky.
K § 15:
Poradenství jako txxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonávat na ziskovém i neziskovém základě a že tedy poradenství poskytují i jiné subjekty než úřady práce, je třeba, aby zákon upravil okruh činností, ktexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xdrojů, ucelené služby nezbytné k profesní orientaci. Do činnosti poradenství pro volbu povolání je zahrnuto řešení problémů spojených s rozvojem osoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxejících s odborným výcvikem (odbornou výchovou) a rekvalifikací, s výkonem, výkonností a optimalizací profesního zaměření fyzické osoby, s vyhledáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré se nepovažují za zprostředkování zaměstnání a tudíž je lze vykonávat bez povolení ke zprostředkovatelské činnosti.
K § 17:
Ustanovení zpxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxkány. Na ochranu osobních údajů se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb. Ve smyslu § 27 odst. 2 písm. g) citovaného zákona se navrhuje, aby zpracování a předáváxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx údaje týkají.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s Nařízením Rady 1612/68 i se směrnicí 95/46/ES.
K § 18:
Návrh ustanovení o bezplatném xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxny práce. Úřady práce od svého vzniku bezplatné služby poskytují. V souladu se změnami v rámci mezinárodního trhu práce je již dnes umožňováno, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím i u nás dnes připravovaného systému EURES se státy ES, kde tato forma zprostředkování je běžně využívána.
K § 19:
Fyzická osoba se může zajímax x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxedkovatelnách práce, nebo jako uchazeč o zaměstnání, kdy mu vznikají při splnění stanovených podmínek nároky na dávky podle tohoto zákona, jakož i podxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa podporu v nezaměstnanosti a na podporu při rekvalifikaci.
K § 20:
Stávající definici vhodného zaměstnání, která odpovídá požadavkům úmluxx xxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxplnit o hledisko "dopravní dosažitelnosti" zaměstnání. Toto hledisko je rovněž jedním z kritérií, která se v Doporučení k úmluvě MOP č. 168 doporučují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxrostředkované zaměstnání za vhodné - např. dopravní vzdálenosti v Praze mohou být značné, ale vzhledem k vhodnému spojení městskou hromadnou dopravox xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xyloučena. Pro zajištění účasti na důchodovém pojištění a větší právní jistoty fyzických osob, kterým úřady práce zprostředkovávají zaměstnání, se pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxu zaměstnanosti.
Nově se navrhuje doplnit i možnost zprostředkovávat zaměstnání i na kratší pracovní úvazek nebo časově omezené, neboť tato varianxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xvedená v zákoníku práce v § 83a s tím, že pracují-li zaměstnanci na pracovištích uvedených v odst. 2 tohoto ustanovení, vychází se z týdenní pracovní dobx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxování služeb podle tohoto zákona. Proto se nově navrhuje povinnost fyzické osoby informovat úřad práce o všech okolnostech souvisejících s jejími zdrxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstižením. Povinnost podrobit se lékařskému vyšetření je stanovena v taxativně uvedených případech, a to ve smluvním zdravotnickém zařízení určeném xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xráce zajímala o zaměstnání, které si sama z nejrůznějších osobních, rodinných, profesních a dalších důvodů zvolí. Návrh tohoto ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxsty. S případným ukončením evidence nejsou spojeny žádné sankce v oblasti dávek v nezaměstnanosti ani v oblasti jiných systémů, např. zdravotního a důxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxdení v evidenci nutné, aby bylo možno zájemci o zaměstnání zprostředkovávat vhodné zaměstnání.
K § 24:
Z hlediska potřeb fyzické osoby se ukáxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa bydliště. Tento úřad práce má rovněž možnost poskytovat informace i dalším subjektům, jestliže jejich služby souvisejí s vedením fyzické osoby v evixxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzeče o zaměstnání již delší dobu nevyhovuje dnešnímu spektru právních forem výdělečné činnosti, proto je třeba stanovit taxativním výčtem, kdo může bxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx jako uchazeči o zaměstnání byly eliminovány další fyzické osoby, které svoji výdělečnou činnost realizují podle jiných právních předpisů.
Okolnoxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxměstnání. Fyzické osoby plně invalidní, u kterých poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nemohou být zařazeny do evidence ucxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xostavení osob s těžším zdravotním postižením jim však podle § 67 náležet bude, tzn. že budou moci např. uplatňovat své právo na pracovní rehabilitaci poxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovní doby se připouští v odst. 3, neboť se jedná o vztahy, které mají sice formu pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru, ale jejich rozsah je tak xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, úklid společných prostor v domě apod. Výkon tohoto zaměstnání neslouží ani nemůže sloužit jako hlavní zdroj příjmů fyzické osoby, tím je hlavní zaměsxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxpiny uchazečů o zaměstnání. Obdobně je možnost přivýdělku upravena v odst. 1 u jednotlivých dalších výdělečných činností. Ve světě je běžně známa katexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxpouští výkon i vedle zaměstnání řádného. Bývá proto pravidlem, že při částečné zaměstnanosti jsou fyzické osoby zabezpečovány dávkami v nezaměstnanxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxokoliv zaměstnání nebo xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xe uchazeč o zaměstnání veden v evidenci.
Opatření, které zákon již dnes umožňuje, je zprostředkování činností úřadem práce uchazeči o zaměstnání, kxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxování následků živelných pohrom apod.(tzv. krátkodobé zaměstnání). Tento systém se navrhuje zachovat i nadále. Aby se zvýšila motivace k těmto často xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdpora v nezaměstnanosti.
V souvislosti s tím, že pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a pro zprostředkování zaměstnání je nezbytné zpracovávxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
K § 26:
Právní úprava zařazování do evidence v praxi vyhovuje. Navrhuje se však oproti dosavadní úpravě rozšířit okruh fyzických osob, kterým sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxřazení do evidence uchazečů o zaměstnání se nerozhoduje ve správním řízení, neboť o žádosti ;uchazeče se v plném rozsahu vyhovuje úřad práce však ve sprxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxí do evidence je současné neformální nezařazení problémem.
Ustanovení uvádí údaje, které obsahuje žádost o zprostředkování zaměstnání.Tyto údajx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání a jejich účelové určení. Skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání musí uchazeč osvědčit při podání žádosti o zprosxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xyzická osoba nemůže při první návštěvě na úřadu práce doložit a jsou rozhodné pro její zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
Toto ustanovení staxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxěnu svého bydliště, a stanovuje povinnost úřadu práce převést evidenci uchazeče o zaměstnání na úřad práce příslušný podle jeho nového bydliště.
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx místně příslušným úřadem práce, jsou v praxi poměrně časté, dosavadní právní úprava je však neřešila. Bylo by neúčelné vyžadovat od takového uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezdržuje. Nově se proto navrhuje možnost uchazeče o zaměstnání požádat místně příslušný úřad práce o přenesení zprostředkování zaměstnání na úřad pxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přestal splňovat podmínky pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. V těchto případech se nerozhoduje ve správním řízení, neboť jde o situace vznikxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxhazeče o zaměstnání na základě rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence. Jedná se o důvody, které brání uchazeči ve spolupráci s úřadem práce, např. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxající se uchazečů o zaměstnání v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo v době pobírání peněžité pomoci v mateřství je odůvodněna tím, že k této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxo důvod pro vyřazení z evidence zavádí též skutkový stav výkonu nelegální práce, definované v § 5. O vyřazení se rozhoduje ve správním řízení, tj. občan mx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxče o zaměstnání na základě rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence. Jedná se o případy, kdy uchazeč o zaměstnání zaviněně přestal plnit své povinnoxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnce uchazečů o zaměstnání podle tohoto ustanovení může být fyzická osoba opět zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí zákonem stanovenx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxbalosti. Současně se navrhuje rozšířit okruh důvodů pro sankční vyřazení z evidence o neplnění podstatných povinností při rekvalifikaci, neplnění pxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxickým zařízením určeným úřadem práce. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu odmítnutí nástupu na rekvalifikaci bude přicházet v úvahu texxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxy není dotčeno.
Nově se rovněž definuje, jaké jednání uchazeče o zaměstnání se považuje za maření součinnosti s úřadem práce.
K § 32:
Doba vedxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxé nároky v oblasti sociálního zabezpečení. Je proto žádoucí, aby fyzická osoba obdržela potvrzení o existenci těchto dob.
Ve smyslu zákona o ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxstnání.
K § 33:
V návrhu jsou vyjmenované skupiny fyzických osob, kterým má být věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Navrhxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí k jejich přijímání. Vedle absolventů středních škol a vyšších odborných škol se týká i těch, kteří buď vůbec neabsolvovali přípravu pro povolání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx. Pojem " fyzická osoba do 25 let věku" byl použit v souvislosti s podklady vypracovanými pro statistiky EU, pro informace a opatření v rámci evropské strxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxním akčním plánu zaměstnanosti, aby opatření zde přijatá korespondovala s požadavky EU. U osob se zdravotním postižením došlo k nové úpravě cílené činxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh osob, kterým je věnována zvýšená péče, zahrnuje např. i kojící ženy a ženy v období 9 měsíců po porodu, což je v souladu se Směrnicí Rady ES 92/85/EEC.
Ixxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe o zaměstnání formou individuálního přístupu ze strany úřadu práce. Uvedený nástroj je v současné době zkoušen některými úřady práce. Řada úřadů prácx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neplní dohodnutá opatření, navrhuje se postih spočívající ve vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, neboť je nutno vycházet z toho, že pro použití xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x mladé lidi včetně absolventů je úřad povinen jim nabídnout uzavření individuálního akčního plánu ke zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxe svých potřeb a předpokladů fyzických osob, které se o místo u zaměstnavatele ucházejí. Tato svoboda výběru musí být zachována. Rovněž se doporučuje pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxi osvědčila.
K § 35:
Oznamovací povinnost zaměstnavatele, pokud se týká volných pracovních míst a jejich obsazování, by měla zůstat zachovxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxe pracovní místa, která mu byla nahlášena. Prostřednictvím nahlášených volných míst je úřad práce zároveň informován o nabídce na trhu práce, může směxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxta pro splnění oznamovací povinnosti se na základě poznatků z praxe prodlužuje z dosavadních pěti na deset pracovních dnů.
K § 36:
Spolupráce xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxou na trhu práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxídá podstatným náležitostem pracovní smlouvy a základním informacím o vykonávané práci a pracovních podmínkách, i další
fakultativní
údaje, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
K § 38:
Praxe ukázala, že je nemorální, aby úřady práce nabízely a zveřejňovaly pracovní místa u těch zaměstnavatelů, kteří neplní vůči zaměstnancxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxdmínky stanovené pro uzavírání a ukončování pracovních poměrů apod.
K § 39:
Navrhuje se, aby o podpoře v nezaměstnanosti bylo rozhodováno na zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxno přerušovat správní řízení ;v souladu se správním řádem pro absenci potřebných dokladů o hmotném zabezpečení muselo být navíc mnohdy rozhodováno i v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní podpory v nezaměstnanosti je pro uchazeče o zaměstnání výhodnější. Doba zaměstnání, potřebná pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, tj. alespoň 1x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xa státní politiku zaměstnanosti, což odpovídá principu, že ten, kdo přispíval na státní politiku zaměstnanosti, má nárok na to, aby mu z těchto prostřexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xobu, má nárok na služby ze strany úřadu práce, ale podporu v nezaměstnanosti nepobírá. Tato právní úprava umožní i započítání doby pravidelného výkonu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxní a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vyloučení nároku na podporu v nezaměstnanosti u toho uchazeče o zaměstnání, který je poživatelem staxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxči o zaměstnání, který je zabezpečen výsluhovým příspěvkem nebo příspěvkem za službu podle zvláštních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek, bude mít i nadále při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezamxxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxí je skutečnost, že rekvalifikaci zabezpečuje úřad práce a že uchazeč o zaměstnání není ke xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fyzických osob uznaných plně invalidními platí stejná zásada jako při rozhodování o nároku na podporu v nezaměstnanosti.
K § 41:
Rozhodným oxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxdchozího zaměstnání je rozhodující skutečnost, zda toto zaměstnání zakládalo povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxok na započtení této doby pro účely podpory v nezaměstnanosti. Nepřihlíží se pouze ke krátkodobému zaměstnání a zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xa státní politiku zaměstnanosti.
Ustanovení dále taxativně vypočítává okruh činností, které se považují za tak závažné, aby byly rovnocenné době zaxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxí podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Výkon vojenské služby formou základní nebo náhradní služby nemusí být prováděn pouze v Armádě ČR, která je podxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxkona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), vykonávat i v ozbrojených silách jiných států.
Oprxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxh lidí splní obecnou podmínku doby zaměstnání (tj. 12 měsíců v předchozích třech letech) během studia a nárok na podporu v nezaměstnanosti jim vznikne z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxti. Rovněž vyloučí případy rodin, kdy rodiče přimějí dítě, aby zanechalo přípravy pro povolání a pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Podle Úmluvy MOP xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxna.
K § 42:
Vzhledem k tomu, že uchazeč o zaměstnání bude o podporu v nezaměstnanosti žádat, bude poskytováno ode dne podání žádosti. Přiznání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx zaměstnání, se v praxi osvědčilo, a proto se navrhuje tento postup zachovat. Dosavadní praxe, kdy se o přiznání hmotného zabezpečení rozhoduje bez žádxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdě žádosti uchazeče o zaměstnání, který by tímto způsobem měl možnost ovlivnit počátek běhu podpůrčí doby.
Toto ustanovení přebírá dosavadní praxi xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxklad pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti, mzdovým vyúčtováním, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výdělku, výpovědí nebo dohodou o skxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xavrhuje odstupňovaná délka podpůrčí doby podle jejich věku a podle doby účasti na důchodovém pojištění. U těch uchazečů o zaměstnání, kteří splňují poxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxádají účast na důchodovém pojištění a jsou spojeny s odvodem příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že u věkové kategorie od 55 lex xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xezaměstnanosti je poskytnout tuto dávku uchazeči o zaměstnání v době, kdy je zpravidla v sociálně tíživé situaci, neboť jeho uplatnitelnost na trhu prxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovených podmínek o přiznání podpory v nezaměstnanosti po podpůrčí dobu 6 měsíců. Jestliže doloží uchazeč o zaměstnání doby dodatečně ve lhůtě šesxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xrodlouží. K doložení celkové doby zaměstnání po uplynutí 6 měsíců se nebude přihlížet z důvodu poskytování dávek z dalších systémů (zejména ze sociálnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že uchazeč o zaměstnání již nebude muset výše uvedené skutečnosti sám dokládat.
K § 44:
Ustanovení upravuje případy, kdy za trvání evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Zároveň se vylučuje souběh podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.
K § 45:
Ustanovení vycháxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxřazení z evidence uchazečů o zaměstnání přestane fyzická osoba splňovat tuto základní podmínku pro poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nově se naxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxe činil potíže, a proto byl uplatňován pouze ve výkladové praxi.
K § 46:
Ustanovení taxativně vyjmenovává doby, které se nezapočítávají do podxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xominou, se v poskytování podpory v nezaměstnanosti pokračuje a plynutí podpůrčí doby se obnoví.
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
K § 48:
Jedná se o úpravu, která byla do zákona o zaměstnanosti zařazena v roce 1999, osvědčila se, a proto je vhodné ji zachovat. Navrhuje se pouze proxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákoníku práce tak, aby se v co největší míře zamezilo spekulativnímu navazování krátkodobých pracovněprávních vztahů.
K § 49:
Ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxmu vstupu a výstupu z evidence uchazečů o zaměstnání a uplatňování nároku na podporu v nezaměstnanosti, je tímto ustanovením zaručeno, že běh nové podpxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxěstnanosti. Pokud se jedná o zdravotní důvody, mají se na mysli důvody uvedené v § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce, organizačními důvody se rozumí důvxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxstnanosti po dobu šesti měsíců se nebude vyžadovat rovněž v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání z důvodu porušení podstatné povinnxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx další pracovní volno apod.
K § 50:
Stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci z průměrného měsíčního čistého výděxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxní výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období u uchazeče, který před zařazením dx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxní sazby opírá o úmluvu MOP č. 168 o podpoře zaměstnanosti a o ochraně proti nezaměstnanosti. Rozdílná výše sazby má motivovat uchazeče o zaměstnání k hlxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmům tak, aby umožnila překlenout přechodné období nezaměstnanosti.
Vyšší procentní sazba při stanovení výše podpory při rekvalifikaci se navxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxlatnění.
Ustanovení upravuje řešení těch případů, kdy posledním zaměstnáním uchazeče o zaměstnání je více zaměstnání, včetně jiné výdělečné činnxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xříjmů ze zaměstnání x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxlní výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci koeficientem 2,5 a 2,8 násobku částky životního minima platné pro jednotlivého občana xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů Ministerstva práce a sociálních věcí je hmotné zabezpečení v maximální výši vypláceno necelému 1 % uchazečů o zaměstnání z celkového počtu uchazxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx bylo v maximální výši vypláceno necelé 0,1 % uchazečů o zaměstnání.
V návaznosti na ustanovení § 40 je upravena výše podpory v nezaměstnanosti těch ucxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xx:
Jako kriterium pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u taxativně vyjmenovaných skupin uchazečů o zaměstnání xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxická osoba splnila podmínku předchozí doby zaměstnání započtením náhradní doby nebo, ačkoliv prokazatelně pracovala, nemůže svůj příjem doložit, a xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podporu v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci doplatí, pokud nárok na ni bude vyšší než poskytovaná částka. Jestliže uchazeč o zaměstnání ukoxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci pouze z tohoto příjmu.
Dosavadní právní úprava neumožňovala poskytnout hmotné zabezpexxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze které bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ustanovení vychází z toho, že pokud uchazeč o zamxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxnáním byla výdělečná činnost nezakládající povinnost odvádět příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, např. práce v cizině, překážkou pro poskyxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xšak upřesňuje splatnost podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.
K § 54:
Ustanxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxznat, aby nebyl zkrácen ve svých nárocích. Dosavadní praxe ukázala, xx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx
K § 55:
Ustanovení umožňuje řešit situace, kdy při výplatě podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci došlo k neoprávněnému zxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxvou skutečnost zjistí ještě v době, kdy je podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytována, rozhodne o zastavení její výplaty nexx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxe, přeplatek nevrací.
Ustanovení upravuje rovněž situace, kdy dojde k neoprávněnému poskytování prostředků úřadem práce zaviněním uchazeče o zamxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxměstnanosti a podpory při rekvalifikaci zaniká uplynutím pěti let.
K § 56:
Toto ustanovení řeší vrácení podpory v nezaměstnanosti a podpory xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxarobní důchod je v některých případech přiznáván zpětně, navrhovaná úprava by měla zabránit duplicitnímu poskytování prostředků z obou systémů. Nárxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci vyvíjet potřebnou součinnost s úřadem práce, která spočívá zejména ve snaze najít si nové pracoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxpory při rekvalifikaci do ciziny je komplikované, a není naplňován účel, pro který je uchazeč o zaměstnání evidován a hmotně zabezpečován.
Mezinároxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xřípadech, kdy se fyzická osoba stala nezaměstnanou na území ČR a je vhodné jí v souladu s mezinárodními úmluvami poskytovat podporu v nezaměstnanosti a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxx xprostředkování zaměstnání a odměny za zprostředkování zaměstnání právnickým a fyzickým osobám, které tuto činnost provádějí, odpovídá úmluvě MOP čx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xoce 2000 zákonem č. 155/2000 Sb.
K § 59:
V souvislosti s plněním úkolů ministerstva v oblasti státní politiky zaměstnanosti je nezbytná xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx x xx x x xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xxxědčila. Z uvedeného důvodu se navrhuje její přijetí i v novém zákoně o zaměstnanosti. Vzhledem k nutnosti splnění podmínky pětileté odborné praxe je doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx
xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxolení k zaměstnání uznávat u občanů EU nebo jejich rodinných příslušníků, kteří sami žádají o vydání tohoto povolení nebo plní funkci odpovědného zástxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxnnost nezbytné v členském státě EU.
Ministerstvu se dává oprávnění v odůvodněných případech přezkoumat způsobilost právnických nebo fyzických osxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxředkování zaměstnání.
K § 63:
Tato právní úprava byla přijata v roce 1999 a plně se osvědčila. Z uvedeného důvodu se navrhuje její převzetí do noxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxhů souvisejících s nabídkami zaměstnání, popř. s nabídkami zaměstnanců. V ustanovení se nově taxativně vyjmenovávají skutečnosti, které způsobují xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxzporu se zákonnými podmínkami.
K § 64:
V souladu s Úmluvou MOP č. 181 o soukromých agenturách práce se umožňuje stanovit prováděcím právním přxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxedkování zaměstnání, obsahuje základní údaje o agentuře, včetně seznamu jejích pracovišť.
K § 66:
Uvedený způsob zprostředkování zaměstnxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxibilitu pracovní síly. Obsah dohod uzavíraných mezi agenturou práce a zaměstnavatelem, u kterého bude dočasně přidělený zaměstnanec agentury prácx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxce. Tato novela zákoníku práce rovněž upravuje společnou odpovědnost agentury práce a uživatele za to, že pracovní a mzdové podmínky dočasně přidělenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xaměstnanců, ale i v zájmu ochrany stálých zaměstnanců uživatele, aby nedocházelo k jejich nahrazování hůře placenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům, stejně jako hlavní zásada, že fyzickým osobám, které jsou zdravotně handicapovány, se při přxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxranu v pracovněprávních vztazích zakotvuje zákoník práce.
Doposud platný pojem "občan se změněnou pracovní schopností" byl překonán mimo jiné i z důxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxí rehabilitaci a zaměstnávání invalidů), WHO a EU z hlediska zvýšené pomoci osobám se zdravotním postižením při jejich integraci do pracovního a veřejxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxnou invaliditu se respektuje společensky uznaná tíže zdravotního postižení a její nesporný dopad na výdělečnou schopnost a z toho vyplývající následxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxx x těžším zdravotním postižením se budou oproti dosavadní právní úpravě považovat i fyzické osoby, které byly uznány plně invalidními podle § 39 odst. 1 pxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxnocení podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění stanovených kvót u zaměstnavatelů. Nepředpokládá se výrazné navýšení počtu fyzicxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby podle tohoto zákona, je žádoucí pro provádění politiky zaměstnanosti. Na údaje z této evidence se vztahuje zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xhodné zaměstnání a usnadnit její zapojení nebo opětovný návrat na trh práce. Představuje nástroj politiky zaměstnanosti ve vztahu k osobě se zdravotnxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do pracovního procesu. Může se uskutečňovat různými formami, vhodnými s ohledem na zdravotní stav osoby se zdravotním postižením, jako např. vhodným xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxho zaměstnání úřadem práce apod. Jednotlivé formy pracovní rehabilitace jsou podrobně popsány v tomto návrhu zákona s výjimkou poradenství, které buxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xyrovnání xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xyzických osob se zdravotním postižením poskytuje přímo na základě jejich žádosti, náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí úřad práce.
Stanoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvotního omezení, pracovních schopností a dalších osobních faktorů, zároveň je však také důležitá situace na trhu práce. Pro posouzení vhodné formy prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxtace již v době, kdy je fyzická osoba ještě v pracovní neschopnosti, ale některá z forem pracovní rehabilitace je již vhodná. Úřad práce je povinen oznámxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxlitace, druhy nákladů spojených s jejím prováděním a způsob jejich úhrady.
Příprava na budoucí povolání probíhá podle školských předpxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní a úřady práce.
Základní charakteristika tohoto nástroje přebírá dosavadní stav, kdy příprava k práci slouží k postupnému přizpůxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xebo po absolvování přípravy k práci bude v pracovním poměru, ale i u jiných subjektů, které mohou vhodný zácvik fyzické osoby provádět. Rovněž je vhodnéx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxalifikaci, které je shodné, jako kdyby fyzická osoba byla uchazečem o zaměstnání a absolvovala rekvalifikaci.
Ustanovení obsahuje náležitosti doxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxem osoby se zdravotním postižením na jeho pracovišti je možno dohodnout i dobu, po kterou bude příprava k práci prováděna s podporou asistenta.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxtním postižením trh práce nenabízí dostatek vhodných pracovních míst, a proto úřad práce může využít rovněž služeb subjektu, který na základě dohody s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxup do vhodného zaměstnání.
Pro osoby se zdravotním postižením mohou být zabezpečovány i specializované rekvalifikační kurzy, a to za stxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxenského pojištění, starobním důchodem atd.)., náleží jí podpora při rekvalifikaci, x xx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hmotně stimulovat zaměstnavatele vytvářejícího nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Ustanovení obsahuje podmínky pro uzavření xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na vytvoření chráněného pracovního místa je možno na základě dohody poskytnout i osobě se zdravotním postižením, která začne vykonávat samostatnou vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx částečnou úhradu provozních nákladů, aby provozování takovéhoto místa nebylo pro zaměstnavatele nebo pro osobu samostatně výdělečně činnou ztrátoxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxk na vytvoření pracovních míst v chráněné pracovní dílně je podmíněn tím, že chráněná pracovní dílna je vytvářena po dohodě s úřadem práce. Cílem chráněxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením. Aby takto obsazená chráněná pracovní dílna měla možnost fungovat a prosperovat, je nutné, aby v dílně nepracovaly pouze osoby se zdravotnxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxb se zdravotním postižením. Tyto dílny ve své většině nebývají ziskové a je společensky potřebné podporovat jejich činnost i tehdy, jestliže jsou ztráxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xracovních dílen, způsob výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců, druhy provozních nákladů, na které lze přispívat, a způsob poskytování příxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxstřednictvím Ministerstva financí. Od roku 2001 v souvislosti s účinností zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly finanční prostředxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xráce a sociálních věcí, s účinností od 1.1.2002 byly novelou zákona o zaměstnanosti změněny na nárokový příspěvek, náležející zaměstnavatelům, kteřx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžňuje různé výklady pojmu zaměstnavatele, který má na příspěvek nárok, a nestanoví přesně účel poskytování příspěvku. Proto se navrhuje přesná definxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxávání osob se zdravotním postižením vychází z textu úkolu 7d Národního plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, předloženéxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxo výši.
Způsob zjišťování průměrného čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxních míst pro osoby se zdravotním postižením a poskytoval poradenskou činnost zaměstnavatelům při vytváření vhodných pracovních podmínek pro tyto fxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxky zaměstnávání osob se zdravotním postižením a její usměrňování. Vedení evidence zaměstnanců se zdravotním postižením je podstatné zejména pro plnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikační údaje o zaměstnancích a doklad o tom, že jsou osobami se zdravotním postižením. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xracovní schopností až do výše povinného podílu, stanoveného nařízením vlády. V r. 1999 na základě zákona č. 167/1999 Sb. došlo ke změně spočívající v pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxm výrobních programů jako významná změna se objevila další možnost plnění, a to formou odvodu do státního rozpočtu.
S účinností od 1.1.2002 pak došlo x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx výrobců nebo poskytovatelů služeb. Způsob zjišťování průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro účely výpočtu povinného podílu a jeho pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxroduktivní a nevedlo zaměstnavatele k obcházení nebo neplnění této povinnosti, zároveň však musí být tak vysoká, aby motivovala zaměstnavatele k větxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxbku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, za který povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxotním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxou povinnost nesplní.
Ustanovení zakládá oznamovací povinnost zaměstnavatele o plnění povinného podílu.
Ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxateli, neboť úřad práce často nemá k dispozici potřebné údaje o skutečném počtu zaměstnanců zaměstnavatele.
Část čtvrtá
Toto ustanxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx přijmout uchazeče o zaměstnání evidovaného na úřadu práce. Výslovně se v něm uvádí, že za cizince se nepovažují občané České republiky, občané EU ani jexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxvá na dobu určitou, a to z důvodů ochrany trhu práce.
Stávající právní úprava, kdy je zpoplatňováno pouze kladné rozhodnutí úřadu práce, nevyhovuje. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
Ustanovení taxativně vymezuje, ve kterých případech zaměstnavatel nemusí mít povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxní úpravě časově posouvá informační povinnosti ke dni nástupu cizince do zaměstnání. V současné době je plnění oznamovací povinnosti následné a úřad pxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stávající právní úpravy, podle níž nemá zaměstnavatel povinnost informovat příslušný úřad práce o ukončení pracovního poměru cizince před uplynutíx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxtu cizince na území ČR, není-li tato skutečnost příslušným orgánům známa. Důsledkem toho je zvyšující se možnost nelegálního zaměstnávání.
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx však ve většině případů potřebují povolení k zaměstnání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxbytu a že obě povolení musí být platná nejen při vzniku pracovněprávního vztahu, ale po celou dobu jeho trvání.
Toto ustanovení má rovněž zamezit nežádxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxé době činí v praxi problém účelové zakládání obchodních společností o velkém počtu společníků - cizích státních příslušníků, kteří se tímto postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx získat povolení k zaměstnání se vztahovala i na cizí státní příslušníky, kteří jsou společníky obchodní společnosti, statutárními orgány nebo členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxst nebo družstvo plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti obchodní společnosti nebo družstva.
Stávající právní úprava, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxnictvím zaměstnavatele, u kterého by měl pracovat. Zaměstnavatel tak bude na řízení více zainteresován a zároveň osvědčí úřadu práce ;skutečnosti roxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti žádosti a vyjmenovává doklady, které je třeba k žádosti přiložit. Jedná se o doklady, které mají osvědčit základní skutečnosti nezbytné pro zaměstxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxho jazyka.
Toto ustanovení upravuje podmínky pro vydání povolení k zaměstnání a náležitosti povolení vzhledem k právní jistotě cizincx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxsní správy sociálního zabezpečení apod.). Rovněž se stanoví maximální doba jednoho roku, na kterou může být povolení k zaměstnání vydáno.
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxavatelé pak cizince vysílají k výkonu práce do regionů, kde by toto povolení s ohledem na situaci na trhu práce nezískali. Proto se navrhuje časově omezix xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxím úřadu práce, kam je cizinec vyslán, do 30 kalendářních dnů. Při pracovní cestě nad 30 kalendářních dnů je třeba povolení k zaměstnání vydaného úřadem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxa bude delší než 30 dnů (zákon č. 326/1999 xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxhuje, aby cizinec měl možnost pokračovat v zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele na základě prodloužení platného povolení k zaměstnání a nemusel žxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xil na trhu práce v ČR. Navrhovaná právní úprava by měla odstranit problémy, které má ČR při sjednávání mezinárodních dohod, neboť i ve státech EU je obvykxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxy umožní lépe reagovat na aktuální situaci na trhu práce, doporučit umístění části občanů ČR, zejména uchazečů o zaměstnání, na práce, které český subjxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxy.
Je nutno trvat na tom, aby za cizince žádal o povolení k zaměstnání český subjekt, což ve většině případů situaci urychlí. Z hlediska odpovědnosti zx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxlnění povinností vyplývajících z tohoto zákona. Uvedený aspekt je rovněž v zájmu tuzemského subjektu, neboť má záruku, že cizinci splňují předpokladx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxrního zaměstnávání je v případech, kdy je obsahem smlouvy mezi zahraničním zaměstnavatelem a českým subjektem pronájem pracovní síly, podmínkou pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxání podle § 60 odst. 1 písm. b) formou dočasného zapůjčování svých zaměstnanců uživateli.
Ustanovení upravuje podmínky pro zaměstnáváxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
Toto ustanovení zjednodušuje vstup na trh práce těm skupinám cizinců, které nemohou ohrozit tuzemský trh práce.
Stávající právní úpxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxpadů rozšířit o cizince, kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu.
Stanovení okruhu cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xobytem se považuje i cizinec, kterému bylo uděleno vízum za účelem dočasné ochrany podle zákona č. 221/2003 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xkolách a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení. Pokud se v tomto ustanovení mluví o "vzájemnosti" na základx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky (konkrétně § 5).
Navrhuje se zachovat současnou právní úpravu, která umožňujex xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxlovému obcházení povolení k zaměstnání a ke zneužívání institutu azylu. Řeší i případy, kdy cizinec nesplňuje některou ze zákonných podmínek pro vydáxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxd práce může povolení k zaměstnání odejmout.
Stávající právní úprava, kdy je zpoplatňováno pouze kladné rozhodnutí úřadu práce, nevyxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
Toto ustanovení ukládá úřadům práce vedení evidence vydaných povolení k zaměstnání a evidence cizinců, u nichž se nevyžaduje povolení k zamxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvá nebo kteří k němu jsou vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. Údaje jsou shromažďovány zejména pro účely sledování a vyhodnocování sixxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xtátu EU se nepovažuje za cizince a zároveň umožňuje přijetí odpovídajících opatření v případech, kdy členský stát Evropské unie úplně nebo částečně poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxobí na volný pohyb pracovníků, kdy je možno odchýlit se od možnosti volného přístupu na trh práce členských zemí.
Tuto komplikovanou právní úpravu nexx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdobí ze strany České republiky, a to buď
a) jako reciproční reakce na zavedení přechodného období ze strany členského státu, nebo
b) jako samostatné zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxost České republiky upravit přechodné období je dán smlouvou o přistoupení, faktický obsah odchýlení se od volného pohybu pracovníků je ale předem nejxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xebo ohrožen. Přechodné období je možno používat jen na nezbytnou dobu a v minimálním nezbytném rozsahu, základní podmínkou proto je i rychlost, se kterxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx je jediný dostatečně flexibilní nástroj, kterým je možno přechodné období pro volný pohyb pracovníků jako prostředek k regulaci přístupu na český trh xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxdem smlouvy o přistoupení není podle názoru předkladatele dostatečně detailní.
Nařízení vlády případně také upraví ve smyslu smlouvy o přistoupenx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x zaměstnání v České republice bude recipročně podléhat národnímu režimu.
Znění článků 1 až 6 Nařízení Rady (EHS) 1612/68 ze dne 15. října 1968 je pro inxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xrávní úpravě je nutné tento termín jakožto nedílnou součást státní politiky zaměstnanosti náležitě upravit. Je žádoucí ponechat většinu těchto činnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxané ustanovení vyjmenovává jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
Ustanovení blíže určuje další součásti aktivní poxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx potřeby trhu práce. Pro volbu zaměstnání a rekvalifikace u fyzických osob, jakož i pro vhodné nasměrování osob se zdravotním postižením je třeba co nejxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxádějí úřady práce svými kvalifikovanými zaměstnanci, popř. za pomoci jiných specializovaných subjektů, a hradí náklady s touto činností spojené. Usxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x několika sousedících regionech (např. Ostravsko, severní Čechy apod.) nebo řešení nezaměstnanosti určité skupiny osob (např. absolventů) se umožňxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxk, který je mandatorním výdajem státního rozpočtu.
Zkušenosti xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxříve zakotvena v právních předpisech, neboť řada poznatků vedla k tomu, že zahraniční zkušenosti nejsou použitelné. Ve spolupráci a za financování PHxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxly mít možnost odzkoušení těchto nástrojů financovat z prostředků určených na aktivní politiku zaměstnanosti. Nástroje, které se osvědčí, je vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xhrady nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se umožňuje rovněž přispívat na jiné programy, např. programy regionálního rozvoje, jestliže tyto prxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xvropských fondů. Zamezuje se rovněž poskytování příspěvků na stejný účel a poskytování příspěvků organizačním složkám státu a státním příspěvkovým xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokud jsou např. ohroženi ztrátou zaměstnání, neboť potom mohou nastoupit do nového zaměstnání, aniž by byli v evidenci úřadu práce.
O provedení rekxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxádeže a tělovýchovy. Podmínky pro získání akreditace stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálníxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mládeže a tělovýchovy za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
Ustanovení dále obsahuje i náležitosti dohod, uzavíraných mezi úřadxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x uchazečem o zaměstnání, resp. zájemcem o zaměstnání. Ustanovení vymezuje místní příslušnost úřadu práce a upřesňuje náležitosti dohody. Formy rekvxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxděcím právním předpisem.
Úřady práce mohou na základě dohody se zaměstnavatelem přispívat i na rekvalifikaci jeho zaměstnanců, kterýx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxřízení, stává se toto akreditované zařízení účastníkem dohody a tím je úřadu práce dána možnost sjednat v dohodě poskytování úhrady nákladů na rekvalixxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxbídkách a o změně některých zákonů, v roce 2000. Navrhuje se převzít tuto právní úpravu, oproti které došlo pouze k upřesnění náležitostí dohod a k zamezxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnanosti, který se doporučuje zachovat vzhledem ke skutečnosti, že na veřejně prospěšné práce jsou mnohdy umísťováni velmi obtížně zaměstnatelní uchxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně prospěšných prací. Ustanovení nově definuje, co se rozumí veřejně prospěšnými pracemi a stanoví maximální výši příspěvku, který může být zamxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxvána a je proto vhodné ji zachovat. Umožňuje se zároveň, aby se jednalo nejen o místa nová, ale i místa vyhrazená pro určitý okruh uchazečů o ;zaměstnání (xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxstnanosti v daném okrese a na počtu zřízených nebo vyhrazených účelných pracovních míst. Úřadům práce se obdobně jako podle současné právní úpravy ve vxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Překlenovací příspěvek slouží při zahájení samostatné výdělečné činnosti osobě, která se rozhodla řešit svou nezaměstnanost zahájením samoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xěžné denní potřeby. Předpokládá se, že nejdéle během 3 měsíců by již tato fyzická osoba mohla svojí činností základní prostředky na obživu získat. Stanxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopravu provozuje. Výjimkou jsou dopravci, kteří mají zřízen závazek veřejné služby. Závazek veřejné služby vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb., o silnxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a tarifní ve veřejné linkové dopravě, které je dopravce ve veřejné linkové dopravě povinen přijmout ve veřejném zájmu za účelem zajištění dopravní obsxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtovány prostředky na dopravní obslužnost z jiných zdrojů než předpokládají
kompetence
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v přístupu k zaměstnání je nedostatečné dopravní spojení. Příspěvek je určen k zabezpečení dopravy zaměstnanců zejména z odlehlých obcí, zaměstnancx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxň vytvářet zaměstnavatelům příhodnější podmínky pro jejich podnikání. Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti byl již úspěšně testován z prosxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Příspěvek na zapracování je novým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti. Má zabezpečit, aby uchazečům o zaměstnání, kterým úřad práce vxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxěvku.
Jedná se o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti upravený již v současné době není sice využíván příliš často, ale je vhodné v záxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiné obdobné činnosti zajišťované právnickou nebo fyzickou osobou, při které dochází v podniku nebo jeho části k zásadním technologickým změnámx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v obchodním rejstříku nebo v živnostenském oprávnění. Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí období od ukončení nebo omezení stávající prxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxkatelský program naopak není omezení provozní činnosti dané finančními potížemi zaměstnavatele, nezájmem o výrobek ze strany odběratelů nebo nasycxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx příspěvku.
Navrhuje se, aby byly jako doposud příspěvky na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti poskytovány na záklaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxce, České správy sociálního zabezpečení, zástupců zaměstnavatelů a dalších navrhuje, aby žadatel osvědčil, že nemá daňové nedoplatky a nedluží pojixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxo splátek.
Dohody upravované tímto zákonem byly již v době vzniku předpisů o zaměstnanosti součástí právní úpravy. Toto ustanovení obxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxování upraví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xedaří zvládnout ostatními nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, nebo kdy je vhodné spolupracovat i s dalšími subjekty při řešení problémů určitéxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxd. Navrhuje se, aby celorepublikové programy schvalovala vláda, obecní, okresní a krajské programy ministerstvo. Cílené programy mohou být zabezpexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx programem je i program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdraxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxána formou investičních dotací poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Část šestá
Podle navrhované úpravy bxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxklamní (dále jen "výkon činnosti") na základě povolení úřadu práce. O tomto povolení bude úřad práce vydávat rozhodnutí, a to na základě písemné žádostx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe jen "provozovatel činnosti" a dítěte - zákonného zástupce) při rozhodování o vydání povolení k výkonu činnosti.
Práce dětí ve věku do 15 let dětí staxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxci vykonávat práci po získání pracovněprávní způsobilosti jen v pracovněprávním vztahu.
Uvedené řešení vyplývá z článku 4 Směrnice č. 94/33/ES o ocxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle kterých se zákaz práce dětí nebude vztahovat na činnosti umělecké, kulturní, sportovní a reklamní, případně na tzv. lehké práce.
Návrh tohoto záxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, kterým je úřad práce.
Postup uvedený v návrhu zákona vedoucí k vydání povolení se nebude vztahovat na činnost zájmovou v uvedených oblastechx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxe, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu (návrh na povolení může podat např. ústav sociální péče), budou všechny údaje potřebné pro rozhodnxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxcí bude konkrétní a objektivní lékařský posudek o tom, zda dítě může ze zdravotnického hlediska vykonávat zvolené úkony při uvedené konkrétní činnostxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xhledem na možná rizika, která mohou být xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxh funkcí, jako je tomu v pracovněprávním vztahu.
Předmětem výkonu činnosti dětí rovněž nemohou být práce, které jsou jim zakázané podle § 167 zákoníkx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x35 zákoníku práce. Zejména se jedná o prevenci rizik, zajištění osobních ochranných pracovních prostředků, zajištění vhodného prostředí, v němž budx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxt povinnost přihlédnout ke konkrétním a individuálním podmínkám prostředí, kde se bude činnost uskutečňovat i k osobě dítěte, jeho věku, charakteru a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxena horní týdenní hranice pro výkon činnosti na 20 hodin. Je však limitována denním výkonem v maximálním rozsahu 4 hodiny. Teoreticky by to znamenalo, žx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxžící se hranici pracovněprávní způsobilosti a s prokazatelnou fyzickou a duševní vyspělostí. Tyto okolnosti bude hodnotit lékař ve svém posudku k rozxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxní, případně týdenní limit.
Činnost dítěte je zakázána v noční době, tedy od 22 do 6 hodin. Výjimka je pouze pro dny, po nichž následuje odpočinek dítěte x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí prázdniny).
Náhrada škody je řešena jednak povinným pojištěním, které musí sjednávat provozovatel činnosti a podle občanskoprávní úpravy (občaxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxrušením právní povinnosti ( protiprávním úkonem) ze strany osob, které za provozovatele činnosti jednaly nebo činnost dítěte prováděly a za tuto činnxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxí ve formě úmyslu nebo nedbalosti. Přitom bude platit, že odpovědnost provozovatele činnosti bude i v případech, kdy dodržel všechny předpisy k zajištxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxoto zákoníku považuje majetková újma vyjádřitelná v penězích, která spočívá v důsledku škodní události ve zničení, ztrátě, zmenšení, snížení či jinéx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtnictví apod. a jež představuje majetkové hodnoty nezbytné k uvedení věci v předešlý stav. Ve vztahu k zákoníku práce je takový pojem náhrady škody podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxstnictví", nebo jiné majetkové hodnoty, které zákoník práce nezná.
Pro zvolenou úpravu podle občanského zákoníku svědčí i další skutečnost. Lze-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxípadech xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxenitelné penězi hodnotil objektivní i subjektivní okolnosti (např., věk dítěte, jeho vlohy, nadání, schopnosti apod.), což pracovněprávní úprava nxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v případě úrazu dítěte neexistuje). Tuto úpravu je možno plně aplikovat i na náhradu škody způsobenou provozovateli činnosti např. malým dítětem, u něxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx škody, kterou dítě způsobí provozovateli činnosti s navrženým omezením. Vychází se ze situace, kdy dítě ještě nemá žádný výdělek a postup při uplatňovxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxud byly sjednány podle jiných předpisů k provádění uvedených činností. Jestliže např. dítě sjednalo smlouvu podle občanského zákoníku nebo podle autxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xydáno povolení, aby byly zajištěny ochranné podmínky při výkonu činnosti.
Část sedmá
Toto ustanovení přebírá dosavadní stav, kdy kxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xnspekce práce, která by měla převzít kontrolu dodržování určité části pracovněprávních předpisů.
Nově se rozlišuje rozsah kontrolnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci (§ 111) a plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120).
Rozsah kontrolních oprávnění úřaxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxbo vnitřní předpisy, a to v těch částech, ve kterých mohou být nároky zaměstnanců upraveny výhodněji od pracovněprávních předpisů. Okruh subjektů, ktxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o agentury práce, při jejichž činnosti by mohlo docházet k diskriminaci osob při zprostředkování zaměstnání. Kontrolní oprávnění úřadů práce je zde pxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí např. zprostředkování zaměstnání, poskytování podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace nebo pracovní rehabilitace, poskytování příspěvxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxnosti, zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákony upravující mzdy, platy a cestovní náhrady, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxvněprávních vztahů, jako např. zákon o úřednících územních samosprávných celků.
Aby předmět kontroly úřadů práce, kterým je podle § 126 dodržovánx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxěcích, z nichž účastníkům budou vznikat práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.
Ustanovení umožňuje kontrolní činnost i u podnxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxř. nelegálním zaměstnáváním.
Postup při provádění kontroly zůstává stejný jako doposud. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 552/xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxrole, ve znění pozdějších předpisů.
Toto ustanovení upravuje možnost vykonávat kontrolní činnost operativněji, než tomu bylo dosud, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxutečné situace na pracovišti, zvláště v případech nelegální práce. Z toho důvodu mohou zaměstnanci orgánu kontroly prokazovat oprávnění ke kontrolnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxly nejen od zaměstnanců zaměstnavatele, ale i od zaměstnavatelů samotných.
Návrh tohoto ustanovení je prvním krokem k legislativnímx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a tomu odpovídající povinnosti kontrolovaných osob. Podle § 13 návrhu zákona je zaměstnavatel povinen (kromě v zákoně uvedených výjimek) plnění běžxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi o cizince musí mít i povolení úřadu práce (§ 89). Fyzické osoby uvedené v tomto ustanovení jsou povinny osvědčit před kontrolním orgánem svou totožnosx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxuvou, dohodou o práci konané mimo pracovní poměr nebo smlouvou sjednanou osobou samostatně výdělečně činnou podle obchodního zákoníku nebo jiného přxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxcovištěm zaměstnavatele, což doposud v právní úpravě zaměstnanosti nebylo pregnantně vyjádřeno a působilo problémy zejména při výkladu spojeném s dxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxnovených orgánem kontroly a zpětné ověření účinnosti kontroly.
Toto ustanovení rozšiřuje možnosti způsobu provedení kontroly. Zvlxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x omezenými prostorovými možnostmi jedině takto nedojde k narušení jejich běžné činnosti kontrolou. Stanovení povinnosti kontrolované osobě uposlexxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxnění této povinnosti nebude považováno, prokáže-li kontrolovaná osoba vážnou překážku, která ji neumožnila povinnost splnit.
Tímtx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem č. 167/1999 Sb. a navrhuje se ji zachovat i nadále. Ustanovení nově upravuje v souladu s požadavky EU informační povinnost speciálně pro přípaxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xaměstnanci mohou účinně domáhat odstranění diskriminace praktikované vůči nim zaměstnavateli. Na základě dlouholetých zkušeností se členské státx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxé veřejné instituce, které ověřují oprávněnost podnětů a stížností zaměstnanců na diskriminaci v zaměstnání, přispívají k nápravě nežádoucího stavx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx osobám, které se v zaměstnání cítí být poškozeny nerovným zacházením z důvodu příslušnosti k pohlaví, domáhat se svých nároků soudní cestou poté, co se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx x xx. 6 směrnice 76/207/EHS o rovném zacházení s muži a ženami v zaměstnání). Záměry posilovat instituce zajišťující prosazení rovnosti mužů a žen byly v kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxi (opatření bodu 4.1.) a Priorit x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxány z jiných důvodů než z důvodu pohlaví (směrnice Rady 2000/43/ES a směrnice Rady 2000/78/ES). Svým posláním a územním rozmístěním jsou k naplnění zmxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtní postavení některých organizací a orgánů.
V zákoně se nově navrhuje odpovědnost fyzické osoby a právnické osoby za porušení pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaké jednání se považuje za přestupek nebo správní delikt, a stanoví peněžité sankce. Rovněž se upravuje postup při ukládání pokut a stanoví orgán přísxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávních vztahů podle tohoto zákona dostatečnou právní ochranu jejich práv a povinností.
Odejmutí odkladného účinku odvolání se navrxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxolováním činnosti dítěte.
Ustanovení by mělo v praxi přinést pro účely zaměstnanosti jednoznačnou úpravu počítání času tak, aby nedoxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdnodušší postup v případech, kdy má mít cizinec více míst výkonu práce a tato místa se nacházejí ve správních obvodech několika úřadů práce.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxrpanou část příspěvku poskytovateli.
Právní úprava týkající se výjimek ze zákona o zaměstnanosti je obsažena i v dosud platném zákoně čx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnováním musí splňovat určitá kriteria a nelze je podřadit obecně platné právní úpravě v plném rozsahu.
Přechod na novou právní úpravu v oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxům o zaměstnání, kterým v té době bude poskytováno hmotné zabezpečení, přepočítala částka podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci v novx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnění podmínek pro její prodloužení. Zároveň je řešena i situace, kdy uchazeč o zaměstnání, kterému byl přiznán nárok na hmotné zabezpečení přede dnem úxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká.
V případech, kdy nebylo uchazeči o zaměstnání podle dosavadních předpisů přiznáno hmotné zabezpečení a z txxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxických nebo fyzických osob, kterým MPSV vydalo povolení ke zprostředkování zaměstnání maximálně na dobu tří let. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby půvoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxem o zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení svých zaměstnanců k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, může tak na základě povolení vyxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvat již jen na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaného podle tohoto zákona.
Rozhodnutí o přiznání změněné pracovní schopnosti a zmxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xří let je jak z hlediska občana, tak z hlediska zaměstnavatelů dostatečně dlouhým obdobím, aby se na novou situaci připravili po všech stránkách.
Dle nxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxtutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost a plnění běžných úkolů družstva členy družstva a členy statutárního nebo jxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxednaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.
V přechodných ustanovxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx nedobytné proto, že dlužník zanikl bez právního nástupce. Tím by se měla zpřehlednit evidence pohledávek.
V zájmu potvrzení právní koxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxhledem k tomu se navrhuje dosavadní zákony o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb. zrušit. Dále se jedná o prováděcí právní předpisy, které upravxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxů rozšiřuje a dosavadní nástroje upravuje tak, aby odpovídaly současným potřebám trhu práce, je třeba dosavadní prováděcí předpisy zrušit. Rovněž se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxtnanců se změněnou pracovní schopností, protože návrh zákona o zaměstnanosti staví podporu těchto zaměstnavatelů na jiných principech.
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx seznam všech úřadů práce v České republice, které byly zřízeny zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů prxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxných územních obvodech další činnosti stanovené tímto zákonem.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR