LIT25674CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpravena zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb. (dále jen „zxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xtajovaných skutečností v personální, administrativní, objektové a průmyslové bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů a kryptografické ocxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovaných skutečností v působnosti jednotlivých zainteresovaných ústředních správních úřadů.
Prováděcí právní předpisy v oblasti bezpečnostní zpxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxnosti z aplikace zákona o ochraně utajovaných skutečností a prováděcích právních předpisů ukazují, že stávající právní úprava je poměrně složitá, nexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkladní instituty, které by zajišťovaly právní jistotu zúčastněných subjektů. Procesní úprava v oblasti rozhodování Národního bezpečnostního úřadx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdějícího řízení o vydání osvědčení, potvrzení či dokladu zamezit zbytečnému prodlužování tohoto procesu. Nedostatečnost procesní úpravy je předměxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxní vede k nejednotnému přístupu k problematice ochrany utajovaných skutečností. Nedostatky procesní úpravy konstatoval též Ústavní soud, jehož zásxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobené zejména velkým počtem žádostí statutárních orgánů o vydání osvědčení bez vyjasněné personální koncepce v oblasti ochrany utajovaných skuxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo mění.
Komplexní zhodnocení stávající právní úpravy v oblasti bezpečnostní způsobilosti je vzhledem k neexistenci dlouhodobějších praktických pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je tedy třeba, pokud není uvedeno jinak, vztáhnout k oběma oblastem.
Právní úprava vykazuje zejména tyto nedostatky a aplikační potíže:
a)Úřad, jakx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvy podle zákona o informačních systémech veřejné správy a při dodržení zákonných podmínek k vyžádání informací u bank o peněžních účtech a u Střediska cxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch žadatelem při provádění bezpečnostních prověrek osob a organizací,
b)úprava určování fyzických osob není v některých případech (hejtman, ředitxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednoznačná a vyvolává tak pochybnosti o tom, kdo má tyto osoby určovat; u některých z uvedených funkcí rovněž není zřejmé, kdo pro ně má stanovovat stupxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se stal vzhledem k délce bezpečnostní prověrky běžným nástrojem k umožnění styku s utajovanými skutečnostmi a ztratil tak na významu výjimečného opaxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovat výměnu utajovaných skutečností v rámci mezinárodní výměny utajovaných skutečností se státy, ve kterých neexistuje příslušný bezpečnostní úřax x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxn postup při certifikaci technických prostředků,
h)doposud nebyla řešena působnost Úřadu při plnění úkolů plynoucích z mezinárodních závazků (napxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x organizací v oblasti objektové (fyzické) bezpečnosti, informačních systémů a kryptografické ochrany,
j)nedostatečně jsou propracována zákonná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxpracována oblast bezpečnostní způsobilosti,
l)Kolegium na úseku ochrany utajovaných skutečností jako orgán, u kterého se podává opravný prostředxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxdle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
m)vznikla dvoukolejnost právní úpravy „opravných prostředků“, kdy od 1. ledna 2xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x praxi ukázala jako nevyhovující,
o)v dosavadní právní úpravě nejsou stanoveny jakékoliv lhůty (např. lhůta pro rozhodnutí, lhůta pro vyřízení žádoxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávní úpravy v oblasti ochrany utajovaných skutečností, upravit některé instituty, které se dotýkají členství České republiky v Evropské unii a v Orgaxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xude rozhodovat o vydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím fyzické osobě, resp. podnikateli nebo o jeho odnětí, o vydání dokladu o bezpečnoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x)bezpečnostní řízení o vydání osvědčení bude zahajováno na základě žádosti fyzické osoby, podnikatele nebo příslušného orgánu Evropské unie; fyzicxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnostního řízení se ruší provádění bezpečnostních prověrek na stupeň utajení „Důvěrné“ Ministerstvem obrany,
d)o mimořádném opravném prostředku bxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xásada přezkoumávání rozhodnutí správního orgánu nezávislým orgánem,
e)zpřesňují se oprávnění Úřadu k získávání a ověřování údajů nezbytných pro rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtných pro rozhodování v bezpečnostním řízení,
f)v případech zvláštního přístupu k utajovaným informacím dojde k přesnému stanovení zákonných podmxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xoposud,
g)dojde ke specifikaci a upřesnění bezpečnostních rizik u podnikatelů i fyzických osob a k jejich zaměření na ekonomickou kriminalitu, finaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx certifikace technických prostředků, informačních systémů apod., což povede k lepší předvídatelnosti práva v této oblasti,
i)dojde ke stanovení lhxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxsledně schvalovat personální bezpečnostní projekt ústředních správních úřadů s cílem regulovat počet osob, které budou mít přístup k utajovaným infxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxubliky. Oproti současné právní úpravě lépe deklaruje postavení žadatelů o vydání osvědčení a dokladu, stanoví jasná pravidla postupu orgánů, které bxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxvrh zákona obsahuje řadu zásadních odborných řešení věcných problémů, které mají technický a bezpečnostní charakter, což odůvodňuje potřebu podrobxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a její slučitelnost s právními akty Evropských společenství
Navrhovaná právní úprava je plně v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxela ČR tyto smlouvy se Spolkovou Republikou Německo, Izraelem, Slovenskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Estonskou repuxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxla k dohodě mezi smluvními stranami Organizace Severoatlantické xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xnie o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.
Návrh je rovněž kompatibilní s bezpečnostními standardy NATO (bezpečnostní směrnice C-M (2002)49 x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx64/EC, jímž se přijímají bezpečnostní směrnice Rady, rozhodnutím Komise Evropských společenství 2001/844/EC, jímž se přijímají bezpečnostní směrxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx slučitelný s Evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, když zejména na rozdíl od stávající právní úpravy zavádí možnosx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxrh nové právní úpravy povede, ve vztahu ke stávající právní úpravě, ke zvýšení nároků na státní rozpočet. Nová právní úprava přinese výrazné rozšíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxdčení nebo dokladu, a se zavedením lhůt pro bezpečnostní řízení. Toto je však nezbytné, pokud má nová právní úprava zajistit ochranu práv účastníků řízxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh tabulkových míst Úřadu pro výše uvedené nové činnosti v celkovém počtu 7, s dopadem na navýšení finančních prostředků kapitoly „308“ ze státního rozpxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxrůstem provozních a materiálových výdajů v následující výši.
Za předpokladu schválení navýšení systemizace o 7 zaměstnanců, vychází částka na pokrxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí jednorázového materiálového vybavení v roce 2006 pro 7 zaměstnanců ve výši 680 tis. Kč, což představuje převážně nákup neinvestičního charakteru, jxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxích prostor a případné menší stavební úpravy administrativních prostor a navýšení rozpočtu v položkách spotřebního materiálu a provozu.
Požadavek xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xárodní autoritou zodpovědnou za ochranu utajovaných informací v České republice a pokládáme za zcela nemožné utlumit některé činnosti, jejichž plněxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxtech bezpečnosti utajovaných informací, ať už na základě realizace požadavků EU v rámci ČR, či v rámci účasti v mezinárodních pracovních skupinách zabxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xedná se o náklady na vypracování znaleckého posudku při ověřování osobnostní způsobilosti žadatele o vydání osvědčení v případě, že v průběhu bezpečnxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednoho posudku se bude pohybovat okolo 4 – 5 tis. Kč, přičemž jejich počet lze, vzhledem k počtu prováděných prověrek, odhadnout na 300 ročně. Předpoklxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xřad svědkovi hradit ušlou mzdu a hotové výdaje. Celkovou částku lze, vzhledem k počtu prováděných prověrek, odhadnout na 3.000 tis. Kč ročně. Tedy 3,00x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx potřebu krytí některých investičních i neinvestičních výdajů bude řešit v rámci již schváleného rozpočtu. S ohledem na účinnost nového zákona a jeho uxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxu 2006. Uvedený propočet bude předmětem návrhu rozpočtu pro rok 2006, pro rok 2005 Úřad tyto výdaje zajistí z úspor vlastního rozpočtu.
Nová úprava jinxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxný sociální dopad ani dopad na životní prostředí.
Zvláštní část
K § 1
V tomto ustanovení se vymezuje základní rozsah právní úpravy.
K § 2
Ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvněná osoba, bezpečnostní provozní mód). U nových pojmů bylo přihlédnuto k obsahu právní úpravy dané problematiky v Evropské unii a Organizaci Severoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxšení intenzity újmy a způsobených následků. Vymezení újmy je (vedle uvedení v seznamu utajovaných informací) základním předpokladem pro klasifikacx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xestliže je s utajovanou informací nakládáno v rozporu se zákonem.
K § 4
Ustanovení vymezuje jednotlivé stupně utajení v závislosti na intenzitě újxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxňů utajení. Klasifikaci bude provádět původce této utajované informace. Uvedené členění je v souladu s členěním utajovaných informací užívaným ve stxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx ochrana zajišťována. Jednotlivé druhy se budou při realizaci vzájemně prolínat a doplňovat, vznikne tak ucelený systém opatření, resp. činností, jexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxky.
K § 6 a 7
Stanoví se podmínky, kdy lze fyzické osobě umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, to znamená, kdy se fyzická osxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené náleží odpovědné osobě příslušné fyzické osoby nebo osobě jí určené a v případě, žx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xtanoveno jakým způsobem se ověřování provádí.
Dosavadní institut určení je nahrazen institutem poučení, neboť rozsah možnosti mít přístup k utajovxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxení, které se vydává fyzické osobě, která se bude seznamovat s utajovanými informacemi tohoto stupně utajení. Cílem je opět dosáhnout souladu s institxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahuje jak k úmyslným trestným činům, tak k trestným činům spáchaným z nedbalosti v oblasti ochrany utajovaných informací. Pokud došlo k zahlazení txxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxístup k utajované informaci umožní. Toto poučení je další podmínkou přístupu k utajované informaci. Zároveň se stanoví povinnost odpovědné osoby kdyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xkonům a aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů. Dobu tří let považuje předkladatel za přiměřenou pro ochranu utajovaných informací a zároveň nezaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx
Ustanovení dále řeší postup statutárního orgánu a fyzické osoby v případě, kdy fyzická osoba přestala splňovat podmínky pro vydání oznámení.
K § 10
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí splnění podmínek a stanoví povinnost této fyzické osobě v určené lhůtě hlásit změny.
K § 11
Ustanovení stanoví základní zásadu „potřebu znát“ pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxané informaci, kterou potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti. Další podmínkou přístupu je platné osvědčení na takový stupeň utajexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí odpovědná osoba, není-li jí pak ten, kdo přístup umožní.
K § 12
Ustanovení stanoví podmínky pro vydání osvědčení, kdy kromě podmínek pro přístup k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu Organizace Severoatlantické smlouvy, podmínka osobnostní způsobilosti a bezpečnostní spolehlivosti.
K § 13
Z hlediska ochrany utajovanxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí potíže psychické povahy, které mohou negativně ovlivnit úsudek nebo chování osoby. Cílem posuzování osobnostní způsobilosti je zjistit, zda u osobx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxnovených zákonem bude zjišťována znaleckým posudkem o osobnostní způsobilosti. Znalecký posudek je obligatorně vyžadován pouze v případě řízení o vxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxniknout. Zároveň se zde stanovuje výjimka pro zpravodajské služby a Ministerstvo vnitra, kde toto ověřování bude probíhat na jejich specializovanýcx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxde osoba považována bezpečnostně spolehlivou.
V odstavci 2 je uveden
taxativní
výčet obligatorních rizik, při jejichž zjištění podmínka bezpečnoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxího orgánu. Při posuzování těchto rizik se bude správní orgán zabývat hodnocením řady okolností, při výskytu tohoto rizika v závislosti na individuálxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxe úmyslná činnost proti státním zájmům, ale i nevědomé konání, které je způsobilé přivodit újmu zájmům České republiky, např. trvalé soužití s osobamix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o vydání osvědčení.
V odstavci 4 se v závislosti na stupni utajení na nějž je žádost o vydání osvědčení fyzické osoby podána a charakteru bezpečnostníhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti nepřihlédne.
K § 15
Obdobně jako u fyzických osob, tak i zde jsou stanoveny podmínky, za kterých může mít podnikatel přístup k utajované informacxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxi podnikatele pro přístup k utajovaným informacím je myšlena obchodní činnost či závazek vyplývající z obchodního zákoníku, živnostenského zákona pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh ze smluvního vztahu, se bude muset bezpodmínečně seznamovat s utajovanými informacemi.
K § 16
Osvědčení lze vydat pouze podnikateli, který splňxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtajovaných informací.
Návrhem se zavádí název „Osvědčení podnikatele“ (dříve potvrzení), tzn. doklad o provedení bezpečnostního řízení u podnikaxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxmínka přístupu k utajovaným informacím osob oprávněných za podnikatele jednat a prokuristů.
K § 17
V těchto ustanoveních se konkretizují jednotlxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxtabilitě, jako je konkurs, likvidace, nuceného vyrovnání apod. Obecně lze říci, že jde jednak o otázky jednoznačné finanční a ekonomické nestability xxxxxxxxxxx x xxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtajovaných informací, ke kterým bude mít přístup.
K § 18
Bezpečnostní spolehlivost u podnikatele a jeho bezpečnostní rizika jsou zde - oproti součxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtihovala současný reálný stav z bezpečnostních hledisek. Proto se navrhovatel snaží tato bezpečnostní rizika vyspecifikovat a rozdělit do skupiny oxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xřeba, aby byla možnost prověřit a zhodnotit i dílčí informace, signalizující možnost výskytu rizika. Na tomto procesu pak participují zákonem vymezexx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xvedena rizika, která umožňují při jejich posuzování uvážení správního orgánu. Při posuzování těchto rizik se bude správní orgán zabývat hodnocením řxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxbezpečit ochranu utajovaných informací. Podnikatel musí být schopen zajistit ochranu ve všech druzích bezpečnosti stanovených v § 5.
K § 20
Ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxliže u něj přímo vzniká nebo je mu poskytnuta. Podnikatel však prostřednictvím svých zaměstnanců, v souvislosti s výkonem jejich pracovní nebo jiné čixxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k utajované informaci v nemateriální podobě. Toto má vazbu na rozsah ověřování podmínek pro vydání osvědčení podnikatele, kdy v případě pod písmenem bx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxáto utajovaná informace ukládána. Uvedené se odrazí i na samotném osvědčení podnikatele.
K § 21 až 23
Administrativní bezpečnost je stěžejní bezpxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdence utajované informace. Jednou ze základních a zcela nezbytných zásad je, že každá utajovaná písemnost musí být zaevidována v příslušné administrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxbude-li možné takto učinit, bude se příslušný stupeň utajení deklarovat jiným způsobem. Na nosiči utajované informace bude možné vyznačit i dobu, po kxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxpovědnost Úřadu v případě, kdy zanikne původce utajované informace.
Příslušným stupněm utajení se bude rovněž označovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxbudou označovat všechny strany, ale pouze první strana, kde se vyznačí český ekvivalent příslušného stupně utajení. Povinnost tohoto označení má tenx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpňů utajení jsou obsaženy v jednotlivých mezinárodních smlouvách, týkajících se oblasti ochrany utajovaných informací.
Ve zvláštních případech sx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxou informací. Půjde např. o utajované informace charakteru „KRYPTO“, „ATOMAL“ apod.
Ustanovení dále vymezuje případy, kdy může dojít ke změně nebo zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvní bezpečnosti včetně podrobností, týkajících se vyznačování stupňů utajení.
K § 24
Dalším významným druhem zajištění ochrany utajovaných infxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxí, zpracování a ukládání utajované informace.
K § 25
Podle nejvyššího stupně utajení ukládaných utajovaných informací se stanoví kategorie zabexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxednávání utajovaných informací, stanoví povinnosti odpovědné osobě při realizaci bezpečnostních opatření v této oblasti, aby při jednáních nedochxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xealizováno zabezpečení ochrany utajované informace.
K § 28 až 31
Ustanovení stanoví způsob realizace opatření fyzické bezpečnosti, stanoví způxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxají. Zajištění fyzické bezpečnosti spočívá v kombinaci těchto opatření, např. ostrahou se tak rozumí nejen fyzická přítomnost osob v místě střežení, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx není podmínkou. Podrobnosti realizace opatření fyzické bezpečnosti stanoví prováděcí předpis. Stanovuje se povinnost kontroly aktuálního stavu fxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxch informací a jejich bodové hodnotě. Tento princip by měl umožnit použití jednotlivých bezpečnostních opatření podle místních podmínek, technickéxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxvinnost odpovědné osoby zpracovat projekt fyzické bezpečnosti, v případě podnikatele je projekt fyzické bezpečnosti součástí bezpečnostní dokumexxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxtanovení odkazuje na prováděcí předpis upravující podrobnosti realizace opatření fyzické bezpečnosti.
K § 34
Definuje se pojem informačního syxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxváno písemné schválení provozu informačního systému statutárním orgánem. Dále se ukládají další povinnosti statutárnímu orgánu a vymezuje se problxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní komunikačního systému na základě schváleného projektu bezpečnosti komunikačního systému. Další podrobnosti stanovuje prováděcí předpis.
K x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxm stroji s pamětí a vymezuje, kdy je statutární orgán povinen zpracovat bezpečnostní provozní směrnici kopírovacího zařízení, zobrazovacího zařízexx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této ochrany. Při její realizaci jsou využívány zcela specifické prostředky, materiály, metody a postupy.
Definují se pojmy používané v této oblastxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xchrany.
K § 38
Stanovují se činnosti spadající do oblasti kryptografické ochrany a podmínky pro jejich výkon. Na osoby, které je budou realizovat jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxtografické ochrany. Kromě obecných podmínek pro přístup k utajovaným informacím je další podmínkou pro výkon této činnosti i zvláštní odborná způsobxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy o zvláštní odborné způsobilosti bude zajišťovat Úřad nebo jím pověřený orgán státu. Půjde zejména o pracoviště Ministerstva vnitra nebo Ministerstxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxé budou plnit řadu důležitých úkolů v oblasti kryptografické ochrany utajovaných informací měly patřičné znalosti a dovednosti, což by mělo přispět kx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxstředku.
K § 41
Stanovuje se základní podmínka pro manipulaci s kryptografickým materiálem.
K § 42
Ustanovení obsahuje požadavky pro přepravx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povinnost statutárního orgánu v případě jejího zjištění.
K § 44
Ustanovení odkazuje na prováděcí předpis upravující podrobnosti realizace kryxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xtajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním. Dále jsou vyjmenovány úkoly Úřadu v této oblasti a podmínky pro pověřování oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
K § 46 až 51
Ustanovení vymezuje obsah pojmu certifikace a podmínky za nichž je vydán certifikát. Certifikace se týká oblasti technických prostředxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jmenovaných prvků pro použití při ochraně utajovaných informací. Z důvodů kapacitních, finančních i prostorových možností Úřadu bude možné provedexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu a specifické postavení zpravodajských služeb v procesu certifikace.
Stanovuje se, kdo může žádat Úřad o certifikaci a jaké jsou náležitosti žádostx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxvení upravuje smlouvu o zajištění činnosti uzavíranou mezi Úřadem a pověřeným subjektem k provádění dílčích činností pro účely jednotlivých druhů cexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx prováděcích předpisů ve vztahu k certifikaci.
K § 54
Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele jsou označeny jako veřejné listiny a proto se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx platnosti osvědčení bylo přihlédnuto k právní úpravě dané problematiky v Evropské unii a Organizaci Severoatlantické smlouvy.
K § 56
Uvádějí se dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtnosti osvědčení u příslušníků a zaměstnanců zpravodajských služeb slouží k ochraně identity těchto osob po ukončení služebního či pracovního poměrxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxtele je oproti současnému znění zákona č. 148/1998 Sb. rozšířen a upřesněn o situace, které se v průběhu praxe ukázaly jako nezbytně nutné do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxacemi.
K § 57
Bude-li se fyzická osoba nebo podnikatel, který splňuje podmínky pro přístup k utajovaným informacím České republiky seznamovat s utxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxu stupni utajení, na jaký je vystaveno osvědčení, včetně vyznačení formy přístupu podnikatele k utajované informaci.
K § 58
Odstavce 1 a 2 upravují xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xostup pro jejich přístup k utajované informaci. Mají-li se ovšem tyto osoby seznamovat s utajovanými informacemi cizí moci, musí se podrobit bezpečnoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxedsedu vlády, ministra zahraničních věcí a soudce (§ 58 odst. 11). To vše samozřejmě při dodržení principu „potřebuje znát“.
Odstavce 4 až 7 obsahují sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxená v odstavcích 5 až 7 řeší situaci, kdy by mohlo dojít ke ztížení činnosti kontrolního orgánů v důsledku skutečnosti, že nový poslanec není držitelem pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxanském soudním řízení nebo soudním řízení správním nemusejí být držiteli platného osvědčení fyzické osoby (odstavec 9). Současně se stanoví, kdo proxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxy novelizací trestního řádu a občanského soudního řádu v tzv. doprovodném zákoně.
K § 59
V praxi se mohou vyskytnout případy, kdy bude nutné umožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxady, kdy podnikatel bude zajišťovat eliminaci hrozby státnímu zájmu nebo eliminaci hrozícího nebezpečí obecnému zájmu a pro eliminaci těchto hrozeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx plně v souladu s bezpečnostními standardy Organizace Severoatlantické smlouvy. Je upraven postup jak Úřadu, tak statutárního orgánu v případě požadxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx umožnit přístup k utajovaným informacím fyzické osobě nebo podnikateli, kteří dosud nemají vydané osvědčení. Tento způsob přístupu je zcela výjimečxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxganizace Severoatlantické smlouvy. V legislativě EU není princip přístupu k utajovaným informacím v mimořádných situacích bez předchozího provedexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xlány na ochranu utajovaných informací v mimořádných situacích na lokální i národní úrovni. Z tohoto důvodu není umožněn tento mimořádný přístup k utajxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxahuje zvláštní režim nakládání.
K § 62
Uzavřené mezinárodní smlouvy garantují, že úroveň „bezpečnostního prověřování“ je ve smluvních stranách xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xchranu utajovaných informací.
K § 63 a 64
Vymezuje se postup zprošťování povinnosti mlčenlivosti u jednotlivých okruhů osob a současně se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjadřuje se k možnosti zproštění povinnosti mlčenlivosti. U prezidenta republiky se zproštění povinnosti mlčenlivosti nevyžaduje a rozhodování o toxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti odepřít. Prováděcí předpis upraví náležitosti vzorů osvědčení a dalších dokumentů.
K § 65
Ustanovení ukládá povinnosti při ochraně utajovanxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxčana. Jedná se o povinnosti, jejichž uložení a plnění je nezbytné pro zajištění celého systému ochrany utajovaných informací. Tato ustanovení mají roxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxobám. Jedná se například o povinnost dodržovat pokyny, příkazy nebo zákazy vydané orgánem státu nebo podnikatelem a to v souladu se zákonem, povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xsob, které mají přístup k utajovaným informacím.
K § 67 až 69
Ustanovení obsahují některé povinnosti zde uvedených subjektů, jejichž plnění je podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzoru nebo topografie polovodičového výrobku u Úřadu průmyslového vlastnictví, obsahuje-li předmět této přihlášky utajovanou informaci.
K § 71
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxosti bezpečnostního ředitele odpovědné osobě je zajištění přímé, nezprostředkované vzájemné vazby. Toto postavení je nezbytné s ohledem na odpovědxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxjišťování ochrany utajovaných informací přenášet. Právní úprava této oblasti je oproti dosavadnímu znění částečně pozměněna a doplněna o jednoznačxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxuběžně. Zde se navrhovatel snaží o snížení rizika nedostatečného výkonu funkce bezpečnostního ředitele, možného střetu zájmů a rizika zneužití utajxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť striktním požadavkem na zřízení samostatné funkce bezpečnostního ředitele by mohlo dojít k přílišné tvrdosti vůči drobným podnikatelům s malxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K § 72
Toto ustanovení je snahou předejít požadavkům na neodůvodněné a neopodstatněné prověřování osob ve státní správě, a tím ke zbytečnému přetxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxní správy.
K § 73
Obecně je řešena možnost poskytování utajované informace v mezinárodním styku, přičemž v případě utajované informace stupně utaxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, do jehož oblasti věcné působnosti utajovaná informace náleží.
K § 74
Upravuje výjimky z povinnosti vyžadovat souhlas Úřadu nebo ústředního sprxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxace v mezinárodním styku a způsob projednávání těchto žádostí.
K § 77 a 78
Dochází ke stanovení způsobu poskytování utajované informace stupně utaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxoblémové a plynulé výměny utajovaných informací mezi Českou republikou a orgány Evropské unie, případně členskými státy Evropské unie budou některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xřehled o pohybu poskytnutých utajovaných informací.
K § 79
Ustanovení popisuje funkci registrů a ústředního registru. Orgánům státu, právnickýx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služby Úřad neschvaluje zřízení registru.
K § 80
Vymezuje se pojem citlivé činnosti a podmínky, kdy je možné citlivou činnost vykonávat. Osoba, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxba, která je držitelem osvědčení pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné.
K § 81 až 84
Stanoví se podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se ověřování provádí a jednotlivé podmínky jsou specifikovány.
K § 85
Stanoví se doba platnosti dokladu, jeho obsah a důvody zániku jeho platnostix
x x xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xitlivou činnost vykonávala pouze osoba, která je držitelem platného dokladu.
K § 88
Ustanovení řeší odlišným způsobem výkon citlivé činnosti pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu České republiky většinu činností, které provádějí pro zpravodajské služby třetí osoby, aniž se seznamují s utajovanými informacemi. Nelze je však vxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxsledku zneužito provádění prací pro zpravodajské služby, dodávky zboží, seznámení se s objekty zpravodajské služby, s jejich vybavením apod.
K § 8x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xateriální pravdy, zásadu hospodárnosti a efektivnosti řízení. Zákon přebírá zásadní instituty zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu. Zákon též upraxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxotně postižených osob, aby ani v jejich případě nemohlo dojít ke krácení jejich procesních práv v souvislosti s jejich zdravotním stavem.
K § 90
Cílxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxející se na řízení ze strany Úřadu, přinášet. Dále je cílem tohoto ustanovení posílit odpovědnost osob vykonávajících veřejnou správu a tím docílit jexx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxm bezpečnostního řízení.
K § 91
Jedná se o
taxativní
výčet rozhodnutí Úřadu v bezpečnostním řízení; vyčlenění tohoto rozhodovacího procesu z obexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvní úpravě při rozhodování, co největší možnou míru ochrany projednávané věci, včetně dodržení Listinou základních práv a svobod garantovaných práv xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxhájit na návrh účastníka řízení, na základě podnětu Úřadu nebo na základě žádosti příslušného orgánu Rady Evropské unie o vydání osvědčení fyzické osoxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxzují náležitosti žádosti fyzické osoby a žádosti podnikatele o vydání osvědčení a jejích příloh. Těmito ustanoveními je přesně vymezen obsah žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. opakovaného bezpečnostního řízení.
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxden z informačních zdrojů pro orgán rozhodující v bezpečnostním řízení.
K § 99 a 100
Těmito ustanoveními je přesně vymezen obsah žádosti o doklad a jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkatele nebo dokladu a důsledek zjištění, že držitel takovéto veřejné listiny přestal splňovat podmínky pro její vydání.
K § 102
Cílem ustanovení jx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xdstraňovány nedostatky žádosti s tím, že Úřad poučí účastníka, která náležitost chybí a jak lze tento nedostatek odstranit. Byl-li účastník vyzván k oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxm, jaké nedostatky brání dalšímu postupu při vyřízení jeho žádosti, přičemž je v zásadě v zájmu účastníka vytýkané nedostatky ve spolupráci s Úřadem odxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxk, aby mohl být zjištěn přesně stav věci; dále zavazuje účastníka řízení k ohlášení změn těchto údajů k témuž cíli. Podle poznatků z praxe se potvrzuje, žx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxspět k rychlosti řízení.
K § 104
Jedná se o standardní institut správního řízení. Ustanovení dále stanovuje práva, povinnosti a postavení svědka v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxuchým vyjádřením svědka lze objasnit ty skutečnosti, které by jinak vyžadovaly další úkony jiných orgánů státu pro objasnění skutečného stavu věci. Nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxbytných výdajů, které mu v souvislosti se splněním této povinnosti vznikají.
K § 105
Ustanovení dává možnost účastníkovi řízení osobně doplnit skxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv účastníka. Zkušenosti z praxe potvrzují, že protokolace pohovoru je optimálním způsobem, jak zachovat maximální možnou míru objektivity a přesxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxnutí ve věci; znalcem se rozumí osoba zapsaná do seznamu znalců a tlumočníků dle zákona č. 36/1967 Sb. Opět se jedná o převzetí standardního mechanizmu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xdy je nutné odborné posouzení konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xáruku objektivnosti při rozhodování v jeho věci. V podmínkách bezpečnostního řízení se bude zpravidla jednat o podávání znaleckých posudků z oboru psxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxfikují důkazní prostředky tak, aby Úřad jako standardní správní orgán zjistil a objasnil skutečný stav věci, kdy cílem řízení je vyloučit možnost výskxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxím orgánem, neboť na jeho základě je buď potvrzena nebo vyvrácena skutečnost, rozhodná pro posouzení věci samé.
K § 110
V souladu s požadavky Evropsxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo umožňuje před tím, než bude vydáno osvědčení umožňující přístup k utajovaným informacím cizí moci, zejména poskytovaným Evropskou unií, provéxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxtanovení oprávněn provádět úkony bezpečnostního řízení k osobě, která je v daném státě prověřována pro přístup k utajovaným informacím na základě žádxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxavřenou mezinárodní smlouvu.
K § 111
Ustanovení vymezuje případy, kdy je Úřad v bezpečnostním řízení oprávněn poskytnout v nezbytném rozsahu osoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxy si Úřad vyžaduje v souladu se zákonem informace týkající se účastníka řízení od orgánů státu či jiných subjektů, jimž zákon ukládá povinnost takové inxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxď vyřešení předběžné otázky, o níž si nemůže Úřad vytvořit úsudek (např. spáchání trestného činu, existence občanství ČR) anebo je nezbytné doplnění pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdy, pokud by účastník řízení důvodně nemohl být řízení účasten. Jedná se o převzetí standardních institutů správního řízení.
K § 113
Ustanovení přxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxčívající na straně účastníka řízení, že vydání rozhodnutí není z objektivních důvodů možné. Jedná se opět o převzetí standardních institutů správníhx xxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxstníku řízení dopomohly k rozhodnutí bez zbytečných průtahů proto, že správní orgán s obtížemi zjišťuje skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí ve věci sxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxjší vůči Úřadu než dosud platná úprava a zohledňuje oprávněnou potřebu účastníka řízení, aby o jeho věci orgán státu rozhodl bez jakýchkoliv průtahů a zxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe nezbytné pro rozhodnutí ve věci. Stanovení těchto lhůt rovněž slouží posílení právních jistot účastníka řízení. V případě, kdy Úřad nebude moci dodrxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xnformace pro bezpečnostní řízení, které oznamují Úřadu prodlení, když nemohou splnit lhůty stanovené zákonem. Stanovení lhůt pro rozhodnutí je vedexx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
K § 119
Ustanovení určuje princip, jímž je nutno posuzovat včasnost úkonů prováděných při řízení ze strany třetích osob včetně účastníka řízení. Sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xasu je standardním procesním ustanovením.
K § 120
Institut doručování slouží k informovanosti účastníků řízení a všech třetích osob o důležitých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xnapř. odvolací). Jedná se opět o převzetí standardního institutu podle obecných zásad správního řízení.
K § 121
Ustanovení zakládá dva druhy možnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxlá se účastníku řízení do vlastních rukou. Tato veřejná listina nahrazuje jak výrok, tak odůvodnění správního rozhodnutí obecně. V případě, že Úřad žáxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho prostředku. Tento způsob rozhodování je zcela běžný a standardně se používá například v řízení o vydání živnostenského oprávnění, při zápisu do katxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xomuto orgánu výsledek tohoto řízení.
K § 122
Stanovení jednotlivých náležitostí rozhodnutí posiluje, resp. při jejich dodržení potvrzuje, právxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xozhodnutí musí být účastník řízení vyčerpávajícím způsobem informován o tom, jakým způsobem byla jeho věc šetřena, z jakých podkladů správní orgán přx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtitutu správního řízení.
K § 123
V právní moci je takové rozhodnutí, proti němuž není přípustný řádný opravný prostředek ze strany účastníka řízenxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkona č. 150/2002 xxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jak v prvém, tak ve druhém stupni bezpečnostního řízení. Zavedením termínu „bezpečnostní svazek“ zákon prioritně zpřesňuje administrativní část roxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokladu. Údaje shromážděné k rozhodnutí ve věci samé jsou dle tohoto zákona průběžně doplňovány, a to po celou dobu platnosti osvědčení či dokladu. Nakxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxtního řízení.
K § 125
Rozklad, jako standardní a tradiční institut správního řízení uplatňovaný k řediteli Úřadu, je řádným opravným prostředkemx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxě osobě ředitele Úřadu. Účastník řízení svého práva na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu prvého stupně může využít, ovšem jeho již jednou vyjádxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xízení.
Rozklad jako řádný opravný prostředek lze v zásadě uplatnit proti takovému rozhodnutí, kterým se rozhoduje ve věci samé nebo proti takovému roxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxdnutí Úřadu o zastavení řízení, vzal-li účastník svou žádost zpět a další).
K § 126
Ustanovení určuje lhůtu k podání řádného opravného prostředku; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxího poučení o možnosti opravného prostředku nemůže být na újmu účastníka řízení, který pochybení nezavinil, proto je v odstavci 2 lhůta prodloužena v sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe připuštěna možnost propad lhůty prolomit.
Rozkladu proti rozhodnutí Úřadu nelze s ohledem na ochranu utajovaných informací přiznat odkladný účinxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xokladu, neboť ten účastník řízení, který teprve žádá o vydání osvědčení či dokladu, ještě není v zásadě oprávněn se s utajovanými informacemi seznamovxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodání, ale jeho obsah. Proto musí podavatel sám svou věc dostatečně individualizovat, neboť jeho činností, popřípadě nečinností se určuje směr činnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxst právního předpisu neutrpěli v řízení újmu. Vylučuje se možnost podat rozklad pouze proti odůvodnění rozhodnutí; z praxe správního řízení i soudníhx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxboť hledá mírnější způsoby vyjádření skutečností, odůvodňujících samotný výrok rozhodnutí.
K § xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxbo občanském soudním řádu. Úřad, který napadené rozhodnutí vydal, musí před jakýmkoliv dalším postupem zkontrolovat, zda jsou splněny základní podmxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xamé. I proti takovému procesnímu rozhodnutí Úřadu je řádný opravný prostředek přípustný.
K § 129
Ustanovení umožňuje autoremeduru, tedy možnost xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxh, kdy v řízení u orgánu I. stupně nastala chyba buď závažná nebo zjevná a snadno odstranitelná. Základní podmínkou užití autoremedury je, že Úřad uplatxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení. Rozhodnutí o rozkladu autoremedurou zůstává však rozhodnutím orgánu prvého stupně, proto je proti němu možné znovu uplatnit rozklad jako řádxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxení, rozhoduje ředitel Úřadu až na základě doporučení poradního orgánu. Jedná se opět o převzetí standardního institutu správního řízení dle správníxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxé osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Přísně tajné a státní občanství ČR všech členů komise. Činnost v rozkladové komisi je bezúplatná, člen se účxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxliky a obdobných institucí, u nichž je činnost v rozkladové komisi logicky odsouhlasena jejich nadřízeným. Důvodem je minimalizace dopadu nové právnx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxb předkládání věci jednotlivým členům komise apod. Rozkladová komise není výkonným orgánem státní správy, tím je pouze ředitel v postavení správního xxxxxx xxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xozsahu a je-li to nutné, řízení doplnit nebo zjištěné vady odstranit. Orgán II. stupně však není zavázán ani oprávněn k rozsáhlému dokazování; to by ostxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxší orgánu stupně I., byl by účastník řízení prakticky v důsledku takového řízení zkrácen o možnost řádného opravného prostředku. Pokud by rozhodnutí oxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxjednání a rozhodnutí. V řízení o rozkladu tedy nelze doplňovat řízení zásadním způsobem. V řízení o rozkladu ředitel může buď napadené rozhodnutí vydaxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí je v zásadě rozhodnutí buď kladné anebo záporné ve vztahu k žádosti účastníka řízení.
K § 132
Ustanovení řeší otázku platnosti resp. účinnost osvěxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xe dodržením zásady přezkoumání rozhodnutí správního orgánu nezávislým orgánem, v tomto případě soudem. Jedná se nejen o naplnění ústavních principůx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmu článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a dle článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Podle závěrů Ústavního sxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx úprava zohledňuje specifičnost důkazních prostředků užívaných v bezpečnostním řízení, tedy výjimku z obecně platných procesních pravidel připoušxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxtanovením, které vylučuje, aby se s určitými druhy utajovaných informací seznámil jak účastník řízení, tak jeho zástupce, není nikterak dotčeno právx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxlicie, popř. údaje z jejich evidencí, pokud podléhají utajení dle tohoto ustanovení. Soud má tedy možnost, aby si sám nezávisle na dosud provedeném dokxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxánem tedy není nijak narušena, jsou pouze omezena určitá procesní práva účastníka řízení. Návrh zákona však dodržuje zásady takového omezení, které vxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx či policie, by ve svém důsledku vedla k vážnému narušení činnosti těchto orgánů, k rozkrytí jejich metod práce a vyzrazení případů, které jsou doposud v xxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí (např. v rámci mezinárodní spolupráce v odhalování závažné trestné činnosti či terorismu).
K § 134
Jednotlivá ustanovení týkající se bezpečnosxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžívaných pro bezpečnostní řízení.
K § 136 až 138
Výkon státní správy v oblasti ochrany utajovaných informací je nadále svěřen Úřadu, který má již vyxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxdsedovi vlády nebo jím pověřenému členu vlády. Dále se stanoví základní úkoly a oprávnění Úřadu, které jsou nezbytné při realizaci celého systému ochrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nařízení vlády bude i nadále Úřad.
K § 140 a 141
V tomto ustanovení jsou uvedeny základní úkoly a oprávnění zpravodajských služeb a Ministerstva vnixxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xinností, kterými tato svěřená oprávnění zabezpečují. Současně se jim z důvodu ochrany jejich činnosti svěřuje výkon státní správy při provádění bezpxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxliky tomu tak je u vybraných příslušníků. Oběma subjektům zákon v této souvislosti přiznává nezbytná oprávnění. Jde zejména o oprávnění používat specxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xřípadě nálezu utajované písemnosti nebo dokladu. K tomu, aby mohl být zákonem stanovený postup zabezpečen, je nutné, aby se příslušné osoby, pouze pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxu o nálezu.
K § 143 a 144
Výkon státního dozoru nad dodržováním povinnosti v oblasti ochrany utajovaných informací je svěřen Úřadu. K tomu, aby mohl bxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xšech stupňů utajení, rozsah těchto informací je dán prováděnou kontrolou. Návrh předpokládá užití standardních postupů, uvedených v zákoně o státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxoru zůstává svěřen Úřadu, přičemž právo účastnit se kontroly se přiznává pracovníkům příslušného úřadu cizí moci.
Z důvodu specifického postavení a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxátního dozoru, prováděného Úřadem.
Při zjištění porušení povinností uložených zákonem v oblasti ochrany utajovaných informací jsou kontrolní praxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxovým způsobem, aby umožňovala jejich přiměřenou volbu s ohledem na míru porušení povinností.
K § 145 až 154
Úřad je oprávněn ukládat sankce za přestxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxů a správních deliktů. Výše pokut je pak diferencována v závislosti na porušení povinnosti a na újmě, která by mohla vzniknout nebo již vznikla. Pro možnxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxními nebo činnostmi prováděnými před účinností tohoto zákona po nabytí této účinnosti se stanoví přechodná ustanovení.
K § 156
Uvádí se celkový přxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxhoto zákona, s výjimkou postupu při certifikaci (část druhá hlavy IX) a správním trestání.
K § 158
Zrušují se zákony (bod 1., 2. a 3.), které novelizoxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se zrušují všechny prováděcí předpisy k zákonu č. 148/1998 Sb.; ty budou nahrazeny novými.
K § 159
S ohledem na skutečnost, že dosavadní zákon č. 148xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
Předpisy EU a SDEU