Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (7)
Předpisy EU a SDEU (10)

LIT25661CZ Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady z 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru úvěrových institucí, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry ve finančním konglomerátu a doplňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady.
Současný rozvoj finančních trhů vede k utvoření finančních skupin, které poskytují služby a produkty v různých oblastech finančních trhů. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxích trzích a které poskytují služby v celosvětovém měřítku. Pokud by tyto konglomeráty a zvláště banky, pojišťovny a obchodníci s cennými papíry, jež jxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a investory.
Uvedená směrnice tak v souladu s plánem činnosti Komise pro finanční služby zavedla obezřetný dozor, který se týká zejména kapitálové vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxstatečně zkušeného a důvěryhodného managementu. Konečným cílem je zajistit spolehlivá kontrolní opatření pro finanční skupiny, které se zabývají kxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxmětné zavedení doplňkového dozoru bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz, pojišťoven a obchodníků s cennými papírx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxonávané napříč odvětvími finančního trhu jsou významné. Tedy, kdy se dosáhne stanovených hranic bez ohledu na to, jak jsou tyto skupiny členité. Doplňxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxin posoudit finanční postavení bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry, kxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnovit požadavky na
kapitál
na úrovni finančního konglomerátu tak, aby se zabránilo jeho vícenásobnému použití. Zpřísňují se požadavky na managemenxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch konglomerátů, podléhají doplňkovém dozoru, jehož výkon je v gesci koordinátora. Koordinátor a ostatní příslušné orgány dozoru musí být vybaveny pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxk i mimo něj. Banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, pojišťovny a obchodníci s cennými papíry se sídlem uvnitř Společenxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být podrobeny rovnocennému a přiměřenému doplňkovému dozoru. To je možné pouze tehdy, jestliže se orgány dozoru ze třetích států dohodnou spolupracoxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xapř. informace o kapitálovém propojení bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz, pojišťoven a obchodníků s cennými pxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxovaných osob z jednoho sektoru a která by mohla ovlivnit podnikání regulovaných osob z jiných sektorů, které jsou součástí téhož finančního konglomerxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dosáhnout pouhou novelizací stávajících sektorových předpisů. Ty se mění jen minimálně. Naopak, tento zákon je příkladem nutnosti nadsektorového pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxoj by mělo následovat sektorové uspořádání výkonu dozoru nad regulovanými osobami, tedy nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxh sektorů, povzbudil mnoho zemí k tomu, že spojily orgány konající dozor nad těmito osobami. Vhodnost takového posunu je nyní věcí diskuse v řadě zemí. Jx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx velké míře totiž převažuje jedna z jejich činností. Na druhé straně jeden orgán může dát pracovníkům dozoru více nezávislosti na politickém a obchodníx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxch pracovníků dozoru je sice stejný, tj. ochrana spotřebitelů a stabilita finančního trhu, přitom ale existují strukturální odchylky představované xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxvrh zapracovává do právního řádu ČR všechny
relevantní
právní akty ES a je proto s právem ES plně slučitelný.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s úxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa je v souladu se směrnicí 2002/87/EC Evropského Parlamentu a Rady z 16. prosince 2002, o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxEEC a Směrnice 98/78/EC x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxčního trhu, resp. seskupení osob jejichž součástí jsou regulované osoby, o kvalitativně vyšší stupeň dozoru, tj. o dozor nad finančními konglomerátyx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xapř. finanční konglomerát nebo koordinátor, pro které neexistuje odpovídající český ekvivalent, nebo pro které by hledání takového ekvivalentu půsxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxdech, kdy se jedná o výraz, který vyžaduje podrobnější úpravu, jako např. finanční sektor nebo finanční konglomerát.
K § 3:
Vymezuje se finanční sexxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxcí osobou není osoba podléhající sektorovému dozoru nad finančním trhem, avšak s jí ovládanými osobami tvoří finanční konglomerát, přičemž alespoň jxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxnnost nebo podnikání spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet a osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xFinanční institucí" se pak rozumí jiná osoba než úvěrová instituce, jejíž hlavní činností je nabývání podílů nebo výkon jedné nebo více činností uvedexxxx x xxxxxx x xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxjímž čele je buď osoba licencovaná pro finanční služby nebo osoba, která ovládá alespoň jednu takovou osobu, přičemž činnost takové skupiny probíhá přxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxru investičních služeb, přičemž souhrn činností ve finančních službách těchto osob je v dané skupině významný. Měřítko významnosti je obsahem ustanoxxxx x xx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxančních sum osob z finančního sektoru
součet bilančních sum všech osob ve skupině
Pokud tento poměr přesáhne hodnotu 0,4, pak činnost takové skupinx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzvahovými ukazateli.
K § 5 a 6:
Pro určení, zda činnosti skupiny v různých finančních sektorech jsou významné, je stanovena desetiprocentní hranxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a zvlášť sektor bankovní společně se sektorem investičních služeb. Jako váha významnosti slouží aritmetický průměr dvou podílů.
První podíl je vyjáxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxčního sektoru
Druhý xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxnosti a minimálních kapitálových požadavků osob ve skupině
Návrh zákona bere v úvahu i křížové činnosti mezi jednotlivými sektory, a to přesáhne-li cxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxou orgány dozoru dohodnout, že takovou skupinu nebudou považovat za finanční konglomerát. To platí zejména v případě, kdy váha významnosti, či uvedenx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxtanovení odstavce 5 na základě článku 3 směrnice umožňuje orgánu dozoru použít upravená kritéria při hodnocení finančních konglomerátů tak, aby se zaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxd stanovené hranice nebo kdy součet bilančních sum osob v nejméně významném sektoru klesne pod hranici 6 mld. eur.
K § 7:
Jedná se o ustanovení, kterx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnům dozoru, po vzájemné dohodě, při výpočtu poměru bilančních sum a váhy významnosti sektoru nahradit nebo doplnit bilanční sumy strukturou výnosů či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxlomerát, způsob oznámení ovládající osobě, že daná skupina byla určena jako finanční konglomerát, resp. že přestala být považována za finanční konglxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo konglomerátu a rozhoduje-li o této věci orgán dozoru z České republiky, pak se jedná o správní řízení, na které se vztahuje správní řád. Nedisponují-lx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxného účastníky správního řízení o určení finančního konglomerátu.
K § 10:
Jedná se o úvodní ustanovení k části, která se věnuje vlastnímu doplňkoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Každopádně se však tímto nenahrazuje sektorový dozor upravený zvláštními právními předpisy.
Tomuto dozoru podléhá každá regulovaná osoba, jestlxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxy s jinou osobou ve finančním sektoru, anebo má s touto jinou osobou po většinu účetního období stejné osoby ve svém vedení.
a)Orgánům dozoru se na záklaxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxjeny s jinými osobami, a přitom alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině je součástí bankovníxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxoru investičních služeb ve skupině jsou významné.
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxnství. Podstatným je zde zjištění, zda regulovaná osoba podléhá v zemi sídla ovládající osoby dozoru srovnatelnému s doplňkovým dozorem určeným přísxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a Výboru pro finanční konglomeráty, což je výbor ustanovený na základě článku 21 směrnice 2002/87/ES.
Je-li dozor vykonáván ve stejném nebo srovnatxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xýt tento dozor zaveden, přitom však lze po konzultaci koordinátora s dotčenými orgány dozoru použít jiné postupy, pokud bude naplněn účel doplňkového xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxin je velmi různorodé a nejrůznější propojení vedou k tomu, že některé finanční konglomeráty se stávají součástí jiných finančních konglomerátů, jinxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxelo ke křížení nebo dublování dozorových činností, což by popřelo jejich účel.
K § 13:
Hlava IV návrhu zákona je věnována vlastní organizaci výkonx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxordinaci postupů jednotlivých orgánů dozoru. Funkci koordinátora vykonává ten orgán dozoru, který udělil povolení k činnosti regulované osobě stojxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxat funkci koordinátora. V podstatě se jedná o orgán dozoru, který udělil povolení k činnosti regulované osobě s bilančně nejvýznamnějším postavením vx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx po dohodě orgánů dozoru určit koordinátorem jiný orgán dozoru.
K § 14:
Stanoví se základní povinnosti koordinátora. Konkretizace těchto základxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxkonu doplňkového dozoru podle tohoto zákona.
(2)
K § 15:
Podmínkou výkonu doplňkového dozoru je zejména úzká spolupráce orgánů dozoru, jejich sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxm zainteresovaným orgánům dozoru.
Zákon stanoví rozsah informací, které orgány dozoru a koordinátor shromažďují a vzájemně si poskytují. Tato výmxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bude zachovávána mlčenlivost o obsahu těchto informací.
K § 16:
Situaci ve finančním konglomerátu mohou významně ovlivnit změny ve struktuře spxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxaření regulované osoby. Z tohoto důvodu zákon stanoví povinnost orgánu dozoru, který o tom rozhoduje, konzultovat toto svoje rozhodnutí předem s koorxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu nesnese odkladu nebo by byl ohrožen účel předmětného rozhodnutí. V takovém případě je povinnost dozorčího orgánu, který takové rozhodnutí vydxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxavuje výkon kontrol v regulovaných i neregulovaných osobách, které jsou součástí finančního konglomerátu. Příslušné orgány mohou být požádány o souxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxostřednictvím auditora nebo znalce.
K § 18:
Z důvodů nezatěžovat regulované osoby zpracováváním stejných informací pro různé orgány dozoru zákxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přitom oprávněn vyzvat orgán dozoru, který sám doplňkový dozor nevykonává, aby od ovládající osoby ve finančním konglomerátu se sídlem na území tohotx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxo zákona podléhají povinnosti zachovávat o nich mlčenlivost podle sektorových zákonů.
K § 20:
Jedná se o úvodní ustanovení hlavy V návrhu zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoškozovat třetími osobami svěřený majetek a neohrožovat bezpečnost a stabilitu osob z finančního sektoru ve finančním konglomerátu, je sankcionováxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu, jehož jsou součástí, určité množství kapitálu má posílit bezpečnost těchto regulovaných osob, a to zcela nezávisle na kapitálových požadavcích stxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xýběr metody provádí koordinátor po konzultaci s dotčenými orgány dozoru na základě návrhu osoby, která provádí tento výpočet.
Do výpočtu doplňkovéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxomerátu, osoba, která je v čele konglomerátu, a další osoby z finančního konglomerátu, přičemž osoby, které splňují zákonem stanovené podmínky nemusx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnování osob do tohoto výpočtu stanoví MF ve spolupráci s ČNB a KCP vyhláškou.
Pro výkon dozoru nad regulovanou osobou se sídlem v členském státě, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoby v čele finančního konglomerátu. Aby nedocházelo ke zdvojování informačních povinností, vyžádání takových xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající se koncentrace rizik na úrovni finančního konglomerátu a operací v rámci skupiny. Koncentrací rizik se přitom podle výkladu pojmů (§ 2 písm. pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnost nebo finanční situaci regulovaných osob; ve finančním konglomerátu tyto ztráty mohou být způsobeny úvěrovým rizikem, investičním rizikem, pojxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvení sektorových zákonů. Jedná-li se o finanční konglomerát v čele se smíšenou finanční holdingovou osobou, pak se na tuto osobu vztahují sektorové přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdavky na operace prováděné v rámci skupiny, jejichž porušení je sankcionováno podle tohoto zákona a podle sektorových předpisů. Co se týká koncentracx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxového dozoru a pro obezřetné jednání osob ve skupině je, aby na úrovni finančního konglomerátu existoval odpovídající vnitřní řídicí a kontrolní systxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxát, a současně musí být schopen vyhodnocovat a zpracovávat informace vyžadované v rámci výkonu doplňkového dozoru. Zákon proto stanoví základní požaxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtanoví podmínky pro hodnocení "kvality" osob navrhovaných do pozic, za kterých mohou podstatným způsobem ovlivňovat způsoby chování regulované osoxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxava je snahou nalézt pro tyto požadavky určitou shodu mezi sektorovými předpisy. Změnu těchto osob je smíšená finanční holdingová osoba povinna předex xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoví Ministerstvo financí ve spolupráci s ČNB a KCP vyhláškou.
K § 26:
Povinnost shromažďovat a předávat koordinátorovi informace nezbytné pro výxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxvinnost vzniká této osobě, pokud k plnění povinnosti nebyla koordinátorem, po konzultaci s příslušnými orgány dozoru a osobami ve skupině, určena regxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxru, určí formu a způsob plnění informačních povinností.
K § 27:
Tímto ustanovením se zabezpečuje splnitelnost informačních povinností stanovexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xak osobám ve skupině, které mají povinnost tyto shromažďovat a předávat koordinátorovi (§ 26), tak i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlosti s výkonem doplňkového dozoru a poskytnout součinnost.
Mimo informací určených dozorovým orgánům, jsou regulované osoby povinny zveřejňovax xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe spolupráci s ČNB a KCP vyhláškou.
K § 28 až 30:
Hlava VI návrhu zákona je věnována opatřením k nápravě nedostatků v činnosti smíšených finančních hxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe správní řád. Účastníkem tohoto řízení je pouze smíšená finanční holdingová osoba. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze toto řízení zahájit doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxvních předpisů, kterým tyto osoby podléhají.
Aby nedocházelo k narušování kontinuity výkonu státního dozoru na sektorovém základě, je zákonem staxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx x x2:
Hlava VII návrhu zákona se týká přestupků a jiných správních deliktů smíšených finančních holdingových osob nebo neregulovaných osob ve finančnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxení k nápravě.
Pokuty za přestupky a jiné správní delikty je oprávněn uložit koordinátor, který správní delikty projednává. Pokuta může dosáhnout vxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxh správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy.
K § 33:
Jelikož zákon uvádí částky v eur, což je s ohledem na nadnárodní charaktex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článek 1 směrnice 76/580/EHS.
K § 34:
Ministerstvo financí jako regulátor, tedy státní orgán odpovědný za zákonnou úpravu regulace finančního txxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxém dozoru nad finančními konglomeráty. Tato povinnost se stanoví na základě článku 21 směrnice 2002/87/ES.
K § 35:
Vydáním prováděcího předpisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k předmětu jeho působnosti do českého právního řádu. Jelikož má tato úprava charakter nadsektorového právního předpisu, který se dotýká činnosti regxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxisí pro cenné papíry jako dozorovými orgány.
K § 36 až 40:
Navrhované novely sektorových zákonů jsou reakcí na změny v činnosti dozorových orgánů v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x to v míře, která odpovídá stupni jejich harmonizace s komunitárním právem.
Současně dochází v sektorových zákonech k některým úpravám, jejichž cílxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxlní nedostatky, ke kterým došlo v průběhu zásahů do textu některých ustanovení.
V části druhé a třetí se upravují zákon o bankách a zákon o České národxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxrté se upravuje zákon o pojišťovnictví, přičemž stejně jako v předcházejícím případě dochází k úpravám souvisejícím se zavedením doplňkového dozoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xe vývoji trhu soukromého pojišťovnictví.
Část pátá je věnována úpravě zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která je opět vyvolána navrhovaným záxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxrhovaným zákonem a upravují i ustanovení, která je nezbytné dát plně do souladu s komunitárním právem.
K § 40:
Směrnice v článku 32 určuje členským sxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xonglomeráty pak mají nabýt účinnosti počínaje 1. 1. 2005 nebo v průběhu tohoto kalendářního roku. Účinnost zákona je tak navrhována od 1. května 2005.