LIT249482CZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xx xxxěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
Dne 20. ledna 2016 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie (dále EU) Směrnice Evropskéxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxD nahrazuje dosavadní směrnici č. 2002/92/ES o zprostředkování pojištění (IMD) a přináší do oblasti sjednávání pojistných produktů a služeb oproti sxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx identifikovat jak právě v sektoru pojišťovnictví, tak na kapitálovém trhu a u spotřebitelských úvěrů. Podstatou této koncepce je zejména sjednocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxsponovat.
Vzhledem ke komplexnosti regulatorních změn, které bude potřebné v této souvislosti provést, bylo jako nejvhodnější legislativní technxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxh zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (dále jen „ZPZ“).
Základní pilíře návrhu nové regulace distribuce pojištění a zajištěnx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxva financí se zástupci finančního trhu, zahraničních regulátorů či institucí EU. Zmínit je potřeba především Doporučení Pracovní skupiny k regulaci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxěrnice IDD uplatnit diskreci (a které tedy představují určité možnosti regulatorní volby), je součástí přílohy k Závěrečné zprávě z RIA. Vzhledem k roxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdů. Do variantního vyhodnocování předkladatel zahrnul i některé dílčí problémy, které nejsou evropskými směrnicemi upraveny, a představují tak čisxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xak bude provedeno v následujících oblastech: působnost - rozsah výjimky, působnost - flotily*, působnost - samostatní likvidátoři pojistných událoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxpadů zahrnul pouze vybrané varianty, které mají věcný i procesní potenciál řešit zkoumaný problém. Proč a jaké spektrum variant bylo do analýzy zařazexx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxní koncepční východiska (eliminace meziproduktové regulatorní arbitráže, posílení odpovědnosti distributorů za poskytované služby, potřeba sjexxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxního procesu k jiným zákonům týkajícím se finančního trhu, resp. k dřívějším novelám ZPZ. Předkladatel proto považuje za postačující, že se na tato výcxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxování pojišťovacích zprostředkovatelů, jejíž nová úprava byla po dlouhých odborných i politických diskusích schválena v roce 2016 v rámci novely ZPZ xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxdy jednotlivých variant jsou vyjadřovány vždy srovnáním se stanovenou variantou výchozí. Tou je buď varianta nulová (předpokládající zachování
staxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí v úvahu). V rámci každého hodnocení je uvedeno, vůči které jiné variantě se daná zkoumaná varianta vymezuje. U jednotlivých zkoumaných problémů se loxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxdnocení variant je provedena u následujících dílčích otázek: odbornost - kontinuální odborná příprava a mimosoudní řešení sporů.
Dopadová studie sx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxtivní hodnocení přínosů a nákladů. Předkladatel je názoru, že robustní a smysluplné kvantitativní propočty jednotlivých variant řešení, které by měxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx buď nelze uspokojivě odhadovat (typicky rozsah změny počtu osob v odvětví), které se značně liší napříč sektorem (struktura distribučních sítí), nebx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo práva potvrzuje i odborná literatura (např. Consumer Policy Toolkit, OECD, 2010). Řada hypotetických nákladů na adresáty nové úpravy již navíc vyplxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v analýze přitom rozuměny jak náklady finanční, tak i časové, jak jednorázové, tak i průběžné. Specifickým nákladem z pohledu státu je reputační rizikx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxaci nejzávažnějších problémů souvisejících se sjednáváním retailových úvěrových produktů (a jejich celospolečenských následků), vytvoření předxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxšení právního prostředí jsou vždy podmíněny i jistou kvalitou na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlytickou (srovnávací) dovedností. V tomto smyslu je dle názoru předkladatele obtížné tyto přínosy, podobně jako je tomu u jiné spotřebitelské legislxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x sektoru spotřebitelských úvěrů oslovilo v únoru 2015 Ministerstvo financí tuzemské banky a stavební spořitelny dotazníkem, zaměřujícím se na identxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxribučních smluv). S ohledem na značnou podobnost regulace připravované v sektoru pojišťovnictví vychází Ministerstvo financí ze závěrů této konzulxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxplynula značná různorodost hodnocení respondentů, potvrzující pochybnosti předkladatele o možnosti smysluplné
agregace
finančních dopadů na úrxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxdi v intervalu od 4,7 až do 120 milionů Kč, přičemž se jednalo o banky podobné velikosti. Podobná nejednotnost v řádech očekávaných dopadů se projevila v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xx xxxx xxx x xxchto významných rozptylů udávaných údajů lze dovodit, že respondenti ke kvantifikaci využívali různou metodiku, tj. že do příslušných nákladů zahrnxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxloženým ústavním pořádkem České republiky. Z ústavního pořádku České republiky nevyplývají specifické právní normy ústavněprávní síly dopadající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Návrh zákona se dotýká zejména ústavně zaručeného práva podnikat (čl. 26 LPS). Při zásazích do tohoto základního práva návrh zákona plně respektuje xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxhraně zákazníka a na eliminaci některých nežádoucích sociálních jevů, které mohou být spojeny s nedostatečnou regulací oblasti distribuce pojištěnxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxst. 1 Ústavy), a činí tak způsobem, který neohrožuje plnění jejího hlavního ústavně zakotveného cíle, jímž je péče o cenovou stabilitu.
Kromě toho návxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, zásadu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 2 LPS) a v oblasti správního trestání zásadu
nullum crimen sine lege
,
nulla xxxxx xxxx xxxx
xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právními akty EU. Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, nevyplývají specifické právní nxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xosud specificky rovněž nezabývaly.
Pokud jde o práva zaručená Evropskou úmluvou o lidských právech, dotýká se návrh zákona zejména ochrany vlastnicxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx na ochraně spotřebitele a na eliminaci některých nežádoucích sociálních jevů, které mohou být spojeny s nedostatečnou regulací oblasti distribuce pxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnictví je to obecný zájem (čl. 1 odst. 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě) a v případě práva na soukromý život hospodářský blahobyt země a ochrana práv a svobod jinýcx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xrostředek nápravy (čl. 13 Úmluvy) tím, že nijak neomezuje právo osob dotčených zásahy do výše uvedených práv žádat o přezkoumání těchto zásahů soud, a dxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dostatečně určitě a předvídatelně.
Evropská pravidla pro zprostředkování smluv, ale i tzv. přímý prodej pojištění (tj. souhrnně pro distribuci pojxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkounařízení PRIIPs a smxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxsponuje, přičemž ze směrnice Solvency II pouze články 183 až 185. Přímo účinné nařízení PRIIPs stanovuje pro sektor pojišťovnictví podobu tzv. klíčovxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi transponované směrnice IDD předkladatel v návrhu zákona uplatnil u následujících institutů a prvků:
a)
povinné pojištění profesní odpovědnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xtandard ochrany spotřebitele u rezervotvorného životního pojištění (bez ohledu na typ distributora).
Dále jsou návrhem zákona upraveny některé xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxího rámce regulace (s přihlédnutím k ostatním zákonům upravujícím finanční trh) a dále některé specifické potřeby tuzemského trhu. Jedná se zejména ox
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a možnosti zastoupení,
c)
úpravu uchovávání dokumentů souvisejících s distribucí pojištění a zajištění,
d)
finanční vztahy u životního pojxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxsobem (skupinová pojištění sjednávaná podnikatelským způsobem)
g)
licenční a dohledová činnost České národní banky
h)
přechodná ustanovexx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xliv na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty. Navýšení výdajů státního rozpočtu vyplývá pouze z navrhovaného a z hlediska transpozičních zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx).
5. Dopad na podnikatelské subjekty
Relevantní
dopady navrhovaného zákona na podnikatelské prostředí (v tomto případě na osoby podnikající v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyšších nároků na podnikání v tomto odvětví a odrážejí všeobecný požadavek na kultivaci podnikatelského prostředí v pojišťovnictví, zejména pak v sexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxokládanou nákladovou zátěž (poplatek za obnovu registrace, poplatek za vstupní zkoušku a následné vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxstrativní zátěže pro podnikatele je oproti současnému stavu možné očekávat jednoznačné zlepšení, plynoucí zejména z automatizace řady procesů a vyuxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxládá žádný dopad na bezpečnost a obranu státu.
7. Sociální dopady, dopady na životní prostředí a dopady řešení ve vztahu k zákazu diskriminace.
Návxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. Současná ani navrhovaná úprava nejsou v rozporu se zákazem diskriminace.
8. Zhodnocení dopadů náxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xprostředkovávají pojištění, což by v konečném důsledku mělo posílit jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Podnikatelské prostředí navrhovaný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Větší rozsah spotřebitelských práv a zlepšení postavení spotřebitele ve vztahu s distributory pojistných produktů a služeb se odráží ve většině instxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odbornost a důvěryhodnost distributorů atd.).
10. Zhodnocení dopadů na výkon statistické služby
Navrhované řešení nepředpokládá dodatečnou zxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnosti nadále Česká národní banka.
II. Zvláštní část
1. Obecná ustanovení
K § 1:
Úvodní ustanovení odkazuje na příslušnou evropskou směrnixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxedkování pojištění, stanoví rozsah odpovědnosti jednotlivých osob zapojených do distribuce pojištění a zajištění, určuje pravidla jednání se zákaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxahuje však i národní úpravu, která reaguje na specifické problémy tuzemského pojistného (zejména retailového) trhu a která má vést rovněž ke sjednocexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxx xx x xx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxrostředkování pojištění nebo zajištění pojišťovacími zprostředkovateli (externí distribuce), tak i poskytování pojištění pojišťovnami (internx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxící distribuci pojištění, která není pojišťovnou (pojistitelem). Podstatou pojmu distribuce je tedy určité „dodání pojištění“ od pojišťovny k zákaxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xx xž f)
Pojmy „poskytování“ a „zprostředkování“ odrážejí obsah souhrnného pojmu „distribuce pojištění/zajištění“ tak, jak je chápe směrnice IDD. Výčxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xozdílem, že zatímco pojišťovna jedná svým jménem, zprostředkovatel jedná jménem pojišťovny nebo jménem zákazníka.
Distribuce pojištění nebo zajixxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxm způsobem, za účelem dosažení zisku (§ 420 OZ).
A contrario
tedy vyplývá, že příležitostné poskytování informací o pojištění nebo zajištění v rámci jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxštění nebo plnění z nich a že účelem poskytování těchto informací není napomáhat sjednání pojištění nebo zajištění nebo plněním z nich, nespadá do reguxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xstatních sektorech finančního trhu. Poskytování a zprostředkování pojištění v sobě zahrnuje jak činnosti související se sjednáním pojištění (uzavxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), anebo ji následují (obecně jde zejména o provádění změn ve sjednaném pojištění, v případě zprostředkování pak o pomoc při správě pojištění a při uplaxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxění. Ve smyslu regulovaných pojmů poskytování a zprostředkování pojištění přitom nejde o jakékoli doporučení, ale pouze takové, které je komunikováxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx již souvisí přímo se sjednáním pojištění, jeho podstatnou změnou či záměrem již sjednané pojištění ukončit, podléhá takové doporučení specifickým pxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxjnosti o výsledcích provedeného srovnání pojistných produktů dostupných na trhu (nebo jeho části) podle různých kritérií souvisejících s rozsahem a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xebů apod. Součástí tohoto srovnávání může být i funkcionalita umožňující sjednání pojištění.
k písm. g)
Pro potřeby zákona se definuje pojem „člensxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxní žádosti o získání oprávnění samostatného zprostředkovatele, resp. při oznámení vázaného zástupce, které jsou evidovány v registru a které souvisx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxby (§ 132 odst. 1 OZ), tak i obchodní firma podnikatele (§ 423 odst. 1 OZ).
k písm. i)
Pojem pojišťovací zprostředkovatel zahrnuje všechny osoby, které xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxikání neoprávněné. Pojem se zavádí proto, aby umožnil adresovat některá práva a povinnosti uvedeným osobám souhrnně.
Pojišťovacím zprostředkovatxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxné produkty cizích pojišťoven. To je běžné zejména v modelu specializovaných (neuniverzálních) pojišťoven. Více se regulatornímu odlišení různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (pojišťovna, samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika), na kterou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxně. Koncept zastoupeného odpovídá právní úpravě na kapitálovém trhu a v sektoru spotřebitelských úvěrů.
k písm. k)
S ohledem na potřebu definovat roxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xojmu poněkud liší od definice v zákoně o spotřebitelském úvěru a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, obsahový význam je stejný, důvodem změny defxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxkytování nebo zprostředkování pojištění nebo odpovědnosti za tyto činnosti platí pro všechny pozice v daném ustanovení vyjmenované, tedy jak pro osoxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvé správní rady). Ačkoli mají formálně členové statutárního orgánu stejnou pravomoc, v praxi mají rozdělené oblasti působnosti, proto je v definici uxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxeré vystupují buď v pozici zájemce o pojištění, nebo v pozici pojistníka či zajistníka. Pojem zákazník zahrnuje jak spotřebitele, tak i ostatní osoby sxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxán, jeho význam je obdobný, jako význam pojmu pojistník v pojištění, který také není občanským zákoníkem definován, jen používán. Je nutné si uvědomixx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx není pojišťovna pojistitelem, ale zajistníkem. Z tohoto pohledu odráží použití pojmu zajistník lépe postavení smluvní strany v daném právním vztahu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a zahrnuje tedy
I. Pojištění
a)
pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xI.
Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.
III.
Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s investixxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxtalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxm platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši.
VII.
Správa skupinových penzijních fondů, případně vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxi) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES1).
IX.
Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe zavádí pro potřeby adresování vybraných pravidel jednání, které jsou
relevantní
pouze pro ta životní pojištění, která umožňují tvorbu a výplatu kaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí životní pojištění). V této souvislosti se též zavádí legislativní zkratka „životní pojištění“, odkazující pro účely tohoto zákona na odvětví životxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxředkovatelé zapisováni do registru, resp. rozsah xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx členění má modulovou povahu a vychází ze vzájemných vazeb mezi jednotlivými pojistnými produkty a z potřeb trhu tak, jak vyplynuly z dlouhodobých konzxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxipojištění (havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s možným připojištěním rizika úrazu). Odbornost pro distribuci těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoba, která tak splní požadavky na odbornost pro distribuci skupiny č. 3 již nemusí dokládat odbornost podle skupiny 2, neboť ji v sobě zahrnuje. Součaxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxa č. 4 - distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka pak bude zahrnovat produkty související s krytím rizik vyplxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xopravních prostředků nezahrnutých ve skupině č. 2, pojištění úvěru,záruky nebo finančních ztrát.
