Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (1)

LIT25719CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvané partnerství zákonem uznanou formou s rozsahem práv a povinností přesně stanoveným samostatnou právní úpravou. Dlouhodobé partnerské svazky osxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxbé partnerské soužití osob pohlaví rozdílného, nemají dosud partneři stejného pohlaví možnost svůj život v dlouhodobém partnerském svazku nijak práxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní svobody a rovnosti, nediskriminace na základě jiného postavení a dosažitelnosti práva, které zaručuje ústava tohoto státu v článku 1 a 3 odst. 1 Listxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrtnerství výhradně pro homosexuální páry stejného pohlaví se navrhuje proto, že páry pohlaví různého v České republice mají v současné době k dispozicx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxm obdobný objem práv a povinností jako konkubinát (neinstitucionalizovaný vztah druh - družka, viz zvláštní část důvodové zprávy). Vzhledem k tomu, žx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xo manželství), jejich začlenění do rámce této právní úpravy je
redundantní
. Otevřením registrovaného partnerství pro všechny páry by páry různého poxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxi vstoupit do plnohodnotného svazku a diskriminační nerovnováha mezi těmito dvěma skupinami by zůstala zachována.
Předkládaný zákon je určen osobáxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nemůže nijak „ohrozit“ sňatečnost ani reálný život obyvatelstva. Rodinná společenství stejnopohlavních párů může naopak posílit. Diky neexistencx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxnoho z partnerů) jsou křehčí a zranitelnější. Schválením této úpravy symbolicky posílí rodinné společenství díky stabilitě a společenskému uznání pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxe partnerských vztahů osob téhož pohlaví posílí lidská a občanská práva partnerů, ale také jejich motivaci setrvat v dlouhodobém svazku. To pozitivně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxečenstvím (vzájemná láska, úcta, péče a podpora) a touhy po jejich naplnění v životě jednotlivce, nikoliv ohrožením těchto hodnot.
Návrh neobsahuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx párů muž - žena.
Vzhledem k tomu, že zrušení registrovaného partnerství je zde upraveno obdobně jako rozvod manželství, neexistuje společné jmění, axx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxava není v rozporu s mezinárodními smlouvami ani se závaznými právními akty Evropských společenství.
Rada Evropy se se poprvé vyslovila proti diskrixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxtnání. V roce 1994 přijal Evropský parlament rezoluci A3-0028/94, v niž se praví:
Členské státy se vyzývají, aby ukončily nerovnoprávné jednání s osoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxických, práv bydlení, trestního práva a všech následných právních úprav, kterých se toto dotýká.
Amsterdamská dohoda členských států Evropské unie x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1999).
Charta
Základních práv Evropské unie z roku 2000
Rezoluce Evropského parlamentu č. A3-0028/94
Rezoluce Evropského parlamentu č. B4-0824xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxzpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na životní prostředí.
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočtxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxislosti s registrovaným partnerstvím bude možno pokrýt v rámci příslušných rozpočtových kapitol.
D. Sociální dopady
Předkladatelé věří, že tento xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxeny společnosti. Navíc budou tyto páry motivovány k dlouhodobému setrvání v tomto svazku. V neposlední řadě se tak zlepší i vztahy se členy širší rodiny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx
x x x
xxxladní ustanovení představuje definiční vymezení registrovaného partnerství. K relevantním a zásadním charakteristikám patří trvalost společensxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon upravuje průběh aktu vstupu do partnerství. Vzhledem k počtu partnerství, který lze reálně očekávat, lze mít za to, že postačí, bude-li v každém xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxhlášení učiněno, určuje matriční úřad, před kterým bude (skutečně) prohlášení o vstupu do partnerství učiněno. Záleží jen na jeho volbě, zda pro přípaxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jiném než k tomu zásadně určeném místě.
Řešení právní úpravy řízení, které předchází vstupu do partnerství, vychází z úpravy řízení v případě sňatkxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xispenzabilní, partnerství je samozřejmě zakázáno tomu, kdo již v registrovaném partnerství je, ale i tomu, kdo je manželem.
Vzhledem k dosud nevyjasxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xo partnerství v České republice vstupovali dva cizí státní příslušníci. Na druhé straně je ovšem potřeba vyloučit, aby osoba, která již uzavřela obdobxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xa současného (nikoli jen našeho) právního stavu sankcionovat neexistencí. Pokud pak jde o tzv. podstatné vady, rozumí se jimi závažné nedostatky prohxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím, vychází se ze zákonem výslovně stanovených překážek, které vzniku partnerství zabraňují.
K § 7
Osobou, která prokáže právní zájem na rozhodnuxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x x x x x
xxx xxxxxx xxxjemného postavení partnerů a rozhodování ve společných záležitostech partnerského vztahu a vzájemného zastupování partnerů v běžných záležitostexx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužití se navrhuje stanovit obdobně, jako je tomu mezi manžely, v zásadě se tedy přebírá platná úprava zákona o rodině. I v tomto případě by vyživovací povxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxd to partner z jakýchkoli důvodů nečiní, nastupuje vyživovací povinnost dětí, pokud připadá v úvahu.
K § 11
Stejně jako vyživovací povinnost mezi pxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xd platné úpravy vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely. O výživném a jeho výši by rozhodoval soud k návrhu jednoho z bývalých partnerů, pokud nxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe na rozvratu nepodílel, a kterému lze až po dobu tří let přiznat výživné v rozsahu, jako za trvání partnerského soužití.
K § 12
Stejně jako u jiných drxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxjít z platné úpravy zákona o rodině, a to i s ohledem na obdobu úpravy vyživovací povinnosti mezi manžely (bývalými manžely) a partnery (bývalými partnexxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvý vztah partnerství nemá na statusový vztah rodičovství žádný vliv (to je ostatně obdobné situaci statusového vztahu manželství a statusového vztahx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých práv této osoby. Partnerský vztah nebude překážkou pro svěření dítěte, pocházejícího z předchozího heterosexuálního vztahu, do výchovy partnerxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxr bude mít k biologickému, či dříve do péče svěřenému nebo osvojenému dítěti svého partnera, které má ve výchově, v zásadě vztah nevlastního rodiče s tomx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxáno. Důvodem je preference náhradní výchovy dítěte heterosexuálním párem.
K § 14
Základní ustanovení o zániku partnerství odpovídá specifické sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxavy otázek souvisejících s prohlášením za mrtvého.
K § 16 a § 17
Na rozdíl od předchozích návrhů tento návrh neumožňuje partnerství zrušit zjednoduxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xohodnou (§ 24a zákona o rodině).
K § 18
Obdobně jako je tomu u narození, uzavření manželství a úmrtí, jedná se při prohlášení registrovaném partnersxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí na území České republiky.
K § 19 až 22
Vymezuje se působnost příslušných matričních úřadů při registraci. Obdobně jako je tomu u narození, uzavřenx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxskopisy, které musí být předem svázány. Obdobně jako u matričních knih se budou provádět i zápisy do těchto knih.
K § 23 až 25
Stanoví se doklady potřexxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x ověření, že jsou splněny podmínky k prohlášení. Odlišně je upraven rozsah dokladů, které předkládá občan a které předkládá cizinec.
K § 26
Zákon stxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxucí partner neslyšící nebo němý. Stanoví se, že bez přítomnosti tlumočníka nelze v takovém případě prohlášení učinit. Prohlášení o registrovaném parxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
K § 27
Definuje se kniha registrovaného partnerství a stanoví se povinnosti příslušnému matričnímu úřadu o ní.
Zákon stanoví dobu, po kterou kniha xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x 28 až 30
Stanoví se rozsah údajů zapisovaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxny v protokolu o prohlášení o registrovaném partnerství, který bude podkladem pro provedení zápisu.
Podkladem pro provedení zápisu do knihy registrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xventuálního obnovení knihy registrovaného partnerství při její ztrátě nebo zničení. Další důležitou skutečností je, že v případě pochybností, zda jx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxodů je příslušný matriční úřad a krajský úřad povinen zabezpečit ochranu sbírky listin před zneužitím údajů v ní obsažených a před zničením nebo poškozxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxlmi obtížná, ne-li nemožná.
Zákon stanoví dobu, po kterou zůstane uložena sbírka listin u krajského úřadu. Po jejím uplynutí se kniha předá k archivacx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí s úředním překladem do českého jazyka a s potřebnými ověřeními.
K § 33 až 35
Zákon stanoví, že o provedení zápisu do knihy registrovaného partnerstxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxerství nebo sbírky listin a činit si výpisy nebo opisy z nich, přičemž musí být respektovány požadavky zákonné úpravy ochrany osobních údajů.
K § 36
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxoví se postup pro případy obnovení knihy registrovaného partnerství a sbírky listin.
K § 38
Úprava vychází ze zápisu manželství, je potřeba zajistxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xamosprávných celků v této oblasti výkonem jejich přenesené působnosti, musí být toto v zákoně výslovně stanoveno.
K § 40
Jedná se o zmocňovací ustaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxery do výčtu osob blízkých.
Mezi osoby blízké se doplňuje partner, druh tam výslovně není, ale ten je bez problémů považován za jinou osobu v poměru rodixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe dát partnerům obdobné postavení jako manželům nebo druhům.
a) volba obhájce obviněnému - druh je uveden, partner se doplňuje
b) právo odepřít výpovxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xe doplňuje
K části čtvrté
Doplněním je řešena konkurence manželství a registrovaného partnerství.
K bodu 1:
Je potřeba reagovat na možnost, že přex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxání je s uzavřením manželství neslučitelné.
K bodům 2 a 3:
Navrhuje se upravit neslučitelnost mezi manželstvím a partnerstvím obdobně, jako v případx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xx
xxocesní otázky a postupy týkající se řízení o rozvodu manželství se navrhuje vztáhnout též na řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerstxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxí vyloučit obecnou úpravu důsledků nesouhlasu účastníka se zpětvzetím návrhu, upravit zastavení řízení zemře-li partner před skončením řízení o zruxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích je potřeba zajistit stejnou úpravu jako u rozvodu manželství.
K části šesté
K bodu 1:
Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxán za jinou osobu v poměru rodinném nebo obdobném, naproti tomu u partnerů stejného pohlaví může toto hodnocení být nejednotné.
K bodům 3 až 5:
Mezi osoxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxe a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou doxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrtnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. Osoba, která uzavřela registrované partnerství má px xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z partnerů se doplňuje druhý partner, pokud žil v den smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt.
K části sedmé
K bodu 1:
Stejně jako nemůže vzniknxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x x xxxx xe uveden, partner se doplňuje.
K části osmé
Za osamělou se pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství nepovažuje žena, která žije s – druh je uvexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxa, partner se doplňuje.
K části deváté
Mezi osoby blízké se doplňuje partner, druh tam výslovně není, ale ten je bez problémů považován za jinou osobu v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxé osoby se považují – druh je uveden, partner se doplňuje, s tím, že k druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávnxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žije s – druh je uveden, partner se doplňuje
K části jedenácté
Upravují se soudní poplatky týkající se řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxobou blízkou se rozumí – druh je uveden, partner se doplňuje.
K části čtrnácté
Registrované partnerství se doplňuje mezi povinné údaje zapisované do xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrtnera.
K části šestnácté
Do knihy úmrtí se bude zapisovat jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo žijícího partnxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxní související s uzavíráním registrovaného partnerství -předkládání dokladů o předchozím manželství nebo partnerství...
K části sedmnácté
Do okxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcem podnikatele jeho partner, není k tomuto podnikateli v pracovněprávním vztahu.
Doplňuje se ustanovení, které řeší pokračování v živnosti při úmrxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxch důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci. Vážnými důvody se pro účely zákona o zaměstnaxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvit pro partnery obdobnou možnost, která je stanovena pro manžele, pro situaci, kdy uchazeč o zaměstnání odmítá nabízené zaměstnání z důvodu, který spxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxm potřebné přípravy pro jeho zavedení do praxe.

Předpisy ČR