Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (3)
Předpisy EU a SDEU (3)

LIT25788CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x problémů českého úpadkového práva upraveného dosud především zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrovnacích správců, resp. ostatních správců (dále jen „správci“). /V terminologii zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) se pxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxémem výběru, požadované kvalifikace a odborných požadavků na správce jako takové, jakož i s nedostatečně řešenou odpovědností a neexistujícím systéxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxžerskou vybaveností jednotlivých správců. Uvedené problémy jsou přitom systémového charakteru a vyplývají ze současného způsobu organizace činnoxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxřicetileté období, po které nebylo konkursní právo v českých zemích kodifikováno (od 1. 1. 1951 do 11. 7. 1991), mělo za následek výrazný nedostatek osox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxcům a jejich postavení věnována pouze torzovitá a kusá právní úprava, která je více či méně doplněná prováděcí vyhláškou (§ 8 ZKV a vyhláška č. 476/1991 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx právní úprava úpadkového práva se bude ubírat směrem k větší komplexnosti, kvantitě a větší složitosti ruku v ruce s rozvojem dalších forem řešení krizxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva v posledních letech v USA i v řadě evropských zemí). Přijetím insolvenčního zákona tedy dojde nejen k podstatnému rozšíření právní materie oprotx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xladených na aplikaci úpadkového práva.
Činnost insolvenčních správců má některé významné aspekty, které ovlivňují i systém jejich výběru a stanovoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxdíl např. od advokátů, kteří nejsou omezeni pouze na činnost v rámci probíhajících řízení a mohou poskytovat i další právní služby (§ 1 zákona č. 85/1996 xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní můžeme hovořit pouze o tzv. „latentním insolvenčním správci“; ten je sice zapsán v insolvenčním rejstříku a splňuje další podmínky pro ustanovení ixxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xa předpokládané složení základny budoucích insolvenčních správců. Lze očekávat, že velká část správců bude paralelně vykonávat i další aktivity v ráxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnapříklad prověřen prostřednictvím advokátní nebo notářské zkoušky), a uchazečem, který bude veškeré znalosti prokazovat teprve jako insolvenční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxcké pochybnosti je na místě i nadále umožnit výkon činnosti insolvenčního správce také veřejné obchodní společnosti, jež bude činnost insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce.
Do nové úpravy úpadkového práva, která předpokládá přijetí již zmíněného insolvenčního zákona a zákona, kterým se mění některé zákony v souvisxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x tím, že primárním cílem návrhu je vytvořit dostatečně funkční systém, který bude
generovat
insolvenční správce na odborné úrovni, zaručující jejicx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávců s prvky profesionalizace jejich činnosti a ekonomickými garancemi v podobě povinného pojištění. Vývoj a zkušenosti z působení správců v předchoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxrstvo“) oprávnění a povinnost vydávat povolení (povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, povolení hostujícího správce vykonávat činnosx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle insolvenčního zákona (§ 3). Je důležité zdůraznit, že návrh zákona o insolvenčních správcíxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx obsahuje základní úpravu činnosti insolvenčních správců v procesní oblasti) doplňoval o statusový a organizační aspekt činnosti insolvenčních sprxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich zápisy, vyškrtáváním apod. a možnost, aby se soudy soustředily na spornou agendu.
Podle § 21 návrhu insolvenčního zákona může soud ustanovix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxíku, což je elektronický systém, jehož účelem je zajištění maximální publicity insolvenčního řízení. Do seznamu budou zapisovány osoby, které budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx povolení (povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, povolení hostujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správcxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxle insolvenčního zákona. Zajištění procesu vydávání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, včetně prověřování kvalifikačních předpokxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch práv zúčastněných subjektů a je vyřešen případný přezkum v rámci správního soudnictví. Vydání povolení je vázáno na splnění zákonných podmínek, s dxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxčního správce (§ 24). Pro některé specifické situace (úpadek dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými paxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm nebo penzijním fondem), které vyžadují speciální vědomosti, bude podle návrhu zákona o insolvenčních správcích požadována zvláštní zkouška (§ 26)x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxxxx, kdy může být právo vykonávat činnost insolvenčního správce omezeno na základě rozhodnutí ministerstva (§ 10). Obdobně je konstruován zánik práva vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxují insolvenční správci (hostující insolvenční správci), kterým vzniklo oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce, tj. bylo-li jim minisxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx
xxxxxxxtorní
účinky. I tak však bude insolvenční soud vybírat správce v souladu s ustanovením § 21 insolvenčního zákona z těch, kteří jsou zapsáni na seznamu. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xdst. 2). Seznam je vnitřně strukturován na skupiny, do kterých se zapisují insolvenční správci podle toho, zda se jedná o insolvenční správce, kteří maxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxáštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxitárního práva na umožnění výkonu činnosti insolvenčního správce i osobám z jiných členských států, a to v několika úrovních. Jednak vytváří institut xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxském státě (hlava pátá). Dále pak prostřednictvím institutu uznávání kvalifikace připouští do výběru tzv. „stálých“ insolvenčních správců i osoby z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxjí pod výjimku výkonu veřejné moci podle článku 45 Smlouvy o založení ES, je třeba uvést následující. Podle judikatury ESD je možno výjimku čl. 45 Smlouvx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx42/92 Thijssen, odst. 8). Navíc, jako výjimku ze základního pravidla svobody usazování a svobody poskytování služeb, je třeba článek 45 interpretovax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx86 Komise v Řecko, odst. 7; C-114/97 Komise v Španělsko, odst. 34). Výjimku článku 45 Smlouvy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto orgánu (např. C-306/89 Komise v Řecko, odst. 7; C-42/92 Thijssen, odst. 21 a 22). Podle návrhů zákonů nově upravujících úpadkové právo je insolvxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxe. Společnému zájmu věřitelů na tom, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku, je povinen xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu v širším smyslu, stejně však lze za činnost ve veřejném zájmu v širším smyslu označit i činnost advokáta či některých dalších svobodných profesí. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxjí povinnost poskytnout insolvenčnímu správci součinnost (resp. mu poskytnout informace v rozsahu, ve kterém by tyto informace poskytly dlužníku), xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxst byla považována za výkon veřejné moci. Rozhodující pro zařazení činnosti insolvenčního správce z hlediska článku 45 Smlouvy ES je skutečnost, že klxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce podléhá. Hlavním úkolem insolvenčního správce je totiž zjistit rozsah dluhů a zajistit jejich splacení a za tímto účelem určit pořadí dotčených poxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxně příslušné soudní orgány, které pod výjimku čl. 45 Smlouvy ES spadají.
S přijetím nové úpravy úpadkového práva bude spojené určité přechodné obdobíx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxky, které jsou pro výkon činnosti insolvenčního správce předpokládány. Fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která bude ke dni účinnosti zxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xčinnosti zákona o insolvenčních správcích pokládá za osobu oprávněnou vykonávat činnost insolvenčního správce. Toto oprávnění po uplynutí dvou let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
Současná platná právní úprava a navrhované řešení nemá vliv na xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxdu s Ústavou založeným ústavním pořádkem České republiky.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx republika vázána a je slučitelný s akty Evropské unie. Problematika insolvenčních správců je právem ES upravena v souvislosti s úpravou úpadkového říxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxo poskytování služeb (čl. 43 a 49 Smlouvy ES).
Pokud jde o sekundární právní akty ES, tyto zahrnují xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Společenství, včetně pravidel pro jmenování správce podstaty pro účely takového řízení. Z působnosti nařízení jsou vyjmuta úpadková řízení, kterx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxektivního investování (viz bod 9 preambule cit. nařízení). Tato řízení jsou upravena dvěmi směrnicemi níže uvedenými, které rovněž obsahují ustanovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací (viz směrnice cit. níže). Pro předložený návrh jsou tedy
relevantní
tyto předpisy ES:
- Smlouva o založení Evropských společenství,
- xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x reorganizaci a likvidaci pojišťoven, a
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xříletého odborného vzdělávání a přípravy.
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy.
Navrhovaná právní úprava si vyxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxž návrh zákona předpokládá. Tyto úkoly lze zabezpečit pouze navýšením závazného počtu. Proti předchozímu propočtu o 10 míst pro ministerstvo a o 1 pro Jxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x jednorázové věcné výdaje na vybavení o 1 562 tis. Kč, celkem 6 603 tis. Kč. Celkové náklady pak budou činit 66 288 tis. Kč. Současně bude nezbytné zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xejstříku, přičemž odhady nákladů na vybudování tohoto centrálního elektronického veřejného seznamu byly vyčísleny v souvislosti s dříve předloženxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxledem na převážně pozitivní dopady nové úpravy úpadkového práva na právně podnikatelské prostředí, jehož je navrhovaný zákon o insolvenčních správcxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxojováno pouze s některými povinnostmi ukládanými v rámci navrhované úpravy, a to především v ne příliš významné administrativní zátěži, ovšem pouze vxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xřevažují klady, které přináší maximální transparence v rámci činnosti insolvenčních správců a zajištění profesionálních podmínek řešení dlužníkoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x xxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx
x xxxxxo ustanoveních je tradičně vymezen předmět zákonné úpravy a vymezeny některé základní pojmy, především postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí ČR podle práva státu původu, je třeba rovněž upravit postavení insolvenčních správců, kteří mají příslušné oprávnění v jiném členském státě, a v ČR buxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxičního poskytování služeb podle čl. 49 a 50 Smlouvy ES. ČR je proto povinna při splnění některých podmínek garantujících kompetentní výkon této činnosxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xykonávat – tedy veřejné obchodní společnosti (viz čl. 48 a čl. 55 Smlouvy ES). Z tohoto důvodu jsou do režimu insolvenčního řízení připuštěny státní příxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
x xxmto ustanovení se vymezuje předmět zákonné úpravy.
K § 2
V odstavci 1 je definován pojem insolvenční správce – fyzické osoby ve vztahu k § 3. V odstavcx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxá – Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 3 - 15)
Návrh předpokládá, že právo vykonávat činnost insolvenčního správce vznikne dnem naxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení hostujícího insolvenčního správce“). Ve speciálních případech, kdy se jedná o výkon funkce insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí je
konstitutivní
akt, kterým se zakládá oprávnění být ustanoven insolvenčním správcem podle insolvenčního zákona. Povolení nebo zvláštní povolexx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxávní řád. Výčet náležitostí není
taxativní
– jsou vymezeny pouze některé
obligatorní
náležitosti, které musí návrh obsahovat. Jsou stanoveny odlixxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxo případě se bude jednat o listinu dokládající dokončení příslušné úrovně vzdělání; s přihlédnutím ke skutečnosti, že určitá skupina insolvenčních sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxožením jiné zkoušky je nezbytné doložit i příslušné potvrzení prokazující tuto skutečnost. Specifické náležitosti jsou stanoveny i pro návrh, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx společníků, jehož jménem bude veřejná obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxbu a současně písemně prohlásit, že bude nadále vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx insolvenčnímu správci pozastavuje právo vykonávat činnost insolvenčního správce, nastanou-li taxativně uvedené skutečnosti, a to ke dni, kdy tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnout. Pomine-li skutečnost, která byla důvodem k pozastavení, obnovuje se v plné šíři oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce. Práxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xe spojen zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce je zařazeno i rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nebo zvláštního povolení (resxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xovolení ministerstvo takové povolení zrušit musí – prostor pro správní uvážení je nulový. Současně se stanovuje jako speciální důvod pro zrušení zvláxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxnností insolvenčních správců a faktickým projevem této činnosti je možnost zrušení povolení nebo zvláštního povolení insolvenčnímu správci, který x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxk a způsoby jeho řešení. V tomto případě je ponechán prostor správnímu uvážení pro ministerstvo. Všechna rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení bxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxjící informační povinnosti insolvenčních správců.
K § 3
Návrh stanovuje okamžik, ke kterému vzniká právo vykonávat činnost insolvenčního správcx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxbytnost zajistit další odbornou připravenost insolvenčních správců, kteří budou v takovém řízení ustanoveni.
K § 4
Stanovují se náležitosti a přxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxolení nebo zvláštního povolení.
K § 6
V tomto ustanovení jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí insolvenční správce – fyzická osoba splňovaxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxé nezbytné, aby ode dne složení zvláštní zkoušky neuplynulo více než 5 let. Poplatek 5 000 tisíc je zvláštním příjmem ministerstva. Stanovuje se i povinxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xodle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této fxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxli mu být vydáno povolení nebo zvláštní povolení.
K § 9
Vymezují se taxativním způsobem skutečnosti, s nimiž je spojen důsledek pozastavení výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce vůči ministerstvu.
K § 10
Zakládá se pravomoc rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxx
x x 12
Vymezují se taxativním způsobem skutečnosti, s nimiž je spojen důsledek zániku oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce.
K § 13
Zakxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx
x x xx
Stanovuje se postup pro změnu údajů povolení, případně zvláštního povolení a odpovídající informační povinnost insolvenčního správce.
K § 15
Txxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je advokát, daňový poradce,
auditor
nebo notář.
Hlava třetí – Seznam (§ 16 - 22)
Návrh počítá se seznamem (seznam insolvenčních správců), ktexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxje ministerstvo, které seznam také vede. Seznam insolvenčních správců je podle úpravy obsažené v insolvenčním zákoně (§ 17, § 325 odst. 2) součástí insxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí je na část obecnou a část zvláštní s tím, že obecná část seznamu se dále člení na skupiny, do kterých se zapisují osoby podle toho, jestli jde o fyzické osoxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xohou seznamovat s utajovanými skutečnostmi, nebo mohou vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním rxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem. Je stanoveno pravidlo pro zápis do seznamu podle abecedního pořádku. V návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xx x
xxxxx xxxxxxxxkující insolvenčního správce (§ 19),
-údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce (§ 20),
-údaj o pozastavení práva vykonávat činnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxladem pro možnost být zapsán do seznamu, a tedy být ustanoven insolvenčním správcem podle insolvenčního zákona, je vydání povolení (případně zvláštnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnčního správce ( § 6 odst. 1 písm. c), případně zvláštní zkoušky insolvenčního správce. Ministerstvo umožní do šesti měsíců od doručení písemné žádostx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxu opakovat ve stanovených intervalech. V § 25 se stanovují některá specifika pro rozdílovou zkoušku insolvenčního správce. Návrh počítá s vydáním vyhxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčního správce ( § 37).
Hlava pátá – Hostující insolvenční správce (§ 27 – 35)
S ohledem na požadavky komunitárního práva (viz obecná část důvodové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, který vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a má v úmyslu dočasně nebo příležitxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí České republiky, a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce. Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle insolvenčníhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkex x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtičním fondem nebo penzijním fondem, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce. Zmíněná povolení vydá nx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe jsou stanoveny odlišné podmínky; především se jedná o povinnost předložit ověřenou kopii o jmenování nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Proces vydávání povolení hostujícím insolvenčním správcům se řídí stejnými pravidly jako u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce a nezbytnou informační povinností.
K § 27
Stanovují se podmínky, za kterých ministerstvo vydá povolení hostujícího insolvenčního správcx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe fyzické osobě a právnické osobě.
K § 29 - 31
V návrhu je stanoveno, jaké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x § 32
Stanovují se podmínky, za kterých může ministerstvo pozastavit právo vykonávat činnost insolvenčního správce.
K § 33
Návrh vymezuje taxatixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstva zrušit povolení hostujícího insolvenčního správce obdobně § 13 odst. 2.
K § 35
Stanovuje se informační povinnost hostujícího insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxenčních správců, a to tak, že vykonává státní dohled nad jejich činností zejména tím, že vydává a v některých případech ruší povolení (zvláštní povolenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinné přezkoušení (zkouška insolvenčního správce, rozdílová zkouška insolvenčního správce, zvláštní zkouška insolvenčního správce). Návrh obxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxe stanoví obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled na činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem. Pro úplnost je nezbytné doplnit, že podle § 39 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní či správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných čxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona insolvenční správci, kteří jsou činní v rámci insolvenčního řízení zahájeného podle nařízení (ES) č. 1346/2000, směrnice 2001/17/ES nebo smxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxájení insolvenčního řízení v rámci EU s výjimkou Dánska (čl. 16, 17 nařízení) a ohledně postavení insolvenčního správce jmenovaného v tomto řízení plaxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxávat veškeré pravomoci, které mu přísluší na základě práva státu, v němž došlo k zahájení řízení. Nařízení samo pak některá práva a povinnosti správce v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpii rozhodnutí o jeho jmenování, resp. jiné osvědčení vydané příslušným soudem, a to případně v překladu do úředního jazyka státu, v němž hodlá vykonávxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxména pak požadavku zápisu do seznamu).
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxcká možnost všech doposud působících zapsaných správců nadále vykonávat činnost insolvenčních správců s tím, že po uplynutí lhůty 2 let takové oprávnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxt návrh, je tento návrh osvobozen od placení poplatku podle § 6 odst. 1 písm. e). Zároveň se pro tyto osoby stanovuje přechodné období, ve kterém nemusí spxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xhrady ministerstvu se navrhuje změna zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST TŘETÍ – ZMĚNA ZÁKONA O ADVOKxxxx xx xxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ – ZMĚNA ZÁKONA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A O KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY (§ 44)
K § 44
V návaznosti na novou úpravu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxTÁ – ÚČINNOST (§ 45)
K § 45
Navrhuje se účinnost ve vazbě na insolvenční zákon.