LIT25546CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxst, jejichž cílem je dosažení plné profesionalizace Armády České republiky.
Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů, uxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení. Zákon o civilní službě rovněž stanoví postup a lhůty pro podání prohlášení o odepření výkonu vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxanné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh nového zákona o branné povinnosti a jejím zajixxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Výkon vojenské základní služby se navrhuje ukončit dnem 22. prosince 2004. Vzhledem ke zrušení, popřípadě změně dosavadních druhů vojenské služby, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xojenské základní služby dnem 22. prosince 2004 a nevykonanou civilní službu nebo její nevykonanou část tímto dnem prominout.
Ke dni 31. března 2004 vyxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonem civilní služby jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2 v příloze důvodové zprávy. Lze předpokládat, že počet osob vykonávajících civilní službu bude mxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenství oblast námitek proti vojenské službě ani možnosti jejího odepření neřeší, navrhovaný zákon proto není s nimi v rozporu.
Předpokládaný hospoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvilní službu k poslednímu dni každého čtvrtletí a orientačně i počty osob v zákonem o civilní službě stanovených oblastech výkonu civilní služby, tj. vx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxedeny v Tabulce č. 1 v příloze důvodové zprávy). Údaje o počtech osob vykonávajících civilní službu v členění na organizace zřizované státem (organizaxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxené podle zákona o civilní službě organizací (ubytování, strava, služné, pracovní oděv, příspěvek na ošacení, doprava, popřípadě příplatky za práci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x ohledem na to, zda poskytují příplatky za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdravotně škodlivém prostředí. Lze však stanovit průměrnou výši těchtx xxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxancem v pracovním poměru odměňovaným za vykonávané pomocné činnosti mzdou ve výši minimální mzdy; pro porovnání jsou uvedeny i náklady při odměňování xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                  x xxxxxxxxx x xxxxxxxx   x
x                  x xzda    | mzda (2003) |
|                  | Kč     | Kč      |
+-+----------------------------------+-------------+---------------+
|1|Mzda               |    6 700 |    16 917 |
+-+---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x       x        x
x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x    x xxx x     x xxx x
x xxxměstnanosti           |       |        |
| |(26 %)              |       |        |
+-+----------------------------------+-------------+---------------+
|3|pojistné na zdravotní pojištění |     603 |     x xxx x
x xxx xx               x       x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx      x    x xxx x    xx xxx x
x xxx x x x xx            x       x        |
+-+----------------------------------+-------------+---------------+
|5|náklady na občana v CS      |    4 200 |     4 200 |
+-+------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx     x    x xxx x    xx xxx x
x xxxxxxxxx xx x xx         x       x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----+-------------+---------------+
|7|Celkový dopad při náhradě cca   | 500 004 000 | 1 923 441 600 |
| |8 600 občanů v CS (k 31.3.2004)  |       |        |
| |zaměstnanci x xxxxx        x       x        x
x xxxxxxx x x xx x x xxxx      x       x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xámci rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev, v rámci rozpočtových prostředků územních samosprávných celků a z vlastních zdrojů ostatních xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby ukončen dnem 22. prosince 2004. Navrhuje se proto, aby občanům, kteří ke dni 22. prosince 2004 vykonávají civilní službu, byl tímto dnem její výkon ukxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxminout výkon civilní služby občanům, kteří do tohoto dne k jejímu nástupu nebyli povoláni, popřípadě byli povoláni, ale k jejímu výkonu z různých důvodx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxená délka civilní služby, kterou byli povinni vykonat. Nevykonaná část civilní služby se promíjí také občanům, kterým byl výkon civilní služby přerušxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinných výkonem civilní služby byly soustředěny na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které bude tyto údaje uschovávat po stanovenou dobu. Uvedxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxstalých po něm, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xýkonu civilní služby jsou rovněž nenahraditelnými informacemi a důkazy v případě prokazování vlivu výkonu této služby na změnu zdravotního stavu občxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm civilní služby na jednom místě z důvodu možnosti vyhledání údajů o konkrétním občanovi na základě jeho osobních údajů, bez ohledu na místo ukončení výxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xspořádání spisů.
Délka doby, která byla stanovena pro uchovávání uvedených údajů, je v souladu s délkou doby stanovenou v návrhu nového branného zákxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxužby uvedené v § 1, stanoví postup ve správních řízeních, která nebyla ke dni 22. prosince 2004 pravomocně skončena. Řízení vedená podle zákona o civilxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní občana k výkonu civilní služby do jiné organizace a o prominutí povinnosti vykonat prodlouženou dobu trvání civilní služby se dnem 22. prosince 2004 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy dochází na základě právní skutečnosti stanovené zákonem, nevydává se správní rozhodnutí.
K § 4 až 9:
Podle návrhu nového branného zákona již nebuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxsy, které upravují výkon civilní služby jako alternativní plnění v případě odepření uvedených druhů vojenské služby.
K § 10:
V souvislosti se zruxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxvilní služby.
K § 11:
V návaznosti na zrušení institutu civilní služby je třeba v zákoně č. 2/1969 Sb., o působnosti ministerstev a jiných ústředníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxx ustanovení zákona upravující ukončení výkonu civilní služby a prominutí výkonu civilní služby nebo její části ke dni 22. prosince 2004 nabyla účinnosxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke dni 22. prosince 2004. Ostatní ustanovení zákona mohou nabýt účinnosti až dnem nabytí účinnosti nového branného zákona, tj. dnem 1. ledna 2005.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR