LIT26947CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (16)
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx 602 schválila aktualizovaný Souhrn zbývajících úkolů České republiky pro vstup do Evropské unie, obsažený v části IV materiálu č.j. 756/02. V něm je mixx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společenství o uznání profesních kvalifikací.
a) Zhodnocení platného právního stavu
Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnávání kvalifikace je tzv. akademické uznávání, používá se tohoto postupu i v případech, kdy je třeba pro účely výkonu povolání nebo jiné činnosti doloxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí nebo částí studijních programů jedné (domácí nebo cizí) vysokoškolské instituce jinou vysokoškolskou institucí. Obvykle je takové uznání považovxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstí programu.
V českém právním řádu je uznávání vzdělání upraveno pro základní, střední, střední odborné a vyšší odborné vzdělání ve vyhlášce Minisxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb. Vyhláška upravuje postup pro případ, že existuje mezinárodní smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti doxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm uznávání rovnocennosti dokladů - v takovém případě krajský úřad při splnění stanovených podmínek doklad o vzdělání vydaný zahraniční školou nostrixxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxého vzdělání rozhodují v zásadě veřejné vysoké školy podle paragrafů 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s nímž je uzavřena smlouva o uznávání rovnocennosti dokladů (případně o uznávání dokladů o vzdělání) a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněnxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxušná rozhodnout o uznání. (Jedná-li se o oblast vojenství, o uznání rozhoduje dle § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách Ministerstvo obrany; v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlánů, což jej odlišuje od profesního uznávání, které se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxi nebo jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrétní povolání nebo činnost. Výsledkem procesu akademického uznávání je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxto procesů má své specifické charakteristiky.
Důvodem zpracování nového zákona je tedy absence právní úpravy profesního uznávání v ČR a potřeba důsxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenství.
Problematika vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání, jak je upravena obecným systémem Evropského společexxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem ("jejich zahájení") a podmínky jejich výkonu. Jedná se o tzv. regulovaná povolání a regulované odborxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxnovení závazného termínu 30. 6. 2002 v usnesení vlády č. 701 z roku 2001. Mezi předpisy, které se o to pokusily, jsou například návrh zákona o ochraně kultxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xředpisů (například návrh vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a některé další požadavky ochrany ovzduší, nebo návrh vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bexxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xa jadernou bezpečnost a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvlášxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků) předkladatel odmítl směrnice zapracovat, a sice jednak z důvodů komplexity těchto sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxterých případech svou objemností převládla nad problematikou, kterou má příslušný předpis skutečně upravit.
b) Odůvodnění hlavních principů navxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxbu osob (§ 1), principu nediskriminace na základě státní příslušnosti (§ 2 odst. 1) a principu vzájemného uznávání, jak jsou vyjádřeny v tzv. obecném syxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxvěra členských států Evropského společenství v rovnocennost formálních kvalifikací a zajištění odbornosti výkonu příslušné činnosti. Osobě, kterx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxém státě, a to i tehdy, jestliže se dotyčné požadované vzdělání a příprava liší do určité xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvého veřejného zájmu (§ 2 odst. 2).
Právní nároky vyplývající z uznání odborné kvalifikace
Navrhovaná právní úprava nezakládá uchazečům práxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxným ve správním řízení v zákonem stanovené lhůtě a s možností dalšího přezkumu tohoto rozhodnutí. Výsledkem řízení o uznání odborné kvalifikace uchazxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxnu dané činnosti jen v případech, kde zahájení (přístup k ) určité činnosti není podmíněn dalšími požadavky. Přirozenou překážkou je i omezená nabídka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxo rozhodnutí nárokovat přijetí do pracovního poměru.
Administrativní zajištění
Ústředním správním úřadem odpovědným za koordinaci činnoxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uznávacích orgánů, zastupovat ČR ve skupině národních koordinátorů na úrovni Evropského společenství a vykonávat ve spolupráci s Ministerstvem průxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o obecném systému uznávání kvalifikací, o zvláštních právních předpisech upravujících podmínky výkonu regulované činnosti, o možnostech a podmínkxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxacím orgánem, který bude rozhodovat v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace, bude ústřední správní úřad ČR, v jehož působnosti je dotyčná reguloxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx atd.). Jestliže uchazeč chce vykonávat regulovanou činnost jako podnikatel ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele živnostenského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvního předpisu profesní komora, bude uznávacím orgánem tato komora. Uznávací orgán přijímá žádosti uchazečů a rozhoduje o nich. Směrnice obecného syxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxnout skutečné výdaje vynaložené orgánem na tuto činnost. Poplatek a jeho výše budou upraveny připravovaným zákonem o správních poplatcích.
Sankční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxící regulovanou činnost podle vnitrostátních předpisů. Pokud je uchazeč pro zahájení regulované činnosti povinen splnit podmínku odborné kvalifikxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtního předpisu.
Procesní stránka
Řízení o uznání odborné kvalifikace bude probíhat podle obecných předpisů o správním řízení s některými odxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxu stanoveny zvláštní lhůty.
Řízení o uznání odborné kvalifikace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxé činnosti, zejména v případě přístupu k podnikání). Pro tento případ obsahuje § 25 zvláštní úpravu příslušnosti uznávacího orgánu a procesních lhůt. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxí Evropského společenství o svobodě usazování. V souladu s rozsudkem Evropského soudního dvora (dále jen "ESD") C-55/94 Gebhard platí, že jsou zakázáxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxě administrativní a ekonomické důvody na straně členského státu přitom takové zdržení nemohou ospravedlnit.
Hlava VII navrhovaného zákona je věnoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxostí rozhodných pro uznání odborné kvalifikace v konkrétním případě nebo postup při předávání informací za účelem koordinace opatření jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx xxxona obsahuje speciální úpravu uznávání odborné kvalifikace osob, které na území ČR poskytují služby ve smyslu článku 50 odstavec 3 Smlouvy o založení Exx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nepřiměřené (
judikatura
ESD v případu C-76/90 Säger v Dennemeyer, C-58/98 Corsten, aj.). Z těchto zásad vychází navržená úprava § 5, podle které poskxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxturou ESD, zejména s rozsudkem C-55/94 Gebhard) bez toho, že by podával žádost o uznání odborné kvalifikace. Uznávací orgán však může v případech, kdy exxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxdání ohrožení uvedených zájmů může činnost poskytovatele služby omezit nebo v krajním případě zakázat. Tento zákon je však obecným, subsidiárním přexxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxiz níže).
Subsidiarita zákona
Právě bylo uvedeno, že tento zákon je zákonem obecným a subsidiárním (interpretační zásada
lex specialis
derxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v právním řádu ČR. Uznává se, že některé činnosti jsou natolik zvláštní povahy, že bude třeba stanovit mechanismus uznávání kvalifikací státních přísxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnek jiných, než na které pamatuje navrhovaná právní úprava, nebo činnosti, u nichž odborná způsobilost spočívá ve vysoké odborné znalosti a zručnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxanecké sněmovně vládou (návrh zákona č. .../2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxáních), návrh zákona č. ./2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Speciálním k obecnému zákoxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
V souladu s právem ES je nezbytná harmonizace uznávání odborné kvalifikace se směrnicemi Exx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí možno aplikovat v podmínkách členství ČR v Evropské unii s ohledem na skutečnost, že toto uznávání nebere v úvahu zásadu vzájemného uznávání formální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxch) a s ohledem na to, že v tomto postupu není zohledněna praxe uchazeče a nejsou zaručeny určité podmínky administrativního postupu. Směšování akademxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxtavní zásadou rovnosti osob, ačkoliv se může zdát, že se pro zahájení činnosti zdánlivě stanoví jednodušší podmínky pro uchazeče, kteří získali odborxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxmi kvalifikovanými k výkonu dané činnosti podle právního řádu jiného členského státu (členského státu původu). V závislosti na požadavcích členskéhx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem ČR, aby v členském státě původu mohl danou činnost vykonávat. Systém uznávání odborné kvalifikace se totiž vztahuje pouze na osoby, které jsou pxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xanou činnost vykonávají nebo vykonávaly v souladu s právními předpisy (viz ustanovení § 1 a § 3 písm. e) navrhovaného zákona). Na druhou stranu, obecný sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xsou garantována tímto zákonem státním příslušníkům jiných členských států v České republice.
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xádu může vyvolat celou řadu problémů, které jsou způsobeny odlišnými charakteristikami právního řádu ČR a práva ES. Směrnice obecného systému mají býx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxtace
těchto pojmů v konečné instanci náleží ESD, a proto je tento návrh pouze přebírá beze snahy je dále definovat.
Na druhou stranu, většina ustanovxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxé rovněž převzít bez výraznějších změn. Členský stát nemá při transpozici těchto směrnic vždy dostatek prostoru na to, aby mechanismus směrnic přenesx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxdstatě nedotčenou.
Jinými slovy, do českého právního řádu se přebírá systém vycházející z právních základů, které jsou našemu právnímu řádu v určitéx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxná terminologie neodpovídající stávající terminologii české a způsob výkladu normy, který akceptuje, že nelze složitou problematiku uznávání kvalxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí kvalifikací vybudován, ale i základní principy práva ES.
Příslušné státní orgány a orgány samosprávy budou muset vycházet nejen z textu navrhovanxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxdat metodický pokyn, který bude vycházet do značné míry z metodických pokynů již vydaných Komisí ES (viz dále f)). Budoucí novelizace návrhu tohoto zákxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxovat zjištěné nedostatky regulace oblasti uznávání kvalifikací v českém právním řádu v návaznosti na poznatky získané z aplikační praxe.
f) Zhodnoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxvodnění případných odchylek
Při vypracování návrhu zákona o uznání odborné kvalifikace se vycházelo z primárního práva ES (články 39 až 55 Smlouvy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x19) a z
relevantní
judikatury ESD (zejména případy C-340/89 Vlassopoulou, C-164/94 Aranitis v Land Berlin, C-193/97 Freitas a Escallier, C-234/97 Txxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxe týkajícímu se potvrzení, prohlášení a osvědčení o bezúhonnosti, o vyhlášení konkurzu a o povaze a délce výkonu činnosti v členském státě původu (Úředxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxný systém uznávání diplomů", k metodickému pokynu Komise ES "Průvodce obecným systémem pro uznávání odborné kvalifikace, zavedeným směrnicí 89/48/xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx0, Štrasburk).
Návrh je plně slučitelný s primárním právem ES, pokud jde o požadavky pro volný pohyb osob (svoboda pohybu pracovníků, svoboda usazovxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxEHS o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání. OJ L 19, 24.1.1989,
- Směxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
x xměrnice Komise 94/38/EHS, kterou se mění přílohy C a D směrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělání a přípravy, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxm systému pro uznávání odborného vzdělání a přípravy, která doplňuje směrnici 89/48/EHS. OJ L 184, 3.8.1995,
- Směrnice Komise 97/38/ES, kterou se měxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx, 3.8.1997,
- Směrnice Komise 2000/5/ES, kterou se mění přílohy C a D směrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělánx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxjící mechanismus pro uznávání kvalifikací ohledně odborných činností zahrnutých směrnicemi o liberalismu a o přechodných opatřeních a doplňující oxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHSx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xéči, zubního lékaře, veterinárního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xezinárodních smluv o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů (Afghánistán, Boxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xamostatného procesu profesního uznávání, uplatňují také v těch případech, kdy je akademické uznávání používáno pro účely výkonu povolání, což by při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xx Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
Navržená právní úprava přinese následující ekonomické dopady:
- na zabezpexxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx
x xx xxxxxxečení činnosti MPO jako uznávacího orgánu 3 x 350 000 Kč (náklady na mzdové prostředky pro 3 pracovníky), celkem 1 050 000 Kč,
- na zabezpečení činnosti uxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxy zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, si vyžádá vytvoření 1 nového pracovního místa pro zaměstnance Ministerxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výši osobních nákladů (včetně pojistného a sociálních nákladů) 455.000,- Kč/rok, které je třeba zajistit v této souvislosti jako nové náklady spojenx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xstatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty, na malé ani střední podnikatele, nepředstavuje ani sociální dopady a dopady na životní prostředí. Ekxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkona. Tímto zákonem je upraven postup při uznávání odborné kvalifikace získané mimo ČR, a to jak v ES, tak ve třetích státech. Osobní rozsah je omezen na sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále jen "ve Společenství") v souladu s nařízením (EHS) č. 1612/68. Uchazeči, kteří se u nás budou ucházet o přístup k činnosti, jsou osobami kvalifikoxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xouze na osoby, které jsou podle práva členského státu původu odborně kvalifikovány nebo, pokud tato činnost není regulovanou činností, na osoby, kterx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxčuje usnadnění volného pohybu osob v ES. Zároveň se ustanovením § 1 plní tzv. referenční povinnost (tzn. povinnost odkázat na
relevantní
směrnice ES, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxbu osob. Požadavek odborné způsobilosti je typickým příkladem překážky volného pohybu. V souladu s rozsudkem C-55/94 Gebhard a následující judikatuxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se musí aplikovat bez rozdílu na domácí a zahraniční subjekty,
2. jeho účelem musí být ochrana důležitého veřejného zájmu,
3. toto opatření musí být xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxou skloubeny zásada nediskriminace a zásada proporcionality (přiměřenosti). Význam ustanovení § 2 je jednak výslovné vyjádření zákazu diskriminaxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xximěřenosti (proporcionality) není v tomto ustanovení výslovně stanoveno, avšak povinnost její aplikace vyplývá z její povahy jako obecné zásady práxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní tohoto zákona (např. § 5 odst. 2 nebo § 12 odst. 3 písm. b)).
K § 3:
V písmenech a), b) i c) se používá slovní spojení "příslušný orgán nebo institucx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Některé doklady, které jsou součástí souboru dokladu o formální kvalifikaci, mohou být pochopitelně vydány příslušným vzdělávacím zařízením nebo dxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a přípravy byla absolvována ve třetím státě).
K písm. a):
Odbornou kvalifikací se rozumí zejména formální kvalifikace (vzdělání a příprava) a praxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxosti a dokladem o výkonu předmětné činnosti. Všechny tyto doklady lze souborně označit jako doklady o odborné kvalifikaci.
K písm. b):
Doklad o formáxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xokladů potvrzující splnění podmínek ohledně odborné přípravy pro výkon příslušné činnosti (předmětné činnosti). Vzděláním a odbornou přípravou (fxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxky § 7 odst. 1 písm. d) až f) - požadované vzdělání ("studium" ve smyslu předkládaného zákona), odborná praxe v předepsané délce a složení zkoušky odbornx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxnnost v členském státě původu regulovanou činností a uchazeč má požadovanou odbornou kvalifikaci. Jako protějšek pro případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xřesto, že příslušná činnost není v členském státě původu regulována, může uchazeč vlastnit doklad nebo soubor dokladů, který sice nepožaduje právní pxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xředpisy členského státu původu pro zahájení regulované činnosti výslovně nepožadují žádný doklad o formální kvalifikaci, avšak v praxi takový doklax xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xod dohledem" úzce souvisejí s pojmem "odborná praxe" obvyklým v českém právním řádu. V českém právním řádu se totiž běžně setkáváme s odbornou praxí jakx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx (směrnic obecného systému) a práva mnohých členských států se však rozlišuje odborná praxe (professional experience / Berufserfahrung), kterou se rxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxedem (probationary, professional practice / Berufspraktikum, Berufspraxis), čímž se rozumí výkon dané činnosti v rámci vzdělání a přípravy nebo mimx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx odlišit. Viz také § 9 návrhu zákona.
K písm. c):
Definice průkazu způsobilosti je převzata z čl. 1 písm. c) směrnice 92/51. Průkaz způsobilosti není sxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo kurzu, avšak v návaznosti na předchozí studium nebo v návaznosti na odbornou praxi, nebude se jednat o průkaz způsobilosti, ale o soubor dokladů, kterx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto ustanovení. Tento zákon nestanoví, které z těchto podmínek musí uchazeč splnit pro zahájení výkonu předmětné činnosti v České republice, tyto pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxalifikace. Je to činnost, kterou uchazeč buď vykonával v členském státě původu nebo je pro její výkon v tomto státě odborně kvalifikován a kterou hodlá vxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxst není regulována v členském státě původu a uchazeč tuto činnost vykonával, případně je držitelem dokladu o formální kvalifikaci, která jej odborně pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xhledně odborné kvalifikace pro výkon této činnosti (uchazeč je odborně kvalifikován), viz také výklad k písmeni b).
Regulovaná činnost je taková přexxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Definice regulované činnosti neobsahuje negativní vymezení, tj. co regulovanou činností není. Soudní výklad pojmu "regulovaná činnost" byl podán v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxčem" vyjadřuje, že v některých případech xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xůže být podmíněn splněním podmínky odborné způsobilosti, zatímco výkon stejné činnosti v závislém postavení (např. v rámci pracovního poměru) není rxxxxxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí členský stát, ve kterém je nebo byla uchazečova "odborná základna". Je to členský stát, kde předmětnou činnost buď vykonával nebo je k ní odborně kvalixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobilosti se však přezkoumává splnění těchto podmínek pouze v "posledním" členském státě původu. Tento členský stát bude mít k dispozici informacx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxvzaty přímo ze směrnic 89/48 a 92/51. Doklad o formální kvalifikaci čtvrtého a třetího stupně jsou "diplomem" ve smyslu směrnice 89/48 (návrh zákona odxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxěrnice 92/51 a doklad o formální kvalifikaci prvního stupně je "osvědčením" ve smyslu směrnice 92/51.
Odlišnost ve vymezení těchto dokladů v navrhoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxné činnosti v členském státě původu; činnost tedy musí být regulována (viz čl. 1 písm. a) směrnice 89/48 a čl. 1 písm. a) a b) směrnice 92/51). V případě nerxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xměrnice 89/48 a směrnice 92/51). Tyto nepatrné odlišnosti jsou reflektovány v dalším textu zákona, takže zvolený způsob úpravy je v plném souladu se jmxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe 89/48 a směrnice 92/51. Kromě dokladů o formální kvalifikaci, která byla zčásti získána ve třetím státě, se jedná zejména o případy dokladů o formální xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxiteria formální kvalifikace vyžadované v současnosti v členském státě původu.
Zákon upravuje stupně dokladů o formální kvalifikaci, přestože směrxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxžen na obecném pravidle, že je třeba uznávat doklady o formální kvalifikaci stejné úrovně nebo úrovně bezprostředně nižší (např. vyžaduje-li se v hostxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy. Návrh nové směrnice (KOM (2002) 119) ostatně již stupně dokladů o formální kvalifikaci výslovně upravuje.
K § 5:
Návrh zákona obsahuje obecnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtví. V těchto případech je totiž jakékoli omezení výkonu činnosti na území ČR nepřípustné, pokud nesleduje požadavky naléhavého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxava § 5, podle které poskytovatel služby může svou činnost vykonávat na území ČR dočasně (pojem "dočasně" je třeba vykládat v souladu s judikaturou ESD, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xodezření z možného porušení naléhavého veřejného zájmu (§ 2 odst. 2) nebo podezření z obcházení právních předpisů o usazování (překročení kriteria ojxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxskytovatele služby omezit nebo v krajním případě zakázat. Ustanovení navrhovaného obecného zákona jsou přitom subsidiární, z čehož vyplývá, že zvláxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx odstavce 3 je převzato z čl. 5 odst. 3 návrhu nové směrnice KOM (2002) 119.
K § 6:
Jedná se o důležité "rozřazovací" ustanovení, určující, který zpxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxlém v českém právním řádu) vykonané v ČR a v jiných členských státech. Odborná praxe musí být stejné délky, musí být vykonána v požadovaném oboru a musí spxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxh). Odstavec 2 upravuje uznávání odborné praxe získané ve třetím státě; pro výklad odkazujeme na poznámku k § 16 odst. 2.
Obecně k Dílu II Hlavy II (§ 8 ax x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxného členského státu, který je držitelem dokladu o formální kvalifikaci stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší, ale vykonával toto povolání na plný xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe 89/48 a 92/51). Pokud je předmětná činnost v členském státě původu rovněž regulovanou činností, odpadá požadavek dvouleté praxe.
Výkon činnosti, kxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu, který nevlastní žádný doklad o formální kvalifikaci, ale který vykonával danou činnost na plný úvazek po tři roky nebo po tomu odpovídající dobx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx požadovat, aby uchazeč splnil jedno z následujících kompenzačních opatření:
a) prokázal předchozí praxi (výkon předmětné činnosti), pokud je jeho xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxraxe) nesmí přesáhnout 4 roky,
b) absolvoval adaptační období v České republice nepřesahující 3 roky nebo zde složil rozdílovou zkoušku, pokud se uchxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxou zkoušku. Uplatňuje se vždy pouze jedno z výše uvedených kompenzačních opatření.
Adaptační období je období praxe konané pod dohledem. Rozdílová zxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa základě porovnání vzdělání a odborné přípravy vyžadované v ČR a vzdělání a přípravy uchazeče. Uchazeč má právo vybrat si mezi adaptačním obdobím a rozxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxadech:
a) jde-li o regulovanou činnost vyžadující znalost vnitrostátního práva, pokud je její součástí i poskytování právních rad,
b) jde-li o uznáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxé předběžné oznámení Komisi ES, viz § 28 odst. 2 písm. g) návrhu zákona).
Podle § 12 odst. 4 návrhu zákona nabídne uznávací orgán volbu uchazeči vždy, pokxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
x x xx
xxxxx xx o interpretační ustanovení. Pokud uchazeč nesplní požadavek odborné praxe podle zvláštního právního předpisu (odkaz na § 7), považuje se požadavek oxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xožnost uplatnění kompenzačních opatření.
Odkazuje se na § 4 odst. 6, podle kterého se za doklad o formální kvalifikaci příslušného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxlifikaci příslušného stupně. U takových dokladů se délkou vzdělání a přípravy pro účely § 11 nerozumí skutečná délka vzdělání a přípravy, které uchazex xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxikaci uznán za rovnocenný.
"Obsahem vzdělání a přípravy vyžadovaným v ČR" se rozumí teoretické a praktické obxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxu regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu ČR. Součástí obsahu vzdělání a přípravy jsou pouze teoretické a praktické oblasti, jejichž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxměty v rámci studia, nebo činnosti v rámci praxe, jejichž znalost sice souvisí s regulovanou činností, avšak pro její výkon není nezbytná (např. znalosx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxdepsán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x x xxst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, předepisuje odbornou způsobilost jako "ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxý ze zvláštního právního předpisu (např. ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, stanoví, že "je žadatel povinen prokázat znaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem, stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti v plynu, zásad správné laboratorní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xbecné zásady právní jistoty, interpretované ve výše uvedeném smyslu v rozsudku ESD C-145/99 Komise v Itálie. Seznamy těchto oblastí vydávají jednotlxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnace mezi občany ČR a státními příslušníky jiných členských států ES vyžaduje, aby takto vydané seznamy byly aplikovatelné jak v případě uznávání kvalxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdělání a přípravy se kromě ustanovení § 12 v podobě odkazu objevuje rovněž v ustanovení § 16 odst. 1 návrhu zákona.
K § 12 odst. 3 písm. b):
Jedná se o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xedefinují, bylo třeba podat alespoň rámcové vymezení tohoto pojmu pro účely navrhovaného zákona, v souladu s právem ES. Proto se zde objevuje jak zvlášxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh případech dvakrát. Kromě správního poplatku za posouzení žádosti o uznání odborné kvalifikace je stanovena povinnost úhrady nákladů spojených s prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nákladů nebyla finanční překážkou zahájení předmětné činnosti v ČR, je stanovena horní hranice, a sice částkou 3000 Kč.
Obecný právní přxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí a pro stanovení průběhu (včetně určení příslušného zkušebního zařízení) a obsahu rozdílové zkoušky, protože každá regulovaná činnost má svá specifxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx § 29 odst. 2 písm. e), je uznávací orgán zmocněn k vydání prováděcích předpisů, které by výše uvedené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora. Rozsudky C-340/89 Vlassopoulou a C-238/98 Hocsman vytyčily způsob uznávání dokladů o formální kvalifikaci v případech, na které se směrnice 8xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxlifikaci vydaných ve třetích státech nebo dokladů uznávaných podle článku 3 směrnice 1999/42 (viz § 19 odst. 4).
Odstavec 2 upravuje problematiku dokxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxo tříleté praxi v oboru předmětné činnosti. Pokud doklady vydané ve třetím státě byly uznány v členském státě původu, zachází se s nimi stejně, jako s dokxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokladech ohledně náplně studia nebo praxe. Pokud doklady o formální kvalifikaci však nebyly uznány v členském státě původu, neplatí zásada vzájemnéxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxci. V případě dokladů ze třetích zemí, které nebyly uznány v jiném členském státě, se tedy zvyšuje důkazní břemeno uchazeče.
Výkon regulovxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxlem průkazu způsobilosti, který vyžaduje jiný členský stát pro výkon této činnosti, nebo který prokáže formální kvalifikaci získanou v jiném členskéx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxné těm, které vyžadují právní předpisy ČR. Jinak se aplikují tyto vnitrostátní právní předpisy. Transponuje se ustanovení čl. 8 směrnice 92/51.
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského státu, pokud vlastní doklad o vzdělání odpovídající úrovně vydaný v jiném členském státě. Transponuje se čl. 9 směrnice 92/51.
K x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx A části první ke směrnici 1999/42, která byla promítnuta (transponována) do přílohy č. 2 k tomuto zákonu. Toto ustanovení obsahuje zvláštní způsob uznxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v závislosti na formě výkonu této činnosti, na předchozí formální kvalifikaci uchazeče a na zařazení příslušné oblasti činnosti do 6 různých seznamů v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxismus § 16 (článek 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxnávání jiné způsobilosti se přísně řídí zásadou vzájemného uznávání, což v praxi znamená, že pokud je jiná způsobilost k výkonu regulované činnosti spxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxm státě (tj. v ČR). Pokud členský stát původu neupravuje jinou způsobilost pro výkon předmětné činnosti, musí uchazeč splnit požadavky zvláštního přexxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx § 20 transponuje čl. 6 směrnice 89/48, čl. 10 směrnice 92/51 a čl. 9 směrnice 1999/42.
Ustanovení § 21 je pouze rámcovým ustanovením pro určxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzykové způsobilosti, pokud je znalost jazyka odůvodněna charakterem vykonávané činnosti. Rozsudek ESD v případu C-424/97 Salomone Haim potvrdil, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v míře, která je nezbytně nutná k zajištění výkonu dané činnosti. V případě zubního lékaře lze například spravedlivě vyžadovat, aby příchozí lékař pouxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxmínku adekvátní znalosti jazyka lze požadovat i ve styku s regulačními orgány cílové země, avšak pouze v míře nezbytně nutné. Je tedy třeba vždy zkoumatx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánu nebo pro případ pochybností o příslušnosti uznávacího orgánu i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Ustanovení § 22 dále upravuje fxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxosti o uznání odborné kvalifikace se předkládají spolu s jejich překladem do českého jazyka. Ověřený překlad smí uznávací orgán vyžadovat pouze v přípxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxperlegalizace těchto dokumentů se nevyžaduje. Uznávací orgán dále nesmí žádat po uchazeči ověření obsahu tvrzení uvedených v dokladech vydaných člexxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxáty může uznávací orgán tuto skutečnost ověřit v rámci administrativní spolupráce (Hlava VII zákona).
Toto obecné ustanovení stanoví zpxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xýká záporného rozhodnutí. Odstavec 4 upravuje vydávání rozhodnutí o splnění podmínky jiné způsobilosti. Nesplnění této podmínky nebrání vydání klaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůty pro vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace.
Pokud uznávací orgán požaduje po uchazeči splnění kompenzačního opatření, vydá kladné rxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxnění kompenzačního opatření není uchazeč osobou odborně způsobilou pro výkon regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu (jedná se o ustxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxzhodnutí podle odstavce 6 v novém řízení, které není zpoplatněno.
Řízení o uznání odborné kvalifikace může proběhnout samostatně (zpravxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxdnikání). Pro tento případ obsahuje § 25 zvláštní úpravu příslušnosti uznávacího orgánu a procesních lhůt.
Nutnost jediného řízení, ve kterém se rozxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxodě usazování. V souladu s rozsudkem C-55/94 Gebhard platí, že jsou zakázány jakékoliv překážky svobody usazování. Dvojí řízení je formální překážkoxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvé zdržení nemohou ospravedlnit.
Spojené řízení je vyloučeno v případě živností, jelikož živnostenský zákon, ve znění současně předkládané novelxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxně vyloučeno, pokud právo výkonu regulované činnosti vzniká ohlášením nebo oznámením. Živnostenský zákon stanoví lhůtu 15 dnů, do které může živnostxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxé kvalifikace ve lhůtách stanovených tímto zákonem (60, respektive 120 dní), vedlo by to k zásadnímu ohrožení právní jistoty uchazeče, jelikož by mu uzxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xznání odborné kvalifikace uchazeče je výrok, zda je uchazeč odborně způsobilý pro výkon regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu ČR. Txxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xřirozené omezení přístupu k dané činnosti (např. situací na trhu práce). Z toho například vyplývá, že uchazeč o zaměstnání, kterému byla uznána odbornx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpravuje navrhovaný zákon, a tzv. akademické uznávání, tj. uznávání dokladů o vzdělání za účelem dalšího vzdělávání, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxrým byla uznána odborná kvalifikace.
Pokud v ČR určitou regulovanou činnost vykonávají pouze osoby, které užívají zvláštní profesní označení, má uxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx profesní označení.
Ustanovení určuje ústřední správní úřad odpovědný za koordinaci správních činností v oblasti uznávání odborné kvalxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxci správních činností v oblasti uznávání odborné kvalifikace. Odstavec 2 obsahuje výčet činností ministerstva v této oblasti. Ministerstvo prostřexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxpuje ČR ve skupině koordinátorů obecného systému uznávání ustavené směrnicí 89/48. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vykonává funkci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxgulovanou činnost soustavně v ČR, kteří si chtějí nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiném členském státě. Ministerstvo dále projednává s Komisx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uznávání kvalifikací a připravuje pro Komisi ES pravidelné zprávy o aplikaci tohoto systému v ČR. Plní informační funkci vůči Komisi ES a ostatním členxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxdu 4.
Odstavec 1 obsahuje kritéria pro stanovení uznávacího orgánu, který je oprávněn rozhodnout v konkrétní věci. Jestliže uchazeč hodxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xinisterstvo průmyslu a obchodu. Pokud o oprávnění vykonávat určitou regulovanou činnost rozhoduje profesní komora, je uznávacím orgánem vždy tato kxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxracují s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při plnění úkolů podle § 28 odst. 2 písm. c) až k). Uznávací orgány dále informují uchazeče o uznáxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxné činnosti a podmínek výkonu adaptačního období nebo rozdílové zkoušky a stanovují teoretické a praktické oblasti, jejichž znalost je nezbytná pro vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxt v případě potřeby s uznávacím orgánem při řízení o uznání odborné kvalifikace (viz také § 14 odst. 1, výraz "zkušební zařízení").
Podle odstavce 4 uznxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xx xx x xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx členských států. Zde se stanoví postup orgánů ČR při zjišťování nebo ověřování skutečností rozhodných pro uznání odborné kvalifikace v konkrétním přxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předmětem administrativní spolupráce mohou být zejména informace uvedené v § 30 odst. 3.
V rámci hlavy VII se upravují tři formy administrativní spxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace od českého orgánu) a
c) vzájemné poskytování informací na základě vzájemné dohody.
Jedná se pouze o rámcovou úpravu, která může být dohodox xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxevším na dohodě příslušných orgánů, zda budou této možnosti využívat.
Hlava VII obsahuje i řadu ustanovení na ochranu proti zneužití předávaných inxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xx xx x xxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xbecný správní proces se vztahuje na všechna řízení v tomto zákoně.
K § 37:
Toto ustanovení rozšiřuje na základě mezinárodních smluv, jimiž jsox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo prostoru, a na občany Švýcarské konfederace. Použijí se zvláštní ustanovení těchto mezinárodních smluv.
Toto ustanovení zmocňuje uzxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxní předpisu podle § 12 odst. 5 (seznam teoretických a praktických oblastí, jejichž znalost je nezbytná pro zahájení regulované činnosti a které tvoří oxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx.
Stejné orgány vydávají i jiné prováděcí předpisy, kterými se stanoví podrobné podmínky uplatnění a splnění kompenzačních opatření, na základě § 15x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xnovela zákona č. 2/1969 Sb.)
Novela doplňuje do zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republixxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxu zákona o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou se má usnadnit přístup státních příslušníků jiných členských států k orgánům veřejné správy v ČR. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxacovních sil, aby bylo možno ověřovat i kopie cizojazyčných dokladů. Jestliže zákon v platném znění umožňuje ověřovat kopie v cizojazyčném znění pouzx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx zajištěna způsobem fotokopie, aniž by daný pověřený pracovník musel mít znalost konkrétního cizího jazyka.
Z hlediska práva Evropských společenstxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které využívají svobod zaručených Smlouvou (volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a poskytování služeb). Fakticky tedy existuje stav rozdílnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxý pracovník musí ověřit kopii listiny, pokud kopie byla pořízena před ním (za jeho přítomnosti) na kopírovacím zařízení.
K § 41 (novela zákona č. 2xxxxxx xxxx
x xxxxx x x x
x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx učitelé, včetně ředitelů a zástupců ředitelů předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, speciálních škoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zařízení sociální péče, dále vychovatelé škol a školských zařízení a zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxšť, učilišť a odborných učilišť, vedoucí středisek praktického vyučování, trenéři sportovních škol a sportovních tříd středních odborných učilišťx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děti a mládež nebo dospělé" v základních školách, ve středních školách nebo ve speciálních školách nebo "vykonávají obdobnou činnost" podle zvláštníxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx občansky bezúhonný a morálně vyspělý.
Novým zněním § 51 odst. 1 školského zákona bude zpřesněna osobní působnost tohoto ustanovení upravujícího způxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xztahují na pedagogické pracovníky "působící ve školách, předškolních zařízeních a školských zařízeních zařazených do sítě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxho zákona součástí výchovně vzdělávací soustavy, za jejíž stav stát (resp. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) dle § 1 odst. 2 školského zákxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx realizujících.
V novém znění § 51 odst. 1 se dále s ohledem na zabezpečení terminologického souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace zavádx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxbezpečuje terminologická provázanost školského zákona i dosavadní podzákonné právní úpravy (obsažené ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoradců) s novou obecnou právní úpravou uznávání odborné kvalifikace.
V § 51 odst. 1 se dále požadavky na "občanskou bezúhonnost" a "morální vyspělostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin ani za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka", což xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx věcnou změnu - pedagogičtí pracovníci se již nyní podrobují vstupním prohlídkám i preventivním prohlídkám, což pro ně vyplývá ze Směrnice MZd č. 49/19xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14 269/2001-26 ze dne 16.5.2001, vydaného (s předchozím souhlasem Českomoravského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x 58 písm. b) školského zákona a podle § 82 odst. 3 zákoníku práce, a v souladu s § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školsxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji a obcemi.
Ve zmíněném Pracovním řádu je mezi povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatele souvisejícxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xím, že zaměstnavatel je povinen sdělit, které zdravotnické zařízení mu poskytuje závodní preventivní péči. Dále je v Pracovním řádu mj. stanoveno, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xráce povinen dbát o své zdraví i o zdraví žáků či povinnost zaměstnance podrobit se lékařským periodickým prohlídkám u lékaře závodní preventivní péče x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxení zákoníku práce xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxm znění (§ 13 odst.3).
Dalším nově doplněným požadavkem týkajícím se způsobilosti je "úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka prokazující znalost xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx jazyka zakotvenou v § 51 odst. 1 se bude prokazovat znalost českého jazyka mimo rámec požadavků na odbornou a pedagogickou způsobilost stanovených podxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxzyka nebude dotčena povinnost splnit požadavky na způsobilost stanovené prováděcí vyhláškou, tj. vykonáním této zkoušky nebude získávána způsobilxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xově vloženého odstavce 2 paragrafu 51 vztahovat na osoby taxativně v § 51 odst. 2 vymezené, tj. na osoby, která získaly úplné střední vzdělání nebo úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxčňovaném vysokou školou v českém jazyce, na osoby, u kterých nebude s ohledem na povahu pracovního místa pedagogického pracovníka znalost českého jazxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxole s českým vyučovacím jazykem a na osoby, které úspěšně vykonaly maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.
Rovněž je možno poznamenat, že novxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxných pro možnost výkonu činnosti pedagogického pracovníka, vyplývající z rozdílnosti obecné úpravy požadavků dle dosavadního znění § 51 odst. 1 škoxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxuje v případě, že získali vzdělání nebo odbornou praxi v jiném členském státě Evropské unie, možnost být pedagogickým pracovníkem ve školách a školskýxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxsti a podmínky, že nebyli odsouzeni za úmyslný trestný čin), způsobené skutečností, že zákonem č. 284/2002 Sb. (přijatým na základě poslanecké inicixxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxkona.
K bodu 3
Ustanovení § 52 školského zákona bude terminologicky přizpůsobeno ustanovení § 51 školského zákona a zákonu o uznávání odborné xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxn činnosti pedagogického pracovníka (tj. zdravotní způsobilosti a trestní bezúhonnosti) získaných zcela nebo zčásti mimo území ČR, pak nebude, pokux xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x 52 školského zákona, toto ustanovení se bude vztahovat na státní příslušníky členských států Evropských společenství (tj. po vstupu ČR do Evropské uxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxy smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a na švýcarské občany; pro účely uznávání se pak za státní příslušníky členského státu Evroxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxinci oprávnění pobývat trvale na území ČR na základě povolení k pobytu nebo rozhodnutí o udělení azylu, pokud se na ně uznávání nebude vztahovat již z jinxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtu stejné právní postavení jako státní občané ČR.
Tím, že se v ustanovení § 47 zákona o uznávání odborné kvalifikace stanoví, že část čtvrtá, tj. jednxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxvání způsobilostí státních příslušníků členských států Evropské unie pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, získaných mimo území České repuxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do věcného souladu rozdílnost úpravy obsažené v zákoně č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a ve škoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxení ČR k Evropské unii v platnost, zařazena mj. pouze příslušná změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství stanovující Ministerstvu školstvxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xové znění § 52 školského zákona upravující blíže toto uznávání (které však kompetenci ministerstva rozhodovat o uznání vzdělání a odborné praxe rovnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx
x x xx x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xbecná část
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, upravuje pouze dvě regulované činnosti, a to restaurování kulturních paxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxení k restaurování a povolení k provádění archeologických výzkumů.
Hlavním principem navrhované změny zákona je zajistit jeho soulad s předpisy koxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxů Evropských společenství a o změně některých xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xěchto směrnic provádí v některých případech odkazem na příslušný návrh obecného právního předpisu. Z důvodů zjednodušení přístupu k regulovaným činxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxce za porušení nově zakotvených povinností.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xrovedenou v § 14b se odpovídajícím způsobem mění pojem bezúhonnosti pro účely tohoto zákona.
K bodům 2 a 3
Upravuje se příslušná terminologie pro zxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx praxe tak, aby bylo zřejmé, že jde o odbornou praxi, a v návaznosti na obecnou právní úpravu se zavádí do souboru kvalifikačních předpokladů dosud chyběxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxladů k uznání odborné kvalifikace žadatele o udělení povolení k restaurování, upřesňuje se obsah předkládané restaurátorské dokumentace.
K bodům x x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxifikací státních příslušníků členských států Evropských společenství (zákon o uznávání odborné kvalifikace), pro prokazování odborné kvalifikacxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Současně řeší v návaznosti na § 5 navrhovaného zákona o uznávání odborné kvalifikace (část první tohoto zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxé odborné kvalifikace, a dále v návaznosti na § 12 části první tohoto zákona podmínky pro složení rozdílové zkoušky a výkon adaptačního období, jsou-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxjí kvalifikační předpoklady, při jejichž splnění může být uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů nejen právnické, ale i fyzické osoběx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlogické nálezy během jejich zpracování po dobu, než budou trvale uloženy v některém z muzeí.
K bodům 11 a 12
Návrh propojuje právní úpravu obsaženou x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxropských společenství (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxsti první tohoto zákona ochranu archeologických nálezů, jde-li o výkon činnosti osobou, která není povinna požádat o uznání své odborné kvalifikace, x xxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní opatření.
K bodům 13 až 22
Na nově stanovené povinnosti se zakotvují příslušná sankční ustanovení, současně se upravuje dikce, jde-li o legislaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxů.
K bodu 23
K provedení zákonného zmocnění podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona o uznávání odborné kvalifikace se stanovují - i z důvodu zajištění pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxní, jednak pro provádění archeologických výzkumů.
K přechodným ustanovením
Pro zajištění právní jistoty subjektů, jejichž práv a povinností sx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
K § 44 (novela zákona č. 62/1988 Sb.)
Díky pozměňovacím návrhům k zákonu č. 366/2000 Sb., kterým byl změněn zákon č. 62/1988 Sbxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxvání geologických prací, který požaduje specifickou odbornou způsobilost pro geologické práce daleko nad rozsah běžných zvyklostí v členských státxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxologické aktivity zastřešeny osobou se zvláštní odbornou způsobilostí.
Stávající právní úprava by po přijetí navrhovaného zákona o uznávání odborxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxlogické aktivity by přinesla neřešitelné problémy. Týká se to především těch geologických aktivit, které jsou v Evropě prováděny volně bez nároků na zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx geologie, apod.). Proto se nově povinnost prokázání zvláštní odborné způsobilosti omezuje pouze na ty geologické práce, pro které je to potřebné z hlexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx odstraňuje přílišná a neodůvodněná tvrdost vyplývající z podmínky mít zcela specifické odborné vzdělání, která v praxi vedla až k takovým případům, žx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxém oboru geologie. Navrhovaná právní úprava proto umožňuje uznání odborné způsobilosti u zahraničních odborníků, kteří získali odbornost v jiných pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxání příslušné odbornosti nemusí nutně vést přes formální studium s geologickým zaměřením. Navrhovaná úprava řeší podstatně příznivěji - jak pro státxx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxských státech Evropských společenství, než jak vyplývá ze stávající právní úpravy, která by mohla být občany členských států Evropských společenstvx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxlství, které má dle zákona č. 284/2002 Sb. nabýt účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost, se terminologicky přizpůsoxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxý řád), ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje přeformulovat § 73 v návaznosti na změnu zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s lixxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxz část třetí tohoto zákona).
K § 47 (účinnost)
Jako datum účinnosti obecné úpravy uznávání kvalifikací se navrhuje den, kdy vstoupí v platnost Smxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Účinnost dnem vyhlášení se navrhuje mj. u některých ustanovení § 28 upravujícího
kompetence
Ministerstva školství (§ 28 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. axx xxx xx x xxx x xx xxxxx xx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx přípravě na plnění úkolů v oblasti uznávání odborných kvalifikací, které budou podle předloženého zákona jednotlivé úřady povinny plnit po vstupu ČR xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé unie v oblasti obecného systému uznávání profesních kvalifikací.
Je nezbytné ještě před vstupem ČR do Evropské unie vytvořit potřebnou administraxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxx xxxř. vytvořit předpoklady pro fungování tzv. informačních míst).
Dále se navrhuje, aby dnem vyhlášení nabyla účinnosti rovněž část čtvrtá (novela škxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxě a samosprávě ve školství, vyvolaného mj. nepřesností při formulaci dělené účinnosti zákona č. 284/2002 Sb., novelizujícího oba zmíněné zákony. (Poxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xtrukturu a jsou ekvivalentem formální kvalifikace druhého stupně, přestože nesplňují znaky § 4 odst. 3 písm. a) - tzn. alespoň jednoroční studium po ukxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx/51.
Příloha č. 2
Příloha č. 2 obsahuje seznam oblastí odborných činností, na které se vztahuje ustanovení § 19. Tato příloha transponuje Část prvxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxí jako ekvivalentní dokladu o formální kvalifikaci druhého a třetího stupně. Příloha č. 3 transponuje přílohu D směrnice 92/51.
Příloha č. 4
Přílxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xkouškou. Viz obecnou poznámku k Dílu II Hlavy II.