Každý, kdo distribuuje pojištění, nebo je za distxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxovědný. Vymezení skupin odbornosti se vztahuje jak na zprostředkování pojištění zprostředkovateli, tak i na jeho poskytování pojišťovnami. Cílem sxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxat), a naopak ho nezatěžovat znalostmi a dovednostmi týkajícími se produktů, které nesjednává.
k písm. p) a q)
Pojmy hostitelský a členský stát jsou zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxíslušných orgánů, které nad těmito osobami vykonávají dohled).
k písm. r)
Pojem úzké propojení, převzatý ze zákona o pojišťovnictví a používaný prxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx
xxxxx x xxxx xx xxxxxxxenou osobou jiné osoby, a to přímo nebo prostřednictvím jiné osoby nebo osob,
2.
2 osoby jsou ovládanými osobami téže ovládající osoby, a to přímo nexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby, které jsou ve statutárních nebo kontrolních orgánech jiné osoby nebo osob, které jsou s jinou osobou v úzkém propojení podle bodů 1 až 3, ledaže jdx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktivit osob, v nichž je funkce člena statutárního, řídícího nebo dozorčího orgánu vykonávána,
K § 3:
Ač xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxgulátora tyto činnosti upravovat tímto zákonem. Odstavec 1 proto stanovuje určité okruhy činností, které zákon ze své působnosti vylučuje.
V působnxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxování obecných informací o pojištění, jehož účelem není napomáhat k uzavření pojistné smlouvy. Obecnými informacemi mohou být informace o jednotlivxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx napomohlo sjednání pojištění, by neměl vést k uplatnění plné působnosti zákona, důležité je, že poskytovatel informace nečinil žádné další kroky, abx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxadu orgánu dohledu uplatňovaného napříč finančním trhem) v obecném zjišťování možného zájmu zákazníka o případné sjednání pojištění (případně o změxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxé aktivity však již nesmí být odborná činnost spočívající v analýze pojistných potřeb, ve vysvětlování pojistných podmínek apod. - v takovém případě sx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxidaci pojistných událostí, tj. na šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit (to se nově stává živností v režimu živnoxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx včetně srovnání cen a produktů nebo slev na pojistném, spadá do působnosti tohoto zákona, pokud je na konci tohoto procesu zákazník schopen prostřednixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxobnosti tzv. zprostředkovatele doplňkového pojištění, jsou-li splněny určité, rovněž ve směrnici IDD vymezené, podmínky. Zároveň v odstavci 4 stanxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdnání, mít systém vyřizování stížností zákazníků apod. Mezi výčtem pravidel však není povinnost registrace.
Pro potřeby tohoto specifického segmexxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxí činnosti mohou pojištění distribuovat. Jedná se například o cestovní kanceláře umožňující sjednat cestovní pojištění včetně pojištění zrušení záxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poměrného ročního základu, což znamená cca 1,6 EUR denně (600 EUR/365 dní). Zvláštní limit má pak pojištění, které trvá nejvýše 3 měsíce.
K § 4:
V zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxobnou, pro spotřebitele od zprostředkování obtížně odlišitelnou. V praxi je pro tuto činnost užíváno sousloví „flotilové pojišťování“, přičemž se zxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxá se tak tedy o zasazení činnosti, která na trhu existuje dlouhodobě, do určitého rámce, který uplatňujeme na distribuci pojištění. Z hlediska ochrany xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxuci pojištění, tak i při přistoupení k pojištění.
Možnost sjednávat pojištění tzv. flotilovým způsobem, tj. podnikatelsky umožňovat z pozice pojisxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjená se zprostředkováním pojištění se na tuto činnost aplikují obdobně, tj. s přihlédnutím k tomu, že role jednotlivých osob v distribučním řetězci jsxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxuze v případě vybraných pojistných produktů.
Účelem tohoto ustanovení je především zajistit lepší postavení pojištěných, zejména s ohledem na úplnxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xpočívající ve zprostředkování možnosti stát se pojištěným v již uzavřené pojistné smlouvě se upravuje obdobně, jako je tomu v § 3 odst. 2 zákona č. 168/1xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxštění. Důvodem je neumožnit tento způsob distribuce pojištění obecně s ohledem na zvýšená rizika, která může tato činnost přinášet klientům. Na druhox xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxto způsob obvyklý a přináší konkrétní ekonomické a praktické výhody všem stranám.
2. Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění nebo zajištění
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxoto zákona - tj. jako samostatní zprostředkovatelé, vázaní zástupci nebo doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé - nebo jako zahraniční zprostředxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxťovna, vykonává-li činnosti, ve kterých se objektivně nachází v roli zprostředkovatele, nikoli přebíratele rizik, tj. pojistitele. To se děje tehdyx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xegulace a transparence pro zákazníka je pak důležité toto odlišit i v rámci příslušných podnikatelských oprávnění. To není v rozporu s tím, že pojišťovxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxckou takovou činnost. Taková činnost se pak však bude řídit tímto zákonem, nikoli zákonem o pojišťovnictví (analogii lze najít v situaci, kdy by pojišxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx právním předpisem - zákonem o vysokých školách).
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxdkovávat pojištění na základě oprávnění České národní banky.
Jedná se o nově zavedenou kategorii osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xodnocení dopadů regulace, část E. 1).
Oprávnění k činnosti nadále uděluje ve správním řízení Česká národní banka, která současně dohlíží nad plněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx do příslušného registru, přičemž může začít provozovat činnost až poté, co je do registru zapsán.
Samostatný zprostředkovatel provozuje svoji činnxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxjišťovací makléř).
K § 7:
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděluje Česká národní banka na základě žádosti ve správním řízexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx zákona se při formulaci těchto požadavků snaží v rámci možností používat obdobná vyjádření, jaká se používají v jiných zákonech upravujících finančnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xegislativní rady vlády, nemění význam ustanovení oproti zákonu o spotřebitelském úvěru a zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. Ustanovení se i nadxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xajištění, nebo mají být za tuto činnost odpovědni. Podmínku odborné způsobilosti musí u právnické osoby splňovat ty vedoucí osoby, které se přímo podíxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xamostatného zprostředkovatele pro pojišťovnu, která zamýšlí zprostředkovávat pojištění jiné pojišťovny. Tento obchodní model je využíván v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxvatelské činnosti u pojišťovny nezakazuje. Z hlediska systematiky regulovaných činností i ochrany spotřebitele je důležité rozlišovat, vystupujexxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xojištění, tedy převzetí rizik jiným pojistitelem. Zatímco v prvním případě je na pojišťovnu nahlíženo jako na osobu regulovanou směrnicí Solvency 2, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxá o věcně odlišné distribuční činnosti, byť se obě týkají sjednávání pojištění a nejedná se tak o činnost, která by byla v rozporu se ZPOJ.
Stanoví se, že x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh podmínek by u ní již orgán dohledu v rámci řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstavci 1 pojišťovna musela splnit již v době, kdy žádala o povolení k činnosti podle zákona o pojišťovnictví, a musí plnit i nadále. Požadavek na odbornoxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zákazníkům je vzhledem k požadavkům na
kapitál
pojišťovny, který slouží mimo jiné obdobným účexxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkovatelů (§ 5), tedy není již v registru k okamžiku udělení oprávnění k činnosti zapsán jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxních, ale i dvakrát v témže postavení. Co se týče konkurence zápisu samostatného zprostředkovatele se zápisem vázaného zástupce, doplňkového pojišťxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxisu v registru z jednoho typu pojišťovacího zprostředkovatele na jiný. Na druhou stranu podmínka, že žadatel o oprávnění k činnosti samostatného zproxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrát. V opačném případě by žadatel zápisem do registru přestal splňovat jednu z licenčních podmínek a muselo by mu být odebráno oprávnění k činnosti.
x x xx
x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrávní řád, vymezuje některé odchylky od obecné právní úpravy správního řízení podle správního řádu.
Kladné rozhodnutí se odchylně od správního řádu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxstupný. Naopak negativní rozhodnutí (odmítnutí udělení oprávnění k činnosti) se vyhotovuje a doručuje účastníkům řízení v souladu se správním řádemx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxní oprávnění k činnosti s možností téměř automatického prodloužení zaplacením správního poplatku. Ačkoli se stávající znění předmětného ustanovenx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxivní radě vlády v souvislosti s dříve předloženými novelami zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích s ohledem na fakt, že vzhledem ke znění § 2 zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, Česká národní banka při prodlužování oprávnění samostatnému zprostředkovateli, vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxamovat změny ve skutečnostech, které byly posuzovány jako podmínka, na základě jejíhož splnění bylo uděleno oprávnění k činnosti.
K § 11:
Stanoxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, např. omezí-li daný zprostředkovatel rozsah své činnosti podle skupin odbornosti.
K § 12:
Upravuje se použití rozšířených pojmů pojišťovací xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při provozování jeho činnosti. Pojištění odpovědnosti se musí vztahovat na všechny zákazníky samostatného zprostředkovatele, bez ohledu na to, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkového pojištění, jejichž cílem je, aby se pojištění neobcházelo, tj. aby nevznikalo riziko nedostatečného pojistného krytí. Pojistné krytí škod zpxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xři své činnosti samostatného zprostředkovatele, byla by podle obecné právní úpravy v některých situacích povinna nahradit škodu jím způsobenou (sroxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx" i v oblasti následků jeho protiprávních činů. Odchylně od obecné právní úpravy se proto stanoví, že škodu způsobenou samostatným zprostředkovatelexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxl sám. Tato speciální úprava se týká pouze určení osoby povinné k náhradě škody. V ostatním se povinnost k náhradě škody řídí obecnou právní úpravou v občxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxišťovna nebo zajišťovna nese následky protiprávního činu samostatného zprostředkovatele pouze zprostředkovaně a pouze tehdy, pokud samostatného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xa splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Zde se návrh inspiruje obecným § 2914 větou druhou OZ, a proto je třeba pojem nepečlivého xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxl jako obdobná ustanovení v zákoně o spotřebitelském úvěru a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Odlišná formulace reaguje na to, jak se v právní txxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
Vázaný zástupce provozuje svoji činnost výhradně pro jednoho zastoupeného, který za činnost vázaného zástupce nese plnou a bezpodmínečnou odpovědxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxl. Vazebnost na jednoho zastoupeného je důležitá pro jednoznačné určení odpovědnosti zastoupeného. Je-li tímto jediným zastoupeným pojišťovna, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (tedy vystupuje-li jako pojišťovací zprostředkovatel). U vázaného zástupce je tudíž podstatným prvkem vazba na jeden subjekt a nikoli na podnikatelxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxce je možné zapsat do registru pouze tehdy, pokud již není v registru jako pojišťovací zprostředkovatel zapsán.
K § 16:
Stanoví se podmínky zápisx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxstoupený je také odpovědný za správnost a úplnost údajů uvedených v oznámení a za ověření splnění podmínek, které zákon stanoví pro provozování činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatného zprostředkovatele. ČNB osobu zapíše, pokud se údaje o zapisované osobě shodují s údaji v základním registru a tato osoba dosud není regisxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xak žádné správní řízení. Zápis je jen výsledkem oznámení a přezkoumání kompatibility se základním registrem. Samo oprávnění je výsledkem tohoto zápixxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxeného za činnost vázaného zástupce a plnění zákonem stanovených podmínek. Je zde též eliminováno riziko zbytečné administrativní zátěže pro Českou nxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti vázaného zástupce se pak ze strany České národní banky bude dít
ex post
v rámci výkonu dohledu.
Odchylně od správního řádu je stanovena lhůta pro zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxhý administrativní úkon, který ve většině případů proběhne automatizovaně.
Správní řízení je zahájeno až okamžikem, kdy Česká národní banka na požáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxle tohoto zákona.
K § 17:
Stanoví se náležitosti oznámení, na základě kterého je vázaný zástupce zapisován do registru. Oznámení podává zastoupxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím elektronické aplikace České národní banky. Zakotvení výhradně této elektronické formy podání vychází z ověřené praxe na kapitálovém trhu a v oblasxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx České národní banky, nižší náklady a také snazší a mnohem rychlejší zápis vázaných zástupců do registru, který vzhledem k elektronické podobě žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a automatické konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
K § 18:
Oprávnění k provozování činnosti vázaného zástupce má pouze omxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxle, musí za něj zastoupený zaplatit správní poplatek za prodloužení platnosti tohoto oprávnění. K prodloužení oprávnění k činnosti pak dochází téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxit tomu, aby vázaný zástupce, který nesplňuje podmínky odborné způsobilosti a odbornosti, byl zapojen do distribuce.
K § 20:
Stanoví se taxativněx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xpůsobilost, více viz k § 56.
Oznámení o ukončení činnosti vázaného zástupce se podává prostřednictvím elektronického systému České národní banky prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmu zástupci součinnost a oznámení o ukončení činnosti ČNB nepošle. V tomto případě podává oznámení vázaný zástupce sám, a to elektronicky. Důvodem odlxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxupce) je fakt, že vázaný zásupce aplikaci ČNB nezná, nepoužívá ji, na rozdíl od zastoupeného, a není důvod, aby tak činil u oznámení o ukončení činnosti.
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxném případě se nejedná o uchovávání dokumentů týkajících se zákazníků, neboť tato oblast je upravena v § 80.
K § 22:
Tímto se rozšiřuje okruh osob, xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxestupky a řízení o nich.
K § 23:
Použije-li samostatný zprostředkovatel při své činnosti vázaného zástupce, byla by podle obecné právní úpravy v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx7, 1935 a 2914 OZ). Návrh tento obecný právní režim modifikuje ve snaze zdůraznit "samostatnost" samostatného zprostředkovatele i v oblasti následkx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xamostatný zprostředkovatel, nehradí pojišťovna nebo zajišťovna, ale hradí ji samostatný zprostředkovatel sám. Tato speciální úprava se týká pouze xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xzniku povinnosti nahradit škodu v § 2909 až 2919 OZ, způsob a rozsah náhrady škody v § 2951 až 2971 OZ apod.). Pojišťovna nebo zajišťovna nese následky prxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x jehož vázaného zástupce se jedná, nepečlivě vybrala nebo na něho nepečlivě dohlížela (tzv.
culpa in eligendo
a
culpa in custodiendo
); v takovém přípaxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxeba pojem nepečlivého vybrání a nedostatečného dohledu vykládat ve shodě s obecnou právní úpravou. Povinnost pojišťovny nebo zajišťovny nahradit škxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xřebaže je formulováno odlišně, sleduje stejný cíl jako obdobná ustanovení v zákoně o spotřebitelském úvěru a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhux xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxx
x ohledem na odpovědnost zastoupeného samostatného zprostředkovatele nemusí tak být jeho vázaný zástupce ani pojištěn, ani nemusí udržovat finanční xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxnění
K § 24 až 31
Obdobně úpravě vázáného zástupce (viz zdůvodnění k § § 15 až 23), resp. úpravě zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěrx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přitom může získat pouze ten, kdo sjednává pojištění kryjící rizika související s prodejem zboží a poskytováním služeb v rámci jeho hlavní činnosti (a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxobnosti směrnice MiFID.
Na rozdíl od vázaného zástupce může doplňkový pojišťovací zprostředkovatel vykonávat svoji činnost pro více zastoupenýchx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx jako doplňkový pojišťovací zprostředkovatel zapsána i osoba, která v tomto postavení již v registru zapsána je, pokud je tak zapsána pro jiného zastouxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovacího zprostředkovatele. S ohledem na to, že v postavení doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nemohou být podle směrnice IDD některé jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele do registru.
Požadovaná odbornost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele se odvozuje, stejně jako u ostatních distribuxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxxxx x x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxitelském členském státě
2.5.1 Činnost pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika
K § 33:
Stxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxel“), vykonávat činnost na území České republiky na základě evropského pasu, a to ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn provozovat tuto činnost na úzexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdnak na základě výkonu svobody usazování, (tzv. na základě práva zřizovat pobočky, nebo též „prostřednictvím pobočky“, ovšemu nikoli nutně „pobočkyx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxenském státě). V souladu s primárním právem EU není ke vzniku těchto oprávnění nutný žádný souhlasný úkon (vydání oprávnění, registrace) České národnx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxá na „tuzemské“ pojišťovací zprostředkovatele - tj. samostatné zprostředkovatele a vázané zástupce. Odpovědnost zde totiž vyplývá z nastavení vztaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx v registru (viz § 42 odst. 2).
K § 34:
Stanoví se procesní pravidla zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele na území České republiky v rxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxžadavků na vstup do odvětví - požadavků na odbornost, důvěryhodnost x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxhraničního zprostředkovatele na území České republiky v režimu dočasného poskytování služeb. Oprávnění k takové činnosti vzniká na základě oprávněxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dalších) a následné
notifikace
domovského orgánu dohledu vůči České národní bance. Podmínky vstupu do odvětví, stanovené tímto zákonem pro tuzemskx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele v jiném členském státě
K § 36:
Stanoví se oprávnění tuzemského zprostředkovatele pojištění vykonávat činnost na území jinéxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxkovatel může vykonávat činnost na území jiného členského státu dvojím způsobem. Jednak na základě práva zřizovat pobočky (prostřednictvím pobočky)x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxho zprostředkovatele pojištění v jiných členských státech EU. Podobně jako je tomu u podmínek výkonu zprostředkovatelské činnosti v ČR zahraničním zxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx ČNB podá o tomto záměru tuzemského pojišťovacího zprostředkovatele hostitelskému orgánu dohledu určitou sadu informací. Zprostředkovatel je opráxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xřípadných podmínkách činnosti v hostitelském členském státě zprostředkovateli. Vzhledem k tomu, že zprostředkovatel se nemůže dozvědět okamžik zaxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xůsobit v hostitelském členském státě orgánu dohledu jeho domovského členského státu, tedy České národní bance (1 měsíc na předání informace mezi ČNB a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x x xxx
Není-li dle rozhodnutí České národní banky, coby domovského orgánu dohledu, samostatný zprostředkovatel či vázaný zástupce náležitě způsobilý k prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxému orgánu hostitelského státu).
K § 39:
V případě zániku oprávnění zprostředkovatele, který vykonával svoji činnost na základě evropského paxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxSTR
x x xx x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxrostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než jx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxel nebo akreditovaná osoba vůbec oprávněni provozovat svou činnost, v jakém rozsahu (tj. jaké typy pojistných produktů je pojišťovací zprostředkovaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxávají kvalitně (informace o udělených sankcích). Cílem této úpravy je především dostatečně zajistit možnost zákazníka ověřit si informace poskytnuxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxdu škody. Veškeré údaje zapisované do registru se v něm budou uvádět včetně jejich změn, registr bude tedy obsahovat jak údaje aktuálně platné, tak údajx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xanému subjektu Českou národní bankou nejen dle tohoto zákona, ale i podle jiných předpisů, které souvisí s podnikáním daného subjektu podle tohoto zákxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxorismu).
Okamžik zápisu osob, které nabývají oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, tedy samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xýslovně stanoví, že rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování činnosti samostatného zprostředkovatele nebo udělení akreditace nabývá právní moxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xomu i u vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, kteří jsou rovněž oprávněni vykonávat činnost od registrace.
Zápis zahraxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zpravidla v souvislosti se zápisem do registru v jeho domovském členském státě. Účelem zahrnutí údajů o zahraničním zprostředkovateli do tuzemskéhx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
K § 43:
Registr je veřejně přístupný prostřednictvím webové stránky České národní banky. Registr obsahuje i údaje, které jsou v důsledku změn nexxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi daného subjektu.
K § 44:
Údaje zapsané o pojišťovacích zprostředkovatelích v registru mají zvláštní charakter a je chráněna dobrá víra každéhxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx které ČNB pouze přebírá od zahraničního dohledu.
K § 45:
Z registru umožní Česká národní banka získat elektronické výpisy, které budou prokazovxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxle člení na seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, čemuž by měl odpovídat i požadavek na označení registru (např. seznam/rexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnický výpis z registru nebude podléhat žádnému správnímu poplatku. Elektronický výpis bude poskytován v podobě vygenerování dokumentu PDF, obdobně xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx nahlašují prostřednictvím elektronické aplikace ČNB bez zbytečného odkladu a připojí se k nim doklady prokazující oznámené skutečnosti. Česká nároxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxektu oprávnění k provozování činnosti.
4. Zajištění řádného provozování činnosti a další pravidla distribuce
K § 47:
Jedním z hlavních cílů xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxatel - vázaný zástupce. Kromě toho mohou být tyto osoby zastupovány svými pracovníky. Jiné osoby nesmí být do této struktury zapojeny.
De facto
se tak zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtví). Tato architektura distribuce je již zavedena na kapitálovém trhu a v sektoru spotřebitelských úvěrů a je založena na principu odpovědnosti. Docxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxtroly činnosti, která je zastoupený jako osoba nesoucí odpovědnost za činnost svých pracovníků a vázaných zástupců při distribuci pojištění a zajištxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxedování nejlepšího zájmu zákazníka. Tyto požadavky, které jsou v ostatních sektorech finančního trhu již zavedeným standardem, se konkrétně týkají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení střetu zájmů a vyřizování stížností a mechanismu, který umožní hlásit porušení zákona.
S ohledem na to, že u pojišťovacího zprostředkovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výkonu svobody usazování), Česká národní banka dohlíží a sankcionuje nesplnění povinností týkajících se pravidel odměňování a střetu zájmů, stanovx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxho vázaným zástupcům a pracovníkům. Zastoupený bude povinen řádně kontrolovat plnění podmínek pro provozování činnosti a řádné provozování jeho činxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xebo v zákoně o spotřebitelském úvěru pro investičního/samostatného zprostředkovatele vůči jeho vázaným zástupcům. Cílem tohoto ustanovení je přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkonem, zejména v oblasti pravidel jednání. Odměna nesmí být závislá na prodejních cílech tím způsobem, že by pracovníka naváděla k tomu, aby zákazníkoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xezi zprostředkovatelem a zákazníkem, nebo způsobu odměňování zprostředkovatele, ale i u osob pro zprostředkovatele pracujících; souvisí i s povahox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxedkovatel identifikuje ty střety zájmů, které hrozí při jeho konkrétní činnosti, a posoudí vhodné metody omezení rizik z takového střetu zájmů plynouxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxanismů, vyšší transparence umožňující klientům učinit informované rozhodnutí, nastavení pravidel odměňování, aby nemotivovalo k prodejům pojištxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxospěch na úkor zákazníka. Současně není cílem podchycovat každý hypotetický střet zájmů, ale v souladu se zásadou proporcionality pouze ty, které mohxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxdou také systém vyřizování stížností zákazníků. Systém vyřizování stížností pojišťovny zahrnuje celou její distribuční síť, tedy i stížnosti nejen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xa jednání samostatných zprostředkovatelů, jejichž služeb pojišťovna využívá a jejich pracovníků, a vázaných zástupců takových samostatných zprosxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xyplývají z úpravy řídícího a kontrolního systému ze zákona o pojišťovnictví, tedy mj. že má vhodné organizační uspořádání, administrativní postupy, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxven rovněž tzv. whistleblowing - slovy zákona mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona. Povinnost zavést tento mechanismus má pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxst systému, tedy především zajistit ochranu oznamovateli porušení (tedy např. zajistit, že oznamovatel nebude v zaměstnání šikanován) a zároveň je txxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, byly nuceny k uzavření pojištění, na kterém nemají pojistný zájem, nebo ke složení jiných vstupních plateb.
Cílem ustanovení odstavce 2 je ochrana zxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxi pojištění konkrétního prodejce by tak neměla být svázaná s jeho případnou odměnou za to, že do své firemní struktury tento prodejce přivede nového disxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxími institucemi), toto ustanovení neomezuje.
K § 50:
Právní úprava je převzata z novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatexxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxgulaci finančních vztahů vyplývajících z předčasného ukončení (storna) životního pojištění. Zakotvuje jednak mechanismus vrácení odměny vyplacexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xýpočtu odkupného.
Tyto dva prvky mají za cíl na straně jedné zainteresovat pojišťovací zprostředkovatele na dlouhodobém trvání zprostředkovaného xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx odkupného, jestliže u konkrétního pojištění vzniká právo na jeho výplatu.
V odst. 1 a 3 se zavádí mechanismus poměrného krácení práva na odměnu, jestlxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxrov. § 176 odst. 6 rakouského zákona o pojistné smlouvě). Poměrné krácení odměny se provádí s přesností na měsíce tak, že za každý měsíc trvání pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxatší než 5 let).
Povinnost rozkládat odměnu dopadá pouze na odměnu sjednanou mezi pojistitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem, nikoli na odměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxce. Tato odměna představuje v první řadě provizi podle občanského zákoníku (např. § 2447 a násl. a § 2499 a násl.), může jí být v pojistných podmínkách pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxskytnuté pojišťovacímu zprostředkovateli ve vztahu k jím zprostředkovanému pojištění. Takovou výhodou či pobídkou může být úhrada jeho provozních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxoká definice odměny umožňuje zahrnout i odměnu formálně vyplacenou za jiné činnosti, pokud je zřejmé, že byla ve skutečnosti vyplacena v souvislosti sx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxna u životního pojištění neuplatní. Výjimka je stanovena xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, že případná vyplacená záloha na odměnu musí být při zániku pojištění vypořádána (tj. pojišťovacím zprostředkovatelem pojišťovně vrácena) tak, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxné, ať už jde o občanský zákoník nebo případně zahraniční právní předpisy, jimiž se řídí právní vztah mezi pojistitelem a pojišťovacím zprostředkovaxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxt).
K § 51:
Stanoví se, že zaměstnavatel nesmí ovlivňovat své zaměstnance při sjednávání rezervotvorného pojištění (např. v rámci poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxslosti jakoukoli pobídku. Cílem je omezit riziko střetu zájmů (mezi zájmem zákazníka-zaměstnance na straně jedná a zaměstnavatelem na straně druhé)x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxíspěvek na životní pojištění) poskytovány jen na produkty omezeného okruhu distributorů nebo když je vnášení letáků nabízejících pojistné produkty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxody zákazníkům, zároveň však může představovat postupy, při nichž není zájem zákazníků dostatečně zohledněn. Zakazuje se tak vázat zboží nebo službu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xrimárně nátlaku na sjednání pojištění jako podmínky uzavření jiné smlouvy. Odstavec 2 reflektuje skutečnost, že v některých jiných právních předpisxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxbo služeb.
K § 53:
V zájmu zajištění toho, aby pojistné produkty splňovaly potřeby cílového trhu, by pojišťovny i zprostředkovatelé pojištění (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xroduktu. Pokud distributor pojištění nabízí nebo doporučuje pojistné produkty, které nevytváří, měl by mít v každém případě možnost seznámit se s vlaxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxužívají k vývoji nových produktů. Specifikace těchto pravidel se očekává v přímo účinném prováděcím právním předpise EU.
K § 54:
Pojišťovací zpxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxníka, snižuje možnost uplatnění agresivních obchodních praktik, ale současně umožňuje flexibilitu při sjednávání např. cestovního pojištění při kxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má povinnost používat pro převody pojistného nebo pojistného plnění zvlášť k tomu určené bankovní účty, resp. účty u spořitelního a úvěrního družstva xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxnost ručí, tj. je plně odpovědný, zastoupený. Vybírá-li pojišťovací zprostředkovatel pojistné v hotovosti, je povinen je bez zbytečného odkladu vloxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxe již okamžikem této platby. Naopak pojistné plnění vyplacené pojišťovnou prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele se považuje za vyplacexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxná, odbornost osob distribuujících pojištění je důležitým předpokladem pro řádné poskytování služeb zákazníkům. Představuje nástroj na pomezí obexxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odborně způsobilé. Regulatorní systém odbornosti by měl představovat garanci určité minimální a objektivně prokazatelné úrovně získaných odbornýxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xojištění, a tedy i zvyšovat celkovou důvěru zákazníků k finančnímu trhu jako celku. Povinná odborná zkouška je v současnosti zakotvena v úpravě distrixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtupců samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven a zajišťoven. Jejich splnění se bude prokazovat dokladem o absolvování odborné zkoušky, která můxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxpoklady pro distribuci pojištění. Jiné způsoby prokazování odbornosti, ať už v podobě doplňkových požadavků (na praxi) či alternativ (absolvováním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xa adekvátní praxi uplatňovala v rámci své personální politiky, a zvyšovala tak úroveň svých služeb.
Podrobnější požadavky na znalosti a dovednosti jxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxst) v prováděcím právním předpise.
Všeobecné znalosti se budou prokazovat vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělánxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxdavek na pojistném trhu požadavkem novým a jelikož maturitní vysvědčení není možné získat během krátké doby, stanovuje se zde dostatečně dlouhá doba 4x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxpisování do registru, resp. rozsah jimi provozované zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví podle pojistných odvětví definovaných v zákoně x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu vozidla, vč. úrazového připojištění) tak, jak vyplynuly z jednání pracovní skupiny k distribuci při Ministerstvu financí v letech 2009 až 20xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xu rozsah vydaného podnikatelského oprávnění.
Pro účely skupin odbornosti se u pojišťovacího zprostředkovatele nerozlišuje, zda jedná jako pojišťxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi podle distribuovaných produktů.
Možnými doplňkovými službami v oblasti životního pojištění jsou především různé podoby tzv. asistenčních služex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x lékaře apod.).
K § 58:
Stanoví se základní pravidla týkající se složení odborné zkoušky a povinnost včasného zveřejnění termínů konání odborné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxrmu, rozsah odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení stanoví prováděcí právní předpis.
Řádný průběh zkoušky zajišťuje komise. Nejedná se o komisi zxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxbní a provádět i ústní zkoušení.
O výsledku odborné zkoušky je akreditovaná osoba povinna zkoušeného informovat bez zbytečného odkladu a v případě jexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxrnice se stanovuje povinnost následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin ročně, které prohlubuje odborné vzdělání. Splnění této povinnosti se prokazujx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ačkoliv nic nebrání akreditované osobě, aby i zde zkoušení prováděla.
Dobu, do které by měl splnit podmínky distributor, který čelil závažným důvodxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx na široké možné spektrum takových situací) dané osoby posoudit orgán dohledu.
K § 60 až 69:
S ohledem na dosavadní zkušenosti s ověřováním odbornx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxby, k tomu účelu zřízené instituce s odpovídajícím oprávněním k činnosti a dohlížené ČNB. Získání oprávnění k činnosti - akreditace nebude nijak instixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxorů pojištění a zajištění v trvání alespoň 15 hodin ročně, bude moci každá osoba, a to jak právnická, tak fyzická, která splní zákonem stanovené požadavxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx diskriminační a zřejmě by bylo naplňováno pouze formálně. Činnost akreditované osoby bude moci vykonávat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxi akreditované osoby je stanovena
fikce
vyhovění žádosti, pokud Česká národní banka nerozhodne o žádosti o prodloužení akreditace ve lhůtě 3 měsíců. xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Zákon dále stanoví, v jakých případech akreditace zaniká a v jakých případech ji Česká národní banka akreditované osobě může odejmout. Vedle vlastnx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem pro udělení akreditace, kdy závažným způsobem nebo opakovaně porušila povinnosti stanovené zákonem, anebo pokud jí byla udělena akreditace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxěřování odbornosti, resp. i nad plněním podmínky odborné způsobilosti povinnými osobami, se akreditovaným osobám stanoví povinnost uchovávat po záxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxjištění nebo zajištění je důvěryhodnost. Být důvěryhodný znamená, že dosavadní činnost (a život) posuzované osoby dává předpoklad řádného výkonu dixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxsti v distribuci pojištění diskvalifikováni.
V praxi bude důvěryhodnost distributorů pojištění posuzována v souladu s mantinely stanovenými Úředxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Důvěryhodnost je kritériem zohledňujícím dodržování právních a etických pravidel a morální profil a integritu. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi.
Při posuzování podmínky důvěryhodnosti Česká národní banka zohledňuje zejména, zda osoba činná u poskytovatele finančních služeb nebyla v minulxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnkce pro správní delikt nebo povinnost k náhradě škody, zda vždy dostála svým závazkům vůči orgánu dohledu nebo státního dozoru při výkonu své funkce a zxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xsoby, vychází z principu absence negativních zpráv3). Tím však není dotčena povinnost žadatele předložit v řízení všechny podklady, které po něm požaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxžní České národní bance posoudit splnění zákonných podmínek. V případě, že podklady předložené žadatelem neumožňují České národní bance učinit závěx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xinančním trhu by mělo být založeno na zásadě odborné péče jakožto souhrnu profesionálních standardů (zásad
lege artis
), které vyplývají z obecné právxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxt shledáno jako konformní s požadavky zákona.
K § 72:
Stanoví se základní pravidla jednání, včetně toho, že pojišťovna a pojišťovací zprostředkxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxovídat požadavkům a potřebám zákazníka. Nejlepší zájem zákazníka je tedy objektivní kategorií.
Aby bylo zákazníkovi zjevné, v jaké pozici a jménem kxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxe jednajícího jménem jiné pojišťovny,
b)
pojišťovací zprostředkovatel jedná v roli samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx
xx
vázaný zástupce zastupuje pojišťovnu nebo samostatného zprostředkovatele, a
e)
u vázaného zástupce pojišťovny, zda pojišťovna vystupuje v rolx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxředkovatele se zákazníkem. Směrnice v těchto ustanoveních mimo jiné upravuje „propagační sdělení“. Český právní řád již však obsahuje pojem „obchodxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxsobení se terminologii směrnice by mělo za následek označování obchodních sdělení jako „obchodní a propagační sdělení“, je použit stávající a standaxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxributorů pojištění obdobně zákonu o pojišťovnictví.
x x xxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm, který je již na finančním trhu v ČR u úpravy pobídek obvyklý (viz ZSÚ, ZPKT). Zakazuje se přijmout, nabídnout nebo poskytnout jakoukoli výhodu, která xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že v rámci jednoho konkrétního pojistného vztahu jedná jak jménem a na účet klienta (tj. makléřsky), tak i jménem a na účet pojišťovny (tj. agentsky). Pxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxím makléřem. Analogicky se povinnost vztahuje i na zahraničního zprostředkovatele.
Toto ustanovení je nutno číst v souvislosti s informačními povixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení je možné pouze tehdy, pokud jedná jako agent. Jedná-li v pozici makléře, není oprávněn zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny a není tedy mxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy, jeho cíle a potřeby. Na základě těchto informací by měl pak zákazníkovi distributor doporučit vhodný pojistný produkt, resp. mu sdělit, zdali je proxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která má spočívat ve změně rozsahu pojištění a pojistného za tuto pojistnou ochranu hrazeného. V případě vydání doporučení k ukončení smlouvy je analxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxí jakýkoli jeho zánik, ale pouze ten, k němuž dochází na základě právního jednání zákazníka. Dojde-li k ukončení pojištění bez právního jednání zákaznxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxunikaci mezi zákazníkem a distributorem (např. zákazník vypoví pojištění zcela z vlastního podnětu), doporučení se poskytnout nemusí.
K § 78:
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxch směřujících k ukončení již sjednaného pojištění) a spojený s širším okruhem pravidel jednání, než jaké se uplatní při distribuci jiných pojistných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, zkušenosti s investičními produkty a nástroji) a dále též vzít v úvahu již existující právní vztahy zákazníka týkající se finančních produktů, které xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxlkým poradenstvím“ (ve srovnání s „doporučením“) a uplatňuje některé instituty, které mají svůj původ ve směrnicích upravujících investiční služby xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx 2 směrnice IDD nejen na případy, kdy je rada poskytována v rámci výkonu makléřské činnosti, ale i při činnosti agentské. Zpřísnění je odůvodněno zejménx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxující pravidla jednání při distribuci rezervotvorného pojištění, jehož součástí bude i podrobnější úprava poradenství, by měl být vydán v Úředním věxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxinnost pro jeho pořizování. Mělo by v něm být zaznamenáno, co zákazník v době jednání chtěl a potřeboval. Speciálním druhem záznamu z jednání je záznam z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxěděl pojištění, aniž o tom jednal s distributorem), nelze pořizovat záznam.
K § 80:
Povinnost uchovávat dokumenty a záznamy (v písemné nebo elekxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Zákon na tomto místě neurčuje, jaké dokumenty a záznamy se mají pořizovat, jen stanoví, že pokud jsou pořizovány, musí se uchovávat. Povinnosti k pořixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxterých specifických způsobech sjednávání pojištění. Lhůty jsou stanoveny jednak v souladu s objektivní promlčecí dobou, jednak v souladu se zákonem xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xěkterá pravidla pro výpočet odkupného v rezervotvorném životním pojištění. Úprava je převzata z novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xořizovacích nákladů při výpočtu odkupného do doby 5 let od vzniku pojištění je v podstatě regulací tvorby příslušné technické rezervy. Obdobnou úpravx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxouvě, čl. 23 odst. 5 a 6 návrhu polského zákona o pojišťovací činnosti). Dle odstavce 1 může pojišťovna zatížit odkupné pouze a jen celkovými pořizovacíxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozložením pořizovacích nákladů spojených se zprostředkováním či nabízením pojištění nejméně do doby 5 let od vzniku pojištění tedy dojde ke zvýšení xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xeměly být promítnuty jakékoli provize či jiné odměny spojené se zprostředkováním či nabízením rezervotvorného životního pojištění, související s oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxvýše jedna šedesátina celkových nákladů (případně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo doby 2 let.
Podle § 2842 odst. 1 občanského zákoníku je právo pojistníka na výplatu odkupného omezeno určitými podmínkami. Těmito podmínkami je v přxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xojistným skutečnost, že pojištění bylo sjednáno na dobu delší jednoho roku, případně skutečnost, že se jedná o pojištění se sníženou pojistnou částkoxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxních letech trvání pojištění, což je v rozporu s jedním z hlavních cílů novely, jímž je zlepšení postavení pojistníka při předčasném ukončení pojištěnxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxpné i bez splnění omezujících podmínek uvedených v § 2842 odst. 1 větě první občanského zákoníku s výjimkou případu, kdy právo na odkupné vyloučí přímo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxa rezerva pojištění vyplatitelná jako odkupné.
Co se rozumí celkovými pořizovacími náklady, specifikuje § 81 odst. 2, a to v návaznosti na účetní právxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxkazníkovi
6.2.1 Obecné ustanovení
K § 82:
Stanoví se, že informace požadované tímto zákonem se poskytují bezplatně. Povinnost poskytovat ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxoru se směrnicí v minimální harmonizaci, cílem předkladatele nebylo bránit placenému poradenství. Poskytování poradenství a jeho regulaci je nutno xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx. Vzhledem k extenzivním informačním povinnostem, které vychází z výše uvedených evropských předpisů, přistupoval regulátor k informačním povinnoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho pojištění (§ 89 odst. 1 písm. j)), na které se shodl celý trh a dohled.
Pro přehlednost byly informační povinnosti rozčleněny na skupiny podle toho, jxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxeli se bude sdělovat jen v případě, že pojištění je zprostředkovatelem zprostředkováváno.
V případě povinnosti stanovené v § 83 písm. e) a § 88 odst. 1 pxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxdnaného pojistného, případně jaká je konstrukce takové provize. Jedná se o povinnost stanovenou (aniž dále specifikovanou) směrnicí IDD.
K § 90 ax xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxí v listinné podobě nebo po splnění daných podmínek i na jiném trvalém nosiči dat. Je upraven vztah k informačním povinnostem v občanském zákoníku. Směrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx
7. Dohled
7.1 Základní ustanovení
K § 94:
Stanovuje se pravomoc České národní banky dohlížet činnost uvedených osob a povinnost dohlíženýcx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx odst. 2 kontrolního řádu.
Výkon dohledu se netýká pouze plnění povinností tohoto zákona, ale i jiných právních předpisů vztahujících se k distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxaně spotřebitele a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci trestné činnosti.
K § 95:
Stanoví se povinnost mlčenlivosti pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x x xx x xxx
Stanoví se pravidla dohledu nad činností pojišťovacího zprostředkovatele, který vykonává svoji činnost v hostitelském členském státě na základě txxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxskytovat služby. Kontrolní řád se použije podpůrně.
K § 98 až 102:
Stanovují se pravidla pro spolupráci orgánů dohledu nad pojišťovacími zprostxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxě Česká národní banka se může obrátit na kontaktní místo jiného členského státu s žádostí o spolupráci a výměnu informací. Výměnu informací nebo spolupxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xýměně informací stojí v cestě skutečnost
lis pendens
nebo
res iudicata
.
K § 103:
Směrnice stanoví v případě, že se hlavní místo podnikání pojišťxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dohledu nad tímto zprostředkovatelem. Dohoda se však podle směrnice může týkat jen některých oblastí - např. důvěryhodnost, odborná způsobilost a poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxovat oblast samotné distribuce pojištění.
7.4 Opatření k nápravě a odnětí oprávnění k činnosti
K § 104 a 105
Stanoví se opatření k nápravě, ktexx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxá národní banka uložit současně s pokutou za přestupek, nebo namísto uložení pokuty. Uložení opatření k nápravě není obligatorním mezistupněm před odxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xávažností přestupku dohlížené osoby. § 27 správního řádu se nepoužije.
Opatření k nápravě se netýká pouze plnění povinností podle tohoto zákona, alx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxn č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci tresxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 5 let zveřejňuje jak jednotlivá pravomocná rozhodnutí, tak žaloby proti nim podané. Zároveň ČNB zasílá EIOPA souhrnnou informaci o uložených opatřenxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx
x x xxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnčním trhu, a to do 1 mil. Kč, do 5 mil. Kč a do 10 mil. Kč. Směrnice IDD navíc u některých přestupků vyžaduje výši pokuty nejméně ekvivalentu 5 mil. EUR. Nejvxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxedku velmi poškodit zákazníka. Nadále zde však zůstává prostor pro správní úvahu, aby pokuta odpovídala zásadám správního trestání, tedy nebyla pro úxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti, zda se jedná o opakované rozhodnutí o spáchání obdobného správního deliktu a zda účastník řízení projevil snahu o nápravu. Pokuta tak může být i velmx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxn výslovně počítá s přičitatelností jednání vázaného zástupce a správně právní odpovědnost za protiprávní jednání vázaného zástupce nebo doplňkovéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xovinností během trvání smlouvy se tímto přechodným ustanovením vztahuje i na smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti tohoto zákona. Výjimkou jsou poxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení upravuje přechod stávajících kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a lixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvací agenti a pojišťovací makléři se do 1 měsíce od nabytí účinnosti zákona mohou rozhodnout, že nechtějí vykonávat svoji činnost nadále jako samostatxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxání vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů mezi pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli, je umožněno oznamovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxcí pojišťovací zprostředkovatelé nejsou způsobilí být zastoupeným, neboť podle § 2 písm. j) totiž může být zastoupeným pouze pojišťovna, zajišťovnax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agenti a makléři se ale samostatnými zprostředkovateli stanou podle tohoto přechodného ustanovení až po uplynutí 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona považují za žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele. Řízení o udělení oprávnění k činnosti ostatních poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtky. Na ostatní řízení se použije obecná právní úprava obsažená v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.
K § 122:
Systém prokazování odboxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxstatek akreditovaných osob, u kterých by bylo možné vykonat zkoušku. Z toho důvodu se do 23. února 2019 může osvědčení o vykonání odborné zkoušky nahradxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxmená, že konkrétní osoba v distribuci nemusí mít potřebné znalosti a dovednosti.
k odst. 2:
Jde o zmírnění dopadu nové úpravy na osoby, které nemají k dxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí a zajištění alespoň úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro osoby, které distribuci pojištění vykonávají nepřetržitě alesxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K § 124:
Ustanovení obsahuje zmocnění k vydání prováděcích předpisů pro ČNB.
K § 125:
Podle legislativních pravidel se zrušuje část první zákxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxům uvést v účinnost právní předpisy do souladu s touto směrnicí do 23. 2. 2018.
K příloze:
Sjednává-li se rezervotvorné pojištění, kde investiční rxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčnou, přehlednou a srozumitelnou informací o vstupech a výstupech souvisejících s nabízeným rezervotvorným pojištěním, a omezit tak informační asyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxistnou dobu, vyčíslení toho, jakou část těchto prostředků tvoří rizikové pojistné a další srážky z pojistného, které snižují kapitálovou hodnotu pojxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obnosu vyplaceného pojišťovnou zákazníkovi na konci pojistné doby se vychází z předpokladu nulového zhodnocení investice.
V Praze dne 3. ledna 201x
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR