LIT27010CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx z hlavních podkladových aktiv finančních derivátů. V českém právním řádu byla problematika dluhopisů upravena poprvé zákonem č. 530/1990 Sb., o dluhxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 165/1999 Sb., č. 362/1999 Sb., č. 368/2000 Sb., č. 211/2002 Sb. a č. 308/2002 Sb.
V souladu s cílem dosáhnout plné kompatibility s právem Evropské unxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxerý nahradí dosavadní zákon o burze cenných papírů a převážnou část zákona o cenných papírech. V rámci nového řešení právní úpravy kapitálových trhů byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ohledem na specifiku tohoto druhu cenného papíru a vzhledem k velkému počtu novelizací stávajícího zákona bylo rozhodnuto upravit tuto problematiku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxleným usnesením vlády č. 992 ze dne 14. října 2002.
Předkládaný návrh zákona sleduje tyto nejdůležitější cíle:
- reagovat na změny obsažené v současxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxona o podnikání na kapitálovém trhu a lépe formulovat některá ustanovení tak, aby to přispělo k jejich jednoznačnosti, srozumitelnosti a ke zlepšení jxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xákona
- zpřesnit pravidla konání schůze vlastníků dluhopisů a institutu společného zástupce vlastníků dluhopisů
- upravit ustanovení týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxím.
Ustanovení zákona o dluhopisech, která se osvědčila, jsou do návrhu nového zákona převzata a v případě potřeby je formulace pouze zaktualizovánx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxm rozdělením některých paragrafů a ve zvláštní části pořadí u právní úpravy zvláštních druhů dluhopisů. Zákon se vztahuje na všechny emitenty zastupixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zákon z tohoto pravidla uvádí výjimku Emitentem dluhopisů může být i fyzická osoba, která je bankou s místem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxosti povolené jí v domovském státě. Tato výjimka souvisí s tím, že např. ve Velké Británii existují i banky-fyzické osoby.
V návrhu byl dále rozšířen a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxerá ve stávající právní úpravě nebyla dostatečně rozpracována.
Ve zvláštní části návrhu zákona dochází k významnější úpravě u komunálních dluhopisx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxkytla úvěr obci, která o jejich vydání požádala. Šetřením bylo ověřeno, že jde v podstatě o neživotné ustanovení, které v praxi nebylo využíváno. Na strxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxele k této úpravě vedla narůstající zadluženost obcí, která v několika případech vedla až k prohlášení konkurzu na jejich majetek.
V úpravě hypotečnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxa ES v oblasti volného pohybu kapitálu, návrh umožňuje, aby zástavou za poskytnutý hypoteční úvěr byla nemovitost na území členského státu Evropské unxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtnutého hypotečního úvěru i do nemovitostí na území státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, i když tuto možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů o cenné papíry vydané členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodáxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xmluvní stranou, nebo finančními institucemi, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu. Podobně se rozšiřuje náhradní krytí i o vklady u bxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxona o hlavním městě Praze. V těchto případech jde o sjednocení terminologie, a to nahrazení pojmu "
obligace
" pojmem "dluhopis". Dále se navrhuje změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxsech. Tím dojde z legislativně technického hlediska k ucelené úpravě do jednoho právního předpisu. Na změnu ustanovení § 35 odst. 2 zákona o rozpočtovýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnost a další podrobnosti. Působnost Ministerstva financí sjednávat prostřednictvím ČNB obchody s investičními nástroji se musí zrcadlově zařadit txxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxh druhů dluhopisů než hypotečních zástavních listů, přičemž tuto činnost musí mít banka uvedenou v licenci. Činnost banky při vydávání dluhopisů spočxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxsů a jiných srovnatelných xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé banka může vykonávat, má-li je povoleny v jí udělené licenci.
V návaznosti na zpřesnění textu definice řádného krytí závazků z hypotečních zástavníxx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx. b)).
Návrh obsahuje dvě zmocnění k vydání vyhlášky. Prvá vyhláška má stanovit náležitosti žádosti o souhlas s vydáním komunálních dluhopisů a přílox x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xbsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta hypotečních zástavních listů.
Soulad s právem Evropské unie:
Pokud jde o soulad navrhované práxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xychází z toho, že ustanovení směrnic Evropské unie týkající se finančních trhů se většinou vztahují na všechny cenné papíry, s kterými lze obchodovat nx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xe návrh zákona je plně slučitelný s právními akty Evropských společenství. Na základě uvedeného nejsou součástí návrhu zákona srovnávací tabulky.
Sxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Přílohou usnesení je Prohlášení vlády o přijetí závazků plynoucích ze členství v OECDx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xe závazky vyplývajícími z členství v OECD. Ve vztahu k OECD má Česká republika v rámci Kodexu liberalizace kapitálových pohybů a Kodexu běžných neviditxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxý zákon o dluhopisech je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. K předmětu úpravy zákona o dluhopisech nebyly uzavřeny žádné mezinárodní smlouxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxna.
K § 2
V tomto ustanovení jsou uvedeny definice pojmů obsažených v zákoně. Definuje se dluhopis jako cenný papír, který právně potvrzuje úvěrovx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydávány na základě stejných emisních podmínek jako zastupitelné cenné papíry, které jsou převoditelné.
Ustanovení odstavce 3 definuje pojem "
emxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xx xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí zákon něco jiného) a je to datum označující den, kdy může dojít x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu vydaného v České republice, čili dluhopisu vydávaného podle českého práva. Bez ohledu na to, jaké státní příslušnosti je první nabyvatel dlxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxlice na účet prvního nabyvatele, jde-li o zaknihovanou podobu dluhopisu, musí takový dluhopis splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.
V zájmu kxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x x
x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx právnická osoba. Předkladatel zvažoval, jakými možnými kritérii by mohl v zájmu ochrany investorů okruh právnických osob, které by byly oprávněny k vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxria určité bezpečnosti investice zvolil podmínku, aby emitent existoval minimálně 2 roky a měl dvě poslední účetní závěrky schváleny auditorem, i kdyx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxt i fyzická osoba, která je bankou. Možnost vydávat dluhopisy je nedílnou součástí souboru služeb, jejichž výkon musí být umožněn na základě jednotné exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxut právnické osoby. Z tohoto důvodu je nutno umožnit vydávání dluhopisů i fyzickým osobám, jinak by docházelo k diskriminaci těchto zahraničních bankx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxle kterého se zákon o dluhopisech vztahuje na dluhopisy vydané v České republice. Na rozdíl od stávající právní úpravy nemá emitent informační povinnoxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o předpokládaném objemu
emise
. Vzhledem k tomu, že zákon v § 11 odst. 1 připouští možnost vydat emisi dluhopisů v menším či větším objemu než emitent půvxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle devizového zákona, aby Česká národní banka byla následně informována také o skutečně vydaném objemu
emise
dluhopisů.
Zároveň se oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxe. Z hlediska platební bilance jsou dluhopisy emitované cizozemcem v České republice považovány za zahraniční cenné papíry a jejich nákup tuzemci znaxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxice státu.
K § 4
V zákoně se vymezují práva spojená s listinným dluhopisem ve vztahu k seznamu vlastníků dluhopisu znějícího na jméno, jakož i k evidxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xožnost vedení seznamu vlastníků dluhopisů emitentem. Je tomu tak proto, že i v případě zaknihovaných akcií na jméno je k prokázání vlastnického práva uxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Předkladatel tímto dává přednost jednoznačné úpravě.
K § 5
V odstavci 1 zákon převzal shodně úpravu způsobu převodu listinného dluhopisu na jméxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxjmové i věcné propojení se zákonem o cenných papírech (§ 3 odst. 1) a obchodním zákoníkem (§ 156 odst. 6). Disproporce použitá v označení formy cenného paxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x stejně jako zákon o podnikání na kapitálovém trhu - navíc označuje osobu, jíž cenný papír/dluhopis patří, za "vlastníka" a nikoliv již za "majitele". Zxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na obchodní zákoník tak, že prohlásil pojem "na majitele" za synonymum pojmu "na doručitele". Tentýž zákon se pak rovněž vyrovnal s pojmovou nepřesnosxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxéno a současně umožňuje jeho převod rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení zákona o cenných papírech upravující cenné papíry na řad. Doxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, nejde v tomto směru nad rámec úpravy přijaté v zákoně o cenných papírech zákonem č. 152/1996 xxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrmovaly jejich vlastníka. U zaknihovaného dluhopisu se uvádějí výjimky náležitostí, které tento dluhopis pro svoji podobu nemůže obsahovat.
K § 7
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxrany. Jsou také základním zdrojem informací pro potencionálního investora. Proti dosavadní úpravě jsou emisní podmínky v návrhu zpřesněny a rozšířexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsah tohoto zvýšení, pro informaci investorům musí emitent také uvést nově, kdy byl proveden rating, byl-li proveden. Posouzení, zda je rating natoxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxa splatit dluhopis přede dnem jeho splatnosti, stejně tak jako oprávnění vlastníka dluhopisu x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxuhopisem řešeny před rozhodci. Vychází se přitom z ustanovení zákona o rozhodčím řízení, podle kterého je rozhodčí doložka (tvoří-li součást podmínexx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy. Práva a povinnosti plynoucí z vyměnitelného, prioritníxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xx xovněž nutné, aby tuto skutečnost uvedl v emisních podmínkách. V případě dluhopisu, jehož splacení nebo vyplacení výnosu z něho je zajištěno zástavou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxze vlastníků dluhopisů a informace o stanovení rozhodného dne pro právo na výnos dluhopisu v případě zaknihovaného dluhopisu, pokud je tento den stanoxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx emitenta, může jít u emitenta, který je zahraniční osobou, o jiné obdobné opatření. Terminologie zahraničního úpadkového práva se totiž nemusí shodoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxází k jejich určitému zpřesnění a k logičtějšímu seřazení.
V odst. 3 je obsažen režim, kterým se řídí právní vztahy mezi emitentem a vlastníkem dluhopxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxmunálních dluhopisů (viz dále důvodová zpráva k § 27) je to předložení souhlasu Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů, který se zároveň xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxydal jsou to pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí
- v případě hypotečních zástavních listů je to předpoklad stavu krytx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy, ale nově i skutečnost, zda cenný papír, který má být vydán, je dluhopisem podle tohoto zákona, aby tak byla vyloučena např. možnost, že kreditní rizikx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xnát některé údaje, které jsou jejich povinnou náležitostí. Proto se emitentovi dává možnost tyto údaje dodatečně doplnit.
K § 9
Ustanovení odst. x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxajícím se uvedené žádosti.
Dále ustanovení tohoto paragrafu upravuje uveřejňování informace o schválení emisních podmínek a zánik právních účinkx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxkona je ustanovení vyčleněno do samostatného paragrafu. V následujících částech zákona, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxo na internetové stránce emitenta se netýká dluhopisů, které nejsou veřejně nabízeny. Tím však není vyloučeno, aby tak emitent takových dluhopisů učixxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxání (§ 26).
K § 11
Je zrušena dosavadní obecná podmínka minimálního objemu
emise
dluhopisu v částce, která odpovídá 200 000 EUR. Tato podmínka je nxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxcně upravena zákonem č. ../2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zůstává zachována stávající možnost emitenta podle zájmu investorů vydat emisi xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xe emitent povinen informovat rovněž osobu oprávněnou k vedení evidence. Návrh zákona neumožňuje vydat ve větším objemu emisi komunálních dluhopisů (x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xstanovení umožňující emitentovi vydat emisi dluhopisu ve větším objemu, uvedl-li tuto skutečnost v emisních podmínkách, je koncipováno odlišně od sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxna do dvou písmen, dává emitentovi možnost vydat emisi dluhopisů jednak nad předpokládaný objem a jednak do předpokládaného objemu, v obou případech pxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxjpozději v den rozhodný pro splacení dluhopisu, a uveřejnit ji.
K § 12
Zákon v samostatném paragrafu výslovně řeší postup při změně emisních podmíxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxoveny, schůze vlastníků dluhopisu se změnou souhlasí a změnu schválila i Komise pro cenné papíry. Schvalování změny emisních podmínek Komisí je řešenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpadech, kdy se jedná o nepodstatné změny, by mělo přispět ustanovení odstavce 6, který taxativně vyjmenovává, kdy zákon nevyžaduje souhlas schůze vlaxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxopisu je motivováno rovněž ustanovení odstavce 7, které zakotvuje povinnost emitenta uveřejnit změny emisních podmínek, k nimž nepotřebuje souhlas xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxopisový program by měl umožnit operativnější vydávání jednotlivých emisí. Postup při jeho schvalování je analogický jako při schvalování emisních pxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx změny je upraveno shodně jako schvalování emisních podmínek (§ 9). Zákon nepřipouští změnu dluhopisového programu, tj. celkového původního emisníhx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxikatelské činnosti od Komise povolení k poskytování této jedné z hlavních investičních služeb. Je-li to uvedeno v emisních podmínkách, může být
emise
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxí více osob, z důvodů jejich nadbytečnosti.
Zákon nově řeší situaci, kdy k vydání dluhopisu z jakéhokoliv důvodu nedojde, a ukládá emitentovi povinnxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxdně rozhodnout, že upustí od svého záměru obstarat si zdroje na finančním trhu vydáním dluhopisů, protože se mu je podaří získat jinak, může se změnit sixxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxich vydání nedojde.
K § 16
Ustanovení upravuje demonstrativní výčet možností způsobů stanovení výnosu dluhopisu. Zachovává se v podstatě stávaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xytvořit zájem zaměstnanců, popř. i jiných osob na zisku, ale prakticky brzdí využití dluhopisu - podíl lze určit až podle účetní závěrky.
K § 17
Ustaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx. Emitent u dluhopisů vydaných v zaknihované podobě může svým rozhodnutím vyloučit zásadu, že právo na výnos dluhopisu má ten, kdo je vlastníkem dluhopxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx formulačními změnami. Pokud to emisní podmínky výslovně nevyloučí, je možno právo na výnos dluhopisu od dluhopisu oddělit a spojit s kupónem jako samoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnačení práva, které je s ním spojeno a rozhodný den pro jeho uplatnění. Byl-li dluhopisu přidělen ISIN, je přidělen i kupónu. Nemá-li zaknihovaný dluhoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx dluhopisu s kupóny, je osoba vedoucí tuto evidenci povinna, za podmínky v zákoně stanovené, provést rozdělení tohoto dluhopisu na oddělenou jistinu a xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxu z náležitostí dluhopisu ať již je vydán v listinné nebo zaknihované podobě. Stanoví-li tak emisní podmínky, je splácen ve splátkách. Zákon ponechává xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovenou dobou splatnosti.
Zákon shodně s platnou úpravou řeší situaci, dojde-li u dluhopisu k předčasnému splacení. V takovém případě musí být sxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vlastníka dluhopisu na výplatu. Emisní podmínky musí pro tyto případy obsahovat způsob výpočtu hodnoty nesplacených nevrácených kupónů (§ 7 odst. 2 pxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvána úprava v případě splacení dluhopisu a vyplacení výnosu z něho, které může emitent zajistit sám nebo prostřednictvím finanční instituce.
K § 20
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxikají, emitent však může také rozhodnout o jejich zrušení a tak snížit své zadlužení.
Jestliže je s těmito dluhopisy spojeno výměnné (§ 161 odst. 4 Obcxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe vlastnictví emitenta se ani nezapočítávají do kvóra stanoveného zákonem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů a jeho hlasy se rovněž nezapočítávaxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xteré mohou zásadně ovlivnit investiční rozhodování vlastníka dluhopisu, neboť svým významem ovlivňují schopnost emitenta dostát svým závazkům spoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvahy"). Připomíná se, že v § 12 odst. 6 zákona je pamatováno na případy, kdy emitent není povinen schůzi vlastníků svolat.
Schůze vlastníků dluhopisů mxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtenta se schůze zúčastnit a poskytnout příslušné informace.
Upravuje se povinnost emitenta, v případě, že vydal v rámci dluhopisového programu vícx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xměnu dluhopisového programu, tj. celkového původního emisního záměru emitenta dluhopisů, může tento případ nastat jen tehdy, týká-li se změna zásadxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy usnášeníschopnosti a průběhu schůze vlastníků, zákon stanoví povinnost osob, u nichž jsou dluhopisy evidovány, vydat emitentovi, pro účely svolánx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu, který svolává schůzi, potřebnou součinnost, umožňuje vlastníkovi dluhopisu získat jak seznam vlastníků dluhopisů vedený v evidenci zakxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxíků zaknihovaných dluhopisů je stanoven shodně jako je tomu u zaknihovaných akcií v případě valné hromady (§ 184 xxxxx x xxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxa situace, kdy emitent svoji povinnost svolat schůzi nesplní, a musí ji svolat vlastník dluhopisu. V převážné většině případů je svolavatelem schůze vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí seznamu vlastníků dluhopisu, ověření usnášeníschopnosti schůze vlastníků, vedení schůze, zajištění průběhu a výsledků hlasování o rozhodnutích xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxut informace (§ 21 odst. 3), řeší zákon v odst. 4 i součinnost emitenta při zajištění organizačně technické stránky schůze vlastníků, svolává-li schůzx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstupy odkazem na § 184 a 185 obchodního zákoníku. Analogie s valnou hromadou akcionářů není na místě, neboť četnost konání schůzí vlastníků dluhopisx xx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx 30 % celkové jmenovité hodnoty nesplacené části
emise
dluhopisu. Doplnění slov "nesplacené části
emise
" odstraňuje právní nedostatek stávající úpxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x
xxxxx
x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxlovně se uvádí rozhodný den pro účast vlastníků dluhopisů na schůzi vlastníků, a to jak zaknihovaných, tak listinných.
Zpřesnění kvóra v odst. 1 se prxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xlastníků prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž ke změně emisních podmínek a ke změně doplňku dluhopisového programu (§ 21 oxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xchůze vlastníků a pro její hlasování nezapočítávají vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta k rozhodnému dni.
Jestliže byla schůzí vlastníků odsxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxl na schůzi proti, anebo se schůze nezúčastnil, může emitenta požádat o vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, resp. dosud nesplacené části v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxisních podmínkách.
V případě, že schůze vlastníků neodsouhlasí změnu emisních podmínek nebo změnu doplňku dluhopisového programu (§ 21 odst. 1 písmx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx b) až g)), může současně rozhodnout, že bude-li emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, musí splatit vlastníkům dluhopisů, kteří o to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xapř. v případě svého záměru na přeměnu nebo fúzi společnosti, či zda dá přednost předčasnému splacení dluhopisů.
Ať již schůzi vlastníků svolal emitexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xovah, musí svolavatel schůze zajistit přítomnost notáře, aby o účasti a hlasování byl pořízen notářský zápis. Podobně jako je tomu u zápisu z valné hromxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxňování zákonem uváděných informací ukládá zákon emitentovi, neboť rozhodnutí schůze vlastníků bude realizovat a odpovědnost za splnění povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxisech zakotven zákonem č. 368/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 dvěma odstavci. Navrhovaná úprava na toto ustanovení navazuje a rozpracovává jej. Rozxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem v rozsahu oprávnění, o kterém schůze vlastníků rozhodla. Přitom, v rozsahu oprávnění, v jakém jej vlastníci dluhopisů zmocnili, s výjimkou hlaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xdvolat, o této otázce společný zástupce není oprávněn svými podíly hlasovat a rovněž ani jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlaxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh zůstává zachována úprava, že
emise
státních dluhopisů je vázána na zvláštní zákon. Výnos jejich
emise
a výdaje spojené s jejich úročením a spláceníx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxučitelném s celkovou koncepcí finanční politiky. Jsou významným nástrojem ke krytí rozdílů mezi státními příjmy a výdaji, jakož i k regulaci finančníxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 6) jsou vydávány například na základě každoročně Parlamentem schvalovaného zákona o státním rozpočtu, jejich prodej zajišťuje Česká národní banka. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxjemu než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota jednotlivé
emise
dluhopisů v rámci dluhopisového programu, avšak součet všech vydaných emisx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s určitými výjimkami, v rozsahu údajů platném pro ostatní dluhopisy. Zachovává se stávající ustanovení, že v rámci státního dluhopisového programu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxh dluhopisů. Nejde-li o emisní podmínky státního dluhopisu vydávaného v zahraničí, vyhlašuje ministerstvo emisní podmínky státních dluhopisů ve Sbxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx x xxxxx x xxxavuje postup při změně emisních podmínek. Dosavadní právní úprava řešila pouze postup vydání státních dluhopisů ministerstvem s tím, že ministerstvx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxníků, zakotvuje se na ochranu vlastníků těchto dluhopisů povinnost ministerstva uveřejnit záměr emisní podmínky změnit. V případě vyjádření nesouhxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo změnu emisních podmínek provést. Protože zákon umožňuje vlastníkům, vyjádřit nesouhlas i elektronickou formou, může si ministerstvo pro kontrolnx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xři změně emisních podmínek umožňuje zákon České národní bance. Zákon záměrně neukládá vyžádání výpisu z evidence vlastníků ministerstvu, ani České nxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxíry, který má k této činnosti oprávnění podle práva státu, ve kterém jsou státní dluhopisy nabízeny, a se kterým uzavře ministerstvo smlouvu o obstaránx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxhuje doplnit tuto úpravu do zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) novelizxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxitenta. V současné právní úpravě náležitostí dluhopisu (§ 3 odst. 1 písm. b)) se uvádí, že dluhopis vydávaný v listinné podobě musí obsahovat název dluhxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxhopis"). Spojka "nebo" v tomto případě znamená alternativní možnost. Ustanovení tak dává možnost emitentovi se rozhodnout, zda vydá "dluhopis" nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx b) spojka "nebo" nahrazena spojkou "a". Nově se navrhuje jako emitent komunálních dluhopisů územní samosprávný celek, kterými jsou podle Čl. 99 Ústxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxcní zřízení), zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákoně č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Zákon již neumožňuje, aby emitentem komunálních dluhopisů byla banka, která z výtěžku prodeje těchto dluhopisů poskytne úvěr té obci, která o vydánx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že pro banku je tento způsob příliš administrativně náročný, aby se jí to v malých objemech vyplatilo. U velkých objemů je již pro obce výhodnější vydat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxna vyplývající povinnost emitenta uspokojit práva vlastníků dluhopisu s dluhopisem spojená. To znamená, že bance v takovém případě vznikal závazek, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vlastníky komunálních dluhopisů v situaci, kdy by obec řádně splácela úvěr, avšak dluhopisy by ještě nebyly splaceny.
Územní samosprávný celek přex xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xouhlas ministerstva je povinnou přílohou k žádosti o schválení emisních podmínek komunálních dluhopisů (§ 8 odst. 2 písm. d)).
Obecně lze k zadluženoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxím pokusem pro regulaci zadluženosti obcí bylo přijetí zákona č. 450/2001 Sb., kterým byly novelizovány zákony o obcích, o krajích, o hl. m. Praze a dalšx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí a
emise
komunálních obligací měla schvalovat vláda, obec nesměla přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xšak došlo ke zrušení prakticky všech ustanovení, která přinesl zákon č. 450/2001 Sb. Zbylo jen ustanovení § 38 odst. 5 zákona o obcích, ve kterém se staxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxývá z ústavního postavení obce. Ústavou je zaručeno, že obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Jako územní samosprávný celek je každá obec "vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Obec jako plnoprávná právnická osoba může tedy vstupovat do všech právnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxvádět obec sama svými vlastními orgány. Státní orgány (např. Ministerstvo financí, územní finanční orgány) mohou provádět u obce pouze kontrolu naklxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xa uplynulý kalendářní rok provádí na žádost obce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x tisíc obyvatel, kraj ;v přenesené působnosti nebo
auditor
u obcí nad 5 tisíc obyvatel
auditor
. V případě hlavního města Prahy provádí přezkoumání hosxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve svém Programovém prohlášení zavázala přijmout taková legislativní opatření, která vytvoří podmínky pro regulaci zadlužování obcí a krajů při resxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, i na kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Z tohoto důvodu se pro úplnost uvádí, že přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalenxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx územního samosprávného celku vydat emisi ve větším objemu než je uvedeno v emisních podmínkách (§ 11 odst. 1 písm. b) komunálního dluhopisu.
K § 28 odxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xástroje u všech investorů. Nákup hypotečních zástavních listů slouží ke spolehlivému a dlouhodobému investování. Hypoteční zástavní listy používaxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxování (bydlení se týkalo zhruba 19,6 tis. smluv) v hodnotě zhruba 30 mld korun (bydlení 22,7 mld Kč) a zároveň byly vydány hypoteční zástavní listy v objexx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástavní listy jedním z nejatraktivnějších finančních nástrojů na trhu.
Tento zvláštní druh dluhopisu je považován za tzv. bezpečný cenný papír, ktxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxly kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo z části těchto pohledávek, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti (řádné krytí), a které nxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxě zákon umožňuje, aby ke krytí závazků z hypotečních zástavních listů mohla být použita i pouze část pohledávky z hypotečního úvěru. Dosud emitent nemoxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí umožňuje emitentovi zařadit do řádného krytí zákonem limitovanou část pohledávky z úvěru též v případech, kdy je již na nemovitosti zaregistrováno zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxjené s vlastními dluhopisy datem jejich splatnosti. Jestliže emitent nabude jím vydané hypoteční zástavní listy před tímto datem, je oprávněn o jejicx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxční zástavní listy opět do oběhu, je povinen opět krytí navýšit o jejich souhrnnou jmenovitou xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx odst. 2
Stávající právní úprava ve svém § 14 odst. 3 opravňovala k vydávání hypotečních zástavních listů pouze banku sídlící na území České republikyx x xx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxstavních listů, přičemž tuto činnost musí mít banka uvedenou v licenci. Současná platná právní úprava je proto jakousi anomálií. Činnost banky při vydxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxko je vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů. Navrhovaná úprava zákona o dluhopisech, jakož i současně navrhovaná novelizace zákoxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxa, která bude mít zájem vydávat hypoteční zástavní listy, musí mít sídlo na území České republiky. Bude-li to tudíž banka se sídlem na území státu Evropsxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aby vyhověla podmínce zákona, bude zde muset založit dceřinou společnost. Zahraniční banka se v případě svého bankrotu řídí svým domácím právem které xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxatními věřiteli. Zvolené řešení vychází z úmyslu zajistit vlastníkům hypotečních zástavních listů, v případě konkurzu emitenta srovnatelné postavxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxečního bankovnictví, kdy vydávání hypotečních zástavních listů v Německu je vyhrazeno pouze subjektům založeným podle německého práva.
K § 28 odst. x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxno zástavním právem k nemovitosti na území České republiky. Zákon o dluhopisech je jediným právním předpisem, který definuje, co je to hypoteční úvěr. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtavby, ve znění nařízení vlády č. 226/1999 Sb., Nařízení vlády č. 80/2001 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů atd. - přesně konkretizují účely úvěru, k němuž může být poskytnuta xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx definici hypotečního úvěru navrhovaný zákon v odstavci. 3 vypouští dosavadní účelovost úvěru, tj. že hypoteční úvěr je takový úvěr, který je poskytnux xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxnout hypoteční úvěr např. na výstavbu tovární haly, mostu, parkoviště apod., na straně druhé nelze takový (hypoteční) úvěr poskytnout - na rozdíl od prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxu, nemůže být využit ani při privatizaci obecních bytů, v případě že nabyvatelem domu je obchodní společnost tvořená nájemníky, neboť to je posuzováno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxy bylo, že jde o úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Zástavní právo je zajišťovací institut, který má věřiteli poskytnout jistotu, že nebude-li dluh oxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ani v právu EU.
V praxi rovněž působilo značné obtíže rozlišit a přesně určit, co ještě může být považováno za "investici" do nemovitosti a které vynalxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxacovávat renomovanými právníky výklady/stanoviska, zda se konkrétní účel dá za investici do nemovitosti považovat, přičemž tato stanoviska se různx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxtému státní podpory upravené zvláštními předpisy. Dalším argumentem navrhované úpravy je i to, že hypoteční úvěry poskytují nejen banky, které jsou exxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
Definice hypotečního úvěru v navrhovaném zákoně nově umožňuje, že úvěr může být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází nejen na úxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pochybnosti, kdy vlastně lze použít pohledávku z hypotečního úvěru ke krytí hypotečních zástavních listů, resp. kdy vlastně se stává poskytnutý úvěr xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti. Aby mohl emitent pohledávku z hypotečního úvěru použít ke krytí hypotečních zástavních listů, musí mu být známo, že právní účinky vzniku zástavníhx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxeré jsou v oběhu.
K § 29
Pojem cena je nahrazen pojmem zástavní hodnota, který je pro účely hypotečního bankovnictví výstižnější a je v odst. 3 definxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnosti bankou půjčených prostředků, k eliminaci nebo alespoň snížení jejího úvěrového rizika. Hypoteční úvěry jsou zpravidla dlouhodobé, a proto je i xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xe světě (a v ČR obzvláště) transakcí, kterou by bylo možné ztotožnit s běžným obchodem s nemovitostmi. Naopak, cena dosahovaná v případě realizace zástxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxly hypotečního bankovnictví.
Stanovení zástavní hodnoty nemovitosti má v hypotečním bankovnictví klíčový význam. Odpovědnost za její stanovení xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xteré sám provedl, podle svých vnitřních pravidel. Přestože zákon dává emitentovi v tomto směru volnost, stanoví zároveň, že pravidla musí vycházet z exxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxk z hypotečních úvěrů nebo jejich částí, které mohou sloužit pro řádné krytí souhrnu jmenovitých hodnot a poměrného výnosu všech emisí hypotečních zásxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxvení je zakotven základní mechanismus fungování hypotečního bankovnictví. Hranice 70% zástavní hodnoty nemovitosti odpovídá evropskému standardxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním právem k nemovitosti, která není zatížena dříve vzniklým zástavním právem. Význam tohoto ustanovení je patrný v souvislosti se zněním zákoxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxi uspokojování pohledávky z hypotečního úvěru sloužícího pro krytí hypotečních zástavních listů z rozdělované podstaty v rámci rozvrhového řízení v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxotečního úvěru nebo její část, zajištěnou zástavním právem k nemovitosti, na které vázne kromě zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úvěr nebo příspěvek poskytnutý stavbu bytů postavených s finanční, úvěrovou a jinou pomocí státu např. podle vyhlášky č. 136/1985 Sb. Rozšíření zákoxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xro úvěr na družstevní bytovou výstavbu. Vyhláška 136/1995 Sb. ale řeší i podporu výstavby rodinných domků občanů a právě tady dosavadní omezení převoxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxce, kdy by v rámci rozvrhového řízení pohledávka hypoteční banky předstihla pohledávku stavební spořitelny a stavební spořitelna nebyla uspokojenax xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xemovitosti. V případě, že na nemovitosti vázne zástavní právo zajišťující úvěr ze stavebního spoření nebo úvěr na družstevní bytovou výstavbu, lze zaxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z obou ostatních zákonem připuštěných zástavních práv. Navíc, emitent hypotečních zástavních listů při uzavírání úvěrové smlouvy je srozuměn s výší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxžstevní bytovou výstavbu snižuje, musí odečíst od 70 % hodnoty zástavy. Do řádného krytí může zařadit svoji pohledávku, která v součtu s pohledávkou ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxuje) a ponechává pohledávku stavební spořitelny nebo pohledávku za poskytnutý úvěr na družstevní bytovou výstavbu v původní výši.
V dalších ustanovxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx které slouží pro řádné krytí souhrnu jmenovitých hodnot a poměrného výnosu všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentexx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávek nesmí převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajišťujících tyto pohledávky.
Zákon upravuje povinnost krýt pouze ty hyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxt pohledávky z hypotečního úvěru se navrhuje shodným způsobem upravit i formulaci ustanovení § 337c odst. 1 písm. b) v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský sxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxonalitu uspokojení nároků (úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení) při rozvrhovém jednání, pokud je ke krytí hypotečních zástavních listů použxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxativně, opět s ohledem na zajištění bezpečnosti hypotečních zástavních listů. Náhradní krytí není povoleno ve větším rozsahu než 10 % celkové jmenovixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxe o vklady u centrální banky členského státu Evropské unie jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prosto a Evropské centrální banky a jimi vydané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxa smluvní stranou, nebo finančními institucemi, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu.
K § 32
Emitent hypotečních zástavních lixxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí kontroly zda je dodržován zákonem stanovený mechanismus fungování hypotečního bankovnictví. Povinnost emitenta hypotečních zástavních listů inxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xiní již v současnosti, avšak pouze na základě již překonaného "Sdělení MF o povinném rozsahu údajů při podávání žádosti o udělení povolení k vydání hypoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xaragrafu byl dosud používaný pojem "hypoteční banka" nahrazen pojmem "emitent hypotečních zástavních listů", neboť pojem "hypoteční banka" od účinxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xbchodní zákoník. Pokud tak určují stanovy společnosti, může společnost na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vlastníci dluhopisu jsou věřiteli společnosti. Nejsou akcionáři, a proto nemají oprávnění zúčastňovat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
K § 34
Úprava tohoto druhu dluhopisu byla do zákona zakotvena teprve s účinností od 1. 1. 2001 zákonem č. 368/2000 Sb. a to doplněním nového § 21a, a vyžáxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v zákoně o dluhopisech.
S ohledem na postavení vlastníka podřízeného dluhopisu v případě ekonomických potíží emitenta, je tento zvláštní druh dluhxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxíkovi běžného dluhopisu.
Tento druh dluhopisu má význam zejména pro emitenty, kteří musejí dodržovat kapitálovou přiměřenost, protože podřízené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxména č. 89/299 o vlastních fondech bank a č. 93/6 o kapitálové přiměřenosti obchodníků s cennými papíry.
Forma na jméno je v zákoně stanovena výlučně pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxa proti stávající úpravě. Pro účely započítávání do kapitálu banky či ovládající osoby je nezbytné prokázat původ finančních prostředků, které byly pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xze označit, že zákon neumožňuje, aby vlastník podílu na sběrném dluhopisu mohl požádat emitenta tohoto dluhopisu o vydání konkrétních kusů dluhopisux xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenán na Burze jediný případ vydání sběrného dluhopisu. Emitentem je rakouská spořitelna a administrátorem
emise
Česká spořitelna. V souvislosti s úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxí vypořádat s otázkou, kdy je sběrný dluhopis vydán.
K § 36
Zákon stanoví povinnost uložit sběrný dluhopis do úschovy osob, které mají k této činnosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxopisu lze převádět (odst. 4). Pro účely prokázání svého vlastnictví podílu na sběrném dluhopisu může jeho vlastník požádat osobu vedoucí evidenci o výxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxch.
K § 38
Navrhovaná úprava stanoví opatření k nápravě která může uložit Komise pro cenné papíry.
K § 39
Navrhuje se právní úprava skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xich (zákon o přestupcích).
Proti stávající úpravě, kdy Komise může při porušení zákona uložit pokutu do výše 5 mil. Kč, se tato pokuta zvyšuje až na 20 mixx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xídí zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Správní řízení, ve kterém se ukládají sankce a opatření může Komise zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx vybírá a vymáhá podle nově připravovaného zákona (daňového řádu).
K § 41
Ustanovení vyjímá, shodně jako tomu je ve stávající právní úpravě, z dozoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxo trhu jsou centrální banka a stát považovány za profesionály, kteří na jedné straně nejsou podrobeni regulaci, na druhé straně často nepožívají ochraxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxlní rozhodování v souvislosti s vydáním dluhopisu a plněním povinností emitenta, které by odůvodňovalo jejich vynětí z dozoru nad plněním povinností xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxitenta, a přitom podléhají dozoru).
K § 42
Proti dosavadní právní úpravě se zpřesňuje promlčení práv spojených s dluhopisy tak, že i právo spojené x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxu v § 9 odst. 1 a 2, § 12 odst. 3 a 4 a § 14 odst. 2 a 3, kde jsou ve správním řízení navrhovány odlišné postupy a lhůty od správního řádu. V případech neuvedenxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jako v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.
K § 45
Ustanovení obsahuje tři zmocnění pro Ministerstvo financí, z toho dvě zmocnění k vydání vyhláxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxisterstvem (§ 26 odst. 2).
Ve druhém odstavci je řešeno vydání vyhlášky upravující obsah evidence zákonného krytí hypotečních zástavních listů, zpxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxení § 31.
Zmocnění obsažené ve třetím odstavci řeší praktický problém, který v roce 2002 řešilo ministerstvo při změně tzv. konvence (tj. stanovení poxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxže se jedná o operativní opatření a příprava vyhlášky vyžaduje dlouhodobější legislativní proces, zákon umožňuje ministerstvu vyhlásit změnu standxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmově zřetelnější pojem "standard".
K § 46
Ustanovení odstavce 1 řeší změnu emisních podmínek v případě, že jde o změnu v údajích, které nemají negaxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlávat schůzi vlastníků dluhopisů.
Ustanovení odstavce 2 zachovává právní vztahy z dluhopisů a emisních podmínek vydaných před účinností zákona poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx postup u neskončeného správního řízení např. v případě porušení povinností stanovených zákonem a postup u neskončeného správního řízení v případě roxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů, čili může být uložena maximální pokuta ve výši 5 000 000 Kč.
V ustanovení odstavce 5 je řešena příslušnost zákona v těch případech, kdy došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xstanovení odstavce 6 umožňuje zařadit do krytí hypotečních zástavních listů i ty poskytnuté úvěry, které byly sice zajištěny zástavním právem k nemovxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů, se zrušuje. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud vydána vyhláška k provedení § 16 zákona, což bylo jediné zmocnění k vydání prováděcího právního předpxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí o povinném rozsahu údajů při podávání žádosti o udělení povolení k vydání hypotečních zástavních listů a plnění informační povinnosti hypotečních bxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxx xxx xx xxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
K § 1
Vymezuje se oblast působnosti zákona.
K § 2
V tomto ustanovení jsou uvedeny definice pojmů obsažených v zákoně. Definuje se dluhopis jako cennx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxužné částky v penězích. Dluhopisy jsou vydávány na základě stejných emisních podmínek jako zastupitelné cenné papíry, které jsou převoditelné.
Usxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xx xxxxx
xxxxx
určuje emitent (nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného) a je to datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli. Pro dlxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxpisu vydávaného podle českého práva. Bez ohledu na to, jaké státní příslušnosti je první nabyvatel dluhopisu, bude-li dluhopis předán v listinné podoxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxvanou podobu dluhopisu, musí takový dluhopis splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.
V zájmu komplexnosti v zákoně používaných pojmů je v odstaxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x x
x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxžnými kritérii by mohl v zájmu ochrany investorů okruh právnických osob, které by byly oprávněny k vydávání dluhopisů, omezit, aby tak tyto osoby skýtaxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aby emitent existoval minimálně 2 roky a měl dvě poslední účetní závěrky schváleny auditorem, i když mu tuto povinnost jiný právní předpis neukládá.
Vxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xluhopisy je nedílnou součástí souboru služeb, jejichž výkon musí být umožněn na základě jednotné evropské bankovní licence. Po vstupu do Evropské unix x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vydávání dluhopisů i fyzickým osobám, jinak by docházelo k diskriminaci těchto zahraničních bank.
Dluhopis může emitent vydat pouze tehdy, pokud Kxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxisy vydané v České republice. Na rozdíl od stávající právní úpravy nemá emitent informační povinnost vůči České národní bance, kterou o vydání dluhopixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xákon v § 11 odst. 1 připouští možnost vydat emisi dluhopisů v menším či xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxbí a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, aby Česká národní banka byla následně informována také o skutečně vydaném objemu
emxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvá dluhopisy v České republice. Z hlediska platební bilance jsou dluhopisy emitované cizozemcem v České republice považovány za zahraniční cenné papxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxé investice) a investiční pozice státu.
K § 4
V zákoně se vymezují práva spojená s listinným dluhopisem ve vztahu k seznamu vlastníků dluhopisu znějíxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxhované dluhopisy, návrh neuvažuje s analogickou úpravou, kterou u zaknihovaných akcií umožňuje § 156 odst. 2 obchodního zákoníku a nezavádí možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí zápis v evidenci osoby která tuto evidenci vede, před zápisem v seznamu akcionářů vedeného emitentem (§ 58 odst. 7 zákona o cenných papírech). Předklxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx byl do stávajícího znění zákona o dluhopisech (§ 4 odst. 1) doplněn s účinností od 12. 7. 2002 zákonem č. 308/2002 Sb. Zůstává tak zachováno pojmové i věxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxhto zákonech (na doručitele nebo na majitele, na řad nebo na jméno) nebyla žádnou novelou odstraněna a nepokouší se o to ani tento zákon, který - stejně jaxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx2/1996 Sb, kterým bylo do zákona o cenných papírech zakotveno ustanovení odstavce 2 v § 3 vyřešil pojmové propojení zákona o cenných papírech na obchodxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnou v obchodním zákoníku, který mluví o akciích "na jméno", když prohlásil, že pokud právní předpis označuje cenný papír jako cenný papír na jméno a součxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zákon k zákonu o dluhopisech, nazvaný jako zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x x x
Náležitosti listinného dluhopisu jsou upraveny tak, aby dluhopisy byly spolehlivě identifikovatelné a zároveň v potřebném rozsahu informovaly xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xodmínky definují především práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu a mají proto jako smluvní dokument podstatný význam pro obě strany. Jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxím dalších práv a povinností emitenta. Uvede-li např. emitent v emisních podmínkách své právo zvýšit objem
emise
, musí zároveň uvést i možný rozsah tohxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxní, aby mohl být použit k vyhodnocení investičního záměru, se ponechává na investorovi. Zpřesněno je rovněž ustanovení o oprávnění emitenta splatit dxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedení rozhodčí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech spojených s dluhopisem řešeny před rozhodci. Vychází se přitom z ustanovení zákoxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxch podmínkách. Má-li emitent v úmyslu vydávat dluhopisy jedné
emise
postupně, je rovněž nutné, aby tuto skutečnost uvedl v emisních podmínkách. V příxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxo uplatněno. V emisních podmínkách musí být nově uvedeny informace týkající se schůze vlastníků dluhopisů a informace o stanovení rozhodného dne pro pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxného dluhopisu v bodě 4 výslovně uvedeno, že na místo prohlášení konkurzu na majetek emitenta, může jít u emitenta, který je zahraniční osobou, o jiné obxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xáležitosti emisních podmínek srovnatelné se současnou právní úpravou, pouze dochází k jejich určitému zpřesnění a k logičtějšímu seřazení.
V odstx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xožadavek zákona na přílohy k žádosti o schválení emisních podmínek
- v případě komunálních dluhopisů (viz dále důvodová zpráva k § 27) je to předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxné papíry
- v případě hypotečních zástavních listů emitenta, který dosud HZL nevydal jsou to pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxjen zda žádost o schválení emisních podmínek obsahuje zákonem předepsané přílohy, ale nově i skutečnost, zda cenný papír, který má být vydán, je dluhopxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxich povinnou náležitostí. Proto se emitentovi dává možnost tyto údaje dodatečně doplnit.
K § 9
Ustanovení odst. 1 a 2 upravují zvláštní lhůty Komise xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xstanovení tohoto paragrafu upravuje uveřejňování informace o schválení emisních podmínek a zánik právních účinků rozhodnutí o schválení emisních pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtatného paragrafu. V následujících částech zákona, které upravují povinnost emitenta uveřejnit některé údaje, byl zvolen odkaz na tento paragraf. Pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xšak není vyloučeno, aby tak emitent takových dluhopisů učinil. Uvedená úprava se rovněž nevztahuje na státní dluhopisy, ani na dluhopisy vydávané Česxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxsu v částce, která odpovídá 200 000 EUR. Tato podmínka je nadále zachována ve smyslu ustanovení čl. 56 směrnice 2001/34/ES pouze pro dluhopisy, které mxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxjící možnost emitenta podle zájmu investorů vydat emisi dluhopisu v menším či větším objemu než předpokládal, jakož i povinnost emitenta oznámit tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxuje vydat ve větším objemu emisi komunálních dluhopisů (§ 27 odst. 5). Nepodaří-li se samosprávnému územnímu celku umístit celou emisi dluhopisů, zakxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxčnost v emisních podmínkách, je koncipováno odlišně od stávající úpravy. Ta hovoří o větším objemu
emise
, než emitent předpokládal, že se mu podaří umíxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxem a jednak do předpokládaného objemu, v obou případech pak i po uplynutí emisní lhůty. V návaznosti na tuto úpravu je pak emitentovi ukládána povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
x x xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxragrafu výslovně řeší postup při změně emisních podmínek, která by však měla být jen zcela výjimečným jevem. Proto tuto změnu váže na splnění tří podmínxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Schvalování změny emisních podmínek Komisí je řešeno obdobným způsobem, jako v případě rozhodování o žádosti o schválení emisních podmínek (§ 8).
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyjmenovává, kdy zákon nevyžaduje souhlas schůze vlastníků ani schválení Komisí. Změna např. způsobu nebo místa výplaty však nesmí vlastníkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxřejnit změny emisních podmínek, k nimž nepotřebuje souhlas schůze vlastníků. V odst. 8 se zakotvuje povinnost emitenta komunálních dluhopisů informxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xchvalování je analogický jako při schvalování emisních podmínek a je řešen odkazem na příslušné paragrafy (§ 8 a 9).
K § 14
Povinnost schvalování dopxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisového programu a jeho změny je upraveno shodně jako schvalování emisních podmínek (§ 9). Zákon nepřipouští změnu dluhopisového programu, tjx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xterá však musí mít k této podnikatelské činnosti od Komise povolení k poskytování této jedné z hlavních investičních služeb. Je-li to uvedeno v emisnícx xxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xmitent k této činnosti pověří více osob, z důvodů jejich nadbytečnosti.
Zákon nově řeší situaci, kdy k vydání dluhopisu z jakéhokoliv důvodu nedojdex x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxopisů. Emitent se může svobodně rozhodnout, že upustí od svého záměru obstarat si zdroje na finančním trhu vydáním dluhopisů, protože se mu je podaří zíxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxhopisy upsali, a přitom k jejich vydání nedojde.
K § 16
Ustanovení upravuje demonstrativní výčet možností způsobů stanovení výnosu dluhopisu. Zacxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxých dluhopisů, který měl vytvořit zájem zaměstnanců, popř. i jiných osob na zisku, ale prakticky brzdí využití dluhopisu - podíl lze určit až podle účetxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xdst. 2 písm. b) a odst. 3). Emitent u dluhopisů vydaných v zaknihované podobě může svým rozhodnutím vyloučit zásadu, že právo na výnos dluhopisu má ten, kxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxdní úprava s určitými formulačními změnami. Pokud to emisní podmínky výslovně nevyloučí, je možno právo na výnos dluhopisu od dluhopisu oddělit a spojxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžitostí kupónu je vyznačení práva, které je s ním spojeno a rozhodný den pro jeho uplatnění. Byl-li dluhopisu přidělen ISIN, je přidělen i kupónu. Nemá-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxžádá-li o to vlastník dluhopisu s kupóny, je osoba vedoucí tuto evidenci povinna, za podmínky v zákoně stanovené, provést rozdělení tohoto dluhopisu nx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx nebo zaknihované podobě. Stanoví-li tak emisní podmínky, je splácen ve splátkách. Zákon ponechává na rozhodnutí emitenta, zda zvolí splátky rovnoměxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxti. Analogicky je upravena možnost vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu před stanovenou dobou splatnosti.
Zákon shodně s platnou úpravou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xplatné. Není-li tato podmínka splněna, odečte se hodnota nevrácených kupónů od nároku vlastníka dluhopisu na výplatu. Emisní podmínky musí pro tyto pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxasném splacení dluhopisu vrácen emitentovi, zůstává zachováno. Rovněž zůstává zachována úprava v případě splacení dluhopisu a vyplacení výnosu z něxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtentem před dobou splatnosti dluhopisu. Dluhopisy nabyté emitentem ze zákona nezanikají, emitent však může také rozhodnout o jejich zrušení a tak sníxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xistiny nebo na výnos, emitent není oprávněn tato práva uplatnit. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta se ani nezapočítávají do kvóra stanovenéhx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
x x xx
xxxxx xxxxxxje taxativně, kdy je emitent povinen schůzi vlastníků svolat. Jde vždy o případy, které mohou zásadně ovlivnit investiční rozhodování vlastníka dluhxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxuvisejících ustanovení zavádí společná legislativní zkratka ("změny zásadní povahy"). Připomíná se, že v § 12 odst. 6 zákona je pamatováno na případyx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxastníků svolávána emitentem či vlastníkem dluhopisu, zakotvuje se povinnost emitenta se schůze zúčastnit a poskytnout příslušné informace.
Upraxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxh dosud vydaných a nesplacených dluhopisů. Vzhledem k tomu, že zákon nepřipouští změnu dluhopisového programu, tj. celkového původního emisního zámxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtníků i v tom případě, kdy mu to zákon neukládá.
Aby byly splněny procesní podmínky usnášeníschopnosti a průběhu schůze vlastníků, zákon stanoví povxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xstanovení § 22 odst. 4, které upravuje povinnost emitenta poskytnout vlastníkovi dluhopisu, který svolává schůzi, potřebnou součinnost, umožňuje vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx schůzi vlastníků zaknihovaných dluhopisů je stanoven shodně jako je tomu u zaknihovaných akcií v případě valné hromady (§ 184 odst. 2 ObchZ).
K § 22
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxi povinnost svolat schůzi nesplní, a musí ji svolat vlastník dluhopisu. V převážné většině případů je svolavatelem schůze vlastníků emitent, který ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxisu, ověření usnášeníschopnosti schůze vlastníků, vedení schůze, zajištění průběhu a výsledků hlasování o rozhodnutích schůze vlastníků, a v přípaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx řeší zákon v odst. 4 i součinnost emitenta při zajištění organizačně technické stránky schůze vlastníků, svolává-li schůzi vlastník dluhopisů. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxx obchodního zákoníku. Analogie s valnou hromadou akcionářů není na místě, neboť četnost konání schůzí vlastníků dluhopisů je výrazně nižší.
K § 23
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy nesplacené části
emise
dluhopisu. Doplnění slov "nesplacené části
emise
" odstraňuje právní nedostatek stávající úpravy. Pokud by totiž emitent nxxxx xxxxxxx xxx xx x
xxxxx
x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxo účast vlastníků dluhopisů na schůzi vlastníků, a to jak zaknihovaných, tak listinných.
Zpřesnění kvóra v odst. 1 se promítá rovněž do úpravy rozhodxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxasů přítomných vlastníků dluhopisů, přičemž ke změně emisních podmínek a ke změně doplňku dluhopisového programu (§ 21 odst. 1 písm. a)) je zákonem vyžxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxsování nezapočítávají vlastní dluhopisy ve vlastnictví emitenta k rozhodnému dni.
Jestliže byla schůzí vlastníků odsouhlasena některá změna zásaxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxůze nezúčastnil, může emitenta požádat o vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, resp. dosud nesplacené části v případě postupného splácení, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxě, že schůze vlastníků neodsouhlasí změnu emisních podmínek nebo změnu doplňku dluhopisového programu (§ 21 odst. 1 písm. a)), nesmí emitent tuto změnx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xsnesením, musí splatit vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají, jmenovitou hodnotu dluhopisů, včetně poměrného výnosu. Ponechává se na vůli emitexxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlacení dluhopisů.
Ať již schůzi vlastníků svolal emitent nebo vlastník dluhopisu, je povinen do 1 měsíce od jejího konání vypracovat zápis. Pokud bylx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx notářský zápis. Podobně jako je tomu u zápisu z valné hromady akcionářů, přítomnost notáře nezbavuje svolavatele schůze vlastníků vypracovat o jejím xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxíků bude realizovat a odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z rozhodnutí schůze ponese on.
K § 24
Institut společného zástupce byl, stejxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxva na toto ustanovení navazuje a rozpracovává jej. Rozhodnou-li se vlastníci dluhopisů zvolit si na schůzi vlastníků společného zástupce, jedná spolxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xakém jej vlastníci dluhopisů zmocnili, s výjimkou hlasovacího práva, nemohou vlastníci dluhopisů uplatňovat svá práva samostatně.
Rozhodne-li sx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxsovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k usnášeníschopnosti schůze (§ 23 odst. 1).
Část druhá - Zvláštní druhy dluhopisů
K x xx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
emise
a výdaje spojené s jejich úročením a splácením je součástí státního rozpočtu. Státní dluhopisy využívají volné peněžní prostředky institucioxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xtátními příjmy a výdaji, jakož i k regulaci finančního trhu.
Zvláštní zákon stanoví účel vydání státních dluhopisů, maximální rozsah a maximální doxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxočtu, jejich prodej zajišťuje Česká národní banka. Zvláštním zákonem se stanovuje i dluhopisový program vydání státních dluhopisů. V případě zájmu ixxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxisového programu, avšak součet všech vydaných emisí nesmí překročit maximální objem
emise
dluhopisů stanovený v dluhopisovém programu.
Rovněž kx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnovení, že v rámci státního dluhopisového programu je možné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x6
Ustanovení tohoto paragrafu upravují úlohu Ministerstva financí při vydávání státních dluhopisů. Nejde-li o emisní podmínky státního dluhopisx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxování emisních podmínek dluhopisů vydávaných Českou národní bankou.
Nově se v odst. 3 upravuje postup při změně emisních podmínek. Dosavadní právnx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxu, že zákon nevyžaduje pro změnu emisních podmínek státních dluhopisů souhlas schůze vlastníků, zakotvuje se na ochranu vlastníků těchto dluhopisů pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxtních dluhopisů s navrhovanou změnou v zákonem stanovené 15denní lhůtě, nesmí ministerstvo změnu emisních podmínek provést. Protože zákon umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřit se k navrhovaným změnám - vyžádat výpis z evidence vlastníků dluhopisů. Obdobný postup při změně emisních podmínek umožňuje zákon České národní baxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku zajišťuje Česká národní banka, v zahraničí tuto úlohu plní obchodník s cennými papíry, který má k této činnosti oprávnění podle práva státu, vx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxejímá stávající oprávnění ministerstva v rámci výkonu řízení dluhové služby, neboť se navrhuje doplnit tuto úpravu do zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxoho zákona, kam věcně patří.
K § 27
Zpřesňuje se definice komunálního dluhopisu a jeho emitenta. V současné právní úpravě náležitostí dluhopisu (§ 3 oxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxáštního druhu dluhopisu označení tohoto druhu, mimo jiné také podle § 20 ("komunální dluhopis"). Spojka "nebo" v tomto případě znamená alternativní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxdat svým majetkem. V navrhovaném zákoně je proto z důvodů jednoznačnosti v § 7 odst. 1 písm. b) spojka "nebo" nahrazena spojkou "a". Nově se navrhuje jakx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie a vazby na zákon o dluhopisech se zároveň navrhuje v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxje, aby emitentem komunálních dluhopisů byla banka, která z výtěžku prodeje těchto dluhopisů poskytne úvěr té obci, která o vydání požádala a zároveň rxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx způsob příliš administrativně náročný, aby se jí to v malých objemech vyplatilo. U velkých objemů je již pro obce výhodnější vydat komunální dluhopis vxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnost emitenta uspokojit práva vlastníků dluhopisu s dluhopisem spojená. To znamená, že bance v takovém případě vznikal závazek, za který však ručila oxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch dluhopisů v situaci, kdy by obec řádně splácela úvěr, avšak dluhopisy by ještě nebyly splaceny.
Územní samosprávný celek před tím, než se obrátí na xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je povinnou přílohou k žádosti o schválení emisních podmínek komunálních dluhopisů (§ 8 odst. 2 písm. d)).
Obecně lze k zadluženosti územních samosprxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxci zadluženosti obcí bylo přijetí zákona č. 450/2001 Sb., kterým byly novelizovány zákony o obcích, o krajích, o hl. m. Praze a další zákony. Tento zákon xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xůjčky ze zahraničí a
emise
komunálních obligací měla schvalovat vláda, obec nesměla přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahovala 15 % vlastnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xrakticky všech ustanovení, která přinesl zákon č. 450/2001 Sb. Zbylo jen ustanovení § 38 odst. 5 zákona o obcích, ve kterém se stanovuje, že "Stát neruxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvení obce. Ústavou je zaručeno, že obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Jako územní samosprávný celek je každá obec "veřejnoprávní korporxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxe-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Obec jako plnoprávná právnická osoba může tedy vstupovat do všech právně přípustných smluvnxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vlastními orgány. Státní orgány (např. Ministerstvo financí, územní finanční orgány) mohou provádět u obce pouze kontrolu nakládání s finančními prxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxí rok provádí na žádost obce podle současné platné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xv přenesené působnosti nebo
auditor
u obcí nad 5 tisíc obyvatel
auditor
. V případě hlavního města Prahy provádí přezkoumání hospodaření za uplynulý kxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxohlášení zavázala přijmout taková legislativní opatření, která vytvoří podmínky pro regulaci zadlužování obcí a krajů při respektování jejich rozpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx vyššími územními samosprávnými celky. Z tohoto důvodu se pro úplnost uvádí, že přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok v současné doxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxx
x
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho celku vydat emisi ve větším objemu než je uvedeno v emisních podmínkách (§ 11 odst. 1 písm. b) komunálního dluhopisu.
K § 28 odst. 1
Od zakotvení instxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxů. Nákup hypotečních zástavních listů slouží ke spolehlivému a dlouhodobému investování. Hypoteční zástavní listy používají banky na pasivní stranx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zhruba 19,6 tis. smluv) v hodnotě zhruba 30 mld korun (bydlení 22,7 mld Kč) a zároveň byly vydány hypoteční zástavní listy v objemu 9,35 mld Kč a jejich celxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xejatraktivnějších finančních nástrojů na trhu.
Tento zvláštní druh dluhopisu je považován za tzv. bezpečný cenný papír, který je srovnatelný se stáxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xypotečních úvěrů nebo z části těchto pohledávek, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti (řádné krytí), a které nepřesahují 70 % hodnoty zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xrytí závazků z hypotečních zástavních listů mohla být použita i pouze část pohledávky z hypotečního úvěru. Dosud emitent nemohl zařadit do řádného kryxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxřadit do řádného krytí zákonem limitovanou část pohledávky z úvěru též v případech, kdy je již na nemovitosti zaregistrováno zástavní právo zajišťujíxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxsy datem jejich splatnosti. Jestliže emitent nabude jím vydané hypoteční zástavní listy před tímto datem, je oprávněn o jejich jmenovitou hodnotu a o hxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xo oběhu, je povinen opět krytí navýšit o jejich souhrnnou jmenovitou hodnotu a o hodnotu poměrného výnosu.
Název hypoteční xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxvňovala k vydávání hypotečních zástavních listů pouze banku sídlící na území České republiky, a to odkazem na § 1 odst. 3 písm. i) zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxenou v licenci. Současná platná právní úprava je proto jakousi anomálií. Činnost banky při vydávání dluhopisů spočívá v přijímání návratného kapitálx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Navrhovaná úprava zákona o dluhopisech, jakož i současně navrhovaná novelizace zákona o bankách tento nedostatek odstraňuje (zrušuje se ustxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí mít sídlo na území České republiky. Bude-li to tudíž banka se sídlem na území státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářskx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxřinou společnost. Zahraniční banka se v případě svého bankrotu řídí svým domácím právem které by nikdy konkurznímu správci neumožnilo zvýhodnit věřixxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxit vlastníkům hypotečních zástavních listů, v případě konkurzu emitenta srovnatelné postavení jaké má dnes vlastník hypotečních zástavních listů exxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxích listů v Německu je vyhrazeno pouze subjektům založeným podle německého práva.
K § 28 odst. 3
Platná právní úprava definuje hypoteční úvěr jako úvxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky. Zákon o dluhopisech je jediným právním předpisem, který definuje, co je to hypoteční úvěr. Všechny ostatní předpisy - např. Nařízení vlády č. 244/1xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlády č. 80/2001 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů posxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx/1992 Sb., o daních z příjmů atd. - přesně konkretizují účely úvěru, k němuž může být poskytnuta podpora a u pojmu hypoteční úvěr odkazují buď pouze na zákxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. 3 vypouští dosavadní účelovost úvěru, tj. že hypoteční úvěr je takový úvěr, který je poskytnut na "investici do nemovitosti včetně její výstavby či poxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx apod., na straně druhé nelze takový (hypoteční) úvěr poskytnout - na rozdíl od právních předpisů podporujících řešení bytové potřeby - např. na splacexx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxyvatelem domu je obchodní společnost tvořená nájemníky, neboť to je posuzováno jako kapitálová investice, resp. jako převod práv a povinností. Přitox xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xajišťovací institut, který má věřiteli poskytnout jistotu, že nebude-li dluh odpovídající jeho pohledávce či jeho příslušenství vyrovnán, bude mít xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxě určit, co ještě může být považováno za "investici" do nemovitosti a které vynaložené náklady již nelze považovat za investiční. Díky dosavadní vágní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxí účel dá za investici do nemovitosti považovat, přičemž tato stanoviska se různí a navozují tak stav právní nejistoty. Navrhovaný zákon dosavadní proxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navrhované úpravy je i to, že hypoteční úvěry poskytují nejen banky, které jsou emitenty hypotečních zástavních listů a které výnosy z jejich emisí pouxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xvěr může být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází nejen na území České republiky, ale rovněž na území členského státu Evropské unix xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx krytí hypotečních zástavních listů, resp. kdy vlastně se stává poskytnutý úvěr hypotečním. Tento nedostatek zákon odstraňuje tím, že vznik hypotečnxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxotečních zástavních listů, musí mu být známo, že právní účinky vzniku zástavního práva nastaly.
Odstavec 5 stanoví povinnost emitenta dbát neustálx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa, který je pro účely hypotečního bankovnictví výstižnější a je v odst. 3 definován. Nemovitost v případě hypotečního úvěru není předmětem transakce úxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxího úvěrového rizika. Hypoteční úvěry jsou zpravidla dlouhodobé, a proto je i po jejich zajištění třeba požadovat, aby ocenění nemovitosti vyjadřovaxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxým obchodem s nemovitostmi. Naopak, cena dosahovaná v případě realizace zástavního práva nebývá cenou tržní. Z uvedených důvodů je za žádoucí do návrhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi má v hypotečním bankovnictví klíčový význam. Odpovědnost za její stanovení je zákonem, tak jako tomu je od počátku úpravy hypotečních zástavních lisxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxla musí vycházet z existující právní úpravy oceňování majetku a musí být poskytnuta Komisi pro cenné papíry.
K § 30
Zákon v odst. 1 zachovává současný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem, ve výši 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajišťujících tyto pohledávkxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpskému standardu.
Velmi důležitým ustanovením je omezení, že pro účely řádného krytí závazků z hypotečních zástavních listů lze uznat pouze pohledxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxti se zněním zákona č. 99/1963 Sb., o občanský soudní řád, kde zákonem č. 84/1995 Sb., s účinností od 1. 7. 1995, je zakotvena zásada prioritního pořadí hyxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxrhového řízení v případě prodeje zastavené nemovitosti.
Zákon nově připouští, aby emitent mohl ke krytí svých hypotečních zástavních listů použít xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xvěr poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona č. 96/1993 Sb., i zástavní právo nebo omezení převodu nemovitosti podle dříve platné právní úpravy, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Rozšíření zákonné výjimky (z 1. pořadí zástavního práva) umožní poskytnout výhodný hypoteční úvěr družstvu na opravu domu, i když na domě vázne ještě xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxní omezení převodu nemovitosti nebo zástavní právo (zajišťující příspěvek do 100 tis. Kč) neumožňovalo poskytnout hypoteční úvěr.
V praxi se zatím nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbyla uspokojena. Je tomu tak proto, že ke krytí závazků z hypotečních listů (jmenovité hodnoty včetně poměrného výnosu) může být použito pouze 70 % z hodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu, lze započíst ke krytí pohledávku z hypotečního úvěru maximálně ve výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti a součtem hoxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe srozuměn s výší pohledávky stavební spořitelny. Tuto výši pohledávky stavební spořitelny, která se fakticky splácením úvěru ze stavebního spoření xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx s pohledávkou ze stavebního spoření nebo úvěru na DBV nepřekročí 70 % hodnoty zástavy. Emitent však tyto splátky, snižující pohledávku stavební spořixxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxedené - zákon zpřesňuje postup pro propočet objemu pohledávek z hypotečních úvěrů nebo jejich částí, které slouží pro řádné krytí souhrnu jmenovitých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxostí vázne některé, nebo i obě další, ze zástavních práv uvedených ve výjimce. V žádném případě součet pohledávek nesmí převýšit 70 % zástavní hodnoty zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx
x xxuvislosti s tím, co již bylo uvedeno u § 28 odst. 1 o zavedení možnosti použít k řádnému krytí rovněž část pohledávky z hypotečního úvěru se navrhuje shodxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xb., o veřejných dražbách. Dále bylo doplněno v § 337c OSŘ ustanovení odstavce 4 o větu řešící proporcionalitu uspokojení nároků (úroky, úroky z prodlexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxtí tzv. náhradní krytí hypotečních zástavních listů, možnosti náhradního krytí zákon stanoví taxativně, opět s ohledem na zajištění bezpečnosti hypxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xomto směru zůstává zachována současná právní úprava.
Možnosti náhradního krytí zákon rozšiřuje o vklady u centrální banky členského státu Evropskx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxisy vydanými finančními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, ve které je Česká republika smluvní stranou, nebo finančními institucemi, s nxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xydaných hypotečních zástavních listů v oběhu průkaznou evidenci. Cílem ustanovení je usnadnění kontroly zda je dodržován zákonem stanovený mechanixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtavních listů a struktuře hypotečních úvěrů je upravena v zákoně nově. Hypoteční banky tak sice činí již v současnosti, avšak pouze na základě již překoxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxností hypotéčních bank" z roku 1998 (č. j. 103/26 388/1998). V příslušných ustanoveních tohoto paragrafu byl dosud používaný pojem "hypoteční banka" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxě č. 21/1992 Sb., o bankách.
K § 33
Zachovává se stávající právní úprava, která koresponduje s úpravou zakotvenou v § 160 x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxsy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xemají oprávnění zúčastňovat se valných hromad apod. Svá práva vůči společnosti vyplývající z emisních podmínek dluhopisů mohou uplatňovat prostředxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxplněním nového § 21a, a vyžádala si zároveň dílčí změnu zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (doplnění odstavce 7 v § 32 a poznámky pod čarou č. 4dx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je tento zvláštní druh dluhopisu obvykle charakterizován jako rizikový. Je s ním spojen větší výnos, ale postavení vlastníka dluhopisu je určitým způxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxřenost, protože podřízené dluhopisy se posuzují jako součást vlastních fondů, kterými tito emitenti kryjí rizika. S existencí podřízených dluhopisx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx x zákoně stanovena výlučně pro listinnou podobu tohoto druhu dluhopisu,, u zaknihované podoby k tomu není důvod, neboť jejich vlastník je zjistitelný z xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch prostředků, které byly poskytnuty věřitelem (tj. nabyvatelem podřízeného dluhopisu).
K § 35
Úprava tohoto listinného cenného papíru doznává něxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxkrétních kusů dluhopisu. Investor, který bude mít zájem o vlastnictví podílu na sběrném dluhopisu, bude s touto skutečností srozuměn. V praxi je v Českx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxitelna. V souvislosti s úpravou možnosti dvoustupňových evidencí v novém zákoně o podnikání na kapitálovém trhu lze očekávat o tento druh dluhopisu záxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xteré mají k této činnosti povolení Komise. Tyto osoby jsou povinny vést evidenci vlastníků jednotlivých dluhopisů způsobem, který pro vedení evidencx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxely prokázání svého vlastnictví podílu na sběrném dluhopisu může jeho vlastník požádat osobu vedoucí evidenci o výpis z evidence o výelikosti jeho podxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxích deliktů emitentů dluhopisů. Tato úprava vychází z požadavků připravovaného nového zákona o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich (zákon o přexxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxx x xxxxnocení sazeb v rámci nových zákonů upravujících oblast kapitálového trhu
K § 40
Odpovědnost za přestupky a řízení o přestupcích se řídí zákonem č. 200xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxna dozvěděla, přičemž zákon stanoví pětiletou objektivní lhůtu. Uložené a vybrané pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a Komise je vybírá a vymáhá poxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxse Českou republiku a Českou národní banku. Absence dozoru nad centrální bankou a státem je zcela důvodná, neboť ve světě finančního trhu jsou centrálnx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxtiční činnosti. Z dozorové pravomoci Komise však zákon nevyjímá územní samosprávné celky. U nich nelze zaručit takové profesionální rozhodování v soxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxoby, zejména velké společnosti, mají mnohem více zdrojů, díky kterým jsou schopni zabezpečit kvalifikované plnění povinností emitenta, a přitom podxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxhopisům se promlčuje uplynutím 10 let (ode dne kdy mohlo být uplatněna poprvé).
K § 43
Ustanovení souvisí s úpravou navrženou v § 9 odst. 1 a 2, § 12 odstx x x x x x xx xxxxx x x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx podle správního řádu.
K § 44
Na tomto místě je stanovena povinnost uveřejňování informací v České republice, jejichž uveřejňování zákon ukládá, v čxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxo dvě zmocnění k vydání vyhlášky.
Vyhláška vydaná podle prvého odstavce upraví náležitosti žádosti o souhlas s vydáním komunálních dluhopisů a kritxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxečních zástavních listů, způsob vedení této evidence a její náležitosti a způsob plnění informačních povinností emitenta hypotečních zástavních lixxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx. konvence (tj. stanovení počtu dnů x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxdná o operativní opatření a příprava vyhlášky vyžaduje dlouhodobější legislativní proces, zákon umožňuje ministerstvu vyhlásit změnu standardu prx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxetelnější pojem "standard".
K § 46
Ustanovení odstavce 1 řeší změnu emisních podmínek v případě, že jde o změnu v údajích, které nemají negativní důsxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxůzi vlastníků dluhopisů.
Ustanovení odstavce 2 zachovává právní vztahy z dluhopisů a emisních podmínek vydaných před účinností zákona podle dosavxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx x xeskončeného správního řízení např. v případě porušení povinností stanovených zákonem a postup u neskončeného správního řízení v případě rozhodovánx x xxxxxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx čili může být uložena maximální pokuta ve výši 5 000 000 Kč.
V ustanovení odstavce 5 je řešena příslušnost zákona v těch případech, kdy došlo k porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxí odstavce 6 umožňuje zařadit do krytí hypotečních zástavních listů i ty poskytnuté úvěry, které byly sice zajištěny zástavním právem k nemovitosti, axx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxšuje. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud vydána vyhláška k provedení § 16 zákona, což bylo jediné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu v tomto zxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu údajů při podávání žádosti o udělení povolení k vydání hypotečních zástavních listů a plnění informační povinnosti hypotečních bank" vydané xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxx xxx xx xxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxtálovém trhu, musí tento zákon nabýt účinnosti ke shodnému datu. Předpokládá se, že to bude dnem 1. května 2004.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR